Projekt Ressourcepædagoger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Ressourcepædagoger"

Transkript

1 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling

2 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, Lisbet Bjerregaard, Administrativ teamleder, VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Rudolfgårdsvej 1, 8260 Viby J 2

3 Indhold Introduktion til erfaringsopsamlingen... 5 Formål med rapporten... 5 Målgruppen for rapporten... 5 Projekt Ressourcepædagoger... 6 Projektets teoretiske grundlag... 7 Projektets mål... 7 Profil af en Ressource Pædagog... 9 Ressourcepædagogens primære arbejdsfelt i institutionen Rammer for udviklingsforløbet Uddrag af den fælles midtvejsevaluering Erfaringsopsamling fra de enkelte institutioner Platangårdens børnehave KFUM s Institutioner Børnehaven Kærnehuset Glentevejens børnehave Børnehaven Dragonvej Eksterne samarbejdspartnere Afsluttende evaluering til Familiestyrelsen Resumé Projekt Ressourcepædagoger BILAG BILAG BILAG

4 International Child Development Programmes En dreng har meget svært ved at sidde stille i den store flok og spise madpakker. Han påkalder sig opmærksomheden ved at drille de andre, råber højt eller forlader sin plads. Han er meget forstyrrende og påvirker også de andre børn. De voksnes kontakt til ham bliver meget negativ og han hører næsten udelukkende: sid nu stille, nu skal du holde op osv. Ofte ender det med at han bliver flyttet ud i alrummet med sin madpakke, hvilket virker som en straf og er med til at gøre ham forkert såvel i hans egne som i de andres øjne. Vi beslutter at skabe nogle andre rammer for ham og få genoprettet den positive kontakt til ham, også når han skal spise madpakke. Vi fortæller ham, at en af de voksne (hans primære pædagog)meget gerne vil sidde og spise med ham og hygge sig med ham de to helt alene. Det bliver et privilegium, noget positivt og de to får en rigtig god kontakt og relation. Han bliver i stand til at snakke stille og roligt og lytte til det der bliver sagt. Han får en positiv oplevelse og føler sig anerkendt, som den dejlige dreng han er. Efter et stykke tid kommer der endnu et barn til den lille gruppe, og til sidst har han fået så mange positive erfaringer og så meget ro på, at han kan deltage i den store flok igen. Han har oftest en voksen til at sidde ved siden af sig, men kræver ellers ikke på nuværende tidspunkt, ekstra opmærksomhed end dette i den situation. 4

5 Introduktion til erfaringsopsamlingen Denne rapport er baseret på det samlede skriftlige materiale der er samlet i forbindelse med Projektet Ressourcepædagoger i Randers Kommune. Rapporten er udarbejdet af VIA University College og sammenfatter de væsentligste hovedresultater fra projektet. I 2006 iværksættes Projekt Ressourcepædagoger, der sætter fokus på en forstærket indsats overfor udsatte børn. Projektet gennemføres på 5 institutioner der alle er kendetegnet ved familier med lav indkomst, høj arbejdsløshed og enlige forsørgere - og en stor andel af tosprogede familier. Institutionerne er: Platangårdens børnehave, KFUM s Institutioner, Børnehaven Kærnehuset, Glentevejens børnehave og Platangårdens børnehave. Senere i projektperioden er Dragonvejens børnehave kommet til. Citaterne i rapporten er taget fra udviklingsprojekterne. Formål med rapporten Formålet med denne erfaringsopsamling fra projektets første år er: o At give en tilbagemelding til de involverede parter o At bruge de indhøstede erfaringer i et fremadrettet perspektiv til gavn for kommende projekter i kommunen o At give mulighed for justering af såvel centrale som decentrale processer Målgruppen for rapporten o Ledere der ønsker at arbejde med Ressourcepædagoger o Nye ressourcepædagoger i Randers Kommune o Ansatte og politikere med særlig interesse i dagtilbud i Randers Kommune 5

6 Projekt Ressourcepædagoger Citat: Det har været fantastisk at arbejde ud fra de otte samspilstemaer. I omsorgsdelen har det været fantastisk at opleve, hvordan man med enkelte bevidste samspilsregler, kan skabe en stor forskel for barnets udvikling. I læringsdelen har det ligeledes været fantastisk at se at man ud fra denne anerkende tilgang kan skabe en læring for barnet som ikke har været til stede før. I forbindelse med kommunalreformen nedsætter Randers Kommune et udvalg bestående af repræsentanter for handicapgruppen fra flere daginstitutioner, repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og fra Børn- og Skoleforvaltningen. Udvalgets opgave er, at beskriver de særlige støtteforanstaltninger, de 6 sammenlagte kommunens institutioner benytter sig af. Erfaringerne herfra sammenholdt med Ny Randers Kommunes ønske om en forstærket indsats for udsatte børn og børn med særlige behov betyder, at denne indsats bliver omdrejningspunkt for et udviklingsprojekt. Som følge af udvalgets arbejde, søger Randers Kommune Familieministeriet om midler til projektet Ressourcepædagoger. Ansøgningen imødekommes og projektet iværksættes i august måned Med udviklingsprojektet Ressourcepædagoger ønsker Randers Kommune at belyse, hvorvidt en omlægning af de eksisterende ekstrabevillinger kan indfri projektets mål og succeskriterier. Ifølge Ansøgningen til Familiestyrelsen ønsker Randers Kommune at styrke det enkelte barn med henblik på inklusion, hvilket ses som en vigtig faktor, når negativ social arv skal brydes. I ansøgningen hedder det blandt andet: Det vægtes således, at den forebyggende indsats skal tage afsæt i en opkvalificering af daginstitutionen, så det enkelte barn med særlige behov kan rummes 6

7 Projektets teoretiske grundlag Randers Kommune vælger at arbejde ud fra teorierne bag International Child Development Programmes (ICDP). Bag ICDP står en stiftelse med internationalt netværk af eksperter, der arbejder med psykosociale omsorgs- og undervisningsprogrammer for børn i nød. ICDP programmet er et vejledningsprogram der er rettet mod omsorgsgivere og er bygget op over en række temaer for godt samspil (se bilag 1). Vejledning og supervision i forhold til programmet foregår dels via videooptagelser dels via sparring fra kolleger og konsulenter fra Børn og skoleforvaltningen i Randers Kommune. Programmet lægger vægt på samspil og stilladseret læring, hvor hovedvægten på den ene side lægges på omsorgspersonernes evne til at justere og tilpasse sig barnets følelsesmæssige tilstand og forhold, og på den anden side deres evne til at tilpasse sig barnets hensigter, således at de sammen kan opnå fælles opmærksomhed og mening. 1 Indsatsen skal tage afsæt i- og videreudvikle daginstitutionens eksisterende viden og erfaring. Daginstitutionerne har stor erfaring med at arbejde med målgruppen, det være sig individuel indsats, samarbejde med familierne, tværfagligt samarbejde som sproglig indsats for tosprogede børn. Projektets mål Målet med projektet er, at styrke en målrettet indsats overfor udsatte børn gennem inklusion. Ressourcepædagogen skal sammen med lederen forestå en udvikling som: o Bygger på en relations og ressourceorienteret tilgang til barnet i det pædagogiske arbejde 1 Karsten Hundeide(2006):Relationsarbejde i institution og skole. Dafolo 7

8 o Sikrer at fokus fastholdes på den iværksatte indsats overfor det enkelte barn o Forbedrer og udvikler det tværfaglige samarbejde med relevante fagpersoner i forhold til indsatsen o Forbedrer og udvikler samarbejdet med familierne o Opbygger en intern konsulentfunktion med en koordinerende funktion i forhold til det øvrige personale o Koordinerer indsatsen både internt og eksternt I ansøgningen til Familiestyrelsen beskrives hvordan Randers Kommune ønsker at fremme Den rummelige daginstitution med henblik på at styrke det enkelte barns ressourcer gennem anerkendende relationer. Der er formuleret følgende succeskriterier for projektet: Der skal være: o En systematisk afdækning af behov i den enkelte daginstitution. o En koordinering af den målrettede indsats omkring det enkelte barn med henblik på at bryde den negative sociale arv. o Et skærpet fokus på indsatsområdet i daginstitutionen gennem opkvalificering til Ressourcepædagog. o Vidensdeling med det øvrige personale samt fastholdelse af igangsatte metoder o En styrkelse af det enkelte barns ressourcer gennem anerkendende relationer o Styrkelse af den rummelige daginstitution. Brugere og personale skal opleve et kvalitetsløft Disse kriterier skal være med til at sikre, at der er en høj faglighed på området. Fagligheden styrkes desuden gennem uddannelse af Ressourcepædagoger, samt teambaseret læring gennem ICDP. 8

9 Profil af en Ressource Pædagog Citat: Har du modtaget vejledning af en Ressourcepædagog? Ja, heldigvis! Alle de involverede institutioner modtager børn med særlige behov. Nogle af børnene har diagnoser fra Børnehospitalet, nogle har fysiske handicaps, nogle har sproglige vanskeligheder osv. Fælles for alle børnene er, at de har tydelige følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ressourcepædagogens opgaver er på den ene side rettet direkte mod disse børn med henblik på at støtte det enkelte barns udvikling og læring - og på den anden side er den rettet mod kolleger i forhold til udviklingsprojektets praktiske og teoretiske implementering. I projektbeskrivelsen vægtes det at den forebyggende indsats skal tage afsæt i en kvalificering af daginstitutionen, så det enkelte barn med særlige behov kan rummes. Randers Kommune har udarbejdet en kompetenceprofil samt en funktionsbeskrivelse af en Ressourcepædagogens arbejdsområder. Heri står der, at en ressourcepædagog skal indgå som faglig ressource i institutionen, for at den tidlige indsats og det enkelte barn med særlige behov/ det socialt udsatte barn, inkluderes i daginstitutionen. Målgruppe for Ressourcepædagogens arbejde er primært børn af familier med socioøkonomiske problematikker, samt børn af anden etnisk oprindelse end dansk. 9

10 Ressourcepædagogens primære arbejdsfelt i institutionen Børn: o Arbejder med børn i udsatte positioner o Arbejder med 2 sprogs - og 2 kulturelle børn Personale: o Arbejder for at sikre et ressourceorienteret og anerkendende sprog i personalegruppen o Indgår i dynamisk samspil med personalegruppen o Er rollemodel for kollegaer o Er vejleder og sparringspartner til personalegruppen omkring børn i udsatte positioner o Er sparringspartner til ledelsen omkring børn i udsatte positioner Forældre: o Inddrager forældrene som aktive aktører ift. indsatsen o Giver forældrevejledning bl.a. ved hjælp af videooptagelser I forhold til samarbejdspartnere: o Arbejder med særligt fokus på det tværfaglige samarbejde o Arbejder systematisk med opfølgning af indsats i forhold til børn i udsatte positioner o Deltager i tværfaglige møder o Deltager i overgangsmøder o Indkalder hvis der er brug for ekstra tværfaglige møder Ressourcepædagogen beskrives således som er faglig ressource person, som skal sikre en tidlig indsats i forhold til udsatte og sårbare børn i daginstitutionen. Ressourcepædagogen har et særligt ansvar i samarbejdet med børn, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. (se uddybende beskrivelse i bilag 2) 10

11 Rammer for udviklingsforløbet Faglig ramme For at fastholde og kvalificere udviklingsprojektet, har Randers Kommune iværksat en række kompetenceudviklende initiativer for ressourcepædagoger og ledere i projektets institutioner. Initiativerne har været. o Tilbud om uddannelse i relation til ICDP o Studieture til institutioner der har erfaring med arbejder med rummelighed, inklusion og IDCP. o Konferencer afholdt af Børns Vilkår og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. o Lokal netværkskonference om Relations- og ressourceorienteret pædagogik i Danmark. Med henblik på vidensdeling om projektets faglige indhold afholder Børn og Skoleforvaltningen en række fyraftensmøder for ansatte i Randers Kommunes daginstitutioner. Derudover afholdes en række møder, der er forbeholdt Ressourcepædagogerne, og møder for både Ressourcepædagoger og ledere fra udviklingsprojekterne. De involverede Ressourcepædagoger og ledere støtter hinanden i netværk i forbindelse med udviklingsarbejdet. Økonomisk ramme De økonomiske forhold baseres på, at Ressourcepædagogen ansættes med 28 timer ugentlig i institutionen. Heraf afholder institutionen selv de 12 timer og forvaltningen tildeler 16 timer, hvoraf 2 timer avendes som sprogstimer. Familiestyrelsen har støttet projektet over fire år med i alt kroner.(se Bilag 3) 11

12 Uddrag af den fælles midtvejsevaluering 2007 Citat: (Dreng på 3 år) Pædagogen kommer ud på badeværelset og ser, at alt er vådt. Drengen står og holder hånden på en vandhane så vandet sprøjter til alle sider. Pædagogen lukker for vandet og siger: Det ser sjovt ud, men nu må vi hjælpes ad med at tørre op og give dig tørt tøj på. De har det sjovt mens de gør det. Allerede efter det første år i projektet registreres en holdningsændring i institutionerne fra Hvad skal vi bruge dét til? til, at næsten alle kolleger gør stor brug af Ressourcepædagogen. Det er eftertragtet at sparre med Ressourcepædagogen både i forhold til faglighed og struktur. Generelt opleves det, at fremlæggelserne af børn på personalemøderne er blevet mere ressourceorienterede. Det samme gælder samarbejdet med forældrene. Ressourcepædagogens indsats og formidling I det første år er der brugt meget tid på, at få rollen som ressourcepædagog defineret og givet indhold. Det betragtes som ressourcepædagogens vigtigste opgave, at være med til at skabe kulturændring, at se kritisk på de eksisterende regler og normer i institutionen, hvilket kræver både tid, prioritering og nænsomhed overfor kolleger. Adfærd og resultater Ud fra ressourcepædagogens guidning ses ændringer hos ressourcebørnene. De blomstrer og føler sig set, og de er blevet bedre til at skabe positive relationer både i forhold til andre børn og i forhold til pædagogerne. Eksterne samarbejdspartnere Det er blevet synligt, at ressourcepædagogerne gør en særlig indsats. Funktionen har vakt interesse i såvel lederkredse som på skoler. 12

13 Sparringspartnere Både ressourcepædagoger og ledere har oplevet stort udbytte af netværksmøderne både de der afholdes med andre institutioner og de der afholdes med eksterne konsulenter. Det påpeges, at hvis projektet skal udbredes til flere institutioner, er det vigtigt, at fastholde støtten fra eksterne konsulenter for at kvalificere arbejdet med ICDP. Endelig påpeges det, at det som leder, kan være vanskeligt at bakke op om ressourcepædagogen i tilstrækkeligt omfang. Erfaringsopsamling fra de enkelte institutioner 2009 Citat: Vi har brugt mange kræfter på at lave diverse aftaler med et forældrepar, om deres måde at være sammen med deres datter på. Disse aftaler bliver overholdt i et par uger, hvorefter de falder tilbage til det gamle igen til vores store frustration. Vi beslutter, at vi, på næstemøde, ikke vil bruge tid på at snakke om de aftaler der ikke er blevet overholdt, men i stedet have fokus på de enkelte gange forældrene har overholdt aftalerne. Vi vil rose dem for det og tale med dem om den positive indvirkning det har haft på deres datter. Derefter begynder forældrene for førstegang at åbne sig og selv komme med forslag til nye aftaler. Aftaler som de efterlever, ikke totalt, men i højere grad end de gjorde før. I det følgende gengives de involverede institutioners erfaringsopsamling hver for sig. Herefter gengives de eksterns samarbejdspartneres erfaringer med at samarbejde med ressourcepædagoger. Endelig kommer en sammenfatning af Randers Kommunes afsluttende rapport til Familiestyrelsen. Erfaringsopsamlingen af de enkelte institutioner tager udgangspunkt i institutionernes egen evaluering fra

14 Platangårdens børnehave Ressourcepædagogen samarbejder primært med forældrene til børn i ressourcegruppen samt de tosprogede børns forældre. Forældre giver udtryk for, at personalet ser deres børn, og at de altid kan få hjælp. Personalet er blevet mere bevidst om at agere anerkendende overfor børn og voksne. Desuden fokuseres der i højere grad på det positive der sker i børnehaven. Ressourcepædagogen står til rådighed som vejleder i forhold til temaer som kolleger selv ønsker at sætte fokus på, temaer som ressourcepædagogen selv har iagttaget og temaer fra videosekvenser fra praksis. Vejledning finder sted på initiativ fra kolleger eller fra ressourcepædagogen. På grund af den anerkendende tilgang, fokuserer personalet i højere grad på det positive frem for det negative hos børnene og det tætte samarbejde med forældrene betyder, at der er et faldende antal børn der indstilles til særlige foranstaltninger. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Ressourcepædagogen vil arbejde på, at få etableret et øget forældresamarbejde med henblik på at formidle viden om, hvordan de selv kan benytte den ressourceorienterede pædagogik. Der udtrykkes ønske om, at hele personalet i børnehaven får mulighed for at blive uddannet i teorien bag ICDP. KFUM s Institutioner Ressourcepædagogen hjælper forældre til at få overblik over praktiske forhold i forbindelse med deres børns hverdag i institutionen. Det kan f.eks. være i forhold til skiftetøj og lægebesøg. Ressourcepædagogen indgår i øvrigt i de svære samtaler med forældre. Forældre bruger mere tid på at hente deres børn i børnehaven de glæder sig til at høre de gode historier om deres børn. 14

15 Personalet i børnehaven er blevet bedre til at stille faglige spørgsmål og benytte sig af kollegial sparring. Desuden er de gode til at tage udgangspunkt i barnets ressourcer og til at antage barnets perspektiv. Ressourcepædagogen udarbejder en plan hvor der tilbydes ugentlig kollegial vejledning i relation til det pædagogiske arbejde og udarbejdelse af forskellige tests. Igennem projektperioden er der etableret en gensidig positiv sparring og refleksionsudveksling mellem Ressourcepædagogen og lederen i børnehaven. Udviklingsarbejdet har ikke medført færre indstillinger. Pædagogernes faglighed er blevet styrket igennem projektet, og der er en stor respekt for børnehavens arbejde. Det medfører, at personalet nu oftere tænkes ind i tværfaglige løsninger. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Personalet skal i højere grad overtage den praktiske rådgivning til forældrene og der skal bruges mere tid på at formidle information til forældregruppen, hvor mange ikke kan læse og omsætte informationerne til handling. Der skal fortsat arbejdes med en positiv udvikling af de voksnes relationer både personalet indbyrdes og imellem personale og forældre, ligesom der skal lægges vægt på den gode historie om hinanden og om børnene. Personalegruppen skal i øvrigt lære, at det er legalt at fokusere på ét barn, mens kolleger må tage sig af alle de andre og så skal de arbejde på at blive bedre til at differentiere. Den anerkendende pædagogik skal fortsat udvikles og implementeres i hele huset. Børnehaven Kærnehuset ICDP uddannelse har betydet, der er kommet en mere bevidst praksis i det pædagogiske arbejde. Det tætte samarbejde mellem forældre 15

16 og personale betyder, at de vanskeligheder børnene har i langt de fleste tilfælde hurtigt aftager. Samarbejdet mellem forældre og personale tager udgangspunkt i samspilstemaerne (bilag 2). Det betyder, at der samarbejdes med fokus på en fælles samspilsmetode, hvilket har resulteret i et ensartet og intenst samspil omkring barnet der har fået hurtigere hjælp til at udvikle sine personlige og sociale færdigheder. Generelt har Ressourcepædagogens arbejde i Kærnehuset været med til at fremme hele børnegruppens sproglige udvikling. Ressourcepædagogens kollegavejledning har været med til at give nye vinkler på personalets samspil med børn og forældre. -I forbindelse med de to-sprogede børn har Ressourcepædagogen indført en mere individuel undervisning der ser ud til at fremme deres sproglige udvikling Fremtidsperspektiver i arbejdet: At udviklet en overleveringskultur fra Ressourcepædagogen til det øvrige personale med henblik på, at videregive viden og erfaring om de enkelte ressourcebørn og om samarbejdet med deres forældre. Det er vigtigt at blive ved med at have fokus på det ansvar det er at bibeholde og udvikle et fælles anerkendende syn i institutionen og at bevare fokus på institutionens fælles opgave. Glentevejens børnehave Forældrene er blevet mere aktive og medansvarlige. Forældrene deltager i de tværfaglige møder og samtaler efter behov. Samtalerne tager udgangspunkt i børneperspektivet. For personalegruppen har udviklingsprojektet betydet, at det er blevet lettere at redefinere problemstillinger og at integrere det bevidste 16

17 og positive sprog i det professionelle arbejde. Godt samarbejde mellem Ressourcepædagog og ledelse om implementering af nye initiativer. Fremtidsperspektiver i arbejdet: Ressourcepædagogen ønsker at iværksætte vejledning i personalegruppen. Børnehaven Dragonvej Ressourcepædagogen har et udvidet forældresamarbejde der betyder, at hun kan afholde flere samtaler med forældrene og at hun har større fleksibilitet i forhold til tidspunkter for disse. Ressourcepædagogen kan desuden lave videovejledning med forældrene. Personalegruppen øver sig i, at bruge narrativer i samarbejdet med forældre og andre eksterne samarbejdspartnere. Personalet benytter sig af ressourcepædagogens kvaliteter når de beder om vejledning i forhold til et enkelt barn, grupper af børn eller forældre. Initiativet til vejledning kan komme fra kolleger, ressourcepædagog eller institutionsleder. Ressourcepædagog og leder samarbejder om faglig sparring. Eksterne samarbejdspartnere Specialpædagog: Ressourcepædagogen har været en uvurderlig støtte som samarbejdspartner i mit arbejde. Vi har f.eks. samarbejdet om forældresamarbejdet, evalueringer og undersøgelser. Ressourcepædagogen har været garant for sammenhængen mellem den specialpædagogiske indsats og institutionen gennem kontinuerlig orientering. Ressourcepædagogen kan yde det enkelte barn, mindre børnegrupper og voksne akut hjælp til løsning af et konkret problem eller som støtte i en afgrænset periode. Ressourcepædagogen er naturligt den person der indgår i samarbejdet med stuepædagogen og ofte den der undersøger og afklarer om et barn har behov for en støttepædagog. Beskrivelserne af de børn der søges støtte til, er blevet mere kvalifice- 17

18 rede, hvilket må være med til at sikre en bedre og hurtigere udnyttelse af de tildelte timer. Kontaktpsykolog Har primært været tilknyttet Projekt Ressourcepædagog på de tværfaglige netværksgruppemøder. Muligheden for at etablere ekstra voksenkontakt, ekstra timer og støtte via ressourcepædagogen er en utrolig stor hjælp i forhold til at arbejde forebyggende. Den store fleksibilitet i Ressourcepædagogens funktion, gør det lettere at give hjælp og støtte i det omfang barnet kræver. Med den ekstra ressource er det blevet lettere at implementere de specialpædagogiske strategier der bliver drøftet på konferencen Tale-/hørepædagog Det står klart, at en del børn, udover de børn der har fået bevilget støttetimer, har behov for en målrettet indsats i forhold til udvikling af såvel sproglige som sociale kompetencer. Ressourcepædagogen varetager mange værdifulde opgaver med udsatte børn. Afsluttende evaluering til Familiestyrelsen Citat: Den relations- og ressourceorienterede pædagogik i støtteinstitutionerne har vist, at den ændrede tilgang til børnene også har haft stor betydning for institutionens Gråzonebørn, da den ændrede tilgang til børnene betyder, at det i høje grad er muligt at løse problemer som tidligere, med stor sandsynlighed, ville føre til en ansøgning om særlig støtte. Ressourcepædagoger og ledere i de involverede institutioner har gennemført et uddannelsesforløb der består at 2 moduler i ICDP. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at indgå i et relations og ressourceorienteret samspil med børn og til at vejlede forældre og personale. Projektgruppen mødes kontinuerligt til sparring og vidensde- 18

19 ling dels i den samlede gruppe, dels i den lille ressourcepædagoggruppe. Sparring foregår bl.a. omkring video-optagelser. Gruppen har forskellige pejlemærker og fokuspunkter undervejs. Dels de opstillede dels de der er opstået undervejs. Forældresamarbejde, etik i forhold til video, vejlederrollen, samspilstemaerne, læring, inklusion integration, 2-sprogede, iagttagelsesmetoder, fortællinger. Projektgruppen vælger at invitere Dragonvejens børnehave til at deltage i projektet, da den har samme socioøkonomiske grundlag, som de øvrige deltagende institutioner I forhold til Ressourcepædagogens rolle og opgave, arbejdes der med metodeudvikling i form af indstillingsskemaer som skal være udgangspunkt for udvælgelsen af de børn som Ressourcepædagogen arbejde med. Gruppen har optimeret arbejdet med sociogrammer, relationscirkler, logbøger og systematiseret deres netværk med henblik på at gennemføre individuel sparring. Der er indhentet ny viden og erfaringer igennem studiebesøg og institutionsbesøg, ved at deltage i forskellige konferencer og ved at inddrage eksterne fag personer og foredragsholdere. Den enkelte Ressourcepædagog er, igennem hele udviklingsforløbet, blevet superviseret af en ekstern konsulent fra University College Nordjylland. Supervisionen indeholder primært analyse og vejledning ud fra Ressourcepædagogens videooptagelser, hvor den faglige feedback indgår ift. de 8 samspilstemaer i ICDP og på vejlederrollens styrker og dilemmaer. Det har været en stor fordel at de pædagogiske konsulenter fra Randers Kommune i hele projektperioden har taget ansvar for at planlægge og lede projektmøderne. De har været grant dagsordenens 19

20 indhold og har stået for opsamling samt referatskrivning. Referaterne er blandt andet blevet anvendt i de løbende opsamlinger og evalueringer i projektperioden. Kvaliteten af en langvarig indsats og tilstedeværelse af konsulenterne, har givet et positivt samspil, som har været med til at sikre helhed og perspektivering, også i forhold til Børn og unge politikken. Projektgruppen har løbende arbejdet på at definere begreber som inklusion /eksklusion. Gruppen har desuden løbende drøftet udfordringerne i forhold til at redefinere det enkelte barn med henblik på en øget inkluderende pædagogisk praksis og adfærd. Ved en midtvejs evaluering er der synlige resultater på, at der er skabt større trivsel, udvikling og læring af det enkelte barn og der er udviklet en øget dialog og opbygget et tættere forældresamarbejde, hvor forældrene er indgået i Ressourcepædagogens vejledning. Der spores en nedgang i indstillingerne til støttetimer mv. De tværfaglige samarbejdspartnere er inddraget i evalueringen og deraf ses en betydelig opmærksomhed på Ressourcepædagogens betydning i forhold til definering og redefinering af barnets kompetencer med en øget fokusering på den ressourceorienterede tilgang. I evalueringen indgår også en forældredel, hvor der er en meget positiv tilbagemelding på Ressourcepædagogens betydning for deres barns udvikling og dermed er der sket en øget forståelse for betydningen af forældrenes del af eget ansvar i samarbejdet. Projektets erfaringer og nye viden indgår i sin afsluttende fase, i en større omlægning af Randers Kommunes område for børn med særlige behov. Det vurderes at der er behov for flere Ressourcepædagoger i kommunens institutioner, da resultaterne fra projektet - sammen med den massive uddannelse af pædagoger i ICDP - har øget bevidstheden om værdien i den ressourceorienterede pædagogik og i 20

21 den anerkendende tilgang. Denne fokusering har skabt opmærksomhed på betydningen af et mere inkluderende miljø og støtter dermed kommunens mål om at der, i et tæt samarbejde med forældrene, skal ske en tidlig indsats. 21

22 Resumé Projekt Ressourcepædagoger De udvalgte daginstitutioner er beliggende i den nordlige del af Randers. Kendetegnende for området er: lav indkomst, høj arbejdsløshed, enlige forsørgere og en stor andel af tosprogede familier. Udviklingsprojektet lægger vægt på, at nedbryde den negative sociale arv, ved at styrke det enkelte barn med henblik på inklusion. Ressourcepædagogernes funktion er dels rettet mod de udsatte børn med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og læring, dels mod et kompetenceløft i professionsudøvelsen i institutionen. Samarbejdet med forældre Forældrene er blevet mere aktive og medansvarlige. Det tætte samarbejde med forældrene betyder, at der er et faldende antal børn der indstilles til særlige foranstaltninger. Samspilstemaerne fra ICDP udgør en fælles forståelsesramme for personale og forældre, hvilket optimerer samarbejdet om barnets personlige og sociale udvikling Samarbejdet med kolleger For personalegruppen har udviklingsprojektet betydet, at det er blevet lettere at redefinere problemstillinger og at integrere det bevidste og positive sprog i det professionelle arbejde, da der i højere grad fokuseres på de positive kvaliteter hos barnet. Pædagogernes faglighed er blevet styrket bl.a. igennem kollegial vejledning. Samarbejdet med eksterne parter Der er stor respekt for børnehavens arbejde, hvilket betyder, at personalet oftere tænkes ind i tværfaglige løsninger. Kvalificerede ansøgning om støtte til enkelte børn sikrer en bedre og hurtigere sagsbehandling. Ekstra støtte via ressourcepædagogen er vigtig i det forebyggende arbejde. Med de ekstra ressourcer er det blevet lettere at implementere specialpædagogiske strategier i det pædagogiske arbejde i institutionen. 22

23 I erfaringsopsamlingen i 2007, blev det påpeget, at hvis projektet skal udbredes til flere institutioner, er det vigtigt, at fastholde støtten fra eksterne konsulenter for at kvalificere arbejdet med ICDP. 23

24 BILAG 1 IDCP programmets 7 principper for sensitivering af omsorgsgiver 1. Etablering af en tillidsfuld kontakt 2. Positiv definering af barnet 3. Aktivering af omsorgsgiver i forhold til tema 4. Påpegning af positive træk ved omsorgsgivers nuværende praksis 5. Verbalisering og vejledt bevidstgørelse af det gode samspil 6. Dele erfaringer i grupper 7. Personliggjort og indlevende formidlingsform IDCP programmets otte samspilstemaer Følelsesmæssig kommunikation 1. Vis positive følelser vis at du er glad for dit barn 2. Tilpas dig barnet og følg dets initiativ 3. Tal til dit barn om ting, det er optaget af, og prøv at få en samtale i gang 4. Giv ros og anerkendelse for det barnet kan Formidling og berigelse 5. Hjælp barnet til at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne 6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme 7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med dit barn 8. Hjælp dit barn med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at sætte grænser for det ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at plan lægge sammen 24

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008

Projekt Forældresamarbejde. Oplæg 14. august 2008 Projekt Forældresamarbejde Oplæg 14. august 2008 Oplæg om projekt forældresamarbejde den 14. august 2008 1. Organisering af projektet 2. Projektets mål 3. Hvordan når vi målene? Dagsorden: 4. Interview

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere