Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C"

Transkript

1 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand. pæd. pæd. psych. Brøndby, oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Projektets formål Projektets tilbud til eleverne Udviklingen i 3. projektår Introduktion i klasserne Ventetid Antal samtaletimer pr. elev Viderehenvisninger Kurser i at håndtere eksamensangst/gruppesamtaler Anvendte metoder Samarbejdspartnere Samarbejde med henvisende interessenter Deltagelse i udviklende netværk Supervision Projektets resultater Antal elevhenvendelser Alder Fordeling på uddannelserne Køn Antal samtaletimer Kurser i håndtering af eksamensangst Henvendelsesårsag Viderehenvisning Fastholdelse og frafald Frafald på SOSU C Fastholdelse/frafald i 3. projektår Forebyggelse af frafald Årsager til frafald Konklusion Måling af tilfredshed evaluering af Projekt Psykologisk Rådgivning Fremtiden

3 1.0 Introduktion Projektets fulde titel er: Psykologisk rådgivning og støtte til frafaldstruede elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Projektets berettigelse bygger på, at de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser havde et elevfrafald, der ikke matchede det niveau, der var politisk ønskeligt. Med afsæt i den forrige regerings målsætning om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, (se Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning 1. år), etableredes Psykologisk Rådgivning på SOSU C i februar Desuden formodes det social- og sundhedsfaglige arbejdsfelt i fremtiden at lide under stor mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvorfor indsatsen på fastholdelse på sundhedsuddannelserne er af afgørende betydning. SOSU C er en erhvervsskole, der udbyder følgende ungdomsuddannelser: social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1), social og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2), uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) samt grundforløb. Projekt Psykologisk Rådgivning er finansieret af Servicestyrelsens satspulje til udvikling og etablering af projekter; til varetagelse af den psykologiske indsats og støtte til unge på ungdomsuddannelserne. Projekt Psykologisk Rådgivning er i dag et veletableret tilbud til alle elever på SOSU C Brøndby og SOSU C Gladsaxe, som ved første henvendelse er 25 år og derunder. Servicestyrelsens har givet økonomiske midler til projektet til ultimo februar 2012, hvor projektet afsluttes. Rambøll Management varetager evalueringen af det overordnede projekt. Rambøll har indsamlet data i form af psykologens kvartalsrapporter, spørgeskemaer udfyldt af elever samt interessenter. De sidste elevspørgeskemaer blev indsendt til Rambøll Management den 9. september Denne statusrapport er tænkt som et supplement til den rapport, som Rambøll Management forventes at udarbejde for Servicestyrelsen. Indeværende statusrapport indeholder resultater fra 3. projektår (1. marts februar 2011) samt giver et overblik over hele projektets resultater fra februar 2008 til og med 28. februar Statusrapporten skal ses i forlængelse af de to foregående statusrapporter for 1. og 2. projektår 1. 1 Rapporten for 1. projektperiode (februar 2008-februar 2009) havde alle elever på SOSU C, uanset alder, mulighed for at få psykologisk rådgivning. I februar 2009 blev tilbuddet, efter krav fra Servicestyrelsen, justeret til kun at gælde elever på 25 år og derunder. Derfor er der i rapporten for 1. projektår medregnet elever over 25 år. 3

4 2.0 Projektets formål I henhold til projektets kommissorium er projektets primære formål at få nedbragt antallet af frafaldne elever. Den psykologiske rådgivning skal forebygge frafald betinget af psykiske og eksistentielle problemer blandt unge på ungdomsuddannelserne. Det er kendetegnende, at mange elever på sundhedsskolerne har sociale og personlige udfordringer i en sådan grad, at de kan have vanskeligheder ved at fastholde deres uddannelse. Overordnede set er formålet med den psykologiske rådgivning og støtte at sikre, at eleverne kan stå mål med de udfordringer, som de møder i skolen og i praktikken og dermed også i deres fremtidige job som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere samt socialog sundhedsassistenter. Projektet er indarbejdet i SOSU C s udviklingsplan 2 samt handlingsplan 3 som et fastholdelsestiltag. 3.0 Projektets tilbud til eleverne Tilbuddet om Psykologisk Rådgivning er gratis for alle aktive elever på SOSU C, som ved kontakt til Psykologisk Rådgivning er 25 år eller derunder. Uddannelsesaktive elever har mulighed for at benytte sig af projektets tilbud både i skole og i praktikforløb. Sideløbende med dette projekt har SOSU C etableret et tilsvarende psykologisk projekt, finansieret af SOSU C, hvor elever på 26 år eller derover tilbydes den samme type støtte og rådgivning, med de samme rammer og mål. Dette projekt er dog ikke yderligere beskrevet i indeværende statusrapport. Er en elev opsagt af dennes ansættende kommune eller stoppet på uddannelsen, tilbydes eleven at kunne fortsætte hos Psykologisk Rådgivning, så længe elevens ansættelseskontakt med kommunen stadig er gældende. Dette gøres for at tage ordentlig hånd om elever, der er afskediget eller dumpet. Herefter ophører samarbejdet og tilbuddet om psykologisk rådgivning, men psykologen er behjælpelig med at vejlede eleven om, hvor vedkommende kan få yderligere støtte og behandling. Principielt kan alle henvise SOSU Cs elever til Psykologisk Rådgivning, ligesom eleverne selv kan henvende sig. Det er vigtigt at pointere, at projektet er et tilbud til eleverne og ikke et tilbud til lærere og andre interessenter om kollegial sparring om eleverne. Ligeledes skal eleven ønske at modtage den psykologiske rådgivning, så eleven er motiveret. Projekt Psykologisk Rådgivning på SOSU C tilbød i 3. projektår som i de foregående år fortsat: Individuelle samtaleforløb Kurser i håndtering af eksamensangst samt angst for at fremlægge Herudover er der givet telefoniske samtaler/rådgivning. 2 SOSU Cs udviklingsplan : 3 Handlingsplan for øget gennemførelse 2011: ).pdf). 4

5 4.0 Udviklingen i 3. projektår 4.1 Introduktion i klasserne For at få udbredt kendskabet til projektet gik psykologen indtil efteråret 2010 ud i de nye klasser på SOSU C for at introducere til projektet. Grundet den store efterspørgsel, samt at projektet ansås som veletableret på SOSU C, besluttede styregruppen i 3. projektår, at introduktionen skulle overdrages til kontaktlærerne/underviserne. Underviserne har kunnet få udleveret brochurer om Psykologisk Rådgivning til uddeling i klasserne. 4.2 Ventetid Grundet på psykologiske samtaler har der i projektåret i perioder været ventetider på op til 2-3 uger på at få en personlig samtale. Ved hastende problemstillinger, som fx voldsepisoder, selvmordsforsøg mv. blev og bliver hastende sager naturligvis prioriteret uanset ventelister. For at nedsætte ventelisterne er kriterierne blevet skærpede. Alle elever kan fortsat komme med skolemæssige og personlige problemer, men der bliver i samtalerne i endnu højere grad fokuseret på, hvordan den enkelte elev kan fastholdes i uddannelsen. Eleverne kan stadig komme med personlige problemer, såfremt disse påvirker elevens fastholdelse af skole og praktik. Ved personlige problemer, der fx påvirker koncentrationen i skolen, arbejdes der således med konkrete redskaber, så koncentrationen på uddannelsen skærpes. 4.3 Antal samtaletimer pr. elev I projektets første år blev der tilbudt individuelle samtaleforløb af maksimalt 5 timers varighed. Fra sommeren 2009 blev det besluttet, at psykologen foretager en individuel vurdering af den enkeltes elevs behov for samtaler. Der er dog fortsat fokus på at yde korttidsbaseret støtte og rådgivning - således vil der maksimalt kunne gives 10 individuelle samtaler pr. elev pr. uddannelse. Denne ramme er fastholdt i projektets 3. år. Psykologen vurderer løbende, inden for disse rammer, hvert enkelt tilfælde, alt efter elevens behov og motivation, og sammen med eleven, hvor mange timers samtale, der skal til. Således har nogle elever kun brug for 1-2 timers rådgivning, mens andre elever har brug for en mere kontinuerlig støtte i en periode. Fx hvis en elev lider af meget angst eller er ved at udvikle en depression, bliver eleven oftest tilbudt en ugentlig samtale. 4.4 Viderehenvisninger Ved massive personlige problemer hjælpes eleven videre til andet og længerevarende behandlingstilbud/psykologhjælp i det offentlige system via egen læge. Det drejer sig her særligt om psykiatriske problemstillinger, misbrug og/eller sygesikringsberettigede problemstillinger. Psykologens opgave er således at bygge bro og stadig holde kontakten med eleven omkring de skolemæssige problematikker. Andre elever er henvist til øvrige kommunale tilbud og tilbud som kan yde gratis støtte, der har kunnet supplere den psykologiske rådgivning, som SOSU C har kunnet tilbyde. Også her har psykologen været brobygger og rådgivet omkring de skolemæssige psykologiske problemstillinger. Det værende sig steder som fx Ventilen, som er et sted med aktiviteter for en- 5

6 somme unge, samt tilbud om som Al-anon, som arrangerer gruppemøder til slægtninge af alkoholikere mv. For alle elever gælder det, at såfremt der efter endt samtaleforløb er behov for yderligere behandling, vil eleven få oplyst mulighederne for viderehenvisning til behandling i et andet regi. 4.5 Kurser i at håndtere eksamensangst/gruppesamtaler Kurser i håndtering af eksamensangst samt angst for at fremlægge blev implementeret i projektets 2. år og har ligeledes været et tilbud i projektets 3. år. Elever, der deltager på eksamenskurset, er ikke udelukket fra også at få personlige samtaler. 4.6 Anvendte metoder Metodisk er der i 3. projektår, såvel som i de foregående år, som udgangspunkt anvendt en kognitiv tilgang i de individuelle samtaleforløb og på kurserne i håndtering af eksamensangst. Den kognitive tilgang er videnskabelig veldokumenteret. 5.0 Samarbejdspartnere 5.1 Samarbejde med henvisende interessenter Over halvdelen af eleverne, der får psykologisk rådgivning, er henvist af undervisere og kontaktlærere på SOSU C. En del elever kommer selv efter introduktionen af Psykologisk Rådgivning i klassen, fordi de har set opslag på skolen eller har læst om tilbuddet på SOSU Cs hjemmeside. Andre er henvist af praktikvejledere/ledere, udannelseskonsulenter eller af andre elever og ansatte på SOSU C. Alle nyansatte undervisere bliver fortsat inviteret til et møde med psykologen, når de ansættes, hvor der informeres om projektet og svares på evt. spørgsmål. Underviserne er altid velkomne til at kontakte Psykologisk Rådgivning ved tvivlsspørgsmål Deltagelse i udviklende netværk Øvrige netværk, hvor psykologen deltager i møder med andre SOSU-skolers psykologer og rådgivere er vedligeholdt i det 3. projektår. I projektåret er der bl.a. blevet arbejdet særligt med underretningsprocedurer og metodeudvikling, ligesom kollegial sparring har været på dagordenen på de afholdte møder. Møderne foregår ca. en gang hver anden måned. 5.3 Supervision modtager supervision af en ekstern supervisor, der er uddannet psykolog og som har specialiseret sig inden for en teoretisk kognitiv retning. Supervisionen er med til at sikre kvaliteten af den psykologiske rådgivning, samt at psykologen får sparring til udvalgte sager. 6

7 6.0 Projektets resultater Følgende er en opgørelse af de resultater, der er opnået i 3. projektår. Til sammenligning vises nogle af resultaterne fra de to foregående projektår, således at udviklingen tydelig fremgår. 1. projektår indeholder resultater fra perioden februar 2008 februar projektår indeholder resultater fra perioden marts 2009 februar projektår indeholder resultater fra perioden marts 2010 februar Ydermere vises resultaterne for den samlede projektperiode kaldet hele projektperioden fra februar 2008 til og med 28. februar Elever registreres den dato de starter i forløb hos Psykologisk Rådgivning. Dvs. at der i 3. projektår kan være elever, der er registreret i 1. eller 2. projektår, som stadig får eller har genoptaget samtaler ved Psykologisk Rådgivning. 6.1 Antal elevhenvendelser Tabellen nedenfor viser hvor mange elevhenvendelser, der har været i hvert projektår samt i den samlede projektperiode. 1. projektår projektår projektår 145 (123) 6 Hele projektperioden 313 (291) Udregnes den procentvise stigning fra 1. projektår til 2. projektår er denne hele 89,7 %, mens den fra 2. projektår til 3. projektår er 31,8 %. Set ud fra antal elevhenvendelser kan det konkluderes, at unge elever på SOSU C har et stort behov for psykologiskstøttende samtaler. Ser vi nærmere på 3. projektår er 22 af de 145 elever udeblevet den første samtale eller har udelukkende fået en kort visitationssamtale. Disse elever er ikke registrerede da de ikke har udfyldt det indledende spørgeskema udformet af Rambøll. 4 I den udgivne statusrapport fra 1. projektår er elever over 25 år medregnet. I denne statusrapport er elever på 26 år og derover ikke medregnet jf. Servicestyrelsens indskrænkelse af projektets kriterier. Se evt. note projektår afsluttes februar 2010 og ikke som udfærdiget i statusrapporten for 2. år december Grunden til denne divergens er, at den daværende ansvarlige psykolog afsluttede sit barselsvikariat i december og udfærdigede rapporten inden hendes afgang. Denne statusrapport indeholder tal for hele 2. projektperiode; fra marts 2009 til december elever har henvendt sig til Psykologisk Rådgivning.Nogle elever er udeblevet fra første samtale og har udelukkende fået en visitationssamtale. Parentesen viser antallet af elever, der har været registeret og startet i forløb. 7

8 Når elever udebliver kan det skyldes forskellige forhold: fortrydelse, ventetid inden samtalen, at eleven har fået det bedre eller fået hjælp et andet sted, at eleven ikke ville gå glip af undervisningen eller at eleven har glemt aftalen. Telefonisk rådgivning gives til akutte kriser, hvis eleven ikke har mulighed for at komme på skolen hvis vedkommende fx ligger syg eller er i praktik. Eleverne tilbydes opfølgende personlig samtale. Hvis de udebliver til denne eller melder afbud registres eleverne ikke yderligere. 123 elever er i 3. projektår opstartet i et psykologisk samtaleforløb. Ud af de 123 elever har 105 elever været tilknyttet SOSU C Brøndby (ca. 85 %), mens 18 elever har været tilknyttet SOSU C Gladsaxe (ca. 15 %). I hele projektperioden har 313 elever henvendt sig til Psykologisk Rådgivning 22 elever er udeblevet til første samtale eller har udelukkende fået telefonisk rådgivning og er ikke registrerede. 291 elever er registreret og opstartet i egentlige samtaleforløb. Den øgede efterspørgsel af psykologisk rådgivning skal ses i lyset af, at der er kommet mange flere elever på SOSU C i 3. projektår. SOSU C har fra 2009 til 2010 haft en stigning i antal af elever på ca. 35 % (Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). I de følgende statistikker er udeblevne elever/elever der udelukkende har fået telefonisk rådgivning ikke medregnet. 6.2 Alder Nedenstående tabel viser gennemsnitsalderen i de enkelte projektår samt i hele projektperioden. 1. projektår 20,8 år 2. projektår 19,2 år 3. projektår 20,1 år Hele projektperioden 19,9 år Den yngste elev var 15 år ved første henvendelse til Psykologisk Rådgivning mens den ældste var 25 år. Det ses i tabellen, at gennemsnitalderen i 3. projektår var 20,1 år. Samlet set en lille stigning fra 2. projektår. Gennemsnitsalderen i hele projektperioden: 19,9 år. 8

9 6.3 Fordeling på uddannelserne Eleverne, der har fået psykologisk rådgivning, er fordelt som følgende på de forskellige uddannelser SOSU C udbyder: Uddannelsesbetegnelse: 1. år 2. år 3. år Hele perioden Grundforløb SSH (Trin 1) SSA (Trin 2) PAU Som det ses i ovenstående tabel, er der sket et fald af elever, der går på grundforløbsuddannelserne samt social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA), i forhold til 2. projektår. Antallet af elever fra social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), der har fået psykologisk rådgivning, er stort set uændret i forhold til sidste projektperiode, dog med en lille stigning, mens der er sket en stor stigning i tilgangen af elever fra den pædagogiske assistentuddannelse fra 10 elever i 2. projektår til 41 elever i 3. projektår. Grundene til at fordelingen på uddannelserne er forandret kan være, at der har været konflikter i specifikke klasser, hvoraf flere elever af deres lærer er blevet henvist til Psykologisk Rådgivning for at få støtte og rådgivningen En anden grund kan være, at elever, der har haft en positiv oplevelse og effekt af den psykologiske rådgivning, ofte fortæller andre elever om deres oplevelser og anbefaler Psykologisk Rådgivning til de elever, der også har det svært. 6.4 Køn Tabellen nedenunder viser andelen af mænd, der fik psykologisk rådgivning i de givne projektår. Resten var kvindelige elever. 1. projektår 3 (5,2 %) 2. projektår 8 (7,3 %) 3. projektår 12 (9,8 %) Hele projektperioden 23 (7,9 %) Det ses i tabellen under 3. projektår, at 12 ud af de 123 elever var mænd, hvilket svarer til 9,8 % af de elever, der fik psykologisk rådgivning. I hele projektperioden er 7,9 % af alle de elever der har fået psykologisk rådgivning på SOSU C mænd. Til sammenligning var 16 % af alle elever på SOSU C i elevåret 2009/2010 mænd 9

10 6.5 Antal samtaletimer Tabellen nedenunder viser det gennemsnitlige antal samtaletimer, der er givet pr. elev, pr. uddannelse. 1. projektår 2,8 timer 2. projektår 2,3 timer 3. projektår 3,4 timer Hele projektperioden 2,7 timer Som det fremgår af tabellen, er der i gennemsnit givet 3,4 timer pr. elev i det 3. projektår. En lille stigning i forhold til de øvrige projektår. I hele perioden er der gennemsnitligt givet 2,7 timer pr. elev pr. uddannelse. I 3. projekt år er der givet over 5 samtaletimer til 22 elever. 6.6 Kurser i håndtering af eksamensangst Der blev første gang udbudt kurser i at håndtere eksamensangst i foråret Ses der tilbage på hvor mange, der har deltaget på disse kurser/gruppesamtaler i at håndtere eksamensangst, fremgår det i statusrapporten for 2. projektår, at 17 elever deltog. I det 3. projektår er dette tal faldet til 10 elever. Årsagen hertil er uvist, men kan være et udtryk for, at eleverne foretrækker individuelle samtaler frem for gruppesamtaler. Det kan også skyldes, at eleverne ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om kursernes eksistens. Informationen har dog ikke ændret sig siden opstarten: Kursusdatoerne bliver sendt pr. mail til underviserne med en anmodning om de vil orientere deres klasser og hænge opslaget op i klassen. Desuden sættes der opslag op på begge skoler, ligesom det fremgår af nyhedsoversigten på SOSU Cs hjemmeside, når nye kurser opstartes. 6.7 Henvendelsesårsag Henvendelsesårsager er ofte komplekse, og kan ligeledes være svære at kategorisere. I den følgende oversigt er det i hvert enkelt tilfælde vurderet, hvilken af elevens problematikker, der har været mest dominerende i de psykologiske samtaler. Fx har mange elever med skoleproblematikker også lavt selvværd. En akut krise kan være forårsaget af depression. Oversigt over hvilke problematikker eleverne søgte støtte og rådgivning til i 3. projektår: Depression og tristhed: 14 (11,4 %) Familie- og pårørendeproblematikker: 22 (17,9 %) Angst: 1 (0,8 %) Sorg, krise og egen alvorlige sygdom: 38 (30,9 %) Stress: 0 ( %) Selvværdsproblematikker og ensomhed: 12 (9,8 %) Problematikker relateret til skole: 35 (28,5 %) Misbrug: 0 (0 %) Andet: 1 (0,8 %) 10

11 Procenttallene ovenover er beregnet ud fra 123 elever. Til sammenligning ses henvisningsårsagerne for hele projektperioden: Depression og tristhed: 26 (8,9 %) Familie- og pårørendeproblematikker: 55 (18,9 %) Angst: 6 (2,1 %) Sorg, krise, egen sygdom: 70 (24,1 %) Stress: 3 (1,0 %) Selvværdsproblematikker og ensomhed: 25 (8,6 %) Problematikker relateret til skole og praktik: 102 (35,1 %) Misbrug: 1 (0,3 %) Andet: 3 (1,0 %) Procenttallene er beregnet ud fra 291 elever. I 3. projektår ses det ud fra oversigten, at 35 elever har fået psykologisk rådgivning vedr. skole og praktikproblematikker svarende til 28,5 % af de elever, der fik psykologisk rådgivning. Fordelingen på skole kontra praktik defineres og fordeles således: Skole (klasse- og gruppekonflikter, sociale problemer og i det hele taget manglende trivsel i skolen, stress over lektier/projekter, temperament/attitude i skolen, eksamensangst, dumpet eksamen, opsagt): 24 elever Praktik (problemer med vejleder/kolleger, generel manglende trivsel i praktikken, manglende motivation, stress over krav i praktikken, dumpet praktik mv.): 11 elever I kategorien familie- og pårørendeproblematik er kæresteproblematikker også medregnet. Kategorien sorg, krise og egen alvorlige sygdom indeholder elever, der er kriseprægede, og som har været udsat for voldsomme hændelser som ulykker, voldtægt og dødsfald. Hertil kommer de elever, der har mange forskellige problematikker, og som har så mange stresssymptomer eller depressionssymptomer, at de overvejer at droppe ud. Fx hvis en elev har en psykisk syg mor som hun konstant er bekymret for samtidig med at eleven er ordblind, føler sig ensom, ikke har nogle tætte venner og er blevet mobbet i folkeskolen og deraf har en lav selvtillid/selvværd og mange negative tanker om sig selv. Samlet set viser tabeloversigten, at mange af de elever der søger støtte og rådgivning ved Psykologisk Rådgivning har personlige problematikker i sådan en grad, at det besværliggør, at eleven kan fastholdes i deres uddannelse. Især skole- og praktikproblematikker samt sorg, krise og egen alvorlige sygdom bevirker, at eleverne søger psykologisk støtte. Set ud fra journaler er det kendetegnende for mange af de elever, der opsøger psykologisk rådgivning, at de har lavt selvværd og/eller har været udsat for mobning/har dårlige og negative erfaringer fra folkeskolen. 11

12 6.8 Viderehenvisning Tabellen herunder viser antal elever, der er viderehenvist til anden yderligere/anden behandling. Procenttallene i parentesen viser, hvor mange procent elever der er henvist, ud af det samlede antal elever, der har været registeret samme projektår. 1. projektår 7 (12 %) 2. projektår 21 (19 %) 3. projektår 28 (23 %) Hele projektperioden 56 (19 %) Tabellen viser, at 28 elever (svarende til ca. 23 %) ud af de 123 elever der fik psykologiske samtaler på SOSU C; blev viderehenvist og/eller anbefalet at kontakte egen læge med henblik på yderligere og/eller anden behandling. Ses der på den samlede projektperiode er 56 elever viderehenvist svarende til ca. 19 %. 7.0 Fastholdelse og frafald 7.1 Frafald på SOSU C Nedenunder ses frafaldsprocenterne på SOSU C fra , hvor 2010 svarer nogenlunde til 3. projektår. FRAFALDSPROCENTER GRUNDFORLØB 25,19 % 22 % 23 % 18 % SSH 21,27 % 15 % 15 % 12 % SSA 22,19 % 11 % 9 % 6 % PAU 13,04 % 4 % 4 % 5 % De positive tendenser, der ses i tabellen, kan afspejle SOSU Cs store fokus på fastholdelse. Projekt Psykologisk Rådgivning anses som en af SOSU Cs indsatser, der skal nedbringe frafaldet af elever. SOSU C har udover Projekt Psykologisk Rådgivning også andre tilbud for at højne fastholden af elever i deres respektive uddannelser. Fx mentorordningerne, Rekoment og Relationer der forpligter, hvor formålet er at fastholde frafaldstruede elever i uddannelse ved hjælp af faglig, social og praktisk støtte fra en mentor. (SOSU Cs Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). 12

13 Tabellen viser, at SOSU C har øget gennemførelsen af elever på både grundforløb og hovedforløb (SSH, SSA samt PAU) i Desuden er frafaldet nedbragt siden 2007 på både grundforløb og hovedforløb, og det er yderligere nedbragt fra 2009 til I 2010 er frafaldet på grundforløbet under ét faldet fra 23 % til 18 % (målsætningen var 18 %). Frafald på hovedforløbet under ét er faldet fra 12 % til 9 % (målsætningen var 11 %) (Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). Det betyder samlet set, at målene for 2010 er indfriet. Resultatet er generelt bedre end det tal, der var målet. Kun på et enkelt område er frafaldsresultatet lidt højere end måltallet. Det er på PAU-uddannelsen, hvor målet i 2010 var 4 %, mens resultatet blev 5 % (SOSU Cs Handlingsplan for øget gennemførelse, 2011). Denne positive effekt af Psykologisk Rådgivning underbygges i en intern spørgeskemaundersøgelse 7 på SOSU C, blandt elever der har fået psykologisk rådgivning. Her giver eleverne generelt udtryk for, at de har fået konkret hjælp til deres problemstillinger. Hele 69,3 % af de elever der deltog i undersøgelsen har svaret, at samtalerne med Psykologisk Rådgivning har betydning for, at jeg fortsat er på uddannelsen - og dermed ikke er droppet ud af uddannelsen. Dette er samstemmende med elevernes egne mundtlige tilbagemeldinger efter samtale med psykologen. 7.2 Fastholdelse/frafald i 3. projektår Af de 145 elever, som i 3. projektår henvendte sig til Psykologisk Rådgivning, har 43 på nuværende tidspunkt gennemført deres uddannelse. 72 elever er fastholdt i deres uddannelse, mens 30 elever har afbrudt deres uddannelse. Dette svarer til en fastholdelsesprocent på ca. 79 %. Det skal bemærkes, at de elever der kommer til Psykologisk Rådgivning er særlig frafaldstruede. At eleverne er frafaldstruede betyder, at de har så massive problemer, at de ofte selv overvejer at droppe ud, da de ikke har overskud til at honorere uddannelsens krav. Det kan også være elever, der har haft en helhedssamtale med underviserne på SOSU C, den ansættende kommune eller praktikstedet, hvor eleven er gjort opmærksom på, at overveje tilbuddet om psykologisk rådgivning for herpå at arbejde på fx at nedsætte fraværet, arbejde på koncentrationen, personlige kompetencer eller andet. 7 Undersøgelsen er stadig under udarbejdelse og offentliggøres i efteråret Undersøgelsen bygger blandt andet på spørgeskemaer besvaret af 68 elever, der har fået psykologisk rådgivning på SOSU C. 13

14 7.3 Forebyggelse af frafald Psykologisk Rådgivning er et tilbud, der forebygger, at psykiske problemer udvikles til behandlingskrævende sygdomme. Der arbejdes på en tidlig opsporing af elever med psykiske problemer, og allerede når eleverne starter på SOSU C introduceres til Psykologisk Rådgivning. Her får eleverne at vide, at det er en god idé at kontakte Psykologisk Rådgivning, hvis de allerede ved start ved, at de har nogle problematikker, der bevirker, at de har det svært eller er nervøse for, om de kan klare deres uddannelse. Psykologisk Rådgivning kan kontaktes akut, hvilket ofte resulterer i, at der bliver taget hånd om problemerne i tide. Ved introen for nye undervisere lægges der vægt på forebyggelse ved at opfordre underviserne til generelt at være opmærksomme på elevernes trivsel, samt at underviserne konfronterer den enkelte elev og gør denne elev opmærksom på tilbuddet om psykologisk rådgivning, som er gratis. Underviserne opfordres til at spørge eleverne, om de selv har overskud til at kontakte Psykologisk Rådgivning, eller om de behøver hjælp. Det er erfaringen, at underviserne er rigtig gode til dette. Datamaterialet bekræfter dette ved, at over halvdelen af eleverne er henvist af deres underviser/kontaktlærer. Ofte kommer eleven fulgt til døren til Psykologisk Rådgivning af dennes kontaktlærer. Ligeledes er der i introen af nye elever lagt vægt på en aftabuisering af det at gå til psykolog. Ofte høres det blandt elever, der kommer til Psykologisk Rådgivning, at de er blevet anbefalet at gå til Psykologisk Rådgivning ikke kun af deres underviser, men af en anden elev, som har haft gode erfaringer. På denne vis kan det antages, at tabuiseringen er blevet betydelig nedsat. Man skal ikke være syg i hovedet for at gå til psykolog! 7.4 Årsager til frafald Det er forsøgt i 2010 i Psykologisk Rådgivning, at registrere elevernes årsager til afbrydelse. Ses der samlet på frafaldet i det 3. projektår, peger årsagen på, at de unge har så mange personlige problemer, at det er for svært for dem at fastholde og gennemføre deres uddannelse. Personlige problemer, der kan beskrives som tristhed, forårsaget af familiemæssige problematikker, manglende selvværd og selvtillid. En del af de unge føler sig ensomme, og mange er blevet mobbet i folkeskolen. Nogle af de unge, der dropper ud, har tilmed faglige og sociale problemer, der bevirker at den unge opgiver og mister lysten til at blive på uddannelsen. Registreringen indikerer, at langt de fleste elever dropper ud af deres uddannelse grundet en kombination af de nævnte forskellige og mange personlige problemer, som påvirker eleven i form af generelt manglende overskud og koncentrationsbesvær; som igen ofte afstedkommer et øget fravær på uddannelsen. Nogle af de unge dropper ud, fordi de ikke er uddannelsesparate eller fortryder deres uddannelsesvalg. Årsagen til sidstnævnte kan findes i, at unge, i en konstant foranderlig verden, står med en masse valg i livet, hvor retningen ikke er givet på forhånd. Der kan stilles spørgsmål ved, om alle unge er motiverede og har egnede kompetencer til at honorere kravene om tidligt at finde den rette uddannelsesretning, når så mange af de unge har mange personlige problemer, der hindrer dem i at have det fornødne overskud til at tage en uddannelse. 14

15 8.0 Konklusion Det kan konkluderes, at efterspørgslen på Psykologisk Rådgivning, siden projektets etablering, har været stor. Også i 3. projektår sås et stigende behov for at unge på SOSU C fik rådgivning og støtte til at takle deres problemer af personlige og psykologisk karakter. Det kan ydermere konkluderes, at Projekt Psykologisk Rådgivning, sammen med SOSU Cs yderligere fastholdelsestilbud og skoletilbud i øvrigt, har haft en positiv effekt på frafaldet. I 2010 er frafaldet på grundforløbet under ét faldet fra 23 % til 18 % og frafaldet på hovedforløbet under ét er faldet fra 12 % til 9 %. Projekt Psykologisk Rådgivning har til stadighed en væsentlig betydning for, og er medvirkende til, at fastholde frafaldstruede elever i deres uddannelse. Dette tydeliggøres i en intern undersøgelse, hvor 69,3 % af eleverne i undersøgelsen har udtrykt at samtalerne med Psykologisk Rådgivning har betydning for, at jeg fortsat er på uddannelsen - og dermed medvirkende årsag til, at eleven ikke er droppet ud af uddannelsen. Dette er samstemmende med elevernes egne mundtlige tilbagemeldinger efter samtale med psykologen. 9.0 Måling af tilfredshed evaluering af Projekt Psykologisk Rådgivning Ovennævnte interne effektundersøgelse er udsprunget af Projekt Psykologisk Rådgivnings delmål: At der er stor grad af elev-tilfredshed med tilbuddet. Dette undersøges ved spørgeskema og interviews med elever, der har modtaget psykologisk rådgivning. At der er stor grad af tilfredshed med tilbuddet blandt kontaktlærere, undervisere og uddannelsesvejledere, der har henvist eleverne til Psykologisk Rådgivning (jf. projektets kommissorium). Derfor har Psykologisk Rådgivning på SOSU C ønsket en evaluering inden projektets afslutning ikke mindst som grundlag for at vurdere, i hvilket omfang Psykologisk Rådgivning har sin berettigelse og effekt i forhold til fastholdelse af elever. Psykologisk Rådgivning har på eget initiativ og i samarbejde med SOSU Cs kvalitetskonsulent, siden januar 2011 arbejdet på en evalueringsrapport af den psykologiske rådgivning for både elever over og under 25 år. Med andre ord er formålet med denne interne undersøgelse at måle betydningen af den psykologiske rådgivning i forhold til elevfastholdelse. Metoderne består af spørgeskemaer til elever, lærere samt telefoninterview med elever der har været i forløb ved Psykologisk Rådgivning. Undersøgelsens samlede resultater forventes opgjort i en rapport i efteråret I det forgangne projektår har mange undervisere som elever udtrykt stor tilfredshed med projektet. Flere undervisere har tilmed udtrykt, at den psykologiske rådgivning aflaster dem i deres arbejde. Det bliver interessant at se, hvorvidt og i hvilket omfang disse mundtlige udtalelser bliver underbygget og udfoldet i effektundersøgelsen. 15

16 10.0 Fremtiden Grundet de positive resultater, blev det i projektår - besluttet, at Psykologisk Rådgivning fortsat skal være en del af SOSU Cs fastholdelsestilbud til elever efter projektets afslutning. Undertegnede er netop tilbudt fastansættelse på fuldtid på SOSU C. Stillingen indebærer desuden varetagelse af skolens elever over 25 år. Metoder og rammerne for Psykologisk Rådgivning vil ligne de nuværende. Som konsekvens af, at der nu kun er én ansat til at varetage alle SOSU Cs elever, vil der sandsynligvis komme ændringer i form af skærpede kriterier. Fx ventetid på at få en samtale, og muligvis vil det betyde, at eleverne som udgangspunkt vil blive tilbudt et antal samtaler, der ligger under de nuværende 10 timer. 16

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C

Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper på et uddannelsesforløb på SOSU C Udarbejdet for SOSU C under rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium af

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer.

At SOSU Nykøbing Falster, via professionel undervisning og praktik, udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer. 19. december 2013 Strategi for SOSU Nykøbing Falster 2014-2017 SOSU Nykøbing Falsters vision, mission, værdier samt input fra SOSU Nykøbing Falsters bestyrelse, ledelse og personale i medio 2013 danner

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Institutionsnummer: 147415 Dato: 2. juni 2009. Underskrift: Formand for

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere