Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere side 7 4. EUD-indsatsen side 7 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser side 8 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer side 9 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden side Status for samarbejde med evejledning side Evt. nye tiltag, justeringer og idéer side 12 2

3 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik På de gymnasiale ungdomsuddannelser under Studievalg Østjylland er tilgangen steget med 4,6 % og bestanden med 6,1 % fra 2010 til Tilgang til de gymnasiale uddannelser Bestand på de gymnasiale uddannelser Den kontinuerlige stigning af elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra år til år gør det til en løbende udfordring at nå alle i målgruppen på en relevant måde indenfor de samme ressourcer. Med målet, om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er det nødvendigt, at flere af de unge med udvidet behov for vejledning bliver sporet ind på at tage en videregående uddannelse. Det kræver, at en større del af vejlednings- ressourcerne allokeres til disse unge. 3

4 Det samlede antal individuelle kontakter er i perioden 2010 til 2011 steget fra i 2010 til i 2011, men er i 2012 faldet til Fra 2010 til 2011 har der været en stigning i antallet af personlige kontakter fra i 2010 til i 2011 og et lille fald i 2012 til , for de skriftlige kontakter var der en stigning fra i 2010 til i 2011 og et fald i 2012 til 2.125, og for de telefoniske kontakter var der et fald fra i 2010, i 2011 til i Faldet i antallet af de individuelle kontakter i 2012 skyldes bl.a. at Studievalg Østjylland ikke længere administrerer SVU. Desuden synes indførelsen af evejledning nu at kunne mærkes. Desuden har vi på Studievalg Østjylland igennem hele 2012 arbejdet målrettet på at have mere fokus på vejledningssøgende med udvidet behov. Denne gruppe kræver en større vejledningsindsats, hvorved den enkelte vejledningssession er blevet længere. Det har været specielt mærkbart i sidste halvdel af Personlig vejledning Telefonisk vejledning Skriftlig vejledning Individuel vejledning i alt Skriftlig vejledning Telefonisk vejledning I kontaktstatistikken indgår ikke informationsmails og sms er, der sendes via bookingsystemet. Overgangsfrekvenser og profilmodel Årets opdaterede overgangsfrekvenser for Studievalg Østjyllands område viser lige som alle tidligere år en stabilt stigende andel af unge, som er i videregående uddannelse efter hhv. 15 og 27 måneder, med både gymnasial- og EUD-baggrund. Når det gælder overgangen fra EUD til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område, viser seneste opdaterede, komplette talmateriale (2009), 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet med en overgangsprocent på 5,60 efter 15 måneder. Mens vi efter 27 måneder (i det seneste opdaterede, komplette talmateriale fra 2008) har den højeste overgangsfrekvens i landet, nemlig 7,30 %, hvilket er 1,10 procentpoint over landsgennemsnittet på 6,20 %. 4

5 Når det gælder overgangen fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område efter 15 måneder lidt under landsgennemsnittet på 52 %, idet der i det seneste komplette talmateriale (2009) var 46,7 % af disse unge, der var påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 måneder. Dette er dog som sagt stadig en del af en støt stigende andel i det østjyske område. Forskellen udligner sig nogenlunde efter 27 måneder. Her viser seneste komplette talmateriale (2008), at Studievalg Østjyllands område kun ligger 0,8 procentpoint under landsgennemsnittet, hvilket svarer til 69,10 % over for 69,90 %. Og i lighed med tallene for 15 måneder er der tale om en (endda væsentlig) stigning ift. forudgående år. Supplerer man disse tal med læsningen af Undervisningsministeriets årlige profilmodel af landets kommuner, kan man se, at det i det østjyske område særligt er kommunerne Horsens, Hedensted, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Samsø, som halter bagefter landsgennemsnittet. Norddjurs, Syddjurs og Samsø slås med problemstillinger, som er fælles for alle landets udkantsområder, ligesom Horsens, Hedensted og Randers har en lav overgangsfrekvens. Da Horsens og Randers er befolkningstunge områder, vil det uværgeligt trække overgangsfrekvensen for Studievalg Østjylland nedad. Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling i 2012 igangsat initiativer og deltaget i relevante samarbejder, som over de næste år sætter særligt ind i de pågældende kommuner i samarbejde med relevante aktører: - deltagelse i udformning af en uddannelsespolitik for Randers Kommune og et øget samarbejde med UU Randers. - mødeaktivitet med UU Horsens-Hedensted og Horsens Kommune mhp. at deltage i projektet Horsens løfter sig, som har til hensigt at løfte uddannelsesniveauet i kommunen, samt øget oplysning af jobcentermedarbejdere i Horsens Kommune om Studievalgs vejledningstilbud - omformning af Studievalg Østjyllands vejledningskoncept i en kommende kontraktperiode (hvis kontrakten genvindes af nuværende aktør), således at vejledning tildeles bl.a. på baggrund af overgangsfrekvenser og social baggrund på de enkelte skoler. Dermed løftes vejledningsindsatsen i udkantsområder som Norddjurs, Syddjurs, Samsø i særlig grad, lige som Horsens, Hedensted og Randers vil mærke et vejledningsløft. 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år I 2012 har Studievalg Østjylland lavet følgende kvalitetsarbejde, udover den løbende registrering og evaluering af vejledningsaktiviteter: - En kvantitativ undersøgelse af Karrierevalg. - Et forsøg med en alternativ måde at registrere vejledningsaktiviteter på. - Udarbejdelse af en strategi for Studievalg Østjylland. Karrierevalg 2012 På Karrierevalg deltager sidste og næstsidste årgang på de gymnasiale uddannelser, ligesom EUD elever og andre interesserede i videregående uddannelse og erhverv har mulighed for at komme. Karrierevalg blev afholdt 19. og 20. januar. Der deltog godt elever fra de gymnasiale uddannelser. 5

6 Karrierevalg bestod af 55 forskellige oplæg om uddannelse og job og fem temaoplæg om studieliv, iværksætteri, sabbat med mening og uddannelse i udlandet. Hver elev skulle tilmelde sig to oplæg. Karrierevalg afholdes sammen med Uddannelse Uden Grænser, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har stande, hvor de unge kan få yderligere information dels om virksomhedernes vurdering af jobindhold, beskæftigelsesmuligheder og dels om det konkrete indhold i de enkelte videregående uddannelser. Evalueringen af arrangementet viste bl.a.: 94 % svarer at deres samlede indtryk af arrangementet er godt eller meget godt. 83 % har svaret ja til at oplæggene har givet overvejelser om uddannelsesvalget. 91 % af deltagerne vurderede indholdet af oplæggene til at være godt eller meget godt. 41 % svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad, og 47 % svarer, at de delvis føler sig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet. Føler du dig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt Karrierevalg og Uddannelse Uden Grænser? 47% 27% 14% 5% 2% 4% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Har oplæggene givet dig nogen overvejelser om dit uddannelsesvalg? Pct. Ja 83% Nej 11% Ved ikke 6% 6

7 Registrering I 2012 har vi i Studievalg Østjylland forsøgsvist valgt at registrere vejledningsaktiviteter i henhold til Studievalgbekendtgørelsens helt konkrete ordlyd i paragraf 6: Elever i ungdomsuddannelser, som har modtaget den kollektive vejledning fra Studievalg om valg af videregående uddannelse og erhverv, og som fortsat er uafklarede eller har urealistiske forestillinger om valg af uddannelse og erhverv, skal efter behov tilbydes udvidet individuel eller gruppevis vejledning. Det betyder, at alle vejledningssamtaler og aktiviteter ud over den kollektive vejledning er at betragte som udvidet vejledning, med mindre noget helt specifikt andet gør sig gældende. Og dette registreringsforsøg har vist, at % af centrets vejledningssamtaler har et udvidet behov for vejledning. Dette resultat indgår ikke i indberetningen i kontaktstatistikken for Strategiproces Studievalg Østjylland gennemgik i foråret 2012 et intenst arbejde med udviklingen af en strategi for centret. Her deltog alle medarbejder i processen i samarbejde med en ekstern konsulent med at formulere centrets værdier, mission og vision, således at alle kunne føle medejerskab og opleve sine egne holdninger reflekteret i slutproduktet. Udformningen af en strategi fungerede som udgangspunkt for i efteråret 2012 at kunne skrive et præcist, fagligt forankret og meningsfuldt tilbud på næste kontraktperiode for Studievalg. Men derudover fungerer Studievalg Østjyllands strategi som alle medarbejderes fælles udgangspunkt for at gå til de forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer og har dermed gjort, at vi som enkeltmedarbejdere og organisation har fået et meget skarpere blik for, hvad der er relevante arbejdsopgaver ift. centrets formål, og hvordan vi understøtter arbejdet hen mod centrets centrale vision: at alle unge tager et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse. 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Alle fastansatte vejledere har eller er i færd med at tage diplom- eller masteruddannelsen i vejledning. Plan for opfyldelsen af bekendtgørelsens uddannelseskrav for fastansatte: - Én på orlov har masteruddannelsen i vejledning - Én har masteruddannelsen i vejledning - To har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) - Én har de tre grundmoduler på diplomuddannelsen (DUEK) afsluttes om 2 år - To har tre moduler på masteruddannelsen i vejledning afsluttes om 1½ år - To har et modul i masteruddannelsen i vejledning afsluttes inden for 3 år - Én har opgivet at opnå individuel kompetencevurdering til diplomuddannelsen (DUEK) og starter på diplomuddannelsen afsluttes inden for 6 år Ved fastansættelse af vejledere, som ikke umiddelbart opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav, udarbejdes en plan for opfyldelse af disse. 7

8 4. EUD-indsatsen herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg Østjylland har også i 2012 oplevet mange henvendelser fra vejledningssøgende med EUD-baggrund et pres som vi ud fra de vejledtes tilkendegivelser ikke blot tilskriver finanskrisen, men også et øget fokus på muligheden for videregående uddannelse, både blandt afgangselever fra EUD-uddannelserne og personer med joberfaring, som bruger videreuddannelsesmuligheden som en integreret del af en karriereplanlægning. En grundtanke som både erhvervsskolerne og Studievalg Østjylland støtter op om i vejledningen. Studievalg Østjylland har integreret de centralt udarbejdede filmklip med rollemodeller med EUD-baggrund, som er i gang med videregående uddannelse, i vejledningen, såvel i den kollektive vejledning, i gruppevejledningen som i den individuelle vejledning med gode resultater og positiv feedback fra eleverne. Studievalg Østjylland deltager i en række uddannelses- og jobmesser på erhvervsskolerne med henblik på at synliggøre såvel videreuddannelsesperspektivet som vores vejledningstilbud. Samarbejdet med de østjyske erhvervsskoler er generelt godt, og både Studievalg Østjylland og skolernes vejledere og ledere er engagerede i at udvikle og forbedre samarbejdet løbende. Alle erhvervsuddannelserne får materiale om videreuddannelsesmuligheder for EUDuddannede og alle vejledere tilbydes møder med deres lokale Studievalgvejleder samt deltagelse i et årligt dialogmøde for hele Østjylland. På alle erhvervsuddannelserne bliver eleverne tilbudt deltagelse i Karrierevalg. Der holdes kollektive oplæg, hvor skolen måtte ønske dette, på uddannelser med samlede grundforløb, fx HG, SOSU, PAU og webintegrator, og på uddannelser, hvor det er svært at samle grupper af elever i slutningen af uddannelsen, henvises der til Studievalgs vejledning af skolens vejledere. Oversigt over afholdte arrangementer på EUD 2012: Uddannelse Gruppevejl. eller træffetid Oplæg Åbent hus/ udd.messe SOSU/PAU Teknisk skole / Landbrugsskole HG/HGS I alt Møde med vejledere 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Østjylland har i 2012 fortsat fokuseret på at tilpasse indholdet af centrets vejledningsydelser til de enkelte skoler, således at alle elever møder den samme pakke af vejledningsydelser, kollektivt, gruppevist og individuelt, men at den enkelte skoles kultur, baggrund og udfordringer indtænkes i såvel vejledningens indhold som rammer. Udgangspunktet for denne målretning af Studievalg Østjyllands vejledningsressourcer er det fortsat tætte, positive og konstruktive samarbejde med de enkelte gymnasieskoler, samt viden fra undersøgelser (fx profilmodellen og tal for overgang til videregående uddannelse) og centrets egen screening af eleverne. 8

9 Skolernes fastholdelsesmedarbejdere henviser i stort omfang elever, der har brug for vejledning i et videregående uddannelsesperspektiv til Studievalg Østjyllands træffetider, ikke mindst gennem muligheden for at booke en tid online på Bookingsystemet, som stilles til rådighed for Studievalg af Aarhus Universitet, fungerer nu så godt, at det bruges af samtlige syv Studievalgcentre og administreres centralt af Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland står i spidsen for udviklingen af systemet i tæt dialog og med bidrag fra de øvrige centre. Gennem bookingsystemet har vi kontakt til næsten alle elever i de gymnasiale uddannelser, når vi skriver til eleverne om træffetider, gruppevejledninger og relevant uddannelsesinformation. I det omfang de gymnasiale ønsker det, deltager Studievalg Østjyllands medarbejdere i arrangementer for kommende elever og for nystartede elever med forældredeltagelse, således at disse grupper bliver opmærksomme på Studievalgs vejledning som en integreret del af det at tage en gymnasial uddannelse. Fra de fleste skoler deltager fastholdelsesmedarbejdere eller lærere i Karrierevalg og overværer oplæg og/eller besøger uddannelsestilbud på messen. Hvert år i januar afholder Studievalg Østjylland et møde med kontaktpersonerne og andre relevante medarbejdere (tidligere gennemførselsvejlederne) på de gymnasiale uddannelser. På mødet gennemgås og drøftes samarbejdet, hvorefter en ekstern oplægsholder belyser et emne, der er vejledningsfagligt relevant og aktuelt. I 2012 var emnet Syge eller sygeliggjorte unge?, hvor professor Svend Brinkmann satte fokus på unges psykiske velbefindende og vejlederens position i bekymringskulturen. I efteråret 2012 har Studievalg Østjylland afprøvet et nyudviklet screeningsværktøj på de gymnasiale uddannelser, udviklet i et samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland. Screeningen er foretaget på udvalgte skoler i hele det østjyske område på både 2. og 3. årgang mhp. at identificere elever med udvidet behov for vejledning. Screeningsprocessen er aftalt på årsplansmødet og foregået i dialog med det lokale gymnasiums fastholdelsesvejleder og/eller ledelse. Som endnu en udmøntning af det strategiske samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland udvikler de to centre frem mod 2013 en pjece målrettet gymnasieskolens lærere, som informerer om Studievalgs formål og vejledningstilbud for at øge kendskabet til Studievalg, samt et oplæg og powerpoint som kan afholdes i lærerforsamlinger, pr-møder og lignende på den enkelte skole med samme formål: at øge kendskabet og fortroligheden med Studievalgs vejledning blandt lærergruppen. I løbet af 2012 har Studievalg Østjylland afholdt præsentationsoplæg på mange af lokalområdets gymnasiale uddannelser for lærergruppen. 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer Vejledningen på ungdomsuddannelserne På ungdomsuddannelserne er særligt tilbuddene om gruppevejledning og individuel vejledning rettet mod elever med udvidet behov. Vi har i 2012 i lighed med 2011 udbudt en række 9

10 gruppevejledninger med temaer som Er du i tvivl?, Kender du uddannelsessystemet? og Har du en plan B? Vi har i alt udbudt 72 gruppevise vejledninger, hvoraf ca. halvdelen har haft deltagere nok til at blive gennemført. I alt 451 elever har deltaget i en sådan vejledning i 2012, hvilket er en stigning på over 70 % i deltagerantallet ift Det er med andre ord lykkes at forbedre rekrutteringen til denne vejledningsform betragteligt, hvilket må tilskrives såvel Studievalg Østjyllands fortsatte arbejde med at målrette ydelserne, bl.a. ved forsøg med screening, som det gode samarbejde med de gymnasiale ungdomsuddannelser. Studievalg Østjylland har i efteråret 2012 på udvalgte skoler afprøvet et screeningsværktøj, som ved hjælp af et spørgeskema, som eleverne udfylder, kan udpege elever, der har et særligt behov for vejledning. Skemaet har desuden også refleksionsspørgsmål, som kan få elever der ikke har et udvidet behov for vejledning til at forholde sig til deres valgproces. På baggrund af screeningerne tilbydes de udvalgte elever med udvidet behov typisk deltagelse i en relevant gruppevejledning på deres skole. Ikke mindst dette forhold kan ses som årsag til stigningen i såvel antal af gruppevejledninger, antal af deltagere og antal af oprettede gruppevejledninger. Fra skoleåret screenes alle elever i begyndelsen af deres afgangsår på ungdomsuddannelsen som et led i Studievalg Østjyllands kollektive oplæg med henblik på at finde frem til den gruppe af elever, der har et udvidet vejledningsbehov. Gruppevis vejledning i centret Vi har i 2012 lige som i 2011 udvidet den gruppevise vejledning i centret, særligt i perioden op mod ansøgningsfristen i kvote 2 og i kvote 1 og i den forbindelse afholdt workshops med temaer som Er du i tvivl?, Uddannelse i udlandet, Hjælp til motiveret ansøgning og Hjælp til at søge optagelse. Vi har i alt udbudt 16 workshops med samlet 101 deltagere, hvilket er en stigning i deltagerantallet i forhold til 2011 på 25 %. Vi fortsætter med dette tilbud i 2013, og vil i endnu højere grad søge at målrette workshops mod at imødekomme generelle problemstillinger, som er fælles for mange vejledningssøgende, således at de deltagende selv kan skabe netværk og få værktøjer sammen med andre til selv at løse udfordringerne. Ekstern gruppevis og individuel vejledning Vi har i 2012 deltaget i de halvårlige jobmesser hos LærDansk Aarhus, hvor personer med udenlandsk baggrund har kunnet møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i den forbindelse få hjælp til afklaring af deres uddannelsessituation hos Studievalg. Vi har i den forbindelse mange henvendelser, også i tiden efter messerne. Vi har også deltaget med oplæg og individuelle samtaler for deltagere i et kommunalt tilbud for familesammenførte ægtefæller til udlændinge i Aarhus med henblik på at lette deres vej til uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet. Vi har deltaget med gruppevejledninger og individuelle samtaler hos Jobcenter Aarhus i vejledningsforløb i februar, april og maj måned for unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre problemer end ledighed, og som er i forløb med henblik på job eller uddannelse. Studievalg Østjylland har medvirket som en integreret del af det af Region Midtjylland støttede projekt Udvalgt til Uni, hvis mål det er at give unge med uddannelsesfremmed baggrund, som vurderes at have ressourcerne og motivationen, indsigt i naturvidenskabelige 10

11 universitetsuddannelser og mod på at vælge en sådan efter gymnasiet. Vi har deltaget med længere, individuelle samtaler med de deltagende elever i vores lokalområde, samt en evaluering af disse samtaler med henblik på projektets målsætning. Studievalg Østjylland har i samarbejde med Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus afholdt et oplæg og individuelle samtaler for en gruppe af centrets brugere med synshandicaps. Fokus i oplæg og samtaler har været muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og muligheder for støtte og hjælp som handicappet studerende. Vi har holdt oplæg for medarbejderne ved Jobcenter Horsens med henblik på øget kendskab til snitflader, arbejdsområder og henvisningsmuligheder. Vi har holdt møde med UU Horsens- Hedensted med henblik på deltagelse i Horsens Kommunes uddannelsesprojekt Horsens løfter sig, som har til formål at hæve uddannelsesniveauet i byen. På samme vis har vi deltaget i formuleringen af en uddannelsespolitik for Randers Kommune både Horsens og Randers kommuner ligger kraftigt under landsgennemsnittet når det gælder borgernes uddannelsesniveau, og Studievalg Østjylland arbejder sammen med kommunerne om at få ændret dette billede. Studievalg Østjylland deltog lige som sidste år i Aarhus Universitets vejledningsarrangement for afviste ansøgere umiddelbart efter 30. juli mhp. at give de afviste hjælp, overblik og afklaring til en evt. ansøgning ved 2. ansøgningsrunde. Endelig har vi i lighed med sidste år afholdt oplæg for elever på forskellige højskoler i lokalområdet. I 2012 gjaldt det Ry Højskole, Testrup Højskole, Den skandinaviske designhøjskole i Randers, Silkeborg Højskole, Egmonthøjskolen og Odder Højskole. 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden Faciliteterne på UG.dk indeholder de relevante informationer i relation uddannelser og valg af disse. Derfor er det vigtigt, at der løbende arbejdes på at gøre UG.dk overskuelig for engangsbrugeren, der søger basisinformationer, som det videre uddannelsesvalg kan bygge på. Vi vejleder i brugen og opbygningen af UG.dk, så flest muligt efterfølgende bliver selvhjulpne i processen med deres uddannelsesvalg. Introduktion til UG.dk indgår i vores kollektive og gruppevise vejledningsydelser samt i vejledningssamtalerne ansigt til ansigt. For at der kan skabes større gennemskuelighed på uddannelsesrelaterede hjemmesider for den almindelige bruger, der typisk skal træffe valg af videregående uddannelse én gang i livet, har vi jævnlig kontakt til UG.dk og lignende officielle uddannelsesaktører. Vi leverer jævnligt viden til UG.dk. Tidligere har vi medvirket til udviklingen af hhv. Studievælgeren og Guide til forældre, ligesom vi har skrevet artikler til ug.dk. På hjemmesiden kan eleverne på ungdomsuddannelserne booke træffetid og tilmelde sig vores service. Systemet sender en sms-reminder ved booket deltagelse i vejledning. 11

12 Vi har endvidere deltaget i produktion af rollemodelfilm til brug på kollektive oplæg om end disse film kun er tilgængelige for Studievalgs vejledere til brug i vejledningsaktiviteter, så er disse film forankret på ug.dk. Filmene er udviklet i et landsdækkende samarbejde mellem alle Studievalgcentrene og et produktionsfirma på baggrund af en ministeriel bevilling. De deltagende rollemodeller er eksempler på unge, som er gået videre fra hhv. en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Rollemodellerne fortæller deres egne historier og erfaringer, som eleverne i ungdomsuddannelserne kan spejle sig i. 8. Status for samarbejde med evejledning Studievalg Østjylland informerer om evejeldning i forbindelse vejledningsaktiviteterne på ungdomsuddannelserne, i vejledningscenteret i Aarhus, hvor der er opslag og flyers om evejldning. Der linkes til evejledning på såvel og For tiden har én medarbejder fuldtidsorlov og én medarbejder har 2/5 orlov i forbindelse med ansættelse i evejledning, ligesom der er henvist en tilknyttet vikar til evejledning. Antallet af såvel personlige som skriftlige og telefoniske henvendelser er reduceret i forhold til de foregående år jf. side 4, hvilket kunne tyde på, at evejledning er begyndt at aflaste presset på den individuelle vejledning i Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland er åben for at fastansatte medarbejdere søger midlertidig ansættelse i evejledning, hvis dette ønskes. 9. Nye tiltag, justeringer og idéer Fremadrettet vil vejledningen i vejledningsbutikken, Vestergade 24 i Aarhus primært ske efter forudgående booking. I forbindelse med ansøgningsfristerne vil der ikke være mulighed for booking af samtaler, så de vejledningssøgende bliver vejledt i den række følge, som de kommer. I forbindelse med Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret er der taget kontakt til de relevante videregående uddannelser i Studievalg Østjyllands område, for at vejledningssøgende, der er omfattet af Bekendtgørelse om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret kan få relevant vejledning om deres muligheder indenfor de uddannelser, der er omfattet af Studievalgs vejledning. For uddybning af jobperspektivet henvises til de berørte til egen a-kasse. Det er i skrivende stund endnu ikke endelig afklaret, hvem der bliver kontraktholder for Studievalg Østjylland i den nye kontraktperiode, men under alle omstændigheder vil aktiviteter, der ikke direkte er omfattet af den nye kontrakt bliver afviklet eller flyttet til et andet projekt nr. senest i forbindelse med den nye kontraktperiodes opstart. Dette skyldes kravene til regnskab i udbuddet. 12

13 Blandt de aktiviteter, der forventes afviklet, er, som omtalt i årsrapporten for 2011, administrationen af domænet studievalg.dk og tildelingen af s i relation til dette domæne. Fremadrettet inviteres en bredere kreds af vejledere fra Studievalgs samarbejdspartnere til det årlige arrangement for gymnasievejledere, så alle har mulighed for at deltage i vidensdeling i forbindelse med oplæg om fælles vejledningsmæssige udfordringer i relation til de unge. Den bredere kreds omfatter såvel vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning som vejledere fra de videregående uddannelser. 13

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Evaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af praktikpladsindsatsen blandt erhvervsskoler i region Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere