Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C"

Transkript

1 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand. pæd. pæd. psych. Brøndby, oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Projektets formål Projektets tilbud til eleverne Udviklingen i 3. projektår Introduktion i klasserne Ventetid Antal samtaletimer pr. elev Viderehenvisninger Kurser i at håndtere eksamensangst/gruppesamtaler Anvendte metoder Samarbejdspartnere Samarbejde med henvisende interessenter Deltagelse i udviklende netværk Supervision Projektets resultater Antal elevhenvendelser Alder Fordeling på uddannelserne Køn Antal samtaletimer Kurser i håndtering af eksamensangst Henvendelsesårsag Viderehenvisning Fastholdelse og frafald Frafald på SOSU C Fastholdelse/frafald i 3. projektår Forebyggelse af frafald Årsager til frafald Konklusion Måling af tilfredshed evaluering af Projekt Psykologisk Rådgivning Fremtiden

3 1.0 Introduktion Projektets fulde titel er: Psykologisk rådgivning og støtte til frafaldstruede elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Projektets berettigelse bygger på, at de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser havde et elevfrafald, der ikke matchede det niveau, der var politisk ønskeligt. Med afsæt i den forrige regerings målsætning om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, (se Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning 1. år), etableredes Psykologisk Rådgivning på SOSU C i februar Desuden formodes det social- og sundhedsfaglige arbejdsfelt i fremtiden at lide under stor mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvorfor indsatsen på fastholdelse på sundhedsuddannelserne er af afgørende betydning. SOSU C er en erhvervsskole, der udbyder følgende ungdomsuddannelser: social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1), social og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2), uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) samt grundforløb. Projekt Psykologisk Rådgivning er finansieret af Servicestyrelsens satspulje til udvikling og etablering af projekter; til varetagelse af den psykologiske indsats og støtte til unge på ungdomsuddannelserne. Projekt Psykologisk Rådgivning er i dag et veletableret tilbud til alle elever på SOSU C Brøndby og SOSU C Gladsaxe, som ved første henvendelse er 25 år og derunder. Servicestyrelsens har givet økonomiske midler til projektet til ultimo februar 2012, hvor projektet afsluttes. Rambøll Management varetager evalueringen af det overordnede projekt. Rambøll har indsamlet data i form af psykologens kvartalsrapporter, spørgeskemaer udfyldt af elever samt interessenter. De sidste elevspørgeskemaer blev indsendt til Rambøll Management den 9. september Denne statusrapport er tænkt som et supplement til den rapport, som Rambøll Management forventes at udarbejde for Servicestyrelsen. Indeværende statusrapport indeholder resultater fra 3. projektår (1. marts februar 2011) samt giver et overblik over hele projektets resultater fra februar 2008 til og med 28. februar Statusrapporten skal ses i forlængelse af de to foregående statusrapporter for 1. og 2. projektår 1. 1 Rapporten for 1. projektperiode (februar 2008-februar 2009) havde alle elever på SOSU C, uanset alder, mulighed for at få psykologisk rådgivning. I februar 2009 blev tilbuddet, efter krav fra Servicestyrelsen, justeret til kun at gælde elever på 25 år og derunder. Derfor er der i rapporten for 1. projektår medregnet elever over 25 år. 3

4 2.0 Projektets formål I henhold til projektets kommissorium er projektets primære formål at få nedbragt antallet af frafaldne elever. Den psykologiske rådgivning skal forebygge frafald betinget af psykiske og eksistentielle problemer blandt unge på ungdomsuddannelserne. Det er kendetegnende, at mange elever på sundhedsskolerne har sociale og personlige udfordringer i en sådan grad, at de kan have vanskeligheder ved at fastholde deres uddannelse. Overordnede set er formålet med den psykologiske rådgivning og støtte at sikre, at eleverne kan stå mål med de udfordringer, som de møder i skolen og i praktikken og dermed også i deres fremtidige job som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere samt socialog sundhedsassistenter. Projektet er indarbejdet i SOSU C s udviklingsplan 2 samt handlingsplan 3 som et fastholdelsestiltag. 3.0 Projektets tilbud til eleverne Tilbuddet om Psykologisk Rådgivning er gratis for alle aktive elever på SOSU C, som ved kontakt til Psykologisk Rådgivning er 25 år eller derunder. Uddannelsesaktive elever har mulighed for at benytte sig af projektets tilbud både i skole og i praktikforløb. Sideløbende med dette projekt har SOSU C etableret et tilsvarende psykologisk projekt, finansieret af SOSU C, hvor elever på 26 år eller derover tilbydes den samme type støtte og rådgivning, med de samme rammer og mål. Dette projekt er dog ikke yderligere beskrevet i indeværende statusrapport. Er en elev opsagt af dennes ansættende kommune eller stoppet på uddannelsen, tilbydes eleven at kunne fortsætte hos Psykologisk Rådgivning, så længe elevens ansættelseskontakt med kommunen stadig er gældende. Dette gøres for at tage ordentlig hånd om elever, der er afskediget eller dumpet. Herefter ophører samarbejdet og tilbuddet om psykologisk rådgivning, men psykologen er behjælpelig med at vejlede eleven om, hvor vedkommende kan få yderligere støtte og behandling. Principielt kan alle henvise SOSU Cs elever til Psykologisk Rådgivning, ligesom eleverne selv kan henvende sig. Det er vigtigt at pointere, at projektet er et tilbud til eleverne og ikke et tilbud til lærere og andre interessenter om kollegial sparring om eleverne. Ligeledes skal eleven ønske at modtage den psykologiske rådgivning, så eleven er motiveret. Projekt Psykologisk Rådgivning på SOSU C tilbød i 3. projektår som i de foregående år fortsat: Individuelle samtaleforløb Kurser i håndtering af eksamensangst samt angst for at fremlægge Herudover er der givet telefoniske samtaler/rådgivning. 2 SOSU Cs udviklingsplan : 3 Handlingsplan for øget gennemførelse 2011: ).pdf). 4

5 4.0 Udviklingen i 3. projektår 4.1 Introduktion i klasserne For at få udbredt kendskabet til projektet gik psykologen indtil efteråret 2010 ud i de nye klasser på SOSU C for at introducere til projektet. Grundet den store efterspørgsel, samt at projektet ansås som veletableret på SOSU C, besluttede styregruppen i 3. projektår, at introduktionen skulle overdrages til kontaktlærerne/underviserne. Underviserne har kunnet få udleveret brochurer om Psykologisk Rådgivning til uddeling i klasserne. 4.2 Ventetid Grundet på psykologiske samtaler har der i projektåret i perioder været ventetider på op til 2-3 uger på at få en personlig samtale. Ved hastende problemstillinger, som fx voldsepisoder, selvmordsforsøg mv. blev og bliver hastende sager naturligvis prioriteret uanset ventelister. For at nedsætte ventelisterne er kriterierne blevet skærpede. Alle elever kan fortsat komme med skolemæssige og personlige problemer, men der bliver i samtalerne i endnu højere grad fokuseret på, hvordan den enkelte elev kan fastholdes i uddannelsen. Eleverne kan stadig komme med personlige problemer, såfremt disse påvirker elevens fastholdelse af skole og praktik. Ved personlige problemer, der fx påvirker koncentrationen i skolen, arbejdes der således med konkrete redskaber, så koncentrationen på uddannelsen skærpes. 4.3 Antal samtaletimer pr. elev I projektets første år blev der tilbudt individuelle samtaleforløb af maksimalt 5 timers varighed. Fra sommeren 2009 blev det besluttet, at psykologen foretager en individuel vurdering af den enkeltes elevs behov for samtaler. Der er dog fortsat fokus på at yde korttidsbaseret støtte og rådgivning - således vil der maksimalt kunne gives 10 individuelle samtaler pr. elev pr. uddannelse. Denne ramme er fastholdt i projektets 3. år. Psykologen vurderer løbende, inden for disse rammer, hvert enkelt tilfælde, alt efter elevens behov og motivation, og sammen med eleven, hvor mange timers samtale, der skal til. Således har nogle elever kun brug for 1-2 timers rådgivning, mens andre elever har brug for en mere kontinuerlig støtte i en periode. Fx hvis en elev lider af meget angst eller er ved at udvikle en depression, bliver eleven oftest tilbudt en ugentlig samtale. 4.4 Viderehenvisninger Ved massive personlige problemer hjælpes eleven videre til andet og længerevarende behandlingstilbud/psykologhjælp i det offentlige system via egen læge. Det drejer sig her særligt om psykiatriske problemstillinger, misbrug og/eller sygesikringsberettigede problemstillinger. Psykologens opgave er således at bygge bro og stadig holde kontakten med eleven omkring de skolemæssige problematikker. Andre elever er henvist til øvrige kommunale tilbud og tilbud som kan yde gratis støtte, der har kunnet supplere den psykologiske rådgivning, som SOSU C har kunnet tilbyde. Også her har psykologen været brobygger og rådgivet omkring de skolemæssige psykologiske problemstillinger. Det værende sig steder som fx Ventilen, som er et sted med aktiviteter for en- 5

6 somme unge, samt tilbud om som Al-anon, som arrangerer gruppemøder til slægtninge af alkoholikere mv. For alle elever gælder det, at såfremt der efter endt samtaleforløb er behov for yderligere behandling, vil eleven få oplyst mulighederne for viderehenvisning til behandling i et andet regi. 4.5 Kurser i at håndtere eksamensangst/gruppesamtaler Kurser i håndtering af eksamensangst samt angst for at fremlægge blev implementeret i projektets 2. år og har ligeledes været et tilbud i projektets 3. år. Elever, der deltager på eksamenskurset, er ikke udelukket fra også at få personlige samtaler. 4.6 Anvendte metoder Metodisk er der i 3. projektår, såvel som i de foregående år, som udgangspunkt anvendt en kognitiv tilgang i de individuelle samtaleforløb og på kurserne i håndtering af eksamensangst. Den kognitive tilgang er videnskabelig veldokumenteret. 5.0 Samarbejdspartnere 5.1 Samarbejde med henvisende interessenter Over halvdelen af eleverne, der får psykologisk rådgivning, er henvist af undervisere og kontaktlærere på SOSU C. En del elever kommer selv efter introduktionen af Psykologisk Rådgivning i klassen, fordi de har set opslag på skolen eller har læst om tilbuddet på SOSU Cs hjemmeside. Andre er henvist af praktikvejledere/ledere, udannelseskonsulenter eller af andre elever og ansatte på SOSU C. Alle nyansatte undervisere bliver fortsat inviteret til et møde med psykologen, når de ansættes, hvor der informeres om projektet og svares på evt. spørgsmål. Underviserne er altid velkomne til at kontakte Psykologisk Rådgivning ved tvivlsspørgsmål Deltagelse i udviklende netværk Øvrige netværk, hvor psykologen deltager i møder med andre SOSU-skolers psykologer og rådgivere er vedligeholdt i det 3. projektår. I projektåret er der bl.a. blevet arbejdet særligt med underretningsprocedurer og metodeudvikling, ligesom kollegial sparring har været på dagordenen på de afholdte møder. Møderne foregår ca. en gang hver anden måned. 5.3 Supervision modtager supervision af en ekstern supervisor, der er uddannet psykolog og som har specialiseret sig inden for en teoretisk kognitiv retning. Supervisionen er med til at sikre kvaliteten af den psykologiske rådgivning, samt at psykologen får sparring til udvalgte sager. 6

7 6.0 Projektets resultater Følgende er en opgørelse af de resultater, der er opnået i 3. projektår. Til sammenligning vises nogle af resultaterne fra de to foregående projektår, således at udviklingen tydelig fremgår. 1. projektår indeholder resultater fra perioden februar 2008 februar projektår indeholder resultater fra perioden marts 2009 februar projektår indeholder resultater fra perioden marts 2010 februar Ydermere vises resultaterne for den samlede projektperiode kaldet hele projektperioden fra februar 2008 til og med 28. februar Elever registreres den dato de starter i forløb hos Psykologisk Rådgivning. Dvs. at der i 3. projektår kan være elever, der er registreret i 1. eller 2. projektår, som stadig får eller har genoptaget samtaler ved Psykologisk Rådgivning. 6.1 Antal elevhenvendelser Tabellen nedenfor viser hvor mange elevhenvendelser, der har været i hvert projektår samt i den samlede projektperiode. 1. projektår projektår projektår 145 (123) 6 Hele projektperioden 313 (291) Udregnes den procentvise stigning fra 1. projektår til 2. projektår er denne hele 89,7 %, mens den fra 2. projektår til 3. projektår er 31,8 %. Set ud fra antal elevhenvendelser kan det konkluderes, at unge elever på SOSU C har et stort behov for psykologiskstøttende samtaler. Ser vi nærmere på 3. projektår er 22 af de 145 elever udeblevet den første samtale eller har udelukkende fået en kort visitationssamtale. Disse elever er ikke registrerede da de ikke har udfyldt det indledende spørgeskema udformet af Rambøll. 4 I den udgivne statusrapport fra 1. projektår er elever over 25 år medregnet. I denne statusrapport er elever på 26 år og derover ikke medregnet jf. Servicestyrelsens indskrænkelse af projektets kriterier. Se evt. note projektår afsluttes februar 2010 og ikke som udfærdiget i statusrapporten for 2. år december Grunden til denne divergens er, at den daværende ansvarlige psykolog afsluttede sit barselsvikariat i december og udfærdigede rapporten inden hendes afgang. Denne statusrapport indeholder tal for hele 2. projektperiode; fra marts 2009 til december elever har henvendt sig til Psykologisk Rådgivning.Nogle elever er udeblevet fra første samtale og har udelukkende fået en visitationssamtale. Parentesen viser antallet af elever, der har været registeret og startet i forløb. 7

8 Når elever udebliver kan det skyldes forskellige forhold: fortrydelse, ventetid inden samtalen, at eleven har fået det bedre eller fået hjælp et andet sted, at eleven ikke ville gå glip af undervisningen eller at eleven har glemt aftalen. Telefonisk rådgivning gives til akutte kriser, hvis eleven ikke har mulighed for at komme på skolen hvis vedkommende fx ligger syg eller er i praktik. Eleverne tilbydes opfølgende personlig samtale. Hvis de udebliver til denne eller melder afbud registres eleverne ikke yderligere. 123 elever er i 3. projektår opstartet i et psykologisk samtaleforløb. Ud af de 123 elever har 105 elever været tilknyttet SOSU C Brøndby (ca. 85 %), mens 18 elever har været tilknyttet SOSU C Gladsaxe (ca. 15 %). I hele projektperioden har 313 elever henvendt sig til Psykologisk Rådgivning 22 elever er udeblevet til første samtale eller har udelukkende fået telefonisk rådgivning og er ikke registrerede. 291 elever er registreret og opstartet i egentlige samtaleforløb. Den øgede efterspørgsel af psykologisk rådgivning skal ses i lyset af, at der er kommet mange flere elever på SOSU C i 3. projektår. SOSU C har fra 2009 til 2010 haft en stigning i antal af elever på ca. 35 % (Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). I de følgende statistikker er udeblevne elever/elever der udelukkende har fået telefonisk rådgivning ikke medregnet. 6.2 Alder Nedenstående tabel viser gennemsnitsalderen i de enkelte projektår samt i hele projektperioden. 1. projektår 20,8 år 2. projektår 19,2 år 3. projektår 20,1 år Hele projektperioden 19,9 år Den yngste elev var 15 år ved første henvendelse til Psykologisk Rådgivning mens den ældste var 25 år. Det ses i tabellen, at gennemsnitalderen i 3. projektår var 20,1 år. Samlet set en lille stigning fra 2. projektår. Gennemsnitsalderen i hele projektperioden: 19,9 år. 8

9 6.3 Fordeling på uddannelserne Eleverne, der har fået psykologisk rådgivning, er fordelt som følgende på de forskellige uddannelser SOSU C udbyder: Uddannelsesbetegnelse: 1. år 2. år 3. år Hele perioden Grundforløb SSH (Trin 1) SSA (Trin 2) PAU Som det ses i ovenstående tabel, er der sket et fald af elever, der går på grundforløbsuddannelserne samt social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA), i forhold til 2. projektår. Antallet af elever fra social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), der har fået psykologisk rådgivning, er stort set uændret i forhold til sidste projektperiode, dog med en lille stigning, mens der er sket en stor stigning i tilgangen af elever fra den pædagogiske assistentuddannelse fra 10 elever i 2. projektår til 41 elever i 3. projektår. Grundene til at fordelingen på uddannelserne er forandret kan være, at der har været konflikter i specifikke klasser, hvoraf flere elever af deres lærer er blevet henvist til Psykologisk Rådgivning for at få støtte og rådgivningen En anden grund kan være, at elever, der har haft en positiv oplevelse og effekt af den psykologiske rådgivning, ofte fortæller andre elever om deres oplevelser og anbefaler Psykologisk Rådgivning til de elever, der også har det svært. 6.4 Køn Tabellen nedenunder viser andelen af mænd, der fik psykologisk rådgivning i de givne projektår. Resten var kvindelige elever. 1. projektår 3 (5,2 %) 2. projektår 8 (7,3 %) 3. projektår 12 (9,8 %) Hele projektperioden 23 (7,9 %) Det ses i tabellen under 3. projektår, at 12 ud af de 123 elever var mænd, hvilket svarer til 9,8 % af de elever, der fik psykologisk rådgivning. I hele projektperioden er 7,9 % af alle de elever der har fået psykologisk rådgivning på SOSU C mænd. Til sammenligning var 16 % af alle elever på SOSU C i elevåret 2009/2010 mænd 9

10 6.5 Antal samtaletimer Tabellen nedenunder viser det gennemsnitlige antal samtaletimer, der er givet pr. elev, pr. uddannelse. 1. projektår 2,8 timer 2. projektår 2,3 timer 3. projektår 3,4 timer Hele projektperioden 2,7 timer Som det fremgår af tabellen, er der i gennemsnit givet 3,4 timer pr. elev i det 3. projektår. En lille stigning i forhold til de øvrige projektår. I hele perioden er der gennemsnitligt givet 2,7 timer pr. elev pr. uddannelse. I 3. projekt år er der givet over 5 samtaletimer til 22 elever. 6.6 Kurser i håndtering af eksamensangst Der blev første gang udbudt kurser i at håndtere eksamensangst i foråret Ses der tilbage på hvor mange, der har deltaget på disse kurser/gruppesamtaler i at håndtere eksamensangst, fremgår det i statusrapporten for 2. projektår, at 17 elever deltog. I det 3. projektår er dette tal faldet til 10 elever. Årsagen hertil er uvist, men kan være et udtryk for, at eleverne foretrækker individuelle samtaler frem for gruppesamtaler. Det kan også skyldes, at eleverne ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om kursernes eksistens. Informationen har dog ikke ændret sig siden opstarten: Kursusdatoerne bliver sendt pr. mail til underviserne med en anmodning om de vil orientere deres klasser og hænge opslaget op i klassen. Desuden sættes der opslag op på begge skoler, ligesom det fremgår af nyhedsoversigten på SOSU Cs hjemmeside, når nye kurser opstartes. 6.7 Henvendelsesårsag Henvendelsesårsager er ofte komplekse, og kan ligeledes være svære at kategorisere. I den følgende oversigt er det i hvert enkelt tilfælde vurderet, hvilken af elevens problematikker, der har været mest dominerende i de psykologiske samtaler. Fx har mange elever med skoleproblematikker også lavt selvværd. En akut krise kan være forårsaget af depression. Oversigt over hvilke problematikker eleverne søgte støtte og rådgivning til i 3. projektår: Depression og tristhed: 14 (11,4 %) Familie- og pårørendeproblematikker: 22 (17,9 %) Angst: 1 (0,8 %) Sorg, krise og egen alvorlige sygdom: 38 (30,9 %) Stress: 0 ( %) Selvværdsproblematikker og ensomhed: 12 (9,8 %) Problematikker relateret til skole: 35 (28,5 %) Misbrug: 0 (0 %) Andet: 1 (0,8 %) 10

11 Procenttallene ovenover er beregnet ud fra 123 elever. Til sammenligning ses henvisningsårsagerne for hele projektperioden: Depression og tristhed: 26 (8,9 %) Familie- og pårørendeproblematikker: 55 (18,9 %) Angst: 6 (2,1 %) Sorg, krise, egen sygdom: 70 (24,1 %) Stress: 3 (1,0 %) Selvværdsproblematikker og ensomhed: 25 (8,6 %) Problematikker relateret til skole og praktik: 102 (35,1 %) Misbrug: 1 (0,3 %) Andet: 3 (1,0 %) Procenttallene er beregnet ud fra 291 elever. I 3. projektår ses det ud fra oversigten, at 35 elever har fået psykologisk rådgivning vedr. skole og praktikproblematikker svarende til 28,5 % af de elever, der fik psykologisk rådgivning. Fordelingen på skole kontra praktik defineres og fordeles således: Skole (klasse- og gruppekonflikter, sociale problemer og i det hele taget manglende trivsel i skolen, stress over lektier/projekter, temperament/attitude i skolen, eksamensangst, dumpet eksamen, opsagt): 24 elever Praktik (problemer med vejleder/kolleger, generel manglende trivsel i praktikken, manglende motivation, stress over krav i praktikken, dumpet praktik mv.): 11 elever I kategorien familie- og pårørendeproblematik er kæresteproblematikker også medregnet. Kategorien sorg, krise og egen alvorlige sygdom indeholder elever, der er kriseprægede, og som har været udsat for voldsomme hændelser som ulykker, voldtægt og dødsfald. Hertil kommer de elever, der har mange forskellige problematikker, og som har så mange stresssymptomer eller depressionssymptomer, at de overvejer at droppe ud. Fx hvis en elev har en psykisk syg mor som hun konstant er bekymret for samtidig med at eleven er ordblind, føler sig ensom, ikke har nogle tætte venner og er blevet mobbet i folkeskolen og deraf har en lav selvtillid/selvværd og mange negative tanker om sig selv. Samlet set viser tabeloversigten, at mange af de elever der søger støtte og rådgivning ved Psykologisk Rådgivning har personlige problematikker i sådan en grad, at det besværliggør, at eleven kan fastholdes i deres uddannelse. Især skole- og praktikproblematikker samt sorg, krise og egen alvorlige sygdom bevirker, at eleverne søger psykologisk støtte. Set ud fra journaler er det kendetegnende for mange af de elever, der opsøger psykologisk rådgivning, at de har lavt selvværd og/eller har været udsat for mobning/har dårlige og negative erfaringer fra folkeskolen. 11

12 6.8 Viderehenvisning Tabellen herunder viser antal elever, der er viderehenvist til anden yderligere/anden behandling. Procenttallene i parentesen viser, hvor mange procent elever der er henvist, ud af det samlede antal elever, der har været registeret samme projektår. 1. projektår 7 (12 %) 2. projektår 21 (19 %) 3. projektår 28 (23 %) Hele projektperioden 56 (19 %) Tabellen viser, at 28 elever (svarende til ca. 23 %) ud af de 123 elever der fik psykologiske samtaler på SOSU C; blev viderehenvist og/eller anbefalet at kontakte egen læge med henblik på yderligere og/eller anden behandling. Ses der på den samlede projektperiode er 56 elever viderehenvist svarende til ca. 19 %. 7.0 Fastholdelse og frafald 7.1 Frafald på SOSU C Nedenunder ses frafaldsprocenterne på SOSU C fra , hvor 2010 svarer nogenlunde til 3. projektår. FRAFALDSPROCENTER GRUNDFORLØB 25,19 % 22 % 23 % 18 % SSH 21,27 % 15 % 15 % 12 % SSA 22,19 % 11 % 9 % 6 % PAU 13,04 % 4 % 4 % 5 % De positive tendenser, der ses i tabellen, kan afspejle SOSU Cs store fokus på fastholdelse. Projekt Psykologisk Rådgivning anses som en af SOSU Cs indsatser, der skal nedbringe frafaldet af elever. SOSU C har udover Projekt Psykologisk Rådgivning også andre tilbud for at højne fastholden af elever i deres respektive uddannelser. Fx mentorordningerne, Rekoment og Relationer der forpligter, hvor formålet er at fastholde frafaldstruede elever i uddannelse ved hjælp af faglig, social og praktisk støtte fra en mentor. (SOSU Cs Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). 12

13 Tabellen viser, at SOSU C har øget gennemførelsen af elever på både grundforløb og hovedforløb (SSH, SSA samt PAU) i Desuden er frafaldet nedbragt siden 2007 på både grundforløb og hovedforløb, og det er yderligere nedbragt fra 2009 til I 2010 er frafaldet på grundforløbet under ét faldet fra 23 % til 18 % (målsætningen var 18 %). Frafald på hovedforløbet under ét er faldet fra 12 % til 9 % (målsætningen var 11 %) (Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). Det betyder samlet set, at målene for 2010 er indfriet. Resultatet er generelt bedre end det tal, der var målet. Kun på et enkelt område er frafaldsresultatet lidt højere end måltallet. Det er på PAU-uddannelsen, hvor målet i 2010 var 4 %, mens resultatet blev 5 % (SOSU Cs Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). Denne positive effekt af Psykologisk Rådgivning underbygges i en intern spørgeskemaundersøgelse 7 på SOSU C, blandt elever der har fået psykologisk rådgivning. Her giver eleverne generelt udtryk for, at de har fået konkret hjælp til deres problemstillinger. Hele 69,3 % af de elever der deltog i undersøgelsen har svaret, at samtalerne med Psykologisk Rådgivning har betydning for, at jeg fortsat er på uddannelsen - og dermed ikke er droppet ud af uddannelsen. Dette er samstemmende med elevernes egne mundtlige tilbagemeldinger efter samtale med psykologen. 7.2 Fastholdelse/frafald i 3. projektår Af de 145 elever, som i 3. projektår henvendte sig til Psykologisk Rådgivning, har 43 på nuværende tidspunkt gennemført deres uddannelse. 72 elever er fastholdt i deres uddannelse, mens 30 elever har afbrudt deres uddannelse. Dette svarer til en fastholdelsesprocent på ca. 79 %. Det skal bemærkes, at de elever der kommer til Psykologisk Rådgivning er særlig frafaldstruede. At eleverne er frafaldstruede betyder, at de har så massive problemer, at de ofte selv overvejer at droppe ud, da de ikke har overskud til at honorere uddannelsens krav. Det kan også være elever, der har haft en helhedssamtale med underviserne på SOSU C, den ansættende kommune eller praktikstedet, hvor eleven er gjort opmærksom på, at overveje tilbuddet om psykologisk rådgivning for herpå at arbejde på fx at nedsætte fraværet, arbejde på koncentrationen, personlige kompetencer eller andet. 7 Undersøgelsen er stadig under udarbejdelse og offentliggøres i efteråret Undersøgelsen bygger blandt andet på spørgeskemaer besvaret af 68 elever, der har fået psykologisk rådgivning på SOSU C. 13

14 7.3 Forebyggelse af frafald Psykologisk Rådgivning er et tilbud, der forebygger, at psykiske problemer udvikles til behandlingskrævende sygdomme. Der arbejdes på en tidlig opsporing af elever med psykiske problemer, og allerede når eleverne starter på SOSU C introduceres til Psykologisk Rådgivning. Her får eleverne at vide, at det er en god idé at kontakte Psykologisk Rådgivning, hvis de allerede ved start ved, at de har nogle problematikker, der bevirker, at de har det svært eller er nervøse for, om de kan klare deres uddannelse. Psykologisk Rådgivning kan kontaktes akut, hvilket ofte resulterer i, at der bliver taget hånd om problemerne i tide. Ved introen for nye undervisere lægges der vægt på forebyggelse ved at opfordre underviserne til generelt at være opmærksomme på elevernes trivsel, samt at underviserne konfronterer den enkelte elev og gør denne elev opmærksom på tilbuddet om psykologisk rådgivning, som er gratis. Underviserne opfordres til at spørge eleverne, om de selv har overskud til at kontakte Psykologisk Rådgivning, eller om de behøver hjælp. Det er erfaringen, at underviserne er rigtig gode til dette. Datamaterialet bekræfter dette ved, at over halvdelen af eleverne er henvist af deres underviser/kontaktlærer. Ofte kommer eleven fulgt til døren til Psykologisk Rådgivning af dennes kontaktlærer. Ligeledes er der i introen af nye elever lagt vægt på en aftabuisering af det at gå til psykolog. Ofte høres det blandt elever, der kommer til Psykologisk Rådgivning, at de er blevet anbefalet at gå til Psykologisk Rådgivning ikke kun af deres underviser, men af en anden elev, som har haft gode erfaringer. På denne vis kan det antages, at tabuiseringen er blevet betydelig nedsat. Man skal ikke være syg i hovedet for at gå til psykolog! 7.4 Årsager til frafald Det er forsøgt i 2010 i Psykologisk Rådgivning, at registrere elevernes årsager til afbrydelse. Ses der samlet på frafaldet i det 3. projektår, peger årsagen på, at de unge har så mange personlige problemer, at det er for svært for dem at fastholde og gennemføre deres uddannelse. Personlige problemer, der kan beskrives som tristhed, forårsaget af familiemæssige problematikker, manglende selvværd og selvtillid. En del af de unge føler sig ensomme, og mange er blevet mobbet i folkeskolen. Nogle af de unge, der dropper ud, har tilmed faglige og sociale problemer, der bevirker at den unge opgiver og mister lysten til at blive på uddannelsen. Registreringen indikerer, at langt de fleste elever dropper ud af deres uddannelse grundet en kombination af de nævnte forskellige og mange personlige problemer, som påvirker eleven i form af generelt manglende overskud og koncentrationsbesvær; som igen ofte afstedkommer et øget fravær på uddannelsen. Nogle af de unge dropper ud, fordi de ikke er uddannelsesparate eller fortryder deres uddannelsesvalg. Årsagen til sidstnævnte kan findes i, at unge, i en konstant foranderlig verden, står med en masse valg i livet, hvor retningen ikke er givet på forhånd. Der kan stilles spørgsmål ved, om alle unge er motiverede og har egnede kompetencer til at honorere kravene om tidligt at finde den rette uddannelsesretning, når så mange af de unge har mange personlige problemer, der hindrer dem i at have det fornødne overskud til at tage en uddannelse. 14

15 8.0 Konklusion Det kan konkluderes, at efterspørgslen på Psykologisk Rådgivning, siden projektets etablering, har været stor. Også i 3. projektår sås et stigende behov for at unge på SOSU C fik rådgivning og støtte til at takle deres problemer af personlige og psykologisk karakter. Det kan ydermere konkluderes, at Projekt Psykologisk Rådgivning, sammen med SOSU Cs yderligere fastholdelsestilbud og skoletilbud i øvrigt, har haft en positiv effekt på frafaldet. I 2010 er frafaldet på grundforløbet under ét faldet fra 23 % til 18 % og frafaldet på hovedforløbet under ét er faldet fra 12 % til 9 %. Projekt Psykologisk Rådgivning har til stadighed en væsentlig betydning for, og er medvirkende til, at fastholde frafaldstruede elever i deres uddannelse. Dette tydeliggøres i en intern undersøgelse, hvor 69,3 % af eleverne i undersøgelsen har udtrykt at samtalerne med Psykologisk Rådgivning har betydning for, at jeg fortsat er på uddannelsen - og dermed medvirkende årsag til, at eleven ikke er droppet ud af uddannelsen. Dette er samstemmende med elevernes egne mundtlige tilbagemeldinger efter samtale med psykologen. 9.0 Måling af tilfredshed evaluering af Projekt Psykologisk Rådgivning Ovennævnte interne effektundersøgelse er udsprunget af Projekt Psykologisk Rådgivnings delmål: At der er stor grad af elev-tilfredshed med tilbuddet. Dette undersøges ved spørgeskema og interviews med elever, der har modtaget psykologisk rådgivning. At der er stor grad af tilfredshed med tilbuddet blandt kontaktlærere, undervisere og uddannelsesvejledere, der har henvist eleverne til Psykologisk Rådgivning (jf. projektets kommissorium). Derfor har Psykologisk Rådgivning på SOSU C ønsket en evaluering inden projektets afslutning ikke mindst som grundlag for at vurdere, i hvilket omfang Psykologisk Rådgivning har sin berettigelse og effekt i forhold til fastholdelse af elever. Psykologisk Rådgivning har på eget initiativ og i samarbejde med SOSU Cs kvalitetskonsulent, siden januar 2011 arbejdet på en evalueringsrapport af den psykologiske rådgivning for både elever over og under 25 år. Med andre ord er formålet med denne interne undersøgelse at måle betydningen af den psykologiske rådgivning i forhold til elevfastholdelse. Metoderne består af spørgeskemaer til elever, lærere samt telefoninterview med elever der har været i forløb ved Psykologisk Rådgivning. Undersøgelsens samlede resultater forventes opgjort i en rapport i efteråret I det forgangne projektår har mange undervisere som elever udtrykt stor tilfredshed med projektet. Flere undervisere har tilmed udtrykt, at den psykologiske rådgivning aflaster dem i deres arbejde. Det bliver interessant at se, hvorvidt og i hvilket omfang disse mundtlige udtalelser bliver underbygget og udfoldet i effektundersøgelsen. 15

16 10.0 Fremtiden Grundet de positive resultater, blev det i projektår - besluttet, at Psykologisk Rådgivning fortsat skal være en del af SOSU Cs fastholdelsestilbud til elever efter projektets afslutning. Undertegnede er netop tilbudt fastansættelse på fuldtid på SOSU C. Stillingen indebærer desuden varetagelse af skolens elever over 25 år. Metoder og rammerne for Psykologisk Rådgivning vil ligne de nuværende. Som konsekvens af, at der nu kun er én ansat til at varetage alle SOSU Cs elever, vil der sandsynligvis komme ændringer i form af skærpede kriterier. Fx ventetid på at få en samtale, og muligvis vil det betyde, at eleverne som udgangspunkt vil blive tilbudt et antal samtaler, der ligger under de nuværende 10 timer. 16

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere