Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening"

Transkript

1 Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Udgave nr. 4, januar

2 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger 5. Kommunikation/Information/Sportslige samarbejder 6. Samarbejde mellem udvalgene 7. Økonomi/budgetter 8. Medlemsregistrering/Håndtering 9. Indkøb af rekvisitter 10. Sponsorer 11. Hjemmeside 12. Klubhus/Medborgerhus Liste over udvalgsmedlemmer, personer i stabsfunktioner, trænere, holdledere og kampfordelere findes på Hvis der er spørgsmål, eller idéer, til Håndbogen for GUI, så kontakt venligst en fra Hovedbestyrelsen. 2

3 1. Forord Hvis en forening skal fungere effektivt, er det vigtigt, at alle kender arbejdsgrundlaget, og dermed fællesskabets holdninger til både hinanden og konkrete situationer, hvorfor GUI har valgt at udfærdige denne Håndbog, som løbende vil blive revideret. Håndbogen er et værktøj, du som leder/træner/aktiv/forældre i GUI, kan bruge som et opslagsværk, hvor du kan finde frem til beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen, hovedbestyrelsen, udvalgene, eller Kommunen, samt hvilke forventninger/holdninger der forventes og er således vigtig i kommunikationen mellem beslutningstagere og brugere, samt dit daglige virke i GUI. Samtidig er håndbogen en information om GUI s sammensætning og et udtryk for GUI s holdningsbearbejdning af skrevne og uskrevne regler i forbindelse med det at være leder, træner, medlem, forældre, udvalgsmedlem, eller bestyrelsesmedlem i vores idrætsforening. I afsnittet Adfærd, Holdninger og Handlinger, har vi forsøgt at opsætte et sæt spilleregler for hvordan Hovedbestyrelsen forventer at alle udvalg, medlemmer og alle andre der har tilknytning til GUI, optræder på, men også hvilke forventninger der kan stilles den anden vej igennem organisationen. GUI er en af de 3 ældste idrætsforeninger i Danmark, stiftet i 1866, som en skytteforening. GUI har igennem tiderne, altid haft ry for at være en hyggelig og åben idrætsforening, hvor der er plads til alle. Samtidig har GUI også altid været den forening i omegnen, der har kunnet samle mange mennesker, når der kaldes sammen til fest. Dette ry og den måde GUI omtales på, skal vi holde fast i, i årene fremover. Det håber vi denne Håndbog også kan bidrage lidt til, men det er jo selvfølgelig også op til dig, som leder/træner/aktiv/forældre i GUI, og dermed en slags ambassadør for GUI, at bidrage til, at GUI i fremtiden kan bestå og fastholde det gode ry og omdømme som vi har. Rigtig god fornøjelse med læsningen af denne Håndbog. Hvis du har ris, ros, eller nye input, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede, eller en anden person i Hovedbestyrelsen. På Grundfør Ungdoms- & Idrætsforenings vegne Leif Konradsen Hovedformand 3

4 2. Vedtægter Da vedtægterne kan ændres hvert år til Generalforsamlingen i februar, vil de gældende vedtægter kun kunne læses på vores hjemmeside 4

5 3. Organisation Organisation i GUI pr. 1. marts 2013: Hovedbestyrelsen driver klubben i dagligdagen og kan agere i henhold til vedtægterne, dog kan Bestyrelsen bemyndige Hovedbestyrelsen til at tage visse økonomiske beslutninger, op til et nærmere aftalt beløb. Hovedformand: Næstformand: Hovedkasserer: Sekretær: Overordnet ledelse af klubben. Kontakt til Kommunen og idrætssamvirke. Medlem af Formandsudvalget i Gl. Hinnerup Kommune. Børneattester. Halfordeling. Ansvarlig for afholdelse/indkaldelse til Generalforsamling. Kontaktperson for håndboldudvalget/petanqueudvalget. Stedfortræder for formanden. Kontakt til DGI og DIF. Medlem af Formandsudvalget i Gl. Hinnerup Kommune. Kontaktperson for seniorudvalget fodbold. Tilsyn med baner, net, kridtning med mere. Overordnet økonomisk styring. Overordnet ansvarlig for indkøb af rekvisitter. Medlemsregistrering (sammen med IT) Spillercertifikater. Kontaktperson for badmintonudvalget. Indkaldelse til bestyrelsesmøder i. h. t. planen. Tage referat af alle bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen. Udsendelse af dagsordener og referater. Revidering af Håndbog for GUI. Kontaktperson for fodbold ungdom Kontaktperson vedr. afvikling af evt. events. Stabsfunktioner under Hovedbestyrelsen: Sponsorer Fonde Medborgerhuset Medlemsregistrering Hjemmesiden/IT Øl/vandautomat Navne, telefonnumre og adresser på ovenstående findes på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen er sammensat af hele Hovedbestyrelsen, samt alle udvalgsformænd. Bestyrelsen afholder 4 6 møder, eller efter behov, om året og står for den overordnede drift af klubben. 5

6 Udvalgene: Der arbejdes med 5 faste sportslige underudvalg, samt eventuelle ad hoc udvalg, som kan nedsættes af bestyrelsen. Alle udvalg agerer i henhold til vedtægterne og Håndbog for GUI. Faste sportslige udvalg: Seniorudvalg Fodbold Ungdomsudvalg Fodbold Petanqueudvalg Badmintonudvalg Håndboldudvalg. Ad hoc udvalg: Kan nedsættes af bestyrelsen. Seniorudvalg Fodbold er ansvarligt for alle aktiviteter i fodbold for seniorer/oldboys. Udvalget kan bestå af 4 6 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Udvalgsmedlem 1: Udvalgsmedlem 2: Overordnet ledelse af seniorafdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Ansvarlig 11-mandsbaner/kridtning. Ansvarlig for alle seniorturneringer og kampfordeling. (Kampfordeling kan uddelegeres i samråd med ungdomsudvalget). Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til hovedkassereren. Ansvarlig for indkøb af rekvisitter i. h. t. budget. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder. Udsendelse af dagsordener og referater inkl. kontaktperson i HB. Ad hoc opgaver i udvalget. Do. 6

7 Ungdomsudvalg Fodbold er ansvarligt for alle aktiviteter i fodbold for ungdom. Udvalget kan bestå af 2 5 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Ansvarlig for holdsamarbejder i samarbejde med Bestyrelsen Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Ansvarlig for 5 og 7-mandsbaner/kridtning. Ansvarlig for alle ungdomsturneringer og kampfordeling. (Kampfordeling kan uddelegeres i samråd med seniorudvalget). Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til Hovedkassereren. Indkøb af rekvisitter i. h. t. budget. Kontakt vedr. sponsorer. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder. Udsendelse af dagsordener og referater inkl. kontaktperson i HB Petanqueudvalget er ansvarligt for alle aktiviteter i afdelingen. Udvalget kan bestå af 4 7 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Materiel/baner: Aktiviteter: Udvalgsmedlem: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Turneringsansvarlig. Udarbejdelse af vagtplaner. Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til Hovedkassereren. Ansvarlig for øl(automat)salg i afdelingen. Indkøb, i. h. t. budget. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder Udsendelse af dagsordener og referater, inkl. kontaktperson i HB Ansvarlig for området ved Petanque, inkl. affaldsstativer. Ansvarlig for rejser og andre arrangementer/fester. Ad hoc opgaver i udvalget. Badmintonudvalget er ansvarligt for alle aktiviteter i afdelingen. Udvalget kan bestå af 1 2 personer. Udvalget består af: Formand: Turneringer/økonomi: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Budgetansvarlig. Turneringsansvarlig. 7

8 Håndboldudvalget er ansvarligt for rapportering til bestyrelsen vedr. holdsamarbejdet TFH. Bestyrelsens forlængede arm til TFH. Udvalget kan bestå af 1 2 personer. Udvalget består af: Formand: Udvalgsmedlemmer: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen i GUI. Ad hoc opgaver i udvalget og stedfortræder for formanden. ORGANISATION I GUI Generalforsamlingen Hoved Bestyrelse 4 pers. Bestyrelse: Hovedbest. + formænd udv. Sponsorer/Fonde Hjemmeside/IT Automat Ad hoc udvalg Seniorudvalg Fodbold 4 6 pers. Ungdomsudvalg Fod/bold 2 5 pers. Badmintonudvalg 1 2 pers. Petanqueudvalg 4 7 pers. Håndbold udvalg 1 2 pers. 8

9 4. Holdninger, adfærd og handlinger I nærværende afsnit er beskrevet klubbens holdninger til adfærd og handlinger såvel internt i GUI som eksternt til øvrige klubber, organisationer, sponsorer og det omgivne samfund. Klub & medlemmer 1) Forventninger til klubben a) At GUI til enhver tid søger at etablere de bedst mulige fysiske forhold for udfoldelse af idræt for børn, unge og voksne, såvel både motionister som konkurrenceudøvere. b) At GUI giver mulighed for relevant uddannelse af såvel ledere som trænere. c) At GUI i alle sammenhæng handler økonomisk forsvarligt. d) At GUI sikrer et højt informationsniveau mellem hovedbestyrelse og udvalgene, udvalgene indbyrdes og mellem udvalgene og medlemmerne. e) At GUI medvirker til et positivt og godt socialt miljø blandt alle i klubben. f) At udvalgene indkalder til spiller-/forældremøder, hvor hovedpunkterne kunne være: Transport til kampe Kontingentbetalingen Betingelse for at spille kampe Træningslejre/-stævner m.v. (betaling) Orientering fra bestyrelsen om klubben Klubdragt Disciplinære regler Udveksling af telefonnumre/mailadresser h) At nye medlemmer bydes velkommen i klubben procedure udarbejdes. 2) Forventninger til medlemmer a) At alle medlemmer medvirker til at fremme et godt kammeratskab både inden for afdelingen og på tværs af disse, hvilket bl.a. vil indebære: At omgangstonen altid er positiv, At ingen moppes på grund af fysiske, psykiske eller sociale særpræg, herunder anden etnisk oprindelse, At regler for mødetid og afbud overholdes, At der alene gives konstruktiv kritik. b) At ethvert medlem overholder og sætter sig ind i klubbens love 9

10 c) At det enkelte medlem gennem sin adfærd undgår at friste til lovovertrædelser d) At medlemmer, der konstaterer lovovertrædelser, medvirker til, at de ansvarlige drages til ansvar e) At ordensregler for anlæg og rekvisitter efterleves både i eget klubregi og ved kampe i fremmede klubber. f) At anvisninger fra ledere og trænere følges/respekteres g) At Klubbens medlemmer ikke optræder på en måde, der nedvurderer klubben i almindeligt omdømme. h) At betale kontingent til tiden. Forholdet mellem klub og udvalg/træner/leder 1) Forventninger til klubben a) At alle nye trænere/ledere orienteres om klubben og hilser på udvalgsformand/ medlemmer og evt. kontaktpersonen fra Hovedbestyrelsen. b) At udvalgene som minimum hvert år før hhv. efter sæsonen afholder trænermøde c) At udvalgene har kendskab til aktuelle uddannelsestilbud d) At udvalgene til enhver tid tilskynder egnede personer til uddannelse og til deltagelse i klubbens arbejde som træner og/eller leder e) At Håndbog for GUI udleveres til alle trænere/ledere 2) Forventninger til trænere og ledere a) At trænere/holdledere ajourfører medlemslister for sit hold og rapporterer tilbage til udvalget, således alle aktive har betalt kontingent i henhold til punkt 8. Medlemsregistrering/kontingentopkrævning. b) At trænere/ledere altid foregår medlemmerne med et godt eksempel c) At trænere/ledere på rejse med børn og unge under 16 år ikke drikker spiritus i disses påsyn d) At trænere/ledere kender klubbens regler såvel de skrevne som uskrevne bl.a. ved gennemgang af denne håndbog e) At trænere/ledere kender reglerne i egne idrætsgrene 10

11 f) At trænere/ledere møder sportsligt omklædt til træning/kamp g) At trænere/ledere er parate til at undskylde mindre heldig opførsel over for dommer hhv. modstander h) At trænere/ledere holder et højt informationsniveau over for medlemmer/forældre samt udvalget. i) At udvalg/trænere/holdledere bidrager med artikler og billeder til hjemmesiden. j) At alle trænere og holdledere, der har med børn under 18 år at gøre, underskriver en attest, der berettiger hovedbestyrelsen at fremskaffe en pletfri børneattest. Forholdet til modspillere og dommere 1) Forventninger til GUI medlemmer Som værter ved kamp: a) At træner, holdleder, anfører eller anden ansvarlig altid modtager de gæstende hold/dommere og viser til rette med omklædning, opvarmning og besvarer evt. spørgsmål b) At spillere, ledere og trænere altid siger tak for kampen til modstandere og dommere Som gæster ved kamp/stævne: a) At vore medlemmer altid retter sig efter værternes anvisninger b) At vore medlemmer undgår fornærmende kommentarer c) At vore medlemmer uden tøven følger dommerafgørelser d) At kun den der er berettiget hertil fremfører klager over arrangementer og dommerafgørelser i samråd med udvalget og evt. Hovedbestyrelsen e) At vore medlemmer i forbindelse med kampe altid optræder i tøj med GUIlogo f) At vi altid behandler faciliteterne ordentlig g) At vi altid forlader faciliteterne i rimelig rengjort stand 11

12 Forholdet mellem klub og forældre 1) Forventninger til klubben a) At klubben altid tilstræber et positivt forhold til det enkelte ungdomsmedlems forældre b) At forældre hurtigst muligt kontaktes ved skader eller sygdom c) At forældre informeres ved disciplinære afgørelser d) At GUI inddrager forældre så meget som muligt i konkrete opgaver e) At der lyttes til forældres ideer og kritik, samt gives respons derpå 2) Forventninger til forældre a) At forældrene i så vid udstrækning som muligt følger deres børns deltagelse i idræt b) At forældre påtager sig opgaver i klubben og bakker børnenes interesser klubbens trænere og ledere op c) At forældre fremkommer med ideer og eventuel kritik d) At kontingentet indbetales rettidigt e) At forældre bidrager til at deres børn overholder klubbens love og reglementer såvel skrevne som uskrevne f) At forældre i videst muligt omfang deltager i GUI`s Generalforsamling hvor de har stemmeret g) At bidrage med artikler og billeder til hjemmesiden. Forholdet mellem klub, hovedorganisationer og Kommunen 1) Forventninger til klubben a) At GUI gennem tilbud, arrangementer og faciliteter altid fremstår som en integreret del af lokalsamfundet b) At GUI med udgangspunkt i idrætten og medlemmernes behov indgår i samarbejde med andre organisationer om aktiviteter, der kan gavne lokalsamfundet c) At GUI altid overholder gældende regler og frister over for såvel kommune som over for idrættens hovedorganisationer d) At GUI i økonomiske spørgsmål overholder gældende lovgivning (moms, skat m.v.) 12

13 2) Forventninger til hovedorganisationer og kommune a) GUI forventer et højt informationsniveau angående sager, der har indflydelse på GUI s aktiviteter b) GUI forventer at blive taget med på råd i disse sager Forholdet mellem klub og sponsorer 1) Forventninger til klubben a) At GUI indgår i et konstruktivt og troværdigt samarbejde med sine sponsorer og sørger herunder specielt for at sponsorerne får den ydelse som er aftalt. b) At GUI holder et højt informationsniveau til sponsorerne, bl.a. via klubbens hjemmeside. 2) Forventninger til sponsorerne a) At sponsorerne overholder de indgåede aftaler Forholdet mellem klub, tilskuere og andre besøgende 1) Forventninger til klubben a) At GUI sikrer tilrejsende aktører tilskuere og dommere de får fair play når de gæster Grundfør. b) At der forefindes og er adgang til rimelige faciliteter. c) At der forefindes et antal renovationsstativer på pladsen 2) Forventninger til tilskuere og andre besøgende a) At disse giver aktører og dommere fair play b) At alle faciliteter bruges med respekt og omtanke c) At pladsen forlades i rimelig rengjort stand 5. Kommunikation/Information/Sportslige samarbejder I GUI er det nødvendigt at have bestemmelser omkring bl.a. kommunikation og information, hvorfor der igennem tiden er opnået enighed og ikke mindst erfaringsmæssige fordele, vedrørende nedennævnte emner. Presse Sponsorer Reklame Logo/spilletøj 13

14 Kommunale og andre myndigheder Referater Fælles arrangementer Sportslige samarbejder Funktionsbeskrivelser Presse Al kontakt til pressen foretages af eller via hovedformanden. Henvendelse til pressen vedrørende det enkelte udvalgs sportslige aktiviteter og resultater kan foretages af udvalgsformanden, uden at komme ind på politiske spørgsmål. Sponsorer Der henvises til afsnittet Sponsorer. Reklame Faste reklamer i GUI s klubhus og på idrætsanlægget i Grundfør skal overholde kommunens til enhver tid gældende reklameregulativ, og godkendes af Hovedbestyrelsen. Indtægt af sådanne reklamer tilgår hovedkassen. Logo/Spillertøj/klubdrdagt GUI s logo må ikke ændres og skal bruges af alle udvalg som profilering af GUI. Logoet skal påtrykkes på alt spillertøj og alle klubdragter. Spilledragten er rød/hvid stribet trøje, røde bukser og røde strømper. Alle spilledragter er GUI s ejendom og der må IKKE trykkes eget navn på spilledragterne. Klubdragten (træningsdragten) kan variere fra sæson til sæson efter beslutning i bestyrelsen. Kommunale og andre myndigheder Kontakten til Favrskov kommune og andre myndigheder foretages altid af eller via hovedformanden. Ansøgning om lokaler foretages af Hovedbestyrelsen i samarbejde med de enkelte udvalg. Ansøgning til halfordeling og deltagelse i halfordelingsmøder foretages af Hovedbestyrelsen i samarbejde med de enkelte udvalg. Referater Bestyrelsesreferater fordeles til alle udvalgsformænd, og de enkelte udvalgsformænd skal formidle beslutningerne videre, til eget udvalg, samt eventuelt til trænere/holdledere. 14

15 Der skal udfærdiges referater af de enkelte udvalgsmøder og disse fordeles til alle udvalgsmedlemmer, samt til kontaktpersonen i Hovedbestyrelsen. Fælles arrangementer De enkelte udvalg, i fællesskab, tilstræber årligt, at afholde en Sports - & festdag i Grundfør. Sportslige samarbejder GUI tilstræber et positivt samarbejde med andre klubber i Favrskov kommune. Håndboldafdelingen indgår i holdsamarbejdet Team Favrskov Håndbold, indtil anden beslutning tages af bestyrelsen. Et holdsamarbejde kan kun indgås ved forudgående beslutning i bestyrelsen og på grundlag af en skriftlig aftale klubberne i mellem. Der kan IKKE indgås holdsamarbejde udenom GUI s bestyrelse af nogen art se vedtægterne. Et udkast til aftalegrundlag forefindes kontakt Hovedbestyrelsen. Funktionsbeskrivelser Det tilstræbes, at alle udvalg udfærdiger funktionsbeskrivelser for hvert udvalgsmedlem, samt for trænere og holdledere, hvoraf fremgår opgaver og ansvar for den enkelte. Der henvises desuden til punkt 3 i denne håndbog, samt til vedtægterne for GUI. 6. Samarbejde mellem Hovedbestyrelse, bestyrelse og udvalgene For at opnå den højeste effektivitet og synergi, herunder også økonomisk ansvarlighed, bør der samarbejdes i mellem Ungdomsudvalget og Seniorudvalget på følgende områder: Indkøb af rekvisitter Vedligeholdelse af sportsanlæg (Mål/Net) i Grundfør Vedligeholdelse, rengøring af boldskur indvendigt i Grundfør Vedligeholdelse af skabe i Rønbækhallen/HH-hallen Opmåling/kridning af alle baner i Grundfør før sæsonstart forår og efterår Aftale med kridtmand indgås af Seniorudvalget og Ungdomsudvalget. Hovedbestyrelsen udstikker de økonomiske retningslinjer og indgår endelig kontrakt Flytning af målene med mellemrum således at klipning af græs er muligt og således at der ikke gror højt græs i målene og andre steder Holdtilmeldinger Kampfordelere til og 11-mandsholdende 15

16 For at opretholde en rimelig standard på anlægget i Grundfør bør der samarbejdes udvalgene imellem på følgende opgaver: Tømning af renovationsstativer som er opstillet i nødvendigt omfang på anlægget Almindelig renholdelse af området/medborgerhuset Klipning af græs i mål og andre steder hvor kommunal klipning ikke er mulig Information til Hovedbestyrelsen såfremt der konstateres fejl eller mangler i bygningerne med mere Information om andre uregelmæssigheder til udvalg/bestyrelse eller Hovedbestyrelse Aftaler med trænere og holdledere: Aftale med trænere og holdledere til ungdom foretages af udvalgene i henhold til de regler der er udstukket fra bestyrelsen og i øvrigt i henhold til lovgivningen Aftale om ansættelse af trænere og holdledere til senior foretages af Seniorudvalget. Hovedbestyrelsen udstikker de økonomiske retningslinjer i henhold til lovgivningen. 7. Økonomi Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den samlede økonomi i GUI i henhold til vedtægterne. Udvalgene er ansvarlige for overholdelse af de udarbejdede budgetter. Budgetter: Alle udvalg udarbejder og afleverer budgetforslag til hovedkassereren senest den 15. januar hvert år. Bestyrelsen gennemgår og eventuelt godkender budgetforslag, inden Generalforsamlingen i februar måned og meddeler beslutningen til udvalgene. Budgetgennemgang: Budgetgennemgang foretages af Hovedkassereren med hvert enkelt udvalg, efter behov, men minimum 2 gange på en sæson, således at udvalget kan følge omkostningsniveauet i forhold til budget og agere derefter således at budgetterne altid overholdes. Regnskab: Udvalgene skal aflevere alle fakturaer, udlægsbilag med mere til Hovedkassereren løbende og ved årets afslutning inden udgangen af december måned hvert år. 16

17 Der foreligger endeligt regnskab til godkendelse på sidste bestyrelsesmøde inden Generalforsamlingen. Indkøb: Indkøb i GUI s navn, kan kun foretages af den person der er udpeget til dette og udstyret med rekvisitionsblokke. Der skal ALTID udfyldes en rekvisition på købet, kopi afleveres til Hovedkassereren, straks efter købet. Fakturaer, udlag med mere: Alle udgifter afholdes af hovedkassen se i øvrigt afsnittet Indkøb. Fakturaer, udlægsbilag med mere afleveres til den økonomisk ansvarlige i udvalget, som attesterer og påfører hvad det hidrører og afleverer til hovedkassereren i så god tid at betalingsfristen kan overholdes. Ved udlægsbilag med mere påføres der navn på modtageren samt registreringsnummer og kontonummer hvor overførsel kan ske til Det er ikke hovedkassererens ansvar hvis der påføres forkert kontonummer. Aktivitetstilskud, kontingentindtægter og andre indtægter: Alle indtægter skal tilgå hovedkassen. Kontingentindtægter bogføres på det enkelte udvalgs konto. Økonomiske dispositioner: Udvalgene kan udelukkende disponere i henhold til de godkendte budgetter. Ved behov for investeringer udover budgettet skal dette godkendes af Hovedbestyrelsen og/eller bestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan disponere i henhold til budgettet, men kan dog også beslutte større økonomiske dispositioner. Deltagelse i stævner og turneringer: GUI giver ikke tilskud til medlemmerne til deltagelse i stævner/turneringer i andre klubber. Der er egenbetaling til såvel stævner som til transport. Trænere og holdledere holdes skadesløse ved deltagelse i maksimalt 2 stævner/turneringer i andre klubber sammen med holdet i hvert kalenderår. GUI dækker hele udgiften til holdgebyrer til maksimalt 2 stævner pr. kalenderår pr. hold. Egenbetaling fra medlemmet skal ske ved tilmelding på hjemmesiden, hvor hver enkelt event/stævne oprettes. 17

18 8. Medlemsregistrering/kontingentopkrævning Alle medlemmerne opretter en profil på hjemmesiden og tilmelder sig selv på hjemmesiden og betaler omgående kontingentet, ellers kan der ikke deltages i aktiviteterne i GUI af nogen art. Efter maks. 2 træningspas skal medlemmet oprettes på hjemmesiden. Ingen der ikke har betalt kontingent, kan optræde på et hold under GUI. Hovedbestyrelsen kan udpege en central hovedadministrator der i samråd med hovedkassereren administrerer medlemsregistrering af samtlige aktive medlemmer, alle udvalgsmedlemmer, trænere og holdledere, samt eventuelle æresmedlemmer og passive medlemmer. Hovedadministratoren og hovedkassereren er ansvarlige for indberetninger til Kommunen, med flere. Navn, telefonnummer og adresse på hovedadministrator/hovedkasserer fremgår af oversigt på klubbens hjemmeside. Hvert udvalg udpeger en person der er ansvarlig for kontrol af at de retningslinjer der er udstukket af bestyrelsen og beskrevet i denne håndbog overholdes. Denne er eneste kontaktperson i udvalget til hovedadministratoren/hovedkassereren. Alle medlemslister skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, adresse samt fødselsdato og år. Plan for tilmelding og betaling af kontingent: Der betales kontingent straks ved tilmeldingen på hjemmesiden. Oldboys fodbold og Petanque senest i april for 1 hel sæson = et helt kalenderår. Håndbold (iht. regler under TFH) Badminton senest i september for 1 hel sæson = et helt år fra sommerferie til sommerferie. Seniorfodbold og ungdomsfodbold senest i april og august for ½ sæson pr. gang. Der kan opkræves ½ kontingent for spillere der starter midt i en sæson. Terminer Oldboys fodbold, Petanque, Seniorfodbold og Ungdomsfodbold: Primo april/august: Medlemslister trækkes fra hjemmesiden af træner/holdleder, eller udvalgsformanden, for kontrol af at alle har betalt kontingent. Ved manglende betaling efter 4 træningspas skal medlemmet bortvises fra træning og kan ikke spille kampe, indtil betaling har fundet sted. Spillercertifikat kan ikke udleveres til anden klub, såfremt der ikke er betalt fuldt kontingent. Der kan eventuelt tages kontakt til Hovedformanden, eller Hovedkasseren. 18

19 Termin for Badminton: Primo september: Medlemslister trækkes fra hjemmesiden af træner/holdleder eller udvalgsformand, for gennemgang og kontrol af at alle har betalt kontingent. Spillercertifikater Disse udarbejdes/afhentes hos hovedkassereren, eller udvalgsformanden. 9. Indkøb af rekvisitter med mere Indkøb af rekvisitter, spillertøj og klubdragter foretages for fodbold af den af Hovedbestyrelsen udpegede person. Petanque og Badminton foretager selv indkøb. Der udfærdiges altid en rekvisition i hvert enkelt tilfælde, hvor kopien tilgår Hovedkassereren, så denne kan sammenligne, op mod faktura. Nummererede rekvisitionsblokke udleveres af Hovedkassereren. Indkøbene foretages udelukkende hos en af Bestyrelsen valgt leverandør. Indkøb af mål, net, og andre store rekvisitter foretages i samråd med Hovedformanden og/eller Hovedkassereren, idet der eventuelt kan opnås tilskud. Medlemmers køb af klubdragt/træningsdragt Bestyrelsen fastsætter prisen for klubdragter i samråd med tøjleverandøren. Bestilling og indkøb foretages af medlemmet selv i den udpegede sportsforretning. Medlemmets egenbetaling skal ske ved bestilling af klubdragten, eller efter aftale med sportsforretningen.. Eget navn kan trykkes på klubdragten, der betales ekstra for dette ved bestilling af klubdragten. Sponsorlogo på klubdragt Dette kan kun aftales med Hovedbestyrelsen. Spillertøj Alt spillertøj er GUI s ejendom og der må IKKE trykkes eget navn på dette. 10. Sponsorer Sponsoraftaler kan kun indgås af Hovedbestyrelsen hvorfor alle henvendelser vedr. sponsorater skal gå her igennem. Hovedbestyrelsen indgår aftale med hovedleverandør af rekvisitter, spillertøj, klubdragter, automatvarer med mere. Hovedbestyrelsen tilstræber desuden at sælge bandereklamer på stadion i Grundfør. 19

20 Sponsoraftalerne indgås for en tidsubestemt årrække indtil en af parterne eventuelt opsiger aftalen skriftligt i henhold til kontrakten. Hovedbestyrelsen har udarbejdet et Sponsorprospekt som skal udleveres til alle potentielle sponsorer og som er grundlaget for sponsoraftaler i GUI. Dette samt kontrakter kan hentes på hjemmesiden. Der er udarbejdet prisliste for sponsorater i GUI. Se også punktet Forholdet mellem klub og sponsorer under hovedpunktet Adfærd, holdninger og handlinger. 11. Hjemmeside GUI tilstræber altid at have en tidssvarende hjemmeside med alle relevante oplysninger om klubben. Hjemmesidens adresse er Forretningsbetingelser for GUI s website GENERELLE OPLYSNINGER OM KLUBBEN Klubbens juridiske navn: Grundfør Ungdoms- og Idrætsforening Selskabsform: Forening CVR-nummer: Adresse: GUI Algade 6 Grundfør 8382 Hinnerup Officiel adresse: Officiel web-adresse: PRISER Alle priser er i danske kroner (DKK) og er ikke tillagt moms, da vi er en forening. GUI kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100,- og 0,70 kr. pr. transaktion for beløb op til 50,- Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder. BETALING På kan du betale med Dankort, Visa/Dankort eller edankort (Netbank) Betaling sker forud. Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling. ABONNEMENTSVILKÅR Det er en forudsætning for medlemskabet af Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings 20

21 fodboldafdeling, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Grundfør Ungdoms- og Idrætsforening og Nets. I forbindelse med din første betaling godkender du, at Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling fremover må trække pengene via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling. Beløbet du skal betale for medlemskabet af Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 5 dage inden hver betaling modtage en /sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling benytter Quickpay, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk træk på betalingskort gemmes dine kortinformationer hos Quickpay ikke hos Grundfør Ungdoms- og Idrætsforening. Kvittering for betaling sendes pr . Du skal være opmærksom på at den automatiske betaling først stopper, når du formelt melder dig ud af klubben. Du kan melde dig ud ved at kontakte medlemsadministrationen på Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye Dankort kan du opdatere din betalingskort-information ved at logge ind på din profil på Grundfør Ungdomsog Idrætsforenings fodboldafdelings medlemsregistreringssystem. Klik på "Dine tilmeldinger", og klik hér på "Ret Dankort info". Læg derefter oplysninger om dit nye betalingskort ind. "Ret Dankort info" kommer først frem, når du har modtaget dit nye betalingskort. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Grundfør Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdelings medlemsregistreringssystem som beskrevet ovenfor. FORTRYDELSESRET Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste. PERSONOPLYSNINGER Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos GUI samt til udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. 21

22 Som registreret bruger hos GUI har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos GUI, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. NYHEDSBREVE Nyhedsbreve sendes via til den adresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil. COOKIES I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter. I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies". TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden. FORBEHOLD GUI tager forbehold for tryk- og prisfejl. GUI er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. ANSVARSFRASKRIVELSE GUI og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for - at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov. - at og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. GUI og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af GUI ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for GUI. GUI påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af GUI ydelser på 22

23 KLAGER OG REKLAMATIONER Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til GUI 12. Klubhus/Medborgerhus og andre bygninger Klubhus/Medborgerhus er beliggende Algade 6, Grundfør, 8382 Hinnerup. Klubhus/Medborgerhus styres i dagligdagen af GUI. GUI s hovedbestyrelse udpeger en husansvarlig, kaldet husdirektøren. Huset er ejet af Favrskov Kommune. Vedtægter for huset Der er udarbejdet vedtægter for huset som er godkendt af Favrskov Kommune. Vedtægterne er ophængt i huset og skal følges. Brug af klubhus/medborgerhus Huset må kun benyttes til/af foreninger med tilknytning til Grundfør Sogn. Huset må ikke bruges til private arrangementer af nogen art, ej heller børnefødselsdage. Huset/lokalet skal forlades i ryddet stand. Se i øvrigt vedtægterne i huset. Bookning af lokaler Lokaler bookes på kalenderen i forgangen. Skriv formål og initialer på den dato hvor lokalet skal benyttes. Nøgler Hovedbestyrelsen administrerer alle nøgler til klubhus/medborgerhus, boldskur, boldrum, kridtskur og Petanque-huset. Udlevering af nøgler sker ved henvendelse til Hovedbestyrelsen. Der kvitteres for nøglerne. Lån af Petanque-anlægget Lån af Petanque-anlægget til afslutninger/sammenkomster for et hold eller en afdeling skal ske ved henvendelse til Petanque-udvalget GUI Håndbog Udarbejdet maj Revideret januar

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Ballerup Atletik Klub 2006

Ballerup Atletik Klub 2006 Vedtægter Side 1 af 9 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er: Ballerup Atletik Klub (BAK) 1.2 Klubben er stiftet den 15. maj 1974, og er hjemmehørende i Ballerup kommune. Klubbens hjemmeside er: www.ballerup-ak.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere