Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere"

Transkript

1 Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere

2 Den nye medarbejder er en vigtig ressource Når en ny medarbejder skal starte på sit nye job, er han eller hun optændt af engagement og interesse for, hvad det nye job bringer af muligheder og udfordringer. Den nyansatte kommer med ny energi, og har lyst til at give sig i kast med det nye job og bringer samtidig ny viden og erfaring med sig ind i jobbet, som kolleger og arbejdspladsen kan drage nytte af. Denne vejledning giver inspiration til, hvordan I tilrettelægger modtagelsen af nye medarbejdere på en måde, så de bedst muligt bliver integreret både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Den er primært skrevet til lederen, arbejdsmiljøgruppen og andre på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte. Arbejdsmiljø er en central brik i den gode modtagelse Arbejdsmiljøgruppen er en vigtig aktør i den gode modtagelse, fordi modtagelsen har en stor betydning for, hvordan den nye medarbejder kommer til at trives og passe ind på jeres arbejdsplads. Arbejdsmiljøet er også en central brik i den gode modtagelse, fordi der kan være nogle særlige risici ved arbejdet, som det er nødvendigt at få instrueret den nyansatte i at håndtere. Modtagelsen af den nyansatte skal være koordineret og hænge sammen uanset hvem der spiller hvilken rolle undervejs. Formelt er ansvaret ledelsens, men det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Nyansatte er forskellige Nogle nye medarbejdere er helt nyuddannede, andre kommer fra jobs på en arbejdsplads, der ligner jeres, eller fra en helt anden branche, hvor kulturen er anderledes end hos jer. I alle tilfælde er det en god idé, at I stiller skarpt på, hvordan den nyansatte møder jer, og hvordan I møder den nyansatte. Tilpas jeres modtagelse til den enkelte, og vær tydelig om, hvilke værdier I praktiserer hos jer. Så er I godt i gang med at sikre en god modtagelse. Indhold Den nye medarbejder er en vigtig ressource... Side 2 Kan I blive bedre til at modtage nye medarbejdere?...side 4 Jeres nye kollega skal integreres fagligt og socialt...side 6 Nyuddannede har særlige behov...side 8 Praktiske og organisatoriske behov... Side 10 Sæt modtagelsen i system...side 12 Hvem skal være kontakt person eller mentor?... Side 14 Pejlemærker for den gode modtagekultur...side 16 Særlige risikofaktorer i arbejdsmiljøet... Side 18 Hvem gør hvad i den gode modtagelse?...side 19 Tidslinje for den gode modtagelse...side 20 Tjekliste til inspiration: God modtagelse... Side 22 Mere om den gode modtagelse... Side 23 Med venlig hilsen BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration 2 DEN GODE MODTAGELSE

3 Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere Udgivet i november 2016 af BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration og BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K Projektledelse: Rasmus Jensen og Mads Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Redaktion: Søren Svith og Tune Nyborg, Periskop Fotos: Thomas Søndergaard, Periskop Layout: KROSCH ISBN: Følgende arbejdspladser har bidraget med erfaringer og input til materialet: Regionshospitalet Viborg, Region Hovedstadens Psykiatri, Danske Bank, Østre Landsret, Esbjerg Kommune Center for Misbrug, SKAT, Nordsjællands Hospital, Gentofte Kommune, Københavns Kommune Borgercenter Børn & Unge, Børnehuset Margrethegården i Københavns Kommune. Fotos er taget følgende steder: Plejehjemmet Jægersborghave i Gentofte, Aktivitetshuset Havkærparken i Aarhus, Enhed for Knæ og Hofteprotese på Hvidovre hospital, Den Integrerede Institution Galaksen i Aarhus, Nordea i Hvidovre, Aarhus Kommunes Afdeling for Sundhed og Omsorg. DEN GODE MODTAGELSE 3

4 Kan I blive bedre til at modtage nye medarbejdere? De fleste arbejdspladser bruger god tid og meget energi på at rekruttere de rigtige medarbejdere. Men det er ikke altid, at der bliver lagt lige så meget energi i at få de nye kolleger til at passe ind på arbejdspladsen fagligt og socialt. Hvis det er tilfældet hos jer, er der rigtig mange gevinster at hente ved at forbedre modtagelsen. Markante gevinster Der kan være mange gevinster at hente med en relativ beskeden indsats. En god introduktion af nye medarbejdere kan have en positiv indvirkning på flere forhold: Bedre trivsel for den nyansatte Større kvalitet i opgaveløsningen Bedre fastholdelse af medarbejdere Færre arbejdsskader Færre sygedage De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger Stærkere fællesskab på arbejdspladsen Spørgsmål til overvejelse Oplever nyansatte hos jer, at de får en god modtagelse? Er der noget, jeres nyansatte typisk efterspørger eller savner? Er der opgaver, der er præget af risici, og hvordan klæder I den nyansatte på til at håndtere dem? Forskning og sund fornuft Potentialerne ved en god modtagelse af nye medarbejdere er sund fornuft. En nyere, norsk forskningsrapport underbygger det 1 : God introduktion fastholder. Ansatte, som får et velstruktureret introduk tionsprogram, har 70% større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år. Nyansatte er den gruppe, som sidder løsest på enhver arbejdsplads, og står derfor for den største udskiftning i personalegruppen. Stor udskiftning i medarbejdergruppen har både dårlig indvirkning på arbejdsmiljøet og på økonomien. Arbejdsmiljø og produktivitet. Den vigtigste bestemmende faktor for, hvor produktiv den nyansatte bliver, er om arbejdssitua tionen og arbejdsmiljøet opleves som positivt eller negativt i starten. Første måneder er afgørende. De første tre måneder i ansættelsen er afgørende for, om den nyansatte finder sig tilrette i organisationen. Det er nemlig i de første tre måneder, at den nyansattes tilhørsforhold til arbejdsplads en formes. Det er især vigtigt, hvordan den nyansatte oplever at få støtte fra lederen, men også kollegerne spiller en vigtig rolle. Særligt skal man være opmærksom på at få indfriet de forventning er, som er skabt i rekrutterings processen altså i stillingsannoncer og samtaler. Hvis det ikke sker i de første tre måneder kan det bevirke, at medarbejderen aldrig knytter sig til arbejdspladsen. 1 Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri. Fafo-rapport 2015:44 4 DEN GODE MODTAGELSE

5 Oplæring og instruktion er lovpligtig Arbejdspladsen har i henhold til Arbejdsmiljøloven pligt til at sikre, at arbejdet er sikkert og sundt. I Arbejdstilsynets vejledning om oplæring og tilsyn med arbejdet hedder det bl.a.: Vi skal holde, hvad vi lover i jobopslagene. Vi oversælger måske jobbet for at tiltrække de bedste, men det skaber frustration, hvis virkeligheden er en anden.«arbejdsmiljørepræsentant på et hospital Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne. (.) I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation er det en af arbejdsmiljøorganisationens opgaver at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte. Principperne skal være tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov. DEN GODE MODTAGELSE 5

6 Jeres nye kollega skal integreres fagligt og socialt FAGLIG INTEGRATION Styr på arbejdsindhold, faglige standarder og metoder opbygning af faglig identitet. SOCIAL INTEGRATION Opleve tryghed, tillid, anerkendelse - føle sig som en del af gruppen. Den nyansatte skal i løbet af kort tid tilegne sig både de faglige krav og standarder på arbejdspladsen og de uformelle og sociale krav, som er en forudsætning for at blive en del af holdet. Faglig integration Den faglige integration betyder, at den nye kollega tilegner sig kompetencerne til at leve op til de formelle, faglige krav og standarder, som gælder på arbejdspladsen. Det handler om at få styr på indholdet i arbejdsopgaverne, arbejdsgangene, ansvar og kompetencer samt ikke mindst at få kendskab til den særlige målgruppe, man skal servicere eller arbejde med: borgere, patienter, børn, kunder, kollegaer i andre afdelinger mv. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø handler det især om at skabe mest mulig mening og forudsigelighed i arbejdet på et tidspunkt, hvor meget endnu ikke har fundet sine faste konturer for den nyansatte. Det handler også om at finde et passende niveau for de krav, der stilles i starten af ansættelsen. Og selv om tydelige tilbagemeldinger ikke altid opleves som en belønning eller ros, vil det i længden øge den nyansattes evne til at præstere på egen hånd, og derved øge meningen i arbejdet.» Man skal korrigere adfærd og fagligt niveau fra starten. Hvis man korrigerer folk efter en uge, bliver det accepteret jeg er jo ny. Hvis det sker efter tre måneder opleves det personligt jeg er forkert.«leder af et misbrugscenter Fire centrale faktorer Der er især fire faktorer, som kan fremme en god integration: Klare forventninger til løsningen af opgaverne: Hvad vil det sige at gøre sit arbejde godt hér hos os? Tydelige tilbagemeldinger: Den nyansatte har brug for respons fra kollegerne og ledelsen for at forstå, om forventningerne til løsningen af opgaverne og det faglige samarbejde er opfyldt. Et passende ansvar: Den nyansatte har brug for ansvar og autonomi, men for meget ansvar for tidligt kan opleves som at være overladt til sig selv, særligt hvis man er nyuddannet. Adgang til information: Hvor kan den nyansatte spørge og bede om hjælp uden at gå i vejen eller tabe ansigt. Det kan fx være via en faglig kontaktperson og regelmæssige opfølgningssamtaler. Social integration Den sociale integration handler om få den nyansatte til at føle sig accepteret og anerkendt som en del af arbejdspladsens fællesskab og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø fra starten. Det sker fx ved frokosten, hvor den nyansatte får sat ansigt på de nye kolleger og får lejlighed til at opleve omgangsformen og arbejdspladsens kultur. At blive hilst på om morgenen og blive spurgt til, hvordan det går, opleves af mange nyansatte som vigtige tegn på at blive accepteret og anerkendt. En god relation til lederen har også stor betydning for den nyansattes identifikation med arbejdspladsen. Oplevelsen af, at der ikke gøres forskel mellem de nye og de etablerede kolleger er helt central. 6 DEN GODE MODTAGELSE

7 Hvornår er nok nok? Mange nyansatte har svært ved at vurdere, hvornår deres arbejde er udført godt nok. De har brug for at afstemme deres forventninger og ambitioner med arbejdspladsens virkelighed. Det kræver konkret og løbende feedback fra lederen og kolleger. Samtidig kan den nyansatte være bange for at forstyrre kollegerne for meget med spørgsmål og i det hele taget være til besvær. Spørgsmål til overvejelse» Lederen skal være meget tydelig i sine forventninger til den nye medarbejder. Ingen er jo tankelæsere og vores erfaringer viser, at der ofte er forskel på, hvad lederne forventer og hvad de nye tror, at lederne forventer.«personalekonsulent ved en domstol Er der nyansatte, som kan opleve særlige barrierer i forbindelse med at blive integreret på arbejdspladsen, fx fordi de arbejder fysisk adskilt fra de øvrige medarbejdere eller er ene om at repræsentere deres faggruppe? Hvordan kan I gøre en særlig indsats for de nyuddannede? DEN GODE MODTAGELSE 7

8 Nyuddannede har særlige behov» Tag de nyuddannede med i projekter og arbejdsgrupper. Det er en super god måde at skabe et tilhørsforhold både fagligt og socialt.«arbejdsmiljørepræsentant i en bank Nyansatte i deres første job er en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed, fordi skiftet fra studier til arbejdsliv kræver ekstra omstilling og tilpasning. Vær blandt andet opmærksom på følgende: Kulturforskellen fra uddannelse til arbejdsliv. Det er en overraskelse for nogle nyuddannede i første job at erfare, hvor mange andre ting end faglighed, der har betydning. Der handler blandt andet om beslutningsgange, ledelse, sociale relationer, uformelle relationer og anciennitet. Integration går begge veje Husk at den faglige og sociale introduktion går begge veje. Den nye kollega bringer viden, erfaring og nye idéer med sig, som arbejdspladsen kan lære af. Overvej, hvordan I kan være åbne for de nye input og sammensæt modtagelsen på en måde, så I bedst muligt udnytter dem.» Det er fedt med de nye, som spørger: Hvorfor gør I sådan? De har set og mødt andre måder og kan bidrage med friske øjne.«arbejdsmiljørepræsentant i daginstitution Mening motiverer. Pas på med at give den nyuddannede alle de rutineprægede driftsopgaver. Overvej, om I sammen kan finde en opgave fra start, der giver ekstra mening og kan gøre de mere kedelige opgaver lidt mere overskuelige. Faglig udvikling og fordybelse. Et savn for mange nyuddannede i job kan være fraværet af den faglige fordybelse, som har præget studietiden. Vær opmærksom på, at det kan være et savn, og overvej, hvad jeres mulighed er for at efterkomme dette fx i form af efter uddannelse og faglig udvikling. Arbejdsmængde. Mange bliver overvæld ede over arbejdsmængden.» Socialrådgivere kommer ind i jobbet med hjertet forrest, og det kan være et chok at omstille sig til en politisk styret organisation, hvor det meste handler om drift.«socialrådgiver i et borgercenter 8 DEN GODE MODTAGELSE

9 DEN GODE MODTAGELSE 9

10 Praktiske og organisatoriske behov PRAKTISKE BEHOV Alt fra nøgler og IT til kaffeordningen oplevelse af at kunne begå sig i hverdagen. ORGANISATORISKE BEHOV Styr på beslutningsgange, viden om samarbejdsfora og medarbejderrepræsentanter identifikation med arbejdspladsen. En vigtig forudsætning for den gode integration er, at to centrale behov bliver opfyldt: Praktiske behov Det praktiske er nemt at overse, men er samtidig afgørende at have på plads fra starten. Det er et vigtigt signal at sende til den nyansatte, at nøglen og computeren er på plads, at en, brugernavn og password er oprettet, og at IT i øvrigt kører fra starten. Med andre ord at den nye medarbejder føler sig både ventet og velkommen. Husk også at fortælle, hvem den nyansatte kan gå til, hvis der opstår bøvl med det praktiske. Og vis medarbejderen til rette, præsenter kollegaerne og tag dem med til frokost. Det er også vigtigt at få en introduktion til intranet og systemer, som skal bruges i arbejdet (programmer, databaser, ekspertsystemer). Nogle arbejdspladser samler disse informationer i pjecer eller i temaer på intranettet. Organisatoriske behov De organisatoriske behov handler om, at den nyansatte skal vide, hvordan I organisatorisk griber tingene an hos jer: Hvordan ser jeres årshjul ud? Hvilke møder holder I, og hvem deltager i dem? Hvordan kan man gøre sin indflydelse gældende gennem arbejdsmiljøorganisationen, MED-systemet eller samarbejdssystemet? Det handler også om at introducere til nøglepersoner i organisationen - ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - og skabe indblik i, hvornår den nyansatte kan gå til dem. På den måde understøtter I det gode psykiske arbejdsmiljø ved at skabe forud sigelighed i arbejdet og klarhed over mulighederne for at få indflydelse. Åh, er det i dag du kommer?» Der er overraskende mange i vores undersøgelser, der fortæller, at de ikke blev taget særligt godt i mod første dag. Nogle arbejdspladser havde endda glemt, at de skulle komme, og de måtte passe sig selv de første timer. Andre steder var arbejdspladsen bare uforberedt. Der var ingen computer, de blev ikke vist rundt og præsenteret eller bare meget hurtigt overladt til sig selv.«citat fra bogen: Fra studie til arbejdsliv 10 DEN GODE MODTAGELSE

11 Modtagelse på tværs Det er en god idé at tænke på tværs af den enkelte arbejdsplads både for at spare ressourcer og for at få udvekslet viden, erfaringer og inspira tion. Er jeres arbejdsplads eksempelvis et hospital, en kommune eller en anden stor arbejdsplads, kan det være en god idé at alle nyansatte bliver inviteret til at netværke og hilse på nøglepersoner. Hvis det ikke allerede finder sted, kan jeres afdeling tage initiativ til det. Ideer til initiativer på tværs: Netværk for nyansatte Fælles introduktion af nyansatte Fælles velkomstbrev med program for introduktionen Koordinering af informationer fx fra personaleafdeling/hr og den enkelte arbejdsplads Netværk for de nyansattes kontakt personer og mentorer Husk alle faggrupper Hvis jeres arbejdsplads har en kernefaggruppe, kan nyansatte fra andre faggrupper opleve særlige barrierer for at blive en del af det sociale fællesskab. Det kræver derfor særlig opmærksomhed fra kolleger og ledelse. Nogle faggrupper kan være isolerede rent fysisk eller organisatorisk hvis de eksempelvis har lokaler på en anden adresse eller arbejder på skæve tidspunkter. Her skal I være særlig opmærksom på, hvordan I får koblet de nyansatte til resten af arbejdspladsen. Endelig er det også vigtigt at tænke integration på tværs af faggrupperne på arbejdspladser, hvor flere forskellige faggrupper skal arbejde sammen om at løse opgaverne.» Jeg har lige været på weekendvagt med to nyansatte, der endnu ikke havde fået deres navneog nøglekort. Så de måtte spørge mig, hver gang de skulle ind og ud af en låst dør eller have adgang til it-systemerne. Det var dybt frustrerende for dem og en rigtig dårlig start.«tillidsrepræsentant på et hospital Spørgsmål til overvejelse Hvordan vil I vægte balancen mellem de praktiske og organisatoriske behov på jeres arbejdsplads? Hvordan sikrer I, at jeres nye kollega får mulighed for at lære jeres kultur, værdier og normer at kende? DEN GODE MODTAGELSE 11

12 Sæt modtagelsen i system Systematik er nøgleordet i en god modtagekultur. Det er en god idé med en klar plan for, hvordan I modtager de nye kolleger, og hvem der har de forskellige roller i modtagelsen. Ledelsen har det overordnede ansvar, men arbejdsmiljøgruppen kan være med til at skabe de gode rammer. Introduktionen fungerer bedst, hvis den er sat i system. Derfor er det en fordel at have en skabelon, som I har diskuteret på arbejdspladsen og som afspejler jeres ønsker og behov. Når det bliver aktuelt, kan I med fordel uddelegere opgaver og roller med udgangspunkt i en tjekliste, som den på side 22. I kan tilpasse skabe lonen og variere den ud fra den konkrete situation og behovet hos den nye medarbejder. Der kan fx være forskel på indholdet i introduktionen, alt efter om det er en nyuddannet eller en erfaren, ny kollega. Det kan også være en fordel at inddrage den nye kollega i detaljerne, så introduktionsprogrammet afspejler vedkommendes egne spørgsmål og behov. Mentoren er den reflekterende dialogpartner, der fokuserer på kompetenceudvikling, håndtering af dilemmaer, værdier, normer og de bredere spørgsmål, som typisk opstår for den nye medarbejder hen ad vejen. Mentoren er den medarbejder, hos hvem den nye kollega kan få sparring og råd om sin faglige udvikling, sin egen rolle og arbejdspladsens kultur. Vær opmærksom på, at en mentorordning kræver ressourcer og tid, og at opgaven skal prioriteres, hvis ordningen skal blive en succes. Kontaktpersonen og mentoren kan godt være den samme person, men vedkommende skal være opmærksom på rolleskiftet mellem at være den praktisk orienterede vejleder og at være den reflekterende dialogpartner.» Hos os sikrer kontaktpersonen den løbende sidemandsoplæring. Fx gennemføres kontrolbesøg altid med en erfaren kollega, så man lærer attitude osv.«tillidsrepræsentant i SKAT En kontaktperson og måske en mentor I kan overveje at udpege en kontaktperson, som er ansvarlig for hele introduktionsforløbet. Det kan eventuelt suppleres med sidemandsoplæring, følordninger eller en mentor, fx ved ansættelse af helt nyuddannede, eller hvis jobbet er særligt udfordrende. Kontaktpersonen har ansvaret for den formelle introduktion: Opgaven kan være at tilrettelægge introduktionsprogrammet i samarbejde med lederen, sørge for de praktiske detaljer og formidle konkret viden, metoder og faglige standarder i den første tid i ansættelsen. Kontaktpersonen er den, som den nyansatte henvender sig til med konkrete praktiske og faglige spørgsmål. 12 DEN GODE MODTAGELSE

13 Hvad fungerer bedst hos jer? Spørgsmål til overvejelse Hvad vil det kræve at være en god kontaktperson eller mentor hos jer? Hvem skal omfattes af ordningen, og skal der laves forskellige udgaver til erfarne nyansatte og nyuddannede? Hvad med vikarer og studentermedhjælpere? Der er fire typiske metoder til at introducere nye medarbejdere til arbejdsopgaverne. Instruktion: Den nyansatte bliver instrueret af sin erfarne kollega Følordning: Den nyansatte observerer, hvordan den erfarne kollega udfører opgaven Sidemandsoplæring: Den nyansatte udfører selv opgaven, mens den erfarne kollega observerer og giver feedback Sparring: Den nyansatte udfører opgaven selv, og sparrer med sin erfarne kollega bagefter DEN GODE MODTAGELSE 13

14 Hvem skal være kontaktperson eller mentor? Det er lederens ansvar at udvælge kontaktperson og mentor, men det kan være en fordel at inddrage arbejdsmiljøgruppen i drøftelsen af kriterierne for udvælgelsen. Skal det være efter tid, lyst eller egnethed? Er det en kan- eller skal-opgave? Det er også vigtigt at få mentorordningen ind i vagtplaner og mødekalendere, så det rent praktisk kan lade sig gøre at få sparring, uden at den nyansatte selv skal bede om det. Kontaktpersonen er typisk placeret fysisk tæt på den nyansatte, fx i samme team. Det giver mulighed for let og effektiv kontakt. Mentoren er typisk en erfaren kollega med sans for at skabe et rum for refleksion og at koble teori og praksis. Mentoren behøver ikke være fysisk tæt på den nyansatte. Der er en god idé at få beskrevet mentorrollen tydeligt for alle parter, fx at der ikke er tale om instruktion, men om en ligeværdig relation med fokus på refleksion og dilemmaer. Fælles diskussion af introduktionsforløbet I bliver bedre rustet til at modtage nye kolleger, hvis I diskuterer mål og indhold af introduktionsforløbet i fællesskab, fx på et personalemøde: Hvad forstår vi ved en god modtagelse? Hvad har den nye kollega især brug for? Hvad er det vigtige at få sagt til nyansatte om arbejdsmiljøet her hos os? Hvilke faktorer i vores arbejdsmiljø skal den nyansatte være særligt forberedt på? Hvad forventer vi af den nye kollega? Hvad kan vedkommende forvente af os? Hvordan kan kollegerne støtte kontaktpersonen, mentoren og den nyansatte? Hvad er den rigtige balance mellem den faglige og den sociale introduktion? Hvad er læringsmålet for introduktionsforløbet? Hvordan kan vi på en god måde introducere den nye kollega til arbejdspladsens kultur og uformelle værdier? Introduktionen blev vendt på hovedet På en sygehusafdeling havde de haft et stort frafald af især nyuddannede. Derfor besluttede de sig for at ændre på introduktionsforløbet. Hidtil havde de nye været med som føl i en måned, hvor de kun observerede. Derefter blev de kastet ud i vagterne og forventedes at kunne arbejde på egen hånd. Det vendte man om på, så det nu er den nye, der udfører opgaverne fra begyndelsen med den erfarne som hjælper og bagstopper. På den måde opbygger de nye kompetence og sikkerhed fra første dag i et system, der mere er sidemandsoplæring end instruktion. Det foreløbige resultat har været et markant mindre frafald. 14 DEN GODE MODTAGELSE

15 DEN GODE MODTAGELSE 15

16 Pejlemærker for den gode modtagekultur Systematik er vigtigt for at skabe en god modtagelse, men modtagelsen må ikke bære præg af skemaer og møder blot for skemaernes og mødernes egen skyld. Så risikerer vi nemlig, at det bliver en sur pligt for både de allerede ansatte og for de nye. Den gode modtagelse kræver derfor, at arbejdspladsen som helhed er gearet til at modtage nye medarbejdere. At der er en god modtagekultur. Hvad det indebærer, kan variere meget fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra branche til branche. Her er nogle pejlemærker for, hvad der kendetegner en arbejdspladskultur, som er god til at modtage nye medarbejdere: videndeling åbenhed, rummelighed og nysgerrighed opmærksomhed over for kolleger klare fælles mål feedback-kultur generelt godt psykisk arbejdsmiljø Hvad med den uformelle viden? For at blive en god medarbejder skal den nyansatte også forstå de uformelle aspekter ved jobbet. Det bliver ofte overset i introduktionsforløbet, og arbejdspladsens kultur, værdier og normer fremgår ikke nødvendigvis af intranettet eller af ansættelsessamtalen med lederen. Derfor kan der være behov for andre kanaler, som sikrer den nye kollega adgang til den uudtalte viden. Overvej, hvordan I bedst gør det på jeres arbejdsplads. Spørgsmål til overvejelse Hvordan sørger I for, at den nyansatte bliver tryg i gruppen? Hvordan sikrer I, at den nye kollega ved, hvornår han eller hun gør et godt eller et knap så godt stykke arbejde? Hvordan kan I bedst indføre jeres eventuelle udenlandske kolleger i den uformelle danske virksomhedskultur?» Sådan en generel kritik af opfølgningen (på introduktionen) er, at den højeste form for ros her, er fravær af kritik. Jeg føler, at jeg skyder lidt i blinde egentlig. Jeg føler jo, at jeg udfører et godt stykke arbejde, fordi jeg ikke får voldsomt meget skæld ud, men jeg ved egentlig ikke helt og jeg ved ikke om ting jeg gør, og har fået for vane at gøre, er helt forkerte eller ej.«citat fra rapporten Passe inn og passe til 16 DEN GODE MODTAGELSE

17 DEN GODE MODTAGELSE 17

18 Særlige risikofaktorer i arbejdsmiljøet I planlægningen af introduktionen af nye medarbejdere er det naturligt at have fokus på, hvilke særlige risikofaktorer, der er på jeres arbejdsplads eller i vedkommendes jobfunktion. På den måde kan I allerede fra starten være opmærksom på at forebygge ulykker eller erhvervssygdomme. Introduktion til arbejdsmiljøet I nogle typer arbejdsfunktioner er der brug for en introduktion til, hvordan man håndterer særlige risici i arbejdsmiljøet. Det foregår ofte på tværs af afdelingen, men kan også være introduktion til specifikke forhold i den enkelte afdeling. Måske kan seneste APV eller APV-handleplan inspirere. Det kan fx dreje sig om: Sikkerhedsprocedurer, hvis der er risiko for at blive udsat for chikane, trusler, vold eller røveri Metoder til forflytning af patienter og beboere Håndtering af kemikalier eller smitte farlige stoffer God arbejdsplanlægning, prioriteringer og stressforebyggelse Forebyggelse og håndtering af konflikter Mulighed for faglig sparring/supervision og psykisk førstehjælp Ergonomisk indstilling af hæve- sænkeborde, kontorstole, mus og skærm Adfærd i storrumskontorer, så man undgår forstyrrelser og larm God løfteteknik og andre gode arbejdsstillinger Brandberedskab, førstehjælpsudstyr, pårørendeliste Anmeldelse af ulykker og registrering af nærvedulykker Region Midtjylland har udarbejdet et værktøj til arbejdsmiljøintroduktion af nye medarbejdere, som I eventuelt kan lade jer inspirere af (se henvisning i litteraturlisten). Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for denne del af introduktionen af nyansatte medarbejdere. Udfordringer ved borger- og kunderettet arbejde Arbejdspladser med direkte relationer til borgere og patienter har nogle fælles udfordringer: Konflikter, mobning og seksuel chikane Vold og trusler Høje følelsesmæssige krav Det kniber med hjælp, samarbejde og anerkendelse Der er en overordnet tendens til, at medarbejdere i social- og sundhedssektoren, det offentlige administrationsområde og i finanssektoren oplever, at de får mindre kollegial hjælp og kollegial anerkendelse end gennemsnittet på øvrige danske arbejdspladser. Oplevelserne kan variere meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, men det understreger vigtigheden af at sikre, at kollegerne er åbne og hjælpsomme over for den nyansatte 2.» Vi skriver altid i stillingsopslagene, at man skal være robust. Men organisationen skal også være robust, så den er klar til at håndtere de følelsesmæssige belastninger, som er en del af jobbet.«tillidsrepræsentant på et hospital Spørgsmål til overvejelse Hvad er det vigtigste at få sagt til nyansatte om arbejdsmiljøet hos jer? Hvilke særlige arbejdsmiljøudfordringer viser jeres seneste APV eller trivselsmålinger? 2 Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, Arbejdsmiljø og helbred DEN GODE MODTAGELSE

19 Hvem gør hvad i den gode modtagelse? Hele arbejdspladsen spiller en rolle i forbindelse med modtagelsen af nye medarbejdere. Ledelsens opgaver Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre et godt introduktionsforløb. Det indebærer bl.a. at fastlægge de overordnede rammer for introduktion og udpege de ansvarlige personer eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen eller andre relevante fora. Det er også ledelsens ansvar at sikre ressourcer til introduktionsforløbet. På det konkrete plan har lederen også en vigtig opgave. Mange erfaringer og en nyere norsk forskningsrapport viser, at relationen til lederen har stor betydning for, om den nyansatte føler sig godt modtaget og forbliver i jobbet. Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejdsmiljøarbejdet kan være organiseret forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Her tager vi udgangspunkt i, at der findes lokale arbejdsmiljøgrupper, men nogle steder er arbejdsmiljøarbejdet anderledes organiseret. Arbejdsmiljøgruppen kan tage initiativ til, at modtagelse og introduktion bliver sat i system, fx med udgangspunkt i de principper og anbefalinger, som findes i dette hæfte. Arbejdsmiljøgruppen skal også påse, at der sker passende oplæring og instruktion, så den nyansatte kan udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, som det hedder i arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøgruppen kan være med til at skabe rammerne for, at de nyansatte oplever et sammenhængende forløb fra stillingsopslag over ansættelsessamtale til modtagelse og introduktion. Desuden har arbejdsmiljøgruppen et særligt ansvar for at introducere til eventuelle risikofaktorer i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og hvordan den nyansatte kan tackle disse. Kollegerne og teamet Kollegerne spiller en afgørende rolle i den gode modtagelse, både ved at tage godt imod den nye kollega i al almindelighed og ved at introducere kulturen, de formelle og de uformelle værdier og normer på arbejdspladsen. Samtidig kan kollegerne bidrage til introduktionsforløbet som kontaktpersoner og mentorer for nyansatte. Det team, som den nye kollega indgår i, spiller selvsagt en særlig rolle i at introducere til såvel faglige som sociale aspekter af arbejdspladsen. Den nyansatte selv Som nyansat har man også selv et ansvar for at komme godt i gang med arbejdet og at integrere sig på den nye arbejdsplads. Det indebærer på den ene side, at man skal være fleksibel og parat til at indrette sig efter forventninger og normer på den nye arbejdsplads. Men på den anden side skal man også være kritisk nysgerrig, holde fast i sin egen viden og faglighed og stille spørgsmål til sådan plejer vi at gøre her. Spørgsmål til overvejelse Har I klare mål og rammer for introduktionen af den nyansatte? Hvordan kan disse forbedres? Er alle dele af arbejdspladsen indforstået med deres rolle i den gode modtagelse? DEN GODE MODTAGELSE 19

20 Tidslinje for den gode modtagelse Introduktionsforløbet kan opdeles i faser, som hver indeholder bestemte opgaver og overvejelser. En systematisk tilgang er med til at sikre, at man får det hele med, også efter den første tid, når det er blevet hverdag. Fire faser i introduktionsforløbet Forberedelsen Den første uge De første tre måneder Det første år Tænk over timingen Den nye kollega skal møde rigtig mange nye mennesker i det nye job: De daglige kolleger, kolleger i andre afdelinger, ledelsen og samarbejdspartnere. Samtidig skal den nyansatte ofte introduceres til en omfattende liste af praktiske informationer og forhold på arbejdspladsen. Der er en risiko for, at den nyansatte drukner i information og nye ansigter, som er svære at huske og skelne bagefter. Det er lettere at tage information ind, når man rent faktisk skal bruge den. Det kan derfor være en god idé at knytte mødet med fx folk i andre afdelinger op på konkrete opgaver i hverdagen, og tage mødet, når det er fagligt aktuelt, eller når den nye kollega selv har behovet. På den måde knytter introduktionen an til det faktiske indhold i jobbet og kerneopgaven - og bliver lettere at huske. Spørgsmål til overvejelse Hvilke dele af introduktionsforløbet kan den nyansatte inddrages i? Hvordan sikrer I den nyansattes fortsatte læring efter at modtagelsesforløbet er ovre? 20 DEN GODE MODTAGELSE

21 Forberedelsen Kontaktpersonen forbereder forløbet og den praktiske modtagelse af den nye kollega. DEN GODE MODTAGELSE Den første uge Velkomst den første dag. Faglig og praktisk introduktion til arbejdet og de nye kolleger. De første tre måneder Den nyansatte kommer dybere ind i jobbet og den praktiske hverdag og tilegner sig arbejdspladsens kultur og værdier. Det første år Den nyansatte, lederen, kontaktpersonen og evt. mentoren evaluerer intro duktionsforløbet. 21

22 Tjekliste til inspiration: God modtagelse Ikke alle punkter vil være relevante eller ønskelige på jeres arbejdsplads, og I vil sikkert have brug for at tilføje flere. Det er ikke nødvendigvis arbejdsmiljøgruppen, der skal udforme tjeklisten, men den kan indgå som et element i rammen for den gode modtagelse, som arbejdsmiljø gruppen bidrager til. I kan hente en word-udgave af tjeklisten på: som I kan tilpasse og bruge på jeres arbejdsplads. Inden den nye medarbejder starter Ansvarlig Udført (x) Udpeg kontaktperson Udpeg eventuelt mentor Mail til afdelingen om ny medarbejder Ryd kontorplads (Personaleskab, reoler mv.) Opret mailadresse, telefonnummer, logins, præsentation på hjemmeside Klargøring af PC samt programmer m.v. hertil Aftaler med interne videnspersoner om oplæring Aftale møder med interne og eksterne samarbejdspartnere Udarbejd endeligt introduktionsprogram Ca. 1 uge inden start sendes velkomstbrev med introduktionsprogram Mail til receptionen om ny medarbejder for god modtagelse 1. dag Sørge for, at dokumenter, herunder velkomstbrev fra intern IT, velkomstbrev med diverse oplysninger, kontaktpersoner på løn- og praksisområdet, ligger på skrivebordet Den første arbejdsdag Blomster og fælles morgenkaffe Præsentation for ledere og nærmeste kolleger Hilse-på-møde med chef(er) i afdelingen Introduktionsmøde med kontaktperson Rundvisning på arbejdspladsen Gennemgang af introduktionsprogram og forventningsafstemning Udlevering af nøgler, koder, telefon, personaleskab, passwords osv. Udlevering af bærbar computer, mobil, Ipad Den første arbejdsuge Præsentation af arbejdsopgaver på kort og længere sigt Præsentation for arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, intro til arbejdsmiljøorganisationen, MED-systemet eller samarbejdssystemet Introduktion til særlige sikkerhedsforskrifter Introduktion til procedurer ved brand og evakuering Introduktion til generelle it-systemer Introduktion til specielle programmer, når behov opstår Hilse-på-møde med chef i direktionen Den første måned Gennemgang af personalepolitik, arbejdsmiljøpolitikker, arbejdstidsregler mm Introduktionsforløb, følordning, sidemandsoplæring eller sparring Møder med interne og eksterne samarbejdspartnere Netværk med andre nyansatte og tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant De første tre måneder Opfølgningssamtale med leder, fx 2-månederssamtale med evaluering af forløbet til dato Mulig mentorordning startes op. Det første år Evaluering af introduktionsforløb med leder, mentor og kontaktperson Fortsat kompetenceudvikling MUS 22 DEN GODE MODTAGELSE

23 Mere om den gode modtagelse Hvis I har brug for mere inspiration til at strikke en god modtagelse sammen, så er der mere at hente i disse materialer: Materiale om introduktion af nyuddannede socialrådgivere fra KL og Dansk Socialrådgiverforening. kortlink.dk/vpt/n5sp Passe inn og passe til. Oppfølging og mes tring blant nyansatte arbeidstakere. kortlink.dk/fafo/n5sm Arbejdstilsynets vejledning om Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet. kortlink.dk/arbejdstilsynet/n5sr Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer. Kirsten Poulsen og Christian Wittrock. Djøfs Forlag Jobstart Du er ventet og velkommen: Introsite for Region Hovedstadens Psykiatri kortlink.dk/psykiatri-regionh/n5ss Tjekliste til arbejdsmiljøintroduktion fra Region Midt. kortlink.dk/rm/n5sh Inspiration til et godt arbejdsmiljø BrancheArbejdsmiljøRådene har udarbejdet en række materialer, som er specielt rettet mod ansatte i den offentlige sektor. Her er et lille udvalg. Du kan finde dem og mange andre på DEN GODE MODTAGELSE 23

24 Den gode modtagelse De fleste arbejdspladser bruger god tid og meget energi på at rekruttere de rigtige medarbejdere. Men det er ikke altid, at der bliver lagt lige så meget energi i at få de nye kolleger til at passe ind på arbejdspladsen både fagligt og socialt. Hvis det er tilfældet hos jer, er der rigtig mange gevinster at hente ved at forbedre modtagelsen. Denne vejledning giver inspiration til, hvordan I organiserer modtagelsen af nye medarbejdere på en måde, så de bedst muligt bliver integreret både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Den er primært skrevet til lederen, arbejdsmiljøgruppen og andre på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren samt den finansielle- & offentlige kontor og administrationssektor samarbejder om at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed og Finans/Offentlig Kontor & Administration. Branche- ArbejdsmiljøRådene bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. Rådene arbejder ud fra et helhedssyn på arbejdsmiljøindsatsen med afsæt i det brede arbejdsmiljøbegreb, hvor trivsel, sundhed, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur hænger sammen. I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysio terapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Forsikringsforbundet, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK/Kommunal og HK/Stat. Køb materialet eller hent en opdateret pdf-version på arbejdsmiljoweb.dk/godmodtagelse Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på 24 DEN GODE MODTAGELSE

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på de gymnasiale uddannelser

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på de gymnasiale uddannelser Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere på de gymnasiale uddannelser Tillykke med jeres nye kollega Den nye medarbejder kommer til sit nye job med glæde og interesse for, hvad

Læs mere

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på voksenuddannelserne

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på voksenuddannelserne Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere på voksenuddannelserne Tillykke med jeres nye kollega Den nye medarbejder kommer til sit nye job med glæde og interesse for, hvad det bringer

Læs mere

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på erhvervs- og produktionsskoler

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på erhvervs- og produktionsskoler Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere på erhvervs- og produktionsskoler Tillykke med jeres nye kollega Den nye medarbejder kommer til sit nye job med glæde og interesse for,

Læs mere

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på de videregående uddannelser

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på de videregående uddannelser Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere på de videregående uddannelser Tillykke med jeres nye kollega Den nye medarbejder kommer til sit nye job med glæde og interesse for, hvad

Læs mere

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på grundskoleområdet

Den gode modtagelse. En guide til introduktion af nye medarbejdere på grundskoleområdet Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere på grundskoleområdet Tillykke med jeres nye kollega Den nye medarbejder kommer til sit nye job med glæde og interesse for, hvad det bringer

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i banker TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i jobcentre TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Styr uden om trusler og vold

Styr uden om trusler og vold Psykisk arbejdsmiljø Styr uden om trusler og vold - inspiration til ansatte i klub, SFO, daginstitution og dagpleje Trusler og vold er en faglig udfordring Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Etablering af introduktionsog mentor ordninger for nye socialrådgivere i kommunen

Etablering af introduktionsog mentor ordninger for nye socialrådgivere i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunen Etablering af introduktionsog mentor ordninger for nye socialrådgivere i kommunen Guide til beslutningstagere og tovholdere om introduktionsog

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i døgntilbud TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Guide til en god introduktion

Guide til en god introduktion Guide til en god introduktion www.randers.dk Oktober 2013 - til alle arbejdspladser i Randers Kommune A5_8s_tryk_farve.indd 1 26-09-2013 13:35:52 Man skal føle sig velkommen i Randers Kommune. Derfor bestræber

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre hvis der er tid og overskud værktøj 2 1 Indhold 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Prioritering af tiden 4 Kerneydelserne og det ekstra 4 Kerneydelserne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere