Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel"

Transkript

1 Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

2 Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg Tilgængelighedspolitik Affaldsplaner Lendrup Strand- anmodning om møde vedr. kystsikring Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Landzoneansøgning om nyt stuehus og maskinhus på landrugsejendommen Toruphøjevej 56 ved Fjelsø etageboliger ved Rådhusgade/Jernbanegade i Løgstør Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Kontingent til Limfjordsrådet Redegørelse om kvalitetsstyringssystemet Til orientering Lukket - Manglende opfyldelse af påbud Lukket - Politianmeldelse pga. manglende opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning Lukket - Salg af byggegrund 31 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Martin Glerup Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Ib Johansen Henrik Degn Torben Duelund Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 298. Vegger Biogasanlæg Sagsnr.: 08/1566 Fraværende: Martin Glerup, Mads Krarup Nielsen, Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 75284/09Åben Tidsplan for udvalgsmødet d Sagsfremstilling Besigtigelse af Vegger Biogasanlæg med rundvisning. Besigtigelse starter kl Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Martin Glerup, Mads Krarup Nielsen, Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i besigtigelsen. 4

5 299. Tilgængelighedspolitik Sagsnr.: 07/2215 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 52369/09Åben Korrigeret forslag til tilgængelighedspolitik Sagsfremstilling Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet en tilgængelighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet fremsender derfor forslag til, hvordan opgaven kan løses med nedsættelse af arbejdsgruppe, kommissorium og tidsplan. Lovgrundlag Kommunal serviceniveau. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøforvaltningen lade sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 300. Affaldsplaner Sagsnr.: 09/14 Fraværende: Martin Glerup, Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74141/09Åben Affaldsplan pdf Sagsfremstilling Affaldsplan fremlægges for Udvalget forinden gennemførelse af offentlig fremlæggelse. Planen er detailplanen for de førstkommende 4 år i et ellers 12 årigt forløb, hvor der skal ske revision hvert fjerde år. Med planens ikrafttræden bortfalder plan , som var udarbejdet af Renovest I/S for de kommuner, der på daværende tidspunkt indgik i firmaets geografiske dækningsområde. Udarbejdelsen er sket i et samarbejde mellem medarbejdere fra Natur & Miljø og Teknisk Service og Renovest I/S har været inddraget under tilblivelsen. Opmærksomheden henledes på Miljøministeriets Vejledning Nr 5, 2004 hvori er anført Affaldsplanen skal ses som den overordnede ramme for kommunens administration af reglerne i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen og Planen giver ikke i sig selv kommunen beføjelser, og planen har ikke direkte retlige konsekvenser. Planen binder derfor heller ikke kommunens borgere. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 13/ (Affaldsbekendtgørelsen). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Planen fremlægges i offentlig høring. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Martin Glerup, Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af 6

7 punktet. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Birgitte Tetzlaff deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 301. Lendrup Strand- anmodning om møde vedr. kystsikring Sagsnr.: 08/19760 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74682/09Åben Lendrup strandbad anmoder om møde med udvalget 67792/09Åben Kystsikring Lendrup Sagsfremstilling Bestyrelsen for Lendrup strand Aps. har fremsendt anmodning om et møde med udvalget for teknik og miljø. Bestyrelsen ønsker på mødet at fremlægge det oprindelige kystsikringsprojekt for udvalget, idet bestyrelsen mener at kunne bidrage med væsentlige oplysninger, som bør indgå i den endelige beslutning om kystsikringen. Lovgrundlag Ingen relevant lovgivning Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller Forvaltningen gør opmærksom på, at det drejer sig om en verserende sag med to parter, hvor Lendrup Strand Aps. udgør den ene. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget besluttede at holde møde med Lendrup Strand ApS, for eksempel på næste udvalgsmøde. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 302. Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Sagsnr.: 07/2407 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 67917/09Åben LOKALPLAN nr endelig udgave.pdf 60055/09Åben Oversigt over indsigelser 27494/09Åben Indsigelse fra REMA /09Åben Kort mødereferat fra møde med REMA 100 m.fl /09Åben Indsigelse fra Escot - ejer af del af centeret (REMA 1000 s lokaler) 42057/09Åben Indsigelse - GD Gruppen v/ Hugo Rasmussen 43728/09Åben Indsigelse fra REMA Ejendomsinvest A/S 56474/09Åben Kort mødereferat fra møde I/S Centergruppen m.fl. den /09Åben Udtalelse fra Centergruppen til indsigelser Sagsfremstilling Farsø Kommune modtog i 2006 ønske om udvidelse af "Farsø Rådhuscenter", der i dag er på m2 med 2 butikker med et samlet areal på ca m2 øst for det eksisterende kompleks af sammenbyggede butiksejendomme. Efter godkendelse i Byrådet den 26. februar 2009 blev lokalplanforslag 128 sendt ud i offentlig høring. Udvidelsen vil ske på et areal der p.t. er ejet af Kommunen. Der er derfor ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale vedr. salg af et areal på ca m2 under forudsætning af lokalplanens endelige vedtagelse. Indsigelser Under høringen indkom hhv. Escot Erhvervsejendomme (udlejer af lokaler til REMA 1000), REMA Ejendomsinvest A/S (på vegne af REMA 1000) og ejeren af matrikel 9m Farsø By, Farsø beliggende inden for lokalplanens delområde B. I bilag med oversigt over høringssvar er indsigelserne resumeret og forvaltningens bemærkninger og indstilling angivet. Escot og REMA Ejendomsinvest s indsigelser vedr., at den eksisterende REMA 1000 efter en udvidelse af centeret vil komme til at ligge i 2. række inde i centeret, hvor det ellers i dag ligger som 1. butik ved centerets sydlige indgang. Endvidere har Centergruppen, som ejer hovedparten af centeret afgivet svar på indsigelserne og Kommunen har afholdt møder med hhv. Escot og REMA samt Centergruppen m.fl. vedr. indsigerne. Såvel indsigelserne som mødereferater er 9

10 vedlagt. Som det fremgår af bilaget med resume af indsigelser indstiller forvaltningen, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer i forhold til lokalplanforslaget: - at matrikel nr. 9m Farsø By, Farsø udtages af delområde B og der således kun etableres ca. 40 P-båse i delområde B. I forhold til det samlede p-behov har Centergruppen fundet muligheder for yderligere at afmærke et antal ekstra båse omkring det nuværende centers bygninger. Dermed vil der i alt kunne blive 308 P-båse omkring centeret i delområde A. Dermed bliver der i alt 348 P-båse i forbindelse med det udbyggede center. Dvs. 3 P-båse mere end kommuneplanen foreskriver som minimum. - at Bilag 3 med angivelse af fremtidige p-pladser justeres så den fornødne plads for bilerne til at komme rundt og plads til skure til kundevogne er opfyldt samt jf. ovenstående ekstra P-båse og - at der tilføjes lokalplanbestemmelse 7.2: Udendørs skiltning og reklamering på og omkring bygningerne må kun placeres efter en samlet skilteplan godkendt af Byrådet. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen angivne forslag til ændringer. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 303. Landzoneansøgning om nyt stuehus og maskinhus på landrugsejendommen Toruphøjevej 56 ved Fjelsø Sagsnr.: 08/19021 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 72737/09Åben Oversigtskort - Udvalgsmøde 72733/09Åben Situationsplan af /09Åben Indsigelser - Ulbjergvej /09Åben Indsigelse - Knabervej /09Åben Brev fra I/S Søndergård /09Åben Naboindsigelse til fornyet høring - Ulbjergvej /09Åben Yderligere bemærkninger fra nabo på Ulbjergvej 5 Sagsfremstilling Kommunen har modtaget landzoneansøgning om udflytning og opførelse af en ny beboelse og maskinhal på matr.nr. 14 v, Fjelsø By, Fjelsø tilhørende landbrugsejendommen Toruphøjevej 56. De nye bygninger ønskes opført knap 300 m syd for Fjelsø. Se vedlagte oversigtskort samt situationsplan af 24. april Kommunen har 2008 behandlet en ansøgning om tilsvarende byggeri, men placeret knap 250 m nordlige og lige syd for landsbybebyggelse i Fjelsø. Der blev meddelt afslag til denne ansøgning med følgende begrundelse: Det er i strid med planlovens intentioner at opføre ny bebyggelse i det åbne land og uden for de planlagte områder. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholde fra anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er vurderet, at det ansøgte strider mod planlovens intentioner. Det er vurderet, at der skal meddeles afslag til det ansøgte, da arealet er beliggende umiddelbart udenfor landsbyafgrænsningen. Der er intet i ansøgningen der begrunder, den ansøgte placering. Baggrunden for ansøgningen er, at der skal startes et generationsskifte på landbrugsejendommen beliggende Toruphøjevej nr. 61, der er uden stuehus, hvor boligen og udhus på Toruphøjevej nr. 56 tænkes sammenlagt med landbrugsejendommen på nr. 61. P.t. er jord og bygninger på nr. 56 lejet ud til nr. 61. Realiseres ovenstående overførsel af bygningerne fra nr. 56 til nr. 61 bliver landbruget på nr. 56 uden stuehus. Så derfor ønsker ansøger allerede nu, at opføre det ansøgte stuehus og maskinhallen på nr. 56. Efter det første afslag kontaktede ansøger forvaltningen, og en eventuel 11

12 alternativ placering, som var mindre fremtrædende i landskabet samt længere væk fra Fjelsø blev drøftet. Det er en sådan placering i en lavning i terrænet ved et mindre vandhul og ca. 300 m syd for Fjelsø, hvor der nu er søgt om opførelse af bygningerne. Ansøgningen blev sendt i nabohøring, hvilket medførte indsigelser fra nabo på Ulbjergvej 5 samt ejer af matrikler vest for det ansøgte byggeri, der bor i Fjelsø på Knabervej 148. Ejendommene er vist på vedlagte oversigtskort og høringssvar er vedlagt. Indsigelse fra Ulbjergvej 5 henviser til: a ny bolig ligger 600 m fra eks. bygninger på Toruphøjevej 56 og kun t m fra Fjelsø, så stuehuset/bolig kan lige så godt ligge i Fjelsø, a kørsel med landbrugsmaskiner o.lign. ved nyt maskinhus vil medføre t støj- og støvgener og a maskinhus kan placeres ved eks. bygninger t Nabo Knabervej 148, finder, at når der ikke kan bygges nye huse i Fjelsø, skal der ikke gives lov ude på landet. Begge klagere anfører, at de mener udhuset er påtænkt anvendt som ridehal. Til indsigelserne skal forvaltningen bemærke: a såfremt der som anført af ansøger skal foretages generationsskifte t hvorved eksisterende stuehus overføres til nr. 61, vil nr. 56 skulle have opført et nyt stuehus, idet en selvstændig landbrugsejendom jf. landbrugsloven skal være forsynet med et dertil egnet stuehus. Stuehuse opføres imidlertid sædvanligvis i tilknytning til de a t a t 12 eksisterende udhuse på landbrugsejendommene, den nu ansøgte placering af bygningerne er knap 100 m længere væk fra nabo på Ulbjergvej 5 og fra landsbybebyggelsen i Fjelsø end først ansøgte placering ansøger har bekræftet, at det er en maskinhal til landbrugsdrift han ønsker og har søgt om. Efter naboindsigelserne afholdt Plan & Bygafd. møde med ansøger. På baggrund af indsigelser fra naboer samt det forhold, at der ville blive opført spredt bebyggelse på ejendommen, når det nye ikke blev opført i tilknytning til eksisterende, opfordrede forvaltningen ansøger til bl.a. at få udarbejdet facadetegninger over det ansøgte byggeri og få anført kotehøjder på byggeriet, så indpasningen i terræn blev gjort mere tydelige. Forvaltningen oplyste endvidere ansøger om, at såfremt han måtte opnå en landzonetilladelse til det ansøgte, kunne det ikke afvises, at en sådan ville blive påklaget til Naturklagenævnet og det kunne ligeledes ikke afvises, at

13 Naturklagenævnet efter deres hidtidige praksis kunne omgøre en eventuel zonetilladelse til et afslag. Naturklagenævnet har således i en række tidligere sager meddelt afslag til opførelse af ekstra boliger i landzone. Naturklagenævnet har i disse sager bl.a. anført, at under henvisning til formålet med planlovens landzonebestemmelser om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, bør en tilladelse til opførelse af ny bebyggelse i det åbne land - og dermed en fravigelse af sædvanlig praksis - kræve en særlig begrundelse. I vurderingen bør yderligere indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Efter modtagelse af supplerende tegninger fra ansøger blev disse sendt i høring hos de to naboer, der begge fastholder indsigelserne. I supplerende bemærkninger fra nabo på Ulbjergvej 5 (se bilag) er anført, at ansøgers oplysninger om virksomhedernes adresse ikke er korrekte jf. det centrale virksomhedsregister. Det er korrekt, at jf. dette register er på Toruphøjevej registreret hhv. Farmergødning v/ Erik Mortensen, I/S Søndergård v/ Erik Mortensen m.fl. og Entreprenør Nels Mortensen ApS. Forvaltningen skal hertil bemærke, at Det centrale virksomhedsregister alene er en registrering af virksomhederne som juridiske enheder og dermed ikke nødvendigvis en registrering af hvorvidt virksomhederne rent fysisk foregår på den pågældende adresse. Ansøger har i forbindelse med såvel den første som anden ansøgning oplyst, at det ansøgte skal anvendes i forbindelse med landbrugsdriften og det påtænkte generationsskifte på de to landbrug. Lovgrundlag Planlovens Jf. Planlovens 36, stk. 1 kræves ikke landzonetilladelse til opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Dvs. såfremt det ansøgte nye stuehus og maskinhal blev opført i tilknytning til de eksisterende bygninger på nr. 56, ville dette ikke kræve landzonetilladelse. Det er således placeringen uden tilknytning til de eksisterende bygninger der udløser kravet om en landzonetilladelse. Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. 13

14 Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henblik på beslutning om hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget vurderede, at afstanden mellem produktion og beboelse bliver for stor. Udvalget anbefaler ansøger, at komme med nyt forslag. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 etageboliger ved Rådhusgade/Jernbanegade i Løgstør. Sagsnr.: 09/20651 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74458/09Åben Oversigtskort.pdf 74397/09Åben Ansøgningen som bilag til PMU-møde 74354/09Åben Notat til udvalgsmøde i PMU 73897/09Åben Rådhusgade 11 og Jernbanegade 23 (Falcken), Løgstør - Tegninger Sagsfremstilling Teknik- & Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning fra Sambo/Løgstør boligforening om nedrivning af tidligere falckstation, på matr. nr. 227a og 229 Løgstør, Bygrunde, beliggende på hjørnet af Rådhusgade og Jernbanegade i Løgstør, kaldet Falcken. Som erstatning herfor ansøges der om muligheden for at bygge 18 nye lejeboliger fordelt på 4 etager. Byggeriet er på en række punkter ikke i overensstemmelse med intentionerne og bestemmelserne i den gældende lokalplan for området. I vedlagte notatet givet en nærmere redegørelse for arkitekturen i Løgstørs gamle bydel, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, sammenholdt med det ansøgte byggeri. Af notatet fremgår bl.a.: at at at at Regionplanen 2005 udpeger store dele af Løgstør som kulturmiljø og denne udpegning forventes videreført i den kommende kommuneplan det bl.a. er karakteristika som købstadsmiljøet, toldstedet, fritidshavnen og kanalen, der er bevaringsværdige kulturmiljøer men området med det ansøgte byggeri også indgår i det samlede kulturmiljø, gaderne i Løgstør bl.a. er karakteristiske ved lave huse, hvor husene fremstår som sluttet randbebyggelse og med gaderum hvor facadehøjden er mellem 3-7 m og det ansøgte nybyggeri på en række punkter bryder med såvel den oprindelige som de seneste årtiers byggestil ved bl.a. etageboliger i Løgstør, herunder: - etageantal, facadehøjde og tagudformning, - adgang til boliger sædvanligvis via altangave i gårdrum, men i 15

16 det ansøgte via altangange ud mod gaderum, - såvel oprindeligt byggeri som senere års renoveringer har søgt undgå stor vinduesåbninger o.lign. så bygningerne ikke visuelt fremstår som om de er uden forbindelse med jorden. Som det fremgår af notatet er det forvaltningens opfattelse, at byggeriet vil fremstå utilpasset i forhold til den øvrige bebyggelse og vil virke meget dominerende i gadebilledet. Dominansen vil fremstå tydeligst i Rådhusgade set fra havnen mod kirken, da facadeopstalten på denne strækning primært består af bebyggelse i 1½-2½ etagers bebyggelse. Forvaltningen kan således ikke anbefale, at imødekomme det ansøgte byggeri, der på mange punkter vil bryde med de arkitektoniske og kulturmæssige kvaliteter som er søgt bevaret i Løgstør. Nedenfor er kort opridset på hvilke punkter gældende lokalplan og det ansøgte ikke stemmer overens: Gældende lokalplan 2.04-B8 Formålet med planen, er at sikre og forbedre det eksisterende karakteristiske købstadsmiljø. Ansøgte byggeri Det ansøgtes facade- og tagudformning er atypisk for Løgstør. Ny bebyggelse skal udformes, så den ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø. Bebyggelsesprocenten er 80 for den enkelte ejendom. I særlige tilfælde kan der dog gives lov til 110 % Bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage Bygningshøjden kan antage 8,5 meter Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med taghældning på I ovennævnte afsnit om det ansøgte byggeri er nærmere redegjort for afvigelserne i forhold til eksisterende arkitektur og miljø. Overskrides da det ansøgte har en bebyggelsesprocent på 187. I alt 4 fulde etager Bygningshøjde på 14,25 meter Mansardtag og 25 s taghældning Det skal afslutningsvis bemærkes, at forvaltningen på baggrund af ovennævnte uoverensstemmelser mellem det ansøgte og gældende lokalplanbestemmelser for området, på forhånd har gjort ansøger opmærksom på disse forhold og forsøgt at iværksætte en dialog omkring, hvordan en tilpasning af byggeriet kunne imødekommes. Ansøger har imidlertid ønsket ansøgningen behandlet som 16

17 fremsendt. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4 vedr. kommuneplanlægning samt kapitel 5 vedr. lokalplanlægning, idet det ansøgte er i strid med såvel gældende kommuneplansom lokalplanbestemmelser. Sagen afgøres i plan- & miljøudvalget. Økonomi Boligselskabet har søgt om kommunalt indskud til grundkapital på 7% af maksimumbeløb på 30,437 mio. kr. svarende til i alt ca. 2,13 mio kr. samt en kommunegaranti for realkreditlån i intervallet 65-80% som så bliver på kr Administrationen indstiller at at der meddeles afslag til det ansøgte, da det på en række væsentlige punkter strider mod såvel intentioner som bestemmelser i gældende lokalplan for området, og det samtidig meddeles ansøger, at kommunens forvaltning gerne indgår i en konstruktiv drøftelse med henblik på tilpasning af byggeriet så hensynene til såvel de kulturmiljømæssige som arkitektoniske interesser sikres i forbindelse med et nyt boligbyggeri i området. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget er positivt indstillet overfor projektet, men vil overveje mulige ændringer med hensyn til facade og beskyttelse mod oversvømmelse. Udvalget ønskede at udsætte den endelige beslutning til næste møde, hvor grunden skal besigtiges. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 305. Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Sagsnr.: 09/12660 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 50353/09 Åben Projektforslag for fusion mellem Års og Hornum 63286/09 Åben Udtalelse fra Naturgas Midt-Nord 68984/09 Åben Udtalelse fra ansøgers rådgiver til høringssvar fra Naturgas Midt-Nord Sagsfremstilling AAEN Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne af Aars Fjernvarmeforsyning i maj 2009 ansøgt Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af Projektforslag vedrørende fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum Fjernvarme". Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget er udarbejdet med det formål, at muliggøre bedre udnyttelse af ressourcerne på affaldsforbrændingsanlægget i Aars ved også at forsyne fjernvarmeforbrugerne i Hornum med varme fra affaldsforbrænding. Gennemførelsen af projektforslaget påkræver etablering af en transmissionsledning til forbindelse af de tekniske anlæg i henholdsvis Aars og Hornum. Det fremsendte projektforslag omfatter: 1. At Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende ansvarlige selskab 2. At der sker brændselsomlægning for Hornum Fjernvarmes forbrugere fra naturgas til affaldskraftvarme, dog vil der fortsat blive benyttet naturgas når det er økonomisk fordelagtigt i forhold til det frie el-marked. 3. At forsyningsområdet for Aars Fjernvarme udvides til også at inkludere Hornum. 4. At der etableres transmissionsledning mellem Aars og Hornum. Denne transmissionsledning forventes alene at blive nedgravet i offentlig vej- eller stiareal. Realiseres projektet vil der i hovedtræk ske det, at en del overskudsvarme, der ellers hidtil er bortkølet i Aars, kan overgå til affaldskraftvarme i Hornum. Hornum by er i den gældende varmeplan udlagt til fjernvarmeområde og der er i den varmeplan fastlagt tilslutnings- og forblivelsespligt for boligbebyggelse i Hornum. 18

19 Af projektforslaget fremgår det at transmissionsledningen forventes etableret i 2. halvår Projektforslaget har været udsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber og lodsejere for ledningstraceet. Naturgas Midt-Nord gør ikke indsigelse mod projektet, men har fremsat ønske om kompensation for indtægtstab på 2,785 mio. kr. over en 10 årig periode i forbindelse med mistet gastransport. Høringssvaret samt efterfølgende udtalelse fra ansøgers rådgiver er vedlagt. Forvaltningens bemærkninger Det er korrekt, at Energitilsynet i februar 2009 har meddelt, at der i varmeafregningsprisen - under nærmere givne omstændigheder - vil kunne indregnes kompensation til naturgasselskabet i forbindelse med konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme. Energitilsynet tager ikke i sin afgørelse stilling til om gasselskabet er berettiget til at modtage en kompensation. Efter forvaltningens vurdering er der imidlertid i det her ansøgte projekt ikke tale om en konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarme, idet Hornum hidtil og fremover er fjernvarmeforsyningsområde, hvor affaldsvarme går ind og erstatter en del af hidtil anvendt naturgas til opvarmning. Efter forvaltningens vurdering er forudsætninger for eventuel kompensation jf. Energitilsynets afgørelse af februar 2009 således ikke til stede. Lovgrundlag Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. En forudsætning for at projektforslaget kan godkendes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning er, at det er et samfundsøkonomisk fordelagtigt projekt. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at samfundet sparer ca. 9 mio kr. over en 20 årig periode såfremt projektet realiseres. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller at Plan og Miljøudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet indstiller: 19 at at der gives samtykke til at Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme, med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende selskab, projektet Fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum

20 Fjernvarme godkendes uden ændringer 20

21 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 21

22 306. Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Sagsnr.: 07/20650 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 75342/09 Åben Kommuneplantillæg nr. 63.pdf 75332/09 Åben Lokalplan nr. 129.pdf 70291/09 Åben Oversigt over indsigelser 75443/09 Åben Sammenfattende redegørelse inkl. bilag.pdf Sagsfremstilling Dansk Vindkraft A/S og Wind 1 A/S har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune udarbejdet plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljørapport) for opstilling af 6 vindmøller i Svoldrup Kær umiddelbart øst for Farsø. De nye vindmøller opstilles i en ubrudt linie orienteret øst-vest og med en indbyrdes afstand på ca. 500 m. Det ansøgte mølleprojekt, der belyses i miljøvurderingen, tager udgangspunkt i et hovedforslag med 6 vindmøller, med en totalhøjde på 126,5 m såfremt der vælges en 2,3 MW mølle fra Siemens og 125 m såfremt der vælges en 1,8 MW mølle fra Vestas. Endvidere belyses et alternativ med 6 møller med totalhøjde på 140 m og et 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Sagen er senest behandlet i Byrådet den 26. februar 2009, hvor der blev besluttet at udsende forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring. Planforslagene rummede mulighed for opstilling af 6 nye vindmøller i en højde på mellem m. I henhold til Miljøvurderingsloven er der efter offentlighedsfasen udarbejdet en sammenfattende redegørelse for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor de planer, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet og - hvorledes kommunerne vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller programmets realisering forventes at ville afstedkomme. 22

23 Indsigelser og bemærkninger, der fremkom under offentlighedsfasen er resumeret i vedlagte notat med oversigt over indsigelser og i den sammenfattende redegørelse. Indsigelserne påpeger på baggrund af Miljørapporten og planforslagene primært de landskabelige konsekvenser, herunder hensynet til Vognsild Kirke, samt naturinteresser i området. På baggrund af indsigelserne har forvaltningen afholdt møde med ansøgers rådgiver. Der var her enighed om, at justere planforslagene således, at det alene var møller som beskrevet i hovedforslaget i Miljørapporten der kunne opstilles. Det vil sige de lavere 2,3 MW-møller med en totalhøjde på mellem ½ m frem for alternativets højere 1,8 MW-møller med en totalhøjde på ca. 140 m. Såfremt indstillingen følges vil der i VVM-tilladelsen blive optaget bestemmelse om at nedtagning af 11 mindre vindmøller i Vesthimmerlands Kommune samt om etablering af i alt ca. 2 ha beskyttet naturareal i Svoldrup Kær som kompensation for det ca. 1 ha store eksisterende engareal, som vil blive fjernet i perioden mens vindmøllerne er opstillet. VE-loven Idet planforslagene blev offentliggjort efter 1. marts 2009 er mølleprojektet omfattet reglerne i den nye VE-lov (lov om vedvarende energi) vedr: - værditabsordning som sikrer mulighed for erstatning, hvis en ejendom falder i værdi som følge af opstilling af nye vindmøller - køberetsordning som giver lokale borgere mulighed for at købe minimum 20 procent af nye vindmøller Naboer til de kommende vindmøller i Svoldrup har som de første i landet fået fastsat deres erstatning efter reglerne i værditabsordningen af Taksationsmyndigheden. De første tre afgørelser fra taksationsmyndigheden giver naboer til de seks nye vindmøller i Svoldrup Kær erstatninger på henholdsvis 0 kr., kr. og kr. To naboer får således erstatning for værditab. Herudover er der en enkelt sag, som mangler en endelig afklaring på grund af en række detaljer i sagen, mens yderligere fem sager er afgjort ved indgåelse af frivilligt forlig mellem opstiller af møllerne og naboerne. Energinet.dk - som administrere såvel værditabs- som køberetsordningen - har oplyst, at muligheden for at erhverve anparter først vil blive offentliggjort efter sommeren, idet man har afventet afklaring vedr. projektets udgifter til værditabserstatninger. Lovgrundlag 23

24 - Planlovens kap. 4 herunder, 11 a, stk. 1, pkt. 7 og 11 g vedr. krav til retningslinier for beliggenhed af VVM-pligtige anlæg samt 11 b vedr. rammer for indholdet i lokalplaner. - Planlovens kap. 5 vedr. lokalplanlægning. - Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vindmøllecirkulæret hvorefter vindmøller, kun kan opstilles i områder, der er specifikt udpeget til formålet i region- og kommuneplan. - Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen), herunder 9 vedr. meddelelse af VVM-tilladelse - Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Såfremt plangrundlaget godkendes og de 6 stk. 2,3 MW vindmøller opstilles, vil kommunen kunne ansøge Energinet.dk om tilskud jf. VE-lovens grønne ordning. Kommuner kan i ordningen søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land og tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: - Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen - Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Mølleprojektet i Svoldrup Kær vil generere et tilskudsramme på ca. 1,2 mio kr. Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: - at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den ændring, at kommuneplantillægget alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag, - at - såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt - lokalplanen vedtages endeligt med den ændring, at lokalplanen alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag,. - at den sammenfattende redegørelse godkendes og - at der meddeles VVM-tilladelse til opstilling af de 6 vindmøller op til 126,5 m høje vindmøller i Svoldrup Kær jf. Miljørapportens hovedforslag. 24

25 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet af et flertal med den tilføjelse, at effekten i området skal være på minimum 2,3 MW. Kaj Wisti Lassen og Mads Krarup stemte imod med den begrundelse, at møller af den størrelse skal ligge på havet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 307. Kontingent til Limfjordsrådet Sagsnr.: 09/6245 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Sagsfremstilling Byrådene skal efter udarbejdelsen af de statslige vandplaner udarbejde hver deres handleplan, for hvordan vandplanen og dens indsatsprogram skal realiseres inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse. På grund af ca. et års forsinkelse, ventes offentliggørelsen af handleplanen at ske ultimo Det forventes, at opgaven bliver omfattende for kommunerne og det vurderes, at opgaven hensigtsmæssigt kan løses delvist i fællesskabet. Hvis der ansættes fælles medarbejdere i Limfjordsrådets sekretariat, vil vi kunne få ensartede, sammenhængende og helhedsorienterede kommunale handleplaner for Limfjorden. Samtidig vil kvaliteten og effektiviteten blive styrket, fordi overvejelser, udformning, indhold, anvendelse af planlægningsværktøjer ofte vil være ens for kommunerne. Der vil endvidere være behov for løbende dialog med interessenter herunder især landbruget og Miljøcentrene om indhold i planerne. Her vil sekretariatet være tovholder. Hvis der ikke sker styrkelse af det fælles sekretariat, vil det være nødvendigt med tilkøb af konsulentbistand. Finansieringen af tiltag i relation til vand- og naturplanerne skal ske dels ved eksisterende kommunale og statslige bevillinger og videreførsler på området primært miljømilliard II ( ) og dels ved EU-midler under landdistriktsprogrammet. Der forventes, at skulle bruges en del ressourcer på fundraising til konkrete initiativer i de kommunale handleplaner. Det vil med fordel kunne ske i Limfjordssamarbejdet. Lovgrundlag Ifølge Miljømålsloven skal byrådene udarbejde handleplaner for vandplaner og naturplaners implementering. Der er ikke regler om, hvorvidt indsatsen skal koordineres i regionale samarbejder. Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi Kontingentet til Limfjordsrådet er i kr. (100 kr/km 2 ). Hvis det 26

27 besluttes at ansætte 2 medarbejdere i Limfjordsrådets sekretariat, vil kontingentet stige til kr. i 2010 (200 kr/km 2). Et alternativt forslag tager udgangspunkt i brug af kassebeholdningen, så kontingentet holdes på kr. i 2010 (172,33 kr/km 2 ). Måske vil forsinkelsen betyde, at det først bliver i sidste del af 2010, der ansættes medarbejdere og dermed mindre udgift i Beløbet vil kunne afholdes inden for budgettet til vandplanarbejdet, hvor der er kalkuleret med udgifter til konsulentbistand. Administrationen indstiller - at udvalget godkender det udvidede kontingent til Limfjordsrådet på enten 200 kr/km 2 eller 172,33 kr/km 2 eller fastholder det gamle kontingent. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget gik ind for en kontingentforhøjelse til 172,33 kr/km2 forudsat, at de øvrige kommuner i samarbejdet tiltræder forhøjelsen. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 308. Redegørelse om kvalitetsstyringssystemet Sagsnr.: 07/6717 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 73085/09Åben redegørelse til offentliggørelse.doc Sagsfremstilling Folketinget har bestemt, at kommunerne skal have et system til at styre kvaliteten for sagsbehandling på natur- og miljøområdet, så kvaliteten bliver høj og ensartet og følger reglerne. Det betyder for eksempel, at borgere med samme henvendelse til kommunen får samme behandling. Desuden skal afgørelsen gerne være truffet på et korrekt grundlag, så der ikke er behov for, at sagen skal gå om på grund af fejl. Teknik og Miljøforvaltningen skal indvi borgere, virksomheder og andre interesserede i arbejdet med kvalitetsforbedring. Det gør vi med vedlagte redegørelse, bilag 1. Et privat firma, FORCE Certification A/S har sidst i juni gennemgået systemet og står med deres certificering inde for, at det lever op til lovens krav. Certificeringen gælder fra 1. juli 2009 og 4 år frem, men med overvågning en gang om året. Kravet er, at alle kommuner skal have deres systemer certificeret inden udgangen af I forvaltningen betragter vi kvalitetsarbejdet som en metode til at forbedre os ved at lære af fejlene og til at blive mere effektive ved at standardisere arbejdet. Lovgrundlag Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på naturog miljøområdet Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi udgiftsneutral Administrationen indstiller - at udvalget tager redegørelsen til efterretning, hvorefter den bliver offentliggjort på hjemmesiden 28

29 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 29

30 309. Til orientering Sagsnr.: 08/1566 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Sagsfremstilling o Nyhedsbrev fra Dansk Akvakultur er sendt med dagsordnerne ud. o o o Miljøklagenævnets afgørelse vedr. Vesthimmerlands Kommunes afslag på at refundere udgifter, som Blære Nærkøb havde afholdt til delvis opfyldelse af et tidligere meddelt påbud efter jordforureningsloven. Miljøklagenævnets afgørelse vedr. Vesthimmerlands Kommunes afslag på dispensation efter 7 i bekendtgørelsen om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder på Birkevej 34, Hornum. Overtaksationskommissionens afgørelse om vedligeholdelse af vandløbet Sønderup Å. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 30

31 310. Lukket - Manglende opfyldelse af påbud Sagsnr.: 07/22289 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 31

32 311. Lukket - Politianmeldelse pga. manglende opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning Sagsnr.: 07/24813 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 32

33 312. Lukket - Salg af byggegrund Sagsnr.: 09/19263 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Martin Glerup Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Ib Johansen Henrik Degn Torben Duelund 33

34 34 Vesthimmerlands Kommune, Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere