Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere side 7 4. EUD-indsatsen side 7 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser side 8 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer side 9 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden side Status for samarbejde med evejledning side Evt. nye tiltag, justeringer og idéer side 12 2

3 1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik På de gymnasiale ungdomsuddannelser under Studievalg Østjylland er tilgangen steget med 4,6 % og bestanden med 6,1 % fra 2010 til Tilgang til de gymnasiale uddannelser Bestand på de gymnasiale uddannelser Den kontinuerlige stigning af elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra år til år gør det til en løbende udfordring at nå alle i målgruppen på en relevant måde indenfor de samme ressourcer. Med målet, om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er det nødvendigt, at flere af de unge med udvidet behov for vejledning bliver sporet ind på at tage en videregående uddannelse. Det kræver, at en større del af vejlednings- ressourcerne allokeres til disse unge. 3

4 Det samlede antal individuelle kontakter er i perioden 2010 til 2011 steget fra i 2010 til i 2011, men er i 2012 faldet til Fra 2010 til 2011 har der været en stigning i antallet af personlige kontakter fra i 2010 til i 2011 og et lille fald i 2012 til , for de skriftlige kontakter var der en stigning fra i 2010 til i 2011 og et fald i 2012 til 2.125, og for de telefoniske kontakter var der et fald fra i 2010, i 2011 til i Faldet i antallet af de individuelle kontakter i 2012 skyldes bl.a. at Studievalg Østjylland ikke længere administrerer SVU. Desuden synes indførelsen af evejledning nu at kunne mærkes. Desuden har vi på Studievalg Østjylland igennem hele 2012 arbejdet målrettet på at have mere fokus på vejledningssøgende med udvidet behov. Denne gruppe kræver en større vejledningsindsats, hvorved den enkelte vejledningssession er blevet længere. Det har været specielt mærkbart i sidste halvdel af Personlig vejledning Telefonisk vejledning Skriftlig vejledning Individuel vejledning i alt Skriftlig vejledning Telefonisk vejledning I kontaktstatistikken indgår ikke informationsmails og sms er, der sendes via bookingsystemet. Overgangsfrekvenser og profilmodel Årets opdaterede overgangsfrekvenser for Studievalg Østjyllands område viser lige som alle tidligere år en stabilt stigende andel af unge, som er i videregående uddannelse efter hhv. 15 og 27 måneder, med både gymnasial- og EUD-baggrund. Når det gælder overgangen fra EUD til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område, viser seneste opdaterede, komplette talmateriale (2009), 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet med en overgangsprocent på 5,60 efter 15 måneder. Mens vi efter 27 måneder (i det seneste opdaterede, komplette talmateriale fra 2008) har den højeste overgangsfrekvens i landet, nemlig 7,30 %, hvilket er 1,10 procentpoint over landsgennemsnittet på 6,20 %. 4

5 Når det gælder overgangen fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse ligger Studievalg Østjyllands område efter 15 måneder lidt under landsgennemsnittet på 52 %, idet der i det seneste komplette talmateriale (2009) var 46,7 % af disse unge, der var påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 måneder. Dette er dog som sagt stadig en del af en støt stigende andel i det østjyske område. Forskellen udligner sig nogenlunde efter 27 måneder. Her viser seneste komplette talmateriale (2008), at Studievalg Østjyllands område kun ligger 0,8 procentpoint under landsgennemsnittet, hvilket svarer til 69,10 % over for 69,90 %. Og i lighed med tallene for 15 måneder er der tale om en (endda væsentlig) stigning ift. forudgående år. Supplerer man disse tal med læsningen af Undervisningsministeriets årlige profilmodel af landets kommuner, kan man se, at det i det østjyske område særligt er kommunerne Horsens, Hedensted, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Samsø, som halter bagefter landsgennemsnittet. Norddjurs, Syddjurs og Samsø slås med problemstillinger, som er fælles for alle landets udkantsområder, ligesom Horsens, Hedensted og Randers har en lav overgangsfrekvens. Da Horsens og Randers er befolkningstunge områder, vil det uværgeligt trække overgangsfrekvensen for Studievalg Østjylland nedad. Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling i 2012 igangsat initiativer og deltaget i relevante samarbejder, som over de næste år sætter særligt ind i de pågældende kommuner i samarbejde med relevante aktører: - deltagelse i udformning af en uddannelsespolitik for Randers Kommune og et øget samarbejde med UU Randers. - mødeaktivitet med UU Horsens-Hedensted og Horsens Kommune mhp. at deltage i projektet Horsens løfter sig, som har til hensigt at løfte uddannelsesniveauet i kommunen, samt øget oplysning af jobcentermedarbejdere i Horsens Kommune om Studievalgs vejledningstilbud - omformning af Studievalg Østjyllands vejledningskoncept i en kommende kontraktperiode (hvis kontrakten genvindes af nuværende aktør), således at vejledning tildeles bl.a. på baggrund af overgangsfrekvenser og social baggrund på de enkelte skoler. Dermed løftes vejledningsindsatsen i udkantsområder som Norddjurs, Syddjurs, Samsø i særlig grad, lige som Horsens, Hedensted og Randers vil mærke et vejledningsløft. 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år I 2012 har Studievalg Østjylland lavet følgende kvalitetsarbejde, udover den løbende registrering og evaluering af vejledningsaktiviteter: - En kvantitativ undersøgelse af Karrierevalg. - Et forsøg med en alternativ måde at registrere vejledningsaktiviteter på. - Udarbejdelse af en strategi for Studievalg Østjylland. Karrierevalg 2012 På Karrierevalg deltager sidste og næstsidste årgang på de gymnasiale uddannelser, ligesom EUD elever og andre interesserede i videregående uddannelse og erhverv har mulighed for at komme. Karrierevalg blev afholdt 19. og 20. januar. Der deltog godt elever fra de gymnasiale uddannelser. 5

6 Karrierevalg bestod af 55 forskellige oplæg om uddannelse og job og fem temaoplæg om studieliv, iværksætteri, sabbat med mening og uddannelse i udlandet. Hver elev skulle tilmelde sig to oplæg. Karrierevalg afholdes sammen med Uddannelse Uden Grænser, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har stande, hvor de unge kan få yderligere information dels om virksomhedernes vurdering af jobindhold, beskæftigelsesmuligheder og dels om det konkrete indhold i de enkelte videregående uddannelser. Evalueringen af arrangementet viste bl.a.: 94 % svarer at deres samlede indtryk af arrangementet er godt eller meget godt. 83 % har svaret ja til at oplæggene har givet overvejelser om uddannelsesvalget. 91 % af deltagerne vurderede indholdet af oplæggene til at være godt eller meget godt. 41 % svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad, og 47 % svarer, at de delvis føler sig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet. Føler du dig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt Karrierevalg og Uddannelse Uden Grænser? 47% 27% 14% 5% 2% 4% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Har oplæggene givet dig nogen overvejelser om dit uddannelsesvalg? Pct. Ja 83% Nej 11% Ved ikke 6% 6

7 Registrering I 2012 har vi i Studievalg Østjylland forsøgsvist valgt at registrere vejledningsaktiviteter i henhold til Studievalgbekendtgørelsens helt konkrete ordlyd i paragraf 6: Elever i ungdomsuddannelser, som har modtaget den kollektive vejledning fra Studievalg om valg af videregående uddannelse og erhverv, og som fortsat er uafklarede eller har urealistiske forestillinger om valg af uddannelse og erhverv, skal efter behov tilbydes udvidet individuel eller gruppevis vejledning. Det betyder, at alle vejledningssamtaler og aktiviteter ud over den kollektive vejledning er at betragte som udvidet vejledning, med mindre noget helt specifikt andet gør sig gældende. Og dette registreringsforsøg har vist, at % af centrets vejledningssamtaler har et udvidet behov for vejledning. Dette resultat indgår ikke i indberetningen i kontaktstatistikken for Strategiproces Studievalg Østjylland gennemgik i foråret 2012 et intenst arbejde med udviklingen af en strategi for centret. Her deltog alle medarbejder i processen i samarbejde med en ekstern konsulent med at formulere centrets værdier, mission og vision, således at alle kunne føle medejerskab og opleve sine egne holdninger reflekteret i slutproduktet. Udformningen af en strategi fungerede som udgangspunkt for i efteråret 2012 at kunne skrive et præcist, fagligt forankret og meningsfuldt tilbud på næste kontraktperiode for Studievalg. Men derudover fungerer Studievalg Østjyllands strategi som alle medarbejderes fælles udgangspunkt for at gå til de forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer og har dermed gjort, at vi som enkeltmedarbejdere og organisation har fået et meget skarpere blik for, hvad der er relevante arbejdsopgaver ift. centrets formål, og hvordan vi understøtter arbejdet hen mod centrets centrale vision: at alle unge tager et reflekteret valg i forhold til videregående uddannelse. 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Alle fastansatte vejledere har eller er i færd med at tage diplom- eller masteruddannelsen i vejledning. Plan for opfyldelsen af bekendtgørelsens uddannelseskrav for fastansatte: - Én på orlov har masteruddannelsen i vejledning - Én har masteruddannelsen i vejledning - To har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) - Én har de tre grundmoduler på diplomuddannelsen (DUEK) afsluttes om 2 år - To har tre moduler på masteruddannelsen i vejledning afsluttes om 1½ år - To har et modul i masteruddannelsen i vejledning afsluttes inden for 3 år - Én har opgivet at opnå individuel kompetencevurdering til diplomuddannelsen (DUEK) og starter på diplomuddannelsen afsluttes inden for 6 år Ved fastansættelse af vejledere, som ikke umiddelbart opfylder bekendtgørelsens uddannelseskrav, udarbejdes en plan for opfyldelse af disse. 7

8 4. EUD-indsatsen herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne Studievalg Østjylland har også i 2012 oplevet mange henvendelser fra vejledningssøgende med EUD-baggrund et pres som vi ud fra de vejledtes tilkendegivelser ikke blot tilskriver finanskrisen, men også et øget fokus på muligheden for videregående uddannelse, både blandt afgangselever fra EUD-uddannelserne og personer med joberfaring, som bruger videreuddannelsesmuligheden som en integreret del af en karriereplanlægning. En grundtanke som både erhvervsskolerne og Studievalg Østjylland støtter op om i vejledningen. Studievalg Østjylland har integreret de centralt udarbejdede filmklip med rollemodeller med EUD-baggrund, som er i gang med videregående uddannelse, i vejledningen, såvel i den kollektive vejledning, i gruppevejledningen som i den individuelle vejledning med gode resultater og positiv feedback fra eleverne. Studievalg Østjylland deltager i en række uddannelses- og jobmesser på erhvervsskolerne med henblik på at synliggøre såvel videreuddannelsesperspektivet som vores vejledningstilbud. Samarbejdet med de østjyske erhvervsskoler er generelt godt, og både Studievalg Østjylland og skolernes vejledere og ledere er engagerede i at udvikle og forbedre samarbejdet løbende. Alle erhvervsuddannelserne får materiale om videreuddannelsesmuligheder for EUDuddannede og alle vejledere tilbydes møder med deres lokale Studievalgvejleder samt deltagelse i et årligt dialogmøde for hele Østjylland. På alle erhvervsuddannelserne bliver eleverne tilbudt deltagelse i Karrierevalg. Der holdes kollektive oplæg, hvor skolen måtte ønske dette, på uddannelser med samlede grundforløb, fx HG, SOSU, PAU og webintegrator, og på uddannelser, hvor det er svært at samle grupper af elever i slutningen af uddannelsen, henvises der til Studievalgs vejledning af skolens vejledere. Oversigt over afholdte arrangementer på EUD 2012: Uddannelse Gruppevejl. eller træffetid Oplæg Åbent hus/ udd.messe SOSU/PAU Teknisk skole / Landbrugsskole HG/HGS I alt Møde med vejledere 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Østjylland har i 2012 fortsat fokuseret på at tilpasse indholdet af centrets vejledningsydelser til de enkelte skoler, således at alle elever møder den samme pakke af vejledningsydelser, kollektivt, gruppevist og individuelt, men at den enkelte skoles kultur, baggrund og udfordringer indtænkes i såvel vejledningens indhold som rammer. Udgangspunktet for denne målretning af Studievalg Østjyllands vejledningsressourcer er det fortsat tætte, positive og konstruktive samarbejde med de enkelte gymnasieskoler, samt viden fra undersøgelser (fx profilmodellen og tal for overgang til videregående uddannelse) og centrets egen screening af eleverne. 8

9 Skolernes fastholdelsesmedarbejdere henviser i stort omfang elever, der har brug for vejledning i et videregående uddannelsesperspektiv til Studievalg Østjyllands træffetider, ikke mindst gennem muligheden for at booke en tid online på Bookingsystemet, som stilles til rådighed for Studievalg af Aarhus Universitet, fungerer nu så godt, at det bruges af samtlige syv Studievalgcentre og administreres centralt af Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland står i spidsen for udviklingen af systemet i tæt dialog og med bidrag fra de øvrige centre. Gennem bookingsystemet har vi kontakt til næsten alle elever i de gymnasiale uddannelser, når vi skriver til eleverne om træffetider, gruppevejledninger og relevant uddannelsesinformation. I det omfang de gymnasiale ønsker det, deltager Studievalg Østjyllands medarbejdere i arrangementer for kommende elever og for nystartede elever med forældredeltagelse, således at disse grupper bliver opmærksomme på Studievalgs vejledning som en integreret del af det at tage en gymnasial uddannelse. Fra de fleste skoler deltager fastholdelsesmedarbejdere eller lærere i Karrierevalg og overværer oplæg og/eller besøger uddannelsestilbud på messen. Hvert år i januar afholder Studievalg Østjylland et møde med kontaktpersonerne og andre relevante medarbejdere (tidligere gennemførselsvejlederne) på de gymnasiale uddannelser. På mødet gennemgås og drøftes samarbejdet, hvorefter en ekstern oplægsholder belyser et emne, der er vejledningsfagligt relevant og aktuelt. I 2012 var emnet Syge eller sygeliggjorte unge?, hvor professor Svend Brinkmann satte fokus på unges psykiske velbefindende og vejlederens position i bekymringskulturen. I efteråret 2012 har Studievalg Østjylland afprøvet et nyudviklet screeningsværktøj på de gymnasiale uddannelser, udviklet i et samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland. Screeningen er foretaget på udvalgte skoler i hele det østjyske område på både 2. og 3. årgang mhp. at identificere elever med udvidet behov for vejledning. Screeningsprocessen er aftalt på årsplansmødet og foregået i dialog med det lokale gymnasiums fastholdelsesvejleder og/eller ledelse. Som endnu en udmøntning af det strategiske samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og Vestjylland udvikler de to centre frem mod 2013 en pjece målrettet gymnasieskolens lærere, som informerer om Studievalgs formål og vejledningstilbud for at øge kendskabet til Studievalg, samt et oplæg og powerpoint som kan afholdes i lærerforsamlinger, pr-møder og lignende på den enkelte skole med samme formål: at øge kendskabet og fortroligheden med Studievalgs vejledning blandt lærergruppen. I løbet af 2012 har Studievalg Østjylland afholdt præsentationsoplæg på mange af lokalområdets gymnasiale uddannelser for lærergruppen. 6. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer Vejledningen på ungdomsuddannelserne På ungdomsuddannelserne er særligt tilbuddene om gruppevejledning og individuel vejledning rettet mod elever med udvidet behov. Vi har i 2012 i lighed med 2011 udbudt en række 9

10 gruppevejledninger med temaer som Er du i tvivl?, Kender du uddannelsessystemet? og Har du en plan B? Vi har i alt udbudt 72 gruppevise vejledninger, hvoraf ca. halvdelen har haft deltagere nok til at blive gennemført. I alt 451 elever har deltaget i en sådan vejledning i 2012, hvilket er en stigning på over 70 % i deltagerantallet ift Det er med andre ord lykkes at forbedre rekrutteringen til denne vejledningsform betragteligt, hvilket må tilskrives såvel Studievalg Østjyllands fortsatte arbejde med at målrette ydelserne, bl.a. ved forsøg med screening, som det gode samarbejde med de gymnasiale ungdomsuddannelser. Studievalg Østjylland har i efteråret 2012 på udvalgte skoler afprøvet et screeningsværktøj, som ved hjælp af et spørgeskema, som eleverne udfylder, kan udpege elever, der har et særligt behov for vejledning. Skemaet har desuden også refleksionsspørgsmål, som kan få elever der ikke har et udvidet behov for vejledning til at forholde sig til deres valgproces. På baggrund af screeningerne tilbydes de udvalgte elever med udvidet behov typisk deltagelse i en relevant gruppevejledning på deres skole. Ikke mindst dette forhold kan ses som årsag til stigningen i såvel antal af gruppevejledninger, antal af deltagere og antal af oprettede gruppevejledninger. Fra skoleåret screenes alle elever i begyndelsen af deres afgangsår på ungdomsuddannelsen som et led i Studievalg Østjyllands kollektive oplæg med henblik på at finde frem til den gruppe af elever, der har et udvidet vejledningsbehov. Gruppevis vejledning i centret Vi har i 2012 lige som i 2011 udvidet den gruppevise vejledning i centret, særligt i perioden op mod ansøgningsfristen i kvote 2 og i kvote 1 og i den forbindelse afholdt workshops med temaer som Er du i tvivl?, Uddannelse i udlandet, Hjælp til motiveret ansøgning og Hjælp til at søge optagelse. Vi har i alt udbudt 16 workshops med samlet 101 deltagere, hvilket er en stigning i deltagerantallet i forhold til 2011 på 25 %. Vi fortsætter med dette tilbud i 2013, og vil i endnu højere grad søge at målrette workshops mod at imødekomme generelle problemstillinger, som er fælles for mange vejledningssøgende, således at de deltagende selv kan skabe netværk og få værktøjer sammen med andre til selv at løse udfordringerne. Ekstern gruppevis og individuel vejledning Vi har i 2012 deltaget i de halvårlige jobmesser hos LærDansk Aarhus, hvor personer med udenlandsk baggrund har kunnet møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i den forbindelse få hjælp til afklaring af deres uddannelsessituation hos Studievalg. Vi har i den forbindelse mange henvendelser, også i tiden efter messerne. Vi har også deltaget med oplæg og individuelle samtaler for deltagere i et kommunalt tilbud for familesammenførte ægtefæller til udlændinge i Aarhus med henblik på at lette deres vej til uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet. Vi har deltaget med gruppevejledninger og individuelle samtaler hos Jobcenter Aarhus i vejledningsforløb i februar, april og maj måned for unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre problemer end ledighed, og som er i forløb med henblik på job eller uddannelse. Studievalg Østjylland har medvirket som en integreret del af det af Region Midtjylland støttede projekt Udvalgt til Uni, hvis mål det er at give unge med uddannelsesfremmed baggrund, som vurderes at have ressourcerne og motivationen, indsigt i naturvidenskabelige 10

11 universitetsuddannelser og mod på at vælge en sådan efter gymnasiet. Vi har deltaget med længere, individuelle samtaler med de deltagende elever i vores lokalområde, samt en evaluering af disse samtaler med henblik på projektets målsætning. Studievalg Østjylland har i samarbejde med Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus afholdt et oplæg og individuelle samtaler for en gruppe af centrets brugere med synshandicaps. Fokus i oplæg og samtaler har været muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og muligheder for støtte og hjælp som handicappet studerende. Vi har holdt oplæg for medarbejderne ved Jobcenter Horsens med henblik på øget kendskab til snitflader, arbejdsområder og henvisningsmuligheder. Vi har holdt møde med UU Horsens- Hedensted med henblik på deltagelse i Horsens Kommunes uddannelsesprojekt Horsens løfter sig, som har til formål at hæve uddannelsesniveauet i byen. På samme vis har vi deltaget i formuleringen af en uddannelsespolitik for Randers Kommune både Horsens og Randers kommuner ligger kraftigt under landsgennemsnittet når det gælder borgernes uddannelsesniveau, og Studievalg Østjylland arbejder sammen med kommunerne om at få ændret dette billede. Studievalg Østjylland deltog lige som sidste år i Aarhus Universitets vejledningsarrangement for afviste ansøgere umiddelbart efter 30. juli mhp. at give de afviste hjælp, overblik og afklaring til en evt. ansøgning ved 2. ansøgningsrunde. Endelig har vi i lighed med sidste år afholdt oplæg for elever på forskellige højskoler i lokalområdet. I 2012 gjaldt det Ry Højskole, Testrup Højskole, Den skandinaviske designhøjskole i Randers, Silkeborg Højskole, Egmonthøjskolen og Odder Højskole. 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden Faciliteterne på UG.dk indeholder de relevante informationer i relation uddannelser og valg af disse. Derfor er det vigtigt, at der løbende arbejdes på at gøre UG.dk overskuelig for engangsbrugeren, der søger basisinformationer, som det videre uddannelsesvalg kan bygge på. Vi vejleder i brugen og opbygningen af UG.dk, så flest muligt efterfølgende bliver selvhjulpne i processen med deres uddannelsesvalg. Introduktion til UG.dk indgår i vores kollektive og gruppevise vejledningsydelser samt i vejledningssamtalerne ansigt til ansigt. For at der kan skabes større gennemskuelighed på uddannelsesrelaterede hjemmesider for den almindelige bruger, der typisk skal træffe valg af videregående uddannelse én gang i livet, har vi jævnlig kontakt til UG.dk og lignende officielle uddannelsesaktører. Vi leverer jævnligt viden til UG.dk. Tidligere har vi medvirket til udviklingen af hhv. Studievælgeren og Guide til forældre, ligesom vi har skrevet artikler til ug.dk. På hjemmesiden kan eleverne på ungdomsuddannelserne booke træffetid og tilmelde sig vores service. Systemet sender en sms-reminder ved booket deltagelse i vejledning. 11

12 Vi har endvidere deltaget i produktion af rollemodelfilm til brug på kollektive oplæg om end disse film kun er tilgængelige for Studievalgs vejledere til brug i vejledningsaktiviteter, så er disse film forankret på ug.dk. Filmene er udviklet i et landsdækkende samarbejde mellem alle Studievalgcentrene og et produktionsfirma på baggrund af en ministeriel bevilling. De deltagende rollemodeller er eksempler på unge, som er gået videre fra hhv. en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Rollemodellerne fortæller deres egne historier og erfaringer, som eleverne i ungdomsuddannelserne kan spejle sig i. 8. Status for samarbejde med evejledning Studievalg Østjylland informerer om evejeldning i forbindelse vejledningsaktiviteterne på ungdomsuddannelserne, i vejledningscenteret i Aarhus, hvor der er opslag og flyers om evejldning. Der linkes til evejledning på såvel og For tiden har én medarbejder fuldtidsorlov og én medarbejder har 2/5 orlov i forbindelse med ansættelse i evejledning, ligesom der er henvist en tilknyttet vikar til evejledning. Antallet af såvel personlige som skriftlige og telefoniske henvendelser er reduceret i forhold til de foregående år jf. side 4, hvilket kunne tyde på, at evejledning er begyndt at aflaste presset på den individuelle vejledning i Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland er åben for at fastansatte medarbejdere søger midlertidig ansættelse i evejledning, hvis dette ønskes. 9. Nye tiltag, justeringer og idéer Fremadrettet vil vejledningen i vejledningsbutikken, Vestergade 24 i Aarhus primært ske efter forudgående booking. I forbindelse med ansøgningsfristerne vil der ikke være mulighed for booking af samtaler, så de vejledningssøgende bliver vejledt i den række følge, som de kommer. I forbindelse med Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret er der taget kontakt til de relevante videregående uddannelser i Studievalg Østjyllands område, for at vejledningssøgende, der er omfattet af Bekendtgørelse om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret kan få relevant vejledning om deres muligheder indenfor de uddannelser, der er omfattet af Studievalgs vejledning. For uddybning af jobperspektivet henvises til de berørte til egen a-kasse. Det er i skrivende stund endnu ikke endelig afklaret, hvem der bliver kontraktholder for Studievalg Østjylland i den nye kontraktperiode, men under alle omstændigheder vil aktiviteter, der ikke direkte er omfattet af den nye kontrakt bliver afviklet eller flyttet til et andet projekt nr. senest i forbindelse med den nye kontraktperiodes opstart. Dette skyldes kravene til regnskab i udbuddet. 12

13 Blandt de aktiviteter, der forventes afviklet, er, som omtalt i årsrapporten for 2011, administrationen af domænet studievalg.dk og tildelingen af s i relation til dette domæne. Fremadrettet inviteres en bredere kreds af vejledere fra Studievalgs samarbejdspartnere til det årlige arrangement for gymnasievejledere, så alle har mulighed for at deltage i vidensdeling i forbindelse med oplæg om fælles vejledningsmæssige udfordringer i relation til de unge. Den bredere kreds omfatter såvel vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning som vejledere fra de videregående uddannelser. 13

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte 8. klasse Navn: Klasse: Hæftet Ungdomsuddannelserne : Hæftet udleveres til elever i 8. og 9. klasse, men du og dine forældre også se indeværende års hæfte på

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Regionalt samarbejde om vejledning og optag TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

ANALYSE AF STUDIEVALG

ANALYSE AF STUDIEVALG ANALYSE AF STUDIEVALG AFRAPPORTERING STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG UDDANNELSESSTØTTE SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere