Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/ januar, Toldbodgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/ januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen (afbud) Birthe Povlsen (afbud) Trine Quist (afbud) Susanne Grove Susanne Lyngsø (afbud) Rasmus Balslev (under punkt 1-7, 14 og 18-27) Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt (under punkt 1-7 og 14-27) Mette Valentin (under punkt 3-27) Nanna Viborg Olesen Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant Gæster/oplægsholdere Bente Sorgenfrey (under punkt 2) Øvrige Lars Kehlet Nørskov, sekretariats- og forhandlingschef Per Vagnby, kontorleder, region Nord (under punkt 1-13, 15-16, og 26-27) Lene Kastaniegaard, kontorleder, region Øst (under punkt 1-7) John Nielsen, kontorleder, region Syd Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen (under punkt 15-16, og 26) Helle Smedsgaard, administrations- og personalechef (under punkt 3, og 21-25) Mette Ellegaard, kommunikationschef (under punkt 2 og 20) Mette Bertelsen, konsulent (under punkt 3-9 og 27) Elisabeth Huus Pedersen, konsulent (under punkt 3, 15 og 16) Henrik Egelund Nielsen, socialpolitisk koordinator (under punkt 4-12, 17 og 27) Jan Sylvest, netværksadministrator, (under punkt 6) Pernille Lenzner, konsulent (under punkt 7-9 og 27) Pernille Maskell, konsulent (under punkt 7 og 17) Susan Paulsen journalist (under punkt 7-9 og 27) Karen-Marie Adamsen, konsulent (under punkt 15 og 16) Charlotte Holmershøj, konsulent (under punkt 18 og 19) Bjarne Trier Andersen, konsulent (under punkt 14)

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 22 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2 LO-FTF-projekt 2020 Hovedbestyrelsen fik på møde 6/13 en orientering om FTF s og LO s fælles projekt Udfordringer for fagbevægelsen frem mod Der er i projektet udarbejdet vedlagte diskussionsoplæg, der også var udsendt til HB-møde 6/13. På et møde den 29. oktober 2013 mellem FTF s forretningsudvalg og LO s daglige ledelse, hvor diskussionsoplægget blev godkendt, blev det besluttet at udarbejde et udkast til politikpapir, som skal give fælles svar på de væsentligste udfordringer, der er nævnt i diskussionsoplægget. Der er nedsat en fælles sekretariatsmæssig udredningsgruppe mellem LO og FTF som i løbet af det næste halve års tid skal udarbejde dette politikpapir, og FTF s forretningsudvalg har taget fat på at drøfte temaerne i oplægget. Tidsplanen for det videre arbejde findes sidst i vedlagte bilag. FTF s formand Bente Sorgenfrey kommer med oplæg om 2020-processen på HB-mødet. FTF og LO har i fællesskab udarbejdet vedlagte oversigt over de seneste års samarbejde vedr. centrale politiske spørgsmål. Oversigten er baggrundsmateriale for den videre 2020-proces. Forslag til beslutning Det indstilles, at Hovedbestyrelsen på baggrund af oplæg fra FTF s formand har en dialog om 2020-projektet mellem FTF og LO. Indstiller Hovedbestyrelsen drøftede 2020-projektet mellem LO og FTF på baggrund af oplæg fra FTF s formand, Bente Sorgenfrey. 3 Medlemsundersøgelsen 2013 Der skal igangsættes en proces i hovedbestyrelsen, hvor resultaterne fra medlemsundersøgelsen skal fortolkes for herudfra at omsættes til konkrete handlinger i organisationen, der kan højne medlemstilfredsheden. Som det blev besluttet på HB-mødet i november 2013 skal HB drøfte undersøgelsen på nogle temadiskussioner på møderne d januar, d april og d. 2. juni. Undersøgelsen vil endvidere blive drøftet på personaleseminaret for hele personalet d februar og ideer herfra vil blive bragt videre til HB. På forårets temadiskussioner skal hovedbestyrelsen debattere centrale emner fra medlemsundersøgelsen. Formålet er at fortolke undersøgelsens resultater inden for det givne emne for herudfra at indkredse emnets vigtigste indsatsområder fremover. Det er ikke nødvendigvis meningen, at hver temadiskussion skal lede til håndfaste konklusioner, men snarere, at der sættes en retning for arbejdet med det givne emne fremover. Temadiskussionen skal munde ud i en samlet projektbeskrivelse af hvordan undersøgelsens resultater skal omsættes til konkrete handlinger i organisationen. FU har lavet en foreløbig plan over forårets temadiskussioner i HB (se vedlagte notat), som skal drøftes og vedtages af HB på mødet d januar. Der lægges op til, at Hovedbestyrelsen har en første temadiskussion om arbejdsmiljøindsatsen på mødet d januar som udgangspunkt for drøftelsen og vedtagelsen af DS fremtidige arbejdsmiljøstrategi senere på samme møde. Temadiskussionen vil følge denne dagsorden:

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 22 Introduktion til emnet: hvad siger medlemsundersøgelsen om arbejdsmiljø samt hvordan arbejder DS pt med arbejdsmiljøindsatsen? Gruppearbejde om fortolkningen af undersøgelsens resultat samt mulige fremtidige indsatsområder i arbejdsmiljøindsatsen Plenumdiskussion: opsamling og konklusion En ny version af medlemsundersøgelsen er vedlagt som bilag. I den tidligere version var der et par spørgsmål, der ikke var afrapporteret fra MSI s side (de studerende og inddragelse). Denne version afrapporterer alle spørgsmål fra spørgeskemaet. Undersøgelsen vil først blive kommunikeret til medlemmerne efter sommerferien, når HB er mere klar på, hvilke handlinger, den skal sætte i gang. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB drøfter vedlagte notat, herunder den foreløbige plan for forårets temadiskussioner, samt vedtager planen. Det indstilles herudover, at HB gennemfører den første temadiskussion om arbejdsmiljøindsatsen ud fra ovenstående skitserede dagsorden. Indstiller Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den foreløbige plan for forårets temadiskussioner med den tilføjelse at unge drøftes i forbindelse med diskussionen om udbytte. Hovedbestyrelsen havde desuden en temadiskussion om arbejdsmiljø. 4 Evaluering af Socialrådgiverdage 2013 Evalueringen af Socialrådgiverdage 2013 (SD13) er nu blevet gennemført dels via en elektronisk deltagerevaluering, en mini-evaluering via mail til hovedbestyrelsen og programgruppen samt en grundigere evaluering i projektgruppen for Socialrådgiverdage. Evalueringens samlede konklusioner er fremstillet i vedlagte notat. Det endelige regnskab for SD13 er endnu ikke afsluttet, da alle bilagene først er blevet konteret og betalt i slutningen af december/starten af januar. Regnskabet vil blive fremlagt til orientering for HB på mødet d april. På HB 2/14 eller 3/14 skal HB tage stilling til, hvor Socialrådgiverdage 2015 skal afholdes, da der skal laves forhåndsreserveringer de forskellige steder. Forslag til beslutning Hovedbestyrelsen drøfter kort evalueringsrapporten. Indstiller Projektgruppen for Socialrådgiverdage 2013 Hovedbestyrelsen drøftede evalueringen. 5 DS fremtidige arbejde med professionsetik På repræsentantskabsmødet 2010 blev Professionsetikken vedtaget som grundlag for DS fremtidige arbejde med etik. På HB-mødet 4/11 blev det besluttet, hvordan DS fremtidige arbejde med etik skal tage udgangspunkt i diskussion og debat på arbejdspladser og uddannelsessteder. Sidst Professionsetikken var til drøftelse på HB-mødet 4/12, besluttede Hovedbestyrelsen at arbejdet som hidtil forankres i. Hovedbestyrelsen vil i den kommende periode tage stilling til det videre arbejde.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 22 FU og sekretariatet har drøftet det fremtidige arbejde med professionsetikken. Professionsetikken er en integreret del af den politik, DS dagligt arbejder med, og det indstilles derfor, at der fremover ikke sættes særskilt fokus på professionsetikken. Folderen om professionsetikken og postkortene, som tidligere er udarbejdet, vil fortsat blive anvendt, og hvis der efterspørges møder om professionsetikken i klubber og faggrupper m.v., vil næstformanden gerne tage ud til møder om professionsetik. Punktet er udsat fra HB-møde 6/13. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB beslutter, at arbejdet med professionsetik fortsat forankres i, men at det indgår som en integreret del at DS øvrige arbejde. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 6 Standardvedtægten faggrupperne REP 12 besluttede, at hovedbestyrelsen fremover skal fastsætte standardvedtægten for faggrupperne. Begrundelsen for forslaget er, at foreningens love og faggruppernes standardvedtægter skal stemme overens, hvilket pt. ikke er tilfældet. I løbet af efteråret 2013 har sekretariatet været i dialog med samtlige faggrupper om REP 12 s beslutning samt deres ønsker og behov for de fremtidige standardvedtægter. På baggrund af dette fremstilles to forslag til ændring af standardvedtægten for faggrupperne (se vedlagte bilag), som hovedbestyrelsen skal vælge imellem. Begge forslag bringer overensstemmelse mellem lovene og standardvedtægterne ved at sikre, at passive og ledige medlemmer kan blive medlem af faggrupperne ligesom de aktive medlemmer. Forslagene indeholder desuden, at studentermedlemmer (som ikke er omtalt i lovenes 39) kan blive medlemmer af faggrupperne. Forskellen består i, hvorvidt medlemmer af faggruppen fortsat skal være ansat eller tidligere have haft tilknytning til det område, faggruppen repræsenterer eller om faggrupperne skal åbnes fuldstændig for alle medlemmer ved at slette kravet om arbejdspladstilknytning i vedtægten. Som konsekvens af vedtægtsændringen, foreslås det samtidig, at studentermedlemmer af faggruppen ikke udløser penge til faggrupperne via grundbevillingen. Der gennemføres en evaluering af ændringen af standardvedtægten i slutningen af Det indstilles, at HB drøfter de to forskellige forslag til ændring af standardvedtægten for faggrupperne samt beslutter, hvilken ændring, der skal vedtages. Herudover indstilles det, at HB godkender, at studentermedlemmer ikke udløser tilskud til faggrupperne via grundbevillingen. Hovedbestyrelsen besluttede at standardvedtægterne ændres som i forslag 1, således at Faggruppen består af aktive og passive medlemmer samt studentermedlemmer, jf. i øvrigt 39 i Love for Dansk Socialrådgiverforening.

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 22 Hovedbestyrelsen besluttede desuden, at studentermedlemmer ikke udløser tilskud til faggrupperne via grundbevillingen. 7 Prioritering af arbejdet på det sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsespolitiske område har drøftet DS aktuelle opgaver på det sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsespolitiske område ift. de fremtidige udfordringer og muligheder, som medlemmerne står over for. DS har hele tiden prioriterede arbejdsfelter og projekter, som modsvarede de udfordringer og muligheder, som medlemmerne står over for. Dermed bliver medlemmernes situation det pejlemærke, vi prioriterer efter. Med det udgangspunkt har FU prioriteret DS arbejde ud fra en række vigtige tendenser, som vil præge medlemmernes arbejdsforhold og vilkår. FU s prioritering forelægges HB med henblik på en dialog om situationen og de opgaver, der prioriteres. Det indstilles, at HB drøfter den aktuelle prioritering af DS arbejde på det sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsespolitiske område. Hovedbestyrelsen drøftede den aktuelle prioritering på området. 8 Status på beskæftigelsesområdet DS arbejder fortsat intenst på at påvirke indholdet af de mange reformer, der gennemføres på beskæftigelsesområdet. Carsten Koch udvalgets anbefalinger til reform af beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige er længe ventede, og det er uvist hvornår de offentliggøres. Hvis anbefalingerne kommer inden HB-mødet, vil materialet blive eftersendt. Sygedagpengeforliget blev indgået kort før jul af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten. Status på kontanthjælpsreformen er, at den er blevet implementeret fra 1. januar I perioden fra 1. oktober 31. december 2013 har kommunerne som led i reformen haft pligt til at revisitere sine kontanthjælpsmodtagere ift. de nye visitationsgrupper. Med henblik på at følge implementeringen af førtids- og fleksjobreformen har DS den 7. november 2013 afholdt møde med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med henblik på bl.a. at drøfte, hvordan antal af og kvalitet i ressourceforløbene kan øges (se endvidere dagsordenpunktet Implementering af reformer på beskæftigelsesområdet ). Ud over at påvirke reformarbejdet har DS arbejdet på at føde en projektidé ind til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om forsøg med empowerment i beskæftigelsesindsatsen, som nu ser ud til at bære frugt ift., at Styrelsen forventeligt vil opslå en udviklingspulje på 25,4 mio. til dette formål. Endeligt har DS i et samarbejde med Ugebrevet Mandag Morgen medio januar 2014 offentliggjort en undersøgelse af forhold i beskæftigelsesindsatsen, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 22 Det indstilles, at HB tager status til efterretning. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede status og tog den til efterretning. 9 Implementering af reformer på beskæftigelsesområdet DS har i de seneste år lagt mange kræfter i at påvirke tilblivelsen af konkrete reformer. Det gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvilket også har medført, at DS har sat markante finderaftryk på dem. Det har imidlertid vist sig, at der er langt fra Folketingets vedtagelse af en reform til en konkret udmøntning af den i kommunerne. Beskæftigelsesreformerne forudsætter politisk vilje og tildeling af ressourcer for at fastholde en høj faglighed i indsatsen og en faktisk realisering af reformernes mål. DS har ud fra mange tilbagemeldinger fra medlemmerne kunnet konstatere, at det langt fra altid har været tilfældet, men at en meget forskellig implementering i de enkelte kommuner kan udhule eller forvrænge en reforms gennemførelse. Det skaber situationer, som medlemmerne er overordentligt belastede af. Ofte er de også meget pressede ift. arbejdsmængde og vilkår. Derfor har DS i stigende grad fokuseret på implementeringen af reformerne. Konkret er der igangsat eller planlagt en række initiativer for at følge implementeringen af de enkelte beskæftigelsesreformer. Generelt foreslås det, at implementeringsarbejdet prioriteres i DS arbejde med reformerne. Det vil både kunne imødekomme medlemmernes ønske om støtte i urimelige situationer og skabe et afsæt for politisk at påvirke de politikere centralt og lokalt, der kan rette op på skævheder og urimeligheder. Det indstilles, at - DS fastholder at prioritere arbejdet i relation til kommunernes implementering af vedtagne reformer, samt - de konkrete initiativer i arbejdet med de aktuelle beskæftigelsesreformer fastholdes Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 10 Afslutning af socialfaglighed og etik Arbejdsgruppen for projekt socialfaglighed og etik fik af HB 4/12 i opdrag at færdiggøre arbejdet med en beskrivelse af, hvordan arbejdet med sager, hvor medlemmerne er pressede fagligt eller etisk, rent processuelt gribes an. Som det fremgår af vedlagte notat, er arbejdet blevet afsluttet uden denne processuelle beskrivelse, da andre initiativer og udviklingen i regionernes arbejde i høj grad har taget højde for de problemstillinger, beskrivelsen skulle løse. Regionernes behandling af disse sager er blevet ændret og styrket, og der er samtidig sket en kvalificering af arbejdsmiljøarbejdet, der blandt andet omfatter en vejledning til regionskonsulenterne om håndtering af arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladserne, som grundlæggende er en procesvejledning, der som den, der skulle udarbejdes som afslutning på projektet socialfaglighed og etik. De forskellige initiativer i DS vedr. etik herunder arbejdet

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af 22 med professionsetikken og de lokale medlemsmøder om etik - har også imødekommet nogle af de behov, der er arbejdet med i projektet. Formålet med den oprindelige repræsentantskabsudtalelse om socialfaglighed og etik var at styrke DS mulighed for at hjælpe medlemmerne i de situationer, hvor de oplever et pres på deres muligheder for at udføre arbejdet socialfagligt og etisk forsvarligt. Det er overordnet vurderingen, at denne styrkelse er sket, dels i kraft af projektet om socialfaglighed og etik, dels ud fra den udvikling, der er sket i regionernes arbejde og den sideløbende oprustning af arbejdsmiljøarbejde og initiativer vedr. etik. På den baggrund betragtes arbejdsgruppens arbejde som afsluttet. Det indstilles, at HB tager til efterretning, at arbejdet i arbejdsgruppen om projekt Socialfaglighed og etik er afsluttet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 11 Konference som opfølgning på børnearbejdsgruppen I forlængelse af arbejdet i DS børnearbejdsgruppe foreslås det, at der afholdes en konference eller temadag. Den skal tage afsæt i de temaer, gruppen har arbejdet med en udvikling af kommunernes forebyggende arbejde, indsatsen ift. kritiske sager samt god faglig ledelse. Arbejdsgruppens arbejde og konklusioner skal præsenteres på konferencen. Den skal samtidig ramme ned i de problemstillinger om børneområdet, man i dag møder ude i kommunerne. Konferencen skal så vidt muligt være selvfinansierende, men der vil være behov for en underskudsgaranti på kr. Der henvises til vedhæftede bilag om konferencen. Det foreslås, at: - HB beslutter at afholde konferencen som foreslået. - Der ydes en underskudsgaranti på kr. til den. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen Underskudsgarantien på kr. tages fra kontoen for HB s uforudsete udgifter. 12 Oprettelse af faggruppe for familiepleje- og tilsynskonsulenter Der har i længere tid være drøftelser med medlemmer, der arbejder som familieplejekonsulenter mv. om at etablere en faggruppe for dem. Behovet blev understreget, da tilsynsreformen blev vedtaget. Men projektet er strandet, fordi der ikke var nogen medlemmer, der ville gå ind i arbejdet som bestyrelsesmedlemmer og ifm etablering af faggruppen. Sideløbende med disse drøftelser har det været en dialog med SL om et fast samarbejde mellem DS og SL s medlemmer på området. Konklusionen på den blev dog, at det kun kan ske mellem en etableret faggruppe i DS og SL s tilsvarende netværk. FU besluttede på møde 12/13 at søge at etablere en faggruppe for familieplejekonsulenter og kuratorer. På den baggrund har sekretariatet taget initiativ til at indkalde til et stiftende møde for familieplejekonsulenter mv. den 14. januar. 25 medlemmer var

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af 22 tilmeldt mødet, og vi fik derudover henvendelse fra flere medlemmer, som ikke kunne deltage på grund af tidspunktet. Det var bl.a. medlemmer fra tilsynsenhederne, som var forhindret i at deltage på grund af en samtidig temadag for enhederne. Mødet konkluderede, at der er behov for at oprette en faggruppe for Familiepleje- og tilsynskonsulenter. Den skal omfatte kommunernes familieplejekonsulenter, de tilsvarende konsulenter/tilsynsførende i tilsynsenhederne, de tilsynsførende med opholdssteder og institutioner i tilsynsenhederne, familieplejekonsulenter i familieplejeforeningerne samt konsulenter, der i kommunerne tager sig af tilsyn med voksne i botilbud mv. Det er en lidt bred gruppe, og det kan være, at enkelte grupper har svært ved at se sig selv i faggruppen, men denne afgrænsning er udgangspunktet. Eventuelt kan der oprettes netværk i faggruppen for enkelte mindre grupper, fx tilsynsførende for opholdssteder og institutioner. Det vil uden tvivl blive familieplejeområdets problemstillinger, der vil fylde i faggruppens arbejde. Det samlede antal medlemmer af faggruppen er ukendt, men det bliver nok en mindre faggruppe. Der blev på mødet valgt en bestyrelse for faggruppen med 5 medlemmer og en suppleant. Det indstilles, at HB godkender oprettelsen af en faggruppe for Familiepleje- og tilsynskonsulenter. Udgifterne til faggruppen tages af faggruppernes samlede bevilling. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 13 Nedlæggelse af faggruppe og oprettelse af landsklub I forbindelse med organisatoriske ændringer i statsforvaltningerne pr er situationen nu den, at de hidtidige 5 selvstændige statsforvaltninger er lagt sammen til 1 statsforvaltning med hovedkontor i Aabenraa. Der blev den 16. november 2013 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor faggruppen blev nedlagt og en stiftende generalforsamling med oprettelse af en landsklub med valg af tillidsrepræsentant og suppleant for den samlede statsforvaltning. Der er i budgettet for 2014 afsat til faggruppen og med tildelingskriterierne for landsklubber vil den nye landsklub i stedet skulle tildeles kr. Det indstilles at HB beslutter nedlæggelsen af faggruppen og oprettelsen af en landsklub. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 14 Klagesag, lukket punkt Der er optaget særskilt referat af dette punkt. 15 Servicemål for arbejdsskadebistand Hovedbestyrelsen besluttede i april 2011, at der skulle udformes servicemål for DS arbejdsskadeindsats. Dette fremlægges til beslutning. Derudover fremsendes statistik

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 22 for udviklingen på arbejdsskadeområdet i 2013, samt beskrivelse af den generelle sagsbehandling på området. DS overgik i 2011 fra at sende arbejdsskadesager til ekstern konsulent til at ansætte en konsulent permanent i DS til at tage sig af arbejdsskadesager samt socialrådgivning af medlemmerne. Dette var omkostningsneutralt. Siden da har der været en betydelig stigning i antallet af arbejdsskader. Det betyder, at det nuværende ene årsværk, som anvendes til behandling af arbejdsskadesager ikke står mål med omfanget af sagerne. Der er ikke tegn på at antallet af arbejdsskadesager vil stabilisere sig eller ligefrem falde - tværtimod synes der en tendens til fortsat stigning. Hvis der ikke var blevet ansat en arbejdsskadekonsulent i 2011, ville udgifterne til arbejdsskadesbehandling have været betydelig højere på nuværende tidspunkt, da den samlede udgift til honorarer ville have fulgt udviklingen i antallet af sager. Behandlingen af arbejdsskadesager er en specialistfunktion, og disse sager kan derfor ikke behandles af øvrige medarbejdere. har drøftet prioriteringen af arbejdsskadeområdet og socialrådgivningsfunktionen i lyset af det stærkt stigende antal arbejdsskadesager. fandt, at området fortsat skulle prioriteres højt. har taget til efterretning, at sekretariatet har en konsulent ansat tidsbegrænset for at kunne behandle sagerne indtil der findes en varig løsning, og at dette kan medføre budgetoverskridelse. Spørgsmålet om varig løsning på området drøftes videre mellem formanden og sekretariatschefen. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender vedlagte servicemål for DS arbejdsskadebistand. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Formanden orienterede om, at den ressourcemæssige udfordring på området vil indgå i drøftelserne af budgettet for 2015 og fremover. 16 DS arbejdsmiljøstrategi På HB-møde i juni 2013 blev DS arbejdsmiljøindsats og den nye arbejdsmiljøundersøgelse gennemgået og drøftet. Til dette HB-møde foreligger et revideret forslag til DS arbejdsmiljøstrategi. Den seneste blev lavet i 2007 og er med det nye forslag blevet skrevet grundigt igennem. Arbejdsmiljøstrategien udgør det grundlag som alle aktører i DS arbejder efter, med det formål at skabe fælles forståelse om hvordan problemerne med arbejdsmiljø håndteres. Der er desuden vedlagt en aktivitetsplan, som peger på de nye aktiviteter, der vurderes at være de mest væsentlige at iværksætte i de kommende år. Den skal ses som et supplement til de nuværende driftsopgaver. Det fremgår af planen at en række af aktiviteterne ikke kan iværksættes uden en ressourcetilførsel. Til orientering er der vedlagt et bilag som beskriver den nuværende arbejdsmiljøindsats, og samler op på resultatet af FTF s arbejdsmiljøundersøgelse, de generelle udfordringer samt HB s drøftelse i juni 2013.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af 22 Det indstilles, at - HB drøfter og beslutter forslag til ny arbejdsmiljøstrategi for DS - HB drøfter aktivitetsplanen, herunder ressourceudfordringerne. og regionsformændene Hovedbestyrelsen godkendte arbejdsmiljøstrategien med mindre justeringer. Hovedbestyrelsen drøftede aktivitetsplanen. Hovedbestyrelsen vil eventuelt senere behandle behov for ressourcetilførsel, hvis det bliver nødvendigt. 17 Forslag til forprojekt om vidensbasering på det sociale område Der er som bekendt en stærk vidensdagsorden rettet mod det sociale område, som handler om videns-/evidensbasering af de sociale indsatser. Dagsordenen sætter sig igennem med stadig større styrke og promoveres af centrale myndigheder, KL, kommunale politikere og ledere samt forskere. Det er en dagsorden, som DS er nødt til at forholde sig til. Samtidig med at vidensdagsordenen er påtrængende, er den også vidtrækkende og vanskelig at vurdere og få hold på operationelt. Derfor er det ikke muligt umiddelbart at formulere et projekt, som DS kan tage op, men nødvendigt først i et forprojekt at afklare nogle af de spørgsmål, der rejser sig for DS i relation til vidensdagsordenen. Det foreslås derfor, at DS igangsætter et forprojekt med flg. formål: afdække hvad vidensdagsordenen består i og hvilke muligheder, udfordringer og risici, den stiller medlemmerne og DS overfor afdække DS handlemuligheder i de forskellige areaner, og i den forbindelse afklare de centrale aktørers positioner og identificere evt. alliancepartnere for DS drøfte om DS skal have en rolle i vidensdagsordenen og i givet fald hvilken/hvilke. Projektet forslås forankret i en HB-nedsat arbejdsgruppe med deltagelse af medlemmer fra HB, FU, ledersektionen og relevante faggrupper. FU-medlemmet er projektansvarlig og gruppen faciliteres og sekretariatsbetjenes af sekretariatet. Arbejdsgruppen afholder 3 workshops i løbet foråret 2014 og udarbejder afslutningsvis en rapport til HB med overvejelser og konklusioner, som kan give HB et beslutningsgrundlag for DS videre arbejde med vidensdagsordenen. Rapporten forelægges HB på første møde efter sommerferien Udgifterne i forbindelse med forprojektet forventes at udgøre max kr. til mødeafholdelse og evt. honorarer til eksterne oplægsholdere. Udgifterne afholdes af kontoen for HB s uforudsete politiske aktiviteter. Det indstilles, at HB godkender projektet. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af Fremtidige valg til HB På HB 2/13 blev nedsat en arbejdsgruppe, der i første omgang har til opgave at analysere fordele og ulemper ved at menige HB medlemmer fremover vælges på repræsentantskabsmøderne fremfor ved urafstemning. HB 2/13 har bedt arbejdsgruppen om at arbejde med forskellige synspunkter vedr. indirekte valg af ikke-frikøbte HB medlemmer. I dag vælges de menige HBmedlemmer (og de lønnede politikere) ved direkte valg. Der har i de seneste år været en lav valgdeltagelse til disse valg, mens valgdeltagelsen til de lønnede poster ligger betydelig højere. Således deltog 17,6 % i valget i 2010 og ved urafstemningsvalget i 2012 var stemmeprocenten 25,0 %. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte notat med udgangspunkt i såvel fordele som ulemper ved valgformen ved indirekte valg. Såfremt HB ønsker at ændre på valgformerne, skal der ændres i foreningens vedtægter. Dette kan ske enten ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foråret 2014, hvorefter beslutningen kan træde i kraft ved det ordinære repræsentantskabsmøde i november Alternativt kan det besluttes på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2014 og få virkning fra En beslutning om at ændre på valgformen kan forudses at afstedkomme modstand blandt medlemmerne. En ændring vil medføre, at medlemmerne ikke deltager direkte i valghandlingen, og de kan derfor opleve et sådant indirekte valg som mindre vedkommende, ligesom det kan fremstå som mindre demokratisk. Der bør i givet fald planlægges en kommunikationsstrategi om formidling af en eventuel beslutning. Det indstilles, at HB drøfter notatet og træffer beslutning om hvilken valgform, foreningen ønsker for ikke-frikøbte medlemmer af HB, herunder om der skal afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. at HB såfremt der træffes beslutning om ændring af valgform for HB medlemmer på førstkommende HB møde drøfter konkrete ændringsforslag til love og vedtægter samt forslag til valgprocedure på repræsentantskabsmødet. HB-arbejdsgruppen: Majbrit Berlau, Birthe Povlsen, Flemming Bo Hansen og Mads Bilstrup Hovedbestyrelsen besluttede at der ikke foreslås en ændring af valgformen til Hovedbestyrelsen. For at der ikke foreslås ændring stemte 11: Niels Christian Barkholt, Rasmus Balslev, Mads Bilstrup, Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Mette Valentin, Mette Blauenfeldt, Anne Hegelund, Mie Backmann, Louise Dülch Kristiansen og Nanna Viborg Olesen. 19 Selvstændige socialrådgivere Regionbestyrelsen i Region Syd har ved mail af fremsat ønske om at en række forhold (5 i alt) drøftes i HB i relation til sektionen af selvstændige. Til belysning af sagen har sekretariatet udarbejdet et notat med bemærkninger til hver af de nedenfor nævnte fem forhold, idet de ønskede punkter ikke fra regionsbestyrelsens side er fuldt ud belyst.

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 22 Sagen har allerede været rejst på et FU/RF møde i efteråret 2013, hvor konklusionen på mødet blev, at sagen ikke ville blive rejst i HB. Regionbestyrelsen ønsker følgende drøftet 1. Der ønskes en drøftelse i hovedbestyrelsen i hvilket omfang DS kan medvirke til reklame for en virksomhed, der angiveligt ikke yder borgere med sociale problemer de ydelser der er betalt for, dels at der sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af ydelserne til borgere med sociale problemer. 2. Der ønskes en drøftelse i hovedbestyrelsen om sikring af ordentlige løn- og ansættelsesforhold for socialrådgivere ansat hos selvstændige socialrådgivere: Hvordan skal lønvilkår være for ansatte med ganske få timer på konsulentvilkår Hvor mange ansatte socialrådgivere skal der være for, at vi ønsker indgået en overenskomst Og subsidiært om DS skal have en standardkontrakt, der beskriver minimumsbestemmelserne for et ansættelsesforhold hos en selvstændig socialrådgiver. 3. Og i forlængelse af dette ønskes en drøftelse af om man kan være tilknyttet faggruppen af selvstændige socialrådgivere, som vi kender den i dag, hvis man ikke ønsker at leve op til Dansk Socialrådgiverforenings minimumsstandarder for løn- og ansættelsesvilkår. 4. Og som det sidste ønsker bestyrelsen i Region Syd en drøftelse af, om ikke vedtægterne for faggruppen for selvstændige skal strammes op, således at faggruppen kun omfatter gruppen af medlemmer der arbejder på rene freelance vilkår. 5. DS er en lønmodtagerorganisation, og kan vi samtidig rumme selvstændige firmaer, der er arbejdsgiver for ansatte socialrådgivere? Det indstilles, at HB drøfter indstillingen og at der ikke foretages yderligere i sagen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 20 DS 2022 På HB 4/13 blev det besluttet at holde HB orienteret løbende, om hvordan DS 2022 projektet forløber og udvikler sig. På Resolutionsudvalgets seneste møde den 16. januar 2014 blev det besluttet at præsentere HB for den skitse til strategi, som foreligger på nuværende tidspunkt. Der er blevet arbejdet på udkastet til det sidste, hvilket også er årsagen til den sene udsendelse. På HB-mødet vil formand for resolutionsudvalget Niels Christian Barkholt holde et oplæg om, hvad der er sket indtil nu, og hvilken retning strategien tager på nuværende tidspunkt. Materialet falder i tre dele: 1. Der er udarbejdet en overordnet status på medlemsinvolveringen i projektet hidtil samt hvilke medlemsinvolveringsaktiviteter Resolutionsudvalget har vedtaget for foråret Denne status er vedlagt med tilhørende bilag.

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af Resolutionsudvalget er i gang med at lave en skitse til strategien, som danner grundlag for forårets aktiviteter og testning. Udvalgets første udkast vedlægges sammen med notat om afgrænsning af strategien. Strategien er langt fra færdig på dette tidspunkt, men afspejler den retning som strategien tager pt. 3. Endelig vedlægges der et udkast til budget for 2014, som HB anmodes om at godkende, idet aktiviteterne finansieres fra HB s konto til projekter. Det indstilles, at - HB tager pkt. 1 til efterretning - HB giver feedback til Resolutionsudvalget på udkast til strategien og den retning, som det nuværende udkast afspejler, jf. pkt. 2 - HB godkender Resolutionsudvalgets budgetforslag for 2014, jf. pkt. 3 Resolutionsudvalget for DS 2022 Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. Hovedbestyrelsen drøftede udkastet til strategi og kom med input til det videre arbejde. Budgetforslaget for 2014 blev godkendt. 21 Drøftelse af politikeres indplacering på den kommunale lønskala De lønnede politikeres løn er fastsat i lønningsvedtægten. Lønnen følger de kommunale løntrin, idet formanden aflønnes på løntrin 53 og næstformand og regionsformand på løntrin 51 og 53. HB besluttede i efteråret 2012: at drøfte " politikernes indplacering på den kommunale lønskala. Der er ikke umiddelbart forventninger om en ændret indplacering. Der er enighed om at lægge vægt på at afdække, hvem politikerne i DS kan sammenlignes med af de kommunale ledere. Dette medfører ikke ændring i lønningsvedtægten " På HB 4-13 drøftede HB politikernes lønindplacering. Det blev besluttet at fortsætte drøftelsen på et kommende HB-møde, hvor der også var viden om de ansattes lønninger. Der blev endvidere spurgt til udviklingen i politikernes løn. De lønnede politikere deltager ikke i dette punkt. Punktet er udsat fra HB-møde 6/13. HB drøfter og beslutter, om der skal lægges op til ændringer af den nuværende indplacering i forbindelse med lønningsvedtægten for Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede politikernes indplacering. Drøftelsen danner grundlag for forhandlingsudvalgets oplæg til mandat på det næste HB-møde.

14 Dansk Socialrådgiverforening side 14 af Forhandlingsudvalg til forhandling af lønningsvedtægt for FU og regionsformænd Lønningsvedtægten for FU og regionsformændene blev senest fastlagt på repræsentantskabsmødet i I henhold til Lønningsvedtægtens 14 skal HB komme med et forslag om lønningsvedtægt til repræsentantskabet, og "Hovedbestyrelsen optager forud for repræsentantskabsmøder drøftelser/forhandlinger med de valgte om fremtidige vilkår. Hovedbestyrelsen udpeger et uvildigt forhandlingsudvalg, hvis medlemmer ikke må være omfattet af lønningsvedtægten, til at forestå forhandlingerne." Det kan oplyses, at pensionsprocenten i 2012 blev hævet til 17,7 %. Samtidig blev det aftalt, at afgåede politikere kan beholde det elektroniske udstyr, som de har haft til rådighed i en længere periode. Det blev ligeledes aftalt, at HB skulle drøfte politikernes indplacering. Denne drøftelse er startet og fortsætter på det indeværende HB-møde. FU og regionsformændene deltager ikke i behandlingen af dette punkt. Det indstilles, at HB nedsætter et uvildigt forhandlingsudvalg, som anmodes om at komme med en indstilling til HB 2/14 om HB s krav ved fornyelsen af lønningsvedtægten. På baggrund heraf forhandler forhandlingsudvalget med en repræsentant for de lønnede politikere og resultatet heraf behandles af HB på møde 3/14. Sekretariatet Hovedbestyrelsen nedsatte et forhandlingsudvalg bestående af Susanne Grove, Flemming Bo Hansen, Louise Dülch Kristiansen og Susanne Lyngsø. 23 Retningslinjer for godtgørelse ved opstilling til DS-valg DS er en medlemsstyret forening, og DS har derfor interesse i, at flest mulige interesserede medlemmer vil stille op til politiske poster. Der holdes valgmøder, når der er flere kandidater til en post. Opstillede kandidater forventes at deltage i valgmøder, og der er udgifter forbundet med dette. Et argument for at finansiere alle kandidaters udgifter inkl. frikøb er, at det kan styrke demokratiet i foreningen, fordi alle økonomisk har mulighed for at stille op. Et argument for at begrænse udgifterne er, at medlemmernes kontingent til DS skal bruges til faglige aktiviteter for medlemmerne og en valghandling vil næppe blive opfattet som en aktivitet. Ved valget i 2012 blev der afholdt flere valgmøder over hele landet, og der var derfor en række udgifter til transport m.v. DS dækkede transportudgifter (svarende til kilometerbetaling efter statens lave takst eller billigste offentlige transport) samt overnatning på hotel og fortæring efter en konkret vurdering. Herudover fik kandidaterne mulighed for at få optaget en video, hvilket foregik i sekretariatet, hvor enkelte har fået transportgodtgørelse. Der blev ikke givet frikøb. DS samlede udgifter udgjorde ca kr. HB skal beslutte i hvilket omfang DS fremover skal dække kandidaternes udgifter til valgmøder og fra hvilken konto, udgifterne skal dækkes. Der skal tages stilling til følgende:

15 Dansk Socialrådgiverforening side 15 af 22 Skal DS dække udgifter til valgmøder til alle valg om politiske poster (regionsbestyrelser, hovedbestyrelse, formand, næstformand og regionsformand)? Hvilke konti skal dække kandidaternes udgifter? Hvilke konkrete udgifter skal dækkes (transport, fortæring, overnatning og frikøb)? Punktet er udsat fra HB-møde 6/13. FU indstiller, at HB beslutter følgende retningslinjer for dækning af kandidaters udgifter til at blive opstillet i DS: 1) Dækning af kandidaters udgifter: Kandidater, der stiller op til en politisk post i DS, kan få dækket udgifter til transport og fortæring til valgmøder og andre valgaktiviteter, der er arrangeret af HB eller regionsbestyrelserne. Udgifter til overnatning dækkes som udgangspunkt ikke, men kan bevilges i individuelt, f.eks. hvis to valgmøder holdes dagen efter hinanden, og der ikke er tidsmæssig rimelighed i ud- og hjemtransport a) Transport dækkes med statens lave takst eller med billigste offentlige transportmiddel b) Fortæring dækkes efter regning. Normalt bør fortæringen ikke overstige statens takster for skattefrie diæter*. 2) HB skal beslutte om der skal bevilges frikøb HB skal beslutte om kandidater udover det nævnte i nr. 1 også skal have dækket frikøb. Argument for frikøb er især styrkelsen af demokratiet i foreningen. Argument imod frikøb er især brug af medlemmernes kontingent på ikke faglige aktiviteter. Frikøbsvedtægten er vedhæftet. 3) Hvilke konti i DS betaler udgifterne a) HB betaler ovenstående udgifter for de valgmøder, der planlægges af HB. Der planlægges med, at valgmøder som oftest foregår sammen med generalforsamlinger, hvor mange medlemmer er til stede. b) Regionerne betaler udgifterne, såfremt de vælger at afholde yderligere valgmøder. c) Faggrupper, klubber, SDS og andre kan vælge at afholde valgmøder. Disse kan ansøge om dækning af kandidaternes udgifter. I ansøgningen sandsynliggøres, at der kan tiltrækkes medlemmer til valgarrangementerne. HB afsætter en pulje til dækning af disse udgifter. * Taksten for skattefri diæter er i 2013: 68 kr. for morgenmad, 136 kr. for frokost og 136 kr. for aftensmad. Punktet blev udsat til næste møde. 24 Ramme for budget 2015 HB bedes under dette punkt drøfte, om budgettet for 2015 skal baseres på en fastfrysning af kontingent eller en forudsætning om at kontingentet skal følge prisudviklingen. En kort orientering om budget 2015: Da repræsentantskabet i 2012 godkendte budget for 2013 og 14 blev det samtidig oplyst, at der med uændret aktivitetsniveau og uændret kontingent vil være et underskud på ca. 1,5 mio. kr. i Hertil kommer ca. ½ mio. kr., idet international solidaritet i dækkes af formuen, og der er givet et ekstraordinært tilskud af akutmidlerne. Endvidere er der indregnet uændret bidrag til aktionsfonden på 4 kr. pr. måned pr. medlem.

16 Dansk Socialrådgiverforening side 16 af 22 Ovenstående er under forudsætning af, at DS budget i 2014 er i balance. Budgettet for 2014 udviser et underskud på ca kr., idet budgettet for 2014 er revideret nogle gange siden vedtagelsen på repræsentantskabet i Økonomisk Råds nyeste oplysninger om forventninger til pris- og lønstigninger er fra efteråret Her er forventningerne en stigning på ca. 2 % for i både priser og lønninger i Økonomisk Råds forventninger ændrer således ikke på de oplysninger, der blev givet til repræsentantskabet Der er siden repræsentantskabet 2012 lavet en ny medlemsprognose, som viser en lidt større medlemsfremgang i Det kan således konkluderes, at under forudsætning af: uændret kontingent, herunder uændret kontingent til aktionsfonden uændret aktivitetsniveau en øget kontingentindtægt på grund af medlemsfremgang budgettet ikke belastes af udgifter til international solidaritet og det ekstra tilskud af akut-midler, som er brugt i 2013 og 2014 vil budgettet for 2015 vise et underskud på ca kr. Det kan supplerende oplyses, at kontingentet har været fastfrosset siden 2012, og at det indtil da steg med Økonomisk Råds forventninger til stigningen i priser og lønninger. En stigning i kontingentet på 2 % svarer til ca. 10 kr. for et fuldt betalende medlem pr. måned. For DS vil en stigning i kontingentindtægten på 2 % svare til ca. 1,4 mio. kr. Forslag til beslutning HB drøfter, hvad budgettet for 2015 skal baseres på. Majbrit Berlau Hovedbestyrelsen drøftede, hvad budgettet for 2015 skal baseres på. Et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne fandt, at kontingentet kunne stige med prisudviklingen. To af regionsformændene orienterede om, at der i regionsbestyrelserne var en holdning om, at kontingentet bør fastfryses. vil sammen med regionsformændene arbejde videre med budgettet, og indtil videre arbejdes der både med en kontingentstigning og en fastfrysning. 25 Kriterier for ændringer i DS budget Repræsentantskabet vedtager DS budgetter for to år ad gangen. I budgetterne er der taget udgangspunkt i Økonomisk Råds forventninger til pris-og lønudviklingen. Usikkerheden på Økonomisk Råds forventninger stiger jo længere, der ses ud i fremtiden, og forventningerne til andet år er derfor større end til det første år. På HB 6-13 besluttede HB at ændre budgettet for 2014 som følge afændringer i Økonomisk Råds forventninger pris- og lønudviklingen. Det var samtidig indstillet, at fremover reguleres budgetter alene, hvis ændringer samlet set er større end 0,5 %. HB ønskede en præcisering af denne beslutning. Det indstilles, at beslutningen præciseres således: Når der sker ændringer i Økonomisk Råds forventninger til pris- og lønudviklingen, ændres DS budget, hvis DS samlede udgifter ændres med mere end 0,5 % som følge af de ændrede økonomiske forventninger.

17 Dansk Socialrådgiverforening side 17 af 22 Forslag til beslutning At HB vedtager ovenstående præcisering om budgetregulering Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 26 Kriminalforsorgen, frikøb Dansk Socialrådgiverforenings repræsentant i Kriminalforsorgens centrale samarbejdsudvalg (CSU) er valgt af og blandt tillidsrepræsentanterne i Kriminalforsorgens institutioner. Der afholdes 4-6 ordinære CSU møder pr. år. I 2013 er besluttet en større omstrukturering af Kriminalforsorgen. Denne omstrukturering medfører en lang række yderligere møder i følgegrupper mv. DS repræsentant i CSU er pt. Bibi Myrhøj, som arbejder i Kriminalforsorgens afdeling Sydsjælland og Lolland Falster. Det har ikke været muligt at forhandle en lokal frikøbsordning. Der har i november og december 2013 været møder om sagen med Direktoratet, herunder også et møde med deltagelse af Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann. Der var ikke nogen positiv modtagelse af et forslag om frikøb i henhold til Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken af 24. august 1981 selvom Direktoratet anerkender fælles interesse i opgaveløsningen og arbejdets vigtighed. Cirkulæret giver hjemmel til frikøb i op til 120 timer på årsbasis. Det er vurderingen, at et frikøb på 120 timer årligt ikke kan dække de arbejdsopgaver som CSU-repræsentanten forventes at løse. Det er endvidere vurderingen, at Direktoratet vil have svært ved at afvise en anmodning om frikøb, såfremt DS også bevilger frikøb i et tilsvarende omfang. har på den baggrund besluttet at indstille til Hovedbestyrelsen, at DS bevilger kr. årligt i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2015 til frikøb af DS repræsentant i Kriminalforsorgens CSU under den forudsætning, at Direktoratet for Kriminalforsorgen også bevilger frikøb i 120 timer årligt. Aftalen genforhandles inden juni 2015 med henblik på frigørelse fra DS forpligtelse. Beløbet tages af bundlinjen, og medtages således i en budgetrevision. Der er aftalt et nyt møde den 23. januar med Kriminalforsorgens nye personalechef. Der vil på mødet blive orienteret herom. Det indstilles til Hovedbestyrelsen, at DS bevilger kr. årligt i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2015 til frikøb af DS repræsentant i Kriminalforsorgens CSU under den forudsætning, at Direktoratet for Kriminalforsorgen også bevilger frikøb i 120 timer årligt. Aftalen genforhandles inden juni 2015 med henblik på frigørelse fra DS forpligtelse. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Beslutningen danner ikke præcedens. 27 Carsten Koch udvalgets anbefalinger De længe ventede anbefalinger fra Carsten Koch udvalget til reformer af beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige er blevet sendt i høring til parterne den 20. januar. Samtidig er de blevet lækket til pressen. I forlængelse af det fælles udspil fra LO/FTF er det aftalt, at LO og FTF bestræber sig på at komme med et fælles

18 Dansk Socialrådgiverforening side 18 af 22 høringssvar på rapporten. Tidsfristen er 30. januar. FTF har den 21. januar udsendt de første vurderinger af Koch udvalgets anbefalinger (er vedlagt som bilag), der vil indgå i det videre arbejde. Den endelige rapport fra ekspertudvalget vil ifølge informationer fra Carsten Koch på IDA-konference den 22. januar blive offentliggjort i uge 9. Herefter vil regeringen komme med sit forslag, der skal forhandles på plads med de borgerlige partier i løbet af foråret. Anbefalingerne indeholder flere positive elementer: Bl.a. afskaffelse af proceskrav om indkaldelse til samtale og pligtaktivering, oprettelse af et efteruddannelsesmodul til medarbejdere i jobcentre og a-kasser, et servicespor i jobcentrenes virksomhedsrettede indsats med fokus på bl.a. fastholdelse af medarbejdere. A-kasserne får en rolle de første 6 måneder for de ledige, der vurderes at kunne finde et job hurtigt. Ift. strukturen foreslås nedlæggelse af LBR og RBR. I stedet skal kommunerne tvinges til at arbejde mere på tværs, og der skal etableres 8-12 tværgående arbejdsmarkedsråd (TAR). Endeligt foreslås partinddragelsen styrket. I anbefalingerne er der også nye problematiske proceskrav så som pligtsamtaler hver måned de første seks måneder, som vil medføre mere bureaukrati for socialrådgiverne samt forringelse af jobrotationsordningen. Endelig foreslås et formaliseret værktøj til at tegne profiler af de ledige i en indledende screening i jobcentrene. De problemer, som den omfattende dokumentation og kommunernes interne procedurer og løbende omstruktureringer skaber for medlemmerne, tager rapporten ikke op, selv om der formuleres en generel målsætning i rapporten om, at hele systemet skal afbureaukratiseres. DS har i forhold til ekspertudvalgets anbefalinger til reform af beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige valgt især at fokusere på 1) den fremtidige organisering af det samlede system og 2) socialrådgivernes rolle i virksomhedskontakten (jf. punkt 8 Status på beskæftigelsesområdet ). Forslag til beslutning Sekretariatet indstiller, at HB tager en indledende drøftelse af anbefalingerne og DS bemærkninger hertil. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede anbefalingerne og DS bemærkninger hertil. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 13/13 E-2 FU-referat 14/13 E-3 FU-referat 15/13 E-4 FU-referat 16/13 Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning.

19 Dansk Socialrådgiverforening side 19 af 22 Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Praksispanel med Socialministeriet Vi har i nogen tid haft en dialog med Socialministeriets børnekontor om aktuelle emner, og i den forbindelse har de ytret ønske om at afholde et praksispanel, hvor ministeriets embedsmænd kan møde praktikere for at drøfte et emne, som er aktuelt for ministeriet. Mødet skal således arrangeres af os og børnekontoret i fællesskab. Mødeformen er et eksperiment både for os og dem, og vi ønsker at afprøve den, fordi ministeriet erkender, at de mangler viden direkte fra praksis, og det vil de gerne have os til at hjælpe med at skaffe frem. Vi tillægger derfor forsøget stor betydning, for hvis det lykkes, og vi kan gentage det andre gange, så kan vi få en ret privilegeret position, hvor vi kan informere ministeriet om de emner, de interesserer sig for - og diskutere dem med dem. Med meget kort varsel har ministeriet så foreslået, at vi holder et sådant møde. Det skal afholdes tirsdag den 28. januar kl , og emnet er forebyggelse, herunder især den igangværende lovrevision af 11. Ministeriet ønsker at høre om erfaringerne med brugen af 11 og om, hvad praktikerne mener, der bør ændres for at gøre den mere anvendelig og relevant i det forebyggende arbejde. De vil også præsentere og diskutere den forebyggelsespakke, de arbejder på. Alt det vil de diskutere med os. Som forberedelse af mødet vil de ud over en dagsorden sende os et oplæg med nogle hypoteser om brugen af 11 og om det forebyggende arbejde i øvrigt, som de arbejder med. Dem vil de også gerne have feed back på. Der er inviteret medlemmer af bestyrelserne i børnefaggruppen, handicapfaggruppen, dagbehandlingsfaggruppen, ledersektionen, hovedbestyrelsen samt børnearbejdsgruppen. Der kommer 5-7 embedsmænd fra ministeriet, og vi regner med medlemmer fra DS. Efter afholdelse af det første praksispanel evaluerer vi i fællesskab med ministeriet. Henrik Egelund Nielsen Det nye udvalg om de videregående uddannelser Jørgen Søndergaard, SFI er blevet formand for det nye ministernedsatte udvalg om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Udvalget består i øvrigt at 6 personligt udpegede, uafhængige eksperter. Arbejdsmarkedets parter er ikke repræsenteret. Det er dog planen, at de faglige organisationer skal inddrages som led i udvalgsarbejdet. Hvordan er endnu ikke fastlagt. Udvalgsarbejdet tager afsæt i regeringens overordnede politiske målsætninger: Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvalitet i undervisning og uddannelsesforløb og alle studerende skal udfordres til at nå deres højeste potentiale. Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så (a) flere får job i den private sektor, og (b) alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse uanset på hvilket videregående uddannelsesniveau Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse. Udvalget skal komme med konkrete anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans, og der skal udarbejdes to delrapporter i hhv marts og oktober. Marts-rapporten kommer til at omhandle den overordnede struktur og de lovgivningsmæssige rammer,

20 Dansk Socialrådgiverforening side 20 af 22 mens oktober-rapporten sættes fokus på institutionerne og uddannelsernes indhold. Anbefalingerne skal finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. FTF, LO og AC har på sekretariatsniveau indledt drøftelser om et muligt fælles indspil til udvalgsarbejdet. HB vil blive orienteret, når der foreligger noget mere konkret. Pernille Maskell Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Folkemødet 2014 Hermed en status vedrørende DS deltagelse i Folkemødet på Bornholm i dagene juni FU har tidligere besluttet at leje 4 sommerhuse på Nordbornholm (Hasle) under Folkemødet 2014, hvor der er i alt er 11 soveværelser. DS har søgt om en kajplads i Allinge Havn under Folkemødet, men har desværre fået afslag på grund af den overvældende interesse, der har været. har drøftet DS deltagelse og foreslået, at DS skal forsøge at arrangere nogle få debatter, f.eks. om Hvad er en god socialrådgiver? Hvad er godt socialt arbejde? Udslusning af kriminelle Sygehussocialrådgivernes arbejde. har besluttet, at DS ikke skal have en stand eller et eget telt, men vil leje sig ind hos andre. og sekretariatet vil arbejde videre hermed. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Nyt domænenavn har besluttet at ændre hjemmesidens domænenavn i forbindelse med relanceringen af siden i løbet af foråret. Også mailnavne for organisationen vil blive ændret. Årsagen er en daglig frustration over et uigennemskueligt navn, som skal staves for nye brugere. Fremover vil foreningens navn være socialraadgiverne.dk i stedet for socialrdg.dk. Teknisk set er det en relativt uproblematisk øvelse at skifte navn, idet der automatisk vil ske en videresendelse af mails fra vores gamle mailnavn til det nye. Arbejdsmæssigt vil det koste et par dage at sætte mails op på ny, og der vil derudover skulle bruges tid på konsekvensrettelser i hjemmesidetekster mv. Økonomisk vil det koste omkring kroner. Pengene tages fra det løbende driftsbudget for hjemmesiden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-4 Fusion af pensionskasser i PKA Hovedbestyrelsen besluttede på møde 6/13 at anbefale en fusion mellem Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale. Der har været afholdt et ekstraordinært delegeretseminar fælles med Pensionskassen for Kontorpersonale den 29. november, hvor planerne om fusion blev drøftet. Forslaget om fusion blev modtaget positivt. PKA har udsendt orientering til delegerede med detaljeret beskrivelse af spørgsmål og svar vedrørende fusionen. I medlemsbladet, der udkommer medio januar, vil der være

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste.

13/14 SOCIALRÅDGIVEREN. Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15. socialt. arbejde. i den bedste. 13/14 SOCIALRÅDGIVEREN Barkholt vandt kampvalg Arbejdstilsynets påbud i Randers ikke opfyldt Bag om OK15 socialt arbejde i den bedste sendetid Vi bekender os stadig til velfærdsstaten I arbejdet med sidste

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere