åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Ny vision for Herregården Hessel Ungdomsklub i Ranum Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Kloak- og vejprojekt i et nyt område ved Stenildvad i Aars Etablering af regnvandsbassin ved Industrivej Aars Tillæg til spildevandsplan for Gartnerigrund i Løgstør på Bredgade Farsø Boligselskab - ansøgning om kommunegaranti Kommunalt tilskud til Ranum Efterskole Aalestrup Tennisklub - ophævelse af gældsbrev på kr Aalestrup Naturefterskole - indfrielse af pantebrev på kr Løgstør BIO - aflysning af deklaration Ansøgning om driftsbevillinger til projekter - Kultur- og fritidsudvalget Salg af svømmehal til Ranum Efterskole 384 2

3 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen 3

4 Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/20047 Fraværende: Bilag: 77090/09Åben Kort 1: Byer 77102/09Åben Kort 2: Trafik og transport, vejnet 77108/09Åben Kort 3: Trafik og transport, Stinet 77116/09Åben Kort 4: Trafik og transport, kollektiv trafik og flyveplads 77120/09Åben Kort 5: Energi og affald 77125/09Åben Kort 6: Turisme og fritid, sommerhusområder mv 77126/09Åben Kort 7: Turisme og fritid, lystbådehavne mv 77129/09Åben Kort 8: Jordbrug, skov og friskeri 77136/09Åben Kort 9: Miljøbelastende virksomheder og anlæg 77139/09Åben Kort 10: Natur 77143/09Åben Kort 11: Natur, økologiske forbindelser 77146/09Åben Kort 12: Landskab 77148/09Åben Kyst 13: Kystnærhedszonen 77150/09Åben Kort 14: Kulturhistorie Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune fremlægges hermed til godkendelse inden planen sendes i offentlig høring. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune findes udelukkende i en webbaseret udgave på kommunens hjemmeside og findes på adressen: Kommuneplanen findes derfor ikke i en traditionel papirudgave, og der fremsendes således ikke en papirudgave af planen. For så vidt angår arealreservationerne i Kommuneplanen er disse samlet i 14 kortbilag til brug ved den politiske behandling, jf. kortbilag 1-14 Kommuneplan Kommuneplanforslaget er resultatet af den proces, der startede i efteråret 2006 med en visionsproces for Byrådet. Visionsprocessen indeholdt bl.a. en bustur, et visionsseminar og efterfølgende fagudvalgsdrøftelser af visionens 3 spor: "Det gode liv", "Virkelyst" og "Overblik". Disse drøftelser blev samlet i et debatoplæg, der blev sendt i offentlig høring. I samme periode blev der afholdt 4 borgermøder. Alle indputs blev samlet i "Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2007" for Vesthimmerlands Kommune, som Byådet vedtog i efteråret Med Plan- og Bæredygtighedssstrategien blev der også taget beslutning om fuld 5

6 revision af det gældende plangrundlag, som består af 4 kommuneplaner for de tidligere kommuner og 2 regionplaner for de tidligere amter. Med udgangspunkt i Strategien, Statens udmelding vedr. interesser i kommuneplanlægningen, planloven samt de gamle region- og kommuneplaner blev der indledt et samarbejde med relevante administrative fagforvaltninger i organisationen. Resultatet af dette samarbejde - et udkast til kommuneplan - blev præsenteret for Byråd og interessenter på 4 temamøder i foråret herunder Kommuneplanseminaret for Byrådet i Skive marts Inputs fra disse møder er efterfølgende indarbejdet i planforslaget. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune omfatter: 6 Udviklingsmål der beskriver udfordringerne i kommunen, kommunen som planlægger, myndighed, serviceleverandør og udviklingsorganisation inden for områderne: "Byer og landdistrikter", "Natur og landskab", "Erhverv", "Turisme og oplevelse", "Klima, miljø og agenda 21", "Offentlig service", "Kulturværdier", "Trafik og transport" samt "Jordbrug og skov". Hovedstruktur og retningslinjer der afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, opdelt i 12 temaer: "Byer", "Transport og trafik", "Energi og affald", "Turisme og fritid", "Jordbrug, skov og fiskeri", "Miljøbelastende virksomheder og anlæg", "Natur", "Landskab", "Kystnærhedszonen", "Geologi", "Lavbundsarealer" og "Kulturværdier". Retningslinjerne er som altovervejende hovedregel fastholdt uændret i forhold til de tidligere regionplanretningslinjer og er medtaget i planforslaget med henblik på at overføre kompetencen til Byrådet. Lokalplanrammerne fastlægger de administrative rammer for lokalplanlægningen samt de overordnede bestemmelser for bebyggelse og anvendelse af de enkelte byområder, herunder de afgrænsede landsbyer. Der er søgt foretaget en forenkling og ensretning af de hidtidige rammebestemmelser. Således indledes rammerne med en række generelle bestemmelser. Herefter følger rammebestemmelserne for de enkelte afgrænsede områder. Miljøvurdering. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning. I miljøvurderingens resumé hedder det blandt andet, at den nye kommuneplan i langt overvejende grad viderefører de gældende planer - herunder retningslinjerne fra Regionplan og derfor ikke giver anledning til nye væsentlige miljøpåvirkninger. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune omfatter således kun enkelte markante ændringer i form af det nye erhvervsområde ved Roldvej samt de nye og ændrede vindmølleområder. Resten af de planmæssige ændringer er overvejende mindre udvidelser af eksisterende bolig- eller

7 erhvervsområder, arealkonverteringer inden for de eksisterende byområder - ofte til mere "miljøvenlige" anvendelser - samt udlæg af nye naturområder, der underbygger den eksisterende miljøbeskyttelse i nationale og regionale naturområder". Kommuneplanforslaget forventes sendt i offentlig høring i perioden 9. september 2009 til 4. november I forbindelse med offentlighedsfasen forventes afholdt 5 borgermøder, jf. i øvrigt ØK , pkt Der gøres opmærksom på, at der fortsat sker redaktionelle rettelser i planforslaget, så som rettelser af stavefejl, forbedringer af kort og ligende - ikke indholdsmæssige rettelser - frem til planforslaget sendes i offentlig høring. Lovgrundlag: Planloven (LBK nr. 813 af 21/6 2007) Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 22/ ) Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Forslag til Kommuneplan 2009 vedtages og sendes i offentlig høring sammen med Miljøvurdring udarbejdet i medfør af lov om planlægning og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 7

8 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Sagsnr.: 09/16369 Fraværende: Bilag: 76658/09Åben Udkast til sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 67832/09Åben Høring af sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 79039/09Åben Redegørelse vedrørende ambulanceberedskab i Vesthimmerlands Kommune på baggrund ag Region NordjyllandsSundhedsberedskabsplan Sagsfremstilling I henhold til Sundhedslovens 206 skal regionerne i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens sundhedsområde Sundhedsplanen som sundhedsberedskabsplanen er en del af. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne tager udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle situation. Planen skal indeholde planlægning inden for det præhospitale område, sygehusene og den del af den primære sundhedstjeneste, som regionen er ansvarlig for. Sundhedsberedskabsplanen koordineres med politi, de kommunale beredskabsplaner, statslig beredskab, totalforsvarsregionen samt ambulance-tjenesten. Høringsfrist 21.august Lovgrundlag Sundhedsloven, Beredskabsloven, Lægemiddelloven, mfl. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen relevans. Administrationen indstiller 8

9 - at Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan indstilles godkendt med nedenstående kommentar. 1. Den indgåede aftale om ambulanceberedskabet i Region Nordjylland får afgørende betydning for dækningsgraden i Vesthimmerland. Aftalen består af en responstidsmodel, hvor entreprenøren fastligger placeringen af ambulanceberedskabet. Dette kendes ikke. Som en konsekvens heraf har Region Nordjylland dog allerede planer om opgradering af akutbilen i Farsø til døgnåben paramedicinerbil. 2. I dagtimerne opholder paramedicinerne sig på skade/modtagelserne i sygehusene, men de venter på udkald. Her indgår de delvis i skadestuens arbejde. Heraf kan konkluderes, at skade/modtagelsen på Farsø Sygehus forventes bibeholdt for at understøtte sundhedsberedskabsplanen og planen for ambulancetjenesten. 9

10 Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet orienteres om henvendelse og svar fra Falck om ambulanceberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. Materialet vedlægges som bilag. Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 10

11 145. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering Sagsnr.: 09/14062 Fraværende: Bilag: 51483/09Åben Aars Svømmehal - notat om akut behov for tagrenovering 76003/09Åben Aars Svømmehal - tillæg tilstandsundersøgels 76016/09Åben Tilstandsrapport for Aars Svømmehal Sagsfremstilling I forbindelse med de destruktive undersøgelser af Aars Svømmehal, der er iværksat af administrationen, fremsender Teknisk Forvaltning et notat, hvoraf det fremgår, at undersøgelserne er afsluttet, men at der er et akut problem med to af de bærende bjælker. Deres tilstand er så dårlig, at de anbefales udskiftet inden vinteren sætter ind, da der er frygt for, at de ikke kan modstå et eventuelt snetryk. Det skønnes, at en udskiftning vil koste kr., og at arbejdet forventes at tage 10 uger, i hvilken periode det vil være nødvendigt at lukke svømmehallen. Den samlede rapport om levetidsforlængelse, hvori også indgår den tidligere udarbejdede tilstandsrapport, forventes klar ved udgangen af juni måned. Heraf vil det fremgå, hvad de samlede omkostninger til levetidsforlængelse af svømmehallen vil løbe op i, samt hvordan en faseopdelt renoveringsplan kan tilrettelages så økonomisk som muligt. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi kr. Administrationen indstiller - at sagen udsættes indtil den samlede rapport foreligger. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 Supplerende sagsfremstilling Den samlede rapport konstaterer, at Aars Svømmehal er over 30 år, hvilket svarer til den forventede levetid for en svømmehal. Derudover konkluderer rapporten, at der bør foretages en udskiftning af 2 limtræsbjælker inden vinter samt forskellige følgearbejder til en skønnet udgift på kr , samt at det er svært at forudsige en levetidsforlængelse ud over det femte år. En levetidsforlængelse på 5 år skønnes at koste yderligere kr og fra 5 til 10 år skønnes der at være behov for kr Den samlede levetidsforlængelse beløber sig til kr Økonomi ,00 kr. Administrationen indstiller - at der foretages den anbefalede udskiftning af 2 limtræsbjælker i efteråret - at sagen videresendes til Økonomiudvalget som tillægsbevilling da Kultur og Fritidsudvalget ikke har midler hertil og - at der træffes principbeslutning om, hvorvidt der skal investeres yderligere i eksisterende svømmehal eller bygges en ny i Aars. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Med udgangspunkt i den redegørelse som udvalget i dag har fået, om at der ikke kan gives en garanti for, at der ikke kan indtræffe et pludselig brud med uoverskuelige konsekvenser til følge, indstiller udvalget, at svømmehallenlukkes med dags varsel, og at de to limtræsbjælker bliver udskiftet snarest muligt, samt at der gives en tillægsbevilling på kr Administrationen underretter borgmester og kommunaldirektør om beslutningen. Beslutning om yderligere investeringer udsættes. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at de kr. tages af Børne- og skoleudvalges anlægsramme i Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes med en tilføjelse om, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. 12

13 146. Endelig vedtagelse af planforslag for 6 vindmøller i Svoldrup Kær Sagsnr.: 07/20650 Fraværende: Bilag: 75342/09 Åben Kommuneplantillæg nr. 63.pdf 75332/09 Åben Lokalplan nr. 129.pdf 70291/09 Åben Oversigt over indsigelser 75443/09 Åben Sammenfattende redegørelse inkl. bilag.pdf Sagsfremstilling Dansk Vindkraft A/S og Wind 1 A/S har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune udarbejdet plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljørapport) for opstilling af 6 vindmøller i Svoldrup Kær umiddelbart øst for Farsø. De nye vindmøller opstilles i en ubrudt linie orienteret øst-vest og med en indbyrdes afstand på ca. 500 m. Det ansøgte mølleprojekt, der belyses i miljøvurderingen, tager udgangspunkt i et hovedforslag med 6 vindmøller, med en totalhøjde på 126,5 m såfremt der vælges en 2,3 MW mølle fra Siemens og 125 m såfremt der vælges en 1,8 MW mølle fra Vestas. Endvidere belyses et alternativ med 6 møller med totalhøjde på 140 m og et 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet. Sagen er senest behandlet i Byrådet den 26. februar 2009, hvor der blev besluttet at udsende forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring. Planforslagene rummede mulighed for opstilling af 6 nye vindmøller i en højde på mellem m. I henhold til Miljøvurderingsloven er der efter offentlighedsfasen udarbejdet en sammenfattende redegørelse for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, - hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, - hvorfor de planer, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet og - hvorledes kommunerne vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller programmets realisering forventes at ville afstedkomme. 13

14 Indsigelser og bemærkninger, der fremkom under offentlighedsfasen er resumeret i vedlagte notat med oversigt over indsigelser og i den sammenfattende redegørelse. Indsigelserne påpeger på baggrund af Miljørapporten og planforslagene primært de landskabelige konsekvenser, herunder hensynet til Vognsild Kirke, samt naturinteresser i området. På baggrund af indsigelserne har forvaltningen afholdt møde med ansøgers rådgiver. Der var her enighed om, at justere planforslagene således, at det alene var møller som beskrevet i hovedforslaget i Miljørapporten der kunne opstilles. Det vil sige de lavere 2,3 MW-møller med en totalhøjde på mellem ½ m frem for alternativets højere 1,8 MW-møller med en totalhøjde på ca. 140 m. Såfremt indstillingen følges vil der i VVM-tilladelsen blive optaget bestemmelse om at nedtagning af 11 mindre vindmøller i Vesthimmerlands Kommune samt om etablering af i alt ca. 2 ha beskyttet naturareal i Svoldrup Kær som kompensation for det ca. 1 ha store eksisterende engareal, som vil blive fjernet i perioden mens vindmøllerne er opstillet. VE-loven Idet planforslagene blev offentliggjort efter 1. marts 2009 er mølleprojektet omfattet reglerne i den nye VE-lov (lov om vedvarende energi) vedr: 14 - værditabsordning som sikrer mulighed for erstatning, hvis en ejendom falder i værdi som følge af opstilling af nye vindmøller - køberetsordning som giver lokale borgere mulighed for at købe minimum 20 procent af nye vindmøller Naboer til de kommende vindmøller i Svoldrup har som de første i landet fået fastsat deres erstatning efter reglerne i værditabsordningen af Taksationsmyndigheden. De første tre afgørelser fra taksationsmyndigheden giver naboer til de seks nye vindmøller i Svoldrup Kær erstatninger på henholdsvis 0 kr., kr. og kr. To naboer får således erstatning for værditab. Herudover er der en enkelt sag, som mangler en endelig afklaring på grund af en række detaljer i sagen, mens yderligere fem sager er afgjort ved indgåelse af frivilligt forlig mellem opstiller af møllerne og naboerne. Energinet.dk - som administrere såvel værditabs- som køberetsordningen - har oplyst, at muligheden for at erhverve anparter først vil blive offentliggjort efter sommeren, idet man har afventet afklaring vedr. projektets udgifter til værditabserstatninger. Lovgrundlag - Planlovens kap. 4 herunder, 11 a, stk. 1, pkt. 7 og 11 g vedr. krav til retningslinier for beliggenhed af VVM-pligtige anlæg samt 11 b vedr. rammer for indholdet i lokalplaner. - Planlovens kap. 5 vedr. lokalplanlægning.

15 - Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vindmøllecirkulæret hvorefter vindmøller, kun kan opstilles i områder, der er specifikt udpeget til formålet i region- og kommuneplan. - Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen), herunder 9 vedr. meddelelse af VVM-tilladelse - Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Såfremt plangrundlaget godkendes og de 6 stk. 2,3 MW vindmøller opstilles, vil kommunen kunne ansøge Energinet.dk om tilskud jf. VE-lovens grønne ordning. Kommuner kan i ordningen søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land og tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: - Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen - Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen. Mølleprojektet i Svoldrup Kær vil generere et tilskudsramme på ca. 1,2 mio kr. Administrationen indstiller - at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: - at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den ændring, at kommuneplantillægget alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag, - at - såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt - lokalplanen vedtages endeligt med den ændring, at lokalplanen alene åbner mulighed for opstilling af møller jf. Miljørapportens hovedforslag,. - at den sammenfattende redegørelse godkendes og - at der meddeles VVM-tilladelse til opstilling af de 6 vindmøller op til 126,5 m høje vindmøller i Svoldrup Kær jf. Miljørapportens hovedforslag. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet af et flertal med den tilføjelse, at effekten i området skal være på minimum 2,3 MW. Kaj Wisti Lassen og Mads Krarup stemte imod med den begrundelse, at møller af den størrelse skal ligge på havet. 15

16 Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og Miljøudvalgets flertals indstilling anbefales godkendt med præcisering af, at det er effekten for den enkelte vindmølle i området, der skal være på minimum 2,3 MW. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning: 21 stemte for. 5 stemte imod - Kaj Wisti Lassen (V), Mads Krarup (V), Niels Krebs Hansen (C), Henrik Degn (C) og Pia Hansen (F). 1 var ikke tilstede under afstemningen i punktet - Uffe Bro (A). 17

18 147. Ny vision for Herregården Hessel Sagsnr.: 09/14684 Fraværende: Bilag: 53684/09Åben Herregården Hessel - ny vision Sagsfremstilling Bestyrelsen for Herregården Hessel fremsender ny vision for driften af Hessel. Hvis man ser på bygningerne og indboet i stuehuset, har man en meget autentisk og homogen enhed, hvor størstedelen af indboet er fra perioden Det vil derfor være naturligt, at udhusenes indhold også repræsenterer denne periode ligesom anvendelsen af herregårdens jorde bør være studedrift og kartoffelavl, sådan som driften var i 1880-erne og ca. 50 år frem. Herregården Hessel repræsenterer i kraft af bygningerne, den landskabelige beliggenhed, den tilknyttede historie og til en vis grad af især stuehusets samlinger en type landbrugsmuseum, som ikke findes tilsvarende andre steder i Danmark. Hessel repræsenterer "den lille herregård", "den nordjyske herregård" og "proprietærgården". Museet ser sig selv som et museum i kulturlandskabet, hvor herregårdskulturen og godslandskabet er rammen om særudstillinger, arrangementer og aktiviteter, der respekterer den særegenhed, der altid har været over Lovnshalvøen. Bestyrelsen ønsker med andre ord at udvikle en ny og moderne museumsform, hvor det traditionelle museum i virkeligheden er den mindste del af besøgsoplevelsen under mottoet: Museet i kulturlandskabet. Visionen indebærer, at jordene ikke sælges, men at der i forpagtningsaftalerne indskrives betingelser så visionen kan fastholdes. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De eksisterende forpagtningsaftaler udløber med udgangen af Administrationen indstiller - at visionen fremsendes med anbefaling. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt og videresendes. Henrik Degn stemmer imod. 18

19 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Plan- og Miljøudvalget påbegynder arbejdet med udbuddet af jorden. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes med den præcisering at Plan- og miljøudvalget påbegynder arbejdet med at forny kontrakten om jordleje, og at et mindre, fjerntliggende areal søges solgt fra. 19

20 148. Ungdomsklub i Ranum Sagsnr.: 09/14764 Fraværende: Bilag: 54588/09Åben Udtalelse fra Teknisk forvaltning 79220/09Åben Krav til lokalerne i.h.t. arbejdsmiljøloven v. Marianne Sørensen 79221/09Åben Bemærkninger fra Teknisk Forvaltning Sagsfremstilling Ungdomsskolen har gennem længere tid arbejdet med at finde et godt sted til placering af ungdoms- og juniorklub i Ranum, der p.t. er placeret i Hovedgaden. I forbindelse hermed har der været kontakt til FDF, der har et ledigt klubhus til Ranum skole, der ikke har plads til klubberne 20 til Pædagogseminariet, der i stort omfang er lejet ud til efterskolen og som vi ikke kan leje lokaler hos Derudover har der været besigtigelse af svømmehallen og de tilstødende lokaler samt stuehuset ved Rideskolen i Ranum Kontakterne og undersøgelserne har resulteret i 3 muligheder: a) Tidligere FDF hus, Næsbyvej, Ranum, der ligger lige i udkanten af Ranum by og som i henhold til gældende kommuneplan for område E1 ligger i et område, der i henhold til anvendelsesbestemmelsernes pkt. a anvendes til "erhvervsformål i form af lettere industri, håndværk og lagervirksomhed uden væsentlige miljømæssige gener, samt anlæg og bygninger, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan placeres i området". Teknisk forvaltning vurderer, at en anvendelse til kommunal ungdoms- og juniorklub vil være en ændret anvendelse og udnyttelse af ejendommen, der skal vurderes i forhold til de fastlagte kommuneplansrammer for området. Efter Teknik og miljøforvaltningens vurdering falder ungdomsklub ikke ind under de anvendelsesmuligheder kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser i pkt. a åbner mulighed for. Teknisk forvaltning bemærker som svar på forespørgsel om mulig dispensation, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra en kommuneplans bestemmelse, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Efter Teknisk forvaltnings opfattelse vil en dispensation fra rammeområde

21 E1 s anvendelsesbestemmelse i pkt. a således være i strid med planloven. Efter Teknisk forvaltnings vurdering vil den eneste mulighed for at ungdomsklubben således lovligt kan etableres i området være, at kommuneplanens rammebestemmelser forinden er ændret via udarbejdelse at et kommuneplantillæg eller ved en kommuneplansrevision, som ændrer anvendelsesbestemmelserne for området, så f.eks. institutioner kan etableres i området. Det skal bemærkes, at det vurderes at indretning af FDF huset til ungdoms- og juniorklub, så den i henhold til gældende regler kan anvendes til formålet, vil koste kr til personalefaciliteter, toiletter, ny varmeinstallation, efterisolering og ventilation. b) Stuehuset ved Rideskolen i Ranum bliver ledig 1/1 2010, da huset skal istandsættes. Huset ligger i området ved skolen og seminariet, et område der er udlagt til aktiviteter for og med unge. Huset er 130 m2 i grundplan og med en udnyttelse af første sal (ca 230 m2) vil det med de nødvendige forandringer kunne anvendes til junior- og ungdomsklub. Teknisk forvaltning har beregnet et overslag på kr i forbindelse hermed. c) Sidelokale til svømmehallen udbygges til junior- og ungdomsklub. Selve svømmehallen er planlagt nedrevet. På siden af svømmehallen over mod skolen er der et lokale på ca 117 m2. Lokalet er i god stand og en udbygning af ca tilsvarende størrelse vil give god plads til klubberne. Placeringen er i det område der er udlagt til fritidsaktiviteter/aktiviteter for unge. Teknisk forvaltning har kalkuleret omkostningerne i forbindelse hermed til kr Administrative bemærkninger Der er ikke i Børne- og skoleudvalgets budget afsat midler til gennemførelse af et sådant projekt. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget prioriterer hvilket forslag man ønsker og at sagen i forlængelse heraf tages op til behandling i forbindelse med budget Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller, at der gives dispensation til at indrette juniorog ungdomsklub i "FDF huset" og der i forbindelse hermed indgås en langtidsaftale med FDF. Børne- og skoleudvalget stiller sig uforstående overfor, at det skulle være 21

22 nødvendigt med så omfattende forandringer som angivet. Sagen genoptages på næste møde. Søren P. Johansen var fraværende. 22

23 Supplerende sagsfremstilling a) Tidligere FDF hus, Næsbyvej: I henhold til arbejdsmiljøloven skal: der være et personaletoilet og mindst 1 toilet pr. 15 personer i klubben. Toiletrum skal være fuld adskilt fra loft til gulv. I forbindelse hermed skal der være et forrum med vask der være egen garderobe til personalet, mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting og et personalerum til det ansatte personale Teknisk forvaltning har fremsendt følgende bemærkninger: I henhold til bygningsreglementet og Arbejdsministeriets bekendtgørelse skal der være niveaufri adgang ved alle nye udvendige døre (BR 08 kap stk. 1) WC-rum for eleverne der opfylder tilgængelighedskravene (BR 08 kap stk. 5) redningsåbninger (BR 08 kap. 5.2 stk. 6) efterisolering (BR 08 kap stk. 1) som der kan dispenseres fra under forudsætning af at der sker efterisolering af taget ventilation (BR kap ) 23

24 Økonomi Toiletter 16 m2 á kr Kr Niveaufri adgang opfyld fliser 45 m2 Kr Ny indgangsdør Kr Væg + dør/personaledør Kr Stole/inventar personalerum Kr Ventilation Kr Efterisolering af tag 162 m2 á kr. 168 Kr Redningsåbning + dør Kr I alt Kr b) Sidelokale til svømmehallen: Som alternativ til forslag C, hvor svømmehallen rives ned og der bygges et hus af tilsvarende størrelse som sidehuset, kan foreslås, at der bygges 50 m2 i forlængelse af det eksisterende hus til indretning af personalestue, køkken og toiletfaciliteter omfattende: 1 handicaptoilet på 9 m2 1 personaletoilet på 7 m2 2 elevtoiletter på hver 7 m2 1 køkken på 10 m2 1 personalerum på 10 m2 til en kalkuleret udgift på kr (toiletter kr pr. m2 og øvrige lokaler kr pr. m2). I det eksisterende råhus skal der etableres varmeforsyning, ventilation, lette skillevægge, el-installationer, gulvbelægning, handicaprampe og nye vinduer til en kalkuleret udgift på kr Ialt en udgift på kr Administrative bemærkninger Ungdomsskolen giver udtryk for et stort ønske om en placering ved Ranum skole, da det er der de unge er. Efterskolen giver udtryk for at der er erfaring for en synergi i at alle unge samles i et område med identitet og større ansvarlighed overfor stedet til følge. Skolen giver ligeledes udtryk for et stort ønske om en placering i området ved skolen, hvor skolens faglokaler, efterskolens paintball- og skaterfaciliteter i den gamle svømmehal kan anvendes af klubbens unge. En placering ved svømmehallen er i overensstemmelse med lokalplanen for området. Økonomi Der er ikke afsat budget til et sådant projekt, men der kan henvises til at finansieringen kan afholdes af de afsatte anlægsmidler i 2009 under forudsætning af at der i budget 2010 afsættes et tilsvarende beløb til skolernes om- og udbygning, så de vedtagne projekter kan gennemføres. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget prioriterer hvilket forslag man ønsker og at sagen i forlængelse heraf tages op til behandling i forbindelse 24

25 med budget Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller på baggrund af ny sagsfremstilling at sidelokalet til svømmehallen udvides med 50 m2 til de nødvendige faciliteter og der gives en tillægsbevilling på kr , der kan afholdes af Børne- og skoleudvalgets budget i 2009 under forudsætning af, at der afsættes et tilsvarende beløb i budget 2010 til om- og udbygning af skoler. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstilling fra Børne- og skoleudvalget samt Økonomiudvalget godkendes. 25

26 149. Endelig vedtagelse af lokalplan 128 for udvidelse af Farsø Rådhuscenter Sagsnr.: 07/2407 Fraværende: Jette Thomsen, Henrik Degn Bilag: 67917/09Åben LOKALPLAN nr endelig udgave.pdf 60055/09Åben Oversigt over indsigelser 27494/09Åben Indsigelse fra REMA /09Åben Kort mødereferat fra møde med REMA 100 m.fl /09Åben Indsigelse fra Escot - ejer af del af centeret (REMA 1000 s lokaler) 42057/09Åben Indsigelse - GD Gruppen v/ Hugo Rasmussen 43728/09Åben Indsigelse fra REMA Ejendomsinvest A/S 56474/09Åben Kort mødereferat fra møde I/S Centergruppen m.fl. den /09Åben Udtalelse fra Centergruppen til indsigelser Sagsfremstilling Farsø Kommune modtog i 2006 ønske om udvidelse af "Farsø Rådhuscenter", der i dag er på m2 med 2 butikker med et samlet areal på ca m2 øst for det eksisterende kompleks af sammenbyggede butiksejendomme. Efter godkendelse i Byrådet den 26. februar 2009 blev lokalplanforslag 128 sendt ud i offentlig høring. Udvidelsen vil ske på et areal der p.t. er ejet af Kommunen. Der er derfor ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale vedr. salg af et areal på ca m2 under forudsætning af lokalplanens endelige vedtagelse. Indsigelser Under høringen indkom hhv. Escot Erhvervsejendomme (udlejer af lokaler til REMA 1000), REMA Ejendomsinvest A/S (på vegne af REMA 1000) og ejeren af matrikel 9m Farsø By, Farsø beliggende inden for lokalplanens delområde B. I bilag med oversigt over høringssvar er indsigelserne resumeret og forvaltningens bemærkninger og indstilling angivet. Escot og REMA Ejendomsinvest s indsigelser vedr., at den eksisterende REMA 1000 efter en udvidelse af centeret vil komme til at ligge i 2. række inde i centeret, hvor det ellers i dag ligger som 1. butik ved centerets sydlige indgang. Endvidere har Centergruppen, som ejer hovedparten af centeret afgivet svar på indsigelserne og Kommunen har afholdt møder med hhv. Escot og REMA samt Centergruppen m.fl. vedr. indsigerne. Såvel indsigelserne som mødereferater er 26

27 vedlagt. Som det fremgår af bilaget med resume af indsigelser indstiller forvaltningen, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer i forhold til lokalplanforslaget: - at matrikel nr. 9m Farsø By, Farsø udtages af delområde B og der således kun etableres ca. 40 P-båse i delområde B. I forhold til det samlede p-behov har Centergruppen fundet muligheder for yderligere at afmærke et antal ekstra båse omkring det nuværende centers bygninger. Dermed vil der i alt kunne blive 308 P-båse omkring centeret i delområde A. Dermed bliver der i alt 348 P-båse i forbindelse med det udbyggede center. Dvs. 3 P-båse mere end kommuneplanen foreskriver som minimum. - at Bilag 3 med angivelse af fremtidige p-pladser justeres så den fornødne plads for bilerne til at komme rundt og plads til skure til kundevogne er opfyldt samt jf. ovenstående ekstra P-båse og - at der tilføjes lokalplanbestemmelse 7.2: Udendørs skiltning og reklamering på og omkring bygningerne må kun placeres efter en samlet skilteplan godkendt af Byrådet. Lovgrundlag Planlovens kapitel 5 og 6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen angivne forslag til ændringer. Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

28 Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Jette Thomsen (C) og Henrik Degn (C) deltog ikke under dette punkt. 28

29 150. Projektgodkendelse - fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjervarme Sagsnr.: 09/12660 Fraværende: Jette Thomsen, Henrik Degn Bilag: 50353/09 Åben Projektforslag for fusion mellem Års og Hornum 63286/09 Åben Udtalelse fra Naturgas Midt-Nord 68984/09 Åben Udtalelse fra ansøgers rådgiver til høringssvar fra Naturgas Midt-Nord Sagsfremstilling AAEN Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne af Aars Fjernvarmeforsyning i maj 2009 ansøgt Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af Projektforslag vedrørende fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum Fjernvarme". Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget er udarbejdet med det formål, at muliggøre bedre udnyttelse af ressourcerne på affaldsforbrændingsanlægget i Aars ved også at forsyne fjernvarmeforbrugerne i Hornum med varme fra affaldsforbrænding. Gennemførelsen af projektforslaget påkræver etablering af en transmissionsledning til forbindelse af de tekniske anlæg i henholdsvis Aars og Hornum. Det fremsendte projektforslag omfatter: 1. At Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende ansvarlige selskab 2. At der sker brændselsomlægning for Hornum Fjernvarmes forbrugere fra naturgas til affaldskraftvarme, dog vil der fortsat blive benyttet naturgas når det er økonomisk fordelagtigt i forhold til det frie el-marked. 3. At forsyningsområdet for Aars Fjernvarme udvides til også at inkludere Hornum. 4. At der etableres transmissionsledning mellem Aars og Hornum. Denne transmissionsledning forventes alene at blive nedgravet i offentlig vej- eller stiareal. Realiseres projektet vil der i hovedtræk ske det, at en del overskudsvarme, der ellers hidtil er bortkølet i Aars, kan overgå til affaldskraftvarme i Hornum. Hornum by er i den gældende varmeplan udlagt til fjernvarmeområde og der er i den varmeplan fastlagt tilslutnings- og forblivelsespligt for boligbebyggelse i Hornum. 29

30 Af projektforslaget fremgår det at transmissionsledningen forventes etableret i 2. halvår Projektforslaget har været udsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber og lodsejere for ledningstraceet. Naturgas Midt-Nord gør ikke indsigelse mod projektet, men har fremsat ønske om kompensation for indtægtstab på 2,785 mio. kr. over en 10 årig periode i forbindelse med mistet gastransport. Høringssvaret samt efterfølgende udtalelse fra ansøgers rådgiver er vedlagt. Forvaltningens bemærkninger Det er korrekt, at Energitilsynet i februar 2009 har meddelt, at der i varmeafregningsprisen - under nærmere givne omstændigheder - vil kunne indregnes kompensation til naturgasselskabet i forbindelse med konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme. Energitilsynet tager ikke i sin afgørelse stilling til om gasselskabet er berettiget til at modtage en kompensation. Efter forvaltningens vurdering er der imidlertid i det her ansøgte projekt ikke tale om en konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarme, idet Hornum hidtil og fremover er fjernvarmeforsyningsområde, hvor affaldsvarme går ind og erstatter en del af hidtil anvendt naturgas til opvarmning. Efter forvaltningens vurdering er forudsætninger for eventuel kompensation jf. Energitilsynets afgørelse af februar 2009 således ikke til stede. Lovgrundlag Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. En forudsætning for at projektforslaget kan godkendes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning er, at det er et samfundsøkonomisk fordelagtigt projekt. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at samfundet sparer ca. 9 mio kr. over en 20 årig periode såfremt projektet realiseres. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller at Plan og Miljøudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet indstiller: 30 at at der gives samtykke til at Aars Fjernvarmeforsyning fusionerer med Hornum Fjernvarme, med Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende selskab, projektet Fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning og Hornum

31 Fjernvarme godkendes uden ændringer 31

32 Beslutning i Plan- og miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Henrik Degn og Torben Duelund deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, og Kommunegarantien medbragt til Økonomiudvalget anbefales godkendt. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af projektgodkendelsen omkring fusion af Hornum Fjernvarme og Aars Fjernvarme medbragte administrationen sagen omkring kommunegarantier til Økonomiudvalgsmødet, idet den fejlagtig ikke var medtaget på dagsordenen. Spørgsmålet omkring kommunegaranti omfatter 2 forhold: I forbindelse med fusionen mellem Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. og Hornum Varmeværk A.m.b.a. anmodes om en godkendelse af, at Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende selskab overtager den kommunegaranti, der er udstedt for låntagningen i Hornum Varmeværk. Endvidere anmoder Aars Fjernvarmeforsyning om en kommunegaranti på 22 mio. kr. i forbindelse med etablering af transmissionsledning og tilslutningsanlæg med pumper og vekslere i hhv. Hornum og ved Gislumvej Centralen, endvidere udskiftning af 32

33 fjernvarmemålere. Administrationen indstiller At det godkendes, at Aars Fjernvarmeforsyning som det fortsættende selskab overtager den kommunegaranti, der er udstedt for låntagning i Hornum Varmeværk At der meddeles en kommunegaranti på 16 mio. kr. i forbindelse med etablering af transmissionsledning mv. til Hornum. Økonomiudvalget anbefaler kommunegarantierne godkendt jfr. beslutningen ovenfor Beslutning i Byrådet den Uffe Bro gjorde opmærksom på inhabilitet. Byrådet erklærede ham inhabil, og han deltog ikke i punktets behandling. Indstillingen godkendes som indstillet fra Økonomiudvalget med den supplerende sagsfremstilling. Jette Thomsen (C) og Henrik Degn (C) deltog ikke under dette punkt. 33

34 151. Kloak- og vejprojekt i et nyt område ved Stenildvad i Aars Sagsnr.: 08/26793 Fraværende: Jette Thomsen, Henrik Degn Bilag: 47156/09Åben Anlægsoverslag Stenildvadsvej 47160/09Åben Anlægsoverslag, tværsnit 48219/09Åben Oversigtskort regnvandsbassin 25maj09 Sagsfremstilling En privat investor planlægger at byggemodne, udstykke og sælge grunde til boligformål i et nyt område ved Stenildvad i den sydøstlige del af Aars by. Aars Boligforening har af kommunen erhvervet en anden grund i samme område med det formål at bygge lejeboliger på arealet. Lokalplaner og spildevandsplantillæg for de to lokaliteter er godkendt i Byrådet. Af hensyn til de aktuelle projekter skal der udføres kommunale kloak- og vejanlæg i området. Forvaltningen har afholdt møde med firmaet Cowi om udarbejdelse af dispositionsforslag for Stenildvad-området og detailprojektering af kloak og vejanlæg i den afgrænsede del, som er nødvendig for de to ovennævnte projekter. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg. Økonomi Økonomisk overslag for dispositionsforslag og detailprojektering: Vejanlæg kr., kloakanlæg kr. Administrationen indstiller - at der til udførelse af dispositionsforslag og detailprojektering gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på kr. fra vejbyggemodningskontoen og kr. fra kloakbygge-modningskontoen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk udvalgs indstilling anbefales. 34

35 Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Ninni L. Gjessing (B), Torben Duelund (F), Ilse Skadhauge (C), Pia Hansen (O) deltog ikke ved dette punkt. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af byrådsbeslutning den 26. marts 2009 har firmaet Cowi udarbejdet detailprojekt for kloak og vejanlæg. Projektet omfatter bl.a. kloakledninger, forsinkelsesbassin og ca. 550 m fordelingsvej, der udføres med 6 m bred asfalteret kørebane, 2,5 m bred asfalteret cykel- og gangsti og græsrabatter. En del af det projekterede anlæg er beliggende på private markarealer, hvorfor disse skal erhverves inden udførelsen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Økonomisk overslag: Kloak: kr. Vej: kr. Kommunen har i området solgt areal til byggemodning for 4 mill. kr. i Administrationen indstiller - at kloak- og vejprojektet godkendes, - at private arealer, der indgår i projektet, erhverves ved ekspropriation, - at der til kloakarbejdet gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr., og - at der til vejarbejdet gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget besluttede, at anbefale Økomonomiudvalget at godkende det indstillede. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af mødet. Supplerende sagsfremstilling I budget 2009 er der optaget en anlægsbevilling på kr. til kloakarbejder og en anlægsbevilling på kr. under jordforsyning til 35

36 boligformål. Administrationen indstiller at kloak- og vejprojektet godkendes at private arealer, der indgår i projektet, erhverves ved ekspropriation at der frigives rådighedsbeløb på kr. til kloak fra anlægsbevillingen på de kr. at der frigives rådighedsbeløb på kr. til vejarbejdet fra anlægsbevillingen på de kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling I Økonomiudvalgets beslutning af er ikke anført begrundelse for, at sagen er sendt tilbage til Teknisk Udvalg. På forespørgsel er som årsag oplyst, at Økonomiudvalget ikke ønsker arealerhvervelsen udført ved ekspropriation, før mulighederne for erhvervelse ved frivillige aftaler er udtømt. Der er afholdt licitation på kloak- og vejarbejdet den , således at entreprenørarbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at bevilling foreligger, og arealerhvervelse er gennemført. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller -at- kloak- og vejprojektet godkendes -at- private arealer, der indgår i projektet, søges erhvervet ved frivillige aftaler, i modsat fald ved ekspropriation -at- der til kloakarbejdet gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr., og -at- der til vejarbejdet gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. Beslutning i Teknisk Udvalg den

37 Vedtaget som indstillet. Birgitte Tetzlaff deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Jette Thomsen (C) og Henrik Degn (C) deltog ikke under dette punkt. 37

38 152. Etablering af regnvandsbassin ved Industrivej Aars Sagsnr.: 07/23416 Fraværende: Jette Thomsen, Henrik Degn Bilag: 44186/09Åben Kort bilag for placering af bassin Sagsfremstilling I den vestlige del af Aars By er et større erhvervsområde/industriområde som afvandes til Hvorvarp Bæk. Området udgør 82,7 ha og er i vid udstrækning udbygget med befæstede arealer. Overfladevandet afledes i dag via et regnvandsbassin til Hvorvarp Bæk. Ved dimensionsgivende regnskyl løber der ca liter vand pr. sekund til regnvandsbassinet. Ved ekstrem regn betydeligt mere. Hvorvarp Bæk er et lille vandløb, så derfor må der højest udledes 70 liter pr. sekund til vandløbet. Der er derfor behov for opmagasinering af regnvand i et bassin/reservoir. Teknisk Service har fået foretaget beregninger, som viser, at der er skal etableres et bassin med et volumen på m 3 for at kunne håndtere regnvandet. Ved denne størrelse vil der beregningsmæssigt ske en overbelastning af bassinet hvert 10. år. Der er endvidere udarbejdet et skitseprojekt til udvidelse af det eksisterende bassin. Projektet går ud på at flytte en vold ved det eksisterende bassin og genbruge jorden herfra til at lave en ny vold med en højde på op til 2 meter. Samtidigt graves der en del jord af terrænet, som også indbygges i den nye vold. Der opstår herved et areal på ca. 6 ha. inddæmmet af en lav vold. På dette areal vil der være permanent vand på en mindre del. Ved regn vil arealet blive oversvømmet i større eller mindre grad afhængig af, hvor meget regn der falder. Voldene udformes med svagt skrånende sider, således at de indpasses naturligt i landskabet. Det areal, som oversvømmes, vil få karakter af et vådområde med en vegetation, som indfinder og tilpasser sig. Arealet er privat ejet og skal derfor erhverves ved ekspropriation. Projektet er omfattet af gældende spildevandsplan. Sagen afgøres i Byrådet. 38

39 Økonomi Projektet er anslået til 2,0 mio. kr. Dette beløb er bevilget på Byrådets møde den 26. februar Administrationen indstiller - at projektet godkendes til udførelse i indeværende år, og - at der træffes beslutning om ekspropriation med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget at godkende indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tilbagesendes til fornyet behandling i Teknisk Udvalg. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling I Økonomiudvalgets beslutning af er ikke anført begrundelse for, at sagen er sendt tilbage til Teknisk Udvalg. På forespørgsel er som årsag oplyst, at Økonomiudvalget ikke ønsker arealerhvervelsen udført ved ekspropriation, før mulighederne for erhvervelse ved frivillig aftale er udtømt. Der agtes optaget forhandlinger med ejeren om afståelse af arealet. Såfremt der ikke kan opnås forlig, kan der foretages ekspropriation med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 58 og den godkendte spildevandsplan. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller -at- private arealer, der indgår i projektet, søges erhvervet ved frivillig aftale, i modsat fald ved ekspropriation Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. 39

40 Birgitte Tetzlaff deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Jette Thomsen (C) og Henrik Degn (C) deltog ikke under dette punkt. 40

41 153. Tillæg til spildevandsplan for Gartnerigrund i Løgstør på Bredgade Sagsnr.: 09/4537 Fraværende: Jette Thomsen, Henrik Degn Bilag: 15875/09Åben Tillæg til spildevandsplan, Forslag Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2001 for den tidligere Løgstør Kommune. Området udgøres af ejendommen Bredgade 112, Løgstør. En del af ejendommen er medtaget i den nuværende spildevandsplan som separatkloakeret, og er derfor ikke medtaget i tillægget. Området er omfattet af Lokalplans forslag nr. 143 og Kommuneplan tillæg nr. 48. Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området. Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg og regnvandet ledes via et eksisterende regnvandsbassin til Smakmølle Å. Der forventes følgende spilde- og regnvandsmængder: Spildevand: ca. 100 PE Regnvand: ca. 150 l/s Regnvandet forsinkes i regnvandsbassinet inden udledning til Smakmølle Å. Der er mulighed for, at regnvandet kan benyttes på området til rekreative formål inden det ledes til bassinet. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg. Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. 41

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18.00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere