FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET"

Transkript

1 FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET Mange vil nikke genkendende til, at det kan være voldsomt kostbart at gennemføre projekter uden tilstrækkelig styring. Men man kan dog komme langt med struktur og enkle principper. I nogle tilfælde kan et projektværktøj også hjælpe med at få struktur og overblik. Det er imidlertid helt afgørende at definere de forretningsmæssige målsætninger, før man sætter et projekt i gang samt at forberede organisationen grundigt, hvis man vil høste alle de potentielle gevinster. Progressive A/S Lyskær 3B DK-2730 Herlev Tel Hedelandsvej 16 DK-7400 Herning Tel Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel

2 INTRODUKTION Danske virksomheder og organisationer bruger betydelige ressourcer på projektarbejde af enhver karaktér. Ofte går det godt. Andre gange løber budgettet løbsk, tidsplanen skrider eller måske gennemføres projektet slet ikke som forventet. Erfaringer viser, at man i to ud af fem projekter ikke realiserer de forretningsmål, der dannede baggrund for, at projektet blev sat i gang. Forudsat, naturligvis, at man oprindelig havde defineret et realistisk og målbart billede af de gevinster, virksomheden gerne ville opnå. Hvilket ikke altid sker. I det omfang, man analyserer fejlslagne projekter, angives mange årsager til, at tingene ikke gik som ventet. Men sædvanligvis kan grundlaget koges ned til, at man undervejs har manglet respekt for grundlæggende projektelementer, herunder styring, kommunikation og forankring i organisationen. Dette white paper handler om, hvordan man mest hensigtsmæssigt sætter projekter i gang, organiserer dem og styrer uden om en række udbredte faldgruber. Det gør man blandt andet ved at definere konkrete mål, sætte projektets gennemførelse i system, sikre at de rette ressourcer er til rådighed undervejs og at projektet har opbakning i relevante dele af organisationen. I nogle tilfælde kan et projektstøtteværktøj hjælpe med at skaffe overblik over enkeltprojekter eller projektporteføljer. Herunder gøre det muligt at danne sig et realistisk billede af, om man overholder tidsplan og budget. I andre tilfælde kan værktøjerne gøre det muligt at administrere ressourcer og milepæle undervejs. Men værktøjerne kan aldrig erstatte projektdisciplin og konkrete mål. Det er en af de pointer, der gerne skulle fremgå undervejs. FAKTA OM DETTE WHITEPAPER Teksten er udgivet af Progressive A/S; et konsulenthus, der hjælper virksomheder og organisationer med at opbygge de processer, kompetencer og værktøjer, der gør det muligt at omsætte strategi og visioner til praksis. Teksten er opbygget på basis af kvalitative interviews med eksperter og praktikere, som Progressive samarbejder med, samt kunder og interne kilder. Jacob Primault Manager, Rambøll Management. Beskæftiger sig bl.a. med at definere projektmål og hjælpe virksomheder og organisationer med at gevinstrealisere og iværksætte forandringsprocesser på baggrund af de vedtagne mål. Finn Hessellund Forretningsudvikler, TIVOLI, blandt andet ansvarlig for at gennemføre og forankre it-projekter og i den forbindelse bl.a. fastholde forretningsfokus gennem hele processen. Klaus Gadeberg General Manager, FLSmidth Automation. Øverst ansvarlig for den danske del af ingeniørforretningen, der beskæftiger sig med at designe og implementere automationsløsninger ifbm. nybygning og modificering/udvidelse af cementværker. Christian Jørgensen Senior Proceskonsulent, Progressive. Har gennem en årrække arbejdet med blandt andet med projekt-, portefølje- og ressourcestyring. 2

3 TAG PROJEKTARBEJDET ALVORLIGT OG STYR UDEN OM FIASKOEN De fleste kan på stående fod opremse en håndfuld offentlige projekter, der er blevet langt dyrere end forventet og i værste fald måske aldrig rigtig nåede ud over startrampen. Men naturligvis løber kostbare og virksomhedskritiske projekter også af sporet i det private erhvervsliv. Det sker ikke så sjældent endda. Men det sker naturligvis knap så hyppigt, at historierne når avisforsiderne. Desuden viser erfaringer, at fire ud af fem projekter, der faktisk gennemføres, ikke giver det forventede afkast. Hvis målet for projektet da overhovedet var klart defineret, da projektet blev sat i søen. Der er med andre ord mange gode grunde til at tage projektledelse og projektplanlægning alvorligt som disciplin. Formålet med denne white paper er at give nogle råd og retningslinjer, som letter arbejdet. FRA UFORMELLE OPGAVER TIL STRAM PROJEKTSTYRING Projekter er et vidt begreb og det er god projektledelse også. I nogle organisationer er bedste og mest velfungerende metodik eksempelvis reelt, at enkeltpersoner holder styr på mindre projekters fremdrift med et regneark eller opgavelisten i Outlook. I mindre virksomheder er projektarbejde tit en uformel og ikke særlig veldefineret størrelse. Her er kort vej til ledergruppen, alle interessenter kender hinanden og man klarer måske den løbende kommunikation ved vandkøleren eller på improviserede møder. Det virker typisk også fint i en lille organisation, konstaterer Senior Proceskonsulent Christian Jørgensen, Progressive, der gennem en årrække har beskæftiget sig med projekt- og porteføljestyring. Men efterhånden som en virksomhed bliver større, får projekternes kompleksitet, økonomi eller blotte antal ofte også et niveau, hvor det reelt er uansvarligt ikke at sætte dem i system for at bevare overblikket i såvel dybden som i bredden, tilføjer Christian Jørgensen. Det er dog, erkender han, svært at definere præcist, hvornår dette punkt nås. Men når det bliver svært at bevare overblikket eller når hele styringen af virksomhedskritiske projekter ligger hos én person bør advarselslamperne blinke. For så er det dels tid til at rationalisere processen, dels en god idé at indlede en systematisk videndeling, så andre i leder- eller projektgruppen kan tage over, hvis projektlederen får en tagsten i hovedet, konstaterer Christian Jørgensen. Hos TIVOLI styrer forretningsudvikler Finn Hessellund forlystelseshavens mange it-projekter, og han understreger vigtigheden af projektdisciplin. Uden den rette projektdisciplin risikerer man let at sætte projekternes rentabilitet over styr, at overskride tidsplan og budget eller at de nødvendige kompetencer ikke er til rådighed til rette tid undervejs i projektets forløb. Alle projekter er nødt til at gøre sig fortjent til de ressourcer og den opmærksomhed, der er behov for fra organisationens side, hvis de skal gennemføres. Hos en virksomhed af TIVOLIs karakter er det ganske enkelt nødvendigt at tage projektstyring alvorligt som disciplin. Ellers spilder man let tid og ressourcer på tværs af hele organisationen. Eller måske når man ikke alle de mål, der oprindelig var udslagsgivende for, at projektarbejdet blev sat i gang, tilføjer han. Derfor er det ikke blot nødvendigt at have deadlines og ressourceplanlægning for øje, men også at sikre, at den grundlæggende forretningsmæssige kalkule bag selve projektets igangsættelse respek- 3

4 teres fra start til slut. Samt at sørge for, at projektet har den nødvendige opbakning hos alle interessenter i organisationen. Alle projekter er nødt til at gøre sig fortjent til de ressourcer og den opmærksomhed, der er behov for fra organisationens side, hvis de skal gennemføres. Det kræver disciplin fra start til slut, konstaterer Finn Hessellund. PRÆCIS KOMMUNIKATION OG GRUNDIG FORANKRING ER AFGØRENDE Men lige som mange faktorer skal være på plads for at sikre et optimalt projektforløb, kan der også være talrige årsager til, at det går galt undervejs. Indlysende årsager kan være, at man har fejlvurderet projektets omfang og ressourcekrav eller sat for stramme deadlines. Men en anden hyppig og mere overset faktor er manglende forankring i organisationen eller at interessenter og ressourcesponsorer ikke holdes tilstrækkeligt orienteret undervejs. Det kan give unødig støj og skabe forvirring eller modvilje, der i sidste ende gør det svært at sikre de spidskompetencer og mandetimer fra de pågældende dele af organisationen, man havde kalkuleret med på forhånd. Potentielle skadevirkninger er alt fra flaskehalse og forsinkelser til i værste fald regulære ressourcekonflikter, der påvirker det pågældende forløb negativt. Populært sagt handler god projektledelse et meget langt stykke hen ad vejen om præcis, kortfattet kommunikation og grundig forankring hele vejen op i de relevante ledelseslag. Om nødvendigt hele vejen op til toplederniveau. Af samme årsag sætter jeg aldrig et større projekt i søen uden en beslutningsdygtig styregruppe fra de grene af forretningen, der har en aktie i det pågældende slutprodukt. Det gør os i stand til at handle undervejs uden unødvendige forsinkelser i beslutningsprocessen, forklarer Finn Hessellund. Omvendt er det mit ansvar som projektleder at holde styregruppen informeret og give dem et beslutningsgrundlag. Derfor er næsten alle mine briefings en nedkogt og velprioriteret PowerPoint, så man på ganske kort tid kan gennemskue, om vi er på sporet, holder budget og timetal etc. For hvis jeg forventer, at ledelseslaget skal tage mine projekter alvorligt, er det kun rimeligt at respektere deres tid til gengæld, konstaterer han. Populært sagt handler god projektledelse et meget langt stykke hen ad vejen om præcis, kortfattet kommunikation og grundig forankring hele vejen op i de relevante ledelseslag. FASTE FORRETNINGSMÅL OG KPIER MEN FLEKSIBLE DETALJER Men lige som mangelfuld planlægning og opfølgning kan sende et projekt i grøften, kan overdreven nidkærhed i detaljen være lige så kontraproduktivt, bemærker Finn Hessellund. Af samme årsag vægter han principielt altid hensynet til de grundlæggende key performance indicators (KPI), det langsigtede projektmål og de ønskede forretningsgevinster højere end eksempelvis detaljer i den på forhånd vedtagne kravsspecifikation. Jeg står meget fast på vore KPIer og forretningsmæssige målsætninger for et givent projekt. Ligeledes skal der usædvanligt gode argumenter på bordet fra en leverandør, hvis jeg skal bede min styregruppe om flere penge. Men man må se i øjnene, at selv de mest velstrukturerede projekter ofte ændrer karaktér undervejs i et eller andet omfang. For eksempel i takt med den tekniske udvikling eller efterhånden som man erkender nye behov. Derfor er jeg altid villig til at indgå i en konstruktiv dialog om prioritering, tilvalg og fravalg. Derimod er jeg populært sagt temmelig ligeglad med, om en knap er rød eller blå. Bare den virker, siger han. 4

5 Det er en pointe, der vinder genklang hos Jacob Primault, manager i Rambøll Management. Han pointerer, at selv det mest minutiøst gennemførte projekt kan vise sig at være nytteløst, hvis man undervejs mister fokus på forretningen og det formål, der retfærdiggjorde den oprindelige investering. Du ser tit mål som, at vi skal have en portal, så vi kan udveksle dokumenter eller vi skal opgradere ERP-systemet, for det gamle virker ikke så godt. Men det er en helt forkert tilgang. Rent principielt bør man faktisk aldrig sætte et projekt i gang uden at være i stand til at redegøre for præcis, hvad man vil opnå forretningsmæssigt. Dét skal sammen med de vedtagne elementer som KPIer, tidsplan og budget være ledetråden undervejs, siger Jacob Primault. Han bemærker i samme ombæring, at forretningsgevinsterne altid bør være målbare og så vidt mulig finansielle. Rent principielt bør man aldrig sætte et projekt i gang uden at være i stand til at redegøre for præcis, hvad man vil opnå Nu vi taler om projektstyring, så kunne et godt eksempel være at definere formålet med at investere forretningsmæssigt. i en projektstyringsplatform som, at vi vil nedbringe andelen af tabsgivende projekter fra 10 til 5 procent. Eller at vi vil øge udnyttelsen af virksomhedens tekniske spidskompetencer med fem procent ved at systematisere ressourcebookingen. Pointen er, at du har et helt præcist mål at styre efter, understreger han. MAKSIMAL GEVINST FORDRER VILJE TIL FORANDRING Alligevel viser al empiri ifølge Jacob Primault, at det i snit kun er helt ned mod hvert femte projekt, hvor virksomhederne realiserer alle de gevinster, der var grundlaget for at investere i et givent projekt. Yderligere er det kun to ud af fem projekter, der realiserer dele af målene mens de resterende 40 procent af projekterne ikke opfylder de vedtagne mål overhovedet. Men skal et projekt gøre sig håb om at havne i den første gruppe, der giver fuld valuta for pengene, er det ifølge Jacob Primault essentielt at tænke projektet ind i den forretningsmæssige helhed, hvori slutproduktet af anstrengelserne skal indgå. Du er nødt til om man så må sige at orkestrere forandringen. Enten i form af uddannelse, så alle de relevante medarbejdere kan drage fuld nytte af det nye it-værktøj. Eller ved at integrere værktøj, processer og organisation, så de spiller bedst sammen. Det kan også være, at du er nødt til at gentænke den måde, du interagerer med dine kunder og samarbejdspartnere. Eksemplerne er legio, men pointen ret enkel: Du er ganske enkelt nødt til at have forretningen med fra start til slut. Og om nødvendigt tilpasse den, så udbyttet bliver maksimalt, siger han. Dén lære har Christian Jørgensen fra Progressive også uddraget af sine erfaringer med design og implementering af projekt- og porteføljestyringsværktøjer. Hvis du initierer en proces, der gør organisationen bedre til at håndtere projekter, er det ikke nok blot at indkøbe det værktøj, der nu engang passer bedst til jeres virksomheds karaktér og størrelse. I er også nødt til at have viljen til at forandre jer, og det er man ganske enkelt nødt til at se i øjnene. Faktisk er det reelt her og ikke i teknikken at den helt store investering ligger. Men har I ikke viljen til at forandre jer, giver det ikke mening at kaste penge efter teknologi. For så vil det næppe ændre noget som helst. Det gælder for så vidt uanset, om I årligt gennemfører 10 eller 500 projekter, konstaterer han. DEFINÉR FORRETNINGSMÅL IKKE SYSTEMKRAV OG DETALJER Der er med andre ord meget at tage hensyn til, når et projekt skal planlægges og eksekveres. Det er for eksempel klogt blandt andet at definere: 5

6 Primære forretningsmål og KPIer Tidsramme og overordnede milestones Budget ifht. milestones Beslutningsdygtig styregruppe med repræsentation fra alle interessenter Rollefordeling Ressourcebehov Det er med andre ord vigtigt, at forretningen definerer, hvad man ønsker at opnå samt at man skitserer de nødvendige forudsætninger for at nå dertil. Derimod bør man ikke bruge kræfter på at udspecificere det endelige slutresultat i detaljer, da det reelt kan virke modsatrettet på projektprocessen. Hvis projektet f.eks. indebærer udvikling eller implementering af et it-system, bør man således fokusere langt mere på de forretningsmæssige krav end på systemspecifikationer og detaljeorienterede funktionskrav. Det er projektgruppen herunder it-afdelingen og leverandøren langt bedre til, ligesom de også lettere kan rette løbende ind efter de muligheder, teknologien stiller til rådighed. OVERBLIK I DYBDEN OG I BREDDEN I mindre organisationer kan en relativt stor del af projektplanlægningen samt den løbende koordinering, rapportering, samarbejde og dataudveksling med fordel foregå via en samarbejdsplatform som f.eks. SharePoint. Det bliver derimod relevant at overveje deciderede projektstøtteværktøjer, des større organisationen er og des flere projekter af længere varighed, den håndterer. Det vil blandt andet gøre det lettere at ensarte de forudsætninger, der skal til for overhovedet at sætte et projekt i gang. Ligeledes kan man anvende et projektstøtteværktøj til samme formål som en samarbejdsplatform, men tillige udbygge med eksempelvis: Løbende indberetning og monitorering af ressourceforbrug og økonomiske nøgletal i forhold til milestones Aggregering af ledelsesinformation til beslutningsstøtte, evt. på porteføljeniveau Ressourceplanlægning- og booking Integration til ERP med det formål at overvåge projektets økonomi Automatisk feedback til medarbejdernes opgavestyring og kalender Forankring i virksomhedens strategi Reelt vil der næsten altid være tale om et eller flere nedslag på netop de områder som for eksempel økonomi, ressourcer eller tidsforbrug hvor der er et specifikt behov i organisationen. Tager virksomheden således ofte tab på projekter, er ledelsen måske mest interesseret i konstant at have overblik på tværs af projektporteføljen for at se, hvilke forløb, der går over budget. I andre tilfælde er udfordringen at kortlægge det forventede ressourceforbrug, så man i god tid kan booke relevante ressourcer i organisationen eller hyre dem eksternt. FORANKRING MED STOK, GULEROD OG RESPEKT Afhængig af formålet vil et projektstøtteværktøj i nogle tilfælde primært hjælpe ledelsen med at overskue, forecaste og prioritere. I det tilfælde vil det måske føles som et irritationsmoment for projektlederne, der primært har næsen nede i egne projekter, og egentlig ikke har en speciel egeninteresse i at skulle taste ekstra informationer ind. Dén opfattelse må man ganske enkelt blot erkende, og så kan man eventuelt vælge at kompensere for den på anden vis, siger Christian Jørgensen. 6

7 Under alle omstændigheder er det afgørende at implementere værktøjet i daglig praksis. Enten med stokkemetoden i form af løbende og systematisk opfølgning eller ved at gøre anvendelsen af værktøjet til en obligatorisk del af alle projektlederes jobbeskrivelser. Men det vil naturligvis fremme adoptionsraten på tværs af organisationen, hvis man også formår at identificere og indbygge gulerødder i form af funktionaliteter, der letter arbejdsproces og overblik. Ikke blot for topledelsen, men i lige så høj grad for projektejere, projektledere og ressourceejere. For eksempel ved at lade projektlederen se i systemet, om alle ressourceejere har booket de ønskede kompetencer på forhånd eller ej. Eller ved at automatisere rapportering og dataudtræk. Under alle omstændigheder er det største risikomoment ved at implementere et projektstøtteværktøj, at organisationen ganske enkelt ikke anvender det. Så man er nødt til at tænke anvendelsen og forankringen nøje ind og lægge værktøjer an, så det rent faktisk understøtter forretningen. Af samme grund er det oplagt at prioritere implementeringen således, at de for den samlede forretning mest værdifulde elementer prioriteres efter princippet om at plukke de lavthængende frugter først. Men man bør samtidig lægge en trinvis og realistisk tidsplan for, hvornår man tager de resterende elementer i brug, som man har besluttet sig for at anvende. På den måde kan organisationen vænne sig til værktøjet, hvilket i sig selv vil gavne forankrings- og forandringsprocessen, siger Christian Jørgensen. Man er nødt til at tænke anvendelsen og forankringen af et projektværktøj nøje ind og lægge værktøjer an, så det rent faktisk understøtter forretningen. Han understreger dog også, at man navnlig indledningsvis bør anvende projektstøtteværktøjet med en vis varsomhed. Eksempelvis er det umiddelbart oplagt at anvende værktøjet til at skabe et tværsnit af projektporteføljen for hurtigt at kunne identificere projekter på rette vej samt dem, der har mere eller mindre alvorlige udfordringer. Det er jo praktisk at have det indblik. Men det kan også have utilsigtede bivirkninger. For ideelt er et rødt flag en advarsel om, at nogle har brug for hjælp, hvilket i nogle organisationer let skaber badwill omkring et projekt og i sig selv forværrer situationen. Derfor er man nødt til vænne organisationen til, at projekter af natur er ustabile størrelser, og at der ikke er noget galt i, at det i perioder går over budget eller ikke overholder tidsplanen. For det kan der jo være gode og helt legitime årsager til og nu har man i det mindste det indblik, der gør det muligt at rette op på situationen. Det har man næppe haft før, forklarer Christian Jørgensen. FLSMIDTH VIL OPTIMERE MED RESSOURCESTYRING Man kan med andre ord anvende projektstøtteværktøjer på mange måder og med vidt forskellige forretningsmæssige mål. Ligeledes kan værktøjerne anvendes af alt fra mindre og mellemstore virksomheder og helt op på koncernniveau. Det er FLSmith-koncernen et godt eksempel på; her har man således brugt et traditionelt projektstyringsværktøj som grundlag for en global ressourcestyringsløsning. Den danskejede virksomhed har knap medarbejdere på verdensplan og er arketypen på en ingeniørtung projektorganisation. Man har til enhver tid flere hundrede projekter i gang hvilket spænder over alt fra mere eller mindre omfattende opgraderinger eller ombygninger af eksisterende cementfabrikker til design og konstruktion af nye fabrikker kloden over. Projekterne strækker sig tidsmæssigt fra nogle få måneder og op til adskillige år. Det stiller endog meget store krav til detailplanlægning af såvel projekternes forløb som til prioritering og booking af præcis de rette spidskompetencer på præcis rette tid i et givent forløb. 7

8 For ellers risikerer vi dels, at der opstår flaskehalse i projekterne, dels at vi ikke udnytter de tilgængelige ressourcer godt nok, konstaterer Klaus Gadeberg. Han er General Manager i FLSmidth Automation og øverste ansvarlige for den danske del af ingeniørforretningen, der beskæftiger sig med at designe og implementere automationsløsninger i værkerne. I alt beskæftiger afdelingen mere end 100 ingeniører i henholdsvis Danmark og Indien fordelt over omtrent ti forskellige spidskompetencer. Det ligger i vores natur, at vi har beskæftiget os med belastningsplaner i mange år, og der har længe været talt om at implementere en egentlig ressourcestyring. Men det var først i begyndelsen af 2011, at vi for alvor besluttede os for et værktøj, vi skulle anvende globalt, og det blev så Project Server, siger Klaus Gadeberg. Der i øvrigt bemærker, at en stor del af implementeringsarbejdet gik ud på at identificere de elementer, der kunne sikre forankringen på tværs af den vidtstrakte organisation. FLSmidth tog dels udgangspunkt i, at alle medarbejdere, ressourceejere og projektledere skulle få glæde af værktøjet i hverdagen samt at: Ressourcestyringen skal være et uomgængeligt værktøj, som gør den enkelte ressourcerejer i stand til at se, hvilke projekter vedkommendes medarbejdere arbejder på og hvornår. Ressourcerejeren skal således ikke bruge kræfter på at udarbejde belastningsplaner. Der skal også være åbenlyse fordele for projektdeltagerne i at anvende værktøjet aktivt. De kan f.eks. se, hvilke projekter de er booket til, hvornår, hvor i verden og i hvor lang tid. De skal kort sagt opleve en højere grad af indsigt i de opgaver, de bookes til. Det skal ikke opleves som en ekstra indsats for projektlederen at foretage sin ressourceplanlægning. Vi lagde ud med at implementere værktøjet på tværs af otte afdelinger heraf fire i FLSmidth Automation med i alt 200 medarbejdere. Desuden har vi brugt noget tid på at definere rapporter og på at høste erfaringer med, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kunne anvende ressourcestyringsværktøjet, siger Klaus Gadeberg. Han bemærker, at selv om alle elementer slet ikke er på plads i skrivende stund, så har koncernen ret store forventninger til værktøjet. Det vil alt andet lige gøre det langt nemmere at planlægge ressourcetildelingen på et ensartet grundlag, at undgå over- eller underallokering og udnytte vores tilgængelige ressourcer bedre. Det giver os ganske enkelt en langt større gennemsigtighed. Det kan jo være lidt af en udfordring at opnå i en organisation, hvor folk sidder i hver sin ende af verden og ydermere ofte kommer ud for at skulle udføre projektarbejde for flere forskellige grene af organisationen, tilføjer Klaus Gadeberg. Løsningen vil også give salgsafdelingen større indsigt i belastningen i organisationen, hvilket håber Klaus Gadeberg i højere grad gør det muligt for dem at indgå en dialog med afdelingslederne, inden kontrakterne indgås. Tidligere var vi afhængige af, at ressourceejerne med passende intervaller udskrev belastningsplaner, som vi igen blot kunne håbe på var i et format, alle kunne læse og drage samme konklusion af. Hvilket ikke altid var tilfældet. Til gengæld var det en særdeles tidskrævende øvelse. Sådan er det snart ikke længere; nu har vi basis for at kunne tilgå præcis de krævede informationer på grundlag af det registreringsarbejde, kollegerne foretager andre steder i organisationen. Det sparer tid i adskillige led, og vi har altid et ensartet grundlag at arbejde videre fra, siger Klaus Gadeberg. 8

9 TI RÅD TIL DET VELLYKKEDE PROJEKTSTØTTEVÆRKTØJ FLSmidth-koncernen har i sagens natur lidt andre behov end eksempelvis en mellemstor virksomhed. Men principperne bag implementeringen af projektstøtteværktøjer eller afvikling og styring af projekter og ressourcer i det hele taget gælder et meget langt stykke hen ad vejen, uanset virksomhedens eller organisationens karaktér og størrelse. Blandt andet bør man: Afklare præcis, hvilke kvantificérbare forretningsmæssige mål og KPIer, værktøjet skal opfylde. Tænke værktøjet ind i præcis den forretnings- og organisationsmæssige funktion, hvor det skal indgå og planlægge de ændringer af organisationen og jeres processer, som det vil medføre. Det betyder bl.a., at man skal have forretningen med fra start til slut og være klar til at orkestrere de forandringer, der følger af projektets målsætninger. Udarbejde en grundig interessentanalyse, så der er overblik over dem, der kommer til at anvende eller drage fordel af værktøjet. Planlægge nøje, hvordan I forankrer udformning og implementering af projektværktøjet. Etablér det gerne som et selvstændigt projekt med fuld ledelsesopbakning og beslutningsdygtig styregruppe fra alle interessenter. Have respekt for styregruppens tid. Kommunikér præcist og handlingsorienteret. Hjælp med at identificere, hvis der skal træffes en beslutning; så kommer I hurtigere videre. Huske, at et projektværktøj kan støtte og formalisere en række enkeltelementer i forbindelse med virksomhedens projektarbejde men ikke alle. Så vælg indsatsområderne med omhu. Overveje, om virksomhedens projektportefølje har en størrelse og kompleksitet, der gør det hensigtsmæssigt at implementere et projektværktøj eller om en samarbejdsportal kan løse opgaven. Erkende, at et projektværktøj uvægerligt vil medføre ekstraarbejde for en eller flere faggrupper i virksomheden. Identificér et eller flere elementer, som kan gøre præcis deres arbejde lettere og implementér disse elementer som noget af det første. Have en klar, trinvis implementerings-, adoptions-, uddannelses- og evalueringsplan klar. Fastholde forretningsmæssige målsætninger og KPIer hele vejen gennem projektet men vær klar til at handle agilt og eventuelt justere på systemmæssige detaljer og specifikationer undervejs i implementeringsfasen. 9

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere