SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN"

Transkript

1 SCHILLER INSTITUTTET * * * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion: Der er kun to alternativer for menneskeheden, side 3 I. En ny, international orden er vokset frem, side 6 II. Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes, side 13 III. Konkrete muligheder for USA s og Europas tilslutning til BRIKS, side 18 IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art, side 24 Appendiks: LaRouches rolle i skabelsen af nutidig historie, side 30 Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: , Homebanking:

2 Schiller Instituttet har udsendt følgende internationale resolution, til underskriftsindsamling: I nutidens atomvåbenalder kan konsekvensen af en geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina kun blive den menneskelige arts udslettelse gennem atomkrig. BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) er gået i forening for at forfølge en politik med økonomisk udvikling ikke blot for deres egne nationer, men til gavn for befolkningerne i alle nationer. Med dette formål for øje har de skabt en Ny Udviklingsbank til at investere milliarder i nødvendige udviklingsprojekter. Kina har for nylig taget de første skridt til den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, som flere end 20 asiatiske nationer har tilsluttet sig som stiftende medlemmer, og Kina har ligeledes oprettet en Silkevejs-udviklingsfond. På APEC-konferencen i Beijing inviterede den kinesiske præsident Xi Jinping den amerikanske præsident Obama til at gå med i Kinas og andre asiatiske nationers, inklusive Ruslands, indsats for at udvikle den Nye Silkevej. Disse initiativer er ikke geopolitiske i deres natur. I modsætning til frihandelsaftalen Trans-Pacific Partnership (TPP), som Obama er fortaler for, og som ekskluderer Kina, så er de BRIKS-relaterede initiativer, inklusive det kinesiske forslag til det Asiatiske Stillehavsområdes Frihandelsaftale (FTAAP), inkluderende. De er baseret på den idé, som afdøde Pave Paul VI udtrykte som, at»det nye navn for fred er udvikling«. På det nyligt afholdte G20- topmøde i Australien talte både Xi Jinping og den indiske premierminister Modi således begge om det dobbelte formål, at opnå global fred og bringe en afslutning på fattigdom gennem økonomisk udvikling. Der er intet problem i verden, der ikke kan løses gennem en sådan tilgang, og modsat vil intet problem blive løst uden. Et sådant samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, er nødvendigt for at besejre Ebola-pandemien i Afrika. Den terrortrussel, der repræsenteres af ISIS og al-qaeda, har i lige grad som sit mål Rusland, Kina og Indien, såvel som også USA og Europa. Den kan kun overvindes gennem en ny sikkerhedsarkitektur baseret på samarbejde. Politikken med at gennemføre»farvede revolutioner«under påskud af demokrati repræsenterer, selv om dette begreb ikke nævnes, en krigspolitik, fordi det har til formål at vælte regeringer ved hjælp at penge fra udlandet. Det må stoppe. Kampagnen for at påtvinge Rusland sanktioner på grund af landets opposition mod sådanne»farvede revolutioner«og det nazistiske kup i Ukraine forværrer blot den globale krise. En fremgangsmåde, baseret på gensidigt samarbejde for at opnå menneskehedens fælles mål over hele Eurasien og videre endnu, ville i stedet skabe grundlaget for global fred. Alt imens USA har forladt Kennedys rumprogram, så har kineserne forpligtet sig over for et måneprogram med fokus på udvinding af helium-3 med det formål at skabe ubegrænset fusionsenergi. Med et samarbejde mellem USA, Europa, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, ville mennesket endelig kunne virkeliggøre Johannes Keplers vision om at beherske solsystemets love, til gavn for mennesket. Udelukkende kun en sådan tilgang ville bringe USA og Europa tilbage til deres oprindelige formål, som det kommer til udtryk i den Europæiske Renæssance og den Amerikanske Revolution, et formål, som USA og Europa i stigende grad har forladt, og som resten af verden nu har vedtaget og nu indtrængende opfordrer dem til atter at vedtage. Vi opfordrer derfor USA og Europa til at forlade fortidens geopolitiske selvmordspolitik, som førte til de to forrige verdenskrige og er i færd med at føre til den tredje, og i stedet opbygge en fremtid for hele menneskeheden gennem atter at vedtage Den westfalske Freds princip, gennem at basere udenrigspolitik på princippet om»den andens fordel«, som gjorde en ende på trediveårskrigen i Europa, samt på John Quincy Adams idé om»et samfund baseret på principper mellem suveræne nationalstater«. Dette er det eneste handlingsforløb, som er i overensstemmelse med menneskets sande natur som den eneste, kreative art. Ethvert andet handlingsforløb er baseret på idéen om, at mennesket er et dyr, og vil føre til menneskets udslettelse. Som patrioter i vore egne nationer, og som verdensborgere, opfordrer vi vore medborgere og vore nationers ledere til at have det fornødne mod til at bryde den aktuelle cyklus med en optrapning af bestialiteter, gennem at tage imod det generøse tilbud om at samarbejde med BRIKS. (Ved at underskrive denne erklæring gi ver jeg tilladelse til, at mit navn må offentliggøres.) Send venligst navn, stilling (kun til identif ikation), og gerne telef onnummer gennem skrivunder.net (se ovenpå el ler ) eller Send gerne resolutionen rundt til dine kontakter og andre, som du mener,burde skrive under. 2

3 Introduktion: Der er kun to alternativer for menneskeheden Lyndon LaRouche har udgjort det intellektuelle og politiske lederskab i kampen for en ny, international, økonomisk orden for planeten. Den dybtgående virkning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de aktuelle handlinger, som tages af BRIKS og andre for at skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk alliance mellem nationer. Følgende er et udskrift af bemærkninger, som Lyndon LaRouche kom med den 1. december, Etableringen af De forenede Stater under dets Forfatning er unik. Der findes intet i resten af verden, som modsvarer hensigten i USA s Føderale Forfatning. Vi udgør en enhed, som er vor egen skabelse, vor egen form, i modsætning til praktisk talt enhver anden nation på planeten. Men der er sket det, at der er indtrådt et skift i udviklingen, et globalt skift, og USA er nu, grundlæggende set, ødelagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste personer, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er at få USA til at vende tilbage til at være De forenede Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi behøver ikke forandre noget i dette princip. Men resten af verden er nu blevet lidt anderledes: Ruslands rolle, f.eks., og dets forhold til BRIKS-dannelsen. Der er sket det, at store nationer, og til en vis grad små nationer, som en modsætning til Europa generelt, er vokset frem som betydningsfulde kræfter. Det vil sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en magt, en af de største magter på planeten med hensyn til politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina f.eks. gør, i forhold til rummet, udviklingen af organiseringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers specifikationer, er unikt. Vi må altså erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som den nye verdensorden burde være. Men lige i øjeblikket har vi en samling systemer med nationalstater, som er meget store, og de overgår os massivt i antal. 3

4 Det, der foregår med Det britiske Imperiums rolle, er, at vi var i færd med at skabe et pseudo-verdenssystem, og det er problemet. Hvis vi i USA skaffer os af med Obama og Bushfolkene og så fremdeles, skaffer os af med den form for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som dominerer planeten netop nu, som i det væsentlige er planetens fremherskende træk, i Asien, Sydamerika osv.»vi må erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som burde udgøre den nye verdensorden Vi kan uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som dominerer planeten netop nu Hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater?«-lyndon LaRouche Det, vi derfor må gøre, er, at vi må få orden i vort hjemlige rod. Men vi må også finde ud af, hvordan vi skal relatere til disse nationer af BRIKS-typen; Hvordan skal vi relatere til Rusland-Kina-aftalen, og så videre; hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må gøre. Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de nuværende republikanere synes at foretage sig netop nu få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne alt det. Og når vi først har gjort det, må vi simpelt hen genetablere princippet om den nationale Union. For vi vil da finde, at det, som vil ske, er, at vi vil være en relativ minoritet på planeten, i forhold til de store komplekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Europa, gamle Europa, vil blive lille; USA vil være en meget stor enhed, men ikke den største enhed på planeten, politisk eller på anden vis. Et nyt koncept for suverænitet Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er. Dette spørgsmål er, så vidt jeg kan se, hidtil ikke blevet stillet. Det er vigtigt, at vi forudser, hvor vi er på vej hen, eller hvor vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg bekymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt se, i hvilken retning USA nu må gå. Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er For vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder.«- Lyndon LaRouche Tag blot dette nye arrangement, som ikke udgør en simpel suveræn enhed. Det er noget nyt. Det er ikke det gamle begreb om en suveræn enhed. Det er et begreb om en bestemt, karakteristisk folkeret til at have sin egen regering, sit eget system, og dernæst få disse regeringssystemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en model for, til at gå i forening med USA under det, som jeg har gjort fremstød for: Og lad det strømme! For vi vil opdage, som det demonstreres for os med det, som Kina gør i sit rumprogram, hvor Kina har taget skridt til at drage ud i det nære rum, i retning af Johannes Kepler vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder, og mange andre ting.«en fredelig, revolutionær forandring Så forbered jer til at se disse forandringer, som vil folde sig ind i det system, vi har i dag. Jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig. Vi må ganske enkelt gå frem skridt for skridt, og gå frem i denne retning, og nå de mål, som denne retning udpeger.»jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig.«- Lyndon LaRouche 4

5 Lyndon LaRouche talte også om dette emne under en diskussion, som han ledte den 29. november, Det hidtidige, internationale system er døende, og der er kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en form for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS og lignende fora. Med andre ord, så er den eneste måde, hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at man må være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbejder på en måde meget lig den, hvorpå Rusland og Kina arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, hvordan realiteten bliver, og vi er kun et klik fra det resultat. Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot, Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuropæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen bankerot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de aldrig ud af denne bankerot. Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form for system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et globalt system, med et system for hele verden. Dette verdenssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til dels udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større og større forening. Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere der end andre steder. Det, der sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske relation, er typisk for dette.»man vi få den form for systemer, som BRIKS repræsenterer. Verdenssystemet vil, med hensyn til sprog osv., praktiseringen af sprog osv., vil til dels være differentieret. Men den hensigt, som må opnås, som vil blive opnået, vil blive mere og mere forenet. Man vil stadig bruge sprog som sådan, men princippet, hensigten vil blive forenet Man vil stadig have kulturer, nationale kulturer, som kan være enestående og have deres egne, enestående karakteregenskaber, men de vil alle være en del af den samme form for udvikling, der forsøger at frem til sin generelle forening.«- Lyndon LaRouche Det nuværende system, som tåbelige amerikanere stadig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af bordet. Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis, ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men de vil alle være en del af den samme form for udvikling, som er i færd med at finde sin generelle forening. Der står vi nu. Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i går aftes med New York, og med forberedelserne til det, går direkte i den retning. Det må vi blive ved med det er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og dernæst noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, er nære allierede. Vi vil gradvist finde en større og større overensstemmelse, mere og mere integration baseret på søgen efter at virkeliggøre nødvendige revolutioner i praktisk fremgangsmåde. Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 5

6 I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt system blevet etableret på denne planet, som nu definerer fremtiden for den menneskelige art. På mindre end et år er en alliance omkring BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) blevet skabt, der med kæmpeskridt har opbygget en parallel, økonomisk orden, en orden, der udelukkende er dedikeret til opbygningen af den produktive økonomi, i modsætning til Det britiske Imperiums aktuelle, bankerotte, transatlantiske system, der er centreret omkring bankerne i City of London og på Wall Street. Dette bankerotte system, der har forpligtet sig over for maksimeringen af spekulativ, monetaristisk profit og bragt verden til randen af global, økonomisk disintegration og krig. Det nye system repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk vækst og, frem for alt, de mest avancerede teknologier et magtkoncept, der tilhører fremtiden, i modsætning til at fastholde fortiden. Det er baseret på at yde kredit til højteknologiske udviklingsprojekter; på uddannelse og oplæring af unge mennesker til at kunne imødekomme fremtidens krav om vækst; på total respekt for national suverænitet og således en forvisning af den imperialistiske politik med regimeskift og krig; samt på den udtrykkelige promovering af det almene vel blandt nationer Den westfalske Fredstraktats princip. Dette nye system i dag repræsenterer omkring fire milliarder mennesker, over halvdelen af menneskeheden, og det gennemføres af de selv samme folkeslag, som fortalerne for befolkningsreduktion i Det britiske Imperium har dømt til udslettelse. Menneskehedens flertal har rejst sig for at blive regnet med og har proklameret for hele verden, at den største rigdom, menneskeheden er i besiddelse af, er dens egen, voksende befolkning og deres kreative intellekt. Amerika, lytter du? 6

7 En ny, global orden Den aktuelle verdensorden vil ikke fortsætte med at eksistere i sin nuværende form. Den fremtidige, globale orden er ikke en blot og bar forlængelse af den nuværende, smålige geopolitik med sin begrænsede, nationalistiske egeninteresse og konkurrence om ensidig magt over planeten, men en fuldstændig ny orden for relationer mellem folkeslag. Menneskeheden må forenes som en eneste, kreativ art for at besejre fælles udfordringer, som konfronterer os alle, og udvide vores rolle og indflydelse i solsystemet og videre endnu. Nationale kulturer og sprog vil stadig være unikke og forskellige, men vi må konvergere hen imod en forenet hensigt om en fælles, forenet mission. Ideologien om»vinderen tager det hele«må erstattes med en ideologi, hvor»alle er vindere«, som den kinesiske præsident Xi Jinping så veltalende har sagt det. Brasiliens præsident Dilma Rousseff og Kinas præsident Xi Jinping Dette er den missionorientering, der definerer BRIKS-systemet. Nationer, der tidligere er blevet flået fra hinanden langs etniske eller geografiske brudlinjer af imperialistiske rænkespil, lægger nu deres uoverensstemmelser bag sig og etablerer en helt ny idé om samarbejde til gensidig gavn for alle. De er udtrykkeligt i færd med at skabe en inkluderende (i modsætning til ekskluderende) ramme med partnerskab med det formål at bygge en ny model for relationer blandt nationer, en model, der er baseret på ikke-konfrontation, ikke-konflikt, gensidig respekt og win-win samarbejde, som den kinesiske præsident har erklæret. USA er af disse ledere blevet inviteret til at blive en del af dette nye system, i modsætning til at fortsætte med at være et instrument for det afdøde, Britiske Imperium, der forgæves søger at standse fremvæksten af denne nye, 7

8 globale orden. Ironisk nok er den revolution, som nu gennemføres af BRIKS-nationerne og deres allierede, et barn af det system, som vi amerikanere udkæmpede vores egen Amerikanske Revolution imod det samme Britiske Imperium for at virkeliggøre, da vores egen republik blev født. Det ægte, amerikanske system Det nye system, som BRIKS og dets allierede er i færd med at opbygge, er en moderne version at Det amerikanske System for Politisk Økonomi, på hvilket vores nation blev grundlagt og dog er præsident Obama en aggressiv modstander af dette nye system. Lincolnmindesmærket Under massemediernes krigspropagandamaskine, som Obama og hans imperialistiske britiske kontrollører har udløst, skal vi forledes til at tro, at Kina er vores fjende nummer ét, og at Rusland må knuses gennem økonomiske sanktioner og krig. Under påskud om»demokrati«og»menneskerettigheder«begår vores regering aggressive krigshandlinger over hele planeten under titlen»farvede revolutioner«for at vælte regimet i enhver nation, der ikke indvilliger. Hver dag fodres vi af vores angivelige frie presse med billeder af den kinesiske og russiske præsident som»stærke mænd«med diktatoriske og imperialistiske ambitioner. Man fortæller os, at for at vi selv kan overleve som en stormagt på denne planet, må vi forhindre fremvæksten af enhver anden magt, der kunne udfordre os nøjagtig den form for geopolitik, der førte til Første Verdenskrig for hundrede år siden, og som nu truer med at føre til en tredje, denne gang atomar, verdenskrig. USA må radikalt skifte kurs, hvis vi og resten af menneskeheden skal overleve. Lederne af BRIKS har direkte og gentagent rakt hånden frem til samarbejde og kommet med konkrete muligheder for USA s tilslutning til denne nye alliance, mens de samtidig har gjort det meget klart, at de vil forsvare sig for enhver pris og ikke har til hensigt at kapitulere over for trusler og intimidering. Vi må, som nation, fremtvinge en radikal ændring i vores regerings politik og gengælde disse tilbud om samarbejde i de umiddelbart forestående dage og uger eller også stå over for en uundgåelig, global krig, der truer med at udslette menneskeheden. (LaRouche: Color Revolutions»Illegal Warfare under International Law & Federal konstitution«to modstridende systemer Dette nye system bebudede sin ankomst over for verden den 16. juli, 2014, i Fortaleza, Brasilien, da lederne af BRIKS-nationerne erklærede, at de var i færd med at skabe en ny, international, økonomisk orden med dannelsen af den Nye Udviklingsbank et direkte ekko af Lyndon LaRouches idé om en International Udviklingsbank, som han oprindelig foreslog i

9 I dagene efter denne erklæring bragte et topmøde mellem BRIKS og Unasur (Unionen af Sydamerikanske Nationer), samt yderligere flere bilaterale møder med lederne af Latinamerika, Sydamerika solidt ind i BRIKSalliancen. BRIKS-landene alene repræsenterer 43 % af hele verdens befolkning; når man tilføjer Latinamerika, repræsenterer de 48 % af menneskeheden, samt en tredjedel af Jordens landareal. På BRIKS-topmødet opsummerede den kinesiske præsident Xi Jinping BRIKS-politikken: Historien fortæller os, at jungleloven ikke den menneskelige sameksistens måde. Hver eneste nation bør adlyde princippet om lighed, gensidig tillid, at lære af hinanden, at samarbejde og at søge gensidig gavn for opbygningen af en harmonisk verden, vedvarende fred og fælles fremgang. Under topmødet forklarede den argentinske præsident, Cristina Fernández de Kirchner, en nær allieret til BRIKS: Vi udgør en ny, global, finansiel orden, der ikke blot er retfærdig og ligeværdig, men også uundværlig Det, vi kræver af verden, er netop skabelsen af en ny, global, finansiel orden, der vil tillade vedvarende og global, økonomisk vækst Appellen til alle nationer er således at slå kræfterne sammen i dette virkelige korstog for en ny, global, politisk, økonomisk og finansiel organisation. 9

10 Lyndon LaRouche opsummerede betydningen af den udvikling, der var blevet indledt: BRIKS og deres allierede er i færd med at opbygge et verdenssystem, baseret på virkelig værdi, ikke falske papirværdier. De er i færd med at bestemme, og gennemføre, hvad virkelig værdi er; og det er omkostningerne ved arbejdskraftens produktive evne i en situation, der er under forandring. Det underliggende problem, som vi må løse i dag, forklarede LaRouche, er»asymmetrien af verdens værdier«, der kommer fra to, klart forskellige systemer, der opererer med forskellig logik og forskellige målestandarder: De er totalt uforenelige. Det første system er det transatlantiske system:»disse sjovere«, erklærede Larouche,»der ejer papirstykker, som de siger, er billiarder værd, og de er parate til at dræbe for det«, som tilfældet med Argentinas kamp imod gribbefondene attesterer. Disse finanspapirer er fuldstændig værdiløse. På den anden side har vi et fremvoksende system, der er uforeneligt med det første, og som er i færd med at opbygge et marked, baseret på virkelig værdi. Og virkelig værdi realværdi forklarede LaRouche, kommer fra, og måles ved, udviklingen af arbejdskraftens produktive evne det vil sige gennem indførelsen af videnskabeligt skabte nye teknologier, der implementerer produktive processer, som øger energigennemstrømningstætheden i den fysiske økonomi på en sådan måde, at det øger arbejdskraftens produktive evne enormt. Dette nye system vil skabe en proces, hvorved øgningen af energigennemstrømningstætheden i sig selv vil øges i et accelererende tempo. 10

11 Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen Foreslået for over to årtier siden af Helga Zepp-LaRouche efter Berlinmurens fald, er de politiske og økonomiske betingelser nu ved at vokse frem for at bygge Verdenslandbroen, som vil udvikle nogle af de mest underudviklede områder på planeten med højhastighedsjernbaner og udviklingskorridorer i første verdensklasse. Orienteringen af denne nye, internationale alliance blev udtrykt bedst af den indiske premierminister Narendra Modi, da han til BRIKS-topmødet sagde: Det unikke ved BRIKS som en international institution er, at den, for første gang, bringer en gruppe nationer sammen omkring et parameter for»fremtidigt potentiale«, snarere end allerede eksisterende rigdom eller fælles identitet. Selve idéen om BRIKS er således fremadskuende Deres Excellencer, vi har muligheden for at definere fremtiden ikke blot for vore lande, men for verden som helhed Jeg tager dette som et stort ansvar. Den russiske præsident anslog en lignende tone i sine kommentarer til pressen den 17. juli, hvor han evaluerede sin rejse:»briks er alle unge stater, og fremtiden tilhører de unge.«men BRIKS-landenes topmøde i Fortaleza var blot vendepunktet i en udvikling, der begyndte et år tidligere, og fortsat accelererede i de efterfølgende måneder. 11

12 I september 2013 rejste den nyligt valgte, kinesiske præsident Xi Jinping til Kasakhstan og meddelte, at Kina var i færd med at vedtage en eurasisk udviklingspolitik, som han kaldte»det Nye Silkevejs-Udviklingsbælte«. For at smede tættere økonomiske bånd, uddybe samarbejde og udvide udvikling i det euro-asiatiske område, bør vi følge en innovativ fremgangsmåde og i fællesskab bygge et»økonomisk bælte«langs med Silkevejen. En måned senere rejste præsident Xi til Indonesien for at annoncere den»maritime Silkevejspolitik«for at komplementere Silkevejs-Udviklingsbæltet. Dernæst, på et topmøde mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi den 20. maj 2014 i Shanghai, blev vidtrækkende planer for samarbejde mellem de to stormagter underskrevet, inklusive en 30-årig aftale om levering af naturgas, samt yderligere 46 bilaterale overenskomster. De erklærede, at deres mål blandt andet omfattede: En forøgelse af effektiviteten inden for samarbejde om højteknologiske områder, prioritetsprojekter inden for international anvendelse af atomkraft, civil flyvning og et program for samarbejde inden for grundforskning i rumfart, satellitobservation af Jorden, satellitnavigering og forskning i rumfart og bemandet rumfart Rusland anerkender den enorme betydning af det kinesiske initiativ for at bygge det»økonomiske Silkevejsbælte«. Revolutionen i den globale finansarkitektur fortsatte dernæst efter BRIKS-topmødet den 16. juli 2014 på APECtopmødet i Beijing i november. Her gav præsident Xi sit særdeles udtrykkelige tilbud til USA om at gå med i det nye system, på en fælles pressekonference med en særdeles ukomfortabel præsident Obama. (Præsident Xis invitation til USA om at gå med i Silkevejen begynder ved 5:58) Vi byder USA s og andre relevante landes aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele fremgang og fred i det asiatiske Stillehavsområde. På APEC-topmødet gik yderligere et halvt dusin nationer med i BRIKS-revolutionen og bragte således yderligere en halv milliard mennesker ind i den nye arkitektur. Henved fire milliarder mennesker er nu blevet optaget i denne nye dynamik. Amerika, lytter du? 12

13 II. Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes Alene den foranstående forkortede opsummering af den eksplosive udviklingsproces, som BRIKS har udløst på denne planet, gør det påfaldende imponerende potentiale klart, som dette tilbyder med hensyn til at bringe menneskeheden frem til det højeste niveau af samarbejde og udvikling, der nogensinde er opnået. Men det er ikke tilstrækkeligt simpelt hen at tilbyde og bygge denne mulighed, og så håbe på det bedste. Det britiske Imperium, hvis blotte eksistens er truet af denne proces, og som bekæmper den indtil døden, må fjernes, og det århundredgamle oligarkiske imperieprincip må bandlyses fra planeten én gang for alle. Dette imperium, der har sine operationelle centre i City of London og Wall Street, har gjort det klart meget lig Miltons Satan i Paradise Lost (Det tabte Paradis) at det foretrækker at bringe verden til fald, både økonomisk og militært, hellere end at tolerere tab af magt, ikke blot til en anden magtenhed, men til en fuldstændig anderledes idé om mennesket. Finansiel cancer Begynd med grundlaget for deres internationale finanssystem. Dette system, i hvilket det er selve pengene, snarere end fysisk rigdom, der anses for at være af værdi, er i færd med at nå en grænse for sin evne til at udplyndre den fysiske økonomi. Resultatet er en enorm, spekulativ boble, der for længst er bankerot, på totalt henved 2 billiarder dollar i værdiløse finansielle aktiver, som det aldrig nogen sinde vil være muligt at betale, en hyperinflationsskabende vækst af værdiløs gæld, som LaRouche oprindeligt i 1971 advarede om, ville blive den uundgåelige konsekvens af ophævelsen af FDR s Bretton Woods-system. Video: EIR s Jeffrey Steinberg diskuterer den første gang, han hørte LaRouches prognose fra 1971 om, at Nixons ophævelse af fastkurssystemet ville få hele den globale økonomi til at bryde sammen, samt de store vendepunkter siden da. (eng., 9 min.20 sek.) https://www.youtube.com/watch?v=uudpxxrjuz8 Hvordan i alverden kunne vi nogensinde tillade dette at ske? Med afslutningen af Bretton Woods-systemet med faste valutakurser i 1971udløste internationale finansinteresser global spekulation i nationale valutaer og markederne for futures-kontrakter, med en ødelæggelse af hele den Tredje Verden i særdeleshed i sit kølvand. Så i 1999 overtalte disse samme finansinteresser USA til at smide FDR s Glass/Steagall-lov fra 1933, der havde indført en streng adskillelse mellem kommercielle banker og spekulative investeringsbanker, over bord. Det udløste en grasserende spekulation i derivater, som kom til at repræsentere 90 % af hele verdens finansielle aktiver. Mellem ophævelsen af Glass-Steagall i 1999 og nedsmeltningen af verdens finanssystem i 2008, steg de totale finansielle instrumenter fra omkring 260 billioner dollar til det svimlende tal 1,4 billiard dollar en femdobling på ét årti! Det var slemt nok i sig selv. Men dernæst gjorde den»løsning«, som Wall Street og London installerede i 2008 i et forsøg på at redde deres system, det hele meget, meget værre. Man lancerede den hyperinflationsskabende»kvantitative lempelse«(qe), der indtil dato har føjet yderligere for omkring 9 billion dollar i værdiløse penge til boblen i et forsøg på en bail-out (statslig redning) af bankerne. Denne bail-out accelererede dramatisk i 2013 og 2014 og øgede de totale, samlede finansinstrumenter fra omkring 1,5 billiard dollar ved slutningen af 2012 til nær ved 2 billiard dollar i dag et spring på 33 % på blot 2 år. 13

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling BRIKS-landene med økonomisk allierede lande BRIKS-TOPMØDET: Halvdelen af menneskeheden lancerer

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS

STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Nyhedsorientering januar 2014 STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, kom med følgende udtalelse den 27. januar 2014. Sagen om den danske stats

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet

EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet Specialrapport september 2012 Tale af Lyndon LaRouche i anledning af hans 90-års fødselsdagssfest EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet Lyndon LaRouche holdt denne tale

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * LPAC Webcast 11. september 2015: Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig LPAC

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

EN NY ÆRA FOR MENNESKEHEDEN

EN NY ÆRA FOR MENNESKEHEDEN Specialrapport november 2014 Helga Zepp-LaRouche: Den nye Silkevej transformerer planeten - EN NY ÆRA FOR MENNESKEHEDEN Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års jubilæumskonference Flörsheim, Tyskland

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS Islands Præsident Ólafur Ragnar Grimssons tale på 30 års jubilæumsmøde i Det vestnordiske Råd Thorshavn, Færøerne 11. august 2015 Færøernes Lagmand Grønlands

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Hvad gør vi for dig?

Hvad gør vi for dig? Hvad gør vi for dig? DA Hvad gør vi for dig? I de senere år har Europa været ramt af en international økonomisk og finansiel krise af hidtil usete dimensioner. Socialsikring, sygesikring, pensioner og

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS!

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS! SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 13, EFTERÅR 2011 Infrastruktur for en ny økonomisk platform Investeringer i infrastrukturen er de nulevendes mulighed for, at skabe bedre omstændigheder og muligheder

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere