For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP"

Transkript

1 For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN Finn Østrup har tidligere kritiseret min afhandling ex auditorio ved ph.d.-forsvaret tilbage i 2005 og i et indlæg i Historisk Tidsskrift, bd. 106, hæfte 1. Begge gange har jeg tilbagevist hans indsigelser. Nu har han igen publiceret en kritik. Denne forekommer på flere punkter så skævvredet, at jeg føler behov for nogle principielle indsigelser i form af en kort kommentar. Indledningsvis skal jeg bemærke, at Finn Østrup reducerer min afhandlings synspunkt. Han skriver igen, at han vil påpege det urimelige i at hævde, at entreprenørfirmaerne under krigen udelukkende var»interesseret i at maksimere indtjeningen«. Dette er imidlertid ikke synspunktet eller konklusionen i min afhandling. Der imod konkluderer jeg, at firmaerne»handlede situations- og kontekstbestemt med egen økonomiske overlevelse og gevinst som primære mål«. I Østrups reduktion af mit synspunkt er den økonomiske overlevelse og de langsigtede firmastrategiske overvejelser røget ud med badevandet, og således er der kun den kortsigtede profit tilbage. På denne baggrund fremfører Østrup sit argument om, at tre af firma erne i varierende omfang gav»afkald på en stor indtjening«, og hermed skulle mit synspunkt være falsificeret, hvis det altså var fremført i den form, Østrup reducerer det til. I sin kritik af min afhandling er det desuden tydeligt, at Østrup anlægger et primitivt materielt kildebegreb, som anskuer kilden som et objekt, der indeholder et antal oplysninger til kortlægning af, hvad der skete i fortiden. Det er kun de oplysninger, som eksplicit fremgår af kilden, der må indgå i historieskrivningen. Min afhandling er derimod skrevet ud fra en funktionel tilgang til kilderne, idet de anskues som afsættet for de oplysninger, man som forsker kan få ud af en kilde, hvilket er afhængigt og styret af de spørgsmål, der stilles. Denne debat viser endnu en gang, at de to kildebegreber er gensidigt udelukkende.

2 548 Steen Andersen Det er interessant, at Finn Østrup i sit indlæg gør sig umage for at nedtone sin familiære relation til virksomheden Kampsax. Østrup må åbenbart denne gang være blevet rådet til at lægge afstand til den kontekst, hvori han selv er indlejret. En gylden regel i historieskrivningen er at træde et skridt tilbage, hvis der er risiko for, at historieskriveren er indlejret i konteksten og blot er ude på at bekræfte eksisterende opfattelser. Første gang han henvendte sig til mig tilbage i foråret 2004, understregede han, at hans fader havde været direktør i virksomheden, og at min påstand om, at firmaet skulle have udført arbejder for den tyske besættelsesmagt i Jugoslavien, ikke var sand. I forbindelse med forsvaret af min afhandling tilbage i november 2005 henvendte han sig både på skrift og som opponent ex auditorio. Han understregede, at min fremstilling var i uoverensstemmelse med både Saxilds erindringer og hans egen erindring. Det har næppe været hans egen erindring, men mere grundfortællingen om virksomheden, som der blev sigtet til her. En grundfortælling, som handlede meget om at forsvare firmaets ære. Det hed, at Kampsax overordnede målsætning var»at bevare Gruppens renommé, integritet og soliditet«. 1 Det er tydeligt, at Østrups kritik af min afhandling handler om, at der ikke må skrives noget, som på nogen måde rokker ved det renommé, som Kampsax havde bygget op. I forhold til min bedømmelse af Kampsax interesser i Iran i mellemkrigstiden mener Østrup, det er forkert, at firmaet balancerede mellem nogle gange at optræde neutralt og andre gange at afstemme deres interesser med briterne. Jeg har på baggrund af et stort dansk og britisk materiale vist, at Kampsax et stykke ad vejen havde succes med denne strategi. Som argument mod dette fremhæver Østrup én enkelt kilde, som omhandler en henvendelse fra et britisk firma. Østrup pointerer, at denne henvendelse ikke havde noget politisk formål og ikke havde relation til Foreign Office. Det britiske firmas ledelse bestod imidlertid bl.a. af en tidligere ambassadør, og mødet mellem Kampsax og det britiske firma var kommet i stand med det britiske gesandtskabs mellemkomst. Mødet handlede om gensidig assistance mellem britiske og danske erhvervsinteresser med henblik på at presse tyske interesser tilbage på forskellige markeder. I den kilde, Østrup selv vælger at citere, hedder det således:»de engelske Myndigheder er interesseret i at knytte Samarbejde med Virksomheder, der er i Forbindelse med Udførelsen af større offentlige Arbejder og med de ledende Industrivirksomheder«. Det er tydeligt, at Kampsax opfattede det som en henvendelse fra de britiske myndigheder, og at det handlede om et samarbejde med 1 Bertel Bernhard: Sådan skabtes Danmarks store virksomheder, Kbh. 1988, s. 460.

3 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 549 politiske overtoner, da det endvidere hedder:»saavidt Undertegnede kan se, skulde der foreligge visse Muligheder for os, hvis vi bærer os tilstrækkelig behændigt ad, idet det vilde være muligt for os at manøvrere med engelsk Assistance paa de Steder, hvor Tyskerne forsøger at sætte ind«. Kampen om markederne i mellemkrigstiden den handelspolitiske slagmark ligger i min optik lige i krydsfeltet mellem økonomi og politik. Henvendelsen handlede i høj grad om politik, da det drejede sig om økonomisk dominans. I denne kamp mellem stormagterne foregik kampen ofte via virksomheder, som repræsenterede staterne. 2 Østrup kritiserer mig ligeledes for ikke at gøre mere ud af, at Kampsax valgte ikke at bygge for tyskerne i Danmark i april Jeg nævner det i afhandlingen, men må samtidig konstatere, at virksomheden Kampsax overhovedet ikke blev spurgt i foråret 1940, om de ønskede at bygge flyvepladser for besættelsesmagten. Derfor kan der efter mit bedste indtryk ikke skrives ret meget mere om denne sag. I afhandlingen behandler jeg derimod udførligt en sag fra efteråret 1940, hvor Christiani & Nielsen forsøgte at samle et konsortium af danske entreprenørfirmaer med henblik på at bygge ubådsbunkers i Trondheim og Bergen. Her er min konklusion klar. Kampsax sagde tydeligt fra. Det hedder, at»firmaets [Kampsax ] afvisning af det tyske ønske bundede i et nationalt standpunkt«. 3 Det samme gælder spørgsmålet om bygning af Storebæltsbro og Øresundsbro med tysk støtte. Afhandlingens konklusion er, at»vandene mellem firmaerne blev skilt«. 4 Afhandlingen pointerer også, at Kampsax kom til at tilhøre gruppen af såkaldte»frie«entreprenører i modsætning til værnemagtsentreprenørerne i Entreprenørforeningen. Derfor sparker Østrup åbne døre ind, når han fremdrager eksemplet med Kampsax afvisning af at bygge i Norge under krigen. Dertil kan man også lægge, at det eksempel, som Østrup tilføjer, omhandler byggeri for det nazistiske Quisling-styre, ikke den tyske besættelsesmagt i Norge. Det hedder faktisk ligefrem i den kilde, som Østrup baserer sin kritik på, at»man fra Danskernes og Svenskernes Side ikke vilde være med i et Samarbejde med Quisling, medens man principielt ikke havde noget imod et Samarbejde med hverken Tyskerne eller Nordmændene som saadanne eller en anden norsk Regering«. 5 Af citatet fremgår det, at Kampsax ikke skulle have noget imod at bygge for den tyske besættelsesmagt i Norge. Dette er 2 Se evt. Patrick Salmon: Scandinavia and the Great Powers , Cambridge 1997, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Gunnar Larsens Dagbog, den 13. Maj RA.

4 550 Steen Andersen imidlertid Gunnar Larsens udlægning af samtalen med den tyske OTrepræsentant ingeniør Cardinal. Her er det værd at understrege, at man ikke bør drage en konklusion på baggrund af én beretning og slet ikke en andenhåndsberetning, hvilket er det Østrup gør i sin kritik. Endelig mener Østrup, at jeg giver et fortegnet billede af Kampsax aktivitet på hjemmemarkedet ved kun at citere fra årsberetningen fra 1942, hvor det hed, at»virksomheden i det hele taget [var] jævnt godt beskæftiget«. Her skal jeg nøjes med at gøre Østrup opmærksom på, at jeg også skriver, at virksomhedens aktivitet i anden halvdel af 1943 faldt på grund af»den stigende mangel på byggematerialer«. 6 Endelig oplister jeg også omsætnings- og avancetal fra perioden 1939 til 1945 for at illustrere en samlet udvikling. Hermed er det tydeligt, at der intet indhold er i Østrups indvendinger. Kampsax overskud fra Danske Gruppe I i Jugoslavien/Serbien År Beløb i kr., løbende priser , , , , ,72 Kilde: Kampsax årsregnskaber Kampsax arkiv. I forhold til Kampsax byggerier i det tysk besatte Serbien har jeg i min afhandling og det efterfølgende svar til Finn Østrup redegjort for de strategiske overvejelser, som lå bag Kampsax beslutning om at påtage sig opgaven for Organisation Todt. Det handlede i bund og grund om at sikre den position, som man havde tilkæmpet sig på det jugoslaviske marked. En position på et marked kan kun fastholdes, hvis man tjener penge, og det var målet med at arbejde for tyskerne. Hvis man ikke påtog sig opgaven, ville man tabe på det, og hvis man byggede for tyskerne, ville man assistere en brutal besættelsesmagt. Dette er i bund og grund kollaborationens dilemma. Det afgørende spørgsmål er her, om de arbejdede for tyskerne eller ej, og hvorfor de valgte at gøre det. Østrup siger, at det handlede om at afværge et tab, men det er i min optik det samme som at sigte på at tjene penge. Det lykkedes Kampsax 6 Steen Andersen:»Virksomhedshistorie kontra national jubilæumshistorie«, s. 309.

5 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 551 at tjene penge på brobyggeriet (se ovenstående tabel), og de fik dækket deres gæld; og endelig lykkedes det dem på et senere tidspunkt at hjemføre en del af den avance via den dansk-ungarske clearing. Målet med arbejdet var nået, idet man havde afviklet en bankgæld og opnået et mindre overskud. Derfor lod Kampmann forstå, at Kampsax havde vundet på at satse strategisk:»det har i det hele taget vist sig meget heldigt for os, at vi sin Tid gik ind for Bygningen af Savabroen ( ) det er takket være Savabroen nu saaledes, at hele Bankgælden er indfriet og Garantierne dermed udløbet, hvortil kommer, at vi har faaet hjemført en lille halv Million Kroner«. 7 Slutresultatet var betydeligt bedre end det, Kampsax havde regnet med, inden man påbegyndte byggeriet. Ligeledes bør det høre med til vurderingen af Kampsax og Højgaard & Schultz rolle i forbindelse med byggeriet af Savabroen, at»man må anse det for sandsynligt, at der blandt arbejderne ved byggeriet har befundet sig kontingenter af tvangsudskrevet arbejdskraft«, som det hedder i Joachim Lunds undersøgelse af Højgaards & Schultz mulige brug af tvangsarbejdskraft. 8 Min bedømmelse af, at Kampsax gerne ville fortsætte arbejdet i det delte Jugoslavien, deles i øvrigt af Joachim Lund, som også i sin undersøgelse peger på, at firmaet ønskede at lave nogle supplerende arbejder ved Sava- og Tiszabroerne. 9 I forhold til spørgsmålet om kontekstens påvirkning af firmaernes byggeaktiviteter fremhæver afhandlingen krigsbegivenhederne og problemerne med at få hjemført avancen fra Serbien. Kampsax udfoldede betydelige bestræbelser for at overbevise Udenrigsministeriet om, at firmet skulle have ret til at overføre flere penge via den dansk-tyske clearing, og det hed blandt andet: «Det forekommer os, at der skulde være alle mulige Motiver for, at vedkommende Myndigheder skulde give Tilladelse til en Vareeksport. Det drejer sig i nemlig i dette Tilfælde om Varer, som vi direkte har leve ret til et tysk Firma til Anvendelse først ved et Arbejde, som maa anses for at være af stor Interesse for de tyske Myndigheder, nemlig Savebroen, og dernæst til Anvendelse ved Udførsel af krigsvigtige Arbej der for den tyske Værnemagt« Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Joachim Lund: Rapport vedrørende entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz A/S Med henblik på firmaets byggeaktiviteter i Tyskland, Øst- og Sydeuropa og spørgsmålet om anvendelse af tvangsarbejde. Upubliceret rapport, Handelshøjskolen i København, maj 2001, s. 23; Joachim Lund: Hitlers spisekammer. Danmark og den europæiske nyordning , Kbh. 2005, s Joachim Lund: Hitlers spisekammer, s Kampsax til Danmarks konsulære Repræsentation, Belgrade, 29. Maj UM.

6 552 Steen Andersen På trods af virksomhedens argumenter om, at den udførte vigtige opgaver for den tyske værnemagt i Serbien, lod det danske Udenrigsministerium kun Kampsax hjemføre en del af avancen via den dansktyske clearing. På denne måde var det danske Udenrigsministerium med til at sætte en stopper for Kampsax byggeaktiviteter i Serbien. I forhold til dette skriver Østrup, at der ikke var nogen pengeproblemer på den dansk-tyske clearing-konto, og derfor kunne dette ikke være nogen hindring for hjemførsel af fortjenesten. Et bedre blik for konteksten kunne her have bidraget til at undgå denne fejlslutning. Det var Udenrigsministeriets ambition at begrænse danske firmaers arbejder for tyskerne i udlandet, da disse arbejder belastede clearingbalancen i dansk disfavør. Danske entreprenørfirmaers arbejde i udlandet blev betragtet som dansk eksport, og der var som bekendt et misforhold i den dansk-tyske handelsrelation, idet Danmark eksporterede mere, end Tyskland lod os importere. Derfor skulle alle danske firmaer søge Udenrigsministeriet om tilladelse til hjemførsel af avancen, inden entreprisen blev påbegyndt. Dette var ikke sket i Kampsax tilfælde. Endelig har Østrup også taget anstød af, at jeg tolker en kommentar om, at»krigen har hærget hen over vore pladser«som udtryk for, at de lokale krigsbegivenheder påvirkede de danske firmaers fremtid på det serbiske marked. I lyset af, at kommentaren er fremsat i april 1942, hvor arbejdet nærmede sig sin afslutning, og partisankrigen var eskalerende, antager jeg stadigvæk, at det var dette man refererede til, og ikke den tyske besættelse af Jugoslavien i april Arbejdet på Savabroen blev af Organisation Todt betegnet som»fronteinsatz Südosten«, og det hang sammen med, at Serbien var at betragte som et frontafsnit og ikke bare en besættelseszone. Siden efteråret 1941 havde området omkring Savafloden været præget af stigende partisanaktivitet. Selv Beograd-området blev af den tyske værnemagt betegnet som operationsområde for anti-partisanindsatsen. Det var som bekendt en indsats, der omfattede en eskalerende brutalitet fra de tyske besættelsestroppers side. Gidselnedskydninger og massehenrettelser hørte til dagens orden i Serbien i Som et led i de tyske modtræk over 11 Se eksempelvis Christopher Browning:»Wehrmacht Reprisal Policy and the Murder of the Male Jews in Serbia«, i: Fateful Months Essays on the Emergence of the Final Solution, 1985, s. 43; Christopher Browning: Germans and Serbs: The Emergence of Nazi Antipartisan Policies in 1941«, s , i: Michael Berenbaum (red.): A Mosaic of Victims. Non-Jews Persecuted and Murdered by the Nazis. New York University Press, 1990; Christopher Browning: Harald Turner und die Militärverwaltung in Serbien «, s , i: Dieter Rebentisch & Karl Teppe (red.): Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1986.

7 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 553 for partisanangrebene omkring Savafloden opførte besættelsesmagten vagttårne til beskyttelse af brobyggeriet. Kilderne i Kampsax firmaarkiv rummer ingen nævneværdige oplysninger om krigsbegivenhederne, men at disse begivenheder ikke har aflejret spor i det virksomhedsinterne materiale, er ikke ensbetydende med, at de ikke fandt sted. De var en del af konteksten i Serbien i Kilderne nævner heller ikke noget om, at der ved siden af brobyggeriet lå en udryddelseslejr med frit indsyn på uhyrlighederne. 12 Der kan derfor ikke rokkes ved afhandlingens konklusion. Krigsbegivenhederne og Udenrigsministeriets blokering for yderligere overførsler via den dansk-tyske clearing satte en endelig stopper for de danske firmaers byggeaktiviteter i Serbien. Dette skal i øvrigt ses i lyset af, at den danske konsul i Beograd vurderede, at virksomhederne havde udsigt til flere større opgaver. 13 Det er for resten forkert, når Østrup hævder, at arbejdet i Serbien sammen med et opmålingsarbejde i Tyskland var det eneste Højgaard & Schultz udførte for tyskerne. Højgaard & Schultz vejbygningsfirma Contractor udførte vejbyggeri og digebyggeri i det tysk besatte Polen. I forbindelse med disse arbejder blev der anvendt jødiske tvangsarbejdere. 14 Med hensyn til bedømmelsen af Kampsax indsats i Iran under krigen er min konklusion, at firmaet ydede det største danske tekniske bidrag til den allierede sejr, og at denne indsats bør ses på linje med betydningen af Henrik Kauffmanns Grønlands-overenskomst. Men Finn Østrup bryder sig ikke om, at jeg påpeger et misforhold mellem Kampsax ledelse i København og afdelingslederen i Teheran, Kurt Olsen. Min bedømmelse bygger på, som det fremgår af afhandlingen, at ledelsen i København via Stockholm i efteråret 1944 fik informationer om, at Kurt Olsen ville markere sig politisk og stille sig i spidsen for»sammenslutningen af de frie Danske i Iran«. Via Stockholm fik Kampsax sendt et telegram med en advarsel til Kurt Olsen. Umiddelbart efter befrielsen i maj 1945 besluttede Saxild, at alle anlægsarbejder for de allierede skulle indstilles. I oktober 1945 modtog ledelsen en redegørelse for Iran-afdelingens arbejder. På denne baggrund blev det besluttet at sammenkalde den samlede styrelse til et møde om aktiviteterne i Iran i perioden , og det hed, at man»formentlig vil 12 Se Menachem Shelach:»Sajmište An Extermination Camp in Serbia«, i: Holocaust and Genocide Studies, Vol. 2, No. 2, 1987, s Danmarks Konsulære Repræsentation i Beograd til Udenrigsministeriet, den 20. November Jnr. 73.D.21.a. UM. 14 Joachim Lund: Hitlers spisekammer, 2005, ; Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s

8 554 Steen Andersen tage visse beslutninger med hensyn til fremtiden«. 15 På styrelsesmødet diskuterede man regnskabsrapporter og revisionsberetninger for årene I forhold til engagementet for de allierede hed det:»styrelsen har der efter vedtaget at afvikle alle de løbende Forretninger dernede til Udgangen af 1324 (Marts 1946), saaledes at der derefter kun skal forblive et par Mand derude under Garrings ledelse«. 16 Hermed blev direktør Kurt Olsen erstattet som leder af afdelingen af sin rival, underdirektør Garring, der havde gjort ham rangen stridig under krigen. Kurt Olsen havde i sin redegørelse for fremtidsperspektiverne i Iran gjort sig til tals mand for, at det iranske marked rummede store muligheder på både kortere og længere sigt. Denne bedømmelse var styrelsen i København ikke enig i. Derfor kan jeg ikke spore nogen tilfredshed fra koncern ledelsens side i forhold til Kurt Olsens indsats. I et telegram til Kurt Olsen fra Jørgen Saxild dateret den 11. januar 1946 hedder det:»for øvrigt konstaterer vi, at De energisk har hævdet Deres Uafhængighed over for Sir Reader [den britiske ambassadør i Teheran] og hans Folk i Kraft af Deres gode Forhold til de Militære; det skaber Respekt, men maaske ogsaa Bitterhed og de Militære forgaar, men Diplomatiet bestaar«. 17 Heller ikke her kan jeg spore nogen samtidig overdreven tilfredshed med Kurt Olsens måde at udføre hvervet som afdelings direktør i Iran på under krigen. Det er ikke lykkedes mig at finde nogen samtidige kilder, hvor Kurt Olsens personlige lederskab fremhæves af Kampsax ledelse, og derfor er det også interessant, at det brev fra Saxild til Garring, som Østrup vælger at citere, ikke indeholder nogen omtale af Kurt Olsen som leder, men i stedet vælger at omtale afdelingen. At Østrup kan nå frem til, at min afhandling er i strid med, hvad kildematerialet siger, må stå for hans regning. Jeg kan konstatere, at Østrup læser nogle akter og tager afsæt i enkelte udsagn, som overfortolkes. Igen kan det konstateres, at misforståelser kunne være undgået ved at skabe et godt kendskab til konteksten, før kildestudiet blev påbegyndt. Denne debat er nu kørt i ring, og jeg har været tvunget til at sige, hvad jeg allerede har sagt og skrevet andre steder. Derfor ser jeg ikke fra mit ståsted nogen mening i at fortsætte, men kan kun opfordre Østrup til at se afhandlingen og dens argumentation som en helhed. 15 Direktionens Maanedsrapport for Oktober 1945, den 10. November Kampsax Arkiv. 16 Direktionens Maanedsrapport for November-December 1945, den 2. Januar Kampsax Arkiv. 17 Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s. 359.

9 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 555 Historien om entreprenørerne under krigen skal bedømmes i kontekstuelt perspektiv og ikke som løsrevne akter fra et firmaarkiv. For de multinationale danske entreprenørfirmaer handlede det under krigen om at tilpasse sig de løbende ændrede magtforhold, og det betød, at indstillingerne til spørgsmålet om at arbejde for tyskerne løbende ændredes. Det drejede sig i korthed om at sikre overlevelsen på henholdsvis det nationale og det internationale marked, og det betød, at en række af firmaerne havde forskellige strategier i forhold til at arbejde for tyskerne på hjemme- og udemarkederne.

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN At skrive historie om virksomheder indebærer ofte, at man som historiker når til andre konklusioner end

Læs mere

De gjorde Danmark større

De gjorde Danmark større De gjorde Danmark større HVAD SIGER KILDERNE? AF FINN ØSTRUP Der har i dansk historieforskning været en tendens til at afdække»nationale myter«i forbindelse med danskeres ageren under 2. verdenskrig. 1

Læs mere

I 1943 forlod tre danske arbejdere, Svend

I 1943 forlod tre danske arbejdere, Svend 1 DANSKE ENTRE- PRENØRER I NAZI- TYSKLAND UNDER DEN 2. VERDENS- KRIG Af Therkel Stræde Trods regeringens opfordring til at vise mådehold engagerede danske entreprenørfirmaer sig i stor målestok i Nazi-Tyskland.

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger...

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 2.1 Mills og magteliten... 3 2.2 Dahls pluralistiske kritik af eliteteorien... 4 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

Virksomhedsledelse og den autoritære stat

Virksomhedsledelse og den autoritære stat Virksomhedsledelse og den autoritære stat KNUD HØJGAARD 1878-1968 AF JOACHIM LUND Ingenieur (insjenjør), en, militær eller civil Leder af Byggeforetagender, Vejanlæg osv. Ingenium, et, naturligt Anlæg,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19 Niels Erik Sørensen Danmarks Nationalbank Statens udenlandske låntagning og gæld fra 1959 til 1991 - en personlig beretning Juli 2004 The Working Papers of

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Den Hemmelige Krig. En dokumentarfilm af Christoffer Guldbrandsen. 1. Baggrund for undersøgelsen. 2. Resumé og konklusion

Den Hemmelige Krig. En dokumentarfilm af Christoffer Guldbrandsen. 1. Baggrund for undersøgelsen. 2. Resumé og konklusion Den Hemmelige Krig En dokumentarfilm af Christoffer Guldbrandsen 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Resumé og konklusion 3. Dokumentarfilmen som genre 4. Filmens hovedpåstande 5. Kritikken af filmen 6. Vurdering

Læs mere

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder NR.3-2001 N Y T F R A SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder Den Sociale Ambassadørordning er startet! Som det altid har været planen

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S a x o i n s t i t u t, a f d e l i n g f o r h i s t o r i e Magisterkonferens Caspar Christiansen Til Commerciens

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Danmarks besættelse er en periode i fagbevægelsens

Danmarks besættelse er en periode i fagbevægelsens 92 FAGBE- VÆGELSEN OG TYSK- LANDSAR- BEJDERNE 1940-45 Af Morten Hjo Andersen, Christian Larsen og Daniel Lord ARBEJDERHISTORIE NR. 4 1998 Danmarks besættelse er en periode i fagbevægelsens historie fyldt

Læs mere

Den danske samarbejdspolitik er et klassisk

Den danske samarbejdspolitik er et klassisk 17 DE BYGGEDE BARE - de danske befæstningsarbejdere under besættelsen Af Katrine Berling, Claus Bundgård Christensen, Flemming Nielsen, Henrik Højlund Olsen, Niels Bo Poulsen, Peter Scharff Smith og Mette

Læs mere

NYT FRA FRØSLEVLEJREN

NYT FRA FRØSLEVLEJREN NYT FRA FRØSLEVLEJREN Foreningen Frøslevlejrens Venner - marts 2014 - nr. 9 7 Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen (Foto: Tårn nr. 4 i Frøslevlejren) Udgivet i samarbejde med D.s.i. Frøslevlejren

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere