Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15"

Transkript

1 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets opnåede resultater v. de tre hovedaktiviteter: Kommercialiseringen af Vadehavet Organisationsudvikling Vækstmatrix Slutrapporten er udarbejdet af forprojektets projektleder med inputs fra projektejer og projektdeltagerne v. de fem aktører i Totalkonceptet, Tønder Erhvervsråd, Tønder Kommune, House of Exporters, Idéakademiet og MIND FACTORY by ECCO. For beskrivelse af de fem aktører se bilag Totalkonceptet_Kompendium. 2. Hovedaktiviteter Kommercialisering af Vadehavet Leverance Denne leverance består i et koncept for kommercialiseringen af Vadehavet, Verdensarv & Vadehav, en idéog vækstkonkurrence i Tønder (se bilag Vadehav&Verdensarv_Præsentation). Baggrunden for Verdensarv & Vadehav var et delt ønske i Region Syddanmark og Tønder Kommune, om at sætte fokus på den nyudnævnte Verdensarv v. Nationalpark Vadehavet gennem tiltrækning af regionale, nationale og internationale iværksættere til Tønder- og Vadehavsområdet. Konceptet beskriver en konkurrence i tre dele: 1

2 1. en kick-off- og udviklingscamp 2. et forretningsudviklingsforløb for udvalgte iværksættere med særligt vækstpotentiale 3. en kåring af de bedste vækstiværksættere fra forretningsforløbet. Kåringen ville give iværksætterne mulighed for at etablere virksomhed i Tønderområdet med en startkapital samt håndholdt støtte i form af sparring og netværk i opstartsperioden. For at udløse regionens afsatte midler (1 mio.) til yderligere konceptudvikling, kommunikation, rekruttering og afvikling af projektet, skulle man i Tønder rejse egenfinansiering, der blev afgørende for projektets fremdrift. Overvejelser og delkonklusioner undervejs Man overvejede at koble Verdensarv & Vadehav op på Tønder Festival, der er et internationalt brand for byen, som i forvejen tiltrækker en international målgruppe til byen hvert år ultimo august. Man så dog at de to koncepter (idé, målgruppe og kommunikation) stikker i hver deres retning og valgte ikke at knytte idé- og vækstkonkurrencen til Tønder Festivals arena. Der blev på styrgruppemødet d. 20. Feb. 15 drøftet muligheden for at lave en light-udgave af konceptet ud fra idéen om at lave en pilot på konceptet i 2015 for at teste det og drage erfaringer og derefter skalere op i de efterfølgende år. Erfaringen fra initiativet Next Step Challange, hvorfra inspirationen til Verdensarv & Vadehav er hentet, viser at iværksætterne sætter ligeså stor værdi i at deltage på forretningsudviklingsforløbet, som at vinde pengepræmien til etableringen af virksomheden, og man satte derfor penge-præmien ned på baggrund af denne erfaring. Konklusion Konceptets præmis om en penge-præmie satte kravet til, at en del af Tønders egenfinansiering skulle findes hos en privat aktør. Vadehav & Verdensarv blev derfor præsenteret for nogle lokale, private aktører, som blev inviteret ind som partnere i projektet. Man opnåede dog ikke den fornødne opbakning og man valgte fra Tønders side at takke nej til at lede projektet videre og dermed også nej til at bruge regionens afsatte midler (1 mio.). Organisationsudvikling Leverance Denne leverance har været en central opgave i forprojektet for Totalkonceptet, da Totalkonceptet bygger på at skabe et koncept med en fælles strategi, organisation, aktiviteter og målsætninger, som fem centrale aktører i Tønder står sammen om. Disse aktører er Tønder Erhvervsråd 2

3 Idéakademiet Tønder House og Exporters Mind Factory by ECCO Tønder Kommune Overvejelser og delkonklusioner undervejs Ved projektets opstart var Videncenter for Nationalpark Vadehavet en aktør, som forventedes at spille en rolle i Totalkonceptet på lige fod med de andre 5 aktører. Videncenter for Nationalpark Vadehavet lukkede dog undervejs i projektet (31.mar. 15) og skulle ikke længere repræsenteres i den samlede organisation. Ved sammentænkning af flere forskellige aktører er det klart, at hver enkelt må være stærk i egen kerne (forankring, finansiering, formål og målsætning) for at skabe et tydeligt udgangspunkt for, hvordan man får gavn af hinanden. Videncenter for Nationalpark Vadehavet var v. forprojektets opstart stadig et projekt under udvikling i sin kerne og det var derfor en svær opgave at få denne aktør tænkt ind i helheden. Denne problematik har på sin vis også været gældende for Idéakademiet, der pt. ikke er fast forankret med finansiering efter 1. Jul. 15. Denne leverance, Organisationsudvikling, centrerer sig om at lave det fælles organisatoriske fundament for sammenspillet og samarbejdet ml. fem, ledende aktører og forud for projektet har man derfor identificeret tre centrale metoder, som skulle danne grundlag for organisationen. Metoderne er co-creation, innovation og aktionslæring. Processen gennem hele projektet har derfor bygget på disse tre metoder med affødt læring: Co-creation Gennem faciliterede processer har man rammesat samskabelse (co-creation) v. idéudvikling af bl.a. vækstmatrix. Metode har bl.a. understøttet udviklingen fra silo - A/S tankegangen, som er billedet på den udvikling, der er fundet sted ml.de fem aktører. De fem aktører er gået fra at se deres egen organisation som en lukket system til at være en formel del af en større satsning for vækst i tønder. Innovation Innovation er en kernemetode i det nye Vækst i Tønder og en motor for, hvordan man tænker vækst og udvikling - både kulturelt og forrentningsmæssigt - i Tønder. For at gøre innovation praktisk for de 5 aktører i organisationen for Vækst i Tønder, har man i fællesskab løst to konkrete opgaver for hhv. Tønder Kommune, idékonference for udvikling af bryllupskoncepter, og IHK, Flensborg, Dansk/Tysk Innovationsdag. Det er centralt for Vækst i Tønder at arbejde med innovation integreret som en del af egen udvikling og man ønsker derfor i fremtiden at nedsætte et såkaldt Innovationsboard, der skal sikre et kvalificeret udviklingsrum for kommende, nye idéer til vækst i Tønder. En indsigt for aktørerne gennem forprojektet ift. at være innovativ, er tiden det tager og rammen det kræves for at være udviklende, og Innovationsboardet skal dermed understøtte netop dette. 3

4 Aktionslæring Denne organisations- og kompetenceudviklingsmetode er afsættet for læring i den daglige praksis parallelt med forberedelsen og videreudviklingen af praksis og organisationsformer. Metoden egner sig derfor til udviklingsprojekter med høj organisatorisk og opgave-kompleksitet såsom forprojektet. I forprojektet har man fra starten kendt til de overordnede målsætninger, der er kørt på to spor; det organisatoriske og det produktorienterede. Vejen frem til forprojektets mål har langt fra været lige, hvilket har været en udfordring for projektdeltagerne og der er pr. dags dato uklarhed omkring implementering af strategien fremadrettet, hvilket også har været grund til generel usikkerhed. Aktionslærings-metoden kunne muligvis have været bragt mere i spil for at understøtte projektdeltagernes kurs og man har derfor et dybdegående evalueringsmøde med alle projektdeltagere d. 25 juni 15 for at synliggøre projektforløbet, læring og indsigter undervejs med formålet at overføre det til det fremadrettede arbejde for Vækst i Tønder. Konklusion En kæde er kun lige så stærk som det det svageste led Det vigtigste for at levere aktiviteter og resultater i Vækst i Tønder bliver en velfungerende og effektiv organisation. Denne organisation skal stadig styrkes gennem yderligere samarbejde og samtænkning af de fælles indsatser for vækst i Tønder. Kæden i Vækst i Tønder er unik og stærk, fordi den er sammensat af forskellige aktører, og hvis de enkelte dele ikke formår at holde niveau og indfri målsætninger i den fælles strategi daler synergi og sammenhængskraft, hvilket resulterer i en hul strategi. Har man derimod en gearet organisation til at implementere strategi og løfte aktiviteterne er forudsætningen for at opnå resultater og målsætninger realistisk. Vækstmatrix Leverance Leverancen, Vækstmatrixet, består af et koncept for totalkonceptet totalkonceptet blev som begreb sidst i forprojektforløbet omdøbt til Vækst i Tønder, da projektet har dette formål. Konceptet er samlet i en præsentation for Vækst i Tønder (se bilaget, Vækst i Tønder) som indeholder: Overordnet strategi for Vækst i Tønder - Fra projekt (Totalkoncept) til strategi Organisationsdiagram - De fem aktører, projektleder, Innovationsboard To strategiske indsatsområde - Nationalpark Vadehavet og Vedvarende Energi (Offshore) Koncept for basisforretning - faste aktiviteter koblet med build-to-order-tilgang Det regionale udsyn - Regional vækststrategi samt regionale samarbejdspartnere og aktiviteter Handleplan Strategien er fuldt implementeret jan

5 Tilhørende bilag til præsentationen: Vækstmatrixet - de to strategiske indsatsområder med aktiviteter, resultat og effektkæde (se bilag) Effektiv Vækstinnovation - Innovationsboardet uddybet (se bilag) Kunden i Fokus - principper, metoder og værktøjer (se bilag) Efterår 2015: Videreudvikling og prioritering af faste aktiviteter Udvikling af build-to-order-aktiviteter på tværs af de fem aktører Vækst i Tønder samler forprojektets to leverencer, Vækstmatrixet og Organisationsudvikling i én strategi for hvordan de fem aktører, i samarbejde med flere lokale og regionale partnere, vil arbejde strategisk med vækst og udvikling i Tønder. Strategien for Vækst i Tønder videreudvikles og implementeres og forventes at overtage Tønder Erhvervsråds Erhvervsfremmestrategi, der udløber dec Forprojektets tredje leverance, Kommercialiseringen af Nationalpark Vadehavet, fremgår også i strategien for Vækst i Tønder, da ét af de to strategiske indsatsområder er formuleret som Forretningsudvikling i og omkring Nationalpark Vadehavet. Konklusion Med Vækst i Tønder har man skabt et helstøbt koncept mellem forprojektets tre leverancer og sammensat disse i én fælles strategi Vækst i Tønder. Forprojekts overordnede mål har været at tage afsæt i en A/Stankegang og skabe en stærkere sammenhængskraft mellem strategi, aktiviteter og organisationerne i Tønder og med forprojektet og slutproduktet, Vækst i Tønder, er stenene lagt for at implementeringen kan påbegynde. 3.Læringspunkter Evalueringsmødet i Regionshuset d. 26. Juni 15 peger på disse centrale læringspunkter: Organiseringen er vigtig for at kunne nå målene, men vi skal også have respekt for at det tager tid med proces, organisering og forandring. Det er vigtigt at samarbejde og skabe ejerskab på tværs af organisationer i stedet for at arbejde i siloer Vi skal blive bedre til at forventningsafstemme og stille klare krav til leverancer. Det skal stå mere klart, hvad målet med projektet er. Godt at lave en tidslinje over projektet for at vise processens forløb Slutevalueringen kunne have haft en tydeligere ramme v. f.eks. at stille mere konkrete spørgsmål til ansøgeren f.eks. Beskriv processen fra projektets start til slut, Hvordan er projektmidlerne forvaltet? Hvad er de tre vigtigste erfaringer? Hvad er de bedste fem råd, som I vil give videre? 5

6 4. Bilag Vadehav&Verdensarv_Præsentation Vækst i Tønder_Vækstmatrix Vækst i Tønder_Innovationsboard Vækst i Tønder_Kunden i Fokus 6

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere