For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP"

Transkript

1 For firmaets ære SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN Finn Østrup har tidligere kritiseret min afhandling ex auditorio ved ph.d.-forsvaret tilbage i 2005 og i et indlæg i Historisk Tidsskrift, bd. 106, hæfte 1. Begge gange har jeg tilbagevist hans indsigelser. Nu har han igen publiceret en kritik. Denne forekommer på flere punkter så skævvredet, at jeg føler behov for nogle principielle indsigelser i form af en kort kommentar. Indledningsvis skal jeg bemærke, at Finn Østrup reducerer min afhandlings synspunkt. Han skriver igen, at han vil påpege det urimelige i at hævde, at entreprenørfirmaerne under krigen udelukkende var»interesseret i at maksimere indtjeningen«. Dette er imidlertid ikke synspunktet eller konklusionen i min afhandling. Der imod konkluderer jeg, at firmaerne»handlede situations- og kontekstbestemt med egen økonomiske overlevelse og gevinst som primære mål«. I Østrups reduktion af mit synspunkt er den økonomiske overlevelse og de langsigtede firmastrategiske overvejelser røget ud med badevandet, og således er der kun den kortsigtede profit tilbage. På denne baggrund fremfører Østrup sit argument om, at tre af firma erne i varierende omfang gav»afkald på en stor indtjening«, og hermed skulle mit synspunkt være falsificeret, hvis det altså var fremført i den form, Østrup reducerer det til. I sin kritik af min afhandling er det desuden tydeligt, at Østrup anlægger et primitivt materielt kildebegreb, som anskuer kilden som et objekt, der indeholder et antal oplysninger til kortlægning af, hvad der skete i fortiden. Det er kun de oplysninger, som eksplicit fremgår af kilden, der må indgå i historieskrivningen. Min afhandling er derimod skrevet ud fra en funktionel tilgang til kilderne, idet de anskues som afsættet for de oplysninger, man som forsker kan få ud af en kilde, hvilket er afhængigt og styret af de spørgsmål, der stilles. Denne debat viser endnu en gang, at de to kildebegreber er gensidigt udelukkende.

2 548 Steen Andersen Det er interessant, at Finn Østrup i sit indlæg gør sig umage for at nedtone sin familiære relation til virksomheden Kampsax. Østrup må åbenbart denne gang være blevet rådet til at lægge afstand til den kontekst, hvori han selv er indlejret. En gylden regel i historieskrivningen er at træde et skridt tilbage, hvis der er risiko for, at historieskriveren er indlejret i konteksten og blot er ude på at bekræfte eksisterende opfattelser. Første gang han henvendte sig til mig tilbage i foråret 2004, understregede han, at hans fader havde været direktør i virksomheden, og at min påstand om, at firmaet skulle have udført arbejder for den tyske besættelsesmagt i Jugoslavien, ikke var sand. I forbindelse med forsvaret af min afhandling tilbage i november 2005 henvendte han sig både på skrift og som opponent ex auditorio. Han understregede, at min fremstilling var i uoverensstemmelse med både Saxilds erindringer og hans egen erindring. Det har næppe været hans egen erindring, men mere grundfortællingen om virksomheden, som der blev sigtet til her. En grundfortælling, som handlede meget om at forsvare firmaets ære. Det hed, at Kampsax overordnede målsætning var»at bevare Gruppens renommé, integritet og soliditet«. 1 Det er tydeligt, at Østrups kritik af min afhandling handler om, at der ikke må skrives noget, som på nogen måde rokker ved det renommé, som Kampsax havde bygget op. I forhold til min bedømmelse af Kampsax interesser i Iran i mellemkrigstiden mener Østrup, det er forkert, at firmaet balancerede mellem nogle gange at optræde neutralt og andre gange at afstemme deres interesser med briterne. Jeg har på baggrund af et stort dansk og britisk materiale vist, at Kampsax et stykke ad vejen havde succes med denne strategi. Som argument mod dette fremhæver Østrup én enkelt kilde, som omhandler en henvendelse fra et britisk firma. Østrup pointerer, at denne henvendelse ikke havde noget politisk formål og ikke havde relation til Foreign Office. Det britiske firmas ledelse bestod imidlertid bl.a. af en tidligere ambassadør, og mødet mellem Kampsax og det britiske firma var kommet i stand med det britiske gesandtskabs mellemkomst. Mødet handlede om gensidig assistance mellem britiske og danske erhvervsinteresser med henblik på at presse tyske interesser tilbage på forskellige markeder. I den kilde, Østrup selv vælger at citere, hedder det således:»de engelske Myndigheder er interesseret i at knytte Samarbejde med Virksomheder, der er i Forbindelse med Udførelsen af større offentlige Arbejder og med de ledende Industrivirksomheder«. Det er tydeligt, at Kampsax opfattede det som en henvendelse fra de britiske myndigheder, og at det handlede om et samarbejde med 1 Bertel Bernhard: Sådan skabtes Danmarks store virksomheder, Kbh. 1988, s. 460.

3 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 549 politiske overtoner, da det endvidere hedder:»saavidt Undertegnede kan se, skulde der foreligge visse Muligheder for os, hvis vi bærer os tilstrækkelig behændigt ad, idet det vilde være muligt for os at manøvrere med engelsk Assistance paa de Steder, hvor Tyskerne forsøger at sætte ind«. Kampen om markederne i mellemkrigstiden den handelspolitiske slagmark ligger i min optik lige i krydsfeltet mellem økonomi og politik. Henvendelsen handlede i høj grad om politik, da det drejede sig om økonomisk dominans. I denne kamp mellem stormagterne foregik kampen ofte via virksomheder, som repræsenterede staterne. 2 Østrup kritiserer mig ligeledes for ikke at gøre mere ud af, at Kampsax valgte ikke at bygge for tyskerne i Danmark i april Jeg nævner det i afhandlingen, men må samtidig konstatere, at virksomheden Kampsax overhovedet ikke blev spurgt i foråret 1940, om de ønskede at bygge flyvepladser for besættelsesmagten. Derfor kan der efter mit bedste indtryk ikke skrives ret meget mere om denne sag. I afhandlingen behandler jeg derimod udførligt en sag fra efteråret 1940, hvor Christiani & Nielsen forsøgte at samle et konsortium af danske entreprenørfirmaer med henblik på at bygge ubådsbunkers i Trondheim og Bergen. Her er min konklusion klar. Kampsax sagde tydeligt fra. Det hedder, at»firmaets [Kampsax ] afvisning af det tyske ønske bundede i et nationalt standpunkt«. 3 Det samme gælder spørgsmålet om bygning af Storebæltsbro og Øresundsbro med tysk støtte. Afhandlingens konklusion er, at»vandene mellem firmaerne blev skilt«. 4 Afhandlingen pointerer også, at Kampsax kom til at tilhøre gruppen af såkaldte»frie«entreprenører i modsætning til værnemagtsentreprenørerne i Entreprenørforeningen. Derfor sparker Østrup åbne døre ind, når han fremdrager eksemplet med Kampsax afvisning af at bygge i Norge under krigen. Dertil kan man også lægge, at det eksempel, som Østrup tilføjer, omhandler byggeri for det nazistiske Quisling-styre, ikke den tyske besættelsesmagt i Norge. Det hedder faktisk ligefrem i den kilde, som Østrup baserer sin kritik på, at»man fra Danskernes og Svenskernes Side ikke vilde være med i et Samarbejde med Quisling, medens man principielt ikke havde noget imod et Samarbejde med hverken Tyskerne eller Nordmændene som saadanne eller en anden norsk Regering«. 5 Af citatet fremgår det, at Kampsax ikke skulle have noget imod at bygge for den tyske besættelsesmagt i Norge. Dette er 2 Se evt. Patrick Salmon: Scandinavia and the Great Powers , Cambridge 1997, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Gunnar Larsens Dagbog, den 13. Maj RA.

4 550 Steen Andersen imidlertid Gunnar Larsens udlægning af samtalen med den tyske OTrepræsentant ingeniør Cardinal. Her er det værd at understrege, at man ikke bør drage en konklusion på baggrund af én beretning og slet ikke en andenhåndsberetning, hvilket er det Østrup gør i sin kritik. Endelig mener Østrup, at jeg giver et fortegnet billede af Kampsax aktivitet på hjemmemarkedet ved kun at citere fra årsberetningen fra 1942, hvor det hed, at»virksomheden i det hele taget [var] jævnt godt beskæftiget«. Her skal jeg nøjes med at gøre Østrup opmærksom på, at jeg også skriver, at virksomhedens aktivitet i anden halvdel af 1943 faldt på grund af»den stigende mangel på byggematerialer«. 6 Endelig oplister jeg også omsætnings- og avancetal fra perioden 1939 til 1945 for at illustrere en samlet udvikling. Hermed er det tydeligt, at der intet indhold er i Østrups indvendinger. Kampsax overskud fra Danske Gruppe I i Jugoslavien/Serbien År Beløb i kr., løbende priser , , , , ,72 Kilde: Kampsax årsregnskaber Kampsax arkiv. I forhold til Kampsax byggerier i det tysk besatte Serbien har jeg i min afhandling og det efterfølgende svar til Finn Østrup redegjort for de strategiske overvejelser, som lå bag Kampsax beslutning om at påtage sig opgaven for Organisation Todt. Det handlede i bund og grund om at sikre den position, som man havde tilkæmpet sig på det jugoslaviske marked. En position på et marked kan kun fastholdes, hvis man tjener penge, og det var målet med at arbejde for tyskerne. Hvis man ikke påtog sig opgaven, ville man tabe på det, og hvis man byggede for tyskerne, ville man assistere en brutal besættelsesmagt. Dette er i bund og grund kollaborationens dilemma. Det afgørende spørgsmål er her, om de arbejdede for tyskerne eller ej, og hvorfor de valgte at gøre det. Østrup siger, at det handlede om at afværge et tab, men det er i min optik det samme som at sigte på at tjene penge. Det lykkedes Kampsax 6 Steen Andersen:»Virksomhedshistorie kontra national jubilæumshistorie«, s. 309.

5 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 551 at tjene penge på brobyggeriet (se ovenstående tabel), og de fik dækket deres gæld; og endelig lykkedes det dem på et senere tidspunkt at hjemføre en del af den avance via den dansk-ungarske clearing. Målet med arbejdet var nået, idet man havde afviklet en bankgæld og opnået et mindre overskud. Derfor lod Kampmann forstå, at Kampsax havde vundet på at satse strategisk:»det har i det hele taget vist sig meget heldigt for os, at vi sin Tid gik ind for Bygningen af Savabroen ( ) det er takket være Savabroen nu saaledes, at hele Bankgælden er indfriet og Garantierne dermed udløbet, hvortil kommer, at vi har faaet hjemført en lille halv Million Kroner«. 7 Slutresultatet var betydeligt bedre end det, Kampsax havde regnet med, inden man påbegyndte byggeriet. Ligeledes bør det høre med til vurderingen af Kampsax og Højgaard & Schultz rolle i forbindelse med byggeriet af Savabroen, at»man må anse det for sandsynligt, at der blandt arbejderne ved byggeriet har befundet sig kontingenter af tvangsudskrevet arbejdskraft«, som det hedder i Joachim Lunds undersøgelse af Højgaards & Schultz mulige brug af tvangsarbejdskraft. 8 Min bedømmelse af, at Kampsax gerne ville fortsætte arbejdet i det delte Jugoslavien, deles i øvrigt af Joachim Lund, som også i sin undersøgelse peger på, at firmaet ønskede at lave nogle supplerende arbejder ved Sava- og Tiszabroerne. 9 I forhold til spørgsmålet om kontekstens påvirkning af firmaernes byggeaktiviteter fremhæver afhandlingen krigsbegivenhederne og problemerne med at få hjemført avancen fra Serbien. Kampsax udfoldede betydelige bestræbelser for at overbevise Udenrigsministeriet om, at firmet skulle have ret til at overføre flere penge via den dansk-tyske clearing, og det hed blandt andet: «Det forekommer os, at der skulde være alle mulige Motiver for, at vedkommende Myndigheder skulde give Tilladelse til en Vareeksport. Det drejer sig i nemlig i dette Tilfælde om Varer, som vi direkte har leve ret til et tysk Firma til Anvendelse først ved et Arbejde, som maa anses for at være af stor Interesse for de tyske Myndigheder, nemlig Savebroen, og dernæst til Anvendelse ved Udførsel af krigsvigtige Arbej der for den tyske Værnemagt« Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s Joachim Lund: Rapport vedrørende entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz A/S Med henblik på firmaets byggeaktiviteter i Tyskland, Øst- og Sydeuropa og spørgsmålet om anvendelse af tvangsarbejde. Upubliceret rapport, Handelshøjskolen i København, maj 2001, s. 23; Joachim Lund: Hitlers spisekammer. Danmark og den europæiske nyordning , Kbh. 2005, s Joachim Lund: Hitlers spisekammer, s Kampsax til Danmarks konsulære Repræsentation, Belgrade, 29. Maj UM.

6 552 Steen Andersen På trods af virksomhedens argumenter om, at den udførte vigtige opgaver for den tyske værnemagt i Serbien, lod det danske Udenrigsministerium kun Kampsax hjemføre en del af avancen via den dansktyske clearing. På denne måde var det danske Udenrigsministerium med til at sætte en stopper for Kampsax byggeaktiviteter i Serbien. I forhold til dette skriver Østrup, at der ikke var nogen pengeproblemer på den dansk-tyske clearing-konto, og derfor kunne dette ikke være nogen hindring for hjemførsel af fortjenesten. Et bedre blik for konteksten kunne her have bidraget til at undgå denne fejlslutning. Det var Udenrigsministeriets ambition at begrænse danske firmaers arbejder for tyskerne i udlandet, da disse arbejder belastede clearingbalancen i dansk disfavør. Danske entreprenørfirmaers arbejde i udlandet blev betragtet som dansk eksport, og der var som bekendt et misforhold i den dansk-tyske handelsrelation, idet Danmark eksporterede mere, end Tyskland lod os importere. Derfor skulle alle danske firmaer søge Udenrigsministeriet om tilladelse til hjemførsel af avancen, inden entreprisen blev påbegyndt. Dette var ikke sket i Kampsax tilfælde. Endelig har Østrup også taget anstød af, at jeg tolker en kommentar om, at»krigen har hærget hen over vore pladser«som udtryk for, at de lokale krigsbegivenheder påvirkede de danske firmaers fremtid på det serbiske marked. I lyset af, at kommentaren er fremsat i april 1942, hvor arbejdet nærmede sig sin afslutning, og partisankrigen var eskalerende, antager jeg stadigvæk, at det var dette man refererede til, og ikke den tyske besættelse af Jugoslavien i april Arbejdet på Savabroen blev af Organisation Todt betegnet som»fronteinsatz Südosten«, og det hang sammen med, at Serbien var at betragte som et frontafsnit og ikke bare en besættelseszone. Siden efteråret 1941 havde området omkring Savafloden været præget af stigende partisanaktivitet. Selv Beograd-området blev af den tyske værnemagt betegnet som operationsområde for anti-partisanindsatsen. Det var som bekendt en indsats, der omfattede en eskalerende brutalitet fra de tyske besættelsestroppers side. Gidselnedskydninger og massehenrettelser hørte til dagens orden i Serbien i Som et led i de tyske modtræk over 11 Se eksempelvis Christopher Browning:»Wehrmacht Reprisal Policy and the Murder of the Male Jews in Serbia«, i: Fateful Months Essays on the Emergence of the Final Solution, 1985, s. 43; Christopher Browning: Germans and Serbs: The Emergence of Nazi Antipartisan Policies in 1941«, s , i: Michael Berenbaum (red.): A Mosaic of Victims. Non-Jews Persecuted and Murdered by the Nazis. New York University Press, 1990; Christopher Browning: Harald Turner und die Militärverwaltung in Serbien «, s , i: Dieter Rebentisch & Karl Teppe (red.): Verwaltung contra Menschenführung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1986.

7 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 553 for partisanangrebene omkring Savafloden opførte besættelsesmagten vagttårne til beskyttelse af brobyggeriet. Kilderne i Kampsax firmaarkiv rummer ingen nævneværdige oplysninger om krigsbegivenhederne, men at disse begivenheder ikke har aflejret spor i det virksomhedsinterne materiale, er ikke ensbetydende med, at de ikke fandt sted. De var en del af konteksten i Serbien i Kilderne nævner heller ikke noget om, at der ved siden af brobyggeriet lå en udryddelseslejr med frit indsyn på uhyrlighederne. 12 Der kan derfor ikke rokkes ved afhandlingens konklusion. Krigsbegivenhederne og Udenrigsministeriets blokering for yderligere overførsler via den dansk-tyske clearing satte en endelig stopper for de danske firmaers byggeaktiviteter i Serbien. Dette skal i øvrigt ses i lyset af, at den danske konsul i Beograd vurderede, at virksomhederne havde udsigt til flere større opgaver. 13 Det er for resten forkert, når Østrup hævder, at arbejdet i Serbien sammen med et opmålingsarbejde i Tyskland var det eneste Højgaard & Schultz udførte for tyskerne. Højgaard & Schultz vejbygningsfirma Contractor udførte vejbyggeri og digebyggeri i det tysk besatte Polen. I forbindelse med disse arbejder blev der anvendt jødiske tvangsarbejdere. 14 Med hensyn til bedømmelsen af Kampsax indsats i Iran under krigen er min konklusion, at firmaet ydede det største danske tekniske bidrag til den allierede sejr, og at denne indsats bør ses på linje med betydningen af Henrik Kauffmanns Grønlands-overenskomst. Men Finn Østrup bryder sig ikke om, at jeg påpeger et misforhold mellem Kampsax ledelse i København og afdelingslederen i Teheran, Kurt Olsen. Min bedømmelse bygger på, som det fremgår af afhandlingen, at ledelsen i København via Stockholm i efteråret 1944 fik informationer om, at Kurt Olsen ville markere sig politisk og stille sig i spidsen for»sammenslutningen af de frie Danske i Iran«. Via Stockholm fik Kampsax sendt et telegram med en advarsel til Kurt Olsen. Umiddelbart efter befrielsen i maj 1945 besluttede Saxild, at alle anlægsarbejder for de allierede skulle indstilles. I oktober 1945 modtog ledelsen en redegørelse for Iran-afdelingens arbejder. På denne baggrund blev det besluttet at sammenkalde den samlede styrelse til et møde om aktiviteterne i Iran i perioden , og det hed, at man»formentlig vil 12 Se Menachem Shelach:»Sajmište An Extermination Camp in Serbia«, i: Holocaust and Genocide Studies, Vol. 2, No. 2, 1987, s Danmarks Konsulære Repræsentation i Beograd til Udenrigsministeriet, den 20. November Jnr. 73.D.21.a. UM. 14 Joachim Lund: Hitlers spisekammer, 2005, ; Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s

8 554 Steen Andersen tage visse beslutninger med hensyn til fremtiden«. 15 På styrelsesmødet diskuterede man regnskabsrapporter og revisionsberetninger for årene I forhold til engagementet for de allierede hed det:»styrelsen har der efter vedtaget at afvikle alle de løbende Forretninger dernede til Udgangen af 1324 (Marts 1946), saaledes at der derefter kun skal forblive et par Mand derude under Garrings ledelse«. 16 Hermed blev direktør Kurt Olsen erstattet som leder af afdelingen af sin rival, underdirektør Garring, der havde gjort ham rangen stridig under krigen. Kurt Olsen havde i sin redegørelse for fremtidsperspektiverne i Iran gjort sig til tals mand for, at det iranske marked rummede store muligheder på både kortere og længere sigt. Denne bedømmelse var styrelsen i København ikke enig i. Derfor kan jeg ikke spore nogen tilfredshed fra koncern ledelsens side i forhold til Kurt Olsens indsats. I et telegram til Kurt Olsen fra Jørgen Saxild dateret den 11. januar 1946 hedder det:»for øvrigt konstaterer vi, at De energisk har hævdet Deres Uafhængighed over for Sir Reader [den britiske ambassadør i Teheran] og hans Folk i Kraft af Deres gode Forhold til de Militære; det skaber Respekt, men maaske ogsaa Bitterhed og de Militære forgaar, men Diplomatiet bestaar«. 17 Heller ikke her kan jeg spore nogen samtidig overdreven tilfredshed med Kurt Olsens måde at udføre hvervet som afdelings direktør i Iran på under krigen. Det er ikke lykkedes mig at finde nogen samtidige kilder, hvor Kurt Olsens personlige lederskab fremhæves af Kampsax ledelse, og derfor er det også interessant, at det brev fra Saxild til Garring, som Østrup vælger at citere, ikke indeholder nogen omtale af Kurt Olsen som leder, men i stedet vælger at omtale afdelingen. At Østrup kan nå frem til, at min afhandling er i strid med, hvad kildematerialet siger, må stå for hans regning. Jeg kan konstatere, at Østrup læser nogle akter og tager afsæt i enkelte udsagn, som overfortolkes. Igen kan det konstateres, at misforståelser kunne være undgået ved at skabe et godt kendskab til konteksten, før kildestudiet blev påbegyndt. Denne debat er nu kørt i ring, og jeg har været tvunget til at sige, hvad jeg allerede har sagt og skrevet andre steder. Derfor ser jeg ikke fra mit ståsted nogen mening i at fortsætte, men kan kun opfordre Østrup til at se afhandlingen og dens argumentation som en helhed. 15 Direktionens Maanedsrapport for Oktober 1945, den 10. November Kampsax Arkiv. 16 Direktionens Maanedsrapport for November-December 1945, den 2. Januar Kampsax Arkiv. 17 Steen Andersen: De gjorde Danmark større, s. 359.

9 For firmaets ære: Svar til Finn Østrup 555 Historien om entreprenørerne under krigen skal bedømmes i kontekstuelt perspektiv og ikke som løsrevne akter fra et firmaarkiv. For de multinationale danske entreprenørfirmaer handlede det under krigen om at tilpasse sig de løbende ændrede magtforhold, og det betød, at indstillingerne til spørgsmålet om at arbejde for tyskerne løbende ændredes. Det drejede sig i korthed om at sikre overlevelsen på henholdsvis det nationale og det internationale marked, og det betød, at en række af firmaerne havde forskellige strategier i forhold til at arbejde for tyskerne på hjemme- og udemarkederne.

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie

Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie SVAR TIL FINN ØSTRUP AF STEEN ANDERSEN At skrive historie om virksomheder indebærer ofte, at man som historiker når til andre konklusioner end

Læs mere

De gjorde Danmark større

De gjorde Danmark større De gjorde Danmark større HVAD SIGER KILDERNE? AF FINN ØSTRUP Der har i dansk historieforskning været en tendens til at afdække»nationale myter«i forbindelse med danskeres ageren under 2. verdenskrig. 1

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere