xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x. februar 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 3. august 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klageskrift af 3. august 2012 var bilagt: 1. af 17. marts 2010 fra klager til indklagede, med forespørgsel vedvedrørende den videre proces. 2. af 22. marts 2010 fra indklagede til klager, hvor det oplyses at honorar for teknisk rådgivning og bistand bliver dyrere end oprindeligt tilbud. Der resterer i pågældende - ifølge klager - opfølgning på spørgsmål drøftet per telefon 21. marts af 22. marts 2010 fra klager til indklagede, hvor klager stiller sig uforstående over prisoverskridelse samt gentager en række afklarende spørgsmål vedrørende arbejdsbeskrivelse, konstruktionsbeskrivelse og beskrivelse af tagløsning. 4. af 24. marts 2010 fra indklagede til klager, hvor indklagede opsiger samarbejdet med øjeblikkelig virkning. 5. af 2. april 2010 fra klager til indklagede, hvor opsigelse af samarbejdet tages til efterretning. 6. Brev af 21. april 2010 fra indklagede til klager, bilagt faktura for teknisk teknisk rådgivning og bistand. 7. af 1. maj 2010 fra klager til indklagede, hvor oplyses at fremsendt faktura ikke vil blive betalt, idet projektet er uafsluttet og projektmaterialet ikke anvendeligt til udbud. 8. Brev af 20. juli 2011 fra indklagede til klager, med fortsat krav om betaling af skyldigt beløb. 9. af 27. juli 2011 fra klager til indklagede med forslag til, at den foreliggende uenighed forelægges Arkitektforeningens Rets- og Responsumudvalg. 10. Kopi af faktura af 20. april 2010, med påklæbet mærkat om inkasso ved manglende betaling inden 10 dage [jf. bilagsfortegnelse i klageskrift ved- Side 1 af 9

2 lagt udateret følgebrev modtaget af klager 8. november 2011; følgebrev ikke medsendt klage til RRU]. 11. Inkassoskrivelse af 13. juni 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx til klager. 12. Brev af 20. juni 2012 fra klager til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, med indsigelse mod inkassoskrivelse. 13. Brev af 2. juli 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til klager, med afvisning af indsigelse. 14. Dokumentation for betaling af skitseprojekt og myndighedsprojekt, dateret 4. november 2009, verificeret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15. august Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift af 22. august 2012, udarbejdet af indklagede, incl. bilag: Udbudsmateriale - Tegninger, dateret 15. februar 2010 (99)A 01 situationsplan 1:200, eksisterende forhold (99)A 02 kælder- og stueplan, principsnit 1:100, eksisterende forhold (99)A 03 facader og gavle 1:100, eksisterende forhold (99)A 04 situationsplan 1:200, fremtidige forhold (99)A 21 målsat kælderplan 1:50, fremtidige forhold (99)A 22 målsat stueplan 1:50, fremtidige forhold (99)A 23 målsat 1. sals plan 1:50, fremtidige forhold (99)A 25 oversigt facadepartier og indvendige døre 1:50 - Tegninger, dateret 15. februar 2010, revideret 01. marts 2010 (99)A 05 kælder-, stue- og 1-salsplan 1:100, fremtidige forhold (99)A 06 facader og gavle 1:100, fremtidige forhold (99)A 20 kælder- og kloakplan mål 1:50, fremtidige forhold (99)A 26 principsnit eksisterende og fremtidige forhold 1:50 - Fællesbetingelser (over AB92) [14x A4] - Arbejds- og materialebeskrivelse, udateret Murerarbejdet [9x A4] Tømrerarbejdet [5x A4] Malerarbejdet [10x A4] Vvs-arbejdet [3x A4] El-installationer [4x A4] - Tilbuds- og fordelingsliste, dateret 10. januar 2010 Murer [2x A4] Maler [2x A4] Elektriker [2x A4] VVS [2x A4] Det fremgår af bilagsfortegnelsen, at tilbuds- og fordelingsliste vedrørende Tømrer - anført i svarskrift - ikke er medsendt. Økonomi - Følgebrev til økonomisk overslag, baseret på erfaringspriser på skitseniveau, dateret 15. juli Økonomisk overslag på skitseniveau, dateret 22. januar 2010 Replik af 18. september 2012 udarbejdet af klager, med bilag 4 og 6 (samme som fremsendt med klageskrift) og bilag: 6B. Honorarnota nr. xxxxxxx, dateret 20. april 2010 Duplik af 27. september 2012 udarbejdet af indklagede, incl. bilag: Side 2 af 9

3 A. korrespondance 12. og 13. januar 2010 mellem klager og indklagede B. korrespondance i perioden 16. til 22. januar 2010 mellem klager og indklagede, henholdsvis xxxxxxxxxxxx C. korrespondance 23. og 25. januar 2010 mellem klager og indklagede D. korrespondance i perioden 3. til 10. marts 2010 mellem klager og indklagede E. af 17. marts 2010 fra klager til indklagede F. af 22. marts 2010 fra indklagede til klager G. af 22. marts 2010 fra klager til indklagede H. af 24. marts 2010 fra indklagede til klager Klagers afsluttende bemærkning i brev af 8. oktober 2012 RRU Indklagedes afsluttende bemærkning i af 11. oktober 2012 RRU ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 12. december deltog: Klager - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx Indklagede - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 7 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Kreditering af ikke betalt honorarnota nr. xxxxxxx, stor kr ,00 incl. moms, til fuld og endelig afregning af klagers og indklagedes mellemværende. Indklagede Betaling af honorarnota nr , stor kr ,00 incl. moms, for præsteret teknisk rådgivning og bistand ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med klagers påtænkte ombygning af enfamiliehus, beliggende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klagers ønske omfattede indretning af uudnyttet tagetage på 56 m 2 til beboelse samt heraf afledt ombygning i stueplan. Klager oplyser at være uden erfaring vedrørende byggeri, og valg af rådgiver er sket på baggrund af xxxxxxxxxxxxxxxx hjemmeside på internettet, hvor der bl.a. ved om- og tilbygning reklameres med faste priser for udførelse af henholdsvis skitseprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Side 3 af 9

4 Således kontaktes indklagede i foråret 2009, med henblik på at få teknisk rådgivning og bistand for gennemførelse af ombygningsprojektet. På et indledende uforpligtende møde primo juni 2009 hos klager, blev ønsker til ombygning af tagetage gennemgået. Der oplyses - ifølge klager - en økonomisk ramme for ombygningsprojektet på 1,0-1,5 mio. kr. På mødet foreslås af indklagede, at skitseforslag også inddrog kælderplan, således at denne blev mere "beboelig". Klager fandt dette forslag interessant, og der blev aftalt et forløb vedrørende den tekniske rådgivning og bistand, svarende til beskrivelse på xxxxxxxxxxxxx hjemmeside, og der er parterne imellem enighed om, at der på mødet aftales udarbejdelse af et skitseprojekt til en pris af kr ,00 excl. moms, i overensstemmelse med oplysning på rådgivers hjemmeside på internettet. Den tekniske rådgivning og bistand der tilbydes på hjemmesiden omfatter: Et skitseprojekt er et tegningsforslag udarbejdet efter de ønsker bygherre har. Med tegningerne følger også en materialebeskrivelse samt overslag over byggeomkostninger. Skitseforslaget kan indsendes til kommunen for at få en principiel byggetilladelse til byggeriet. Fast pris kr ,- excl. moms. Prisen er incl. besøg hos bygherre. Myndighedsprojektet omfatter målfaste tegninger i plan, snit og facader, bærende beregninger, konstruktionsbeskrivelse, redegørelse for u-værdier, redegørelse for højdegrænseplaner, bebyggelsesgrad o.lign. samt indsendelse til kommunen for at opnå byggetilladelse. Anslået pris kr ,-/17.000,- excl. moms. Hovedprojekt, projekt til at bygge efter og indhente priser efter, omfatter detailtegninger, installationstegninger, arbejdsbeskrivelse og fællesbetingelser. Udbud og indhentning af tre priser på udførelse, kontraktskrivning samt igangsætning. Anslået pris kr ,-/17.000,- excl. moms. Ifølge klager er det i forbindelse med det første møde mellem parterne ikke af indklagede yderligere præciseret, hvad den tekniske rådgivning og bistand anført på xxxxxxxxxxxxxx hjemmeside, eksakt omfattede ved den konkrete ombygningsopgave. Fra indklagedes side anføres, at der i skitsefasen afholdes flere møder med klager, hvor der i den løbende dialog flere gange sker ændring i planløsning samt diverse udvidelse af ombygningsomfang, herunder renovering af kælderrum og indgangsparti i stueplan. Indklagede tilretter skitseprojektet hen gennem procesforløbet, og et overordnet materialevalg samt konstruktionsprincipper gennemgås med klager. Ifølge klager blev skitseprojekt afsluttet i september 2009, dog eksklusiv materialebeskrivelse og økonomisk overslag. Endvidere anføres, at skitseprojektet ifølge indklagedes vurdering endnu ikke var brugbart for indsendelse til kommunen, for opnåelse af en principiel byggetilladelse. Diverse spørgsmål til indklagede vedrørende skitseprojektets manglende ydelser, blev - ifølge klager - besvaret med at disse var under udarbejdelse. Side 4 af 9

5 Indklagede anfører, at efter klagers godkendelse af skitsetegninger udarbejdes et økonomioverslag over forventede byggeomkostninger til gennemførelse af projektet. Det samlede skitseprojekt er herefter gennemgået med klager, herunder overordnet materialevalg og økonomi mv. Skitseprojekt, der er udleveret til klager, omfatter ifølge indklagede: - situationsplaner - planer, snit og facader, eksisterende forhold - planer, snit og facader, fremtidige forhold - økonomioverslag på skitseniveau Det økonomiske overslag på skitseniveau vedrørende skitseforslaget, er ikke fremsendt Rets- og Responsumudvalget. Der er parterne imellem enighed om, at skitseprojektet godkendes som grundlag for klagers bestilling af et myndighedsprojekt. Ifølge indklagede faktureres herefter aftalt beløb for udarbejdelse af skitseforslag, som - på trods af klagers opfattelse af manglende ydelser jf. den indgåede aftale - bliver betalt. Idet faktura ikke er fremsendt Rets- og Responsumudvalget, er fakturadato og øvrigt indhold ubekendt, men af sagsakter fremgår betaling den 4. november 2009, med i alt kr ,00 [af sagens bilag 13 fremgår, at skitseprojekt er udført og honoreret med kr ,00 excl. moms]. Ifølge indklagede oplyses pris for udarbejdelse af efterfølgende fase/myndighedsprojekt til en fast pris på kr ,00 excl. moms. Endvidere oplyses, at klager accepterer dette tilbud. Fra klagers side anføres, at myndighedsprojektet blev afsluttet i november 2009, dog uden statiske beregninger og tegninger vedrørende installationer samt energiberegning. Foreliggende myndighedsprojekt inklusive energiberegning er fremsendt kommunens bygningsmyndighed, og der er udstedt byggetilladelse til projektet ved brev af 2. november Myndighedsprojekt omfatter ifølge indklagede: - Tegninger: (99)A 01 situationsplan 1:200, eksisterende forhold (99)A 02 kælder- og stueplan, principsnit 1:100, eksisterende forhold (99)A 03 facader og gavle 1:100, eksisterende forhold (99)A 04 situationsplan 1:200, fremtidige forhold (99)A 05 kælder- og stueplan samt principsnit 1:100, fremtidige forhold (99)A 06 facader og gavle 1:100, fremtidige forhold (99)A 07 konstruktionssnit 1:50, fremtidige forhold - Følgebrev med projektbeskrivelse og arealredegørelse - Teknisk dokumentation omfattende redegørelse for statik, brandforhold, varmetab, radonsikring, afløb og kloak mm. - Varmetabsberegning, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Afløbsinstallation for nye installationer i kælder Side 5 af 9

6 Med foreliggende byggetilladelse til ombygningsprojektet ved bygningsmyndighedens brev af 2. november 2009, fakturerer indklagede herefter aftalt beløb for udarbejdelse af myndighedsprojekt, som - på trods af klagers opfattelse af manglende ydelser jf. den indgåede aftale - bliver betalt. Idet faktura ikke er fremsendt Rets- og Responsumudvalget, er fakturadato og øvrigt indhold ubekendt, men af sagsakter fremgår betaling den 4. november 2009 med i alt kr ,00 [af sagens bilag 13 fremgår, at myndighedsprojekt er udført og honoreret med kr ,00 excl. moms]. Herefter tilbydes af indklagede udarbejdelse af et hovedprojekt/udbudsprojekt (på grundlag af skitse- og myndighedsprojektets indhold/omfang) samt afholdelse af licitation, for en fast pris på kr ,00 excl. moms, hvilket accepteres af klager. Ifølge indklagede afholdes løbende møder med klager, hvor projektmaterialet gennemgås. Det oplyses, at klager flere gange under projekteringen anmoder om at få væsentlige ændringer indarbejdet i projektet, eksemplificeret ved fjernelse af tagaltan, fjernelse/ændring af ovenlysvinduer, ændringer i planløsninger, sænkning af kældergulve m.m. Udbudsprojekt foreligger klar omkring februar 2010 og fremsendes klager. Udbudsprojekt omfatter ifølge indklagede: - Tegninger: (99)A 01 situationsplan 1:200, eksisterende forhold (99)A 02 kælder- og stueplan, principsnit 1:100, eksisterende forhold (99)A 03 facader og gavle 1:100, eksisterende forhold (99)A 04 situationsplan 1:200, fremtidige forhold (99)A 05 kælder- og stueplan samt principsnit 1:100, fremtidige forhold (99)A 06 facader og gavle 1:100, fremtidige forhold (99)A 20 kælder- og kloakplan mål 1:50, fremtidige forhold (99)A 21 målsat kælderplan 1:50, fremtidige forhold (99)A 22 målsat stueplan 1:50, fremtidige forhold (99)A 23 målsat 1. sals plan 1:50, fremtidige forhold (99)A 24 oversigt facadepartier 1:50 (99)A 26 principsnit eksisterende og fremtidige forhold 1:50 - Fællesbetingelser - Materiale og arbejdsbeskrivelse vedrørende: Murerarbejdet Tømrerarbejdet Malerarbejdet VVS-arbejdet El-installationer - Tilbuds- og fordelingsliste vedrørende: Murerarbejdet Tømrerarbejdet Malerarbejdet El-arbejdet VVS-arbejdet Af de til Rets- og Responsumudvalget fremsendte sagsakter fremgår Økonomisk overslag på skitseniveau, dateret 22. januar Heraf fremgår samlede håndværkerudgifter på kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Side 6 af 9

7 På fremmødet oplyses af indklagede, at der ikke løbende gennem processen er foretaget en økonomisk vurdering af projektet (styrende budget) til brug for klagers beslutning om igangsætning af ombygningen, herunder hvilke byggearbejder der ville kunne indeholdes i den udmeldte økonomiske ramme, og hvilke ikke. Ifølge klager var der i projektforløbet blevet opfordret til at "fylde på" med ønsker, hvorefter der - såfremt den økonomiske ramme blev overskredet - kunne "skæres fra". Efter klagers opfattelse er det udarbejdede hovedprojekt/udbudsprojekt mangelfuldt, specielt vedrørende arbejdsbeskrivelserne - herunder især fx. Eksisterende tagstensbelægning skal bevares. Der monteres ikke undertag. Det er aftalt med bygherre, i forbindelse med udskiftning af tagsten på et senere tidspunkt etableres et diffusionsåbent undertag. - samt en række tekniske konstruktionsbeskrivelser. Vedrørende undertag blev det på fremmødet af indklagede anført, at når dette blev udeladt i ombygningsprojektet var det på grund af økonomien og den udmeldte økonomiske ramme. Det var endvidere blevet vurderet, at tagbelægningen havde yderligere restlevetid, hvorefter - en byggeteknisk korrekt - udførelse af undertag skulle udføres i forbindelse med etablering af nyt tag. I korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 17. marts 2010 og frem, fremføres henholdsvis besvares diverse uklarheder og påstande vedrørende det udarbejdede hovedprojekt/udbudsprojekt, og afsluttet med en mail af 24. marts 2010 fra indklagede, hvor det bl.a. meddeles: Du skriver desuden at du finder vores håndtering af projektet problematisk og du finder også vores tilbudspriser problematiske. Da vores samarbejde med en bygherre bl.a. skal bygge på tillid, må vi med baggrund i ovenstående beklageligvis stoppe vores samarbejde med øjeblikkelig virkning, da det ikke ser ud til vi kan nå til enighed om aftaleforholdene m.m. Hvis I skulle have nogle ønsker om at få fremsendt foreliggende eksisterende projektmateriale, kan I sende mig en mail. Jeg vil opgøre vores tilgodehavende og fremsende slutfaktura. Ved brev af 21. april 2010 fra indklagede til klager fremsendes slutfaktura, dateret 20. april I brevet anføres afslutningsvis: Med hensyn til vores projektmateriale har vi ophavsret til tegninger og beskrivelser m.m., så I må ikke på nogen måde bruge projektet til f.eks. at indhente priser eller lignende før vi har fået vores tilgodehavende. Slutfaktura omfatter udført arkitektarbejde i forbindelse med udbudsprojekt og betalingsbetingelser er anført til 14 dage netto: - Fast pris efter tilbud kr ,- - Diverse rettelser: kr ,- tagaltan fjernes, ovenlys ændres, planløsning 1. sal ændres, værelser i stueetage ændres, toilet stueetage renoveres mm. - Dekort for manglende licitation og kontrahering kr ,- - I alt kr , % moms kr ,- - Total kr ,- Side 7 af 9

8 Klager er ikke tidligere oplyst om at "diverse rettelser" ville medføre en merpris i forhold til den aftalte faste pris. Det anføres af indklagede, at forudsætningen for de faste honorartakster på hjemmesiden på internettet er, at myndighedsprojekt udarbejdes på grundlag af skitseprojekt uden ændringer, og at hovedprojekt/udbudsprojekt udarbejdes på grundlag af myndighedsprojekt uden ændringer. Alt herudover betragtes som ekstraarbejde og afregnes efter medgået tid. Det anføres endvidere af indklagede, at der i nærværende sag er udført en del ekstraarbejde pr. kulance, men at det til slut blev besluttet at fakturere kr ,- for ændringer. På forespørgsel oplyser indklagede, at en bygherre først ved modtagelse af faktura vil erfare, hvad der er indeholdt i den faste pris og hvad der ikke er med. Klager svarer i af 1. maj 2010 indklagede, og der gives (igen) udtryk for at opsigelsen af samarbejdet er uforståeligt, at opsigelsen betyder et mangelfuldt og uafsluttet projekt, der ikke kan bygges efter og ikke kan indhentes priser efter. Det fremføres endvidere i en, at: Det prisnedslag på kr. du lægger op til, som følge af at arbejdet ikke fuldføres, svarer efter vores opfattelse ikke til de omkostninger, vi vil have i forbindelse med færdiggørelse af materialet, herunder detaljetegninger, bærende beregninger og installationstegninger samt efterfølgende udbud og valg af entreprenør. Afslutningsvis anføres, at vores uenighed bør afprøves ved et ankenævn. Ved brev af 20. juli 2011 fra indklagede til klager rykkes for manglende betaling af skyldigt beløb og det bemærkes, at såfremt ny frist ikke overholdes vil sagen blive overdraget til advokat. Ved brev af 27. juli 2011 fra klager til indklagede anføres, at kravet fortsat findes ubegrundet, hvorfor klager ønsker sagen forelagt Arkitektforeningens Rets- og Responsumudvalg. Ved brev af 13. juni 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til klager fremsendes inkasso opkrævning, i alt kr ,13, med en betalingsfrist på 10 dage. Ved brev af 20. juni 2013 gør klager indsigelse vedrørende modtaget inkasso opkrævning, hvilken indsigelse afvises af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx i brev af 2. juli På forespørgsel oplyses af indklagede, at der med anden rådgiver er gennemført en ombygning af ejendommen. Endvidere oplyses, at dette er sket uden brug af det af indklagedes udarbejdede hovedprojekt/udbudsprojekt, men på grundlag af den foreliggende byggetilladelse, idet klager ved henvendelse til kommunen havde fået oplyst, at der ikke skulle fremsendes nyt andragende ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er forbruger - at Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89) er gjort gældende - at den tekniske rådgivning og bistand omfatter totalrådgivning Side 8 af 9

9 - at indklagede - som rådgiver - afbryder samarbejdet midt i et aftaleforløb - at indklagede ikke til klager skriftligt præciserer den tekniske rådgivning og bistand, der vil være indeholdt i tilbud om fast pris, set i relation til den konkrete byggeopgave, herunder at ændringer, der ønskes indarbejdet efter en fases afslutning, vil resultere i ekstrahonorar - at indklagede ikke skriftligt sikrer sig klagers accept af projektindhold ved afslutning af en fase, som grundlag for at gå videre til næste fase samt fakturering af afsluttet fase - at indklagede ikke straks, der fra klagers side anmodes om ændring i et parterne imellem aftalt projektindhold, gør opmærksom på honorarmæssig konsekvens - at indklagede ikke i det videre projektforløb - som opfølgning på et økonomisk overslag på skitseniveau - udarbejder et styrende budget der viser projektindhold set i forhold til den til rådighed værende økonomiske ramme - at indklagede ikke - i forbindelse med at yderligere ønsker til projektindhold fremkommer - justerer det styrende budget, således at dette udgør klagers afgørende økonomiske beslutningsgrundlag - at klager ikke har gjort brug af det af indklagede udarbejdede hovedprojekt, men alene myndighedsprojekt, hvor for der er betalt - at klager har betalt de fra indklagede fremsendte fakturaer vedrørende skitprojekt og myndighedsprojekt, og således accepteret en fortsættelse af projektforløb ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx krediterer inden 4 uger fra brevdato honorarnota nr. xxxxxx af 20. april 2010, stor kr ,00 incl. moms. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 9 af 9

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere