Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj

2 Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning 4 2. Sammenfatning 6 3. Læsevejledning 7 4. Hovedresultaterne 4.1 Den generelle tilfredshed 4.2 Holdning til personalet 4.3 Medbestemmelse og samarbejdsaftaler 4.4 Sammenligning af tilfredsheden mellem de enkelte tilbud Udviklingshæmmede brugere i botilbud og deres pårørende 5.1 Svarfordeling (Udviklingshæmmede i botilbud) 5.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 5.3 Oversigt over kvalitative svar 5.4 Sammenligning af tilbud 5.5 Svarfordeling (Pårørende til udviklingshæmmede i botilbud) 5.6 Sammenligning af tilbud (Pårørende til udviklingshæmmede i botilbud)

3 Indholdsfortegnelse (side 2 af 2) 6. Udviklingshæmmede brugere i dagtilbud og deres pårørende 6.1 Svarfordeling (udviklingshæmmede i dagtilbud) 6.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 6.3 Svarfordeling (pårørende til udviklingshæmmede i botilbud) Sindslidende brugere i botilbud 7.1 Svarfordeling 7.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 7.3 Oversigt over kvalitative svar 7.4 Sammenligning af botilbud 8. Sindslidende brugere i dagtilbud 8.1 Svarfordeling 8.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 8.3 Oversigt over de kvalitative svar 8.4 Sammenligning af dagtilbud 9. Sammenligning af resultaterne fra brugerundersøgelsen i 2008 og Sammenligning af resultater mellem 2008 og 2010 for udviklingshæmmede og pårørende i botilbud 9.2 Sammenligning af resultater mellem 2008 og 2010 for udviklingshæmmede og pårørende i dagtilbud 9.3 Sammenligning af resultater mellem 2008 og 2010 for sindslidende i botilbud 9.4 Sammenligning af resultater mellem 2008 og 2010 for sindslidende i dagtilbud Metodebilag

4 1. Indledning Gladsaxe Kommune arbejder løbende med kvalitetsudvikling på handicapområdet. Som led heri er den brugeroplevede kvalitet et centralt element. På den baggrund har kommunen valgt at deltage i Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på handicapområdet. Projektet er iværksat af regeringen og KL og løber frem til maj Formålet med projektet er at afprøve et koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Ud over Gladsaxe Kommune deltager fem kommuner i projektet: Holbæk, Horsens, Vordingborg, Ringkøbing-Skjern og Århus kommuner. Den praktiske gennemførelse forestås af Deloitte i samarbejde med SFI Survey. Målgruppen for projektet er alle voksne handicappede, der bor i et botilbud. I projektet spørges til brugernes oplevelse af medbestemmelse, personalet, hjælp til selvhjælp, de tilbudte aktiviteter, de fysiske rammer, relationen til de øvrige brugere, maden, samarbejdsaftaler og til brugernes samlede oplevelse af tilbuddet. Gladsaxe Kommune har valgt at udvide målgruppen for projektet således, at følgende brugere er inkluderet: Brugere i botilbud til udviklingshæmmede. Der er gennemført 88 interview med udviklingshæmmede i botilbud. Brugere i dagtilbud til udviklingshæmmede. Der er gennemført 64 interview med udviklingshæmmede i dagtilbud. Brugere i botilbud til sindslidende. Der er gennemført 44 interview med sindslidende i botilbud. Brugere i dagtilbud til sindslidende. Der er gennemført 23 interview med sindslidende i dagtilbud. For at supplere resultaterne fra projektet er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til udviklingshæmmede brugere i botilbud og dagtilbud. Der er indkommet 137 svar fra pårørende til udviklingshæmmede. Heraf er der 89 svar fra pårørende til udviklingshæmmede i botilbud, og der er 48 svar fra pårørende til udviklingshæmmede i dagtilbud. Derudover er der som opfølgning på resultaterne gennemført 18 kvalitative interview fordelt på målgruppen. Resultaterne fra projektet sammenlignes med resultaterne fra Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov, der blev gennemført i

5 1. Indledning (rapportens opbygning) Rapporten består af afsnit, der kan læses hver for sig. Det skal bemærkes, at afsnit 4 og 9 er tværgående afsnit, hvor resultaterne fra alle de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser er inddraget. Afsnit 2 indeholder en kort sammenfatning af pilot-projektets resultater. Afsnit 9 indeholder en sammenligning af resultaterne fra 2008 med resultaterne fra Metodebilaget indeholder en beskrivelse af pilotprojektets metode, herunder gennemførelsesprocenter og spørgeskemaer. I kapitel 4 beskrives tilfredsheden i form af tre forskellige temaer på tværs af alle de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser. Fortolkningen af resultaterne suppleres med viden fra de gennemførte kvalitative interview og en sammenligning mellem kommunens forskellige tilbud. Afsnit 5 indeholder den fulde analyse af brugertilfredshedsundersøgelserne i botilbud for udviklingshæmmede og hos deres pårørende. Afsnit 6 indeholder den fulde analyse af brugertilfredshedsundersøgelserne i dagtilbud for udviklings-hæmmede og hos deres pårørende. Afsnit 7 indeholder den fulde analyse af brugertilfredshedsundersøgelserne i botilbud for sindslidende. Afsnit 8 indeholder den fulde analyse af brugertilfredshedsundersøgelserne i dagtilbud for sindslidende

6 2. Sammenfatning Pilotprojektet viser, at brugerne generelt er tilfredse med bo- og dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune. Mellem 79 og 92 procent har angivet, at de alt i alt synes godt om tilbuddet. Mellem 8 og 16 procent har svaret både og, og mellem 2 og 5 procent har svaret, at de er utilfredse. I forhold til udviklingshæmmede brugere i botilbud og dagtilbud er det særligt personalet og samværet med de andre beboere, der fremhæves positivt. Omvendt er det brugernes medbestemmelse, der fremstår som det emne, hvor tilfredsheden er lavest. Det billede understøttes af de kvalitative interview og til dels af undersøgelsen blandt de pårørende. I kvalitative interview tilkendegiver brugerne endvidere, at de er meget tilfredse med personalet, som de beskriver som søde, rare og flinke, og de fleste brugere oplever, at det er personalet, der bestemmer, hvad de skal lave. Det er dog uden at give udtryk for, at det opfattes som noget negativt. Svarene fra pårørendeundersøgelsen viser, at tilfredsheden er højest i forhold til de spørgsmål, der vedrører personalet, og lavest i forhold til brugernes medbestemmelse, men også i forhold til den personalehjælp, som brugerne får til samvær med de andre brugere. I forhold til sindslidende brugere i botilbud og dagtilbud er tilfredsheden højest i forhold til særligt personalet og hjælpen til det, brugerne laver i løbet af dagen, samt maden. Omvendt er tilfredsheden lavest i forhold til brugernes medbestemmelse i forhold til aktiviteter og hjælpen fra personalet. I de kvalitative interview genfindes dette billede særligt i forhold til personalet. Brugerne er generelt meget tilfredse med personalet, men samtidig er der en tendens til, at brugerne oplever, at personalet til tider er fraværende, og ikke altid har tid til at hjælpe dem, når de har behov for det. Hvor det har været muligt, er resultaterne fra pilotprojektet blevet sammenlignet med resultaterne fra brugerundersøgelsen, der blev gennemført i Sammenligningerne på tværs af de forskellige brugere, viser at ændringerne i tilfredsheden fra 2008 til 2010 er meget begrænset. Dog er der blandt både udviklingshæmmede og sindslidende i dagtilbud en faldende tilfredshed, mens der blandt pårørende til udviklingshæmmede i dagtilbud er en stigende tilfredshed

7 3. Læsevejledning I rapporten vises svarfordelingen i forhold til de enkelte spørgsmål, der er stillet i brugertilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er en totalundersøgelse, hvor alle brugere i målgruppen er blevet tilbudt at deltage. Der kan derfor ikke knyttes statistisk usikkerhed til resultaterne. Det vil sige, at undersøgelsens resultater gælder hele den gruppe af brugere, der har været i stand til og ønsket at deltage i undersøgelsen. Eksempel: Der kan forekomme steder, hvor procentfordelingerne som resultat af afrundinger ikke summerer til 100 procent. Her kan summen afvige med ± 1 procent. I tabeller, hvor spørgsmålene krydses med baggrundsoplysninger (fx køn og alder), angives alle steder gennemsnit for de enkelte grupper, og udvalgte steder angives egentlige svarfordelinger. Svarfordelingen blandt de adspurgte brugere angivet i procenttal. Det spørgsmål, som brugerne har besvaret. n fortæller, hvor mange brugere der har besvaret netop dette spørgsmål. Gns. fortæller gennemsnittet af besvarelserne på en skala fra 1 til 3, hvor 3 er meget tilfreds. Hvad synes du alt i alt om at bo her? (n=74; gns=2,86) Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? (n=79; gns=2,95) 89% 97% 8% 3% Ja/Godt Både og Nej/dårligt Svarskalaen kan være forskellig afhængigt af spørgsmålsformuleringen

8 4. Hovedresultaterne - 8 -

9 4. Hovedresultaterne (indledning) 4.1 Den generelle tilfredshed I dette afsnit præsenteres hovedresultaterne på tværs af alle de seks forskellige undersøgelser. Formålet er at give et overblik over undersøgelsernes mest centrale resultater. Hovedresultaterne er inddelt i følgende temaer: 4.2 Holdning til personalet Den generelle tilfredshed Holdning til personalet Medbestemmelse og samarbejdsaftaler Tilfredsheden i de enkelte tilbud. Resultaterne er opdelt på følgende brugere: 4.3 Medbestemmelse og samarbejdsaftaler 4.4 Sammenligning af tilfredsheden mellem de enkelte tilbud Udviklingshæmmede brugere i botilbud Udviklingshæmmede brugere i dagtilbud Sindslidende brugere i botilbud Sindslidende brugere i dagtilbud. Resultaterne suppleres med besvarelserne fra undersøgelsen blandt pårørende til udviklingshæmmede brugere i botilbud og dagtilbud og med de 18 kvalitative interview

10 4.1 Den generelle tilfredshed På tværs af brugergrupperne er brugerne generelt tilfredse med de tilbud, Gladsaxe Kommune stiller til rådighed for dem. 90 procent af de udviklingshæmmede i botilbud, 92 procent af de udviklingshæmmede i dagtilbud, 79 procent af de sindslidende i botilbud og 86 procent af de sindslidende i dagtilbud er tilfredse med tilbuddet. De pårørende til udviklingshæmmede er de mest tilfredse, idet 92 procent af de pårørende til brugere i botilbud og 98 procent af de pårørende til brugere i dagtilbud angiver, at brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet. Ved de kvalitative interview blandt de udviklingshæmmede i botilbud er det særligt brugernes egen bolig, de daglige aktiviteter og personalet, der er fremhævet positivt. I forhold til disse brugere er der ikke et bestemt emne, brugerne har fremhævet negativt, men derimod enkelte konkrete oplevelser. Blandt de sindslidende i botilbud og dagtilbud er det særligt personalets personlighed, brugerne har fremhævet positivt i de kvalitative interview. Personalet beskrives generelt som hjælpsomme og venlige. For de sindslidende i dagtilbud er de daglige aktiviteter ligeledes et emne, som mange brugere er tilfredse med. De kommentarer, der kommer fra de mindre tilfredse brugere, handler særligt om pladsmangel, og om at personalet til tider kan virke fraværende. Hvad synes du om at bo her/komme her? Udviklingshæmmede botilbud (n=78; gns=2,87) Udviklingshæmmede dagtilbud (n=52; gns=2,92) Godt Både og Dårligt Hvor tilfreds er du med botilbuddet/dagtilbuddet alt i alt? Sindslidende botilbud (n=43; gns=2,74) Sindslidende dagtilbud (n=22; gns=2,86) Tilfreds Både og Utilfreds 79% 86% 16% 14% 5% Hvor tilfreds er beboeren/brugeren med botilbuddet/dagtilbuddet alt i alt? Pårørende botilbud (n=85; gns=4,40) 51% 90% 92% 41% 8% 8% 7% Pårørende dagtilbud (n=46; gns=4,41) 48% 50% 2% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds

11 4.2 Holdning til personalet (de udviklingshæmmede) Generelt er der en meget høj tilfredshed med personalet blandt de udviklingshæmmede brugere. 96 procent af brugerne i botilbud oplever, at personalet taler pænt til dem. Blandt brugerne i dagtilbud er tilfredsheden lavere, idet 85 procent oplever, at personalet taler pænt til dem. Mellem 95 og 97 procent af brugerne har svaret, at de har det godt med personalet, og kun 1 procent har svaret, at de har det dårligt med personalet. Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? Udviklingshæmmede botilbud (n=82; gns=2,94) Udviklingshæmmede dagtilbud (n=60; gns=2,80) Ja Både og Nej 85% 96% 1% 10% 5% Mellem 81 og 87 procent af brugerne oplever, at personalet lytter til deres ønsker. Det er dog samtidig her inden for emnet, der handler om holdningen til personalet, at flest brugere angiver enten både og, eller at de er utilfredse. Har du det godt med personalet? Udviklingshæmmede botilbud (n=82; gns=2,94) 95% 4% Den generelt høje tilfredshed med personalet understøttes af de kvalitative interview. Både de sindslidende og de udviklingshæmmede har udelukkende udtalt sig positivt om personalet, herunder at de oplever personalet som søde, rare og flinke. Det fremhæves eksempelvis, at det er dejligt at være sammen med personalet og hygge sig med dem, og at personalet nærmest aldrig aflyser aftaler. Det understøtter de meget positive tilkendegivelser fra spørgeskemaundersøgelserne. Udviklingshæmmede dagtilbud (n=59; gns=2,95) Ja Både og Nej Synes du, at personalet lytter til dine ønsker? Udviklingshæmmede botilbud (n=70; gns=2,81) 97% 2% 87% 7% 6% Udviklingshæmmede dagtilbud (n=53; gns=2,74) 81% 11% 8% Ja Både og Nej

12 4.2 Holdning til personalet (pårørende til de udviklingshæmmede) Resultaterne blandt pårørende til de udviklingshæmmede understøtter den høje tilfredshed med personalet blandt de udviklingshæmmede brugere i botilbud og dagtilbud. 86 procent af de pårørende mener, at brugerne i både botilbud og dagtilbud enten er tilfredse eller meget tilfredse med, hvor meget personalet lytter til brugernes ønsker. 14 procent har dog angivet både og, eller at brugerne er utilfredse/meget utilfredse. 92 procent af de pårørende til brugere i botilbud og 95 procent af de pårørende til brugere i dagtilbud mener, at brugerne er tilfredse med den respekt, personalet udviser. 8 procent af de pårørende til brugere i botilbud og 5 procent af de pårørende til brugere i dagtilbud mener, at brugerne er både og eller utilfredse/meget utilfredse. Hvor tilfreds er beboeren/brugeren med, hvor meget personalet lytter til hans/hendes ønsker? Pårørende botilbud (n=82; gns=4,17) Pårørende dagtilbud (n=36; gns=4,19) 35% 39% 51% 47% Hvor tilfreds er beboeren/brugeren med den respekt, personalet viser ham/hende? 10% 11% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Pårørende botilbud (n=83; gns=4,29) 39% 53% 7% Pårørende dagtilbud (n=38; gns=4,39) 50% 45% 3% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds

13 4.2 Holdning til personalet (de sindslidende) Generelt er de sindslidende i botilbud de mindst tilfredse brugere, når det gælder spørgsmål om personalet. Tilfredsheden er således procentpoint lavere blandt brugerne i botilbud. 67 procent af de sindslidende i botilbud er tilfredse med den måde, personalet taler til dem på. Hver tredje har svaret både og. Blandt brugerne i dagtilbud er tilfredsheden betydelig højere, og 87 procent af brugerne er tilfredse med den måde, personalet taler til dem på. Ingen har svaret, at de er utilfredse. 79 procent af brugerne i botilbud er tilfredse med hjælpen fra personalet, 21 procent har svaret enten både og, eller at de er utilfredse. 87 procent af brugerne i dagtilbud er tilfredse med hjælpen fra personalet, 13 procent har svaret både og, og ingen har svaret, at de er utilfredse. 76 procent af brugerne i botilbud er tilfredse med, hvor meget personalet lytter til deres ønsker, 24 procent har svaret enten både og, eller at de er utilfredse. Blandt brugerne i dagtilbud er 86 procent tilfredse med, hvor meget personalet lytter til deres ønsker, 14 procent har svaret både og, eller at de er utilfredse. Ved de kvalitative interview blandt de sindslidende brugere i botilbud og dagtilbud fremhæves personalet generelt positivt. Det er særligt den humoristiske omgangstone og personalets evne til at tale og hygge, der fremhæves positivt blandt brugerne i botilbud. Blandt brugerne i dagtilbud nævnes det dog flere gange, at personalet til tider er for fraværende og tilbringer for meget tid på kontoret med administrative opgaver. Blandt de sindslidende i botilbud er der enkelte, der udtaler, at de har oplevet, at personalet har talt ned til dem og ikke har haft tid til at hjælpe dem, når de har haft behov for det. Hvor tilfreds er du med den måde, personalet taler til dig på? Sindslidende botilbud (n=43; gns=2,67) Sindslidende dagtilbud (n=23; gns=2,87) 67% Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får af personalet? Hvor tilfreds er du med, hvor meget personalet lytter til dine ønsker? 87% 33% 13% Tilfreds Både og Utilfreds Sindslidende botilbud (n=42; gns=2,74) Sindslidende dagtilbud (n=23; gns=2,87) 79% 87% 17% 13% Tilfreds Både og Utilfreds Sindslidende botilbud (n=37; gns=2,68) Sindslidende dagtilbud (n=22; gns=2,82) 76% 86% 16% 5% 8% 9% 5% Tilfreds Både og Utilfreds

14 4.3 Medbestemmelse og din plan (de udviklingshæmmede) På de næste sider beskrives de spørgsmål, der handler om medbestemmelse og din plan (samarbejdsaftale). Blandt de udviklingshæmmede er der et meget blandet kendskab til planen. 52 procent af brugerne i botilbud kender deres plan, 13 procent kender den lidt, og 35 procent har svaret, at de ikke kender den. 47 procent af brugerne i dagtilbud kender deres plan, 53 procent kender den ikke. Kender du din plan (samarbejdsaftale)? Udviklingshæmmede botilbud (n=54; gns=2,17) Udviklingshæmmede dagtilbud (n=47; gns=1,94) 52% 47% 13% 35% 53% I forhold til kendskabet til planen understøtter de kvalitative interview det blandede kendskab. Brugernes kendskab synes at være afhængigt af, om tilbuddet for nylig har talt med brugerne om deres plan. 73 procent af brugerne i botilbud, der kender deres plan, oplever, at de selv bestemmer, hvad der skal stå i deres plan. Samme mønster gør sig gældende for brugerne i dagtilbud, hvor 76 procent mener, at de selv bestemmer, hvad der skal stå i deres plan. Hvad angår medbestemmelse i forhold til de aktiviteter, tilbuddet tilbyder, har 52 procent i dagtilbud og 67 procent i botilbud svaret, at de er med til at bestemme, 48 procent i dagtilbud 33 procent i botilbud og har svaret både og, eller at de ikke er med til at bestemme aktiviteterne. Ja Både og Nej Bestemmer du selv, hvad der skal stå i din plan (samarbejdsaftale)? Udviklingshæmmede botilbud (n=33; gns=2,52) Udviklingshæmmede dagtilbud (n=21; gns=2,67) 73% 76% Er du med til at bestemme, hvilke ture I skal på/hvilke aktiviteter I laver? 6% 14% 21% 10% Ja Både og Nej I forhold til medbestemmelse viser de kvalitative interview, at brugerne mener, at personalet generelt bestemmer, hvad de skal lave, men samtidig også at de selv har indflydelse herpå. Én enkelt bruger fremhæver, at vedkommende godt kan lide planen, fordi den er hemmelig og ikke kendes af de andre beboere Udviklingshæmmede botilbud (n=45; gns=2,47) Udviklingshæmmede dagtilbud (n=50; gns=2,30) 52% 67% 26% 13% 20% 22% Ja Både og Nej

15 4.3 Medbestemmelse og samarbejdsaftaler (pårørende til de udviklingshæmmede) I forhold til inddragelse i det, der står i brugernes samarbejdsaftale, fremgår det, at mellem 80 procent af de pårørende til brugere i botilbud og 83 procent af de pårørende til brugere i dagtilbud vurderer, at brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse (hovedparten er tilfredse). Det er således en lidt større andel pårørende end brugere selv, der angiver, at brugerne er tilfredse. I forhold til, om brugerne er med til at bestemme de aktiviteter, botilbuddet eller dagtilbuddet tilbyder, har 73 procent pårørende til brugere i botilbud svaret ja, og 70 procent pårørende til brugere i dagtilbud har svaret ja. Det er således en større andel pårørende end brugere selv, der angiver, at brugerne er med til at bestemme aktiviteter. Hvor tilfreds er beboeren/brugeren med inddragelsen i det, der står i hans/hendes samarbejdsaftale? Pårørende botilbud (n=70; gns=4,01) Pårørende dagtilbud (n=34; gns=4,03) 26% 21% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 54% 62% 16% Er beboeren/brugeren med til at bestemme, hvilke aktiviteter botilbuddet/dagtilbuddet tilbyder? 18% 4% Pårørende botilbud (n=64) 73% 27% Pårørende dagtilbud (n=27) 70% 30% Ja Nej

16 4.3 Medbestemmelse og samarbejdsaftaler (de sindslidende) Sindslidende i botilbud og dagtilbud er omtrent lige tilfredse med, hvad der står i deres samarbejdsaftale. 78 procent af brugerne i botilbud er tilfredse, og 79 procent af brugerne i dagtilbud er tilfredse. I de kvalitative interview tilkendegiver brugerne, at de generelt kender til deres samarbejdsaftale, og at de er tilfredse med indholdet og selv har været med til at bestemme. Nogle brugere fremhæver dog, at samarbejdsaftalen mest eksisterer for personalets skyld, og at de ikke selv har den store interesse i samarbejdsaftalen. 57 procent af brugerne i dagtilbud og 58 procent af brugerne i botilbud oplever, at de er med til at bestemme, hvilke aktiviteter tilbuddet tilbyder. Det er således cirka 40 procent af brugerne, der oplever, at de kun delvis eller slet ikke er med til at bestemme, hvilke aktiviteter der tilbydes. Hvor tilfreds er du med, hvor meget du har været med til at bestemme, hvad der står i din samarbejdsaftale? Sindslidende botilbud (n=32; gns=2,66) Sindslidende dagtilbud (n=19; gns=2,74) Tilfreds Både og Utilfreds Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter botilbuddet/dagtilbuddet tilbyder? 78% 79% 9% 16% 13% 5% I de kvalitative interview fremhæves aktiviteterne generelt som noget positivt. Ligeledes er det den generelle holdning blandt brugerne, at aktiviteterne besluttes i fællesskab. Brugerne oplever dog, at begrænsede ressourcer kan være en begrænsning. Der er også enkelte af brugerne, der oplever, at de ikke har indflydelse på aktiviteterne. Sindslidende botilbud (n=40; gns=2,40) Sindslidende dagtilbud (n=23; gns=2,30) 58% 57% 17% 25% 26% 18% Ja Både og Nej

17 4.4 Sammenligning af tilfredsheden mellem de enkelte tilbud (de udviklingshæmmede i botilbud) I tabellen nedenfor er tilfredsheden i de enkelte botilbud for udviklingshæmmede brugere beskrevet. I tabellen nedenfor er tilfredsheden hos de pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud beskrevet. Tilbud Resultater Tilbud Resultater Cathrinegården (n=18) 83 % er samlet set tilfredse. 95 % synes godt om personalet og synes, de taler pænt. Relativt få oplever, de er med til at bestemme, hvilke ture de skal med på. Ellekilde (n=6) Hjørnehuset (n=9) 83 % svarer, de er tilfredse med botilbuddet. Det svarer til, at kun én bruger svarer mindre positivt. Alle 9 brugere er her samlet set tilfredse. Mindst positive er de i tilkendegivelserne om, hvilke ture de skal på. Her svarer 71 %, at de er med til at bestemme dette. Cathrinegården (n=14) Ellekilde (n=7) Hjørnehuset (n=5) De pårørende er meget tilfredse med Cathrinegården. Således mener 100 % af de pårørende, at brugeren er tilfreds med tilbuddet. Samtidig er 93 % af de pårørende selv tilfredse. Alle 7 pårørende, der har deltaget i undersøgelsen, vurderer, at brugeren er tilfreds med Ellekilde, mens 6 ud af de 7 selv er tilfredse med tilbuddet. 3 ud af 5 af de pårørende er tilfredse med Hjørnehuset. Kellersvej 10 (n=21) Kellersvej 8 og 9 (n=20) 90 % af brugerne på Kellersvej 10 er samlet set tilfredse med botilbuddet. Alle brugerne er praktisk taget tilfredse med særligt personalet. Mindst positive er de om, hvorvidt de kan være i fred og ro. Her svarer 71 %, at de kan være i fred, når de vil. 90 % af brugerne på Kellersvej 8 og 9 er samlet set tilfredse med botilbuddet. Brugerne er meget tilfredse med personalet. Brugerne er relativt mindre tilfredse med informationen og hjælpen til bedre at klare sig selv. Det sammen gælder medbestemmelse og ture og aktiviteter, hvor kun 40 % vurderer, at de er med til at bestemme. Kellersvej 10 (n=34) Kellersvej 8 og 9 (n=23) 82 % af de pårørende mener, at brugeren er tilfreds med tilbuddet. Samtidig er 89 % af de pårørende selv tilfredse. De pårørende er meget tilfredse med Kellersvej 8 og 9. Således mener 100 % af de pårørende, at brugeren er tilfreds med tilbuddet. Samtidig er 83 % af de pårørende selv tilfredse. * Der er ikke foretaget sammenligninger af dagtilbud for udviklingshæmmede, da der kun er ét dagtilbud (AC Kellersvej)

18 4.4 Sammenligning af tilfredsheden mellem de enkelte tilbud (de sindslidende i botilbud og dagtilbud I tabellen nedenfor er tilfredsheden i de enkelte botilbud for sindslidende brugere beskrevet. Tilbud Resultater I tabellen nedenfor er tilfredsheden i de enkelte dagtilbud for sindslidende brugere beskrevet. Tilbud Resultater Buddinge Hovedgade (n=7) Alle 7 brugere i Buddinge Hovedgade har angivet, at de er tilfredse med at bo i botilbuddet. Der er kun én enkelt bruger, der ikke er tilfreds på tværs af de øvrige spørgsmål. Kun i forhold til indretningen af fællesrum har mere end én bruger svaret negativt. Kildehuset (n=16) 81 % af brugerne har tilkendegivet, at de samlet set er tilfredse med dagtilbuddet. Højest er tilfredsheden med muligheden for at være sammen med gæster i fred og ro. Omvendt er tilfredsheden lavest med indflydelsen på, hvilke aktiviteter der tilbydes, og indflydelsen på maden. Kagsåhuse (n=10) Kun 60 % af brugerne er tilfredse med botilbuddet, hvilket gør tilbuddet til det sted, hvor brugerne er mindst tilfredse. Brugerne er særligt utilfredse med deres indflydelse på samarbejdsaftalen. Vadstruphus (n=6) Alle 6 brugere har tilkendegivet, at de samlet set er tilfredse med dagtilbuddet. Nybrogård (n=21) 76 % af brugerne har svaret, at de er tilfredse med botilbuddet. På tværs af de øvrige spørgsmål er det dog det sted, hvor der generelt er den laveste tilfredshed. 52 % angiver, at de er tilfredse med den måde, personalet taler til dem på. Vastruphus (n=5) Alle 5 brugere er tilfredse med botilbuddet. På tværs af de øvrige spørgsmål er det generelt kun én enkelt bruger, der ikke svarer positivt. Dog er kun 2 ud af 5 brugere tilfredse med, hvordan deres hverdag ser ud

19 5. Udviklingshæmmede brugere i botilbud og deres pårørende

20 5. Udviklingshæmmede brugere i botilbud og deres pårørende 5.1 Svarfordeling 5.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 5.3 Oversigt over de kvalitative svar 5.4 Sammenligning af tilbud 5.5 Svarfordeling: pårørende til udviklingshæmmede i botilbud 5.6 Pårørende til udviklingshæmmede i botilbud: sammenligning af tilbud I dette afsnit beskrives resultaterne fra de udviklingshæmmede brugere, der bor i botilbud, og deres pårørende. Afsnittet er bygget op som følger: Brugere i botilbud Tilfredsheden fordelt på spørgsmål blandt brugerne Sammenligning mellem tilfredsheden på tværs af brugergrupper Opsummering af de kvalitative interview gennemført med denne brugergruppe Sammenligning af tilfredsheden på tværs af de forskellige tilbud Pårørende til brugere i botilbud Tilfredsheden fordelt på alle de stillede spørgsmål til de pårørende Sammenligning af tilfredsheden på tværs af de forskellige tilbud

21 5.1 Svarfordeling (de udviklingshæmmede i botilbud) 90 procent af brugerne har svaret, at de alt i alt synes godt om at bo i botilbuddet, 8 procent har svaret både og, 3 procent har svaret nej. Områderne med den højeste tilfredshed vedrører særligt, om brugerne har det godt med personalet, og om personalet taler pænt til dem. Hvad synes du alt i alt om at bo her? (n=78; gns=2,87) Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? (n=82; gns=2,94) Har du det godt med personalet? (n=82; gns=2,94) 90% 96% 95% 8% 1% 4% De områder, hvor tilfredsheden er lavest, drejer sig særligt om, hvorvidt brugerne er med til at bestemme ture, om personalet evner at lytte til brugernes ønsker og om relationen til de andre beboere. Fortæller personalet dig, hvad der skal ske? (n=73; gns=2,84) Synes du, at du får hjælp til bedre at klare dig selv? (n=70; gns=2,87) 89% 91% 5% 4% Derudover er brugerne blevet spurgt til deres kendskab til deres plan (samarbejdsaftale). Her har 52 procent angivet, at de kender deres plan, 35 procent kender ikke deres plan. Brugerne er ligeledes blev spurgt til, om de selv bestemmer, hvad der skal stå i deres plan. Her har 73 procent svaret ja, og 21 procent har svaret nej. Synes du, at personalet lytter til dine ønsker? (n=70; gns=2,81) Får du nok hjælp til at være sammen med din familie og dine venner? (n=55; gns=2,87) Hvad synes du om de andre, der bor her? (n=77; gns=2,75) 87% 91% 81% 7% 6% 5% 14% 5% Kan du være alene i fred og ro, når du gerne vil? (n=75; gns=2,80) 85% 9% 5% Er du med til at bestemme, hvilke ture I skal på? (n=45; gns=2,47) 67% 13% 20% Kender du din plan? (n=54; gns=2,17) 52% 13% 35% Bestemmer du selv, hvad der skal stå i din plan? (n=33; gns=2,52) 73% 6% 21% Ja/Godt Både og Nej/dårligt

22 Alder Køn 5.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger (de udviklingshæmmede i botilbud) Figuren viser den gennemsnitlige tilfredshed i forhold til spørgsmålet om tilfredshed med botilbuddet alt i alt fordelt på brugernes køn og alder. Det kan ses, at mændene alt i alt er mere tilfredse med botilbuddet end kvinderne, idet gennemsnitligt 94 procent af mændene og 86 procent af kvinderne er tilfredse. Kvinde (n=43; gns=2,84) 86% 12% Det kan også konstateres, at udviklingshæmmede under 50 år i gennemsnit er mere tilfredse end dem, der er over 50 år. Mand (n=35; gns=2,91) 94% 3% Under 50 år (n=43; gns=2,91) 93% 5% Over 50 år (n=35; gns=2,83) 86% 11% Ja/godt Både og Nej/dårligt

23 5.3 Oversigt over kvalitative svar (udviklingshæmmede i botilbud) Emne Sammenfatning af svar Citater Den generelle oplevelse af tilbuddet Selv- og medbestemmelse, herunder samarbejdsaftaler Alle de interviewede brugere har svaret, at de godt kan lide at bo i det pågældende botilbud. At der er sjovt at være, og selve boligen er det, der fremhæves som det særlig gode ved at bo i botilbuddet. Det er enkelte konkrete oplevelser, der nævnes som det dårligste ved botilbuddet. De interviewede brugere havde alle den opfattelse, at det var personalet eller en bestemt person fra personalet, der bestemte, hvad de skulle lave i løbet af dagen. Samtidig var der dog også den opfattelse, at de selv havde indflydelse herpå, og at de ikke ønskede at bestemme mere. Hvad angår brugernes medbestemmelse i forhold til deres plan/ samarbejdsaftale, var det blandet, hvor stort et kendskab de havde til planen. Blandt de brugere, der kendte til deres plan, var der umiddelbart en oplevelse af, at de selv havde været med til at lave den, og at de godt kunne lide den. Jeg kan særlig godt lide min store lejlighed med egen terrasse. Kan godt lide det. Det er sjovt. Jeg bor godt her. Vi kan ikke længere få te og kaffe om eftermiddagen sammen med de andre. Det savner jeg. Personalet bestemmer, hvad jeg skal lave. Nogle gange bestemmer jeg også selv. Det er NN fra personalet, der bestemmer, hvad jeg skal lave. Jeg bestemmer også selv. Personalet har været med til at bestemme, hvad der står i planen sammen med mig. Jeg kan godt lide planen. Den er hemmelig. Der er ikke andre beboere, der må vide, hvad der står i den. Personalet Boligen Øvrige ting Brugerne har udelukkende udtalt sig positivt om personalet. Brugerne siger generelt, at personalet er flinke, rare og søde, og at de særlig godt kan lide, når de snakker og hygger med dem. Boligen er et emne, som brugerne er særlig glade for. Det er særligt størrelsen, og at den er hyggelig, der fremhæves positivt. Aktiviteterne i botilbuddene og maden er begge emner, som brugerne er glade for. Aktiviteterne beskrives som sjove, og maden som god og dejlig. Kan godt lide dem. De snakker med mig. Personalet er flinke at være sammen med. Vi hygger os, når vi går ture. Det er hyggeligt, når de om eftermiddagen kommer ind til mig og snakker. Kan godt lide den. Den er stor. Den er dejligt og lun. Jeg fryser ikke om tæerne. Vi har mandagsklub. Vi skal bowle i aften. Læser historie, ser film. Gymnastik. Sjove fester. Vi har lige været på restaurant. Men jeg kunne ikke lide maden. Maden er god. På husmødet spørger personalet, hvad vi vi l have at spise

24 5.4 Sammenligning af tilbud (de udviklingshæmmede i botilbud) Figuren viser andelen af brugere, der har angivet, at de alt i alt synes godt om at bo i botilbuddet, fordelt på de botilbud, der er med i undersøgelsen. Af hensyn til brugernes anonymitet indgår Skovdiget ikke i sammenligningen, da der her er færre end fem brugere, der har deltaget i undersøgelsen. Cathrinegården (n=18) Ellekilde (n=6) 83% 83% Hjørnehuset (n=9) 100% Kellersvej 10 (n=21) 90% Kellersvej 8 &9 (n=20) 90% Gladsaxe Kommune (n=74) 89%

25 5.4 Sammenligning af tilbud (de udviklingshæmmede i botilbud) Nedenfor ses en oversigt over andelen af tilfredse brugere i de enkelte botilbud fordelt på alle tilfredshedsspørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen. Der er ikke angivet svar de steder, hvor færre end fem brugere har besvaret spørgsmålet. Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? Har du det godt med personalet? Fortæller personalet dig, hvad der skal ske? Synes du, at du får hjælp til bedre at klare dig selv? Synes du, at personalet lytter til dine ønsker? Får du nok hjælp til at være sammen med din familie og dine venner? Hvad synes du om de andre, der bor her? Kan du være alene i fred og ro, når du gerne vil? Er du med til at bestemme, hvilke ture I skal på? Kender du din plan? Bestemmer du selv, hvad der skal stå i din plan? Cathrinegården 95 % 95 % 80 % 89 % 82 % 100 % 63 % 95 % 25 % 42 % 50 % Ellekilde 100 % 83 % 83 % 100 % 80 % 60 % 100 % 100 %. 40 %. Hjørnehuset 100 % 100 % 100 % 100 % 89 % 88 % 80 % 88 % 71 %.. Kellersvej % 95 % 100 % 100 % 100 % 92 % 86 % 65 % 94 % 83 % 93 % Kellersvej 8 og 9 95 % 100 % 79 % 71 % 73 % 92 % 88 % 88 % 40 % 45 %

26 5.5 Svarfordeling (pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud) 92 procent af de pårørende har svaret, at brugeren alt i alt er tilfreds eller meget tilfreds med botilbuddet, 7 procent har svaret både og, 1 procent har svaret, at brugeren er meget utilfreds. Hvor tilfreds er beboeren med: Botilbuddet alt i alt? (n:85; gns:4,4) 51% 41% 7% Områderne med den højeste tilfredshed handler særligt om de spørgsmål, der vedrører personalet generelt og de pårørendes samarbejde med botilbuddet. Den hjælp, han/hun får af personalet? (n:85; gns:4,3) Den respekt, personalet viser ham/hende? (n:83; gns:4,3) 36% 39% 55% 53% 7% 7% Området med den laveste tilfredshed handler om hjælpen til at være sammen med andre beboere. Derudover angiver 27 procent af de pårørende, at brugeren ikke er med til at bestemme, hvilke aktiviteter botilbuddet tilbyder. Hvor meget personalet lytter til hans/hendes ønsker? (n:82; gns:4,2) At være sammen med de andre beboere? (n:81; gns:3,9) 35% 22% 51% 54% 10% 17%. Inddragelsen i det, som står i hans/hendes samarbejdsaftale/min plan (tidligere kaldet handleplan)? (n:70; gns:4,0) 26% 54% 16% Den måde, hans/hendes hverdag ser ud (fx aktiviteter, spisetider, sengetider o.l.)? (n:83; gns:4,1) 34% 53% 7% Hans/hendes muligheder for at være sammen med sine gæster i fred og ro? (n:80; gns:4,2) 40% 50% 5% Den hjælp, han/hun får til at være sammen med familie og venner? (n:80; gns:4,3) 51% 38% 5% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds

27 5.5 Svarfordeling (pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud) De pårørende vurderer generelt, at samarbejdet med botilbuddet er tilfredsstillende. Således svarer 91 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. I forhold de pårørendes egen tilfredshed med botilbuddet svarer den høje tilfredshed godt overens med deres vurdering af brugernes tilfredshed. Dog er de pårørende en smule mindre tilfredse, end de vurderer brugerne til at være. Hvor tilfreds er du med: Dit samarbejde med Botilbuddet? (n:89; gns:4,4) Botilbuddet alt i alt? (n:88; gns:4,2) 39% 52% 48% 39% 6% 11% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Er han/hun med til at bestemme, hvilke aktiviteter Botilbuddet tilbyder? (n:64) 73% 27% Ja Nej

28 5.6 Sammenligning af tilbud (pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud) Figuren viser andelen af pårørende, der har angivet, at brugeren synes godt om botilbuddet, fordelt på de botilbud, der er med i undersøgelsen. Det er bemærkelsesværdigt, at brugerne og de pårørende ikke giver samme vurdering af de respektive botilbud. Cathrinegården og Ellekilde er de steder, hvor der er mindst tilfredshed blandt brugerne, mens alle de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med netop disse to steder. Cathrinegården (n=13) Ellekilde (n=7) 100% 100% Kellersvej 8 og 9 (n=23) 100% Kellersvej 10 (n=34) 82% Gladsaxe kommune (n=85) 92%

29 5.6 Sammenligning af tilbud (pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud) Figuren viser andelen af pårørende, der har angivet, at de selv synes godt om botilbuddet, fordelt på de botilbud, der er med i undersøgelsen. Cathrinegården (n=14) 93% Ellekilde (n=7) 86% Hjørnehuset (n=5) 60% Kellersvej 8 og 9 (n=23) 83% Kellersvej 10 (n=35) 89% Gladsaxe kommune (n=88) 86%

30 5.6 Sammenligning af tilbud (pårørende til de udviklingshæmmede i botilbud) Nedenfor ses en oversigt over andelen af tilfredse pårørende til brugere i de enkelte botilbud fordelt på alle tilfredshedsspørgsmålene. Der er ikke angivet svar de steder, hvor færre end fem brugere har besvaret spørgsmålet. Hvor tilfreds er beboeren med botilbuddet alt i alt? Hvor tilfreds er beboeren med den hjælp, han/hun får af personalet? Hvor tilfreds er beboeren med den respekt, personalet viser ham/hende? Hvor tilfreds er beboeren med, hvor meget personalet lytter til hans/ hendes ønsker? Hvor tilfreds er beboeren med at være sammen med de andre beboere? Hvor tilfreds er beboeren med inddragelsen i det, der står i hans/ hendes samarbejdsaftale/ min plan? Hvor tilfreds er beboeren med den måde, hans/ hendes hverdag ser ud på? Hvor tilfreds er beboeren med hans/ hendes muligheder for at være sammen med sine gæster i fred og ro? Hvor tilfreds er beboeren med den hjælp, han/hun får til at være sammen med familie og venner? Er beboeren med til at bestemme, hvilke aktiviteter botilbuddet tilbyder? Hvor tilfreds er du med botilbuddet alt i alt? Hvor tilfreds er du med dit samarbejde med botilbuddet? Cathrinegården 100% 100% 100% 100% 79% 91% 92% 100% 100% 90% 93% 100% Ellekilde 100% 100% 100% 100% 86% 71% 100% 86% 86% 100% 86% 86% Hjørnehuset % 60% Kellersvej 8 og 9 100% 96% 96% 91% 78% 90% 91% 96% 86% 82% 83% 92% Kellersvej 10 82% 88% 85% 82% 71% 74% 76% 87% 85% 54% 89% 94% Skovdiget

31 6. Udviklingshæmmede brugere i dagtilbud og deres pårørende

32 6. Udviklingshæmmede brugere i dagtilbud og deres pårørende 6.1 Svarfordeling: (udviklingshæmmede i dagtilbud) 6.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 6.3 Svarfordeling (pårørende til udviklingshæmmede i dagtilbud) I dette afsnit beskrives resultaterne fra de udviklingshæmmede brugere, der benytter dagtilbud, og deres pårørende. Afsnittet er bygget op som følger: Brugere i dagtilbud Tilfredsheden fordelt på spørgsmål blandt brugerne Sammenligning mellem tilfredsheden på tværs af brugergrupper Pårørende til brugere i dagtilbud Tilfredsheden fordelt på alle de stillede spørgsmål til pårørende

33 6.1 Svarfordeling (de udviklingshæmmede i dagtilbud) 92 procent af brugerne har svaret, at de alt i alt synes godt om dagtilbuddet, 8 procent har svaret både og. Ingen har angivet, at de er utilfredse. Områderne med den højeste tilfredshed vedrører særligt, hvorvidt brugerne har det godt med personalet og med de andre brugere. Hvad synes du alt i alt om dagtilbuddet? (n=52; gns=2,92) Taler dem, der arbejder her, pænt til dig? (n=60; gns=2,80) Har du det godt med personalet? (n=59; gns=2,95) 92% 85% 97% 8% 10% 5% 2% De områder, hvor tilfredsheden er lavest, drejer sig særligt om brugernes medbestemmelse i forhold til aktiviteter, og om personalet fortæller brugerne, hvad der skal ske. Fortæller personalet dig, hvad der skal ske? (n=54; gns=2,61) Synes du, at du får hjælp til bedre at klare dig selv? (n=50; gns=2,68) 76% 80% 9% 15% 8% 12% Derudover er brugerne blevet spurgt til deres kendskab til deres plan (samarbejdsaftale). Her har 47 procent angivet, at de kender deres plan, 53 procent kender ikke deres plan. Brugerne er blev spurgt, om de selv bestemmer, hvad der skal stå i deres plan. Her har 76 procent svaret ja, og 10 procent har svaret nej. Synes du, at personalet lytter til dine ønsker? (n=53; gns=2,74) Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter I skal lave? (n=50; gns=2,30) Har du det godt med de andre brugere? (n=54; gns=2,94) 52% 81% 96% 26% 11% 8% 22% 2% Hvad synes du om dagtilbuddets åbningstider? (n=39; gns=2,87) 92% 3% Kender du din plan? (n=47; gns=1,94) 47% 53% Bestemmer du, hvad der skal stå i din plan? (n=21; gns=2,67) 76% 14% 10% Ja/tilfreds Både og Nej/utilfreds

34 Alder Køn 6.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger (de udviklingshæmmede i dagtilbud) Figuren viser, at der ikke er nogen praktisk forskel i tilfredsheden blandt mænd og kvinder. Figuren viser, at den ældre del af brugerne de mest tilfredse. Således er alle brugere over 50 år tilfredse med at komme i dagtilbuddet. Kvinde (n=23; gns=2,91) 91% 9% Mand (n=29; gns=2,93) 93% 7% Under 50 år (n=36; gns=2,89) 89% 11% Over 50 år (n=16; gns=3,00) 100% Ja/tilfreds Både og Nej/utilfreds

35 6.3 Svarfordeling (pårørende til de udviklingshæmmede i dagtilbud) 98 procent af de pårørende har svaret, at brugeren alt i alt er tilfreds eller meget tilfreds med dagtilbuddet, 2 procent (én bruger) har svaret, at brugeren er meget utilfreds. Hvor tilfreds er brugeren med: Dagtilbuddet alt i alt? (n:46; gns:4,4) 48% 50% Områderne med den højeste tilfredshed drejer sig særligt om personalet generelt, hvilket stemmer godt overens med brugernes egne angivelser. Området med den laveste tilfredshed vedrører brugernes inddragelse i det, der står i samarbejdsaftalen. Dagtilbuddets åbningstider? (n:38; gns:4,2) Den hjælp, han/hun får af personalet? (n:43; gns:4,3) Den respekt, personalet viser ham/hende? (n:38; gns:4,4) 29% 42% 50% 63% 51% 45% 5% 5% 3% Hvor meget personalet lytter til hans/hendes ønsker? (n:36; gns:4,2) 39% 47% 11% Den hjælp, han/hun får til at være sammen med de andre brugere? (n:37; gns:4,1) 27% 59% 11% At være sammen med de andre beboere? (n:40; gns:4,1) 28% 55% 15% Inddragelsen i det, som står i hans/hendes samarbejdsaftale/min plan (tidligere kaldet handleplan)? (n:34; gns:4,0) 21% 62% 18% De aktiviteter, Dagtilbuddet tilbyder? (n:42; gns:4,2) 36% 55% 7% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds

36 7. Sindslidende brugere i botilbud

37 7. Sindslidende brugere i botilbud 7.1 Svarfordeling 7.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger 7.3 Oversigt over de kvalitative svar I dette afsnit beskrives resultaterne fra sindslidende brugere, der bor i botilbud. Afsnittet er bygget op som følger: Brugere i botilbud Tilfredsheden fordelt på spørgsmål blandt brugerne Sammenligning mellem tilfredsheden på tværs af brugergrupper Sammenligning af tilfredsheden på tværs af de forskellige tilbud 7.4 Sammenligning af botilbud

38 7.1 Svarfordeling (de sindslidende i botilbud) 79 procent af brugerne har svaret, at de alt i alt er tilfredse med at bo i botilbuddet, 16 procent har svaret både og, 5 procent har svaret, at du er utilfredse med at bo i botilbuddet. Hvor tilfreds er du med at bo her alt i alt? (n=43; gns=2,74) Hvor tilfreds er du med den måde, personalet taler til dig? (n=43; gns=2,67) 79% 67% 16% 33% 5% Områderne med den højeste tilfredshed vedrører særligt maden og personalets støtte til at planlægge brugernes fritid. Det stemmer fint overens med de kvalitative interview, hvor flere fremhævede maden som noget positivt, der gjorde hverdagen bedre. De områder, hvor tilfredsheden er lavest, drejer sig særligt om brugernes medbestemmelse i forhold til aktiviteter og den måde, brugernes hverdag ser ud på. I de kvalitative interview fremhævede flere brugere, at de godt kunne lide aktiviteterne, men at der var for få. Derudover er brugerne blevet spurgt til tilfredsheden med, i hvilken grad de har været med til at bestemme, hvad der står i deres samarbejdsaftale. Her har 78 procent angivet, at de er tilfredse, 9 procent har svaret både og, 13 procent har svaret, at de er utilfredse. Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får af personalet? (n=42; gns=2,74) Hvor tilfreds er du med, hvor meget personalet lytter til dine ønsker? (n=37; gns=2,68) Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at holde din bolig pæn og ren? (n=35; gns=2,71) Hvor tilfreds er du med den indflydelse, du har på indretningen af jeres fællesrum? (n=35; gns=2,66) Hvor tilfreds er du med, hvor meget du har været med til at bestemme, hvad der står i din samarbejdsaftale? (n=32; gns=2,66) Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at træffe beslutninger, som vedrører dig? (n=34; gns=2,82) Hvor tilfreds er du med den måde, din hverdag ser ud? (n=42; gns=2,43) Hvor tilfreds er du med personalets støtte til at planlægge din fritid? (n=27; gns=2,78) Hvor tilfreds er du med maden? (n=39; gns=2,92) Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at være sammen med de andre beboere? (n=32; gns=2,50) 79% 76% 71% 74% 78% 88% 60% 85% 92% 66% 17% 5% 16% 8% 29% 17% 9% 9% 13% 6% 6% 24% 17% 7% 7% 8% 19% 16% Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at være sammen med dine gæster i fred og ro? (n=37; gns=2,73) 84% 5% 11% Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter der tilbydes her? (n=40; gns=2,40) 58% 25% 18% Ja/tilfreds Både og Nej/utilfreds

39 Alder Køn 7.2 Tilfredsheden fordelt på brugeroplysninger (de sindslidende i botilbud) Figuren viser den gennemsnitlige tilfredshed angivet ved spørgsmålet om tilfredshed med botilbuddet alt i alt fordelt på brugernes køn og alder. Kvinde (n=20; gns=2,70) 75% 20% 5% Det kan konstateres, at i gennemsnit er mændene mere tilfredse med botilbuddene end kvinderne, idet 83 procent af mændene og 75 procent af kvinderne udtrykker tilfredshed. Brugerne under 50 år er i gennemsnit mere tilfredse end brugerne over 50 år. Mand (n=23; gns=2,78) 83% 13% 4% Under 50 år (n=21; gns=2,81) 81% 19% Over 50 år (n=22; gns=2,68) 77% 14% 9% Ja/tilfreds Både og Nej/utilfreds

40 7.3 Oversigt over kvalitative svar (de sindslidende i botilbud) Emne Sammenfatning af svar Citater Den generelle oplevelse af tilbuddet Selv- og medbestemmelse, herunder samarbejdsaftaler Personalet Boligen Den generelle oplevelse blandt brugerne er, at de godt kan lide at bo i botilbuddet. Det er særligt det sociale samvær med de øvrige beboere og personalet, der fremhæves som særlig godt. Personalet fremhæves ligeledes af flere af brugerne som særlig godt ved botilbuddet. Der er brugere, der oplever, at de keder sig i løbet af dagen, og at der er for stor afstand mellem brugerne og personalet. Det er en klar opfattelse blandt brugerne, at de selv bestemmer over deres hverdag. Størstedelen af brugerne kender deres samarbejdsaftale, og alle har en oplevelse af, at de enten selv har bestemt, hvad der står i den, eller selv har bestemt det i samarbejde med personalet. Brugerne oplever generelt, at samarbejdsaftalen er til for dem eller for både dem og personalet. En enkelt bruger oplever, at aftalen er til for personalet skyld, og en anden bruger oplever, at den mest er til for personalets skyld. Alle brugerne udtaler, at de generelt synes godt om personalet. Generelt karakteriseres personalet som flinke og hjælpsomme. Der er dog brugere, der oplever, at der er for lidt personale, og at der er for stor afstand mellem personalet og brugerne. Nogle af brugerne har haft enkelte dårlige oplevelser med nogle af pædagogerne. Brugerne udtaler sig varierende i forhold til deres bolig. Der er brugere, der er meget tilfredse, og der er brugere, der nævner, at de godt kunne tænke sig mere plads samt eget bad og toilet. Personalet er gode nok. Men for eksempel i dag var der ingen, der havde tid til at hjælpe mig med at komme på toilettet. I løbet af dagen kan det godt blive kedeligt. Det er godt at være her, fordi jeg har behov for rammer. Generelt godt. Men når jeg har det dårligt, fungerer det ikke godt. De taler ned til mig. Godt. Kan særlig godt lide det sociale samvær og pædagogerne, der kan hjælp en. Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil lave. Jeg har den indflydelse, som jeg har krav på. Jeg er med til at bestemme ture. Ja, jeg kender min aftale, jeg har lige lavet den. Den fungerer fint nok. Ja da, jeg har bestemt alt, hvad der står i den. Jeg skal jo skive den under og godkende den. I samarbejdsaftalen står der noget om mine ønsker og drømme. Der er ikke nok personale. Kan godt lide personalet. De er meget åbne. Der er nogle, som jeg svinger rigtig godt med, og nogle, som kun er søde, når jeg har det godt. Jeg kan rigtig godt lide personalet. Jeg har mange rigtig fortrolige samtaler med dem. Boligen kan jeg godt lide. Der er ikke bad, det er i kælderen. Jeg er godt tilfreds. Den er noget lille, jeg mangler et komfur. Min bolig er god. Den er dejlig stor. Indretningen er god nok. Øvrige ting Brugerne er generelt godt tilfredse med maden. Brugerne er generelt tilfredse med aktiviteterne. Der er en generel oplevelse af, at det er personalet, der bestemmer, hvilke aktiviteter der tilbydes Personalet bestemmer aktiviteterne. Det har jeg ingen indflydelse på. Det er mest personalet, der bestemmer. Vi beslutter i fællesskab, hvilke ture vi skal på.

41 7.4 Sammenligning af tilbud (de sindslidende i botilbud) Nedenfor ses en oversigt over andelen af tilfredse brugere i de enkelte botilbud fordelt på alle tilfredshedsspørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen. Der er ikke angivet svar de steder, hvor færre end fem brugere har besvaret spørgsmålet. Hvor tilfreds er du med den måde, personalet taler til dig på? Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får af personalet? Hvor tilfreds er du med, hvor meget personalet lytter til dine ønsker? Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at holde din bolig pæn og ren? Hvor tilfreds er du med den indflydelse, du har på indretningen af jeres fællesrum? Hvor tilfreds er du med, hvor meget du har været med til at bestemme, hvad der står i din samarbejdsaftale? Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at træffe beslutninger, der vedrører dig? Hvor tilfreds er du med den måde, din hverdag ser ud på? Hvor tilfreds er du med personalets støtte til at planlægge din fritid? Hvor tilfreds er du med maden? Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til at være sammen med de andre beboere? Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at være sammen med dine gæster i fred og ro? Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter der tilbydes her? Buddinge Hovedgade 86 % 100 % 100 % 86 % 71 % 100 % 100 % 83 % 100 % 83 % 86 % 100 % 86 % Kagsåhuse 80 % 78 % 88 % 100 % 67 % 40 % 100 % 40 %. 100 % 67 % 63 % 67 % Nybrogård 52 % 71 % 59 % 53 % 78 % 81 % 82 % 67 % 77 % 90 % 50 % 82 % 42 % Vadstruphus 80 % 80 % 80 %.. 80 % 80 % 40 % 80 % 100 %. 100 % 60 %

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Voksne med særlige behov Gladsaxe Kommune. Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov.

Gladsaxe Kommune Voksne med særlige behov Gladsaxe Kommune. Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov. Gladsaxe Kommune Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov November 2008 Capacent Epinion 3. november 2008 Indhold 1. Indledning 2 1.1 Om undersøgelsen 2 1.2 Rapportens opbygning 3 2. Kort resumé

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker. En evalueringsrapport bestilt af: Landsforeningen Lænken Tårnfalkevej

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

%&' ( )*# Århus Kommune Socialforvaltningen

%&' ( )*# Århus Kommune Socialforvaltningen !"# $ %&' ( )*# "* + # * *, Århus Kommune Socialforvaltningen Brugerundersøgelseskoncept Nyt koncept for brugerundersøgelser under udvikling siden 2007 Ensartede screeninger med kortfattede spørgeskemaer

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere