SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN"

Transkript

1 SCHILLER INSTITUTTET * * * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion: Der er kun to alternativer for menneskeheden, side 3 I. En ny, international orden er vokset frem, side 6 II. Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes, side 13 III. Konkrete muligheder for USA s og Europas tilslutning til BRIKS, side 18 IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art, side 24 Appendiks: LaRouches rolle i skabelsen af nutidig historie, side 30 Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: , Homebanking:

2 Schiller Instituttet har udsendt følgende internationale resolution, til underskriftsindsamling: I nutidens atomvåbenalder kan konsekvensen af en geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina kun blive den menneskelige arts udslettelse gennem atomkrig. BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) er gået i forening for at forfølge en politik med økonomisk udvikling ikke blot for deres egne nationer, men til gavn for befolkningerne i alle nationer. Med dette formål for øje har de skabt en Ny Udviklingsbank til at investere milliarder i nødvendige udviklingsprojekter. Kina har for nylig taget de første skridt til den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, som flere end 20 asiatiske nationer har tilsluttet sig som stiftende medlemmer, og Kina har ligeledes oprettet en Silkevejs-udviklingsfond. På APEC-konferencen i Beijing inviterede den kinesiske præsident Xi Jinping den amerikanske præsident Obama til at gå med i Kinas og andre asiatiske nationers, inklusive Ruslands, indsats for at udvikle den Nye Silkevej. Disse initiativer er ikke geopolitiske i deres natur. I modsætning til frihandelsaftalen Trans-Pacific Partnership (TPP), som Obama er fortaler for, og som ekskluderer Kina, så er de BRIKS-relaterede initiativer, inklusive det kinesiske forslag til det Asiatiske Stillehavsområdes Frihandelsaftale (FTAAP), inkluderende. De er baseret på den idé, som afdøde Pave Paul VI udtrykte som, at»det nye navn for fred er udvikling«. På det nyligt afholdte G20- topmøde i Australien talte både Xi Jinping og den indiske premierminister Modi således begge om det dobbelte formål, at opnå global fred og bringe en afslutning på fattigdom gennem økonomisk udvikling. Der er intet problem i verden, der ikke kan løses gennem en sådan tilgang, og modsat vil intet problem blive løst uden. Et sådant samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, er nødvendigt for at besejre Ebola-pandemien i Afrika. Den terrortrussel, der repræsenteres af ISIS og al-qaeda, har i lige grad som sit mål Rusland, Kina og Indien, såvel som også USA og Europa. Den kan kun overvindes gennem en ny sikkerhedsarkitektur baseret på samarbejde. Politikken med at gennemføre»farvede revolutioner«under påskud af demokrati repræsenterer, selv om dette begreb ikke nævnes, en krigspolitik, fordi det har til formål at vælte regeringer ved hjælp at penge fra udlandet. Det må stoppe. Kampagnen for at påtvinge Rusland sanktioner på grund af landets opposition mod sådanne»farvede revolutioner«og det nazistiske kup i Ukraine forværrer blot den globale krise. En fremgangsmåde, baseret på gensidigt samarbejde for at opnå menneskehedens fælles mål over hele Eurasien og videre endnu, ville i stedet skabe grundlaget for global fred. Alt imens USA har forladt Kennedys rumprogram, så har kineserne forpligtet sig over for et måneprogram med fokus på udvinding af helium-3 med det formål at skabe ubegrænset fusionsenergi. Med et samarbejde mellem USA, Europa, Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, ville mennesket endelig kunne virkeliggøre Johannes Keplers vision om at beherske solsystemets love, til gavn for mennesket. Udelukkende kun en sådan tilgang ville bringe USA og Europa tilbage til deres oprindelige formål, som det kommer til udtryk i den Europæiske Renæssance og den Amerikanske Revolution, et formål, som USA og Europa i stigende grad har forladt, og som resten af verden nu har vedtaget og nu indtrængende opfordrer dem til atter at vedtage. Vi opfordrer derfor USA og Europa til at forlade fortidens geopolitiske selvmordspolitik, som førte til de to forrige verdenskrige og er i færd med at føre til den tredje, og i stedet opbygge en fremtid for hele menneskeheden gennem atter at vedtage Den westfalske Freds princip, gennem at basere udenrigspolitik på princippet om»den andens fordel«, som gjorde en ende på trediveårskrigen i Europa, samt på John Quincy Adams idé om»et samfund baseret på principper mellem suveræne nationalstater«. Dette er det eneste handlingsforløb, som er i overensstemmelse med menneskets sande natur som den eneste, kreative art. Ethvert andet handlingsforløb er baseret på idéen om, at mennesket er et dyr, og vil føre til menneskets udslettelse. Som patrioter i vore egne nationer, og som verdensborgere, opfordrer vi vore medborgere og vore nationers ledere til at have det fornødne mod til at bryde den aktuelle cyklus med en optrapning af bestialiteter, gennem at tage imod det generøse tilbud om at samarbejde med BRIKS. (Ved at underskrive denne erklæring gi ver jeg tilladelse til, at mit navn må offentliggøres.) Send venligst navn, stilling (kun til identif ikation), og gerne telef onnummer gennem skrivunder.net (se ovenpå el ler ) eller Send gerne resolutionen rundt til dine kontakter og andre, som du mener,burde skrive under. 2

3 Introduktion: Der er kun to alternativer for menneskeheden Lyndon LaRouche har udgjort det intellektuelle og politiske lederskab i kampen for en ny, international, økonomisk orden for planeten. Den dybtgående virkning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de aktuelle handlinger, som tages af BRIKS og andre for at skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk alliance mellem nationer. Følgende er et udskrift af bemærkninger, som Lyndon LaRouche kom med den 1. december, Etableringen af De forenede Stater under dets Forfatning er unik. Der findes intet i resten af verden, som modsvarer hensigten i USA s Føderale Forfatning. Vi udgør en enhed, som er vor egen skabelse, vor egen form, i modsætning til praktisk talt enhver anden nation på planeten. Men der er sket det, at der er indtrådt et skift i udviklingen, et globalt skift, og USA er nu, grundlæggende set, ødelagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste personer, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er at få USA til at vende tilbage til at være De forenede Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi behøver ikke forandre noget i dette princip. Men resten af verden er nu blevet lidt anderledes: Ruslands rolle, f.eks., og dets forhold til BRIKS-dannelsen. Der er sket det, at store nationer, og til en vis grad små nationer, som en modsætning til Europa generelt, er vokset frem som betydningsfulde kræfter. Det vil sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en magt, en af de største magter på planeten med hensyn til politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina f.eks. gør, i forhold til rummet, udviklingen af organiseringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers specifikationer, er unikt. Vi må altså erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som den nye verdensorden burde være. Men lige i øjeblikket har vi en samling systemer med nationalstater, som er meget store, og de overgår os massivt i antal. 3

4 Det, der foregår med Det britiske Imperiums rolle, er, at vi var i færd med at skabe et pseudo-verdenssystem, og det er problemet. Hvis vi i USA skaffer os af med Obama og Bushfolkene og så fremdeles, skaffer os af med den form for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som dominerer planeten netop nu, som i det væsentlige er planetens fremherskende træk, i Asien, Sydamerika osv.»vi må erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en meget stor del af det, som burde udgøre den nye verdensorden Vi kan uden besvær komme til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, som dominerer planeten netop nu Hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater?«-lyndon LaRouche Det, vi derfor må gøre, er, at vi må få orden i vort hjemlige rod. Men vi må også finde ud af, hvordan vi skal relatere til disse nationer af BRIKS-typen; Hvordan skal vi relatere til Rusland-Kina-aftalen, og så videre; hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og inkludere USA som et meget vigtigt element i denne kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må gøre. Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de nuværende republikanere synes at foretage sig netop nu få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne alt det. Og når vi først har gjort det, må vi simpelt hen genetablere princippet om den nationale Union. For vi vil da finde, at det, som vil ske, er, at vi vil være en relativ minoritet på planeten, i forhold til de store komplekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Europa, gamle Europa, vil blive lille; USA vil være en meget stor enhed, men ikke den største enhed på planeten, politisk eller på anden vis. Et nyt koncept for suverænitet Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er. Dette spørgsmål er, så vidt jeg kan se, hidtil ikke blevet stillet. Det er vigtigt, at vi forudser, hvor vi er på vej hen, eller hvor vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg bekymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt se, i hvilken retning USA nu må gå. Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er For vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder.«- Lyndon LaRouche Tag blot dette nye arrangement, som ikke udgør en simpel suveræn enhed. Det er noget nyt. Det er ikke det gamle begreb om en suveræn enhed. Det er et begreb om en bestemt, karakteristisk folkeret til at have sin egen regering, sit eget system, og dernæst få disse regeringssystemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en model for, til at gå i forening med USA under det, som jeg har gjort fremstød for: Og lad det strømme! For vi vil opdage, som det demonstreres for os med det, som Kina gør i sit rumprogram, hvor Kina har taget skridt til at drage ud i det nære rum, i retning af Johannes Kepler vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder, og mange andre ting.«en fredelig, revolutionær forandring Så forbered jer til at se disse forandringer, som vil folde sig ind i det system, vi har i dag. Jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig. Vi må ganske enkelt gå frem skridt for skridt, og gå frem i denne retning, og nå de mål, som denne retning udpeger.»jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par årtier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der betaler sig.«- Lyndon LaRouche 4

5 Lyndon LaRouche talte også om dette emne under en diskussion, som han ledte den 29. november, Det hidtidige, internationale system er døende, og der er kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en form for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS og lignende fora. Med andre ord, så er den eneste måde, hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at man må være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbejder på en måde meget lig den, hvorpå Rusland og Kina arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, hvordan realiteten bliver, og vi er kun et klik fra det resultat. Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot, Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuropæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen bankerot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de aldrig ud af denne bankerot. Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form for system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et globalt system, med et system for hele verden. Dette verdenssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til dels udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større og større forening. Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere der end andre steder. Det, der sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske relation, er typisk for dette.»man vi få den form for systemer, som BRIKS repræsenterer. Verdenssystemet vil, med hensyn til sprog osv., praktiseringen af sprog osv., vil til dels være differentieret. Men den hensigt, som må opnås, som vil blive opnået, vil blive mere og mere forenet. Man vil stadig bruge sprog som sådan, men princippet, hensigten vil blive forenet Man vil stadig have kulturer, nationale kulturer, som kan være enestående og have deres egne, enestående karakteregenskaber, men de vil alle være en del af den samme form for udvikling, der forsøger at frem til sin generelle forening.«- Lyndon LaRouche Det nuværende system, som tåbelige amerikanere stadig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af bordet. Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis, ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men de vil alle være en del af den samme form for udvikling, som er i færd med at finde sin generelle forening. Der står vi nu. Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i går aftes med New York, og med forberedelserne til det, går direkte i den retning. Det må vi blive ved med det er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og dernæst noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, er nære allierede. Vi vil gradvist finde en større og større overensstemmelse, mere og mere integration baseret på søgen efter at virkeliggøre nødvendige revolutioner i praktisk fremgangsmåde. Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 5

6 I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt system blevet etableret på denne planet, som nu definerer fremtiden for den menneskelige art. På mindre end et år er en alliance omkring BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) blevet skabt, der med kæmpeskridt har opbygget en parallel, økonomisk orden, en orden, der udelukkende er dedikeret til opbygningen af den produktive økonomi, i modsætning til Det britiske Imperiums aktuelle, bankerotte, transatlantiske system, der er centreret omkring bankerne i City of London og på Wall Street. Dette bankerotte system, der har forpligtet sig over for maksimeringen af spekulativ, monetaristisk profit og bragt verden til randen af global, økonomisk disintegration og krig. Det nye system repræsenterer et magtcenter, der er baseret på økonomisk vækst og, frem for alt, de mest avancerede teknologier et magtkoncept, der tilhører fremtiden, i modsætning til at fastholde fortiden. Det er baseret på at yde kredit til højteknologiske udviklingsprojekter; på uddannelse og oplæring af unge mennesker til at kunne imødekomme fremtidens krav om vækst; på total respekt for national suverænitet og således en forvisning af den imperialistiske politik med regimeskift og krig; samt på den udtrykkelige promovering af det almene vel blandt nationer Den westfalske Fredstraktats princip. Dette nye system i dag repræsenterer omkring fire milliarder mennesker, over halvdelen af menneskeheden, og det gennemføres af de selv samme folkeslag, som fortalerne for befolkningsreduktion i Det britiske Imperium har dømt til udslettelse. Menneskehedens flertal har rejst sig for at blive regnet med og har proklameret for hele verden, at den største rigdom, menneskeheden er i besiddelse af, er dens egen, voksende befolkning og deres kreative intellekt. Amerika, lytter du? 6

7 En ny, global orden Den aktuelle verdensorden vil ikke fortsætte med at eksistere i sin nuværende form. Den fremtidige, globale orden er ikke en blot og bar forlængelse af den nuværende, smålige geopolitik med sin begrænsede, nationalistiske egeninteresse og konkurrence om ensidig magt over planeten, men en fuldstændig ny orden for relationer mellem folkeslag. Menneskeheden må forenes som en eneste, kreativ art for at besejre fælles udfordringer, som konfronterer os alle, og udvide vores rolle og indflydelse i solsystemet og videre endnu. Nationale kulturer og sprog vil stadig være unikke og forskellige, men vi må konvergere hen imod en forenet hensigt om en fælles, forenet mission. Ideologien om»vinderen tager det hele«må erstattes med en ideologi, hvor»alle er vindere«, som den kinesiske præsident Xi Jinping så veltalende har sagt det. Brasiliens præsident Dilma Rousseff og Kinas præsident Xi Jinping Dette er den missionorientering, der definerer BRIKS-systemet. Nationer, der tidligere er blevet flået fra hinanden langs etniske eller geografiske brudlinjer af imperialistiske rænkespil, lægger nu deres uoverensstemmelser bag sig og etablerer en helt ny idé om samarbejde til gensidig gavn for alle. De er udtrykkeligt i færd med at skabe en inkluderende (i modsætning til ekskluderende) ramme med partnerskab med det formål at bygge en ny model for relationer blandt nationer, en model, der er baseret på ikke-konfrontation, ikke-konflikt, gensidig respekt og win-win samarbejde, som den kinesiske præsident har erklæret. USA er af disse ledere blevet inviteret til at blive en del af dette nye system, i modsætning til at fortsætte med at være et instrument for det afdøde, Britiske Imperium, der forgæves søger at standse fremvæksten af denne nye, 7

8 globale orden. Ironisk nok er den revolution, som nu gennemføres af BRIKS-nationerne og deres allierede, et barn af det system, som vi amerikanere udkæmpede vores egen Amerikanske Revolution imod det samme Britiske Imperium for at virkeliggøre, da vores egen republik blev født. Det ægte, amerikanske system Det nye system, som BRIKS og dets allierede er i færd med at opbygge, er en moderne version at Det amerikanske System for Politisk Økonomi, på hvilket vores nation blev grundlagt og dog er præsident Obama en aggressiv modstander af dette nye system. Lincolnmindesmærket Under massemediernes krigspropagandamaskine, som Obama og hans imperialistiske britiske kontrollører har udløst, skal vi forledes til at tro, at Kina er vores fjende nummer ét, og at Rusland må knuses gennem økonomiske sanktioner og krig. Under påskud om»demokrati«og»menneskerettigheder«begår vores regering aggressive krigshandlinger over hele planeten under titlen»farvede revolutioner«for at vælte regimet i enhver nation, der ikke indvilliger. Hver dag fodres vi af vores angivelige frie presse med billeder af den kinesiske og russiske præsident som»stærke mænd«med diktatoriske og imperialistiske ambitioner. Man fortæller os, at for at vi selv kan overleve som en stormagt på denne planet, må vi forhindre fremvæksten af enhver anden magt, der kunne udfordre os nøjagtig den form for geopolitik, der førte til Første Verdenskrig for hundrede år siden, og som nu truer med at føre til en tredje, denne gang atomar, verdenskrig. USA må radikalt skifte kurs, hvis vi og resten af menneskeheden skal overleve. Lederne af BRIKS har direkte og gentagent rakt hånden frem til samarbejde og kommet med konkrete muligheder for USA s tilslutning til denne nye alliance, mens de samtidig har gjort det meget klart, at de vil forsvare sig for enhver pris og ikke har til hensigt at kapitulere over for trusler og intimidering. Vi må, som nation, fremtvinge en radikal ændring i vores regerings politik og gengælde disse tilbud om samarbejde i de umiddelbart forestående dage og uger eller også stå over for en uundgåelig, global krig, der truer med at udslette menneskeheden. (LaRouche: Color Revolutions»Illegal Warfare under International Law & Federal konstitution«to modstridende systemer Dette nye system bebudede sin ankomst over for verden den 16. juli, 2014, i Fortaleza, Brasilien, da lederne af BRIKS-nationerne erklærede, at de var i færd med at skabe en ny, international, økonomisk orden med dannelsen af den Nye Udviklingsbank et direkte ekko af Lyndon LaRouches idé om en International Udviklingsbank, som han oprindelig foreslog i

9 I dagene efter denne erklæring bragte et topmøde mellem BRIKS og Unasur (Unionen af Sydamerikanske Nationer), samt yderligere flere bilaterale møder med lederne af Latinamerika, Sydamerika solidt ind i BRIKSalliancen. BRIKS-landene alene repræsenterer 43 % af hele verdens befolkning; når man tilføjer Latinamerika, repræsenterer de 48 % af menneskeheden, samt en tredjedel af Jordens landareal. På BRIKS-topmødet opsummerede den kinesiske præsident Xi Jinping BRIKS-politikken: Historien fortæller os, at jungleloven ikke den menneskelige sameksistens måde. Hver eneste nation bør adlyde princippet om lighed, gensidig tillid, at lære af hinanden, at samarbejde og at søge gensidig gavn for opbygningen af en harmonisk verden, vedvarende fred og fælles fremgang. Under topmødet forklarede den argentinske præsident, Cristina Fernández de Kirchner, en nær allieret til BRIKS: Vi udgør en ny, global, finansiel orden, der ikke blot er retfærdig og ligeværdig, men også uundværlig Det, vi kræver af verden, er netop skabelsen af en ny, global, finansiel orden, der vil tillade vedvarende og global, økonomisk vækst Appellen til alle nationer er således at slå kræfterne sammen i dette virkelige korstog for en ny, global, politisk, økonomisk og finansiel organisation. 9

10 Lyndon LaRouche opsummerede betydningen af den udvikling, der var blevet indledt: BRIKS og deres allierede er i færd med at opbygge et verdenssystem, baseret på virkelig værdi, ikke falske papirværdier. De er i færd med at bestemme, og gennemføre, hvad virkelig værdi er; og det er omkostningerne ved arbejdskraftens produktive evne i en situation, der er under forandring. Det underliggende problem, som vi må løse i dag, forklarede LaRouche, er»asymmetrien af verdens værdier«, der kommer fra to, klart forskellige systemer, der opererer med forskellig logik og forskellige målestandarder: De er totalt uforenelige. Det første system er det transatlantiske system:»disse sjovere«, erklærede Larouche,»der ejer papirstykker, som de siger, er billiarder værd, og de er parate til at dræbe for det«, som tilfældet med Argentinas kamp imod gribbefondene attesterer. Disse finanspapirer er fuldstændig værdiløse. På den anden side har vi et fremvoksende system, der er uforeneligt med det første, og som er i færd med at opbygge et marked, baseret på virkelig værdi. Og virkelig værdi realværdi forklarede LaRouche, kommer fra, og måles ved, udviklingen af arbejdskraftens produktive evne det vil sige gennem indførelsen af videnskabeligt skabte nye teknologier, der implementerer produktive processer, som øger energigennemstrømningstætheden i den fysiske økonomi på en sådan måde, at det øger arbejdskraftens produktive evne enormt. Dette nye system vil skabe en proces, hvorved øgningen af energigennemstrømningstætheden i sig selv vil øges i et accelererende tempo. 10

11 Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen Foreslået for over to årtier siden af Helga Zepp-LaRouche efter Berlinmurens fald, er de politiske og økonomiske betingelser nu ved at vokse frem for at bygge Verdenslandbroen, som vil udvikle nogle af de mest underudviklede områder på planeten med højhastighedsjernbaner og udviklingskorridorer i første verdensklasse. Orienteringen af denne nye, internationale alliance blev udtrykt bedst af den indiske premierminister Narendra Modi, da han til BRIKS-topmødet sagde: Det unikke ved BRIKS som en international institution er, at den, for første gang, bringer en gruppe nationer sammen omkring et parameter for»fremtidigt potentiale«, snarere end allerede eksisterende rigdom eller fælles identitet. Selve idéen om BRIKS er således fremadskuende Deres Excellencer, vi har muligheden for at definere fremtiden ikke blot for vore lande, men for verden som helhed Jeg tager dette som et stort ansvar. Den russiske præsident anslog en lignende tone i sine kommentarer til pressen den 17. juli, hvor han evaluerede sin rejse:»briks er alle unge stater, og fremtiden tilhører de unge.«men BRIKS-landenes topmøde i Fortaleza var blot vendepunktet i en udvikling, der begyndte et år tidligere, og fortsat accelererede i de efterfølgende måneder. 11

12 I september 2013 rejste den nyligt valgte, kinesiske præsident Xi Jinping til Kasakhstan og meddelte, at Kina var i færd med at vedtage en eurasisk udviklingspolitik, som han kaldte»det Nye Silkevejs-Udviklingsbælte«. For at smede tættere økonomiske bånd, uddybe samarbejde og udvide udvikling i det euro-asiatiske område, bør vi følge en innovativ fremgangsmåde og i fællesskab bygge et»økonomisk bælte«langs med Silkevejen. En måned senere rejste præsident Xi til Indonesien for at annoncere den»maritime Silkevejspolitik«for at komplementere Silkevejs-Udviklingsbæltet. Dernæst, på et topmøde mellem den russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident Xi den 20. maj 2014 i Shanghai, blev vidtrækkende planer for samarbejde mellem de to stormagter underskrevet, inklusive en 30-årig aftale om levering af naturgas, samt yderligere 46 bilaterale overenskomster. De erklærede, at deres mål blandt andet omfattede: En forøgelse af effektiviteten inden for samarbejde om højteknologiske områder, prioritetsprojekter inden for international anvendelse af atomkraft, civil flyvning og et program for samarbejde inden for grundforskning i rumfart, satellitobservation af Jorden, satellitnavigering og forskning i rumfart og bemandet rumfart Rusland anerkender den enorme betydning af det kinesiske initiativ for at bygge det»økonomiske Silkevejsbælte«. Revolutionen i den globale finansarkitektur fortsatte dernæst efter BRIKS-topmødet den 16. juli 2014 på APECtopmødet i Beijing i november. Her gav præsident Xi sit særdeles udtrykkelige tilbud til USA om at gå med i det nye system, på en fælles pressekonference med en særdeles ukomfortabel præsident Obama. (Præsident Xis invitation til USA om at gå med i Silkevejen begynder ved 5:58) Vi byder USA s og andre relevante landes aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele fremgang og fred i det asiatiske Stillehavsområde. På APEC-topmødet gik yderligere et halvt dusin nationer med i BRIKS-revolutionen og bragte således yderligere en halv milliard mennesker ind i den nye arkitektur. Henved fire milliarder mennesker er nu blevet optaget i denne nye dynamik. Amerika, lytter du? 12

13 II. Imperiesystemet er dødt og må nu fjernes Alene den foranstående forkortede opsummering af den eksplosive udviklingsproces, som BRIKS har udløst på denne planet, gør det påfaldende imponerende potentiale klart, som dette tilbyder med hensyn til at bringe menneskeheden frem til det højeste niveau af samarbejde og udvikling, der nogensinde er opnået. Men det er ikke tilstrækkeligt simpelt hen at tilbyde og bygge denne mulighed, og så håbe på det bedste. Det britiske Imperium, hvis blotte eksistens er truet af denne proces, og som bekæmper den indtil døden, må fjernes, og det århundredgamle oligarkiske imperieprincip må bandlyses fra planeten én gang for alle. Dette imperium, der har sine operationelle centre i City of London og Wall Street, har gjort det klart meget lig Miltons Satan i Paradise Lost (Det tabte Paradis) at det foretrækker at bringe verden til fald, både økonomisk og militært, hellere end at tolerere tab af magt, ikke blot til en anden magtenhed, men til en fuldstændig anderledes idé om mennesket. Finansiel cancer Begynd med grundlaget for deres internationale finanssystem. Dette system, i hvilket det er selve pengene, snarere end fysisk rigdom, der anses for at være af værdi, er i færd med at nå en grænse for sin evne til at udplyndre den fysiske økonomi. Resultatet er en enorm, spekulativ boble, der for længst er bankerot, på totalt henved 2 billiarder dollar i værdiløse finansielle aktiver, som det aldrig nogen sinde vil være muligt at betale, en hyperinflationsskabende vækst af værdiløs gæld, som LaRouche oprindeligt i 1971 advarede om, ville blive den uundgåelige konsekvens af ophævelsen af FDR s Bretton Woods-system. Video: EIR s Jeffrey Steinberg diskuterer den første gang, han hørte LaRouches prognose fra 1971 om, at Nixons ophævelse af fastkurssystemet ville få hele den globale økonomi til at bryde sammen, samt de store vendepunkter siden da. (eng., 9 min.20 sek.) Hvordan i alverden kunne vi nogensinde tillade dette at ske? Med afslutningen af Bretton Woods-systemet med faste valutakurser i 1971udløste internationale finansinteresser global spekulation i nationale valutaer og markederne for futures-kontrakter, med en ødelæggelse af hele den Tredje Verden i særdeleshed i sit kølvand. Så i 1999 overtalte disse samme finansinteresser USA til at smide FDR s Glass/Steagall-lov fra 1933, der havde indført en streng adskillelse mellem kommercielle banker og spekulative investeringsbanker, over bord. Det udløste en grasserende spekulation i derivater, som kom til at repræsentere 90 % af hele verdens finansielle aktiver. Mellem ophævelsen af Glass-Steagall i 1999 og nedsmeltningen af verdens finanssystem i 2008, steg de totale finansielle instrumenter fra omkring 260 billioner dollar til det svimlende tal 1,4 billiard dollar en femdobling på ét årti! Det var slemt nok i sig selv. Men dernæst gjorde den»løsning«, som Wall Street og London installerede i 2008 i et forsøg på at redde deres system, det hele meget, meget værre. Man lancerede den hyperinflationsskabende»kvantitative lempelse«(qe), der indtil dato har føjet yderligere for omkring 9 billion dollar i værdiløse penge til boblen i et forsøg på en bail-out (statslig redning) af bankerne. Denne bail-out accelererede dramatisk i 2013 og 2014 og øgede de totale, samlede finansinstrumenter fra omkring 1,5 billiard dollar ved slutningen af 2012 til nær ved 2 billiard dollar i dag et spring på 33 % på blot 2 år. 13

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Leder fra LaRouchePAC, 4. februar 2016 Vi står ved et unikt vendepunkt uden fortilfælde i historien; historien er gået ind i en ny fase, ikke

Læs mere

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Speaker:»Hej, velkommen alle sammen. Dette er centrum for Wall Street-ondskaben på Manhattan,

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.)

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.) Helga Zepp-LaRouche foreslår en stor, international konference til udbredelse af gensidig, vestlig-kinesisk kulturforståelse. Fra Schiller Instituttets konference i Manhattan, New York, 4. februar, 2017

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling BRIKS-landene med økonomisk allierede lande BRIKS-TOPMØDET: Halvdelen af menneskeheden lancerer

Læs mere

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre, at alle lande respekterer

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme. Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale, Schiller Instituttets konference i New York, 17. jan 2015: BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig rettighed Vi bringer

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling EU 25. maj: VASALSTAT I FEUDAL-EUROPA eller DANSK SUVERÆNITET? Tom Gillesberg siger STEM IKKE PÅ EU-FASCISME! - Støt Schiller Instituttet Indhold: *

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden International videokonference, Mexico City 20. nov. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=piynhxbnugu#t=12

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Lyndon LaRouche: Vi har en klar mulighed for storhed.»der ligger ting

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien

USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien USA: Med præsidentvalget har vi en enestående chance for at bringe USA på linje med alternativet til krig; principperne bag udviklingen af Eurasien Det afgørende spørgsmål i dette præsidentvalg er, vil

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE Der eksisterer en myte, som er grundlaget for alle moderne ideologier, både på højrefløjen og venstrefløjen: Myten om vækst. Tilbedelsen

Læs mere

»Vi kan skabe et mirakel«

»Vi kan skabe et mirakel« *si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk*»vi kan skabe et mirakel«interview med Helga Zepp-LaRouche Jason Ross: Hej, det er i dag den 15. marts 2016, og jeg er meget glad for at have Helga Zepp-LaRouche

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende

Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende Lyndon LaRouche: Intet kan standse krakket Putins rolle, samt en økonomisk vision efter Hamiltons principper, er afgørende Det transatlantiske finansielle system vil nedsmelte. Intet kan standse det. Det

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 Singapore May 12, 2006 Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 EU tænkepause og hvad så. Ideer og visioner for fremtidens Europa. By: J. Ørstrøm Møller Visiting Senior Research Fellow at Institute

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere