Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus."

Transkript

1 Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar bidt Mærker i Fødselsdagsbarnet. Haar- og Skægfarven falder slemt i det lyse, og Gang og Holdning er heller ikke slet saa spændstig som for 50 Aar siden. Men naar man har noteret disse ydre Kendsgerninger, maa man indrømme, at aflægs i dette Ords egentlige Betydning er Maler Jørgensen ingenlunde. Da han for ikke saa meget længe siden fejrede sit 50 Aars Jubilæum som Haandværksmester her i Byen, gav vi en udførlig Skildring af hans Liv og Virke baade som Haandværker, Kommunalmand, Politiker og som mangeaarigt Medlem af Skatteraadet. Og vi skal ikke ved denne Lejlighed gentage, hvad vi den Gang berettede, men nøjes med at notere den Kendsgerning, at selv om Fødselsdagsbarnet har sagt Farvel til Størstedelen af hans Ungdoms Virkefelt, saa har han ingenlunde mistet Interessen herfor. Malerpenslen kniber det svært for ham at lade ligge. Vel har han for flere Aar sidén solgt sin Forretning. Men Farverne øver dog stadig en dragende Magt over ham, og i sine ledige Stunder sysler han som Kunstmaler, og fra hans Haand foreligger ikke faa smukke Produktioner. Men ogsaa for det offentlige Livs Foreteelser nærer Jørgensen en usvækket Interesse og er altid parat til at drøfte et og andet af de Spørgsmaal, det være sig kommunalt som politisk, der er oppe i Tiden. Og han er en storslaaet Lokalpatriot. Den By, hvori han i de mange Aar har haft sit Virke, den elsker han, og han skyr ingen Anstrengelse for at gavne den, hvor det staar i hans Magt. Og har han undfanget en Ide, som han mener fører mod Maalet, saa arbejder han energisk derfor uden Hensyn til hvad Kreti eller Pieti mener. Jørgensen er nemlig og har alle Dage været en selvstændig og selvtænkende Personlighed. Kunde han ikke faa sine Meninger til at gaa med Strømmen, saa var han ikke bange for at gaa mod den. Malermester Jørgensen har alle sine Dage været en Pryd for Haandværkerstanden, den han satte en Ære i at tilhøre. Og han har været og er sin By og sit Samfund en god Borger. Saaledes anerkendes han, og saaledes vil han blive fejret paa Fødselsdagen i Morgen. Og som mangeaarig Husven melder Venstrebladet sig med disse linier i Gratulanternes Skare. Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Ved Amtsraadets Møde i Gaar vedtoges det at ansætte Maskinsnedker Jacob A. Nielsen som Økonom ved Amtssygehuset Nykøbing Sj. Saaledes lød den officielle Meddelelse, som Bladene fik fra det lukkede Amtsraadsmøde i September Og havde denne Meddelelse ikke foreligget, vilde vi næppe i Dag have været i Stand til at meddele vore Læsere, at der paa Lørdag er Jubilæum paa Sygehuset. Økonom Nielsen og Hustru er nemlig alt for beskedne Mennesker til, at de blot med en Mine skulde røbe, at en saadan Højtidsdag var forestaaende. Jubilæet gælder nemlig dem begge. Skulde man omskrive Titulaturen efter Nutidens Sprogbrug, vilde Nielsen faa Titel af Sygehusforvalter og Fruen af Økonoma; thi saaledes falder netop deres Virksomhed, og saaledes er den falden i de forløbne 25 Aar. Der var maaske nok en og anden, der ved

2 AnsætteIsen tvivlede om, at Ægteparret evnede at fylde denne betydelige og ansvarsfulde Plads; men blandt de mangfoldige Mennesker, som i disse Aar har nydt godt af deres Virksomhed, hersker der i Dag kun en Mening, nemlig den, at mere velskikkede Mennesker til denne Opgave kunde ikke findes. Den Mening deles af alle, som paa en eller anden Maade har haft med Sygehusets Forvaltning at gøre og den deles af de Tusinder af Patienter, som de har haft under deres Varetægt. Vel sandt, for Patienterne spiller Læger og Sygeplejersker i første Række en Rolle, men af stor Betydning er ogsaa den Virksomhed, der falder ind under Forvalterens og Køkkenchefens Domæne. Og netop i disse sidste Regioner har Fru Nielsen i disse mange Aar udfoldet en Virksomhed, som fortjener den største Paaskønnelse. At lede et Sygehuskøkken paa tilfredsstillende Maade er nemlig ikke enhver Kvindes Sag. Til et saadant Hverv hører baade Kløgt, Omtanke, Arbejdsmod og Evner til at have et Øje paa hver Finger; ogsaa paa Medhjælpens. Det er maaske ikke alle, der gør sig klart, hvad det vil sige Dag ud og Dag ind at skulle fremstille flere Slags Mad, afpasset efter de forskellige Patienters Behov og med den pinligste Overvaagen af alle hygiejniske Hensyn. Men for Fru Nielsen klikkede denne Opgave aldrig. Et gammelt Ord siger nok, at det er ingen Sag at lave Mad, hvor der er nok at tage af. Og selvfølgelig er der aldrig Tomhed i Fru Nielsens Fadebur. Men til hendes mange værdifulde Egenskaber hører denne, at hun forstaar at disponere under Hensyn til en forstandig Økonomi, saa der paa hendes Domæne intet gaar til Spilde. Og at hun er en Knag til at forestaa de daglige Indkøb, er et Skudsmaal, som alle Sygehusets Leverandører vil give hende, maaske nok i Mindet om en eller anden lille Skærmydsel, hvor Fru Nielsen altid gik af med Sejren. En Ting til skal nævnes, forinden vi forlader Fru Nielsen. Hendes moderlige Omsorg for de unge Mennesker, hun har til sin Disposition. Mange unge Piger har i disse 25 Aar haft deres Gerning i Amtssygehusets Køkken. Myndig og bestemt har Fru Nielsens Optræden altid været overfor disse. I Arbejdet gik hun foran og viste Vejen. Sløseri af nogen som helst Art var banlyst fra hendes Enemærker. Men viste de unge Piger sig pligtopfyldende i deres Gerning var Sygehuset et godt Hjem for dem i alle Henseender. Og rundt i Landet sidder mange Kvinder, der med Taknemlighed mindes den Opdragelse og den Omsorg de var underkastet hos den myndige Frue paa Sygehuset. Desværre har vaklende Helbred i de senere Aar hæmmet hende en Del, saa hun meget mod sin Vilje maatte antage en Assistent, hvilket dog ikke forhindrer, at Fru Nielsen stadig er den ledende Kraft. Lige saa samvittighedsfuld og omhyggelig som Fruen er paa sine Enemærker, er Jacob A. Nielsen det paa sit Omraade, hvilket vil sige Regnskabsvæsenet. Inventarieforvaltningen, kort og godt hele det ydre Apparat i og omkring Sygehuset. Hans Virksomhed falder maaske nok mere i det skjulte, men er derfor ikke mindre værdifuld. De Besøgende møder ham kun naar de af en eller anden Grund har Ærinde paa Kontoret og der træffer de altid den stilfærdige, korrekte Kontormand, men tillige den forekomne og hjælpsomme Person, altid parat til at være saavel Patienter som disses Paarørende til Nytte og Hjælp, hvor det er muligt. Og Patienterne kender ham fra hans smaa korte Besøg paa Sygestuerne, hvor hans venlige Nik, lyse Smil og undertiden en gemytlig Skæmt lyser op som Solstraalen. Men ellers er det for en stor Del i Sygehusets ydre Eksteriør, man mærker Økonom Nielsens Indsats. I Gaard og Have trættes han aldrig af Arbejdet for at skabe en Ramme omkring Sygehuset saa venlig og hyggelig som mulig. Til en Begyndelse var denne Opgave ganske vist uløselig, dertil var Forholdene i og ved det gamle Sygehus alt for smaa og primitive. Men da det nye Sygehus i 1912 stod færdigt, oprandt en ny og bedre Tid for Økonom Nielsen. Ganske vist en Tid med forøget Arbejde, men ogsaa med Mulighed for at alle hans Evner til at skabe Hygge kunde udfolde sig. Men forøvrigt spænder hans Interesse over baade det udvendige og det indvendige, og i sine Bestræbelser for at gøre Sygehuset saa fuldkommen som muligt, bliver han aldrig træt. Der gaar sjældent noget Aar hen, hvor ikke Sygehuslæge Madsen og Økonom Nielsen har udpønset en og anden Forbedring, og i Reglen falder det i den sidstes Lod at forelægge Planerne for Sygehusbestyrelsen. Og næsten altid er hans Argumentation saa overbevisende, at han finder Gehør, hvad enten det drejer sig om Udgifter til faa Hundrede Kroner, eller til adskillige Tusinder. Hermed være dog ingenlunde sagt, at han er en dyr Administrator, tværtimod er Nykøbing Sygehus et af Amtets billigste at holde i Drift, og dette skyldes i høj Grad det jubilerende Ægtepars store Paapasselighed paa alle Omraader, og det betydelige personlige Arbejde, de udfører. Helt har Nielsen aldrig kunnet sige

3 Farvel til Høvlebænken, og hans Puslen her har gennem Aarene sparet Amtet for mange Penge. Men forøvrigt anser han det simpelt hen for en Pligt at passe paa som en Smed selv overfor alle Smaating. Og et mere pligtopfyldende Menneske end han vil ikke være let at finde. Det siger sig selv, at en Mand med disse fortrinlige Egenskaber har vanskeligt ved at blive fri for at blive taget i Brug ogsaa i det offentlige Liv, skønt Gud skal vide, at han aldrig har trængt sig i Forgrunden valgtes han ind i Byraadet som Repræsentant for det radikale Venstre, og i 1917 genvalgtes han. Men desværre tvang et Sygdomsanfald ham til at træde tilbage inden Periodens Udløb. Senere har han haft Sæde i Værgeraadet, i Havneudvalget o. m. m. Om disse offentlige Virksomheder kunde der skrives et helt Kapitel. Men det er som Sygehusøkonom, han jubilerer og derfor nøjes vi med at holde os til det. Dog en Ting skal fremhæves, nemlig hans store Hjælpsomhed mod alle, der uforskyldt er kommen i Nød. Nogen Krøsus har han aldrig været, men desuagtet har mangfoldige Mennesker hentet Raad og økonomisk Bistand hos ham. Om begge Ægtefæller gælder nemlig, at de er yderst strenge i Kravet til dem selv; men forstaaende og overbærende i Bedømmelsen af andre. Vi ved os da ogsaa i Overensstemmelse med Tusinder af vore Læsere, naar vi slutter denne Jubilæumsartikel med en Tak til Økonom Nielsen og hans Frue for den Indsats, de i de 25 Aar har øvet baade i og udenfor deres Embedsgerning, og til denne Tak føjes et oprigtigt Ønske om, at de endnu i mange Aar maa have Kræfter til at fortsætte deres velsignelsesrige Virke. Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Det gamle Postbud Landpost Peter Petersen, Nykøbing, har indgivet Ansøgning om Afsked og denne er ham bevilget fra 1. Februar. Peter Petersen blev ansat som Landpost, da han var 27 Aar gl., og nu er han 67, altsaa har han i samfulde 40 Aar vandret rundt med Tasken og været den daglige og længselsfuldt ventede Budbringer i de mange Hjem. Da Petersen begyndte sin Virksombed, var Postdistributionen ikke slet saa udviklet som i vore Dage. Postsagerne kom pr. Deligence til Nykøbing fra Holbæk eller Jyderup, hvilket selvsagt ikke skete med Ekspresfart, og naturligvis kom hverken Breve eller Aviser i en saadan Mangfoldighed som i vore Dage. Som Følge deraf kunde Postbudene den Gang overkomme noget større Distrikter end nu. Men naar man hører, at Peter Petersen havde en Rute, der gik fra Nykøbing gennem Strandhusene, Skaverup, Brent, Svenstrup Hestehave, Asminderup og over Staarup tilbage til Udgangsstedet, vil vistnok de fleste indrømme, at det var en daglig Spadseretur, der nok kunde tage paa sin Mand, naar han uden Hensyn til Vejr eller Vind skulde gennem en saadan Rundtur. Tilmed var Betalingen, der blev ydet, kun saare ringe. Men Peter Petersen var en kraftig Natur og i Besiddelse af et godt Humør, to Ting, som i Forening hjalp ham over alle Vanskeligheder, men som tillige gjorde ham velset og afholdt i de mange Hjem, hvor han havde sin daglige Færd. Da Postbesørgelsen kom ind i mere civiliserede Former, gik Petersen i mange Aar paa Nykøbing-Nakke-Ruten, og

4 har nu i en Aarrække besørget Ruten Nykøbing- Nygaard. Skønt Helbredet i de senere Aar har slaaet Klik flere Gange, har Petersen dog ikke kunnet bekvemme sig til at sige Farvel til sin daglige Dont før nu og give sig hen til den Aldershvile, han saa vist i fuldt Maal har fortjent. Omtale 29/12 (fuldt gengivet) Lærlingekaar for 50 Aar siden. Gamle Snedker Karl Madsen, Odden, fortæller. Fra den gamle Snedker Karl Madsen, Odden, har vi modtaget nedenstaaende Skildring af Læredrengenes Kaar for et godt halvt Hundrede Aar siden. Jeg lærte Professionen hos Snedkermester J. L. Nykøbing. Vor Arbejdsdag begyndte Kl. 4 3/4 om Morgenen, og der stod da paa Høvlebænken en Kop Kaffe og et Stykke Kandis til hvert af os fem læredrenge. Saa kunde vi kile paa til Kl. 8, hvor vi fik serveret Frokost, i Reglen to Rundtenommer amerikansk Fedtebrød pr. Mand samt atter en Kop Kaffe med Kandis. Middagen fik vi Kl. 12, den blev serveret i en Terrin, hvis Indhold ikke svarede til Mandskabet. Var de første ikke forsigtige med at øse op, blev der i Reglen ikke noget til den sidste. Serveringen foregik paa den Maade, at vi havde en Bordplade, som vi lagde tværs over min Høvle bænk og saa satte vi os paa hver en Enben, i Lighed med en Brolægger- skammel, kun meget højere. Naar vi var færdig med Maaltidet, tog vi en Haandfuld Høvlespaaner og gned Bordpladen af, og anden Rengøring fik den ikke. Spisetiden var 3/4 Time til Middag og ½ Time til Frokost og Aftensmad. Den sidste bestod af 2½ Rundtenom amerikansk Fedtebrød med røget Hestekød. Var der en enkelt Gang Smørrebrød med Ost, saa var Paalæget saa tyndt som Papir, høvlet til med en Ostehøvl. Til Aftensmaden, som vi indtog Kl. 5, vankede hverken Kaffe eller The. Efter dette Maaltid arbejdede vi igen til Kl. 8 og derefter gik mindst en halv Time med at gøre Værkstedet rent, saa det var en lang Arbejdsdag og streng var den jo ogsaa, idet man ikke den Gang kendte de arbejdsbesparende Maskiner. Om Søn- og Helligdagene maatte vi arbejde til Middag. Forsøgte vi at knibe os en Frisøndag ved at bede om Tilladelse til at gaa i Kirke, naar der var Formiddagsgudstjeneste, blev vi vinket af med et: Du kan vente til næste Søndag, saa er der Eftermiddagsgudstjeneste. En Gang var jeg meget syg og bad om at faa Doktor. Mester kom da ind til mig og sagde: Du er vist ikke saa farlig syg. Du spiser jo da din Mad. Da jeg svarede, at jeg ingen Mad havde spist, maatte de andre Læredrenge gaa til Bekendelse, at de havde spist min Portion med. Som Følge deraf fik vi Løfte om, at vi skulde faa Stykkerne noget tykkere herefter. En Middag sendte vi Bud ind efter Gafler og Knive og spurgte samtidig, hvilken af os der ingen Mad skulde have. Vi var fem, men der var kun fire Tallerkener Mad. Vi fik det Svar, I al vi skulde dele, og fik ikke mere. Næste Dag holdt Mester en Tordentale til os, fordi vi havde forlangt Gafler og Knive, og fortalte os, at mens han var i Lære maatte han slæbe Kødet itu paa et Brædt. Han spurgte sluttelig om vi havde noget at klage paa Maden, og jeg svarede da, at forleden var der Maddiker i Hestekødet, hvilket de andre Læredrenge kunde bevidne. Men Mester svarede, at dem brød han sig ikke om at have som Vidner. Men du kunde jo tage din Kniv og knitte Maddiken væk. Naar vi skulde spise til Aften om Vinteren, maatte vi ikke have Lys, men skulde sidde i Mørke. En Aften havde jeg

5 overtraadt Forbudet og ladet min Lampe brænde, men det varede ikke fem Minutter før Mester var der og slukkede Lampen, og saa fik jeg en Tordentale. Vi maatte ikke bruge Tændstikker. Naar vi skulde lave Ild, havde vi en lille Kasse med Høvlspåner og en gammel Savfil og en Flintesten, Naar vi skulde tænde Lampen, satte vi Filen ned i Spaanerne, slog et Slag med Flintestenen, saa en lille Gnist faldt ned i Spaanerne. Den pustede vi saa paa til der gik Ild i Spaanerne. Vi tog saa en og tændte Lampen ved, hvorefter vi kom nye Spaaner paa og satte Laaget paa, og saa var Fyrtøjet klar til næste Gang. Efter Fyraften maatte vi have én Lampe paa vort Kammer, men saa skulde vi gaa i Seng. Om Søndagen og naar der var Fest i Byen mødte Mester Kl. 10 og visiterede, om vi var i Seng og derefter tog han Nøglen med sig. Var der saa nogen ude og vilde ind, kunde de komme til ham. Vi blev forbudt at hænge Gardiner for Vinduet ud til Gaden. Han vilde nok se, hvad vi foretog os om Aftenen. Den 23. November 1878 aflagde jeg Svendeprøve paa Raadhuset i Nykøbing og fra den Tid skete en mægtig Forandring i min Tilværelse. Jeg fik nu eget Værelse, spiste sammen med Mesters Familie og det var rigtignok en Forandring, der forslog noget. Men en Ros skal min gamle Læremester have. Man lærte Haandværket godt hos ham. Det var han saa bekendt for, at en Svend, udgaaet fra hans Værksted, havde let ved at faa Arbejde baade i København og i Provinsen.

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 9/7 (fuldt gengivet) En Bankfilial i Højby. Efter at Højby Haandværker- og Handelsforening forgæves har forhandlet med Bankerne i Nykøbing om Oprettelse af et Kontor derude, er der blevet sluttet

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

I Vildmarkens Skjul. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere