Forretningsbetingelser for distribution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for distribution"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser regulerer ikke lagerhoteldrift. Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven (Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986, der suppleres af nærværende forretningsbetingelser, indgåede distributionsaftaler og fragtbreve, samt i øvrigt af andre bestemmelser udgivet af K. Hansen Transport AS, herunder takstoversigter. 1. Transportens afvikling 1.1. Afhentning Alle forsendelser indleveres på fragtcenter, eller kan efter nærmere aftale afhentes på afsenders adresse. Godset skal være klargjort til transport til aftalt afhentningstid. Eventuel ventetid vil blive faktureret i henhold til gældende timetakst. Det forudsættes endvidere, at læsning foregår uden unødigt tidsforbrug. Forsendelserne skal være tilgængelige for nødvendig kontrol og optælling (tælbart). I forbindelse med afhentning, skal der udfyldes en pakkeliste af afsender. Pakkelisten afleveres til chaufføren i forbindelse med afhentningen af godset Levering Afhentet eller rettidigt indleveret gods afleveres hos modtager mod kvittering førstkommende hverdag efter afhentning/indlevering. Kravet om kvittering kan af afsender frafaldes skriftligt ved bemærkning i fragtbrevet eller med anden skriftlig erklæring. Såfremt afsender har frafaldet kravet om kvittering, sker udlevering eller hensættelse af godset på afsenders ansvar og risiko. Levering af håndterbare forsendelser til og med 20 kg finder sted ved modtagerens dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognkant så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, skal dette være anført på fragtbrevet, og afsender faktureres efter medgået tid i henhold til gældende timetakst. Såfremt forsendelsen uanset årsagen ikke kan afleveres, tages godset med retur til terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen. Evt. genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres afsender.

2 Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid blive faktureret i henhold til gældende timetakst. Til eller fra mindre øer uden fast broforbindelse, sker afhentning eller levering kun fra/til fastlandshavn. Transport mellem havnen og øerne sker på afsenders regning og risiko Restante Ønsker modtager selv at afhente godset på et center eller en terminal, skal fragtbrev og gods mærkes "Restante (samt navn på center eller terminal)". Afsender informerer selv modtager om afsendelsestidspunkt. Afhentning skal ske den følgende hverdag (mandag-fredag) efter indlevering Efterkrav Stykgods kan sendes som efterkrav med op til værdien af forsendelsen. Efterkravsgebyr i henhold til gældende sats debiteres afsender. Afsender skal notere efterkravsbeløbet i fragtbrevets efterkravsfelt. Ved efterkrav vil godset kun blive udleveret mod betaling med sædvanlige betalingsmidler, herunder kontanter eller check. K. Hansen Transport AS påtager sig ikke ansvar for dækningsløse checks/giro modtaget som betaling for efterkrav, - uanset om checks/giro er udstedt til afsender eller fragtfører. Såfremt en dækningsløs check er udstedt til fragtfører, forpligter afsender sig til at holde K. Hansen Transport AS / fragtfører skadesløs. Bilpakker, som defineret nedenfor under overskriften Gods, kan ikke sendes som efterkravsforsendelser Transporttid K. Hansen Transport AS leverer fra dag-til-dag. 80 % af alt gods er leveret inden kl den efterfølgende hverdag. 100 % er leveret inden kl Transporterne skal som udgangspunkt kunne udføres med trækker-trailer. Hvis det ikke er muligt, vil forsendelsen blive pålagt et forvognsgebyr. Modtagere beliggende i særlige gågadeområder, eller modtagere, som f.eks. har indskrænkninger i åbningstiden, må påregne eventuelle tidsmæssige afvigelser i leveringen. Til enkelte øer uden fast broforbindelse, kan der forekomme to dages leveringstid.

3 K. Hansen Transport AS påtager sig ingen risiko for færgeforbindelser, herunder tidsfrekvens. Farligt gods omfattet af ADR-konventionen, samt de i dansk ret gældende regler om vejtransport af farligt gods, kan afvige fra de normale transporttider, og leveringstidspunkt aftales individuelt i fragtbrev eller distributionsaftale. Det samme er tilfældet med visse former for uhåndterligt gods. Kunden har pligt til at videregive de relevante oplysninger om godset i god tid forud for optagelsen. Ovenstående leveringsrammer kan afviges i tilfælde af voldsomt vejr, trafikgener og/eller -uheld Gods Godset inddeles i pakker, styk- og partigods, palleforsendelser og hellæs. Stykgods defineres som forsendelser over 20 kg, flere colli til samme modtager, samt værdi- og efterkravsforsendelser, tobak, spiritus og ADR-gods. Partigods defineres som forsendelser over kg til samme modtager. Palleforsendelser kan bestå af primært 1/4-1/2- eller 1/1 paller samt specialpaller. 1/4 paller max. 200 kg max. mål (LxBxH) 0,60 x 0,40 x 1,20 m 1/2 paller max. 400 kg max. mål (LxBxH) 0,80 x 0,60 x 1,80 m 1/1 paller max kg max. mål (LxBxH) 1,20 x 0,80 x 2,40 m Hellæs defineres som forsendelser, der fylder en hel vogn/trailer til samme modtager Emballering Godset skal være forsvarligt emballeret, så det kan modstå almindelig påvirkning ved transport i presenningsopbyggede biler og håndtering på center/terminal. Emballering skal dels sikre godset, og dels at godset ikke forvolder skade på personer, materiel eller andet gods. Afsender er ansvarlig for alle følger af mangelfuld emballering, og forpligtet til at erstatte K. Hansen Transport AS ethvert tab som følge heraf Udelukket fra transport Udelukket fra transport er: Levende dyr, lig, samt varer, som i henhold til offentlige forskrifter kræver en konstant temperatur.

4 2. Fragtbreve, dokumenter og mærkning af gods 2.1. Fragtbrevet CMR-loven, K. Hansen Transport AS fragtbreve, transportaftalen samt nærværende forretningsbetingelser, udgør det juridiske grundlag for transporten og den senere fakturering. Afsenderen er ansvarlig for omkostninger og skade, der påføres fragtfører/k. Hansen Transport AS som følge af de i fragtbrevet angivne oplysninger samt andre oplysninger eller anvisninger, som afsenderen har givet til brug for fragtbrevets oprettelse, er urigtige eller ufuldstændige. K. Hansen Transport udskriver fragtbrevet, således det påføres en stregkode, som vores system kan læse. Ved manglende booking fra afsender udsteder K. Hansen Transport AS et servicefragtbrev for afsenders regning Fragtbrevets indhold Der må ikke være uoverensstemmelse mellem gods og fragtbrev mht. antal colli, godsbeskrivelse (er godset f.eks. emballeret som 1/4-palle, 1/2-palle eller 1/1-palle) mv., og det er afsenders ansvar, at der er overensstemmelse mellem de i fragtbrevet angivne oplysninger og den fysiske forsendelse, og at fragtbrevet i øvrigt er udfyldt korrekt og tydeligt. Konstaterer K. Hansen Transport efter overtagelsen af en forsendelse, at der er uoverensstemmelse imellem det i fragtbrevet angivne og den fysiske forsendelse, er K. Hansen Transport AS berettiget til at rette i fragtbrevet, således at dette svarer til den fysiske forsendelse. Når sådanne rettelser foretages, underrettes afsender ved fremsendelse af kopi af originalfragtbrevet med de foretagne rettelser tydeligt anført. Såfremt forsendelsen udgøres af én eller flere colli placeret på en palle, der er wrappet eller surret sammen, betragtes den samlede godsmængde som én palleenhed. Fragtbrevet skal derfor ikke påføres antal styk pr. palle eller for den samlede forsendelse, men kun antal palleenheder. Såfremt afsender ved sådanne enheder alligevel har angivet stykantal i den samlede forsendelse, hæfter K. Hansen Transport AS alene for palleenheden, og ikke dens individuelle bestanddele. Såfremt emballeringen ved afhentningen er synlig mangelfuld, påføres fragtbrevet begrundet forbehold for manglen. Ved forkert eller tvetydig angivelse af vægt og volumen eller andet af betydning for fragtberegningen, vil K. Hansen Transport AS foretage den nødvendige rettelse og orientere afsender herom.

5 2.3. ADR-gods (farligt gods) Ved transport af ADR-gods er det afsenders ansvar, at godset er klassificeret korrekt til landevejstransport, og at der på fragtbrevet er anført UN-nr., stoffets tekniske navn, klasse, pakkegruppe samt forkortelsen ADR. Det er tillige afsenders ansvar, at godset er korrekt pakket i UN-godkendte emballager, at colli er korrekt mærket med faresedler, og at sikkerhedskortet indeholder de rigtige oplysninger og anvisninger. Sikkerhedskortet skal altid medsendes uanset mængde. Såfremt fragtbrevet og sikkerhedskortet ikke er korrekt udfyldt eller forsendelsen ikke er korrekt mærket, medtages forsendelsen ikke. Såfremt afsender ikke oplyser, at forsendelsen indeholder ADR-gods, finder erstatningsreglen i CMR-lovens 13, stk. 2 anvendelse. ADR-gods faktureres med et ADR-tillæg i henhold til gældende takst Mærkning af gods Afsender skal mærke hvert enkelt colli med afsender- og modtageradresse. Ved gods til én modtager, hvor godset er fastgjort til pallen, er én mærkning tilstrækkelig. Afsender har ansvaret for korrekt mærkning Pallebytte K. Hansen Transport AS ombytter alle godkendte EUR-paller. Der kan på begæring oprettes en pallekonto over modtagne og afgivne paller, afsender og K. Hansen Transport AS imellem, og afsender vil herefter modtage en opgørelse hver måned. K. Hansen Transport AS accepterer godkendte paller ved kontrolsorteringen på terminal. Det er afsenders ansvar, at der på hver enkelt forsendelse/booking nøjagtigt angives, hvorvidt og evt. hvor mange paller, der ønskes byttet. Såfremt afsender ligeledes fører en pallekonto, og der mellem den af K. Hansen Transport AS og den af afsender førte pallekonto er uoverensstemmelser, er det den af K. Hansen Transport AS førte pallekonto, der er gældende. Pallekontoen skal alene ses som en intern oplysning om, hvor mange paller henholdsvis K. Hansen Transport AS og afsender har til gode i det interne forhold. Pallekontoen vil normalt ikke kunne omveksles til penge. Såfremt dette alligevel måtte ske, er prisen på pallerne som fastsat i K. Hansen Transport AS takstblad.

6 Vær opmærksom på, at der IKKE foretages pallebytte hos modtagere, hvor der ikke må byttes paller af veterinære årsager (fx landmænd). 3. Takster, fakturering og betaling Ud over K. Hansen Transport AS gældende takster, med hvilke aftager er bekendt, finder følgende særregler anvendelse på distributionen Fragtberegning K. Hansen Transport AS takster gælder fra fragtcenter til modtager. Godset kan efter nærmere aftale og vederlag afhentes på afsenders adresse. For øer uden fast broforbindelse, gælder taksterne kun til afskibningssted. Der kan dog forekomme leveringer frem til modtager på en sådan ø mod betaling af særskilt færgetillæg Volumengods 1 m³ = 250 kg fragtpligtig vægt 1 ladmeter = 1500 kg fragtpligtig vægt 3.3. Tillæg Ekstraydelser som f.eks. op-, ned- eller indbæring, samt terminslevering/tidlig levering mv., kan aftales og noteres på bookingen. Terminslevering, samt op- ned- eller indbæring af større partier skal anføres i bookingen og aftales med fragtcentret dagen før afsendelsesdagen. Betaling for ekstraydelser sker i henhold til gældende timepris. Der kan desuden blive afregnet følgende tillæg i udvalgte situationer: Efterkravsgebyr, Fri- og Lufthavnsgebyr, Farligt gods gebyr og ventetid Fragtbetaling Betaling for den aftalte periodes transporter sker på basis af tilsendte faktura. Betaling skal finde sted i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser. Overskrides forfaldsdagen, betales renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, samt rykkergebyr. Såfremt ikke andet er aftalt, er betalingsfristen fakturadato + 10 dage. Uanset aftalt betalingsform, bortfalder eventuelle særlige prisaftaler indgået mellem afsender og K. Hansen Transport AS i sin helhed i tilfælde af for sen betaling.

7 Ved ordinære prisstigninger udarbejdes nye takstlister, som fremsendes til K. Hansen Transport AS kunder. Faktura tillægges variabelt olietillæg på basis af oliepriserne d. 25. i foregående måned. Endvidere tillægges fakturagebyr i henhold til gældende sats. K. Hansen Transport AS forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulere alle priser, såfremt der pålægges K. Hansen Transport AS øgede omkostninger fra myndigheder eller andre udefra kommende instanser, på hvilke K. Hansen Transport AS ikke har indflydelse Panteret K. Hansen Transport AS har panteret i gods, som er under K. Hansen Transport AS kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger vederlag og lagerleje iberegnet, dels for samtlige K. Hansen Transport AS øvrige fordringer på afsender. Bortkommer eller ødelægges godset, har K. Hansen Transport AS tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. Betales K. Hansen Transport AS forfaldne fordringer ikke ved forfald, er K. Hansen Transport AS berettiget til at sælge så meget af godset, at de samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. Ovenstående panteret udøves i henhold til NSAB Modregningsforbud Hverken afsender eller eventuelle andre fragtbetalere er på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på K. Hansen Transport AS i fragten eller K. Hansen Transport AS tilhørende tilgodehavender. 4. Ansvar, reklamation og erstatning Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven, uanset der er tale om rent indenlandske transporter. Bestemmelserne i dette afsnit omtaler og uddyber udvalgte regler fra CMR-loven. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem loven og nærværende betingelser, går loven forud for betingelserne Ansvar K. Hansen Transport AS ansvar begynder, når forsendelsen afhentes til befordring, eller ved indlevering på fragtcenter/terminal. Ansvaret ophører, når godset afleveres mod kvittering på den adresse, som afsender har opgivet eller samme sted uden kvittering, såfremt dette er særskilt aftalt.

8 Deltager afsender eller modtager i henholdsvis læsning eller aflæsning, overtages ansvaret for godset først, når dette er anbragt på bilen, henholdsvis ophører, når aflæsningen påbegyndes. K. Hansen Transport AS er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, hvis den skyldes afsenders fejl, f.eks. i form af utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse Reklamation Har modtageren modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand, og uden at gøre indsigelse over for fragtføreren pga. bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamationen skal være skriftlig Erstatning Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram manglende bruttovægt. Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder. Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse, skal K. Hansen Transport AS erstatte skaden, dog ikke ud over fragtbeløbet. Erstatning for forsinket aflevering skal dog kun betales, hvis modtageren inden 21 dage efter den dag, hvor godset er blevet leveret, skriftligt har meddelt K. Hansen Transport AS, at man vil påberåbe sig forsinkelsen. CMR-reglerne kan rekvireres ved henvendelse til vognmanden Forældelse Krav mod K. Hansen Transport AS forældes efter et år efter reglerne i CMR-lovens Lovvalg og værneting Alle tvister mellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS kunder skal afgøres efter dansk ret.

9 Alle retssager imellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS kunder skal anlægges i Danmark enten ved Retten i Esbjerg eller ved Vestre Landsret, afhængig af sagens økonomiske værdi. 6. Generelle justeringer K. Hansen Transport AS forbeholder sig ret til at justere de aftalte vilkår i tilfælde af væsentlige ændringer i omkostningsniveauet, f.eks. olieprisstigninger, generelle væsentlige stigninger i lønog omkostningsniveauer eller lignende Ikrafttræden Nærværende forretningsbetingelser for distribution træder i kraft den 1. maj Senest opdateret januar 2015

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER Vedrørende møbeltransport og opbevaring - September 2008 Nedenfor er anvendt følgende betegnelser: Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere