SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden"

Transkript

1 SAS Credits Virksomhedsprogram mellem Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

2 1 SAS Credits virksomhedsprogram - Virksomhedsaftale Kunden ( Virksomheden ) og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har indgået følgende Virksomhedsaftale ("Aftalen"). Aftalen gælder fra og med det tidspunkt, hvor Aftalen bliver bekræftet af SAS pr. , og er gældende indtil den opsiges. Begge parter er til enhver tid i aftaleperioden berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med én (1) måneds varsel. 1.1 Aftalens indhold og omfang Aftalen regulerer Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes mulighed for at optjene og anvende SAS Credits på alle deres rejser med SAS Group og Partnere i overensstemmelse med pkt. 2. Optjeningen af SAS Credits baseres på Købsværdien (for definition af Købsværdien se pkt nedenfor). 1.2 SAS Credits - optjening og gyldighed Virksomheden tildeles en såkaldt Virksomhedskode (CMP-kode), som skal angives ved booking for at optjene SAS Credits. Alle rejser bookes som sædvanligt hos et rejsebureau eller hos SAS. Samme kode benyttes igen senere i forbindelse med anvendelse af SAS Credits. SAS Credits kan ikke efterregistreres og kan heller ikke registreres på rejser, hvorpå der allerede er givet rabat som f.eks. Travel Pass, Marine Fares eller forhandlede aftalepriser. For at en flyrejse kan give ret til optjening af SAS Credits, skal følgende vilkår - ud over ovenstående - være opfyldt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Flyrejsen skal gennemføres af Brugeren inden for rammerne af Virksomhedens forretning (ved Brugerens private rejser må CMP-koden ikke angives). Flyrejsen skal ske for Virksomhedens regning. Flyrejsen skal ske med SAS Group eller SAS Partnere. CMP-koden skal angives i forbindelse med bookingen inden afrejsen, og Flyrejsen skal rent faktisk gennemføres. Virksomheden er ansvarlig for, at disse vilkår er opfyldt. Der optjenes 4% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Business eller Economy Extra, samt 2% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Economy. Omfanget af de enkelte bookingklasser fremgår af tabellen nederst i dette dokument. SAS Credits er gyldige i tre år fra optjeningstidspunktet, og saldoen fremgår af SAS Corporate Site. Optjente SAS Credits bortfalder, hvis Virksomheden erklæres konkurs, likvideres eller overdrages, eller hvis Virksomhedens forretning ophører. 1.3 Virksomhedskode (CMP-kode) og password For at kunne identificere Virksomheden ved køb af rejser, tildeler SAS Virksomheden en CMP-kode. CMP-koden må kun anvendes af Virksomheden. Såfremt Virksomheden eller en Bruger får kendskab til, at der sker uberettiget brug af Virksomhedens CMP-kode, skal dette omgående meddeles til SAS. 2

3 CMP-koden skal - ligesom password til log-in ved brug af ordningen - opbevares på betryggende måde, og det påhviler Virksomheden at informere Brugerne herom. Virksomheden skal sikre sig, at Brugerne af CMP-koden forpligter sig til at: - overholde bestemmelserne i denne Aftale, - være solidarisk ansvarlige sammen med Virksomheden over for SAS for den skade, der måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMPkoden, samt - være solidarisk erstatningsansvarlige sammen med Virksomheden overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det aftalte rejseomfang. Virksomheden forpligter sig til at: - være solidarisk ansvarlige sammen med Brugerne over for SAS for den skade, som måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMP-koden, - være solidarisk erstatningansvarlig sammen med Brugerne overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det tilgængelige beløb, samt - være ansvarlig for, at Brugerne sætter sig ind i disse vilkår og er indforstået med dem. 1.4 Anvendelse af SAS Credits SAS Credits kan anvendes til køb af flybilletter med SAS Group og SAS Partnere i henhold til pkt. 2. Hver SAS Credit har ved køb af flyrejser en værdi svarende til 1 DKK. Billetter, der betales med SAS Credits, skal købes gennem en af SAS angivet bookingkanal. Aktuelle bookingkanaler fremgår af velkomstbrevet eller Corporate Site. Booking af billetter med Credits skal ske senest 48 timer før afrejse. SAS Credits, der er optjent på indenrigsrejser i Norge, kan tilmed kontantindløses. 1.5 Regler for refundering/ombooking Refundering af en rejse, som er booket og betalt med SAS Credits, kan ske i overensstemmelse med billettens regler og medfører tilbagebetaling af SAS Credits. Ombooking af billetter kan ske i overensstemmelse med billettens regler. 1.6 Gyldighedsregler for CMP-koden SAS er berettiget til med omgående virkning at erklære en CMP-kode ugyldig og spærre registrerings- og bookingfunktionen i tilfælde af: misbrug af CMP-koden og/eller anvendelse af denne i strid med disse bestemmelser manglende betaling eller anden misligholdelse fra Virksomhedens side betalingsanmærkninger, insolvens eller konkurs af Virksomheden 3

4 1.7 Godkendelse af vilkår og vilkårsændringer Alle rejser, der foretages med SAS på CMP-koden, er omfattet af SAS' befordringsbestemmelser (General Conditions of Carriage). SAS er berettiget til at ændre disse vilkår uden at indhente Brugerens eller Virksomhedens accept. Ved at anvende CMP-koden godkender Brugeren sådanne ændrede vilkår. 1.8 Fortolkningsfortrinsret/information om Brugeren I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Brugerens og Virksomhedens synspunkter, vil det i første omgang normalt være Virksomhedens synspunkt, der er gældende. Virksomheden skal sikre sig, at Virksomheden har ret til at modtage informationer om Brugerne af CMP-koden uden samtykke fra Brugerne i hvert enkelt tilfælde. 1.9 SAS' forpligtelser og ansvar SAS skal i Aftaleperioden tildele Virksomheden SAS Credits i henhold til denne aftale. SAS Credits omregnes i forhold til Købsværdien. SAS Credits omfatter rejser med SAS Group og SAS Partnere, der foretages i Aftaleperioden, forudsat: at disse rejser er gennemført af Brugeren i overensstemmelse med denne Aftale, og at der er angivet og registreret en gyldig CMP-kode. SAS skal månedligt udarbejde en oversigt over Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes samlede Købsværdi, som er tilgængelig for Virksomheden via Corporate Site. SAS' ansvar i forbindelse med fejlagtige eller mangelfulde beregninger af SAS Credits er begrænset til en afhjælpning af fejlen eller manglen. SAS frasiger sig ethvert ansvar over for Virksomheden/Virksomhedsenheden ud over dette, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Under ingen omstændigheder vil SAS være ansvarlig over for Virksomheden for indirekte omkostninger eller følgeskader. Som følge af Brugernes indenrigs og udenrigs forretningsrejsemønstre betragter Virksomheden SAS fulde servicepakke som et vigtigt gode. Derfor ønsker Virksomheden, at SAS sikrer at tilbyde og yde SAS fulde services indenfor hele sit netværk overfor samtlige Brugere. Som følge heraf skal SAS i overensstemmelse med denne Aftale give Brugerne (sålænge dissee er ansatte hos/på anden vis har kontraheret med Virksomheden på en måde, der gør dem berettiget til ydelserne under denne Aftale) retten til at optjene EuroBonus point på inderigs- og udenrigsruter. SAS forpligtelse under nærværende bestemmelse skal efter SAS skønsmæssige vurdering være begrænset til, hvad der måtte være praktisk og teknisk gennemførligt ud fra gældende lovgivning. Brugernes anvendelse af optjente bonuspoint er underlagt nærmere aftale mellem Virksomheden og Brugeren. 4

5 1.10 Virksomhedens forpligtelser og ansvar Det er Virksomhedens ansvar at sikre sig, at hver Bruger har kendskab til den gældende CMP-kode samt til, at denne kode skal angives ved gennemførelse af rejser med SAS Group og SAS Partnere med henblik på beregning af SAS Credits. Virksomheden og hver Virksomhedsenhed skal særskilt sikre sig, at de informerer de anvendte rejsebureauer om nødvendigheden af at registrere en gyldig CMP-kode for at kunne foretage en korrekt beregning af Købsværdien. CMP-koden i bookingen kan senest udfyldes ved billetkontoret i lufthavnen før påbegyndt rejse. Såfremt CMP-koden ikke angives senest på dette tidspunkt, får Virksomheden ikke tildelt nogen SAS Credits for rejsen. Virksomheden må ikke lade andre end Brugerne benytte den tildelte CMP-kode og er ansvarlig for, at den tildelte CMP-kode udelukkende udleveres til de behørige personer. Virksomheden skal omgående meddele SAS, hvis Virksomheden får kendskab til eller har rimelig anledning til at antage, at den tildelte CMP-kode misbruges af tredjemand. Virksomheden skal skadesløsholde SAS og erstatte SAS for alle omkostninger, der forårsages af, at Virksomheden eller Brugerne har misligholdt vilkårene i denne Aftale. 5

6 1.11 Fælles forpligtelser/meddelelser Øvrige meddelelser i henhold til denne Aftale skal gives med bud, anbefalet brev eller til de adresser, som er angivet nedenfor, medmindre disse senere er ændret. Adresseændringer skal meddeles på den måde, der er anført i denne bestemmelse. Kontaktoplysninger SAS Corporate Support Tlf. nr Særligt vedrørende Corporate Site og andre beføjelser til SAS Credits For at få adgang til Corporate Site skal Virksomheden/Virksomhedsenheden give SAS meddelelse om navn, telefon- og faxnummer samt -adresse på en af Virksomheden/Virksomhedsenheden udnævnt kontaktperson. SAS skal efter godkendelse af kontaktpersonen give denne et password til adgang til Corporate Site. Kontaktpersonen skal umiddelbart efter modtagelsen af passwordet ændre dette til et personligt, unikt password. Passwordet kan derefter ikke genskabes af SAS, og Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at passwordet opbevares sikkert og ikke misbruges på nogen måde. SAS er ikke forpligtet til at stille nogen anden ydelse eller andet udstyr til rådighed for adgang til Corporate Site ud over det ovennævnte password. SAS er berettiget til omgående at afbryde Virksomhedens/Virksomhedsenhedens adgang til Corporate Site, såfremt denne adgang på nogen måde misbruges. Virksomheden/Virksomhedsenheden har via kontaktpersonen mulighed for gennem Corporate Site: - at give flere personer adgang til at se virksomhedens optjente SAS Credits-saldo - at få adgang til statistik, rapporter og status på SAS Credits SAS tilsigter, at Corporate Site skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, men driften vil være uovervåget uden for normal kontortid. Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at andre beføjelser til SAS Credits, som tildeles Virksomheden af SAS, såsom adgang til at anvende SAS Credits på SASinternetsider, opbevares sikkert og ikke på nogen måde misbruges. Virksomheden er forpligtet til at angive samt sikre sig, at SAS altid har en korrekt opdateret kontaktperson, hvad angår beføjelser, kommunikation og tegning af Virksomheden Aftalens løbetid og opsigelse Såfremt en af parterne opsiger Aftalen, har Virksomheden ret til at modtage SAS Credits i forhold til den Købsværdi, som foreligger på tidspunktet for Aftalens ophør. SAS har ret til at opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Virksomheden i væsentlig omfang misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller såfremt Virksomheden erklæres konkurs eller på anden måde anses for at være blevet insolvent, eller såfremt Virksomhedens forretning ophører. Det vil altid blive anset som en væsentlig misligholdelse, såfremt Virksomheden eller Virksomhedsenheden bevidst har ladet Brugere benytte CMP-koden til privat brug 6

7 eller i strid med Aftalen har ladet andre end Brugerne benytte CMP-koden, eller såfremt SAS har rimelig anledning til at tro, at et sådant misbrug har fundet sted, og at Virksomheden eller Virksomhedsenheden har haft eller burde have haft kendskab hertil. Virksomhedens og/eller Virksomhedsenhedens ret til at modtage SAS Credits i forhold til gældende Købsværdi skal i tilfælde af væsentlig misligholdelde anses for at være bortfaldet. Parterne kan opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning. Ingen af parterne vil være berettiget til skadeserstatning eller anden erstatning som følge af, at Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning Fortrolighed og behandling af personoplysninger Såfremt en part ønsker at give udenforstående oplysninger om Aftalens indhold, herunder tildelte CMP-koder, kræver dette altid - med undtagelse af den informationsforpligtelse, der foreligger iht den anden parts forudgående skriftlige tilladelse. Personoplysninger (som defineret i Persondataloven) vedrørende Kontaktpersonen eller Brugere vil kunne blive registreret af SAS i forbindelse med forberedelsen af de aftalte ydelser (f.eks. kreditoplysning, sagsvurdering eller lignende) eller i forbindelse med administration af ydelserne, og sådanne personoplysninger vil kunne blive genstand for behandling og lagring i datasystemet hos SAS og/eller andre virksomheder, som SAS samarbejder med for at kunne udføre de aftalte ydelser. Det er Virksomhedens ansvar at informere Kontaktpersonen og Brugerne om, at SAS behandler og i visse tilfælde videregiver Kontaktpersonens og Brugernes personoplysninger for at kunne give Virksomheden den nødvendige service. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er den juridiske person, som er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Enhver Bruger har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om vedkommende hos SAS, ved at indlevere en skriftlig og personligt underskrevet anmodning herom til: SAS Corporate Support Box Örnsköldsvik Sverige 1.15 Ændringer og tillæg Indholdet af nærværende aftale vil kunne ændres som følge af eventuelle ændringer i SAS' produktudbud, prissammensætning eller i Virksomhedens rejser. Når sådanne ændringer vedtages, vil aftalen blive opdateret og offentliggjort på Øvrige vilkår Denne Aftale må ikke overdrages eller udvides til at omfatte andre organisatoriske Virksomhedsenheder, uden at SAS på forhånd har godkendt dette. SAS er ikke ansvarlig for skade, som skyldes lovpåbud i Danmark eller udlandet, myndighedsforanstaltninger, krigshandlinger, strejker, blokader, lockout eller andre lignende force majeure-hændelser. Forbeholdet vedrørende strejker, blokader, 7

8 boykot og lockout er gældende, uanset om SAS selv er genstand for eller træffer sådanne foranstaltninger. Skade, som opstår i andre tilfælde, skal ikke erstattes af SAS, såfremt SAS har været normalt agtpågivende. SAS er heller ikke ansvarlig for skade, som er opstået som følge af, at et rejsebureau eller salgssted er ophørt med at drive virksomhed. Tvister, der opstår som følge af denne Aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne for forenklet voldgift hos Køpenhavns Handelskammers Voldgiftsinstitut. Voldgiftsnævnet skal have sæde i Køpenhavn. Aftalen er omfattet af dansk lovgivning Definitioner I denne Aftale skal nedenstående udtryk have følgende betydning: "Bruger": Fysisk person, som rejser med gyldig billet. Brugeren rejser for Virksomhedens regning som led i Virksomhedens ordinære virksomhed. Selskabsdeltagere i eller indehavere af ejerandele i Virksomheden er kun Brugere, såfremt disse ligeledes er ansat i eller lejlighedsvis benyttes som opdragstagere af Virksomheden. Virksomhedskode ( CMP-kode"): Company Mandatory Prefix, den identifikationskode, hvormed SAS identificerer Virksomheden og hver Virksomhedsenhed. Corporate Site" Internetbaseret statistikmodul Virksomhedsenhed": Enhver enhed i Virksomhedens koncern eller organisation, som parterne er blevet enige om skal have adgang til de ydelser, som SAS tilbyder i henhold til denne Aftale, og hvis Brugere af SAS og Partnere skal godskrives Virksomhedens Købsværdi. For selskaber udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som Virksomheden kontrollerer ved at besidde mere end halvdelen af stemmerne for samtlige aktier eller andele (datterselskab), samt en sådan anden organisatorisk enhed, på hvilken Virksomheden som moderselskab udøver tilsvarende bestemmende indflydelse. For andre typer af organisationer (økonomiske foreninger, kommuner m.v.) udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som ejes af Virksomheden alene, eller hvorover Virksomheden har en økonomisk og organisatorisk bestemmelsesret. "Købsværdi": den pris, som er angivet på billetten - uanset om denne er udprintet eller foreligger i elektronisk form, så der ikke er udfærdiget noget skriftligt dokument - og som er betalt af Virksomheden eller Virksomhedsenheden for en gennemført rejse med SAS og SAS Partnere eksklusive moms, skatter, afgifter, brændstoftillæg og Serviceafgifter. Købsværdien for en billet, som omfatter rejser med såvel SAS og SAS Partnere, beregnes udelukkende på den del af billetprisen for den gennemførte rejse, som tilfalder SAS og SAS Partnere i henhold til fordelingsaftalen mellem flyselskaberne. "Partnere eller SAS Partnere": deltagende flyselskaber eller andre transportører i det omfang, som fremgår af pkt. 2. "Serviceafgift": Afgift, som lægges på prisen, for at dække omkostninger til salg af flybilletter gennem SAS' egne salgskanaler. 8

9 2 Omfang Virksomhedsaftale Tabel 1 Scandinavian Airlines, Wideröe. Bookingklasse pr. Serviceklasse Strækning Serviceklasse Bookingklasse Business* 4% C,D,J Indenrigs Economy 2% E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G International Business** 4% Economy Extra 4% Economy 2% C,D,J Y,S,B,Z E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G (*) Samme ombordservice som Economy (**) I Skandinavien samme ombordservice som Economy Extra. Optjening/Brug hos SAS Group SAS Group SAS (SK) Wideröe (WF) Linjer Tabel 2 Optjening hos SAS Partnere Partner Linjer Kommentarer Air Canada (AC) Ekskl. til/fra USA. Ekskl. Finland. Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) All Nippon Airways (NH) Kun FRA/LHR/PAR-TYO, PEK-TYO og domestic Japan i aftalet Austrian (OS) Lufthansa (LH) Ekskl. LH Private Jet, Condor og Eurowings Singapore Airlines (SQ) Hela linjenätet Swiss (LX) United (UA) The Carlson Rezidor Group Overnatning på deltagende Radisson Blu og Park Inn hoteller Ekskl. til/fra Canada og Brasilien samt UA Express Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) Skandinavien, Europa og Mellemøsten Tabel 3 Bookingklasser optjening hos Partnere Serviceklasse Business 4% Economy 2% Air Canada (AC) J,C,Z K,L,Q,V,H,B,U,M,Y All Nippon Airways F, A, C, J, D, Z, Y, E P, B, M, U, H Austrian C, D, J, Y*, B* Q, H, M, V, W, E Lufthansa F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, U Singapore Airlines (SQ) F, R, P, Z, C, J, D S, B, Y, E, M, H, W, Q, N, V, L Swiss F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, G, K, L, U, P United F,A,C,D,Z,Y*,B* M,H The Carlson Rezidor Group 30 Credits per værelse og nat * Serviceklasse Economy ombord SAS kan ikke påtage sig ansvaret for ændringer hos partnerne og/eller i trafikprogrammet i aftalens løbetid. Ændringer af gyldige bookingklasser kan ske i aftalens løbetid. Anvendelse hos Partnere gælder alle tilgængelige offentliggjorte priser. Anvendelse af Credits hos Carlzon Rezidor Group er via køb af E-Gavekort 9

Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Aftalevilkår for SAS Corporate Program Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNC Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere