Salgs- & leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- & leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005

2 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit, og Expedits kunde, i det følgende kaldet kunden. B. Ændringer Aftale om eventuelle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige, såfremt disse er godkendte af såvel kunden som Expedit og herefter skriftligt bekræftede af Expedit. 2. priser A. Moms og afgifter, valuta Alle priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer etc. er ekskl. dansk moms samt andre afgifter af enhver art. Alle priser er i DKK, med mindre andet er aftalt eller i øvrigt har været normalt gældende i samhandel mellem kunden og Expedit. B. Valutakurser Expedit kan med omgående virkning og uden varsel justere salgspriser i forlængelse af devaluering eller revaluering af valuta anvendt i forhold til Expedits leverandører eller kunden. C. Prisliste, pris pr. enhed Priser i Expedit prislister gælder pr. enhed af varen uanset pakkeenhed og antal i denne. Ved ordremængde hvor pakkeenhed afviges, kan prisen tillægges et anbrudstillæg i henhold til gældende prisliste pr. enhed for de varer, som ikke leveres i hele pakkeenheder. D. Tillæg og gebyrer For haste- og mindre leverancer beregnes gebyr ifølge gældende prisliste. For øvrige gebyrer og tillæg henvises der i øvrigt til Expedits til enhver tid gældende prisliste. 3. tilbud A. Gyldighed Tilbud afgivet skriftligt er bindende for Expedit og gældende i 1 måned fra tilbudsdato. For Expedit standardvarer tages dog forbehold for mellemsalg. Hvor der i et tilbud alene er angivet en leveringstid uden konkret leveringsdato, kan Expedit ændre såvel salgspriser som betingelser i tilbuddet som følge af kostpris- og lønstigninger, forsinkelser, materialemangel, lovændringer, afgiftsændringer og lignende. 4. initialomkostninger A. Pris Kunden betaler prototyper og nødvendige værktøjer til produktion af specielt udviklede varer. Kundens andel af disse omkostninger omfatter de faktisk medgåede materialer tillagt et administrationsgebyr samt de faktisk medgåede fremstillingstimer til gældende salgspris. Expedits andel omfatter konstruktion og indirekte tid til fremstillingen samt for værktøjer endvidere omkostning for lager og vedligeholdelse. 2

3 B. Betaling Prototyper faktureres ved leveringen og værktøjer til produktion af specielt udviklede varer faktureres sammen med første leverance af varen, hvortil værktøjer hører. Betalingsbetingelsen er som i øvrigt gældende mellem kunden og Expedit. C. Værktøjer Værktøjer opbevares hos Expedit og kan ikke udleveres for produktion hos kunden eller hos anden producent, uanset de er helt eller delvist betalt af kunden, da de er Expedits ejendom. Expedit vedligeholder normalt værktøjer uden beregning for kunden. Værktøjer opbevares og vedligeholdes i maksimalt 2 år efter seneste leverance af den vare, værktøjet er beregnet til. Hvis der herefter ikke er aftalt og leveret ny ordre af varen indenfor de følgende 3 måneder, vil værktøjet efter forudgående varsel til kunden blive destrueret. Øvrige specifikationer for produktionen, som tegninger og materiale- og proceslister opbevares i yderligere 2 år, hvorefter dette materiale destrueres uden yderligere varsel til kunden. 5. levering A. Ordrebekræftelse Expedit bekræfter alle ordrer ved fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Sammen med nærværende salgs- og leveringsbetingelser og eventuelt tilbud fra Expedit er ordrebekræftelsen gældende aftale for levering af ordren, herunder indhold og antal af varer. Kunden skal kontrollere at denne er i overensstemmelse med den ønskede vareleverance. Er dette ikke tilfældet, skal kunden inden 2 arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen give meddelelse til Expedit, som efter eventuel rettelse af ordren fremsender ny ordrebekræftelse. Expedit kan, med mindre der er tale om en åbenbar fejl i ordrebekræftelsen, levere den ordrebekræftede vare, hvis produktion af varen er påbegyndt eller gennemført på det tidspunkt, hvor kunden meddeler fejl eller ønsker ændring i en ordre. Såfremt kunden ønsker at stoppe eller annullere en afgivet ordre og Expedit accepterer dette, har Expedit ret til at få dækket de indtil dette tidspunkt medgåede direkte og indirekte produktionsomkostninger tillagt et administrationsgebyr. B. Leveringstid Leveringstiden regnes fra modtagelse af kundens ordre, når denne kan anerkendes af Expedit. For nye varer regnes leveringstid fra kundens accept af beskrivelse, tegning eller prototype. Forsinkelse af en vareleverance på grund af forsinket accept eller ændring i vare efter ordredato berettiger ikke til annullering af ordren eller til dekort på denne. C. Lager Expedit kan tilbyde ordreproducerede og kundespecifikke varer opbevaret på kundelager mod betaling af tillæg og indgåelse af lagerholdsaftale. Expedit kan benytte lager såvel i egne som fremmede lagerfaciliteter. Lageromkostninger for lager og forsikring oplyses separat. Ved indgåelse af lagerholdsaftale udarbejdes en skriftlig aftale om hvornår kunden skal aftage evt. rest lager samt hvordan lageromkostninger og forsikring af lager skal faktureres. Trods faktureringen af vareleverancen er ansvar og risiko for de lagrede varer Expedits, og kunden overtager først ansvaret og risikoen for de lagrede varer ved leveringen fra Expedit. D. Mængdetolerance Med mindre andet er aftalt leverer Expedit i faste, aftalte mængder. 3

4 E. Leveringsbetingelse Leveringsbetingelsen er CIF mod betaling af omkostninger (i overensstemmelse med lov om køb 64) aftalt modtageadresse med fakturering af faktiske omkostninger (omkostning, forsikring og fragt) for forsendelsen. Eventuelle skader på vareleverancer opstået under transporten skal omgående og uden ugrundet ophold efter modtagelsen anmeldes til Expedit, samt påtegnes fragtbrevet. Eventuelle mangler og fejl i henhold til pkt. 7 skal anmeldes til Expedit. F. Transportemballage Hvor Expedit vurderer, at der er behov for speciel transportemballage for at beskytte varerne fra Expedit til aftalt leveringsadresse, udføres denne for kundens regning og faktureres sammen med vareleverancen. Paller og palleemballage leveres dog enten efter regning eller uden beregning ved modtagelse af tilsvarende bytteemballage. G. Force majeure Expedit skal levere varer og ydelser i det omfang dette er muligt under normale omstændigheder, og Expedit kan kun fritages for leveringsforpligtelsen i tilfælde af strejke, lockout, krig, produktionsforbud, vareknaphed, skærpede myndighedskrav, eller anden force majeure, som er udenfor Expedits kontrol, og som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør leveringen. H. Returvarer Expedit kan tilbyde returnering af ubrugte og ubeskadigede forsvarligt emballerede standardvarer, men altid kun efter forudgående aftale i hver enkelt tilfælde. Varer som er ordreproduceret eller hjemtaget tages ikke retur. Hvis der imidlertid er indgået en skriftlig lagerholdsaftale på konkrete produkter, modtages disse dog retur af Expedit med henblik på fortsat opbevaring og sådan at kunden er forpligtet til efterfølgende at aftage produkterne jf. tidsfrist i lagerholdsaftalen. Returvarer skal enten vedlægges kopi af faktura, ordrebekræftelse eller følgeseddel påført navnet på den Expedit medarbejder, som returneringen er aftalt med. Tidsfristen for returnering er en måned efter faktura dato. Aftalte og korrekte modtagne returvarer krediteres den fakturerede pris fratrukket administrationsgebyr for returtagningen ifølge gældende prisliste. Returfragt og forsikring af korrekt leverede varer påhviler kunden. Expedit forbeholder sig ret til at afvise returforsendelser, hvis ovennævnte punkter ikke er opfyldt. 6. betaling A. Betalingsbetingelse Betalingsbetingelsen er netto kontant regnet fra fakturadato. Delleveringer af en ordre vil blive faktureret ved forsendelsen af disse, og betaling skal ske i henhold til betalingsfristen for hver enkelt faktura. B. Morarenter, rykkergebyr og inkassogebyr Fakturering foretages normalt samme dag, som vareleverancen er afsendt fra Expedit. Efter sidste betalingsdato tillægges forsinkelsesrente jf. gældende dansk lovgivning, dog minimum 100,- pr. rentenota. Rentenota fremsendes én gang pr. måned. Expedit forbeholder sig ret til, efter meddelelse om dette til kunden, at betaling af skyldige beløb efter udstedelse af rentenota først vil blive anvendt til betaling af forsinkelsesrente og dernæst til betaling af vareleverancer. Expedit kan kræve rykkergebyr og inkassogebyr i overensstem- 4

5 melse med rentelovens regler herom. C. Kontoudtog Expedit udsender hver måned kontoudtog til kunden visende åbne poster, poster siden sidste kontoudtog samt ultimo saldo. Kunden skal kontrollere kontoudtog, og skal ved uenighed om poster eller ultimo saldo omgående meddele Expedit dette. Expedits revisor udsender efter eget skøn kontoudtog til udvalgte kunder visende ultimo saldo. Kunden skal ved modtagelse af et sådant kontoudtog kontrollere dette, og ved uenighed om ultimo saldo give meddelelse til Expedits revisor. Ved enighed om ultimo saldo skal kontoudtog returneres til Expedits revisor i underskrevet stand. D. Tilbageholdelse af betaling Hvis en vareleverance ikke er komplet eller er med mangler og fejl i varerne, kan kunden tilbageholde maksimalt 10% af den samlede fakturaværdi inkl. moms indtil 8 dage efter, at Expedit har udbedret manglen eller fejlen. E. Ejendomsret Ejendomsretten til det solgte overgår først til kunden, når den fulde købesum er betalt. F. Sikkerhed Expedit kan kræve tilfredsstillende sikkerhed for kundens betaling af en aftalt vareleverance og/eller ydelse. 7. mangler og fejl (reklamation) A. Varemodtagelse hos kunden Kunden skal straks efter modtagelsen af en vareleverance kontrollere, at denne er i overensstemmelse med følgeseddel samt kontrollere produkternes kvalitet. B. Reklamation Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor Expedit uden ugrundet ophold efter leveringen eller efter konstaterede mangler eller fejl. C. Udbedring af mangler og fejl Kan kunden indenfor 1 år efter faktisk leveringsdato påvise mangler eller fejl ved leverede varer, skal Expedit uden ugrundet ophold og vederlagsfrit udbedre sådanne, som hidrører direkte fra anvendte materialer og arbejdsprocesser. Den i købeloven 54 fastsatte reklamationsfrist ændres således til 1 år. Expedit kan efter eget valg foretage udbedring ved at: ombytte varen ved levering af ny tilsvarende vare til kunden, reparere den leverede vare hos kunden eller hos Expedit, kreditere kunden for de mangelfulde varer mod returnering af disse, eller ved at: yde kunden et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale. Expedit skal ikke udbedre mangler og fejl, som er opstået ved arbejde udført på den leverede vare af kunden eller tredjemand, eller som skyldes, at kunden har anvendt varen til andet formål end angivet i Expedits specifikationer. Expedit bestræber sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med Expedits fastsatte kvalitet eller specifikationer indenfor grænsen af almindelig kommerciel nøjagtighed, således at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet. 5

6 8. erstatningsansvar A. Begrænset ansvar Expedits eventuelle erstatningsansvar for ethvert forhold, herunder mangler, forsinkelse og opbevaring af lager, er begrænset til den pris, som kunden har betalt for varen. Expedit skal aldrig yde erstatning for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt. 9. produktrettigheder A. Ejendomsret/ophavsret Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelser, prototyper m.v. er Expedits ejendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom. Immaterielle rettigheder til en vare udviklet af Expedit, herunder ophavsrettigheder, knowhow, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne grundlag for patenter, forbliver bestandigt Expedits ejendom, og der kan alene for kunden aftales brugsrettigheder i nærmere bestemte udtrykkelige aftalte markedsområder. 10. produktansvar A. Personskade Expedit er alene ansvarlig for skade på kundens eller tredjemands person i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar, dvs. hvis det godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Expedit vare. B. Tingskade Expedit er alene ansvarlig for skade på kundens eller tredjemands ting, hvis det godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Expedit vare, og at denne defekt skyldes fejl eller forsømmelse hos Expedit eller Expedits medarbejdere. C. Anden skade Expedit er ikke ansvarlig for anden skade end nævnt under punkt 10.A og 10.B. D. Indirekte tab Expedit er ikke ansvarlig for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt. E. Regres I det omfang Expedit pålægges produktansvar overfor tredjemand, skal kunden holde Expedit skadesløs, således at Expedit ikke stilles ringere end det fremgår af pkt. 10.A, 10.B, 10.C og 10.D. 11. tvister og uoverensstemmelser Hvis intet andet er aftalt, skal alle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Expedit, som er baseret på disse salgs- og leveringsbetingelser eller af parternes aftale i øvrigt, eller som vedrører forståelsen heraf, afgøres efter dansk ret ved Expedits værneting i Danmark. Ved leverancer til udlandet skal Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) ikke komme til anvendelse på parternes retsforhold. 6

7

8 w expedit a/s toftegaardsvej 4 dk-8370 hadsten tel.: fax: Salgs- og leveringsbetingelser, januar 2005

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere