Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013"

Transkript

1 HUNDESTED VARMEWERK A.m.b.a. indkalder til ORDIN/ER GENERALFORSAMLING mandag, den 28. oktober 2013 kl pa Hundested Kro, Norregade 10, 3390 Hundested Dagsorden i.h.t. vedtaegternes 6: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forl0bne regnskabsar 3. Den reviderede arsrapport fremlaegges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indevaerende driftsar fremlaegges til orientering 5. Fremlaeggelse af investeringsplan for kommende ar til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere - der er ikke indkommet forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Afgaende bestyrelsesmedlemmer er: Dan Nielsen - modtager genvalg Hardy Christoffersen - modtager genvalg 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Afgaende suppleant: Knud Christensen - modtager genvalg 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Der er adgang fra kl Ved ankomsten vil der blive udleveret stemmeseddel, og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret. Det er muligt at se arsrapport og budget pa Varmevaerkets hjemmeside: A/WW. nundestedvarmevaerk.dk Hvis du i stedet 0nsker materialet tilsendt, sa kontakt os enten pa tlf eller skriv en mail til:, og vi fremsender materialet. i

2 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Revisor Carsten Blicher som dirigent. Der var ingen andre forslag, hvorefter Carsten Blicher blev valgt. Carsten Blicher takkede for valget og konstaterede, at generlaforsamlingen er lovligt indvarslet i.h.t. de nye vedtaegters 6.4 og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtasgterne. 2. Bestyrelsens beretning. BESTYRELSENS BERETNING VEDR0RENDE ARET 2012/2013. Pa bestyrelsens vegne skal j eg afiasgge beretning om varmevasrkets drift i det forl0bne regnskabsar 2012/2013. Den 12. juni 2012 fejrede vi vasrkets 50 ars f0dselsdag. Festlighederne foregik pa Handvasrkervej 12, Hundested hvor der var abent hus. Det var muligt at se vasrket bade inde- og udefra. Der var ogsa lidt vadt og t0rt til ganen. Ca. 75 gaester benyttede lejligheden til at sla et smut forbi. Sasrligt skal nasvnes, at Verner Hansen blev hyldet for at have vaeret med i bestyrelsen i samtlige 50 ar enten som formand eller som nasstformand. Der var naturligvis blomster og en en lille gave til Verner som tak for sit lange engagement. Drift Aret har driftsmasssigt stort set vasret stabilt uden vaesentlige uforudsete haendelser, der har vasret til gene for forbrugerne. Ud over den l0bende drift med vedligeholdelse af vaerk og ledninger er der udf0rt folgende arbejder: Udskiftning af braender pa kedel 1 Pudsning af facaden og nyt raskvaerk pa Amtsvejen 37. Installering og idriftsaettelse af varmepumpe. En stor investering pa kroner som er blevet fmansieret af et kommunegaranteret lan i kommunekredit. Renten, 1,74 % er fast i hele tebetiden. Vi forventer at varmepumpen vil give en besparelse pa ca kr. pr ar. I lighed med tidligere ar er der aflagt bes0g hos forbrugere som har haft en ringe afkaling. Pa trods af dette arbejde ser vi desvaerre ikke en vaesentlig nedgang i antallet af de forbrugere, der har darlige afk0ling. (under 15 grader.) 2

3 Referatfra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013 Medarbejderne skal fortsat bes0ge de forbrugere, der har en darlig afk0ling. Dels for at hjaelpe vore forbrugere med at fa bedre afkjzding, dels for at give rad og vejledning om indstilling af varmeanlaeg. Der er ikke tilsluttet nye forbrugere med maler i det regnskabsar, der er gaet. Pa ledningsnettet er der lagt 300 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 233 meter stikledninger. Og der er etableret/omlagt 6 omteb samt lukket 12 brud Selvevaluering. Der har gennem flere ar vaeret en del fokus pa varmevasrkernes regnskaber og om de opfylder varmeforsyningslovens bestemmelser til aflaeggelse af regnskab. Derfor blev det besluttet, at alle varmevasrker i Danmark skulle have evalueret de sidste 3 ars regnskaber. Evalueringen skulle foretages af en ekstern revisor, der opfyldte visse habilitetskrav. Hundested Varmevaerk har i det store hele opfyldt loven bestemmelser, men har af praktiske arsager i nogle tilfaslde brugt bestemmelser der ikke var helt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Vi har nu rettet ind saledes, at vi ikke far anmaerkninger i fremtiden Regnskab og budget Regnskabet i ar viser et underskud pa kr. - ved budgetlaegningen var der forudsat et underskud pa kr. Sidste ar viste regnskabet et underskud pa kr. Det manglende underskud overfores til modregning i naeste ars varmeregnskab Bestyrelsen anser arets resultat for tilfredsstillende. Det samlede varmesalg i 2012/2013 har vasret pa MWH en stigning pa hele MWH i forhold til sidste ar. Egenproduktion af energi er pa MWH, en stigning pa MWH Stigningen i bade salget og produktionen tilskrives den omstsendighed, at vi fik en lang og kold vinter med frost fra midten af november 2012 til primo april Den endelige afregningspris pa forbruget til andelshaverne blev fastsat til 670 kr. pr. MWh. Det er 40 kr. mindre end budgetteret og samtidig 15 kr. mindre end sidste ars afregningspris. I det kommende ars budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet - at a'contoprisen fastsaettes til 670 kr. pr. MWh. Rumafgiften er fastsat til 12,00 kr. pr. kubikmeter rum (uaendret) mens malerlejen er fastsat til 550 kr. pr. maler (uasndret). Priserne er uden moms. 3

4 Referat fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013 Prisen tiltaabaf gas er budgetteret til 6,10 kr. pr. m3. Vi har pr. 1/ faet ny gasleverand0r idet DONG vandt udbuddet som ske gennem Decentral Gashandel. Kontrakten blev desvasrre ikke sa gunstig som den vi har haft med Fyns Energi. Ved budgetlaegningen for regnskabsaret 2013/2014 er der forudsat et underskud pa kr. Energibesparende foranstaltninger Folketinget har vedtaget, at der skal ske reduktion af udledningen af C02 i atmosfaeren. Hundested Varmevaerks besparelserne skal findes ude hos slutbrugerne, altsahos vores 1388 brugere. Energisparemalet for Hundested Varmeva?rk for perioden 1/ til 31/ blev alene naet som folge af k0b af yderligere energibesparelser. For 2013 har vi igen skal k0be energipoint, da forbrugerne ikke fremskaffer det n0dvendige energipoint. I budgettet for det kommende ar er der afsat penge til k0b af energipoint hos forbrugerne eller eksterne saelgere. Men vi vil heist k0be energipointene hos egne forbrugere. o Vi skal derfor opfordre alle der patasnker at skifte vinduer, tag, varmtvandsbeholder m.v. til at rette henvendelse til varmemesteren eller ga ind pa varmevasrkets hjemmeside for at blive orienteret om hvordan man skal forholde sig, sa varmevasrket far disse energipoint og forbrugerne penge. Energiforliget, der er vedtaget i april 2012 i Folketinget, stiller yderligere krav til forsyningsselskaberne idet vores energisparemal som for stiger med 75% og arene der efter med 100% Tillaeg for manglende alkaline Pa Varmevaerkets generalforsamling i 2002 blev det besluttet, at varmevaerket skulle afregne manglende afkjaling efter en differentieret afk0lingsafgift. Arets tillaeg for manglende afkjaling blev pa kr. hvilket er ca kr. mindre sidste ar. Naesten det samme som sidste ar, men alligevel godt mere end budgetteret. Det er ikke tilfredsstillende, at afk0lingen ikke er bedre. En gennemgang viser ogsd at der er tale om nogle st0rre, darligt afkeflende forbrugere, fx nogle kommunale ejendomme. Der er brugt penge pa energispare-initiativer, det har betydet et mindre aftag af varme, men stadig darlig aftoling. Listen over forbrugere som betaler for darlig afkjzfling er desvasrre stadig alt for stor. Forbrugerne opfodres til at kontrollere deres afk0ling oftere. Brag maleren og tabellen der sendes ud med afregningen eller se den pa hjemmesiden. Hvis afkolingen ikke er i orden sa ret henvendelse til varmevasrket hvor medarbejderne vil vasre behjaslpelige med rad og vejledning. 4

5 Visioner for fremtidens Hundested Varme A.nub.a Sidste ar vedtog bestyrelsen en raskke tiltag for at styrke den fremtidige udvikling af vaerket, nemlig at arbejde for, - at flere energikilder skal styrke og billigg0re varmeproduktionen, - at optimere produktionen, - at mindske varmetabet og - at mindske Co2- og M9x-udledninger fra produktionen. - en stadig modernisering af varmevaerket og af ledningssystemet. - en udvidelse af varmeomradet. - endvidere satser vi pa at leve op til Halsnass Kommunes mal, at nedsaette C02-udledning med 20% frem til 2020 og at sigte mod at vaere uden brag af fossile brasndstoffer frem til Vores vision er at erstatte 20% af gasforbruget med solenergi. (se nedenfor) Gasbrcenderen udskiftes i lobet af sommeren. (0konomi er budgetlagt 2012/13) Varmepumpe til effektivisering og billiggorelse af varmeproduktionen (udnytter roggassen) prisberegning: kr. ex moms, (skete i 2012) 1. mio kr. afscettes arligt til ekstra udskiftning af gamle ror Udskiftning af 43 gamle omlob, som giver varmespild. Pumpen flyttes fra det gamle vcerk til en lokalitet n&rmere varmevcerket Fastpris pa el og gas Udvidelse af varmeforsyningsomradet pa op til 500 nye forbrugere med "Gronlcenderkvarteret" og "smedekvarteret", vil give mulighedfor at producere varme medflis hertil. Hvad er der ske i det forlebne ar. Gasbrcendere er udskiftet Varmepumpen er installeret i igangsat i maj 2013 Der er skiftet ror for over 1 mill. Kroner 6 gamle omlob er udskiftet. Der er udarbejdet etprojektforslagpa et m2 stort solvarmeanlceg, der skal kunne producere 20% af vores varmeforbrug. Projektforslaget er indsendt til Halsnces kommune. Vi har indsendt yderligere oplysninger og venter nu pa den politiske behandling afforslaget. Vi haber pa etpositivt udfald, sa den videre proces med horing mv. kan ske. Et hjertesuk Halsnaes kommune og forbrugerne vil gerne have lavere priser pa varme. Derfor finder vi det grotesk, at kommunen palaegger os at betale ejendomsskat og i fremtiden palaegger os at betale 0,5% i provision for at give kommunegaranti for Ian i Kommunekredit. Ingen kommune i - Danmark har tabt penge pa lan til forsyningsselskaber. For os betragter vi det som en rent skat pa varme. Hjemmeside Klik ind pa hjemmesiden. Der er meget god information om energisparetiltag og om hvordan du kan tjene penge pa salg af energisparepoint til varmevaerket. 5

6 Endvidere kan du se dit forbrug af varme bade det faktiske og det beregnede forbrug Afslutning Til slut vil jeg gerne takke alle samarbejdspartnere og isser bestyrelsen og medarbejdeme for et sserdeles godt samarbejde i det fortebne ar. Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat. Der var ingen sp0rgsmal til beretningen.. 3. Den reviderede arsrapport fremlaegges til godkendelse. Revisor Carsten Blicher, PriceWaterhouseCoopers gennemgik arsrapporten og knyttede kommentarer til driftsregnskabet. Herefter blev balancen gennemgaet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Knud Christensen spurgte til den 0gede udgift til el pa Handvaerkervej. Stigningen i eludgiften skyldes den nye varmepumpe. Herudover var der ingen sp0rgsmal til arsrapporten. Arsrapporten blev herefter godkendt. 4. Fremlaeggelse af budget. Carsten Blicher fremlagde budgettet. Der var ingen sp0rgsmal til budgettet. Budgettet blev taget til efterretning. 5. Fremlaeggelse af investreingsplan for kommende ar til orientering. Ole Riise fremlagde investeringsplanen. Investeringsplanen blev taget til efterretning. 6. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke fremkommet med forslag. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der er ikke indkommet forslag. 6

7 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ved indgangen blev udleveret 12 stemmesedler. Bestyrelsesmedlemmer pa valg: Dan Nielsen & Hardy Christoffersen, begge modtager genvalg. Der var ingen andre forslag fra salen. Herefter blev Dan Nielsen og Hardy Christoffersen valgt uden afstemning for en to-arig periode. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Suppleant pa valg: Knud Christensen, modtager genvalg. Der var ingen andre forslag fra salen. Herefter blev Knud Christensen valgt uden afstemning. 10. Valg af revisor. Bestyrelsen forslog PriceWaterhouseCoopers, der blev valgt uden afstemning. 11. Eventuelt. Der var ingen kommentarer eller sp0rgsmal under eventuelt. Ole Riise takkede for god ro og orden og haber, at der m0der flere op til naeste generalforsamling. Dirigenten erklasrer generalforsamlingen for afsluttet. Ole Riise oplyste, at nasste ordinasre generalforsamling afholdes den 27. oktober Hundested, den 28. oktober 2013 Underskrevet af dirigent Carsten Blicher 7

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere