Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr ,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker."

Transkript

1 Københavns Byret DOM Afsagt den 17. december 2012 i sag nr. BS 26B-5312/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D mod Scandinavian Airlines System- Denmark- Norway- Sweden (SAS-konsortiet) v/ SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB Stockholm Sverige og SAS Danmark A/S og SAS Norge AS og SAS Sverige AB Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 27. september 2011, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt A, B, C og D har været uds for forskelsbehandling som følge af deres alder, i forbindelse med deres afskedigelse fra de sagsøgte, og om de som følge heraf har krav på økonomisk kompension. For såvidt angår B, C og D, der alle er genans i de sagsøgte, drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt deres anciennitet i de sagsøgte skal opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen til genansættelsen. Sagsøger har nedlagt følgende påstande: Sagsøgte tilpligtes til A betale kr ,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes til B betale kr ,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes opgøre Bs SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april Sagsøgte tilpligtes til C betale kr ,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes opgøre Cs SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011

2 - 2 - Sagsøgte tilpligtes til D betale kr ,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Sagsøgte tilpligtes opgøre Ds SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 De sagsøgte har nedlagt følgende påstande: Principalt over for samtlige sagsøgernes påstande: Frifindelse Subsidiært over for samtlige sagsøgernes betalingspåstande: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af sagsøgerne. 1.2 Derudover nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand: Sagsøgerne tilpligtes anerkende, sagsøgte er berettiget til indplacere sagsøgerne på senioritetslisten primært efter ansættelsesdo og sekundært efter fødselsdo. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Sagsøger, Ligebehandlingsnævnet, har den 22. september 2010 truffet afgørelse i As, Bs, Cs og Ds sager. Ligebehandlingsnævnet har i afgørelser, der vedrørende det i nærværende sag omhandlede, er enslydende, anført blandt andet følgende: "...Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, klager herved er blevet uds for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ligebehandlingsnævnet finder ikke, forskelsbehandlingslovens bestemmelse om opretholdelsen af gældende aldersgrænser i kollektive aftaler til trods for forbuddet mod forskelsbehandling, finder anvendelse i sagen, da den ikke omhandler gældende aldersgrænser fasts i overenskomst, i den i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3, nævnte betydning. På denne baggrund finder nævnet, indklagede arbejdsgiver ved indgåelsen af denne aftale har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven......godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der henset til længden af hans ansættelse og det i øvrigt oplyste i sagen, passende skønsmæssigt kan fastsættes til kr..." Forklaringer. Der er afgivet forklaring af D, A, Tine Moe, Mogens Holgaard og Ove Alstrup. D har forklaret, han blev ans i SAS den 30. september Han kom fra gymnasiet og gik derefter på SAS flyveskole i Roskilde, hvorefter han blev ans i september 1998.

3 - 3 - Han husker tiden omkring afskedigelsen ret godt. I januar 2009 blev det meddelt, der var en overtallig situion, og SAS ville afskedige i overensstemmelse med senioritetslisten. Han gjorde allerede på dette tidspunkt direktøren for SAS Danmark opmærksom på, afskedigelse efter senioritetslisten ville indebære aldersdiskriminion. Hvis han havde været 9 år ældre, ville han således ikke være blevet afskediget. Han og medsagsøger A blev af direktøren inviteret til møde med denne. På dette møde sagde direktøren, hvis D kunne bevise sin påstand om aldersdiskriminion, ville man tage hensyn til dette. Han ved, advok Ulrik Jørgensen lavede et not, der i hovedtræk sagde, man ikke kunne opsige på tværs af "rekrutteringsomgange" uden komme i karambolage med forbudet mod aldersdiskriminion. Til starte med opsagde SAS hele den bageste "rekrutteringsomgang", dvs. rekrutteringsomgangen før sagsøgers. Det viste sig ikke være nok. På dette tidspunkt gjorde han igen ledelsen opmærksom på, hvis man klippede rekrutteringsomgange over, kom man i karambolage med aldersdiskriminionsforbudet. Der var intet arbejde få i Danmark. Derfor var han nødt til søge job i Qar Airways, der var det eneste flyselskab, der søgte piloter, og som accepterede sagsøger og medsagsøgte A med det erfaringsgrundlag, de havde. Han var til interviews og simulorprøvning. Inden han startede omskoling i Qar, skrev han under på, han skulle betale for omskolingen, hvis han forlod selskabet inden en vis frist. Han skulle betale en såkaldt bond på dollars. Hans 2 små piger måtte tages ud af børnehave og skole. Der var også rejse- og flytteomkostninger ved den nye ansættelse. Da han blev kontaktet af SAS den 3. december 2011 med henblik på genansættelse, tænkte han, behovet for afskedige piloter ikke havde været til stede, men det snarere havde været noget regnskabsmæssigt, der havde været baggrunden for afskedigelserne. Han syntes, det var ærgerligt. Det havde kostet ham dollars, og han havde måttet flytte til Qar. Han tog mod tilbudet om genansættelse hos SAS, da han hele sit voksne liv havde været ans i SAS. Endvidere var pensionen ret lukriv. Han havde alle sine kolleger i SAS. Familiemæssigt var det også traktivt. Børnene kunne komme hjem til bedsteforældrene. Senioritetslisten var forts gældende ved hans genansættelse. Alderen var derfor direkte afgørende for, hvilken stilling han blev tilbudt. Hans anciennitet blev forkortet med 5 måneder og 28 dage. Det har betydning for blandt andet hans ID rettigheder. Senioritetslisten har endvidere betydning for blandt andet prioriteringen af hans ferie Hans sidste flyvning var 31. august Han fløj første tur for Qar Airways den 4. september Han var således fritstillet. Han er medlem af bestyrelsen i Dansk Pilotforening, der er de danske piloters fagforening. Pilotforeningens holdning til senioritetslisten er, det er den, der er gældende. De sidste 3 år har han stillet op til valg på få ændret senioritetslisten. Fagforeningens holdning var, man ikke kunne lave om på senioritetsprincippet, da det var overenskomstfasts. Det skyldtes, de piloter, som havde særlige rettigheder, som udsprang af senioritetslisten, ikke på længere sigt kunne bevare disse. Pilotforeningens bestyrelse bestod overvejende af ældre kaptajner. Det er hans opftelse, arbejdsgiveren er ansvarlig for, loven overholdes. Han viste advok Ulrik Jørgensens not til pilotforeningen, men det ændrede ikke ved deres holdning. I SAS Commuter, hvor han startede, arbejdede man ikke med rekrutteringsår. Man blev ikke indplaceret efter rekrutteringsår. Der var en anciennitetsliste. Den havde han ikke noget problem med, men han mistede 100 pladser på grund af sin alder, da han blev ans i SAS, hvil-

4 - 4 - ket han dengang gjorde opmærksom på. Ved overflytning fra SAS Commuter til Main fulgtes senioritetslisten. Han har ikke gjort sig overvejelser over, hvor hans situion ville have set ud, hvis der havde været anvendt et anciennitetsprincip i stedet for et senioritetsprincip. Han ved ikke, om pilotforeningen har undersøgt dette. Han har været med i bestyrelsen i 2 måneder. Han betalte en training bond på dollars til Qar Airways, fordi han fik en omskoling til en Airbus. Han ved ikke, om omskolingen koster dollars eller mindre. Bonden bliver først aktiveret, når man starter omskolingen. Når man har sit final linecheck, aktiveres bonden. Hvis man bliver 24 måneder efter final linecheck, er bonden betalt ud. På det tidspunkt, hvor han forlod Qar Airways, var det for ham fuld takst. Han ville have haft mulighed for optjene fuld pension, sådan som det ser ud i dag. Han blev ans som 22-årig. Fuld pension optjenes efter 30 år. På klagetidspunktet vidste han ikke, hvor længe han ville være ude. Pensionsspørgsmålet er nu irrelevant for ham. A har forklaret, han startede den 29. juli 1998 i SAS Commuter efter uddannelsen på SAS' flyveskole, hvor alle 4 sagsøgere startet. Han havde været i SAS i 11 ½ år, da han blev opsagt. Opsigelsen var den sværeste tid i hans liv. Han troede ikke rigtig på, han ville blive afskediget. Han blev stort set på alle fridage ringet op af trafikvagten og bedt om møde, fordi der manglede piloter. Da han blev ringet op af sin chef, var han i chok. Hvis anciennitetsprincippet var blevet anvendt, var han ikke blevet fyret. Han blev alene fyret på grund af sin alder. Han fik ansættelse i Qar Airways. Hans hustru var gravid på daværende tidspunkt. De kunne ikke blive i deres lejlighed, hvis han ikke tog jobbet i Qar Airways. Han startede 2 uger efter D den 18. september Han bestod optagelsesprøven til Qar Airways. Han underskrev også et training bond på dollars. Han flyttede hele sin familie til Qar. Da han fik tilbud om genansættelse i SAS, havde han svært ved forstå, man kunne tilbyde ham et job så kort tid efter hans opsigelse,. Han blev meget glad, men han havde ikke økonomi til betale de dollars til Qar Airways. Han ville gerne have været genans i SAS. Forevist ekstrakten, side 221, mailkorrespondance, bekræftede han, han har bedt SAS om genansættelse. Han ønskede komme tilbage i slutningen af maj 2010, hvor han havde fået et jobtilbud. Dette tilbud blev imidlertid trukket tilbage. Han er derfor forts ans i Qar Airways. Han savner sine kolleger hver dag. Hans børn savner deres bedsteforældre hver eneste dag. Hans hustru måtte opsige sit job og får stadig sværere ved få job, når de vender tilbage til Danmark. Da daginstitutionerne lukker tidligt i Qar, kan hans hustru ikke arbejde. Han har også tabt mange penge på sin pension på grund af den måde, som pensionen er opbygget på. Tine Moe har forklaret, hun er uddannet jurist og advok. Hun har været ans i sagsøgte siden Hun var ude i 6-7 måneder hos Coloplast. Siden 1. august 2009 har hun været forhandlingschef i sagsøgte. SAS er et skandinavisk flyselskab, som har medarbejdere i Norge, Danmark og Sverige. Piloterne har en fælles overenskomst på tværs af landene. Den er udfærdiget på svensk, men gælder alle piloter. De øvrige medarbejdergrupper har nionale overenskomster. Udgangs-

5 - 5 - punktet er, det er svensk ret, der gælder ved fortolkning. Men den nionale lovgivning gælder i de enkelte lande. Forevist ekstrakten, side 282, om krisen i SAS, forklarede hun, man forsøgte forhandle nogle besparelser ind i overenskomsterne i december Der blev aftalt et tjenestegøringsbilag, der indebar, hver pilot kunne flyve mere. Der blev også s nogle fly på jorden. Det skulle ske hen over Det ville blive fra sommerprogrammets start. Det ville på grund af forskellige planlægningsmæssige forhold tage nogen tid, inden det aftalte kunne træde i kraft. Der var også afskedigelser i sommeren Her afskedigede man de piloter, der var pensionsberettigede. Grunden til man kunne genansætte piloter i december 2010 var, der var sket ændringer i markedet, som gjorde, man kunne sætte flere fly ind. Der var forts underskud. Det er ikke hende, der vurderer, om der kan ske genansættelse. Der var også andre flyselskaber, der ste fly på jorden i denne perioden. Forevist ekstrakten, side 107, meriale om Core SAS 12. februar 2009, forklarede hun hun ikke var ans på dette tidspunkt. Hele planen hed Core SAS. Pilotforeningen har ikke haft indvendinger mod senioritetslisten. I de tilfælde, hvor dette princip ikke er fulgt, er der indgået særskilte aftaler herom. Der har været en retssag i Sverige. Den handlede om håndtering af en situion, hvor der var arbejdsmangel, herunder om der skulle gives mere orlov. Dommen sagde, opsigelse på grundlag af senioritetslisten var i orden. Det er hendes vurdering, senioritetslisten for piloternes og deres fagforeninger er noget af det helligste, der findes i SAS. Samme principper anvendes i en lang række flyselskaber verden over. Alle er lige. Det giver ansættelsestryghed følge listen. Hun mener, det er i pilotforeningernes interesse have senioritetslisten. Fra et arbejdsgiversynspunkt ville det være mere traktivt kunne vælge den bedste mand. Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikions- og senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede hun, hun ikke var involveret i forhandlingerne vedrørende dette. Hun ved derfor ikke, hvorfor der gælder forskellige regler før og efter Forevist ekstrakten, side 82, forklarede hun, hvis man skulle ændre på senioritetslisten, ville man skulle ændre på alle de punkter, som er nævnt. De sagsøgte har cirka 1500 anste piloter. De har alle indrettet deres karriere på listen. Kombilisten er en kombinion af det gamle SAS og SAS Commuter. Piloter i Danmark har 11 måneders opsigelse. I Norge og Sverige har de kun 6 måneder. I Danmark er funktionærlovens regler forhandlet ind. SAS ville gerne have 6 måneders opsigelse. Da opsigelserne blev gennemført, overvejede de, om de var nødt til følge den kollektive overenskomst. De mente ikke, den var direkte aldersdiskriminerende. Hvis det var indirekte diskriminerende, vurderede de, det i hvert fald var sagligt begrundet.

6 - 6 - Man kunne ikke have givet mere LOA (Leave of absence). Det var ikke muligt, da det kunne have omskolingsmæssige og dermed økonomiske konsekvenser for SAS. Det var derfor deres vurdering, opsigelser derfor ikke kunne undgås. Der skete også opsigelser i Norge og Sverige. De havde forhandlet for undgå afskedigelser. De havde lavet et bilag, der handlede om, hvordan man skulle håndtere overtallighed frem til slutningen af Først skulle man gå ud med orlov. Herefter skulle man begrænse muligheden for førtidspension. Da dette ikke var tilstrækkeligt, var det de pensionsberettigede. Dernæst måtte man følge overenskomsten. Den konkrete baggrund for SAS kunne genansætte, husker hun ikke. Hun fik besked om, der kunne ske genansættelse. Det var forholdsvis kompliceret. Genansættelse skulle ske i en bestemt rækkefølge, herunder i samme segment. Det var et puslespil. De fly, der havde stået på jorden, fløj igen. Nogle piloter blev ans i Cimber. Transportordningen gik ud på, danske og norske piloter selv skulle transportere sig til Stockholm på nogle særlige vilkår. Cimber havde base ud af København. RC er de mindre fly. Main er de lidt større fly. Det er bedst være i Main på grund af bedre løn og pension. SAS anciennitet bruges til tildele ID-billetter og jubilæumsanciennitet. En pilot får kr. i jubilæumsgriale efter ansættelse i 25 år. Jubilæumsgrialet udbetales senere, hvis ancienniteten ændres i nedadgående retning. ID-rettigheder er en policy, der ensidigt kan tages væk igen. Den pilot med den højeste anciennitet kommer med flyet i tilfælde af knaphed på sæder. Ved afskedigelserne tænkte de over, der kunne være tale om indirekte aldersdiskriminion, men de mente, det var sagligt og dermed lovligt opsige. Hun mener faktisk ikke, de indhentede et juridisk responsum om sagen. Der lå en overenskomst, som de var forpligtet til følge. De skal følge loven, og det vurderede de, de gjorde. En omskoling koster SAS kr., dvs. mere end dollars. Hun ved ikke, hvordan Qar Airways beregner deres bonds. Mogens Holgaard har forklaret, han er tidligere formand for Dansk Pilotforening. Han har været pilot hele sit liv. Han har været jagerpilot og startede i SAS i Han var formand for pilotforeningen fra 2002 til Han var næstformand fra 1999 til Senioritetsliste i SAS og i alle andre klassiske, ældre flyselskaber er fundamentet i piloternes ansættelse. Man får et nummer, når man starter ansættelsen. Det får nogle konsekvenser, som pilotforeningen anser for en fordel. Det er din plads på listen, der afgør, hvornår du bliver kaptajn. Den regulerer din karrierevej og din anciennitet i tilfælde af opsigelse. Det er meget væsentligt bygge tryghed op via en sådan liste. Jo ældre du bliver, jo sværere bliver det få ansættelse i andre selskaber, hvor du så også skal begynde fra bunden. Det er hjerteblod og det sidste, fagforeningen vil ændre.

7 - 7 - Forevist ekstrakten, side 80, Kvalifikions- og senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, det er rekrutteringsåret, der er afgørende. Han ved ikke, hvornår dette blev indført. Det var der i Han oplevede det som hensigtsmæssigt. Det var ikke noget, han stillede spørgsmål ved. De fleste piloter kom med en baggrund i Flyvevåbnet. Da han startede, fik han vide, hvis du starter i perioden 1. juli til 30. juni, bliver du indplaceret i et bestemt rekrutteringsår. Det var i hans egen interesse, da han så kunne time sin afgang fra Flyvevåbnet på en fair måde. Han udskød således afgangen fra sommeren 85 til foråret 86. Da han blev ans, var der mange af hans ældre kolleger fra Flyvevåbnet, der også startede. De fik på grund af deres alder højere senioritet end ham. Han fandt dette helt nurligt, da det var dem, han havde lært flyvning af. Man skal være ans i 30 år i SAS for optjene fuld pension. De fleste blev ans i 29 års alderen. En mand, der blev ans i 40 års alderen, kunne ikke nå optjene fuld pension. En sådan person ville overhale ham på senioritetslisten, men det ville ikke betyde noget, da vidnet alligevel ville ende med overhale ham set i forhold til livslønnen. Dengang arbejdede man til 60 år. Nu er det 65 år. I januar 2005 gik man over til bruge ansættelsesdo. Det skyldtes, der kom en ny ligebehandlingslovgivning. Pilotforeningen overvejede ikke ændre senioritetslisten, da det var hjerteblod. Hvis han havde sagt, princippet skulle ændres bagud, ville det næppe have været muligt. Man lavede en ny fremadrettet ordning, der var tilpasset lovgivningen. Man vurderede, der ikke var noget forkert i opretholde det gamle system bagudrettet. SAS voksede meget hurtigt på et tidspunkt, og der blev startet 3 stslige flyverskoler for få nok civilt uddannede piloter. Rekrutteringsbasen blev ændret. Ræsonnementet blev et andet. Antallet af piloter er blevet reduceret. I 2008 vurderede SAS, der var en overtallighed, der skulle reguleres. Pilotforeningen var enig i reguleringsmetoden, der gik ud på, piloter, der kunne, skulle gå på pension. Hele efteråret 2008 forhandlede pilotforeningen med SAS om effektiviseringer, således SAS i begyndelsen af 2009 kunne levere et tilfredsstillende regnskab. Pilotforeningen skrev under på resultet i december Der skulle håndteres 400 piloter. Det sværeste var komme overens om en overtallighedsordning, som de var trygge ved. Cirka 160 piloter fik en stimuleret førtidspensionsordning. De fik 2 ekstra månedslønninger i 3 år oven i førtidspensionen. En trinvis raket om LOA (Leave of absence) var også stimuleret. Man mistede ikke pensionsindbetalinger. Man ønskede stimulere folk til arbejde på deltid. Der var også noget med omskoling, hvis folk ville søge væk. Restovertallighed skulle håndteres efter de gældende regler, dvs. opsigelse. I juni 2009 kom pilotforeningen i strid med SAS om disse opsigelser, som pilotforeningen havde håbet kunne undgå. Pilotforeningen var uenig med SAS om metoderne. Pilotforeningen syntes, der skulle have været bevilget mere deltid. SAS vandt sagen. SAS kunne kun opsige i overensstemmelse med senioritetslisten. Det var forts hjerteblod.

8 - 8 - Forevist ekstrakten, side 82, Kvalifikions- og senioritetsbestemmelser i overenskomsten, forklarede han, det er det, der gælder. I 2008 aftalte pilotforeningen med SAS helt ekstraordinært, dem, der havde optjent fuld pension, skulle gå på pension. Det var for undgå, unge piloter måtte tage til udlandet. De ældre havde vidst fra starten af ansættelsen, de skulle gå som 60 årige med fuld pension. I 2009 skete der opsigelser i henhold til overenskomsten. Han har ingen erindring om, det har været drøftet, det var aldersdiskriminerende følge senioritetslisten. Ove Alstrup har forklaret, han startede i 1988 og fra 1992 og frem til 2000 var involveret i pilotforeningen i forskellige roller. Han sad i bestyrelsen. Det sidste år var han formand. I 2001 til 2006 var han i SAS' HR-afdeling. På baggrund af 9/11 blev han bedt om påtage sig dette job. Han var og er forts aktiv pilot. Han arbejdede fra 2006 til 2008 uden for SAS, men fløj stadig deltids. Han kom tilbage og kom til beskæftige sig med allokering af fly i perioden 2008 til I foråret 2011 blev han ans til dimensionere personalet i ressourceoptimeringsafdelingen. En omskoling af en pilot koster fra kr. til kr. incl. produktionstab i form af løn. Halvdelen er nok løntab til elev og instruktør. Resten er direkte omkostninger såsom leje af simulor. Han har forhandlet på begge sider af bordet. Han kom fra Flyvevåbnet, hvor han havde været i 10 år. Han kendte reglerne, da han blev ans. De gjaldt for hver rekrutteringsomgang. Han blev ans tidligt, men havnede som nr. 62, da 50 piloter, som blev ans efter ham, kom foran ham på listen. Sådan var det bare. Pilotforeningen holdt fast i dette princip. Der blev lavet nogle små justeringer, i relion til doer, men ikke i relion til selve princippet. Mens han var i bestyrelsen, overvejede man ikke ændring, men man anså princippet for fair. De ældste kunne nå få en karriere og en pension. Det oplevedes som en højere retfærdighed. Han var væk fra SAS fra 2006 til 2008, hvor man begyndte forhandle Core SAS. I 2009 var han med til sætte fly på jorden og lave et mindre trafikprogram. Man kunne ikke forudse, der ville blive behov for nyansættelser. Omkostningerne skulle hele tiden tilpasses. Sommerprogrammet gøres typisk færdigt i september det foregående år. Der er typisk måneders planlægningstid. Der er en 18-måneders cyklus for omskoling. Man begyndte ansætte i 2011, selv om ekspansionen først ville komme senere. Der blev lavet en ny ordning for dimensionering af personalet. Ordningen giver mulighed for købe fridage hos piloterne på frivillig basis, hvilket reducerede antallet af tilkaldevagter. Forevist bilag G forklarede han, det er en kombiliste fra 23. marts 1997 vedrørende SAS Commuter og SAS Danmark fra ansættelsesåret 1997 til Hvis der var en kaptajnstilling, fik den, der stod øverst på kombilisten, stillingen. I Mærsk havde man en tilsvarende liste. De blev inspireret af denne liste, da kombilisten blev lavet. Pilotforeningen organiserede piloterne i begge selskaber. Listen blev lavet for koordinere mellem de to selskaber. Det ældre

9 - 9 - system var ikke i orden. SAS Commuter kunne blive tømt, hvis der ikke blev lavet en sådan ordning på grund af "for-tur". Medarbejderne kom på en fælles liste, således, hvis der kom en kaptajnstilling, blev den ikke tildelt efter selskab, men efter anciennitet på listen. Alle SAS Commuter-piloter ans i 1997 blev indplaceret i rekrutteringsorden 1997 til 1998, som blev en kæmpeårgang. De med gult markerede ville være blevet opsagt, selv om man havde anvendt ansættelsesdoen. Parternes synspunkter. Sagsøger har i påstandsdokument af 13. november 2012 anført følgende: "... Betalingspåstanden Til støtte for de nedlagte betalingspåstande gøres det overordnet gældende, der ikke er grundlag for tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 22. september 2010, hvorefter sagsøgerne hver er berettiget til en godtgørelse på kr (bilag 1 - bilag 4). Til støtte herfor gøres i første række gældende, Ligebehandlingsnævnet med rette har fundet, sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos SAS blev uds for direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 og beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra a). Ved opsigelserne af sagsøgerne i december 2009 (bilag 5-8) var der alene behov for afskedige en del af rekrutteringsåret 1998/1999. SAS lagde i den forbindelse senioritetslisten til grund, jf. overenskomstens A (bilag 9), og opsagde piloter - heriblandt sagsøgerne - der alene som følge af deres relivt yngre alder på ansættelsestidspunktet, var placeret nederst på senioritetslisten. Anvendelsen af senioritetslisten indebar med andre ord, sagsøgerne blev afskediget grundet deres alder, idet de alene på grund af deres relivt yngre alder på ansættelsestidspunktet var placeret lavere på senioritetslisten end ældre kolleger ans efter sagsøgerne i samme rekrutteringsår. Det gøres gældende, SAS' anvendelse af senioritetslisten som grundlag for opsigelsen af sagsøgerne ikke er et neutralt kriterium, jf. definitionen på indirekte forskelsbehandling i lovens 1, stk. 3, men tværtimod er "uadskilleligt forbundet med arbejdstagernes alder, jf. præmis 23 i EU-domstolens afgørelse i sag C-499/08 Ole Andersen, og følgelig udgør direkte forskelsbehandling på grund af alder. Ovenstående er i overensstemmelse med Ligebehandlingsnævnets afgørelser af sagsøgernes sager. Af de fire afgørelser fremgår bl.a.: (bilag 1-4, s. 7f): "Indklagede har i forbindelse med afskedigelsen kun afskediget en del af de piloter, der en del af klagers rekrutteringsår. Det betyder, alderskriteriet er indgået i vurderingen, da indklagede har afskediget de medarbejdere, der stod nederst på listen, idet de var de yngste medarbejdere indenfor det pågældende rekrutteringsår. ( ) Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, klager herved er blevet uds for direkte forskelsbehandling på grund af alder."

10 Direkte forskelsbehandling er ulovligt efter forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, og kan - mods indirekte diskriminion - ikke begrundes under hensyn til et sagligt formål, jf. således forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2 og stk. 3. Undtagelsen til forbuddet for så vidt angår aldersdiskriminion efter forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3 finder ikke anvendelse i denne sag, allerede fordi der i sagen ikke er tale om, overenskomsten anvender en sagligt fasts aldersgrænse. Af bestemmelsens forarbejder, jf. FT (1. samling), Tillæg A s. 2708, fremgår bl.a., adgangen til tillade ulige behandling på grund af alder kun kan tillades, "hvis denne ulige behandling er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål indenfor rammerne af den nionale ret, bl.a. legitime beskæftigelses- arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige [ ] Det er dermed overenskomstparternes ansvar sikre, en evt. ulige behandling begrundet i alderskriteriet kan begrundes objektivt og rimeligt. [ ] Er en aftalebestemmelse ikke objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål vil den være ugyldig, jf. 5a, stk. 1". Senioritetslistens alderskriterium, der ifølge svarskriftets pkt er begrundet i "et simpelt ønske om foretage en selektering af medarbejderne", opfylder helt åbenbart ikke kriterierne i forskelsbehandlingslovens 5a, stk. 3. SAS har derfor handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved opsige sagsøgerne på baggrund af senioritetslistens alderskriterium. Det påhviler derfor SAS betale en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7. Hertil bemærkes, det er uden betydning, SAS' anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med opsigelsen af sagsøgerne skete i overensstemmelse med den overenskomst, som SAS havde indgået med sagsøgernes interesseorganision. Det skyldes, sagsøgernes interesseorganision ikke har råderet over sagsøgernes grundlæggende rettigheder efter EU-retten, og ikke på sagsøgernes vegne kan give afkald på disse rettigheder. For så vidt angår det sagsøgte anførte om artikel 28 i EUs charter om grundlæggende rettigheder, anser sagsøger det som et selvfølgeligt og almindeligt anerkendt forhold, arbejdsgivere og de forhandlingsberettigede organisioner kan indgå aftaler på medlemmers vegne. Det er imidlertid helt afgørende, sådanne aftaler, jf. artikel 28, indgås i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og nional lovgivning og praksis. Der er derfor lige så selvfølgeligt, de pågældende organisioner og arbejdsgivere ikke kan indgå aftaler i strid med den enkelte lønmodtageres grundlæggende og individuelle rettigheder efter fællesskabsretten og nional lovgivning. Endvidere gør sagsøgerne gældende, nærværende sag i ikke angår, hvorvidt selve afskedigelsesrunden var sagligt begrundet. Årsagen er, udvælgelsen af medarbejderne under afskedigelsesrunden konkret blev gennemført på et ulovligt grundlag, hvorfor det gøres gældende, sagsøgtes økonomi mv. i perioden op til afskedigelserne af sagsøgerne er uden betydning for afgørelsen af denne sag. Det som skal prøves i denne sag er med andre ord, den valgte fremgangsmåde ved afskedigelserne af sagsøgerne, og ikke den bagvedliggende årsag.

11 Det er derfor også uden betydning for sagen, hvorvidt en eller flere af sagsøgerne - rent hypotetisk - alligevel var blevet afskediget, såfremt sagsøgte havde valgt foretage afskedigelserne på baggrund af eksempelvis piloternes ansættelsesdo. Det afgørende er, de konkrete afskedigelser af sagsøgerne reelt og alene var begrundet i de fire piloters relivt yngre alder inden for deres rekrutteringsår. For det tilfælde, retten måtte finde, opsigelsen af sagsøgerne ikke udgjorde direkte diskriminion, gøres det i anden række gældende, sagsøgerne i forbindelse med deres opsigelse som piloter hos SAS blev uds for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3 og beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra b). Anvendelse af senioritetslisten i forbindelse med afskedigelse af en del af et rekrutteringsår vil utvivlsomt stille yngre personer ringere end andre, jf. lovens 1, stk. 3, idet yngre personer er placeret nederst på listen og derfor afskediges før en ældre kollega i samme rekrutteringsår, uanset den yngre kollega rent faktisk har været ans længst. SAS har således ved opsigelsen af sagsøgerne, handlet i strid med forskelsbehandlingslovens 2, medmindre anvendelsen af senioritetslisten og den ugunstige listeplacering af yngre medarbejdere kan anses for objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3, sidste led. Efter forskelsbehandlingslovens 7a påhviler det SAS dokumentere, den forskelsbehandling af sagsøgerne, der uomtvisteligt har fundet sted, var objektivt begrundet i et sagligt forhold, og kravet om proportionalitet var opfyldt. Det gøres gældende, SAS ikke har løftet denne bevisbyrde. For det første har SAS ikke påvist, opsigelsen af sagsøgerne var objektivt begrundet i et sagligt formål. For det andet har SAS ikke påvist, opsigelsen af sagsøgerne var egnet og nødvendig (proportional) til varetagelse af et eventuelt sagligt formål. Selv hvis retten måtte bedømme opsigelsen af sagsøgerne som et tilfælde af indirekte diskriminion, vil konsekvensen således under alle omstændigheder være, SAS handlede i strid med forskelsbehandlingslovens 2 ved opsige sagsøgerne, der herefter har krav på en godtgørelse, jf. ovenfor. Udmålingen af godtgørelserne Det gøres overordnet gældende, der ikke er grundlag for tilsidesætte Ligebehandlingsnævnets skøn over, godtgørelsen for hver af sagsøgerne bør udgøre et beløb på kr Der må herved navnlig lægges vægt på, der er tale om en grov overtrædelse i form af direkte forskelsbehandling på grund af alder, der efter forskelsbehandlingsloven ikke kan begrundes under henvisning til et sagligt formål. Det kan i den forbindelse ikke tillægges nogen betydning, sagsøgerne efterfølgende har fået tilbud om genansættelse hos SAS, og tre af sagsøgerne er blevet genans. Det skyldes, opsigelserne uanset dette har haft fuld effekt, derved sagsøgerne som følge af opsigelserne blev nødt til antage nye stillinger - tre af dem i Qar - og i den forbindelse måtte forpligte sig overfor nye arbejdsgivere ved indgåelse af aftale om bond (bilag 20-25).

12 De tre genanste piloter, D, C og B måtte i forbindelse med genansættelsen afholde udgifter til henholdsvis Qar Airways og DAT (Danish Air Transport) i form af betaling af bonds på henholdsvis USD for Bs og Ds vedkommende, og kr for Cs vedkommende. Betalingen af bonds skulle kompensere deres arbejdsgivere for udgifter afholdt til omskoling til nye flytyper. Omskolingen er uden betydning for de genanste piloters nuværende flyvninger. Hertil kommer, samtlige fire sagsøgere har afholdt udgifter til flytning, har lidt et pensionstab og udover de økonomiske udfordringer ved et jobskifte har måttet håndtere de betydelige familiemæssige og psykiske udfordringer, som en fyring medfører. Vedrørende sagsøgerne D, A og B, bemærkes særskilt, flytningerne til Qar i sagens nur har medført ikke-ubetydelige udgifter. Sagsøgeren A er desuden forts bosiddende i Qar, uanset han ønsker vende tilbage til SAS. I oktober 2011 takkede A således også ja til muligheden for vende tilbage til SAS med virkning fra den 1. maj 2012, idet hans bond på dette tidspunkt var nedskrevet til lidt under halvdelen af det oprindelige beløb på USD. Der blev imidlertid ikke oprettet nogen stillinger på baggrund af tilbuddet (bilag 27). I forhold til sagsøgernes pensionstab skal det fremhæves, sagsøgtes pensionsordning (bilag 18), er indrettet på en sådan måde, den enkelte pilot først optjener ret til fuld pension efter 30 års ansættelse i SAS hvorfor opsigelsen fra SAS for de genanste piloter har medført en øget risiko for, de ikke kan nå optjene retten til fuld pension. På tilsvarende måde er tidspunktet for muligheden for frræden med fuld pension også blevet udskudt. Sagsøgerne D, A og B blev ikke tilbudt en pensionsordning i forbindelse med deres ansættelse i Qar Airways. C var i den periode han var ans hos DAT (Danish Air Transport), omftet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning svarende til 8 % af den årlige løn. Han var alene omftet af denne ordning i fire måneder. Det gøres derfor gældende, ingen af sagsøgerne i forbindelse med deres ansættelse uden for SAS er blevet kompenseret for det anciennitetstab, der er styrende for deres ret til pension hos sagsøgte. I tillæg til ovenstående gøres det endvidere gældende, der ikke er noget retligt grundlag for nedsætte godtgørelserne med henvisning til, anvendelsen af senioritetslisten er sket i overensstemmelse med en overenskomst indgået med sagsøgernes fagforbund. Til støtte herfor gøres navnlig gældende, sagsøgerne selvsagt ikke har kunnet indrette sig på, deres relive alder inden for deres rekrutteringsår mere end 10 år efter deres ansættelse ville danne grundlag for en ulovlig afskedigelse. Ligeledes har ingen har ingen af sagsøgerne haft nogen individuel mulighed for øve indflydelse på indrettelsen af senioritetslisten.

13 Videre gøres det gældende, sagsøgte, uanset Ligebehandlingsnævnets klare afgørelser i sagsøgernes og en række lignende sager, ikke har bragt anvendelsen af senioritetslisten til ophør. De tre genanste sagsøgere, D, C og B er derfor i dag indplaceret på senioritetslisten efter helt samme principper som var gældende forud for afskedigelsen. Der er blandt sagens parter enighed om, indplaceringen på senioritetslisten forts er styrende for en lang række ansættelsesmæssige dispositioner, herunder spørgsmål om forfremmelse, tjenestested og afskedigelse. Såfremt en ansøgning om komme i betragtning til eksempelvis en kaptajnstilling (bilag 26) eller en ændring af tjenesteordning, fremsættes i konkurrence med ældre piloter inden for samme rekrutteringsår, vil senioritetslisten automisk medføre, stillingen tildeles en ældre kollega. De tre genanste sagsøgere er efter genansættelsen alle tjenestegørende på den såkaldte Transportordning ud af Stockholm, hvilket indebærer mindre gunstige arbejdsbetingelser end før afskedigelsen. De genanste sagsøgere har således hjembase i København, men foretager flyvninger med start og landing i Stockholm, hvorfra deres tjeneste også planlægges og afvikles. De pågældende piloter skal selv afholde omkostningerne forbundet med overnning i Stockholm, samt foretage rejsen til/fra Stockholm i fritiden. Transportordningen er nærmere beskrevet i bilag 9 som tillæg til overenskomstens pkt Til sammenligning er eksempelvis sagsøgernes pilotkollega, Henrik Sten-Knudsen, der er født i 1962 men ans i samme rekrutteringsår som sagsøgerne, i dag tjenestegørende i main-segmentet med base i København, hvorfra hans tjeneste også planlægges og afvikles. Årsagen hertil er, tilbud om ansættelse i Main-segmentet tilbydes piloterne efter deres placering på senioritetslisten. Henrik Sten-Knudsens højere alder, og dermed gunstigere placering på senioritetslisten, er også årsagen til, han i modsætning til sagsøgerne aldrig har været sagt op. Således medfører den fortste anvendelse af senioritetslisten også, de genanste sagsøgere står dårligere ved en eventuel fremtidig afskedigelsesrunde indenfor deres rekrutteringsår. Til støtte for godtgørelserne må udmåles på et højt niveau, gøres det på ovenstående baggrund afslutningsvist gældende, det EU-retlige effektivitetsprincip såvel som det EU-retlige proportionalitetsprincip tilsiger, retten håndhæver de godtgørelseskrav, som et enigt Ligebehandlingsnævn anså for passende. Anciennitetspåstanden Til støtte for de af B, C og D nedlagte påstande vedrørende opgørelsen af deres SAS-anciennitet, gøres det gældende, de foretagne fradrag i SAS-ancienniteten i perioden fra den 30. november til genansættelse fandt sted, i sig selv udgør en forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, idet de genanste piloter som en konsekvens af deres afskedigelse på grund af alder, ikke nyder samme fordele, som de gjorde forud for deres uretmæssige afskedigelse, og som deres ældre kollegaer ans i samme rekrutteringsår forts nyder.

14 De tre genanste sagsøgere er således i dag stillet dårligere i forhold til visse personalegoder (jubilæumsanciennitet og ID-billetrettigheder) end før afskedigelsen, idet der efter genansættelsen er sket en reduktion af deres SAS-anciennitet, der nu er opgjort med et tillæg af den tid, de pågældende har været beskæftiget uden for SAS. Således er der for Bs vedkommende sket en fremskrivning af SAS-ancienniteten fra den 30. september 1998 (bilag 11) til den 29. januar 1999 (bilag 16) For Cs vedkommende er der sket en fremskrivning fra den 22. april 1998 (bilag 12) til den 30. august 1998 (bilag 15) For Ds vedkommende er fremskrivningen sket fra den 30. september 1998 (bilag 13) til den 28. februar 1999 (bilag 17). Det gøres gældende, ingen af de afskedigede piloter havde forladt SAS, såfremt de ikke var blevet uretmæssigt afskediget. Den efterfølgende reduktion af SAS-ancienniteten i forbindelse med genansættelsen, er således alene en konsekvens af den af sagsøgeren udøvede forskelsbehandling på grund af alder. Efter forskelsbehandlingslovens 5a kan bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster og i virksomheders interne reglementer m.v., der strider mod princippet om ligebehandling erklæres ugyldige eller ændres. Det gøres derfor gældende, de fradrag i SAS-ancienniteten, som blev foretaget i forbindelse med genansættelsen af B, C og D, skal ændres, således deres oprindelige ansættelsesdo lægges til grund for opgørelsen af SAS-ancienniteten, jf. forskelsbehandlingslovens 5a. Den af sagsøgte selvstændigt nedlagte anerkendelsespåstand I forhold til den af sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand påstås frifindelse Anerkendelsespåstanden som formuleret i processkrift A er reelt en påstand gående på, sagsøgerne skal anerkende, de inden for deres rekrutteringsår behandles ringere end deres ældre kollegaer alene på grund af deres relivt yngre alder. Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det derfor gældende, sagsøgerne ikke kan tilpligtes anerkende en ulovlig direkte forskelsbehandling på grund af alder..." De sagsøgte har i påstandsdokument af 14. november 2012 anført følgende: " Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende, afskedigelserne af sagsøgerne ikke var udtryk for direkte forskelsbehandling, men derimod for indirekte forskelsbehandling, der er tale om lovlig indirekte forskelsbehandling, idet det anvendte kriterium om opsigelse i henhold til den overenskomstfastste senioritetsliste blev indført i overenskomsten, før aldersdiskriminion var forbudt,

15 senioritetslisten i øvrigt har reguleret en lang række forhold under hele ansættelsen, herunder karriereforhold, tildeling af ferie, flyveønsker, genansættelse mv., og således etablerer en legitim rangorden for tildeling af forskellige goder, senioritetslisten må opretholdes også i forbindelse med opsigelse begrundet i virksomhedens forhold, og det er muligt opretholde denne overenskomstfastste aldersgrænse i medfør af forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 3, idet det af hensyn til et indrettelsessynspunkt er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. 2.2 Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand for så vidt angår betalingspåstandene gøres det gældende, der som følge af overtallighed forelå en driftsmæssig begrundelse for de foretagne afskedigelser og således et sagligt afskedigelsesgrundlag, overtallighedssituionen som det er sædvanligt på det danske arbejdsmarked blev håndteret efter overenskomsten indgået med sagsøgernes faglige organision og i henhold til aftale med denne, en eventuel godtgørelse må udmåles på baggrund af det EU-retlige effektivitetsprincip, der dog ikke tilsiger en godtgørelse så stor som udmålt i Ligebehandlingsnævnet, den ved Ligebehandlingsnævnet tilkendte godtgørelse under alle omstændigheder ikke er proportional med sagsøgtes forseelse i lyset af baggrund, og der, såfremt der tilkendes nogen form for godtgørelse, må tilkendes godtgørelse af principalt symbolsk størrelse og subsidiært i hvert fald væsentlig lavere størrelse end påstået, idet det er åbenbart, den procedure, som sagsøgte har fulgt, og som er sket efter aftale med Dansk Pilotforening, ikke har været udtryk for chikane eller anden form for forsøg på skade indstævnte. 2.3 Det gøres yderligere gældende, der særligt for så vidt angår sagsøgerne D og B principalt ikke er grundlag for tilkende de pågældende sagsøgere en godtgørelse, idet de også var blevet sagt op, hvis opsigelserne var blevet gennemført baseret på ansættelsesdo, subsidiært der under alle omstændigheder ikke er grundlag for tilkende en godtgørelse svarende til de øvrige sagsøgere. 2.4 Til støtte for den af sagsøgte nedlagte selvstændige påstand vedrørende senioritetslisten gøres de i punkt 2.1 anførte anbringender gældende. Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

16 Rettens begrundelse og afgørelse. Retten finder, afskedigelsen af A, B, C og D i henhold til den omhandlede senioritetsbestemmelse i er udtryk for direkte forskelsbehandling af sagsøgerne i strid med forbudet i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, det alene var de pågældendes alder, der var afgørende for, det var dem, der blev afskediget og ikke deres ældre kolleger, som var ans i samme "rekrutteringsomgang". A, B, C og D er således alene på grund af deres alder blevet behandlet ringere end deres ældre kolleger i samme "rekrutteringsomgang". Det er uden betydning herfor, senioritetsbestemmelsen er en del af det overenskomstgrundlag, som de pågældendes egen fagforening havde forhandlet på plads med de sagsøgte, jf. herved ligebehandlingsdirektivets artikel 16 og Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder artikel 21 og 28. Da nærværende sag ikke vedrører fastste eller aftalte aldersgrænser, men aldersbetinget rangordning, finder 5, stk. 3, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., ikke anvendelse. Afskedigelserne af A, B, C og D er derfor sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, og har som følge heraf været uretmæssige. Henset til grovheden af overtrædelsen, herunder der var tale om uretmæssige afskedigelser med de særdeles vidtgående økonomiske, familiemæssige og øvrige personlige konsekvenser, som afskedigelserne har haft for dem, findes A, B, C og D i medfør af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 7, stk. 1, burde tillægges en økonomisk kompension, der skønsmæssigt passende kan fastsættes i overensstemmelse med det af Ligebehandlingsnævnet fastste beløb på kr. Genansættelsen af D, C og B og den forventede genansættelse af A findes, henset til de ovennævnte konsekvenser, ikke kunne ændre herved. De sagsøgte har vedrørende D og B gjort gældende, disse også var blevet sagt op, hvis opsigelsen var blevet gennemført baseret på ansættelsesdo. Da afskedigelserne er sket med henvisning til senioritetsbestemmelsen og ikke med henvisning til ansættelsesdo, finder retten ikke grundlag for som påstået af de sagsøgte undlade tilkende de pågældende en godtgørelse eller reducere denne. Da afskedigelserne er sket i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1, stk. 2, findes ancienniteten for D, C og B burde opgøres uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar Den af de sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstand tages på baggrund af det ovenfor anførte ikke til følge. Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, der er tilkendt retsafgift kr., et passende beløb til dækning af udgift til advokbistand kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald samt på, sagen har kunnet behandles samlet for A, B, C og D.

17 Thi kendes for ret: De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til A med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til B med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre Bs SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 01. april De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til C med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre Cs SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. februar 2011 De sagsøgte skal inden 14 dage betale kr. til D med tillæg af procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. De sagsøgte skal opgøre Ds SAS-anciennitet uden fradrag af tiden fra afskedigelsen den 30. november 2010 til genansættelsen den 1. maj 2011 A, B, C og D frifindes for de sagsøgtes påstand om, de tilpligtes anerkende, sagsøgte er berettiget til indplacere dem på senioritetslisten primært efter ansættelsesdo og sekundært efter fødselsdo. De sagsøgte skal endvidere betale sagens omkostninger til sagsøger, Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D, med kr. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a.

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Ligebehandling Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Dette temahæfte er udgivet i tilknytning til bogen Arbejdsret for tillidsvalgte for at give dig et større indblik

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere