SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden"

Transkript

1 SAS Credits Virksomhedsprogram mellem Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

2 1 SAS Credits virksomhedsprogram - Virksomhedsaftale Kunden ( Virksomheden ) og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har indgået følgende Virksomhedsaftale ("Aftalen"). Aftalen gælder fra og med det tidspunkt, hvor Aftalen bliver bekræftet af SAS pr. , og er gældende indtil den opsiges. Begge parter er til enhver tid i aftaleperioden berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med én (1) måneds varsel. 1.1 Aftalens indhold og omfang Aftalen regulerer Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes mulighed for at optjene og anvende SAS Credits på alle deres rejser med SAS Group og Partnere i overensstemmelse med pkt. 2. Optjeningen af SAS Credits baseres på Købsværdien (for definition af Købsværdien se pkt nedenfor). 1.2 SAS Credits - optjening og gyldighed Virksomheden tildeles en såkaldt Virksomhedskode (CMP-kode), som skal angives ved booking for at optjene SAS Credits. Alle rejser bookes som sædvanligt hos et rejsebureau eller hos SAS. Samme kode benyttes igen senere i forbindelse med anvendelse af SAS Credits. SAS Credits kan ikke efterregistreres og kan heller ikke registreres på rejser, hvorpå der allerede er givet rabat som f.eks. Travel Pass, Marine Fares eller forhandlede aftalepriser. For at en flyrejse kan give ret til optjening af SAS Credits, skal følgende vilkår - ud over ovenstående - være opfyldt: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Flyrejsen skal gennemføres af Brugeren inden for rammerne af Virksomhedens forretning (ved Brugerens private rejser må CMP-koden ikke angives). Flyrejsen skal ske for Virksomhedens regning. Flyrejsen skal ske med SAS Group eller SAS Partnere. CMP-koden skal angives i forbindelse med bookingen inden afrejsen, og Flyrejsen skal rent faktisk gennemføres. Virksomheden er ansvarlig for, at disse vilkår er opfyldt. Der optjenes 4% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Business eller Economy Extra, samt 2% af flyrejsens Købsværdi, hvis man rejser på Economy. Omfanget af de enkelte bookingklasser fremgår af tabellen nederst i dette dokument. SAS Credits er gyldige i tre år fra optjeningstidspunktet, og saldoen fremgår af SAS Corporate Site. Optjente SAS Credits bortfalder, hvis Virksomheden erklæres konkurs, likvideres eller overdrages, eller hvis Virksomhedens forretning ophører. 1.3 Virksomhedskode (CMP-kode) og password For at kunne identificere Virksomheden ved køb af rejser, tildeler SAS Virksomheden en CMP-kode. CMP-koden må kun anvendes af Virksomheden. Såfremt Virksomheden eller en Bruger får kendskab til, at der sker uberettiget brug af Virksomhedens CMP-kode, skal dette omgående meddeles til SAS. 2

3 CMP-koden skal - ligesom password til log-in ved brug af ordningen - opbevares på betryggende måde, og det påhviler Virksomheden at informere Brugerne herom. Virksomheden skal sikre sig, at Brugerne af CMP-koden forpligter sig til at: - overholde bestemmelserne i denne Aftale, - være solidarisk ansvarlige sammen med Virksomheden over for SAS for den skade, der måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMPkoden, samt - være solidarisk erstatningsansvarlige sammen med Virksomheden overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det aftalte rejseomfang. Virksomheden forpligter sig til at: - være solidarisk ansvarlige sammen med Brugerne over for SAS for den skade, som måtte ske, såfremt Brugerne ikke overholder vilkårene for CMP-koden, - være solidarisk erstatningansvarlig sammen med Brugerne overfor SAS i sådanne tilfælde, hvor CMP-koden benyttes ud over det tilgængelige beløb, samt - være ansvarlig for, at Brugerne sætter sig ind i disse vilkår og er indforstået med dem. 1.4 Anvendelse af SAS Credits SAS Credits kan anvendes til køb af flybilletter med SAS Group og SAS Partnere i henhold til pkt. 2. Hver SAS Credit har ved køb af flyrejser en værdi svarende til 1 DKK. Billetter, der betales med SAS Credits, skal købes gennem en af SAS angivet bookingkanal. Aktuelle bookingkanaler fremgår af velkomstbrevet eller Corporate Site. Booking af billetter med Credits skal ske senest 48 timer før afrejse. SAS Credits, der er optjent på indenrigsrejser i Norge, kan tilmed kontantindløses. 1.5 Regler for refundering/ombooking Refundering af en rejse, som er booket og betalt med SAS Credits, kan ske i overensstemmelse med billettens regler og medfører tilbagebetaling af SAS Credits. Ombooking af billetter kan ske i overensstemmelse med billettens regler. 1.6 Gyldighedsregler for CMP-koden SAS er berettiget til med omgående virkning at erklære en CMP-kode ugyldig og spærre registrerings- og bookingfunktionen i tilfælde af: misbrug af CMP-koden og/eller anvendelse af denne i strid med disse bestemmelser manglende betaling eller anden misligholdelse fra Virksomhedens side betalingsanmærkninger, insolvens eller konkurs af Virksomheden 3

4 1.7 Godkendelse af vilkår og vilkårsændringer Alle rejser, der foretages med SAS på CMP-koden, er omfattet af SAS' befordringsbestemmelser (General Conditions of Carriage). SAS er berettiget til at ændre disse vilkår uden at indhente Brugerens eller Virksomhedens accept. Ved at anvende CMP-koden godkender Brugeren sådanne ændrede vilkår. 1.8 Fortolkningsfortrinsret/information om Brugeren I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Brugerens og Virksomhedens synspunkter, vil det i første omgang normalt være Virksomhedens synspunkt, der er gældende. Virksomheden skal sikre sig, at Virksomheden har ret til at modtage informationer om Brugerne af CMP-koden uden samtykke fra Brugerne i hvert enkelt tilfælde. 1.9 SAS' forpligtelser og ansvar SAS skal i Aftaleperioden tildele Virksomheden SAS Credits i henhold til denne aftale. SAS Credits omregnes i forhold til Købsværdien. SAS Credits omfatter rejser med SAS Group og SAS Partnere, der foretages i Aftaleperioden, forudsat: at disse rejser er gennemført af Brugeren i overensstemmelse med denne Aftale, og at der er angivet og registreret en gyldig CMP-kode. SAS skal månedligt udarbejde en oversigt over Virksomhedens og Virksomhedsenhedernes samlede Købsværdi, som er tilgængelig for Virksomheden via Corporate Site. SAS' ansvar i forbindelse med fejlagtige eller mangelfulde beregninger af SAS Credits er begrænset til en afhjælpning af fejlen eller manglen. SAS frasiger sig ethvert ansvar over for Virksomheden/Virksomhedsenheden ud over dette, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Under ingen omstændigheder vil SAS være ansvarlig over for Virksomheden for indirekte omkostninger eller følgeskader. Som følge af Brugernes indenrigs og udenrigs forretningsrejsemønstre betragter Virksomheden SAS fulde servicepakke som et vigtigt gode. Derfor ønsker Virksomheden, at SAS sikrer at tilbyde og yde SAS fulde services indenfor hele sit netværk overfor samtlige Brugere. Som følge heraf skal SAS i overensstemmelse med denne Aftale give Brugerne (sålænge dissee er ansatte hos/på anden vis har kontraheret med Virksomheden på en måde, der gør dem berettiget til ydelserne under denne Aftale) retten til at optjene EuroBonus point på inderigs- og udenrigsruter. SAS forpligtelse under nærværende bestemmelse skal efter SAS skønsmæssige vurdering være begrænset til, hvad der måtte være praktisk og teknisk gennemførligt ud fra gældende lovgivning. Brugernes anvendelse af optjente bonuspoint er underlagt nærmere aftale mellem Virksomheden og Brugeren. 4

5 1.10 Virksomhedens forpligtelser og ansvar Det er Virksomhedens ansvar at sikre sig, at hver Bruger har kendskab til den gældende CMP-kode samt til, at denne kode skal angives ved gennemførelse af rejser med SAS Group og SAS Partnere med henblik på beregning af SAS Credits. Virksomheden og hver Virksomhedsenhed skal særskilt sikre sig, at de informerer de anvendte rejsebureauer om nødvendigheden af at registrere en gyldig CMP-kode for at kunne foretage en korrekt beregning af Købsværdien. CMP-koden i bookingen kan senest udfyldes ved billetkontoret i lufthavnen før påbegyndt rejse. Såfremt CMP-koden ikke angives senest på dette tidspunkt, får Virksomheden ikke tildelt nogen SAS Credits for rejsen. Virksomheden må ikke lade andre end Brugerne benytte den tildelte CMP-kode og er ansvarlig for, at den tildelte CMP-kode udelukkende udleveres til de behørige personer. Virksomheden skal omgående meddele SAS, hvis Virksomheden får kendskab til eller har rimelig anledning til at antage, at den tildelte CMP-kode misbruges af tredjemand. Virksomheden skal skadesløsholde SAS og erstatte SAS for alle omkostninger, der forårsages af, at Virksomheden eller Brugerne har misligholdt vilkårene i denne Aftale. 5

6 1.11 Fælles forpligtelser/meddelelser Øvrige meddelelser i henhold til denne Aftale skal gives med bud, anbefalet brev eller til de adresser, som er angivet nedenfor, medmindre disse senere er ændret. Adresseændringer skal meddeles på den måde, der er anført i denne bestemmelse. Kontaktoplysninger SAS Corporate Support Tlf. nr Særligt vedrørende Corporate Site og andre beføjelser til SAS Credits For at få adgang til Corporate Site skal Virksomheden/Virksomhedsenheden give SAS meddelelse om navn, telefon- og faxnummer samt -adresse på en af Virksomheden/Virksomhedsenheden udnævnt kontaktperson. SAS skal efter godkendelse af kontaktpersonen give denne et password til adgang til Corporate Site. Kontaktpersonen skal umiddelbart efter modtagelsen af passwordet ændre dette til et personligt, unikt password. Passwordet kan derefter ikke genskabes af SAS, og Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at passwordet opbevares sikkert og ikke misbruges på nogen måde. SAS er ikke forpligtet til at stille nogen anden ydelse eller andet udstyr til rådighed for adgang til Corporate Site ud over det ovennævnte password. SAS er berettiget til omgående at afbryde Virksomhedens/Virksomhedsenhedens adgang til Corporate Site, såfremt denne adgang på nogen måde misbruges. Virksomheden/Virksomhedsenheden har via kontaktpersonen mulighed for gennem Corporate Site: - at give flere personer adgang til at se virksomhedens optjente SAS Credits-saldo - at få adgang til statistik, rapporter og status på SAS Credits SAS tilsigter, at Corporate Site skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, men driften vil være uovervåget uden for normal kontortid. Virksomheden/Virksomhedsenheden er alene ansvarlig for, at andre beføjelser til SAS Credits, som tildeles Virksomheden af SAS, såsom adgang til at anvende SAS Credits på SASinternetsider, opbevares sikkert og ikke på nogen måde misbruges. Virksomheden er forpligtet til at angive samt sikre sig, at SAS altid har en korrekt opdateret kontaktperson, hvad angår beføjelser, kommunikation og tegning af Virksomheden Aftalens løbetid og opsigelse Såfremt en af parterne opsiger Aftalen, har Virksomheden ret til at modtage SAS Credits i forhold til den Købsværdi, som foreligger på tidspunktet for Aftalens ophør. SAS har ret til at opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Virksomheden i væsentlig omfang misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller såfremt Virksomheden erklæres konkurs eller på anden måde anses for at være blevet insolvent, eller såfremt Virksomhedens forretning ophører. Det vil altid blive anset som en væsentlig misligholdelse, såfremt Virksomheden eller Virksomhedsenheden bevidst har ladet Brugere benytte CMP-koden til privat brug 6

7 eller i strid med Aftalen har ladet andre end Brugerne benytte CMP-koden, eller såfremt SAS har rimelig anledning til at tro, at et sådant misbrug har fundet sted, og at Virksomheden eller Virksomhedsenheden har haft eller burde have haft kendskab hertil. Virksomhedens og/eller Virksomhedsenhedens ret til at modtage SAS Credits i forhold til gældende Købsværdi skal i tilfælde af væsentlig misligholdelde anses for at være bortfaldet. Parterne kan opsige denne Aftale med omgående virkning, såfremt Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning. Ingen af parterne vil være berettiget til skadeserstatning eller anden erstatning som følge af, at Aftalen helt eller delvist anses for at stride mod gældende konkurrencelovgivning Fortrolighed og behandling af personoplysninger Såfremt en part ønsker at give udenforstående oplysninger om Aftalens indhold, herunder tildelte CMP-koder, kræver dette altid - med undtagelse af den informationsforpligtelse, der foreligger iht den anden parts forudgående skriftlige tilladelse. Personoplysninger (som defineret i Persondataloven) vedrørende Kontaktpersonen eller Brugere vil kunne blive registreret af SAS i forbindelse med forberedelsen af de aftalte ydelser (f.eks. kreditoplysning, sagsvurdering eller lignende) eller i forbindelse med administration af ydelserne, og sådanne personoplysninger vil kunne blive genstand for behandling og lagring i datasystemet hos SAS og/eller andre virksomheder, som SAS samarbejder med for at kunne udføre de aftalte ydelser. Det er Virksomhedens ansvar at informere Kontaktpersonen og Brugerne om, at SAS behandler og i visse tilfælde videregiver Kontaktpersonens og Brugernes personoplysninger for at kunne give Virksomheden den nødvendige service. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er den juridiske person, som er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Enhver Bruger har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om vedkommende hos SAS, ved at indlevere en skriftlig og personligt underskrevet anmodning herom til: SAS Corporate Support Box Örnsköldsvik Sverige 1.15 Ændringer og tillæg Indholdet af nærværende aftale vil kunne ændres som følge af eventuelle ændringer i SAS' produktudbud, prissammensætning eller i Virksomhedens rejser. Når sådanne ændringer vedtages, vil aftalen blive opdateret og offentliggjort på Øvrige vilkår Denne Aftale må ikke overdrages eller udvides til at omfatte andre organisatoriske Virksomhedsenheder, uden at SAS på forhånd har godkendt dette. SAS er ikke ansvarlig for skade, som skyldes lovpåbud i Danmark eller udlandet, myndighedsforanstaltninger, krigshandlinger, strejker, blokader, lockout eller andre lignende force majeure-hændelser. Forbeholdet vedrørende strejker, blokader, 7

8 boykot og lockout er gældende, uanset om SAS selv er genstand for eller træffer sådanne foranstaltninger. Skade, som opstår i andre tilfælde, skal ikke erstattes af SAS, såfremt SAS har været normalt agtpågivende. SAS er heller ikke ansvarlig for skade, som er opstået som følge af, at et rejsebureau eller salgssted er ophørt med at drive virksomhed. Tvister, der opstår som følge af denne Aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne for forenklet voldgift hos Køpenhavns Handelskammers Voldgiftsinstitut. Voldgiftsnævnet skal have sæde i Køpenhavn. Aftalen er omfattet af dansk lovgivning Definitioner I denne Aftale skal nedenstående udtryk have følgende betydning: "Bruger": Fysisk person, som rejser med gyldig billet. Brugeren rejser for Virksomhedens regning som led i Virksomhedens ordinære virksomhed. Selskabsdeltagere i eller indehavere af ejerandele i Virksomheden er kun Brugere, såfremt disse ligeledes er ansat i eller lejlighedsvis benyttes som opdragstagere af Virksomheden. Virksomhedskode ( CMP-kode"): Company Mandatory Prefix, den identifikationskode, hvormed SAS identificerer Virksomheden og hver Virksomhedsenhed. Corporate Site" Internetbaseret statistikmodul Virksomhedsenhed": Enhver enhed i Virksomhedens koncern eller organisation, som parterne er blevet enige om skal have adgang til de ydelser, som SAS tilbyder i henhold til denne Aftale, og hvis Brugere af SAS og Partnere skal godskrives Virksomhedens Købsværdi. For selskaber udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som Virksomheden kontrollerer ved at besidde mere end halvdelen af stemmerne for samtlige aktier eller andele (datterselskab), samt en sådan anden organisatorisk enhed, på hvilken Virksomheden som moderselskab udøver tilsvarende bestemmende indflydelse. For andre typer af organisationer (økonomiske foreninger, kommuner m.v.) udgør en Virksomhedsenhed en sådan juridisk person, som ejes af Virksomheden alene, eller hvorover Virksomheden har en økonomisk og organisatorisk bestemmelsesret. "Købsværdi": den pris, som er angivet på billetten - uanset om denne er udprintet eller foreligger i elektronisk form, så der ikke er udfærdiget noget skriftligt dokument - og som er betalt af Virksomheden eller Virksomhedsenheden for en gennemført rejse med SAS og SAS Partnere eksklusive moms, skatter, afgifter, brændstoftillæg og Serviceafgifter. Købsværdien for en billet, som omfatter rejser med såvel SAS og SAS Partnere, beregnes udelukkende på den del af billetprisen for den gennemførte rejse, som tilfalder SAS og SAS Partnere i henhold til fordelingsaftalen mellem flyselskaberne. "Partnere eller SAS Partnere": deltagende flyselskaber eller andre transportører i det omfang, som fremgår af pkt. 2. "Serviceafgift": Afgift, som lægges på prisen, for at dække omkostninger til salg af flybilletter gennem SAS' egne salgskanaler. 8

9 2 Omfang Virksomhedsaftale Tabel 1 Scandinavian Airlines, Wideröe. Bookingklasse pr. Serviceklasse Strækning Serviceklasse Bookingklasse Business* 4% C,D,J Indenrigs Economy 2% E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G International Business** 4% Economy Extra 4% Economy 2% C,D,J Y,S,B,Z E,M,H,Q,V,W,U,K,L,T,O,G (*) Samme ombordservice som Economy (**) I Skandinavien samme ombordservice som Economy Extra. Optjening/Brug hos SAS Group SAS Group SAS (SK) Wideröe (WF) Linjer Tabel 2 Optjening hos SAS Partnere Partner Linjer Kommentarer Air Canada (AC) Ekskl. til/fra USA. Ekskl. Finland. Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) All Nippon Airways (NH) Kun FRA/LHR/PAR-TYO, PEK-TYO og domestic Japan i aftalet Austrian (OS) Lufthansa (LH) Ekskl. LH Private Jet, Condor og Eurowings Singapore Airlines (SQ) Hela linjenätet Swiss (LX) United (UA) The Carlson Rezidor Group Overnatning på deltagende Radisson Blu og Park Inn hoteller Ekskl. til/fra Canada og Brasilien samt UA Express Bookingen skal indeholde mindst ét SKflysegment og være billetteret på SAS' billetdokument (117-dokument) Skandinavien, Europa og Mellemøsten Tabel 3 Bookingklasser optjening hos Partnere Serviceklasse Business 4% Economy 2% Air Canada (AC) J,C,Z K,L,Q,V,H,B,U,M,Y All Nippon Airways F, A, C, J, D, Z, Y, E P, B, M, U, H Austrian C, D, J, Y*, B* Q, H, M, V, W, E Lufthansa F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, U Singapore Airlines (SQ) F, R, P, Z, C, J, D S, B, Y, E, M, H, W, Q, N, V, L Swiss F,A,J,C,D,Z,Y*,B* Q,H,M, V, W, G, K, L, U, P United F,A,C,D,Z,Y*,B* M,H The Carlson Rezidor Group 30 Credits per værelse og nat * Serviceklasse Economy ombord SAS kan ikke påtage sig ansvaret for ændringer hos partnerne og/eller i trafikprogrammet i aftalens løbetid. Ændringer af gyldige bookingklasser kan ske i aftalens løbetid. Anvendelse hos Partnere gælder alle tilgængelige offentliggjorte priser. Anvendelse af Credits hos Carlzon Rezidor Group er via køb af E-Gavekort 9

Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Aftalevilkår for SAS Corporate Program Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr. 25 59 81 13 Afdeling CPHNC Postboks 150 2770 Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere