Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere side 7 4. EUD-indsatsen side 7 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser side 8 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer side 9 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden side Status for samarbejde med evejledning side Evt. nye tiltag, justeringer og idéer side 12 2

3 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik På de gymnasiale ungdomsuddannelser under Studievalg Østjylland er tilgangen steget med 4,6 % og bestanden med 6,1 % fra 2010 til Tilgang til de gymnasiale uddannelser Bestand på de gymnasiale uddannelser Den kontinuerlige stigning af elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra år til år gør det til en løbende udfordring at nå alle i målgruppen på en relevant måde indenfor de samme ressourcer. Med målet, om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er det nødvendigt, at flere af de unge med udvidet behov for vejledning bliver sporet ind på at tage en videregående uddannelse. Det kræver, at en større del af vejlednings- ressourcerne allokeres til disse unge. 3

4 Det samlede antal individuelle kontakter er i perioden 2010 til 2011 steget fra i 2010 til i 2011, men er i 2012 faldet til Fra 2010 til 2011 har der været en stigning i antallet af personlige kontakter fra i 2010 til i 2011 og et lille fald i 2012 til , for de skriftlige kontakter var der en stigning fra i 2010 til i 2011 og et fald i 2012 til 2.125, og for de telefoniske kontakter var der et fald fra i 2010, i 2011 til i Faldet i antallet af de individuelle kontakter i 2012 skyldes bl.a. at Studievalg Østjylland ikke længere administrerer SVU. Desuden synes indførelsen af evejledning nu at kunne mærkes. Desuden har vi på Studievalg Østjylland igennem hele 2012 arbejdet målrettet på at have mere fokus på vejledningssøgende med udvidet behov. Denne gruppe kræver en større vejledningsindsats, hvorved den enkelte vejledningssession er blevet længere. Det har været specielt mærkbart i sidste halvdel af Personlig vejledning Telefonisk vejledning Skriftlig vejledning Individuel vejledning i alt Skriftlig vejledning Telefonisk vejledning I kontaktstatistikken indgår ikke informationsmails og sms er, der sendes via bookingsystemet. Overgangsfrekvenser og profilmodel Årets opdaterede overgangsfrekvenser for Studievalg Østjyllands område viser lige som alle tidligere år en stabilt stigende andel af unge, som er i videregående uddannelse efter hhv. 15 og 27 måneder, med både gymnasial- og EUD-baggrund. Når det gælder overgangen fra EUD til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område, viser seneste opdaterede, komplette talmateriale (2009), 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet med en overgangsprocent på 5,60 efter 15 måneder. Mens vi efter 27 måneder (i det seneste opdaterede, komplette talmateriale fra 2008) har den højeste overgangsfrekvens i landet, nemlig 7,30 %, hvilket er 1,10 procentpoint over landsgennemsnittet på 6,20 %. 4

5 Når det gælder overgangen fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område efter 15 måneder lidt under landsgennemsnittet på 52 %, idet der i det seneste komplette talmateriale (2009) var 46,7 % af disse unge, der var påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 måneder. Dette er dog som sagt stadig en del af en støt stigende andel i det østjyske område. Forskellen udligner sig nogenlunde efter 27 måneder. Her viser seneste komplette talmateriale (2008), at Studievalg Østjyllands område kun ligger 0,8 procentpoint under landsgennemsnittet, hvilket svarer til 69,10 % over for 69,90 %. Og i lighed med tallene for 15 måneder er der tale om en (endda væsentlig) stigning ift. forudgående år. Supplerer man disse tal med læsningen af Undervisningsministeriets årlige profilmodel af landets kommuner, kan man se, at det i det østjyske område særligt er kommunerne Horsens, Hedensted, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Samsø, som halter bagefter landsgennemsnittet. Norddjurs, Syddjurs og Samsø slås med problemstillinger, som er fælles for alle landets udkantsområder, ligesom Horsens, Hedensted og Randers har en lav overgangsfrekvens. Da Horsens og Randers er befolkningstunge områder, vil det uværgeligt trække overgangsfrekvensen for Studievalg Østjylland nedad. Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling i 2012 igangsat initiativer og deltaget i relevante samarbejder, som over de næste år sætter særligt ind i de pågældende kommuner i samarbejde med relevante aktører: - deltagelse i udformning af en uddannelsespolitik for Randers Kommune og et øget samarbejde med UU Randers. - mødeaktivitet med UU Horsens-Hedensted og Horsens Kommune mhp. at deltage i projektet Horsens løfter sig, som har til hensigt at løfte uddannelsesniveauet i kommunen, samt øget oplysning af jobcentermedarbejdere i Horsens Kommune om Studievalgs vejledningstilbud - omformning af Studievalg Østjyllands vejledningskoncept i en kommende kontraktperiode (hvis kontrakten genvindes af nuværende aktør), således at vejledning tildeles bl.a. på baggrund af overgangsfrekvenser og social baggrund på de enkelte skoler. Dermed løftes vejledningsindsatsen i udkantsområder som Norddjurs, Syddjurs, Samsø i særlig grad, lige som Horsens, Hedensted og Randers vil mærke et vejledningsløft. 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år I 2012 har Studievalg Østjylland lavet følgende kvalitetsarbejde, udover den løbende registrering og evaluering af vejledningsaktiviteter: - En kvantitativ undersøgelse af Karrierevalg. - Et forsøg med en alternativ måde at registrere vejledningsaktiviteter på. - Udarbejdelse af en strategi for Studievalg Østjylland. Karrierevalg 2012 På Karrierevalg deltager sidste og næstsidste årgang på de gymnasiale uddannelser, ligesom EUD elever og andre interesserede i videregående uddannelse og erhverv har mulighed for at komme. Karrierevalg blev afholdt 19. og 20. januar. Der deltog godt elever fra de gymnasiale uddannelser. 5

6 Karrierevalg bestod af 55 forskellige oplæg om uddannelse og job og fem temaoplæg om studieliv, iværksætteri, sabbat med mening og uddannelse i udlandet. Hver elev skulle tilmelde sig to oplæg. Karrierevalg afholdes sammen med Uddannelse Uden Grænser, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har stande, hvor de unge kan få yderligere information dels om virksomhedernes vurdering af jobindhold, beskæftigelsesmuligheder og dels om det konkrete indhold i de enkelte videregående uddannelser. Evalueringen af arrangementet viste bl.a.: 94 % svarer at deres samlede indtryk af arrangementet er godt eller meget godt. 83 % har svaret ja til at oplæggene har givet overvejelser om uddannelsesvalget. 91 % af deltagerne vurderede indholdet af oplæggene til at være godt eller meget godt. 41 % svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad, og 47 % svarer, at de delvis føler sig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet. Føler du dig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt Karrierevalg og Uddannelse Uden Grænser? 47% 27% 14% 5% 2% 4% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Har oplæggene givet dig nogen overvejelser om dit uddannelsesvalg? Pct. Ja 83% Nej 11% Ved ikke 6% 6

7 Registrering I 2012 har vi i Studievalg Østjylland forsøgsvist valgt at registrere vejledningsaktiviteter i henhold til Studievalgbekendtgørelsens helt konkrete ordlyd i paragraf 6: Elever i ungdomsuddannelser, som har modtaget den kollektive vejledning fra Studievalg om valg af videregående uddannelse og erhverv, og som fortsat er uafklarede eller har urealistiske forestillinger om valg af uddannelse og erhverv, skal efter behov tilbydes udvidet individuel eller gruppevis vejledning. Det betyder, at alle vejledningssamtaler og aktiviteter ud over den kollektive vejledning er at betragte som udvidet vejledning, med mindre noget helt specifikt andet gør sig gældende. Og dette registreringsforsøg har vist, at % af centrets vejledningssamtaler har et udvidet behov for vejledning. Dette resultat indgår ikke i indberetningen i kontaktstatistikken for Strategiproces Studievalg Østjylland gennemgik i foråret 2012 et intenst arbejde med udviklingen af en strategi for centret. Her deltog alle medarbejder i processen i samarbejde med en ekstern konsulent med at formulere centrets værdier, mission og vision, således at alle kunne føle medejerskab og opleve sine egne holdninger reflekteret i slutproduktet. Udformningen af en strategi fungerede som udgangspunkt for i efteråret 2012 at kunne skrive et præcist, fagligt forankret og meningsfuldt tilbud på næste kontraktperiode for Studievalg. Men derudover fungerer Studievalg Østjyllands strategi som alle medarbejderes fælles udgangspunkt for at gå til de forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer og har dermed gjort, at vi som enkeltmedarbejdere og organisation har fået et meget skarpere blik for, hvad der er relevante arbejdsopgaver ift. centrets formål, og hvordan vi understøtter arbejdet hen mod centrets centrale vision: at alle unge tager et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse. 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Alle fastansatte vejledere har eller er i færd med at tage diplom- eller masteruddannelsen i vejledning. Plan for opfyldelsen af bekendtgørelsens uddannelseskrav for fastansatte: - Én på orlov har masteruddannelsen i vejledning - Én har masteruddannelsen i vejledning - To har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) - Én har de tre grundmoduler på diplomuddannelsen (DUEK) afsluttes om 2 år - To har tre moduler på masteruddannelsen i vejledning afsluttes om 1½ år - To har et modul i masteruddannelsen i vejledning afsluttes inden for 3 år - Én har opgivet at opnå individuel kompetencevurdering til diplomuddannelsen (DUEK) og starter på diplomuddannelsen afsluttes inden for 6 år Ved fastansættelse af vejledere, som ikke umiddelbart opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav, udarbejdes en plan for opfyldelse af disse. 7

8 4. EUD-indsatsen herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg Østjylland har også i 2012 oplevet mange henvendelser fra vejledningssøgende med EUD-baggrund et pres som vi ud fra de vejledtes tilkendegivelser ikke blot tilskriver finanskrisen, men også et øget fokus på muligheden for videregående uddannelse, både blandt afgangselever fra EUD-uddannelserne og personer med joberfaring, som bruger videreuddannelsesmuligheden som en integreret del af en karriereplanlægning. En grundtanke som både erhvervsskolerne og Studievalg Østjylland støtter op om i vejledningen. Studievalg Østjylland har integreret de centralt udarbejdede filmklip med rollemodeller med EUD-baggrund, som er i gang med videregående uddannelse, i vejledningen, såvel i den kollektive vejledning, i gruppevejledningen som i den individuelle vejledning med gode resultater og positiv feedback fra eleverne. Studievalg Østjylland deltager i en række uddannelses- og jobmesser på erhvervsskolerne med henblik på at synliggøre såvel videreuddannelsesperspektivet som vores vejledningstilbud. Samarbejdet med de østjyske erhvervsskoler er generelt godt, og både Studievalg Østjylland og skolernes vejledere og ledere er engagerede i at udvikle og forbedre samarbejdet løbende. Alle erhvervsuddannelserne får materiale om videreuddannelsesmuligheder for EUDuddannede og alle vejledere tilbydes møder med deres lokale Studievalgvejleder samt deltagelse i et årligt dialogmøde for hele Østjylland. På alle erhvervsuddannelserne bliver eleverne tilbudt deltagelse i Karrierevalg. Der holdes kollektive oplæg, hvor skolen måtte ønske dette, på uddannelser med samlede grundforløb, fx HG, SOSU, PAU og webintegrator, og på uddannelser, hvor det er svært at samle grupper af elever i slutningen af uddannelsen, henvises der til Studievalgs vejledning af skolens vejledere. Oversigt over afholdte arrangementer på EUD 2012: Uddannelse Gruppevejl. eller træffetid Oplæg Åbent hus/ udd.messe SOSU/PAU Teknisk skole / Landbrugsskole HG/HGS I alt Møde med vejledere 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Østjylland har i 2012 fortsat fokuseret på at tilpasse indholdet af centrets vejledningsydelser til de enkelte skoler, således at alle elever møder den samme pakke af vejledningsydelser, kollektivt, gruppevist og individuelt, men at den enkelte skoles kultur, baggrund og udfordringer indtænkes i såvel vejledningens indhold som rammer. Udgangspunktet for denne målretning af Studievalg Østjyllands vejledningsressourcer er det fortsat tætte, positive og konstruktive samarbejde med de enkelte gymnasieskoler, samt viden fra undersøgelser (fx profilmodellen og tal for overgang til videregående uddannelse) og centrets egen screening af eleverne. 8

9 Skolernes fastholdelsesmedarbejdere henviser i stort omfang elever, der har brug for vejledning i et videregående uddannelsesperspektiv til Studievalg Østjyllands træffetider, ikke mindst gennem muligheden for at booke en tid online på Bookingsystemet, som stilles til rådighed for Studievalg af Aarhus Universitet, fungerer nu så godt, at det bruges af samtlige syv Studievalgcentre og administreres centralt af Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland står i spidsen for udviklingen af systemet i tæt dialog og med bidrag fra de øvrige centre. Gennem bookingsystemet har vi kontakt til næsten alle elever i de gymnasiale uddannelser, når vi skriver til eleverne om træffetider, gruppevejledninger og relevant uddannelsesinformation. I det omfang de gymnasiale ønsker det, deltager Studievalg Østjyllands medarbejdere i arrangementer for kommende elever og for nystartede elever med forældredeltagelse, således at disse grupper bliver opmærksomme på Studievalgs vejledning som en integreret del af det at tage en gymnasial uddannelse. Fra de fleste skoler deltager fastholdelsesmedarbejdere eller lærere i Karrierevalg og overværer oplæg og/eller besøger uddannelsestilbud på messen. Hvert år i januar afholder Studievalg Østjylland et møde med kontaktpersonerne og andre relevante medarbejdere (tidligere gennemførselsvejlederne) på de gymnasiale uddannelser. På mødet gennemgås og drøftes samarbejdet, hvorefter en ekstern oplægsholder belyser et emne, der er vejledningsfagligt relevant og aktuelt. I 2012 var emnet Syge eller sygeliggjorte unge?, hvor professor Svend Brinkmann satte fokus på unges psykiske velbefindende og vejlederens position i bekymringskulturen. I efteråret 2012 har Studievalg Østjylland afprøvet et nyudviklet screeningsværktøj på de gymnasiale uddannelser, udviklet i et samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland. Screeningen er foretaget på udvalgte skoler i hele det østjyske område på både 2. og 3. årgang mhp. at identificere elever med udvidet behov for vejledning. Screeningsprocessen er aftalt på årsplansmødet og foregået i dialog med det lokale gymnasiums fastholdelsesvejleder og/eller ledelse. Som endnu en udmøntning af det strategiske samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland udvikler de to centre frem mod 2013 en pjece målrettet gymnasieskolens lærere, som informerer om Studievalgs formål og vejledningstilbud for at øge kendskabet til Studievalg, samt et oplæg og powerpoint som kan afholdes i lærerforsamlinger, pr-møder og lignende på den enkelte skole med samme formål: at øge kendskabet og fortroligheden med Studievalgs vejledning blandt lærergruppen. I løbet af 2012 har Studievalg Østjylland afholdt præsentationsoplæg på mange af lokalområdets gymnasiale uddannelser for lærergruppen. 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer Vejledningen på ungdomsuddannelserne På ungdomsuddannelserne er særligt tilbuddene om gruppevejledning og individuel vejledning rettet mod elever med udvidet behov. Vi har i 2012 i lighed med 2011 udbudt en række 9

10 gruppevejledninger med temaer som Er du i tvivl?, Kender du uddannelsessystemet? og Har du en plan B? Vi har i alt udbudt 72 gruppevise vejledninger, hvoraf ca. halvdelen har haft deltagere nok til at blive gennemført. I alt 451 elever har deltaget i en sådan vejledning i 2012, hvilket er en stigning på over 70 % i deltagerantallet ift Det er med andre ord lykkes at forbedre rekrutteringen til denne vejledningsform betragteligt, hvilket må tilskrives såvel Studievalg Østjyllands fortsatte arbejde med at målrette ydelserne, bl.a. ved forsøg med screening, som det gode samarbejde med de gymnasiale ungdomsuddannelser. Studievalg Østjylland har i efteråret 2012 på udvalgte skoler afprøvet et screeningsværktøj, som ved hjælp af et spørgeskema, som eleverne udfylder, kan udpege elever, der har et særligt behov for vejledning. Skemaet har desuden også refleksionsspørgsmål, som kan få elever der ikke har et udvidet behov for vejledning til at forholde sig til deres valgproces. På baggrund af screeningerne tilbydes de udvalgte elever med udvidet behov typisk deltagelse i en relevant gruppevejledning på deres skole. Ikke mindst dette forhold kan ses som årsag til stigningen i såvel antal af gruppevejledninger, antal af deltagere og antal af oprettede gruppevejledninger. Fra skoleåret screenes alle elever i begyndelsen af deres afgangsår på ungdomsuddannelsen som et led i Studievalg Østjyllands kollektive oplæg med henblik på at finde frem til den gruppe af elever, der har et udvidet vejledningsbehov. Gruppevis vejledning i centret Vi har i 2012 lige som i 2011 udvidet den gruppevise vejledning i centret, særligt i perioden op mod ansøgningsfristen i kvote 2 og i kvote 1 og i den forbindelse afholdt workshops med temaer som Er du i tvivl?, Uddannelse i udlandet, Hjælp til motiveret ansøgning og Hjælp til at søge optagelse. Vi har i alt udbudt 16 workshops med samlet 101 deltagere, hvilket er en stigning i deltagerantallet i forhold til 2011 på 25 %. Vi fortsætter med dette tilbud i 2013, og vil i endnu højere grad søge at målrette workshops mod at imødekomme generelle problemstillinger, som er fælles for mange vejledningssøgende, således at de deltagende selv kan skabe netværk og få værktøjer sammen med andre til selv at løse udfordringerne. Ekstern gruppevis og individuel vejledning Vi har i 2012 deltaget i de halvårlige jobmesser hos LærDansk Aarhus, hvor personer med udenlandsk baggrund har kunnet møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i den forbindelse få hjælp til afklaring af deres uddannelsessituation hos Studievalg. Vi har i den forbindelse mange henvendelser, også i tiden efter messerne. Vi har også deltaget med oplæg og individuelle samtaler for deltagere i et kommunalt tilbud for familesammenførte ægtefæller til udlændinge i Aarhus med henblik på at lette deres vej til uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet. Vi har deltaget med gruppevejledninger og individuelle samtaler hos Jobcenter Aarhus i vejledningsforløb i februar, april og maj måned for unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre problemer end ledighed, og som er i forløb med henblik på job eller uddannelse. Studievalg Østjylland har medvirket som en integreret del af det af Region Midtjylland støttede projekt Udvalgt til Uni, hvis mål det er at give unge med uddannelsesfremmed baggrund, som vurderes at have ressourcerne og motivationen, indsigt i naturvidenskabelige 10

11 universitetsuddannelser og mod på at vælge en sådan efter gymnasiet. Vi har deltaget med længere, individuelle samtaler med de deltagende elever i vores lokalområde, samt en evaluering af disse samtaler med henblik på projektets målsætning. Studievalg Østjylland har i samarbejde med Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus afholdt et oplæg og individuelle samtaler for en gruppe af centrets brugere med synshandicaps. Fokus i oplæg og samtaler har været muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og muligheder for støtte og hjælp som handicappet studerende. Vi har holdt oplæg for medarbejderne ved Jobcenter Horsens med henblik på øget kendskab til snitflader, arbejdsområder og henvisningsmuligheder. Vi har holdt møde med UU Horsens- Hedensted med henblik på deltagelse i Horsens Kommunes uddannelsesprojekt Horsens løfter sig, som har til formål at hæve uddannelsesniveauet i byen. På samme vis har vi deltaget i formuleringen af en uddannelsespolitik for Randers Kommune både Horsens og Randers kommuner ligger kraftigt under landsgennemsnittet når det gælder borgernes uddannelsesniveau, og Studievalg Østjylland arbejder sammen med kommunerne om at få ændret dette billede. Studievalg Østjylland deltog lige som sidste år i Aarhus Universitets vejledningsarrangement for afviste ansøgere umiddelbart efter 30. juli mhp. at give de afviste hjælp, overblik og afklaring til en evt. ansøgning ved 2. ansøgningsrunde. Endelig har vi i lighed med sidste år afholdt oplæg for elever på forskellige højskoler i lokalområdet. I 2012 gjaldt det Ry Højskole, Testrup Højskole, Den skandinaviske designhøjskole i Randers, Silkeborg Højskole, Egmonthøjskolen og Odder Højskole. 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden Faciliteterne på UG.dk indeholder de relevante informationer i relation uddannelser og valg af disse. Derfor er det vigtigt, at der løbende arbejdes på at gøre UG.dk overskuelig for engangsbrugeren, der søger basisinformationer, som det videre uddannelsesvalg kan bygge på. Vi vejleder i brugen og opbygningen af UG.dk, så flest muligt efterfølgende bliver selvhjulpne i processen med deres uddannelsesvalg. Introduktion til UG.dk indgår i vores kollektive og gruppevise vejledningsydelser samt i vejledningssamtalerne ansigt til ansigt. For at der kan skabes større gennemskuelighed på uddannelsesrelaterede hjemmesider for den almindelige bruger, der typisk skal træffe valg af videregående uddannelse én gang i livet, har vi jævnlig kontakt til UG.dk og lignende officielle uddannelsesaktører. Vi leverer jævnligt viden til UG.dk. Tidligere har vi medvirket til udviklingen af hhv. Studievælgeren og Guide til forældre, ligesom vi har skrevet artikler til ug.dk. På hjemmesiden kan eleverne på ungdomsuddannelserne booke træffetid og tilmelde sig vores service. Systemet sender en sms-reminder ved booket deltagelse i vejledning. 11

12 Vi har endvidere deltaget i produktion af rollemodelfilm til brug på kollektive oplæg om end disse film kun er tilgængelige for Studievalgs vejledere til brug i vejledningsaktiviteter, så er disse film forankret på ug.dk. Filmene er udviklet i et landsdækkende samarbejde mellem alle Studievalgcentrene og et produktionsfirma på baggrund af en ministeriel bevilling. De deltagende rollemodeller er eksempler på unge, som er gået videre fra hhv. en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Rollemodellerne fortæller deres egne historier og erfaringer, som eleverne i ungdomsuddannelserne kan spejle sig i. 8. Status for samarbejde med evejledning Studievalg Østjylland informerer om evejeldning i forbindelse vejledningsaktiviteterne på ungdomsuddannelserne, i vejledningscenteret i Aarhus, hvor der er opslag og flyers om evejldning. Der linkes til evejledning på såvel og For tiden har én medarbejder fuldtidsorlov og én medarbejder har 2/5 orlov i forbindelse med ansættelse i evejledning, ligesom der er henvist en tilknyttet vikar til evejledning. Antallet af såvel personlige som skriftlige og telefoniske henvendelser er reduceret i forhold til de foregående år jf. side 4, hvilket kunne tyde på, at evejledning er begyndt at aflaste presset på den individuelle vejledning i Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland er åben for at fastansatte medarbejdere søger midlertidig ansættelse i evejledning, hvis dette ønskes. 9. Nye tiltag, justeringer og idéer Fremadrettet vil vejledningen i vejledningsbutikken, Vestergade 24 i Aarhus primært ske efter forudgående booking. I forbindelse med ansøgningsfristerne vil der ikke være mulighed for booking af samtaler, så de vejledningssøgende bliver vejledt i den række følge, som de kommer. I forbindelse med Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret er der taget kontakt til de relevante videregående uddannelser i Studievalg Østjyllands område, for at vejledningssøgende, der er omfattet af Bekendtgørelse om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret kan få relevant vejledning om deres muligheder indenfor de uddannelser, der er omfattet af Studievalgs vejledning. For uddybning af jobperspektivet henvises til de berørte til egen a-kasse. Det er i skrivende stund endnu ikke endelig afklaret, hvem der bliver kontraktholder for Studievalg Østjylland i den nye kontraktperiode, men under alle omstændigheder vil aktiviteter, der ikke direkte er omfattet af den nye kontrakt bliver afviklet eller flyttet til et andet projekt nr. senest i forbindelse med den nye kontraktperiodes opstart. Dette skyldes kravene til regnskab i udbuddet. 12

13 Blandt de aktiviteter, der forventes afviklet, er, som omtalt i årsrapporten for 2011, administrationen af domænet studievalg.dk og tildelingen af s i relation til dette domæne. Fremadrettet inviteres en bredere kreds af vejledere fra Studievalgs samarbejdspartnere til det årlige arrangement for gymnasievejledere, så alle har mulighed for at deltage i vidensdeling i forbindelse med oplæg om fælles vejledningsmæssige udfordringer i relation til de unge. Den bredere kreds omfatter såvel vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning som vejledere fra de videregående uddannelser. 13

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011

Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Årsrapport 2010 Studievalg Østjylland 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Lokale brugerundersøgelser og data side 4 3. Status for opfyldelse

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2013

Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapporten er som vanligt udformet efter Uddannelsesministeriets anvisninger. I 2013 har Uddannelsesministeriet ønsket en årsrapport indeholdende følgende

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland 1 Kommentarer/bemærkninger til studievalg statistik (kontaktstatistik og overgangsfrekvenser) Kontaktstatistikker mv. SVN har haft et lille fald (5%) i samlet antal

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Årsrapport 2011 Studievalg Østjylland Februar 2012

Årsrapport 2011 Studievalg Østjylland Februar 2012 Årsrapport 211 Studievalg Østjylland Februar 212 Indhold 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Lokale brugerundersøgelser og data side 4 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2016 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning, i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag der

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2014

Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Studievalg Fyn Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Studievalg Fyns årsrapport udformes som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) kontrakt- og kvalitetsstyring af Studievalgcentrene. Årsrapporten

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling 05-09-2012 09:10 10:00 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

Vejledning og digitale medier. Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Vejledning og digitale medier Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har afsluttet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering. Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016

Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering. Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016 Temadrøftelse: Arbejdsrehabilitering samt Arbejdskraft og Rekruttering Udvalg for Beskæftigelse 4. April 2016 Målgruppe Forsikrede ledige (A-kasse) Jobklare kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Nye karriereveje PROGRAM 5: UDVIKLINGSLABORATORIET FOR KARRIERE. Hvad er på spil? Fakta. Fakta. Hvad går Nye karriereveje ud på?

Nye karriereveje PROGRAM 5: UDVIKLINGSLABORATORIET FOR KARRIERE. Hvad er på spil? Fakta. Fakta. Hvad går Nye karriereveje ud på? Nye karriereveje PROGRAM 5: UDVIKLINGSLABORATORIET FOR KARRIERE Hvad er på spil? Over de senere år er antallet af ufaglærte arbejdspladser faldet i takt med at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte 8. klasse Navn: Klasse: Hæftet Ungdomsuddannelserne : Hæftet udleveres til elever i 8. og 9. klasse, men du og dine forældre også se indeværende års hæfte på

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere