Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)"

Transkript

1 14. nov Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse af nye sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer på syge- og barseldagpengeområdet. Systemerne anskaffes via EU-udbud. KOMBIT og ATP ønsker at gennemføre udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. ATP og KOMBIT lægger derfor vægt på løbende og inden for udbudsreglernes rammer at inddrage potentielle leverandørers perspektiver gennem dialog. Materiale og referater fra afholdte møder offentliggøres løbende på kombit.dk og atp.dk. Der udleveres herudover ikke særskilt materiale til potentielle leverandører. Notatet erstatter eller udgør ikke (dele af) det kommende udbudsmateriale. 1. Strategisk forankring Konkurrenceudsættelse af it-understøttelsen af administration af syge- og barseldagpengeområdet sker dels på baggrund af den samlede Udbudsplan for monopolområderne, som kommunerne har vedtaget (kombit.dk/udbudsplan) og dels på grundlag ATP s Udbudsplan, som bestyrelsen for Udbetaling Danmark har vedtaget (udbetalingdanmark.dk/). For sygedagpengeområdet lægges vægt på etableringen af bredt favnende fagsystem, der spiller sammen med omgivende systemer via den fælleskommunale rammearkitektur. Såfremt enkelte støttesystemer i rammearkitekturen ikke er realiseret ved systemets lancering, vil løsningen blive forberedt på at bruge støttesystemer mv., så snart de er i stabil drift. For barseldagpengeområdet lægges vægt på etableringen af en løsning, der er målrettet den centraliserede stordrift, som er et af målene med Udbetaling Danmark. Løsningen skal være en del af en forretningsarkitektur med ét bredt favnende forretningssystem pr. ydelsesområde (barseldagpenge, pension, familieydelser og boligstøtte), der anvender servicekomponenter fra ATP s it-platform, i samspil med den fælleskommunale rammearkitektur, med henblik på at udnytte stordriftsfordele. Målet er i begge tilfælde at sikre lavest mulige it-udgifter igennem en styrket konkurrence på det offentlige it-marked. KOMBIT s konkurrenceudsættelse sker på vegne af landets 98 kommuner, mens ATP s sker som led i den fremtidige understøttelse af teknisk administrativ bistand billigst muligt i Udbetaling Danmark. Side 1/5

2 KOMBIT og ATP samarbejder om en række elementer i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Samarbejdet spænder bredt eksempelvis erfaringsudveksling om og dialog med potentielle leverandører, etablering af interimsløsninger og udfasning af eksisterende systemer, samt fælles specificering af relevante dele af begrebs- og informationsmodellerne. 2. Konkurrenceudsættelsens målsætninger Visionen for konkurrenceudsættelsen er, at etablere sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer, som vil effektivisere og nedbringe de administrative omkostninger uden, at borgerservicen forringes. Målsætningerne kan beskrives gennem følgende kvalitative udsagn: a) Høj grad af (fuld)automatisering af sagsbehandlingen b) Stor medvirken fra borgere i form af digital selvbetjening c) Høj grad af beslutningsunderstøttelse i sager, som ikke kan afgøres automatisk d) Minimering af den ydelsesspecifikke løsning gennem stort genbrug af data og services via anvendelse af fællesoffentlige og kommercielle services, samt fællesoffentlige standarder e) Et robust, skalérbart system, som nemt kan opdateres ved lovændringer m.v. f) Mulighed for løbende at genudbyde drift og vedligehold af systemet for at sikre konkurrencedygtige priser 3. Fremgangsmåde og foreløbig tidsplan KOMBIT og ATP planlægger i løbet af 2013 at konkurrenceudsætte it-understøttelsen af administrationen af både sygedagpenge- og barseldagpengeområdet. Konkurrenceudsættelsen forventes at ske gennem begrænsede udbud, som vil omfatte både systemudvikling samt drift og vedligehold i en efterfølgende periode (servicebureauløsning). De nye systemer forventes at kunne idriftsættes primo For at sikre, at konkurrenceudsættelserne realiserer målsætningerne, gennemfører KOMBIT og ATP i fællesskab en analyse af, hvilke samarbejdsmodeller omkring de forestående konkurrenceudsættelser, der vil være optimale for alle parter. ATP og KOMBIT ønsker derfor at vurdere fordelene ved fælles udbud og systemkomponenter i forhold til øget kompleksitet og afhængigheder mellem de to anskaffelser. Side 2/5

3 4. Domæneområderne De to domæneområder, barseldagpenge og sygedagpenge, er kendetegnet ved en række grundlæggende ligheder. Frem for alt fordi de i hovedtræk er skåret efter sammen dagpenge-forløb, hvilket bl.a. skyldes at ordningerne tidligere har været samlet i samme lovgivning. Lovgivningerne forventes fremover at udvikle sig i hver sin retning. Områderne har imidlertid også en række grundlæggende forskelle i dag, som også forventes at eksistere fremover. Det betyder, at designet af nye løsninger skal håndtere forskellige behov ang. snitflader, processer med videre. Hertil kommer, at ATP leverer teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark, der er en selvstændig myndighed med myndighedsansvar for administration af ydelsesområder og at løsninger er lovmedholdelige. KOMBIT er et indkøbsfællesskab på vegne af samtlige landets 98 kommuner. Forskelle og ligheder mellem de to domæneområder m.v. er opsummeret i nedenstående tabel. Barseldagpenge Sygedagpenge Lovgivning Barselsloven Sygedagpengeloven Modtagere Omfattede Overordnet forløb Mulig opstart Opfølgning Ydelsespersoner * Perioder* Forlængelser* Dokumentation* Finansiering af ydelse* Delvis ydelse Sats Grundlag* Den fraværende eller dennes arbejdsgiver Lønmodtagere, ledige og selvstændige. Biveje for nyuddannede, lønnet praktik, ophold i udlandet mv. Samme perioder og ydelsesforløb (f.eks. 4/5 uger). Områdespecifikke hændelser påvirker forløb Initieres af person via selvbetjeningsløsning (forventet). Arbejdsgiver bekræfter løn under barsel via NemRefusion. Nej Den fraværende plus barn og øvrig forælder 4-5 typer af orlov fordelt på 52 uger. Kan udskydes og opdeles af fraværende. Ja (objektive kriterier, dog subjektive kriterier omkring sygdom) Primært ved sygdom og adoption (ca. 25 % af sagerne) 100 % statslig (dog 50 % statslig og 50 % kommunal for alvorligt syge børn) Ja i forbindelse med forældreorlov Initieres af arbejdsgiver via NemRefusion. Fraværende supplerer oplysninger via selvbetjeningsløsning (forventet). Ja (inden udgangen af 8. uge) (foretages i kommunens jobcenter) Den fraværende Op til 52 uger fordelt på 30 dages arbejdsgiverperiode og resten som dagpengeperiode (varierer). Afhænger af fraværendes medvirken og raskmelding. Ja (subjektive kriterier) Oplysningsskema, som KL og AMS arbejder på at udfase Varierende kommunal og statslig (afhænger af periodens længde og fraværendes medvirken) Ja i forbindelse med delvis raskmelding (subjektiv vurdering) Satsberegning forventes omlagt og automatiseret via eindkomst Beskæftigelseskrav og satsberegning forventes omlagt og automatiseret via eindkomst Side 3/5

4 System-afhængigheder (integrationer) Barseldagpenge Sygedagpenge I stort omfang sammenfaldende. Barseldagpenge er dog afhængig af barselplan og fødselsoplysninger, mens sygedagpenge er afhængig af oplysninger fra jobcenter. Sager (pr. år) Ca Ca Udbetalinger (pr. år) 9,9 mia. kr. 14,7 mia. kr. Sagsbehandlere Ca Sagsbehandlingsenheder 1 myndighed (5 regionale centre) 98 kommunale myndigheder Governance Ressortmyndighed KOMBIT har ansvar for at tilvejebringe ATP har ansvar for at realisere effektiviseringspotentiale, og sikre administrative effektiviseringer, og løsningens lovmedholdelighed og videreudvikling på kommunernes sikre løsningens lovmedholdelighed vegne Arbejdsmarkedsstyrelsen Tabel 1: Oversigt over forskelle og ligheder på syge- og barseldagpengeområdet. * markerer uddybende forklaring nedenfor. Enkelte dele af tabellens indhold er uddybet i det følgende: Ydelsespersoner : Sagsstrukturen kan vise sig at være forskellig, idet den evt. vil ønskes baseret barn/graviditet/forældre og disses arbejdsgivere på barseldagpengeområdet. På sygedagpengeområdet er en sag knyttet til den sygemeldte og dennes arbejdsgiver. Perioder og Forlængelse: På barseldagpengeområdet kan den fraværende enten alene eller sammen med arbejdsgiveren vælge at udskyde ydelse. På sygedagpengeområdet afhænger perioden af den fraværendes raskmelding, som stopper ydelsen, hvorfor der ikke kan indsættes noget forudbestemt stop. Sygedagpenge ydes dog max. i en periode på 52 uger over 18 måneder (kommunen kan, efter skøn, forlænge ydelsen, hvis den fraværende f.eks. er på vej tilbage i job). Finansiering af ydelse: På barseldagpengeområdet er der som udgangspunkt 100 % statsrefusion. På sygedagpengeområdet afhænger omfanget af statsrefusionen af sygdomsperiodens længde og den fraværendes medvirken (oplysninger herom indhentes fra kommunens jobcenter-system). Selve opbygningen med refusion overfor arbejdsgiverne er i hovedtræk identiske. Grundlag: Beskæftigelseskravet for de to områder er enslydende. Det er således stort set de samme grupper, der er omfattet. Der er dog forskellige krav til længden af ansættelse for lønmodtagere, ligesom selvstændige i højere grad er afhængig af forsikringsdækning for tilkendelsen af sygedagpenge. Dokumentation: Barseldagpenge udbetales til personer, som har barselorlov. Sygedagpenge ydes alene i forbindelse med sygdom, og dokumentationen herfor skal indgå i bevillingen. På begge områder arbejdes der på øget brug af bl.a. eindkomst, således at data og betingelser automatisk kan kontrolles heri. I administrationen af sygedagpenge foretager kommunens jobcenter opfølgning overfor borgerne, og indkalder dem til samtale mv. (disse aktiviteter administreres i kommunens jobcenter-system). Der er ingen opfølgning på barseldagpengeområdet. Side 4/5

5 5. Spørgsmål til potentielle leverandører På baggrund af notatets indhold ønsker ATP og KOMBIT, at interesserede leverandører overvejer de nedenstående spørgsmål (det er ikke en forudsætning, at alle spørgsmål besvares). 1) Har leverandøren referencer til lignende løsninger hos andre kunder i andre lande eller i sammenlignelige sektorer? 2) Hvilke muligheder ser leverandøren i en samlet konkurrenceudsættelse af systemerne på syge- og barseldagpengeområdet sammenlignet med to udbud, jf. skitseringen af de to områder i afsnit 4? 3) Hvilke udfordringer ser leverandøren i en samlet konkurrenceudsættelse af systemerne på syge- og barseldagpengeområdet sammenlignet med to udbud, jf. skitseringen af de to områder i afsnit 4? Og hvilke forslag har leverandøren til imødegåelse af disse udfordringer? 4) Hvordan vil et samlet udviklings- og implementeringsforløb hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges? Anbefaler leverandøren at udvikle et fælleslag der bagefter kan specialiseres; eller vil man starte med at udvikle den ene domæne-løsning, der bagefter kan kopieres og tilrettes? 5) Såfremt systemerne konkurrenceudsættes samlet, hvilke udfordringer ser leverandøren i efterfølgende at håndtere ét system i samarbejde med to kontraktholdere (KOMBIT og ATP)? Og hvilke krav stiller det til beslutningskraft, governancestruktur m.v.? 6) Hvad vurderer leverandøren indledningsvist omkostningerne (i mandemåneder) ved udviklingen af systemer på syge- og barseldagpengeområdet? Og hvordan påvirkes omkostningerne ved at samle opgaven i en samlet konkurrenceudsættelse og udvikling? 7) Hvad er leverandørens indledningsvise vurdering af omkostninger til drift, service, support og vedligehold? 8) Eksisterer der særlige barrierer, risici og udfordringer (forretningsmæssige, tekniske m.v.), som kan afholde leverandøren fra at byde? 9) Hvilke incitamentsstrukturer vil være hensigtsmæssige for at understøtte den gode leverance, herunder optimere slutgevinsterne (effektiviseringsmuligheder, brugertilfredshed, øget selvbetjening m.v.)? Side 5/5

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG

SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG SYGEDAGPENGEUDBETALING FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG København den 21. sep 2013 - Final 1 Indhold 1 Baggrund for analyse... 34 2 Hovedresultat betydeligt effektiviseringspotentiale... 34 3 Effektivisering på

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune - Anbefalinger til en styrkelse af kontrolområdet Udarbejdet i forbindelse med projekt styrkelse af den borgerrettede kontrol

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere