Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel"

Transkript

1 Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

2 Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg Tilgængelighedspolitik Affaldsplaner Lendrup Strand- anmodning om møde vedr. kystsikring Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Landzoneansøgning om nyt stuehus og maskinhus på landrugsejendommen Toruphøjevej 56 ved Fjelsø etageboliger ved Rådhusgade/Jernbanegade i Løgstør Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Kontingent til Limfjordsrådet Redegørelse om kvalitetsstyringssystemet Til orientering Lukket - Manglende opfyldelse af påbud Lukket - Politianmeldelse pga. manglende opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning Lukket - Salg af byggegrund 31 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Martin Glerup Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Ib Johansen Henrik Degn Torben Duelund Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 298. Vegger Biogasanlæg Sagsnr.: 08/1566 Fraværende: Martin Glerup, Mads Krarup Nielsen, Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 75284/09Åben Tidsplan for udvalgsmødet d Sagsfremstilling Besigtigelse af Vegger Biogasanlæg med rundvisning. Besigtigelse starter kl Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Martin Glerup, Mads Krarup Nielsen, Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i besigtigelsen. 4

5 299. Tilgængelighedspolitik Sagsnr.: 07/2215 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 52369/09Åben Korrigeret forslag til tilgængelighedspolitik Sagsfremstilling Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet en tilgængelighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet fremsender derfor forslag til, hvordan opgaven kan løses med nedsættelse af arbejdsgruppe, kommissorium og tidsplan. Lovgrundlag Kommunal serviceniveau. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøforvaltningen lade sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 300. Affaldsplaner Sagsnr.: 09/14 Fraværende: Martin Glerup, Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74141/09Åben Affaldsplan pdf Sagsfremstilling Affaldsplan fremlægges for Udvalget forinden gennemførelse af offentlig fremlæggelse. Planen er detailplanen for de førstkommende 4 år i et ellers 12 årigt forløb, hvor der skal ske revision hvert fjerde år. Med planens ikrafttræden bortfalder plan , som var udarbejdet af Renovest I/S for de kommuner, der på daværende tidspunkt indgik i firmaets geografiske dækningsområde. Udarbejdelsen er sket i et samarbejde mellem medarbejdere fra Natur & Miljø og Teknisk Service og Renovest I/S har været inddraget under tilblivelsen. Opmærksomheden henledes på Miljøministeriets Vejledning Nr 5, 2004 hvori er anført Affaldsplanen skal ses som den overordnede ramme for kommunens administration af reglerne i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen og Planen giver ikke i sig selv kommunen beføjelser, og planen har ikke direkte retlige konsekvenser. Planen binder derfor heller ikke kommunens borgere. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 13/ (Affaldsbekendtgørelsen). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at Planen fremlægges i offentlig høring. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Martin Glerup, Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af 6

7 punktet. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Birgitte Tetzlaff deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 301. Lendrup Strand- anmodning om møde vedr. kystsikring Sagsnr.: 08/19760 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74682/09Åben Lendrup strandbad anmoder om møde med udvalget 67792/09Åben Kystsikring Lendrup Sagsfremstilling Bestyrelsen for Lendrup strand Aps. har fremsendt anmodning om et møde med udvalget for teknik og miljø. Bestyrelsen ønsker på mødet at fremlægge det oprindelige kystsikringsprojekt for udvalget, idet bestyrelsen mener at kunne bidrage med væsentlige oplysninger, som bør indgå i den endelige beslutning om kystsikringen. Lovgrundlag Ingen relevant lovgivning Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller Forvaltningen gør opmærksom på, at det drejer sig om en verserende sag med to parter, hvor Lendrup Strand Aps. udgør den ene. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget besluttede at holde møde med Lendrup Strand ApS, for eksempel på næste udvalgsmøde. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 302. Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Sagsnr.: 07/2407 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 67917/09Åben LOKALPLAN nr endelig udgave.pdf 60055/09Åben Oversigt over indsigelser 27494/09Åben Indsigelse fra REMA /09Åben Kort mødereferat fra møde med REMA 100 m.fl /09Åben Indsigelse fra Escot - ejer af del af centeret (REMA 1000 s lokaler) 42057/09Åben Indsigelse - GD Gruppen v/ Hugo Rasmussen 43728/09Åben Indsigelse fra REMA Ejendomsinvest A/S 56474/09Åben Kort mødereferat fra møde I/S Centergruppen m.fl. den /09Åben Udtalelse fra Centergruppen til indsigelser Sagsfremstilling Farsø Kommune modtog i 2006 ønske om udvidelse af "Farsø Rådhuscenter", der i dag er på m2 med 2 butikker med et samlet areal på ca m2 øst for det eksisterende kompleks af sammenbyggede butiksejendomme. Efter godkendelse i Byrådet den 26. februar 2009 blev lokalplanforslag 128 sendt ud i offentlig høring. Udvidelsen vil ske på et areal der p.t. er ejet af Kommunen. Der er derfor ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale vedr. salg af et areal på ca m2 under forudsætning af lokalplanens endelige vedtagelse. Indsigelser Under høringen indkom hhv. Escot Erhvervsejendomme (udlejer af lokaler til REMA 1000), REMA Ejendomsinvest A/S (på vegne af REMA 1000) og ejeren af matrikel 9m Farsø By, Farsø beliggende inden for lokalplanens delområde B. I bilag med oversigt over høringssvar er indsigelserne resumeret og forvaltningens bemærkninger og indstilling angivet. Escot og REMA Ejendomsinvest s indsigelser vedr., at den eksisterende REMA 1000 efter en udvidelse af centeret vil komme til at ligge i 2. række inde i centeret, hvor det ellers i dag ligger som 1. butik ved centerets sydlige indgang. Endvidere har Centergruppen, som ejer hovedparten af centeret afgivet svar på indsigelserne og Kommunen har afholdt møder med hhv. Escot og REMA samt Centergruppen m.fl. vedr. indsigerne. Såvel indsigelserne som mødereferater er 9

10 vedlagt. Som det fremgår af bilaget med resume af indsigelser indstiller forvaltningen, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer i forhold til lokalplanforslaget: - at matrikel nr. 9m Farsø By, Farsø udtages af delområde B og der således kun etableres ca. 40 P-båse i delområde B. I forhold til det samlede p-behov har Centergruppen fundet muligheder for yderligere at afmærke et antal ekstra båse omkring det nuværende centers bygninger. Dermed vil der i alt kunne blive 308 P-båse omkring centeret i delområde A. Dermed bliver der i alt 348 P-båse i forbindelse med det udbyggede center. Dvs. 3 P-båse mere end kommuneplanen foreskriver som minimum. - at Bilag 3 med angivelse af fremtidige p-pladser justeres så den fornødne plads for bilerne til at komme rundt og plads til skure til kundevogne er opfyldt samt jf. ovenstående ekstra P-båse og - at der tilføjes lokalplanbestemmelse 7.2: Udendørs skiltning og reklamering på og omkring bygningerne må kun placeres efter en samlet skilteplan godkendt af Byrådet. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen angivne forslag til ændringer. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 303. Landzoneansøgning om nyt stuehus og maskinhus på landrugsejendommen Toruphøjevej 56 ved Fjelsø Sagsnr.: 08/19021 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 72737/09Åben Oversigtskort - Udvalgsmøde 72733/09Åben Situationsplan af /09Åben Indsigelser - Ulbjergvej /09Åben Indsigelse - Knabervej /09Åben Brev fra I/S Søndergård /09Åben Naboindsigelse til fornyet høring - Ulbjergvej /09Åben Yderligere bemærkninger fra nabo på Ulbjergvej 5 Sagsfremstilling Kommunen har modtaget landzoneansøgning om udflytning og opførelse af en ny beboelse og maskinhal på matr.nr. 14 v, Fjelsø By, Fjelsø tilhørende landbrugsejendommen Toruphøjevej 56. De nye bygninger ønskes opført knap 300 m syd for Fjelsø. Se vedlagte oversigtskort samt situationsplan af 24. april Kommunen har 2008 behandlet en ansøgning om tilsvarende byggeri, men placeret knap 250 m nordlige og lige syd for landsbybebyggelse i Fjelsø. Der blev meddelt afslag til denne ansøgning med følgende begrundelse: Det er i strid med planlovens intentioner at opføre ny bebyggelse i det åbne land og uden for de planlagte områder. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholde fra anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er vurderet, at det ansøgte strider mod planlovens intentioner. Det er vurderet, at der skal meddeles afslag til det ansøgte, da arealet er beliggende umiddelbart udenfor landsbyafgrænsningen. Der er intet i ansøgningen der begrunder, den ansøgte placering. Baggrunden for ansøgningen er, at der skal startes et generationsskifte på landbrugsejendommen beliggende Toruphøjevej nr. 61, der er uden stuehus, hvor boligen og udhus på Toruphøjevej nr. 56 tænkes sammenlagt med landbrugsejendommen på nr. 61. P.t. er jord og bygninger på nr. 56 lejet ud til nr. 61. Realiseres ovenstående overførsel af bygningerne fra nr. 56 til nr. 61 bliver landbruget på nr. 56 uden stuehus. Så derfor ønsker ansøger allerede nu, at opføre det ansøgte stuehus og maskinhallen på nr. 56. Efter det første afslag kontaktede ansøger forvaltningen, og en eventuel 11

12 alternativ placering, som var mindre fremtrædende i landskabet samt længere væk fra Fjelsø blev drøftet. Det er en sådan placering i en lavning i terrænet ved et mindre vandhul og ca. 300 m syd for Fjelsø, hvor der nu er søgt om opførelse af bygningerne. Ansøgningen blev sendt i nabohøring, hvilket medførte indsigelser fra nabo på Ulbjergvej 5 samt ejer af matrikler vest for det ansøgte byggeri, der bor i Fjelsø på Knabervej 148. Ejendommene er vist på vedlagte oversigtskort og høringssvar er vedlagt. Indsigelse fra Ulbjergvej 5 henviser til: a ny bolig ligger 600 m fra eks. bygninger på Toruphøjevej 56 og kun t m fra Fjelsø, så stuehuset/bolig kan lige så godt ligge i Fjelsø, a kørsel med landbrugsmaskiner o.lign. ved nyt maskinhus vil medføre t støj- og støvgener og a maskinhus kan placeres ved eks. bygninger t Nabo Knabervej 148, finder, at når der ikke kan bygges nye huse i Fjelsø, skal der ikke gives lov ude på landet. Begge klagere anfører, at de mener udhuset er påtænkt anvendt som ridehal. Til indsigelserne skal forvaltningen bemærke: a såfremt der som anført af ansøger skal foretages generationsskifte t hvorved eksisterende stuehus overføres til nr. 61, vil nr. 56 skulle have opført et nyt stuehus, idet en selvstændig landbrugsejendom jf. landbrugsloven skal være forsynet med et dertil egnet stuehus. Stuehuse opføres imidlertid sædvanligvis i tilknytning til de a t a t 12 eksisterende udhuse på landbrugsejendommene, den nu ansøgte placering af bygningerne er knap 100 m længere væk fra nabo på Ulbjergvej 5 og fra landsbybebyggelsen i Fjelsø end først ansøgte placering ansøger har bekræftet, at det er en maskinhal til landbrugsdrift han ønsker og har søgt om. Efter naboindsigelserne afholdt Plan & Bygafd. møde med ansøger. På baggrund af indsigelser fra naboer samt det forhold, at der ville blive opført spredt bebyggelse på ejendommen, når det nye ikke blev opført i tilknytning til eksisterende, opfordrede forvaltningen ansøger til bl.a. at få udarbejdet facadetegninger over det ansøgte byggeri og få anført kotehøjder på byggeriet, så indpasningen i terræn blev gjort mere tydelige. Forvaltningen oplyste endvidere ansøger om, at såfremt han måtte opnå en landzonetilladelse til det ansøgte, kunne det ikke afvises, at en sådan ville blive påklaget til Naturklagenævnet og det kunne ligeledes ikke afvises, at

13 Naturklagenævnet efter deres hidtidige praksis kunne omgøre en eventuel zonetilladelse til et afslag. Naturklagenævnet har således i en række tidligere sager meddelt afslag til opførelse af ekstra boliger i landzone. Naturklagenævnet har i disse sager bl.a. anført, at under henvisning til formålet med planlovens landzonebestemmelser om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, bør en tilladelse til opførelse af ny bebyggelse i det åbne land - og dermed en fravigelse af sædvanlig praksis - kræve en særlig begrundelse. I vurderingen bør yderligere indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Efter modtagelse af supplerende tegninger fra ansøger blev disse sendt i høring hos de to naboer, der begge fastholder indsigelserne. I supplerende bemærkninger fra nabo på Ulbjergvej 5 (se bilag) er anført, at ansøgers oplysninger om virksomhedernes adresse ikke er korrekte jf. det centrale virksomhedsregister. Det er korrekt, at jf. dette register er på Toruphøjevej registreret hhv. Farmergødning v/ Erik Mortensen, I/S Søndergård v/ Erik Mortensen m.fl. og Entreprenør Nels Mortensen ApS. Forvaltningen skal hertil bemærke, at Det centrale virksomhedsregister alene er en registrering af virksomhederne som juridiske enheder og dermed ikke nødvendigvis en registrering af hvorvidt virksomhederne rent fysisk foregår på den pågældende adresse. Ansøger har i forbindelse med såvel den første som anden ansøgning oplyst, at det ansøgte skal anvendes i forbindelse med landbrugsdriften og det påtænkte generationsskifte på de to landbrug. Lovgrundlag Planlovens Jf. Planlovens 36, stk. 1 kræves ikke landzonetilladelse til opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Dvs. såfremt det ansøgte nye stuehus og maskinhal blev opført i tilknytning til de eksisterende bygninger på nr. 56, ville dette ikke kræve landzonetilladelse. Det er således placeringen uden tilknytning til de eksisterende bygninger der udløser kravet om en landzonetilladelse. Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. 13

14 Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henblik på beslutning om hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget vurderede, at afstanden mellem produktion og beboelse bliver for stor. Udvalget anbefaler ansøger, at komme med nyt forslag. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 etageboliger ved Rådhusgade/Jernbanegade i Løgstør. Sagsnr.: 09/20651 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 74458/09Åben Oversigtskort.pdf 74397/09Åben Ansøgningen som bilag til PMU-møde 74354/09Åben Notat til udvalgsmøde i PMU 73897/09Åben Rådhusgade 11 og Jernbanegade 23 (Falcken), Løgstør - Tegninger Sagsfremstilling Teknik- & Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning fra Sambo/Løgstør boligforening om nedrivning af tidligere falckstation, på matr. nr. 227a og 229 Løgstør, Bygrunde, beliggende på hjørnet af Rådhusgade og Jernbanegade i Løgstør, kaldet Falcken. Som erstatning herfor ansøges der om muligheden for at bygge 18 nye lejeboliger fordelt på 4 etager. Byggeriet er på en række punkter ikke i overensstemmelse med intentionerne og bestemmelserne i den gældende lokalplan for området. I vedlagte notatet givet en nærmere redegørelse for arkitekturen i Løgstørs gamle bydel, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, sammenholdt med det ansøgte byggeri. Af notatet fremgår bl.a.: at at at at Regionplanen 2005 udpeger store dele af Løgstør som kulturmiljø og denne udpegning forventes videreført i den kommende kommuneplan det bl.a. er karakteristika som købstadsmiljøet, toldstedet, fritidshavnen og kanalen, der er bevaringsværdige kulturmiljøer men området med det ansøgte byggeri også indgår i det samlede kulturmiljø, gaderne i Løgstør bl.a. er karakteristiske ved lave huse, hvor husene fremstår som sluttet randbebyggelse og med gaderum hvor facadehøjden er mellem 3-7 m og det ansøgte nybyggeri på en række punkter bryder med såvel den oprindelige som de seneste årtiers byggestil ved bl.a. etageboliger i Løgstør, herunder: - etageantal, facadehøjde og tagudformning, - adgang til boliger sædvanligvis via altangave i gårdrum, men i 15

16 det ansøgte via altangange ud mod gaderum, - såvel oprindeligt byggeri som senere års renoveringer har søgt undgå stor vinduesåbninger o.lign. så bygningerne ikke visuelt fremstår som om de er uden forbindelse med jorden. Som det fremgår af notatet er det forvaltningens opfattelse, at byggeriet vil fremstå utilpasset i forhold til den øvrige bebyggelse og vil virke meget dominerende i gadebilledet. Dominansen vil fremstå tydeligst i Rådhusgade set fra havnen mod kirken, da facadeopstalten på denne strækning primært består af bebyggelse i 1½-2½ etagers bebyggelse. Forvaltningen kan således ikke anbefale, at imødekomme det ansøgte byggeri, der på mange punkter vil bryde med de arkitektoniske og kulturmæssige kvaliteter som er søgt bevaret i Løgstør. Nedenfor er kort opridset på hvilke punkter gældende lokalplan og det ansøgte ikke stemmer overens: Gældende lokalplan 2.04-B8 Formålet med planen, er at sikre og forbedre det eksisterende karakteristiske købstadsmiljø. Ansøgte byggeri Det ansøgtes facade- og tagudformning er atypisk for Løgstør. Ny bebyggelse skal udformes, så den ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø. Bebyggelsesprocenten er 80 for den enkelte ejendom. I særlige tilfælde kan der dog gives lov til 110 % Bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage Bygningshøjden kan antage 8,5 meter Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med taghældning på I ovennævnte afsnit om det ansøgte byggeri er nærmere redegjort for afvigelserne i forhold til eksisterende arkitektur og miljø. Overskrides da det ansøgte har en bebyggelsesprocent på 187. I alt 4 fulde etager Bygningshøjde på 14,25 meter Mansardtag og 25 s taghældning Det skal afslutningsvis bemærkes, at forvaltningen på baggrund af ovennævnte uoverensstemmelser mellem det ansøgte og gældende lokalplanbestemmelser for området, på forhånd har gjort ansøger opmærksom på disse forhold og forsøgt at iværksætte en dialog omkring, hvordan en tilpasning af byggeriet kunne imødekommes. Ansøger har imidlertid ønsket ansøgningen behandlet som 16

17 fremsendt. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4 vedr. kommuneplanlægning samt kapitel 5 vedr. lokalplanlægning, idet det ansøgte er i strid med såvel gældende kommuneplansom lokalplanbestemmelser. Sagen afgøres i plan- & miljøudvalget. Økonomi Boligselskabet har søgt om kommunalt indskud til grundkapital på 7% af maksimumbeløb på 30,437 mio. kr. svarende til i alt ca. 2,13 mio kr. samt en kommunegaranti for realkreditlån i intervallet 65-80% som så bliver på kr Administrationen indstiller at at der meddeles afslag til det ansøgte, da det på en række væsentlige punkter strider mod såvel intentioner som bestemmelser i gældende lokalplan for området, og det samtidig meddeles ansøger, at kommunens forvaltning gerne indgår i en konstruktiv drøftelse med henblik på tilpasning af byggeriet så hensynene til såvel de kulturmiljømæssige som arkitektoniske interesser sikres i forbindelse med et nyt boligbyggeri i området. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget er positivt indstillet overfor projektet, men vil overveje mulige ændringer med hensyn til facade og beskyttelse mod oversvømmelse. Udvalget ønskede at udsætte den endelige beslutning til næste møde, hvor grunden skal besigtiges. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 305. Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Sagsnr.: 09/12660 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 50353/09 Åben Projektforslag for fusion mellem Års og Hornum 63286/09 Åben Udtalelse fra Naturgas Midt-Nord 68984/09 Åben Udtalelse fra ansøgers rådgiver til høringssvar fra Naturgas Midt-Nord Sagsfremstilling AAEN Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne af Aars Fjernvarmeforsyning i maj 2009 ansøgt Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af Projektforslag vedrørende fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum Fjernvarme". Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget er udarbejdet med det formål, at muliggøre bedre udnyttelse af ressourcerne på affaldsforbrændingsanlægget i Aars ved også at forsyne fjernvarmeforbrugerne i Hornum med varme fra affaldsforbrænding. Gennemførelsen af projektforslaget påkræver etablering af en transmissionsledning til forbindelse af de tekniske anlæg i henholdsvis Aars og Hornum. Det fremsendte projektforslag omfatter: 1. At Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende ansvarlige selskab 2. At der sker brændselsomlægning for Hornum Fjernvarmes forbrugere fra naturgas til affaldskraftvarme, dog vil der fortsat blive benyttet naturgas når det er økonomisk fordelagtigt i forhold til det frie el-marked. 3. At forsyningsområdet for Aars Fjernvarme udvides til også at inkludere Hornum. 4. At der etableres transmissionsledning mellem Aars og Hornum. Denne transmissionsledning forventes alene at blive nedgravet i offentlig vej- eller stiareal. Realiseres projektet vil der i hovedtræk ske det, at en del overskudsvarme, der ellers hidtil er bortkølet i Aars, kan overgå til affaldskraftvarme i Hornum. Hornum by er i den gældende varmeplan udlagt til fjernvarmeområde og der er i den varmeplan fastlagt tilslutnings- og forblivelsespligt for boligbebyggelse i Hornum. 18

19 Af projektforslaget fremgår det at transmissionsledningen forventes etableret i 2. halvår Projektforslaget har været udsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber og lodsejere for ledningstraceet. Naturgas Midt-Nord gør ikke indsigelse mod projektet, men har fremsat ønske om kompensation for indtægtstab på 2,785 mio. kr. over en 10 årig periode i forbindelse med mistet gastransport. Høringssvaret samt efterfølgende udtalelse fra ansøgers rådgiver er vedlagt. Forvaltningens bemærkninger Det er korrekt, at Energitilsynet i februar 2009 har meddelt, at der i varmeafregningsprisen - under nærmere givne omstændigheder - vil kunne indregnes kompensation til naturgasselskabet i forbindelse med konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme. Energitilsynet tager ikke i sin afgørelse stilling til om gasselskabet er berettiget til at modtage en kompensation. Efter forvaltningens vurdering er der imidlertid i det her ansøgte projekt ikke tale om en konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarme, idet Hornum hidtil og fremover er fjernvarmeforsyningsområde, hvor affaldsvarme går ind og erstatter en del af hidtil anvendt naturgas til opvarmning. Efter forvaltningens vurdering er forudsætninger for eventuel kompensation jf. Energitilsynets afgørelse af februar 2009 således ikke til stede. Lovgrundlag Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. En forudsætning for at projektforslaget kan godkendes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning er, at det er et samfundsøkonomisk fordelagtigt projekt. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at samfundet sparer ca. 9 mio kr. over en 20 årig periode såfremt projektet realiseres. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller at Plan og Miljøudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet indstiller: 19 at at der gives samtykke til at Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme, med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende selskab, projektet Fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum

20 Fjernvarme godkendes uden ændringer 20

21 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 21

22 306. Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Sagsnr.: 07/20650 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 75342/09 Åben Kommuneplantillæg nr. 63.pdf 75332/09 Åben Lokalplan nr. 129.pdf 70291/09 Åben Oversigt over indsigelser 75443/09 Åben Sammenfattende redegørelse inkl. bilag.pdf Sagsfremstilling Dansk Vindkraft A/S og Wind 1 A/S har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune udarbejdet plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljørapport) for opstilling af 6 vindmøller i Svoldrup Kær umiddelbart øst for Farsø. De nye vindmøller opstilles i en ubrudt linie orienteret øst-vest og med en indbyrdes afstand på ca. 500 m. Det ansøgte mølleprojekt, der belyses i miljøvurderingen, tager udgangspunkt i et hovedforslag med 6 vindmøller, med en totalhøjde på 126,5 m såfremt der vælges en 2,3 MW mølle fra Siemens og 125 m såfremt der vælges en 1,8 MW mølle fra Vestas. Endvidere belyses et alternativ med 6 møller med totalhøjde på 140 m og et 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Sagen er senest behandlet i Byrådet den 26. februar 2009, hvor der blev besluttet at udsende forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring. Planforslagene rummede mulighed for opstilling af 6 nye vindmøller i en højde på mellem m. I henhold til Miljøvurderingsloven er der efter offentlighedsfasen udarbejdet en sammenfattende redegørelse for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor de planer, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet og - hvorledes kommunerne vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller programmets realisering forventes at ville afstedkomme. 22

23 Indsigelser og bemærkninger, der fremkom under offentlighedsfasen er resumeret i vedlagte notat med oversigt over indsigelser og i den sammenfattende redegørelse. Indsigelserne påpeger på baggrund af Miljørapporten og planforslagene primært de landskabelige konsekvenser, herunder hensynet til Vognsild Kirke, samt naturinteresser i området. På baggrund af indsigelserne har forvaltningen afholdt møde med ansøgers rådgiver. Der var her enighed om, at justere planforslagene således, at det alene var møller som beskrevet i hovedforslaget i Miljørapporten der kunne opstilles. Det vil sige de lavere 2,3 MW-møller med en totalhøjde på mellem ½ m frem for alternativets højere 1,8 MW-møller med en totalhøjde på ca. 140 m. Såfremt indstillingen følges vil der i VVM-tilladelsen blive optaget bestemmelse om at nedtagning af 11 mindre vindmøller i Vesthimmerlands Kommune samt om etablering af i alt ca. 2 ha beskyttet naturareal i Svoldrup Kær som kompensation for det ca. 1 ha store eksisterende engareal, som vil blive fjernet i perioden mens vindmøllerne er opstillet. VE-loven Idet planforslagene blev offentliggjort efter 1. marts 2009 er mølleprojektet omfattet reglerne i den nye VE-lov (lov om vedvarende energi) vedr: - værditabsordning som sikrer mulighed for erstatning, hvis en ejendom falder i værdi som følge af opstilling af nye vindmøller - køberetsordning som giver lokale borgere mulighed for at købe minimum 20 procent af nye vindmøller Naboer til de kommende vindmøller i Svoldrup har som de første i landet fået fastsat deres erstatning efter reglerne i værditabsordningen af Taksationsmyndigheden. De første tre afgørelser fra taksationsmyndigheden giver naboer til de seks nye vindmøller i Svoldrup Kær erstatninger på henholdsvis 0 kr., kr. og kr. To naboer får således erstatning for værditab. Herudover er der en enkelt sag, som mangler en endelig afklaring på grund af en række detaljer i sagen, mens yderligere fem sager er afgjort ved indgåelse af frivilligt forlig mellem opstiller af møllerne og naboerne. Energinet.dk - som administrere såvel værditabs- som køberetsordningen - har oplyst, at muligheden for at erhverve anparter først vil blive offentliggjort efter sommeren, idet man har afventet afklaring vedr. projektets udgifter til værditabserstatninger. Lovgrundlag 23

24 - Planlovens kap. 4 herunder, 11 a, stk. 1, pkt. 7 og 11 g vedr. krav til retningslinier for beliggenhed af VVM-pligtige anlæg samt 11 b vedr. rammer for indholdet i lokalplaner. - Planlovens kap. 5 vedr. lokalplanlægning. - Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vindmøllecirkulæret hvorefter vindmøller, kun kan opstilles i områder, der er specifikt udpeget til formålet i region- og kommuneplan. - Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen), herunder 9 vedr. meddelelse af VVM-tilladelse - Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Såfremt plangrundlaget godkendes og de 6 stk. 2,3 MW vindmøller opstilles, vil kommunen kunne ansøge Energinet.dk om tilskud jf. VE-lovens grønne ordning. Kommuner kan i ordningen søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land og tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: - Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen - Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Mølleprojektet i Svoldrup Kær vil generere et tilskudsramme på ca. 1,2 mio kr. Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: - at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den ændring, at kommuneplantillægget alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag, - at - såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt - lokalplanen vedtages endeligt med den ændring, at lokalplanen alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag,. - at den sammenfattende redegørelse godkendes og - at der meddeles VVM-tilladelse til opstilling af de 6 vindmøller op til 126,5 m høje vindmøller i Svoldrup Kær jf. Miljørapportens hovedforslag. 24

25 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet af et flertal med den tilføjelse, at effekten i området skal være på minimum 2,3 MW. Kaj Wisti Lassen og Mads Krarup stemte imod med den begrundelse, at møller af den størrelse skal ligge på havet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 307. Kontingent til Limfjordsrådet Sagsnr.: 09/6245 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Sagsfremstilling Byrådene skal efter udarbejdelsen af de statslige vandplaner udarbejde hver deres handleplan, for hvordan vandplanen og dens indsatsprogram skal realiseres inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter vandplanens offentliggørelse. På grund af ca. et års forsinkelse, ventes offentliggørelsen af handleplanen at ske ultimo Det forventes, at opgaven bliver omfattende for kommunerne og det vurderes, at opgaven hensigtsmæssigt kan løses delvist i fællesskabet. Hvis der ansættes fælles medarbejdere i Limfjordsrådets sekretariat, vil vi kunne få ensartede, sammenhængende og helhedsorienterede kommunale handleplaner for Limfjorden. Samtidig vil kvaliteten og effektiviteten blive styrket, fordi overvejelser, udformning, indhold, anvendelse af planlægningsværktøjer ofte vil være ens for kommunerne. Der vil endvidere være behov for løbende dialog med interessenter herunder især landbruget og Miljøcentrene om indhold i planerne. Her vil sekretariatet være tovholder. Hvis der ikke sker styrkelse af det fælles sekretariat, vil det være nødvendigt med tilkøb af konsulentbistand. Finansieringen af tiltag i relation til vand- og naturplanerne skal ske dels ved eksisterende kommunale og statslige bevillinger og videreførsler på området primært miljømilliard II ( ) og dels ved EU-midler under landdistriktsprogrammet. Der forventes, at skulle bruges en del ressourcer på fundraising til konkrete initiativer i de kommunale handleplaner. Det vil med fordel kunne ske i Limfjordssamarbejdet. Lovgrundlag Ifølge Miljømålsloven skal byrådene udarbejde handleplaner for vandplaner og naturplaners implementering. Der er ikke regler om, hvorvidt indsatsen skal koordineres i regionale samarbejder. Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi Kontingentet til Limfjordsrådet er i kr. (100 kr/km 2 ). Hvis det 26

27 besluttes at ansætte 2 medarbejdere i Limfjordsrådets sekretariat, vil kontingentet stige til kr. i 2010 (200 kr/km 2). Et alternativt forslag tager udgangspunkt i brug af kassebeholdningen, så kontingentet holdes på kr. i 2010 (172,33 kr/km 2 ). Måske vil forsinkelsen betyde, at det først bliver i sidste del af 2010, der ansættes medarbejdere og dermed mindre udgift i Beløbet vil kunne afholdes inden for budgettet til vandplanarbejdet, hvor der er kalkuleret med udgifter til konsulentbistand. Administrationen indstiller - at udvalget godkender det udvidede kontingent til Limfjordsrådet på enten 200 kr/km 2 eller 172,33 kr/km 2 eller fastholder det gamle kontingent. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Udvalget gik ind for en kontingentforhøjelse til 172,33 kr/km2 forudsat, at de øvrige kommuner i samarbejdet tiltræder forhøjelsen. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 308. Redegørelse om kvalitetsstyringssystemet Sagsnr.: 07/6717 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 73085/09Åben redegørelse til offentliggørelse.doc Sagsfremstilling Folketinget har bestemt, at kommunerne skal have et system til at styre kvaliteten for sagsbehandling på natur- og miljøområdet, så kvaliteten bliver høj og ensartet og følger reglerne. Det betyder for eksempel, at borgere med samme henvendelse til kommunen får samme behandling. Desuden skal afgørelsen gerne være truffet på et korrekt grundlag, så der ikke er behov for, at sagen skal gå om på grund af fejl. Teknik og Miljøforvaltningen skal indvi borgere, virksomheder og andre interesserede i arbejdet med kvalitetsforbedring. Det gør vi med vedlagte redegørelse, bilag 1. Et privat firma, FORCE Certification A/S har sidst i juni gennemgået systemet og står med deres certificering inde for, at det lever op til lovens krav. Certificeringen gælder fra 1. juli 2009 og 4 år frem, men med overvågning en gang om året. Kravet er, at alle kommuner skal have deres systemer certificeret inden udgangen af I forvaltningen betragter vi kvalitetsarbejdet som en metode til at forbedre os ved at lære af fejlene og til at blive mere effektive ved at standardisere arbejdet. Lovgrundlag Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på naturog miljøområdet Sagen afgøres i Plan- og Miljøudvalget Økonomi udgiftsneutral Administrationen indstiller - at udvalget tager redegørelsen til efterretning, hvorefter den bliver offentliggjort på hjemmesiden 28

29 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 29

30 309. Til orientering Sagsnr.: 08/1566 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Sagsfremstilling o Nyhedsbrev fra Dansk Akvakultur er sendt med dagsordnerne ud. o o o Miljøklagenævnets afgørelse vedr. Vesthimmerlands Kommunes afslag på at refundere udgifter, som Blære Nærkøb havde afholdt til delvis opfyldelse af et tidligere meddelt påbud efter jordforureningsloven. Miljøklagenævnets afgørelse vedr. Vesthimmerlands Kommunes afslag på dispensation efter 7 i bekendtgørelsen om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder på Birkevej 34, Hornum. Overtaksationskommissionens afgørelse om vedligeholdelse af vandløbet Sønderup Å. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 30

31 310. Lukket - Manglende opfyldelse af påbud Sagsnr.: 07/22289 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 31

32 311. Lukket - Politianmeldelse pga. manglende opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning Sagsnr.: 07/24813 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: 32

33 312. Lukket - Salg af byggegrund Sagsnr.: 09/19263 Fraværende: Henrik Degn, Torben Duelund Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Martin Glerup Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Ib Johansen Henrik Degn Torben Duelund 33

34 34 Vesthimmerlands Kommune, Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009

åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 21. september 2009 kl. 13:30 i Løgstør Byrådssal

åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 21. september 2009 kl. 13:30 i Løgstør Byrådssal åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 21. september 2009 kl. 13:30 i Løgstør Byrådssal Indholdsfortegnelse 318. Ændring af kompetencefordelingsplanen for teknik og miljøområdet 3 319. Budget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00

REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL :00 REFERAT FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET APRIL ONSDAG DEN 11. APRIL 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 30 31 32 Åben - Lovliggørelse af byggeri på Havnepladsen 16, Hvalpsund Åben - Godkendelse af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail:

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn RP-Byg og Montage Perregårdsvej 4 9900 Frederikshavn Att. Rene Pedersen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere