UEB Underentreprisebetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UEB Underentreprisebetingelser"

Transkript

1 UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær HERLEV

2 Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds med. En entreprise udført af ByggeKompagniet CPH skal søges gennemført i et gnidningsfrit og godt samarbejde i såvel forholdet entreprenør contra bygherre og teknikere, som mellem entreprenørerne indbyrdes. I det efterfølgende betegnes ByggeKompagniet CPH som bk-cph.dk. Som hovedregel hviler samarbejdet mellem bk-cph.dk og underentreprenørerne på samme grundlag, som de vilkår bk-cph.dk har overfor bygherren. For at forebygge misforståelser, og deraf følgende uoverensstemmelser, præciseres følgende regler for samarbejdet mellem bk-cph.dk og bk-cph.dk underentreprenører: Entreprisegrundlag Grundlaget for accepten (samarbejdet) er efterfølgende dokumenter i den anførte rækkefølge: 1. Gældende love, regulativer, anordninger og lignende, 2. Acceptskrivelsen, 3. Nærværende underentreprisebetingelser, 4. bk-cph.dk udbudsbrev med tilhørende bilagsfortegnelse for det pågældende arbejde, samt eventuelle rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet). AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, (AB 92) med de fravigelser, der fremgår af udbudsmaterialet og med efterfølgende tilføjelser, der i tilfælde af uoverensstemmelser, er først gældende: 2, stk. 2 bk-cph.dk udbudsskrivelse indgår som en del af udbudsmaterialet. 5, stk. 4 Overdragelse af udførelsen til anden entreprenør kan kun ske efter aftale med bkcph.dk. 7 bk-cph.dk stiller kun betalingssikkerhed, i det omfang en sådan opnås hos bk-cph.dk bygherre. 10, stk. 4 Arbejdet kvalitetssikres som beskrevet i bcph.dk kvalitetsstyringshåndbog og den, specielt for sagen, udarbejdede kvalitetssikringshåndbog. Underentreprenøren er forpligtet til, loyalt, at medvirke i kvalitetssikringsproceduren. 25 Hvis en underentreprenør er skyld i en ansvarspådragende forsinkelse, hæfter denne for hele erstatningskravet. 28 Endelig aflevering af underentreprisen sker først i forbindelse med bk-cph.dk aflevering til bygherren. Frister for frigørelse af garantiforpligtelser og lignende følger denne afleveringsdato. Sikkerhedsforhold Underentreprenøren har, indenfor eget arbejdsområde, ansvaret for, at sikkerhedsbestemmelser overholdes i henhold til lovens krav. Udgave 1 Side 2

3 Såfremt sikkerhedsbestemmelserne ikke overholdes, er bk-cph.dk berettiget til, uden forudgående meddelelse, at lade de manglende arbejder udført for underentreprenørens regning. Byggepladsforhold Hvor intet andet aftales, afholder underentreprenøren udgifter til egne folke- og materialeskure. Placering af skure aftales med bk-cph.dk. bk-cph.dk indhenter de nødvendige myndighedstilladelser. Såfremt skurene, under entreprisens forløb, kræves flyttet fra en af bk-cph.dk anvist plads, vil bk-cph.dk udføre flytningen og afholde udgiften hertil. Ved mindre underentrepriser, hvor der ikke er behov for et helt arbejdsskur, kan der, efter aftale med bk-cph.dk, etableres et fællesskur. Herfor beregnes en forholdsmæssig andel af lejeudgiften med tillæg på 50% til rengøring m.v. Hvor forholdene nødvendiggør det, etablerer bk-cph.dk adgangsstier til bygninger og skure. Arbejdsveje og hegn om byggepladsen udføres kun i de tilfælde, hvor det er krævet i udbudsmaterialet. I samråd med underentreprenørerne kan det dog bestemmes, at der etableres hegn og/eller vagtordning til forhindring af tyverier. Udgifter til sådanne sikringer deles mellem entreprenørerne i forhold til entreprisens størrelse. Udover skiltning på egne skure må skilte kun opsættes efter aftale med bk-cph.dk. Midlertidige installationer Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, udfører bk-cph.dk installationer efter følgende retningslinier: Lysinstallationer i de skure bk-cph.dk har opstillet og orienteringsbelysning på byggeplads og i bygning i henhold til lovens krav. El-udtag med 220 V/10 Amp. stikkontakter i rimeligt omfang, hvorved i etageejendomme forstås 3-4 stk. pr. opgang pr. etage, 3 x 380 V/16 Amp. stikkontakter oprettes kun efter speciel aftale med bk-cph.dk, Hvor ejendommens permanente el- installationer kan anvendes, oprettes kun midlertidige installationer i skure og på stilladser, bk-cph.dk betaler el-forbrug; dog ikke til opvarmning af uisolerede skure, eller skure der ikke er forsynet med natsænkning på el-varmen. bk-cph.dk yder ikke erstatning ved eventuelle strømudfald. Hvad underentreprenøren herudover behøver i form af arbejdsbelysning, forsyningsledninger til maskiner, håndværktøj og lignende samt til egne skure, påhviler det hver enkelt at etablere. Lagerplads Materialeoplag på byggepladsen må kun etableres efter aftale med bk-cph.dk. Såfremt et sådant materialelager kræves flyttet, af hensyn til andre entreprenørers arbejde, skal dette gøres uopholdeligt og for den pågældende entreprenørs egen regning. Materiale- og/eller værkstedsplads kan, hvor forholdene tillader det, indrettes i bygningen, men kun efter aftale med bk-cph.dk. Brugeren foranlediger selv sådanne rum indrettet og aflukket og skal på det aftalte tidspunkt, aflevere rummet i samme stand som det modtages. Skal en anden entreprenør udføre arbejde i rummet, skal dette kunne ske uhindret. Udgave 1 Side 3

4 Oplagring af materialer i de rum/afsnit, hvori de skal anvendes, tillades i det omfang det ikke er til ulempe eller skade for forudgående eller igangværende arbejder i rummet/afsnittet. Eventuelle flytninger af oplag, af hensyn til egne eller andre entreprenørers arbejde, skal ske straks og uden ekstrabetaling. Hvor arbejdet udføres i beboede ejendomme kan oplagring på arbejdspladsen ikke påregnes. Stillads I udbudsmateriale eller acceptskrivelse er anført, i hvilket omfang bk-cph.dk stiller stillads tilrådighed. Stilladser, stiger m.v. skal altid opfylde loven og Arbejdstilsynets krav. Renholdelse Alle, der er beskæftiget på byggepladsen, skal medvirke til, at denne stedse er ren og ryddelig. Ved indvendige arbejder skal der støvsuges. Når en underentreprenør er færdig med et afsnit, dog mindst 1 gang om ugen, skal alt affald samles og henlægges i en af bk-cph.dk anvist container eller affaldsplads. bk-cph.dk fjerner containere/affaldsbunker. Ved arbejde i beboede lejligheder skal affald fjernes umiddelbart efter udførelsen af hver enkel operation. Såfremt oprydning, trods påtale fra bk-cph.dk, ikke sker, foretages denne af bk-cph.dk og udgiften hertil fordeles på de implicerede parter efter bk-cph.dk skøn. Affaldet skal sorteres efter gældende regler. Hvis dette ikke sker, vil den, der forsynder sig mod reglerne, blive pålagt sorteringsafgiften. Ved deciderede nedbrydningsentrepriser, hvortil også regnes udtagning af vinduer, fjernelse af hele etageadskillelser og lignende, fjerner nedbrydningsentreprenøren selv affaldet fra dette. Kemikalie-, asbestaffald og lignende skal fjernes umiddelbart efter nedtagningen ved den pågældende entreprenørs foranstaltning og for dennes regning. Skader Betaling for udbedring af skader påhviler altid skadevolderen. I tilfælde, hvor en entreprenør beskadiger en anden entreprenørs arbejde, ser bk-cph.dk helst, at udbedringen afgøres som et internt mellemværende de to entreprenører imellem. Såfremt enighed herom ikke kan opnås, udbedrer bk-cph.dk skaden for skadevolderens regning, om fornødent ved tilbageholdelse i dennes tilgodehavende. Skader på egne arbejder skal påtales overfor bk-cph.dk, så snart de opdages eller burde være opdaget. Undladelse heraf medfører, at den pågældende selv hæfter for udbedringsudgiften. Nærværende bestemmelser tilsidesætter ikke den enkelte entreprenørs pligt til at aflevere mangelfrit arbejde. Hvor der ved arbejde i beboede lejligheder sker skader på beboerens effekter, skal dette omgående meddeles til bk-cph.dk. Beboerkontakt Hvor arbejdet udføres i beboede ejendomme, må dette udføres med størst mulig hensyntagen til beboerne. Forskydning af arbejdstiden indenfor de overenskomstmæssige rammer må tåles uden tillægsbetaling. Adviseringsproceduren, som den anvises af bk-cph.dk eller fremgår af udbudsmaterialet, skal følges. bk-cph.dk udarbejder adviseringssedler og lignende. Udgave 1 Side 4

5 Byggemøder Underentreprenøren har pligt til at deltage i de byggemøder og sikkerhedsmøder, som han/hun indkaldes til. bk-cph.dk kan vælge, enten at alle entreprenører deltager i de byggemøder, som byggeledelsen indkalder til eller, at kun bk-cph.dk deltager i disse møder. I sidstnævnte tilfælde afholdes, på bk-cph.dk foranledning, underentreprenørmøder, som bk-cph.dk refererer. Beslutninger ved disse møder sidestilles i retslig henseende med beslutninger ved byggemøder. Tillægsarbejder Aftaler om betaling for tillægsarbejder kan kun træffes med bk-cph.dk. I princippet må intet tillægsarbejde igangsættes, før det er skriftligt bestilt og prisen aftalt. I presserende tilfælde kan tillægsarbejder dog bestilles mundtligt, med eller uden samtidig prisaftale. Sådanne aftaler skal bekræftes skriftligt senest ved næstkommende bygge-/underentreprenørmøde. Alle aftaler om tillægsarbejder skal være bekræftet på en aftaleseddel, før de kan betales. Hvor prisen ikke er aftalt forud, kræves den specificeret med materiale- og tidsforbrug. Hvor bygherren forlanger anvendt specielle aftalesedler, kan bk-cph.dk også kræve disse anvendt i forholdet mellem bk-cph.dk og underentreprenøren. bk-cph.dk kan forbeholde sig bygherrens accept før en aftale med en underentreprenør accepteres. Tillægsarbejder betales sammen med a conto begæringer/slutregning. Betaling bk-cph.dk betaling til underentreprenørerne sker i månedlige rater. A contobegæring og dertil knyttede faktura på tillægsarbejder skal, for at kunne medtages, være bkcph.dk i hænde senest 2 hverdage før udløbet af måneden. Ved slutregninger er fristen 6 hverdage. Betaling fra bk-cph.dk til underentreprenørerne sker senest 5 hverdage efter den første i den efterfølgende måned, altså ca. 35 dage. Det anbefales, at beløbsstørrelser aftales med bk-cph.dk før fremsendelsen. Sker det ikke, forbeholder bk-cph.dk sig ret til at ændre beløb, som bk-cph.dk ikke finder, at der er udført arbejde for. Udgave 1 Side 5

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Fællesbetingelser. Juni 2013

Fællesbetingelser. Juni 2013 Fællesbetingelser Juni 2013 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere