For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP"

Transkript

1 For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN Finn Østrup har tidligere kritiseret min afhandling ex auditorio ved ph.d.-forsvaret tilbage i 2005 og i et indlæg i Historisk Tidsskrift, bd. 106, hæfte 1. Begge gange har jeg tilbagevist hans indsigelser. Nu har han igen publiceret en kritik. Denne forekommer på flere punkter så skævvredet, at jeg føler behov for nogle principielle indsigelser i form af en kort kommentar. Indledningsvis skal jeg bemærke, at Finn Østrup reducerer min afhandlings synspunkt. Han skriver igen, at han vil påpege det urimelige i at hævde, at entreprenørfirmaerne under krigen udelukkende var»interesseret i at maksimere indtjeningen«. Dette er imidlertid ikke synspunktet eller konklusionen i min afhandling. Der imod konkluderer jeg, at firmaerne»handlede situations- og kontekstbestemt med egen økonomiske overlevelse og gevinst som primære mål«. I Østrups reduktion af mit synspunkt er den økonomiske overlevelse og de langsigtede firmastrategiske overvejelser røget ud med badevandet, og således er der kun den kortsigtede profit tilbage. På denne baggrund fremfører Østrup sit argument om, at tre af firma erne i varierende omfang gav»afkald på en stor indtjening«, og hermed skulle mit synspunkt være falsificeret, hvis det altså var fremført i den form, Østrup reducerer det til. I sin kritik af min afhandling er det desuden tydeligt, at Østrup anlægger et primitivt materielt kildebegreb, som anskuer kilden som et objekt, der indeholder et antal oplysninger til kortlægning af, hvad der skete i fortiden. Det er kun de oplysninger, som eksplicit fremgår af kilden, der må indgå i historieskrivningen. Min afhandling er derimod skrevet ud fra en funktionel tilgang til kilderne, idet de anskues som afsættet for de oplysninger, man som forsker kan få ud af en kilde, hvilket er afhængigt og styret af de spørgsmål, der stilles. Denne debat viser endnu en gang, at de to kildebegreber er gensidigt udelukkende.

2 548 Steen Andersen Det er interessant, at Finn Østrup i sit indlæg gør sig umage for at nedtone sin familiære relation til virksomheden Kampsax. Østrup må åbenbart denne gang være blevet rådet til at lægge afstand til den kontekst, hvori han selv er indlejret. En gylden regel i historieskrivningen er at træde et skridt tilbage, hvis der er risiko for, at historieskriveren er indlejret i konteksten og blot er ude på at bekræfte eksisterende opfattelser. Første gang han henvendte sig til mig tilbage i foråret 2004, understregede han, at hans fader havde været direktør i virksomheden, og at min påstand om, at firmaet skulle have udført arbejder for den tyske besættelsesmagt i Jugoslavien, ikke var sand. I forbindelse med forsvaret af min afhandling tilbage i november 2005 henvendte han sig både på skrift og som opponent ex auditorio. Han understregede, at min fremstilling var i uoverensstemmelse med både Saxilds erindringer og hans egen erindring. Det har næppe været hans egen erindring, men mere grundfortællingen om virksomheden, som der blev sigtet til her. En grundfortælling, som handlede meget om at forsvare firmaets ære. Det hed, at Kampsax overordnede målsætning var»at bevare Gruppens renommé, integritet og soliditet«. 1 Det er tydeligt, at Østrups kritik af min afhandling handler om, at der ikke må skrives noget, som på nogen måde rokker ved det renommé, som Kampsax havde bygget op. I forhold til min bedømmelse af Kampsax interesser i Iran i mellemkrigstiden mener Østrup, det er forkert, at firmaet balancerede mellem nogle gange at optræde neutralt og andre gange at afstemme deres interesser med briterne. Jeg har på baggrund af et stort dansk og britisk materiale vist, at Kampsax et stykke ad vejen havde succes med denne strategi. Som argument mod dette fremhæver Østrup én enkelt kilde, som omhandler en henvendelse fra et britisk firma. Østrup pointerer, at denne henvendelse ikke havde noget politisk formål og ikke havde relation til Foreign Office. Det britiske firmas ledelse bestod imidlertid bl.a. af en tidligere ambassadør, og mødet mellem Kampsax og det britiske firma var kommet i stand med det britiske gesandtskabs mellemkomst. Mødet handlede om gensidig assistance mellem britiske og danske erhvervsinteresser med henblik på at presse tyske interesser tilbage på forskellige markeder. I den kilde, Østrup selv vælger at citere, hedder det således:»de engelske Myndigheder er interesseret i at knytte Samarbejde med Virksomheder, der er i Forbindelse med Udførelsen af større offentlige Arbejder og med de ledende Industrivirksomheder«. Det er tydeligt, at Kampsax opfattede det som en henvendelse fra de britiske myndigheder, og at det handlede om et samarbejde med 1 Bertel Bernhard: Sådan skabtes Danmarks store virksomheder, Kbh. 1988, s. 460.

3 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 549 politiske overtoner, da det endvidere hedder:»saavidt Undertegnede kan se, skulde der foreligge visse Muligheder for os, hvis vi bærer os tilstrækkelig behændigt ad, idet det vilde være muligt for os at manøvrere med engelsk Assistance paa de Steder, hvor Tyskerne forsøger at sætte ind«. Kampen om markederne i mellemkrigstiden den handelspolitiske slagmark ligger i min optik lige i krydsfeltet mellem økonomi og politik. Henvendelsen handlede i høj grad om politik, da det drejede sig om økonomisk dominans. I denne kamp mellem stormagterne foregik kampen ofte via virksomheder, som repræsenterede staterne. 2 Østrup kritiserer mig ligeledes for ikke at gøre mere ud af, at Kampsax valgte ikke at bygge for tyskerne i Danmark i april Jeg nævner det i afhandlingen, men må samtidig konstatere, at virksomheden Kampsax overhovedet ikke blev spurgt i foråret 1940, om de ønskede at bygge flyvepladser for besættelsesmagten. Derfor kan der efter mit bedste indtryk ikke skrives ret meget mere om denne sag. I afhandlingen behandler jeg derimod udførligt en sag fra efteråret 1940, hvor Christiani & Nielsen forsøgte at samle et konsortium af danske entreprenørfirmaer med henblik på at bygge ubådsbunkers i Trondheim og Bergen. Her er min konklusion klar. Kampsax sagde tydeligt fra. Det hedder, at»firmaets [Kampsax ] afvisning af det tyske ønske bundede i et nationalt standpunkt«. 3 Det samme gælder spørgsmålet om bygning af Storebæltsbro og Øresundsbro med tysk støtte. Afhandlingens konklusion er, at»vandene mellem firmaerne blev skilt«. 4 Afhandlingen pointerer også, at Kampsax kom til at tilhøre gruppen af såkaldte»frie«entreprenører i modsætning til værnemagtsentreprenørerne i Entreprenørforeningen. Derfor sparker Østrup åbne døre ind, når han fremdrager eksemplet med Kampsax afvisning af at bygge i Norge under krigen. Dertil kan man også lægge, at det eksempel, som Østrup tilføjer, omhandler byggeri for det nazistiske Quisling-styre, ikke den tyske besættelsesmagt i Norge. Det hedder faktisk ligefrem i den kilde, som Østrup baserer sin kritik på, at»man fra Danskernes og Svenskernes Side ikke vilde være med i et Samarbejde med Quisling, medens man principielt ikke havde noget imod et Samarbejde med hverken Tyskerne eller Nordmændene som saadanne eller en anden norsk Regering«. 5 Af citatet fremgår det, at Kampsax ikke skulle have noget imod at bygge for den tyske besættelsesmagt i Norge. Dette er 2 Se evt. Patrick Salmon: Scandinavia and the Great Powers , Cambridge 1997, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Gunnar Larsens Dagbog, den 13. Maj RA.

4 550 Steen Andersen imidlertid Gunnar Larsens udlægning af samtalen med den tyske OTrepræsentant ingeniør Cardinal. Her er det værd at understrege, at man ikke bør drage en konklusion på baggrund af én beretning og slet ikke en andenhåndsberetning, hvilket er det Østrup gør i sin kritik. Endelig mener Østrup, at jeg giver et fortegnet billede af Kampsax aktivitet på hjemmemarkedet ved kun at citere fra årsberetningen fra 1942, hvor det hed, at»virksomheden i det hele taget [var] jævnt godt beskæftiget«. Her skal jeg nøjes med at gøre Østrup opmærksom på, at jeg også skriver, at virksomhedens aktivitet i anden halvdel af 1943 faldt på grund af»den stigende mangel på byggematerialer«. 6 Endelig oplister jeg også omsætnings- og avancetal fra perioden 1939 til 1945 for at illustrere en samlet udvikling. Hermed er det tydeligt, at der intet indhold er i Østrups indvendinger. Kampsax overskud fra Danske Gruppe I i Jugoslavien/Serbien År Beløb i kr., løbende priser , , , , ,72 Kilde: Kampsax årsregnskaber Kampsax arkiv. I forhold til Kampsax byggerier i det tysk besatte Serbien har jeg i min afhandling og det efterfølgende svar til Finn Østrup redegjort for de strategiske overvejelser, som lå bag Kampsax beslutning om at påtage sig opgaven for Organisation Todt. Det handlede i bund og grund om at sikre den position, som man havde tilkæmpet sig på det jugoslaviske marked. En position på et marked kan kun fastholdes, hvis man tjener penge, og det var målet med at arbejde for tyskerne. Hvis man ikke påtog sig opgaven, ville man tabe på det, og hvis man byggede for tyskerne, ville man assistere en brutal besættelsesmagt. Dette er i bund og grund kollaborationens dilemma. Det afgørende spørgsmål er her, om de arbejdede for tyskerne eller ej, og hvorfor de valgte at gøre det. Østrup siger, at det handlede om at afværge et tab, men det er i min optik det samme som at sigte på at tjene penge. Det lykkedes Kampsax 6 Steen Andersen:»Virksomhedshistorie kontra national jubilæumshistorie«, s. 309.

5 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 551 at tjene penge på brobyggeriet (se ovenstående tabel), og de fik dækket deres gæld; og endelig lykkedes det dem på et senere tidspunkt at hjemføre en del af den avance via den dansk-ungarske clearing. Målet med arbejdet var nået, idet man havde afviklet en bankgæld og opnået et mindre overskud. Derfor lod Kampmann forstå, at Kampsax havde vundet på at satse strategisk:»det har i det hele taget vist sig meget heldigt for os, at vi sin Tid gik ind for Bygningen af Savabroen ( ) det er takket være Savabroen nu saaledes, at hele Bankgælden er indfriet og Garantierne dermed udløbet, hvortil kommer, at vi har faaet hjemført en lille halv Million Kroner«. 7 Slutresultatet var betydeligt bedre end det, Kampsax havde regnet med, inden man påbegyndte byggeriet. Ligeledes bør det høre med til vurderingen af Kampsax og Højgaard & Schultz rolle i forbindelse med byggeriet af Savabroen, at»man må anse det for sandsynligt, at der blandt arbejderne ved byggeriet har befundet sig kontingenter af tvangsudskrevet arbejdskraft«, som det hedder i Joachim Lunds undersøgelse af Højgaards & Schultz mulige brug af tvangsarbejdskraft. 8 Min bedømmelse af, at Kampsax gerne ville fortsætte arbejdet i det delte Jugoslavien, deles i øvrigt af Joachim Lund, som også i sin undersøgelse peger på, at firmaet ønskede at lave nogle supplerende arbejder ved Sava- og Tiszabroerne. 9 I forhold til spørgsmålet om kontekstens påvirkning af firmaernes byggeaktiviteter fremhæver afhandlingen krigsbegivenhederne og problemerne med at få hjemført avancen fra Serbien. Kampsax udfoldede betydelige bestræbelser for at overbevise Udenrigsministeriet om, at firmet skulle have ret til at overføre flere penge via den dansk-tyske clearing, og det hed blandt andet: «Det forekommer os, at der skulde være alle mulige Motiver for, at vedkommende Myndigheder skulde give Tilladelse til en Vareeksport. Det drejer sig i nemlig i dette Tilfælde om Varer, som vi direkte har leve ret til et tysk Firma til Anvendelse først ved et Arbejde, som maa anses for at være af stor Interesse for de tyske Myndigheder, nemlig Savebroen, og dernæst til Anvendelse ved Udførsel af krigsvigtige Arbej der for den tyske Værnemagt« Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Joachim Lund: Rapport vedrørende entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz A/S Med henblik på firmaets byggeaktiviteter i Tyskland, Øst- og Sydeuropa og spørgsmålet om anvendelse af tvangsarbejde. Upubliceret rapport, Handelshøjskolen i København, maj 2001, s. 23; Joachim Lund: Hitlers spisekammer. Danmark og den europæiske nyordning , Kbh. 2005, s Joachim Lund: Hitlers spisekammer, s Kampsax til Danmarks konsulære Repræsentation, Belgrade, 29. Maj UM.

6 552 Steen Andersen På trods af virksomhedens argumenter om, at den udførte vigtige opgaver for den tyske værnemagt i Serbien, lod det danske Udenrigsministerium kun Kampsax hjemføre en del af avancen via den dansktyske clearing. På denne måde var det danske Udenrigsministerium med til at sætte en stopper for Kampsax byggeaktiviteter i Serbien. I forhold til dette skriver Østrup, at der ikke var nogen pengeproblemer på den dansk-tyske clearing-konto, og derfor kunne dette ikke være nogen hindring for hjemførsel af fortjenesten. Et bedre blik for konteksten kunne her have bidraget til at undgå denne fejlslutning. Det var Udenrigsministeriets ambition at begrænse danske firmaers arbejder for tyskerne i udlandet, da disse arbejder belastede clearingbalancen i dansk disfavør. Danske entreprenørfirmaers arbejde i udlandet blev betragtet som dansk eksport, og der var som bekendt et misforhold i den dansk-tyske handelsrelation, idet Danmark eksporterede mere, end Tyskland lod os importere. Derfor skulle alle danske firmaer søge Udenrigsministeriet om tilladelse til hjemførsel af avancen, inden entreprisen blev påbegyndt. Dette var ikke sket i Kampsax tilfælde. Endelig har Østrup også taget anstød af, at jeg tolker en kommentar om, at»krigen har hærget hen over vore pladser«som udtryk for, at de lokale krigsbegivenheder påvirkede de danske firmaers fremtid på det serbiske marked. I lyset af, at kommentaren er fremsat i april 1942, hvor arbejdet nærmede sig sin afslutning, og partisankrigen var eskalerende, antager jeg stadigvæk, at det var dette man refererede til, og ikke den tyske besættelse af Jugoslavien i april Arbejdet på Savabroen blev af Organisation Todt betegnet som»fronteinsatz Südosten«, og det hang sammen med, at Serbien var at betragte som et frontafsnit og ikke bare en besættelseszone. Siden efteråret 1941 havde området omkring Savafloden været præget af stigende partisanaktivitet. Selv Beograd-området blev af den tyske værnemagt betegnet som operationsområde for anti-partisanindsatsen. Det var som bekendt en indsats, der omfattede en eskalerende brutalitet fra de tyske besættelsestroppers side. Gidselnedskydninger og massehenrettelser hørte til dagens orden i Serbien i Som et led i de tyske modtræk over 11 Se eksempelvis Christopher Browning:»Wehrmacht Reprisal Policy and the Murder of the Male Jews in Serbia«, i: Fateful Months Essays on the Emergence of the Final Solution, 1985, s. 43; Christopher Browning: Germans and Serbs: The Emergence of Nazi Antipartisan Policies in 1941«, s , i: Michael Berenbaum (red.): A Mosaic of Victims. Non-Jews Persecuted and Murdered by the Nazis. New York University Press, 1990; Christopher Browning: Harald Turner und die Militärverwaltung in Serbien «, s , i: Dieter Rebentisch & Karl Teppe (red.): Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1986.

7 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 553 for partisanangrebene omkring Savafloden opførte besættelsesmagten vagttårne til beskyttelse af brobyggeriet. Kilderne i Kampsax firmaarkiv rummer ingen nævneværdige oplysninger om krigsbegivenhederne, men at disse begivenheder ikke har aflejret spor i det virksomhedsinterne materiale, er ikke ensbetydende med, at de ikke fandt sted. De var en del af konteksten i Serbien i Kilderne nævner heller ikke noget om, at der ved siden af brobyggeriet lå en udryddelseslejr med frit indsyn på uhyrlighederne. 12 Der kan derfor ikke rokkes ved afhandlingens konklusion. Krigsbegivenhederne og Udenrigsministeriets blokering for yderligere overførsler via den dansk-tyske clearing satte en endelig stopper for de danske firmaers byggeaktiviteter i Serbien. Dette skal i øvrigt ses i lyset af, at den danske konsul i Beograd vurderede, at virksomhederne havde udsigt til flere større opgaver. 13 Det er for resten forkert, når Østrup hævder, at arbejdet i Serbien sammen med et opmålingsarbejde i Tyskland var det eneste Højgaard & Schultz udførte for tyskerne. Højgaard & Schultz vejbygningsfirma Contractor udførte vejbyggeri og digebyggeri i det tysk besatte Polen. I forbindelse med disse arbejder blev der anvendt jødiske tvangsarbejdere. 14 Med hensyn til bedømmelsen af Kampsax indsats i Iran under krigen er min konklusion, at firmaet ydede det største danske tekniske bidrag til den allierede sejr, og at denne indsats bør ses på linje med betydningen af Henrik Kauffmanns Grønlands-overenskomst. Men Finn Østrup bryder sig ikke om, at jeg påpeger et misforhold mellem Kampsax ledelse i København og afdelingslederen i Teheran, Kurt Olsen. Min bedømmelse bygger på, som det fremgår af afhandlingen, at ledelsen i København via Stockholm i efteråret 1944 fik informationer om, at Kurt Olsen ville markere sig politisk og stille sig i spidsen for»sammenslutningen af de frie Danske i Iran«. Via Stockholm fik Kampsax sendt et telegram med en advarsel til Kurt Olsen. Umiddelbart efter befrielsen i maj 1945 besluttede Saxild, at alle anlægsarbejder for de allierede skulle indstilles. I oktober 1945 modtog ledelsen en redegørelse for Iran-afdelingens arbejder. På denne baggrund blev det besluttet at sammenkalde den samlede styrelse til et møde om aktiviteterne i Iran i perioden , og det hed, at man»formentlig vil 12 Se Menachem Shelach:»Sajmište An Extermination Camp in Serbia«, i: Holocaust and Genocide Studies, Vol. 2, No. 2, 1987, s Danmarks Konsulære Repræsentation i Beograd til Udenrigsministeriet, den 20. November Jnr. 73.D.21.a. UM. 14 Joachim Lund: Hitlers spisekammer, 2005, ; Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s

8 554 Steen Andersen tage visse beslutninger med hensyn til fremtiden«. 15 På styrelsesmødet diskuterede man regnskabsrapporter og revisionsberetninger for årene I forhold til engagementet for de allierede hed det:»styrelsen har der efter vedtaget at afvikle alle de løbende Forretninger dernede til Udgangen af 1324 (Marts 1946), saaledes at der derefter kun skal forblive et par Mand derude under Garrings ledelse«. 16 Hermed blev direktør Kurt Olsen erstattet som leder af afdelingen af sin rival, underdirektør Garring, der havde gjort ham rangen stridig under krigen. Kurt Olsen havde i sin redegørelse for fremtidsperspektiverne i Iran gjort sig til tals mand for, at det iranske marked rummede store muligheder på både kortere og længere sigt. Denne bedømmelse var styrelsen i København ikke enig i. Derfor kan jeg ikke spore nogen tilfredshed fra koncern ledelsens side i forhold til Kurt Olsens indsats. I et telegram til Kurt Olsen fra Jørgen Saxild dateret den 11. januar 1946 hedder det:»for øvrigt konstaterer vi, at De energisk har hævdet Deres Uafhængighed over for Sir Reader [den britiske ambassadør i Teheran] og hans Folk i Kraft af Deres gode Forhold til de Militære; det skaber Respekt, men maaske ogsaa Bitterhed og de Militære forgaar, men Diplomatiet bestaar«. 17 Heller ikke her kan jeg spore nogen samtidig overdreven tilfredshed med Kurt Olsens måde at udføre hvervet som afdelings direktør i Iran på under krigen. Det er ikke lykkedes mig at finde nogen samtidige kilder, hvor Kurt Olsens personlige lederskab fremhæves af Kampsax ledelse, og derfor er det også interessant, at det brev fra Saxild til Garring, som Østrup vælger at citere, ikke indeholder nogen omtale af Kurt Olsen som leder, men i stedet vælger at omtale afdelingen. At Østrup kan nå frem til, at min afhandling er i strid med, hvad kildematerialet siger, må stå for hans regning. Jeg kan konstatere, at Østrup læser nogle akter og tager afsæt i enkelte udsagn, som overfortolkes. Igen kan det konstateres, at misforståelser kunne være undgået ved at skabe et godt kendskab til konteksten, før kildestudiet blev påbegyndt. Denne debat er nu kørt i ring, og jeg har været tvunget til at sige, hvad jeg allerede har sagt og skrevet andre steder. Derfor ser jeg ikke fra mit ståsted nogen mening i at fortsætte, men kan kun opfordre Østrup til at se afhandlingen og dens argumentation som en helhed. 15 Direktionens Maanedsrapport for Oktober 1945, den 10. November Kampsax Arkiv. 16 Direktionens Maanedsrapport for November-December 1945, den 2. Januar Kampsax Arkiv. 17 Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s. 359.

9 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 555 Historien om entreprenørerne under krigen skal bedømmes i kontekstuelt perspektiv og ikke som løsrevne akter fra et firmaarkiv. For de multinationale danske entreprenørfirmaer handlede det under krigen om at tilpasse sig de løbende ændrede magtforhold, og det betød, at indstillingerne til spørgsmålet om at arbejde for tyskerne løbende ændredes. Det drejede sig i korthed om at sikre overlevelsen på henholdsvis det nationale og det internationale marked, og det betød, at en række af firmaerne havde forskellige strategier i forhold til at arbejde for tyskerne på hjemme- og udemarkederne.

De gjorde Danmark større En kommentar

De gjorde Danmark større En kommentar De gjorde Danmark større En kommentar AF FINN ØSTRUP Det er målet i Steen Andersens Ph.D.-afhandling med titlen De gjorde Danmark større 1 at undersøge de strategier, som danske og hjemligt arbejdende

Læs mere

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN At skrive historie om virksomheder indebærer ofte, at man som historiker når til andre konklusioner end

Læs mere

De gjorde Danmark større

De gjorde Danmark større De gjorde Danmark større HVAD SIGER KILDERNE? AF FINN ØSTRUP Der har i dansk historieforskning været en tendens til at afdække»nationale myter«i forbindelse med danskeres ageren under 2. verdenskrig. 1

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Det danske Gesandtskab i Washington

Det danske Gesandtskab i Washington Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie i Det danske Gesandtskab i Washington 1940-1942 Henrik Kauffmann som uafhængig dansk gesandt i USA 1940-1942 og hans politik vedrørende Grønland og de oplagte

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb. 2017 Jens Aage Poulsen http://turl.no/17hl Kontroversielle emner skal omgås med omtanke

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Stormgade 2-6 1470 København K 16. januar 2006 BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Jeg skal hermed takke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere