DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den December Vejregelrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet"

Transkript

1 UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet

2

3 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET Leverings- og aftageforpligtelse 1.2 Fast pris og dennes betaling Dokumenter Tider og tidsfrister Regnefejl i leverandørens tilbud Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 4 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Sikkerhedsstillelse 4 3. LEVERING 5 4. DOKUMENTATION 5 5. BETALING Prisregulering Betaling 7 6. SÆRLIGT OM LEVERINGSSTANDSNING OG OPHÆVELSE Ordregivers hæveret Leverandørens ret til at indstille leverancerne Leverandørens hæveret 7 7. TVISTER Værneting 7 Bilag A. Transportdokument Bilag B. Standardformular for sikkerhedsstillelse

4

5 Betingelser (eksempel), Vejsalt 1. AFTALEGRUNDLAGET 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse Leverandøren forpligter sig til i kontraktperioden at levere de af ordregiver ordrede mængder, indenfor følgende årlige rammer: Ved bestilling af flere vejsalttyper opdeles mængderne på typer. Mængderne gælder for hvert år. Minimalt forbrug skal aftages. hvert år. Minimalt forbrug x.000 t. Gennemsnitligt forbrug y.000 t. Maksimalt forbrug z.000 t. Ordregiver forpligter sig til at aftage sit samlede forbrug af vejsalt i kontraktperioden hos leverandøren. 1.2 Fast pris og dennes betaling Årstal anføres. Leverancen er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 30. september 20xx. 30. september er valgt for at der kan fyldes op i lagrene om sommeren inden prisregulering. Der er således tale om en fastprisperiode på 1½ år. Alternativt kan anføres: Dokumenterne er tilgængelige på ordregivers køberprofil hvor supplerende oplysninger i tilbudsperioden ligeledes vil blive offentliggjort. 1.3 Dokumenter For leverancen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag, dateret b) Disse betingelser, dateret c) Specifikationer, december 2009 d) Tilbuds- og afregningsgrundlag, dateret Dokumenterne er fremsendt sammen med nærværende betingelser. 1.4 Tider og tidsfrister Rammekontrakten kan påregnes indgået senest den dd/mm/åååå. Kontraktens løbetid må maks. være 4 år, som anført i BUT. Rammekontrakten omfatter leverancer i perioden fra 1. maj 20xx til 30. april 20yy. Sommerleverancen omfatter opfyldning af ordregivers saltdepoter og skal finde sted i perioden 1. maj til 3

6 Betingelser (eksempel), Vejsalt 30. september. Aftale om leveringstid og leveringstakt finder sted under kontraktforhandlingerne. For efterfølgende år aftales dette inden den 1. maj. Vinterleverancen finder sted i perioden fra 1. oktober til 30. april. Vinterleverancen skal sikre, at ordregiver til hver en tid har tilstrækkeligt med vejsalt til glatførebekæmpelse på vejnettet. Vinterleverancen vil blive opdelt i én til flere delleverancer, hvor de tidligste delleverancer normalt vil omfatte opfyldning af saltdepoterne, medens de seneste delleverancer vil skulle sikre tilstrækkeligt med vejsalt i depoterne til vinterens afslutning. Størrelsen fastsættes ud fra depoternes størrelse. Leverandøren kan påregne, at delleverancer ikke vil være på mindre end xxx t pr. gang Ordregiver afgiver løbende gennem vinteren bestilling på delleverancer. Delleverancer skal leveres senest 10 arbejdsdage efter afgivelse af bestilling. Ved overskridelse af denne tidsfrist betales bod på 1 % pr. arbejdsdag af værdien af de forsinkede leverancer. Ud over bod betales ordregivers evt. meromkostninger til erstatningsleverancer og omstilling af saltspredere. 1.5 Regnefejl i leverandørens tilbud Ved regnefejl i leverandørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den tilbudte sum. 1.6 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ordregiver kan overdrage aftalen til en anden vejmyndighed. Leverandøren kan overdrage retten til betaling i henhold til aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Transportdokument skal udformes som angivet på bilag A. Anføres kun såfremt der kræves udført materialeanalyser. Leverandøren skal oplyse hvilket laboratorium der foretager materialeanalyserne. Laboratoriet skal være akkrediteret til de pågældende analyser. 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 2.1 Sikkerhedsstillelse Det gennemsnitlige årlige forbrug bør være det der indgår i Tilbudslisten. Leverandøren skal stille en sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser på 10 % af tilbudsprisen beregnet på et gennemsnitligt årligt forbrug. 4

7 Betingelser (eksempel), Vejsalt En normal AB 92 sikkerhedstillelse kan også accepteres. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen udformes som angivet på bilag B. 3. LEVERING Sikkerhedsstillelsen indestår til rammekontraktens sidste leverance er godkendt, normalt senest den 31. maj i afslutningsåret, med mindre ordregiver forinden har fremsat krav begrundet i leverandørens misligholdelse af rammekontrakten. Levering skal foretages direkte fra skib eller fra overdækket lager til én eller flere af følgende saltdepoter. Ordregiver anfører ved bestillingen fordeling af salt mellem depoterne. Adresse på saltdepot nr. 1 Adresse på saltdepot nr. 2 Osv. Det nøjagtige vilkår for leveringen skal anføres, fx ved disse tekster: Leveringsvilkår omfatter fx: om leverandøren selv skal stakke saltet Salthallens frie højde og port mål Maksimal og minimal leveringshastighed, så ordregiver selv kan følge med Vejsalt skal leveres i saltdepotet sat op i indtil x m højde. Leverandøren skal selv sørge for opsætning med gummiged eller lignende. Salthal nr. 1's indvendige frie højde er x m, og portens lysning er h * b = x * y m. Salthal nr. 2's indvendige frie højde er y m, og portens lysning er h * b = x * y m. Alle leveringer skal gennemføres og afsluttes inden for en kalenderdag. osv. for hvert saltdepot. Vejsaltet skal ved nedbør under transporten være overdækket. 4. DOKUMENTATION Der henvises til vejledningens afsnit for valg af dokumentationsniveau. Såfremt der ikke ønskes prøvning af den enkelte leverance anføres: Leverandøren skal dokumentere kvaliteten af det leverede vejsalt ved at fremsende kopi af sin egenkontrol. 5

8 Betingelser (eksempel), Vejsalt Egenkontrollen skal omfatte de i specifikationer afsnit 2 anførte oplysninger. Leverandøren skal dog på ordregivers anmodning udføre supplerende dokumentation ved at fremsende en analyse af det leverede materiale. Analysen foretages som anført i produktbeskrivelsen. Såfremt analysen er i overensstemmelse med leverandørens egenkontrol samt krav anført i specifikationer afsnit 2 betales analysen af ordregiver. Såfremt der ønskes prøvning af den enkelte leverance anføres: Der anføres i hvilket omfang der stilles krav om analyser ved at vælge en af "pindene". Til dokumentation af saltets kvalitet skal leverandøren fremsende mindst to sæt materialeanalyser pr. leverance, dog mindst ét sæt pr. påbegyndt t. Analyserne skal omfatte: Vandindhold Vandindhold og vanduopløselige stoffer Samtlige krav anført i specifikationer afsnit BETALING 5.1 Prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Betaling for leverancer efter fastprisperiodens udløb reguleres på følgende måde: regulering sbeløb indeksforskel udgangs_in deks * regningsbe løb Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks "Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2000=100) efter varegruppe 25 Salt, svovl, Svarfrist kalk, den cement ol. i alt. Når tilbudsmåneden er kendt, kan teksten gøres mere konkret. Som udgangs-indeks benyttes månedsindeks for tilbudsmåneden, og som reguleringsindeks benyttes månedsindeks for tilbudsmåneden i det/de efterfølgende år. Reguleringen er gældende for hele perioden 1. oktober til 30. september. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger som prislovgivningen giver. 6

9 Betingelser (eksempel), Vejsalt 5.2 Betaling Faktura fremsendes som elektronisk faktura til: EAN-nr. Reference: Rekv.nr.: Navn: Vejesedler samt egenkontrol hhv. prøvningsrapport, som dokumentation for leverancens kvalitet, samt beregning af afregningsprisen, fremsendes som bilag til faktura. Betaling finder sted til en af leverandøren opgivet pengeinstitutkonto senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af bilag og faktura, såfremt saltleverancen er godkendt i henhold til kontrakten. 6. SÆRLIGT OM LEVERINGSSTANDSNING OG OPHÆVELSE 6.1 Ordregivers hæveret Hvis saltleverancen mere end 1 gang forsinkes mere end 1 uge, eller hvis saltleverancen ikke opfylder de aftalte kvalitetskrav, kan ordregiver efter skriftligt påkrav til leverandøren hæve rammekontrakten. Ved ordregivers ophævelse er leverandøren ansvarlig for ordregivers lidte tab til erstatningskøb og omstilling af saltspredere mv. efter dansk rets almindelige regler. 6.2 Leverandørens ret til at indstille leverancerne Hvis ordregiveren ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage indstille leverancerne. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. 6.3 Leverandørens hæveret Aftalen kan ophæves af leverandøren, hvis ordregiveren væsentligt misligholder sin forpligtelse til at medvirke til leverancens rigtige levering eller sin betalingsforpligtelse. Leverandøren kan dog ikke hæve aftalen, Svarfrist hvis dennes den interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at indstille leverancerne. 7. TVISTER 7.1 Værneting Såfremt der opstår uenigheder, tvister eller krav parterne imellem, der udspringer af eller står i forbindelse med 7

10 Betingelser (eksempel), Vejsalt nærværende kontrakt, og som ikke kan bilægges i almindelighed, skal sådanne uenigheder, tvister eller krav behandles ved ordregivers værneting i Danmark og således være undergivet dansk ret 8

11 Transportdokument Bilag A til Betingelser STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Ordregiver: Tjenesteyder: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede tjenesteyder transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder. Denne transport anmeldes over for ordregiver..den (tjenesteyders underskrift) Noteret af ordregiver:.den 20. (tjenesteyders stempel) (ordregivers underskrift) (ordregivers stempel)

12 TraStandardformular for sikkerhedsstillelse Bilag B til Betingelser STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Ordregiver: Tjenesteyder: Entreprise: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for ordregiver et beløb af kr. skriver:.....kroner, der skal tjene til sikkerhed for ordregiver i tilfælde af, at tjenesteyder misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når tjenesteyders forpligtigelser er opfyldt. Udbetaling af den stillede sikkerhed til ordregiver sker efter en samtidig og skriftlig meddelelse/anmodning til tjenesteyder og garant med nøje angivelse af art og omfang af den påståede misligholdelse samt størrelse af det krævede beløb. Det krævede beløb udbetales til ordregiver inden 10 arbejdsdage fra anmodningens fremkomst, medmindre tjenesteyder forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om ordregivers udbetalingskrav er berettiget. Beslutning truffet af Voldgiftsretten om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten, og udbetaling skal finde sted senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig besked om beslutningen. Ordregiver kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give tjenesteyder udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af tjenesteyders forpligtelser..den (garantens underskrift) (garantens stempel)

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere