TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg"

Transkript

1 Nr TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen F til Vestkystløbet 2016 Træfferen nr

2 m D Leder Af formand John M. Schmidt I s k ri v end e s t u nd p å g å r d er 3 - p a rt s - fo rh a nd l i ng erne m el l em R eg eri ng en- D A - o g L O / F TF. S o m b a c k i ng g ru p p e s i d d er d e res p ek t i v e fo rb u nd s fo r- ænd fo r v o re fa g fo reni ng er, h v i l k et o g s å b et y d er a t 3 F F o rb u nd s fo rm a nd s i d d er m ed. J eg t ro r o p ri g t i g t a t reg eri ng en m ed o p s t a rt en a f 3 - p a rt s fo rh a nd l i n- g erne b ev i s t o v errea g erer i fo rh o l d t i l flygtninge og migranter. Ja det er et problem at strømmen af flygtninge og m i g ra nt er s t i g er s å v o l d s o m t, m en a t s k u b b e d em fo ra n i k ø en i nd p å a r- b ej d s m a rk ed et er i k k e fa i r o v erfo r d e d a ns k ere d er p.t. er l ed i g e, o g ø ns k er s i g et a rb ej d e. I m i n v erd en er d er m eg et m a n p å fo rk a nt k a n s i g e b l a nk t nej t i l fra L O - s i d en. V i h a r i k k e b ru g fo r en s ærl i g i nd s l u s ni ng s l ø n p å d et d a ns k e a r- Ansvarshavende: F o rm a nd J o h n M. S c h m i d t. Redaktionsudvalg: 3 F E s b j erg s 4 b ra nc h er, s a m t fæl l es s ek ret a ri a t et. Træfferen udkommer: 4 x å rl i g t, fo rå r/ eft erå r/ v i nt er. Try k t i ek s em p l a rer, o g s a m s end t m ed 3 F s F a g b l a d. ea d l i ne fo r s t o f t i l næs t e u d g a v e er, fredag den 6. maj Forsidebillede: O v erens k o m s t l y t t em ø d e m ed g ru p p e- fo rm a nd I nd u s t ri g ru p p en M a d s A nd ers en b ej d s m a rk ed. F o r h v i s m a n s å t ænk er l æng ere, h v a d k a n d et s å i nd eb ære? J a d er v i l s k e en v u rd eri ng a f, o m i k k e d a g p eng es a t s erne s k a l m a t c h e i nd s l u s ni ng s l ø n, o g s æt t es ned. H v a d s å m ed m i nd s t el ø nnen, s k a l d en o g s å h a v e et h a k ned a d, d et s a m m e v i l s å ra m m e l ærl i ng el ø nni ng er. S i d s t m en i k k e m i nd s t v i l d et s å o g s å ra m m e k o nt a nt h j æl p en. D et er en s p i ra l j eg p å d et k ra ft i g s t e k u n k a n a d v a re i m o d. I m i n v erd en er d et ri g t i g e a t g å i g a ng m ed, a t få o p p ri o ri t eret u d - d a nnel s e a f d e m a ng e m ed a rb ej d ere p å a rb ej d s m a rk ed et, d er er h el t u d en u d d a nnel s e, el - l er m ed m eg et l i d t u d d a nnel s e, s o m en b eg y nd el s e. H er er d et s å o g s å v i g t i g t a t v o re m ed l em m er v i l s p i l l e m ed, o g l a d e s i g u d d a nne. D et er u d - d a nnet a rb ej d s k ra ft a rb ej d s g i v erne rå b er o p o m, o g d et b et y d er i g en, a t a rb ej d s g i v erne s k a l t a g e a ns v a r fo r u d d a nnel s e. V i s k a l t i l b a g e t i l a t b å d e a rb ej d s t a g er o g a rb ej d s g i v er o p p ri o - ri t erer u d d a nnel s er i v i rk s o m h ed en. K æd en k u nne s t a rt e m ed a t en ræk k e a ns a t t e k o m i v o k s enl ære, o g s o m ers t a t ni ng fo r d en a rb ej d s - k ra ft, k u nne d er i nd fø res j o b ro t a t i o n, s å l ed i g e m ed l em m er k o m i et k o rt u d d a nnel s es fo rl ø b, o g eft erfø l g end e k o m i nd s o m ers t a t ni ng s a rb ej d s k ra ft d m a d d s t a o p p å u d d a s D v i l l v g o d s k a d s k, s o m u d t k t k a d s g i v I l g å a d o g s å i g a m u d t a g s a o v - k o m s t k v t i l d k o m m o v - k o m s t a l i D t d s t a o p p å i u s t o m d h v o v o l a g t i l k v a l l fo r en ed rb ej er er rt er nnel e. et e ære en start for at få opkvalificeret den dan- e rb ej ra ft er et ry ø ns e fra rb ej erne. nd en æng e r rb ej et ng ed el e f erens ra e end e erens fo rh nd ng er. e fø rs e er rt er er nd ri ens rå e, r res fo rs ra ered e s k a l v ære i fo rb u nd et i m m å ned. i d t en a f a p ri l 2 Træfferen nr

3 H m M v a d s k a l k ra v ene s å v ære d enne g a ng?. J eg t ro r a t d et v i l l e g a v ne ri g t i g m a ng e a t d er s æt t es fo k u s p å d e æl d re p å a rb ej d s m a rk ed et. D e d er b l i v er ned s l i d t e, o g i k k e k a n a rb ej d e 100%, a t d er k o m m er no g l e s eni o r- o rd ni ng er d er i h ø j ere g ra d t a g er h ø j d e fo r d en s t o re g ru p p e m ed l em - m er p å a rb ej d s m a rk ed et. D et s k a l o g s å fo r d en g ru p p e m ed - l em m er v ære s v ærere fo r a rb ej d s g i - v erne a t s k i l l e s i g a f m ed d en g ru p p e m ed a rb ej d ere. D et m å v ære d en o m - v end t e b ev i s b y rd e, h v i s en a rb ej d s g i - v er s k a l a fs k ed i g ed e en æl d re b et ro et ed a rb ej d er. en h el t g enerel t s k a l d er nu eft er m a ng e å rs t i l b a g eh o l d enh ed p.g.a. k ri s en s k e en fo rnu ft i g u d v i k l i ng a f l ø nni ng erne, d et m å v ære en ri m el i g t i l g a ng v i h a r o v erfo r a rb ej d s g i v erne, h er D a ns k I nd u s t ri. Esbjerg Afholder også søndag 1. maj i 2016 Afdelingen afholder 1. maj på parkeringspladsen, bag huset Vestkraftgade 1. Program: K l V el k o m m en o g 1. m a j t a l e v ed F o rm a nd J o h n M. S c h m i d t. K l m a j t a l e v ed fo rh a nd l i ng s s ek ret ær H a nne G ra m 3 F F o rb u nd et. K l m a j t a l e fra C o l o m b i a S o l i d a ri t et. K l A rra ng em ent et a fs l u t t es, ø l h a nerne l u k k es o g d er er fæl l es a fg a ng k l t i l L O E s b j erg s 1. m a j a rra ng em ent i G ry d en. Vel mødt til alle medlemmer og venner af huset! Træfferen nr

4 4 m m m På billedet ses fra venstre: 3F Opmåler Brian Morthorst, Tillidsmand Brian Nielsen, 3F faglig medarbejder Bjarne Kirkeby, Fabriks og Byggechef Jørn Friis Pedersen, 3F Forbundssekretær Søren Heisel, Værkfører Poul Jørgen Sørensen. 3F Esbjerg på besøg hos Planet Huse i Ribe Tirsdag den 8. marts 2016 fik 3F Esb j erg b es ø g a f 3 F F o rb u nd s s ek ret ær S ø ren H ei s el, o g v i h a v d e b l.a. i d en a nl ed ni ng a ft a l t v i rk s o m h ed s b es ø g h o s P l a net H u s e, d er h a r et m o d erne fa b ri k s a nl æg p å k v a d ra t m et er. F i rm a et h a r m ere end 25 å rs erfa ri ng fra m ere end k v a l i t et s fri t i d s - h u s e ru nd t o m i d et d a ns k e feri el a nd - s k a b o g i E u ro p a. F i rm a et h a r c a. 25 m ed a rb ej d ere i p ro d u k t i o nen t i l a t frem s t i l l e fri t i d s - h u s e p å fa b ri k k en i R i b e, s o m p ræfa - b ri k ered e el em ent er o g k o m p o nent er m ed h j æl p fra d en ny es t e t ek no l o g i. 3 F E s b j erg s o p m å l er B ri a n M o rt - h o rs t h a r o ft e s i n g a ng p å fa b ri k k en, da medarbejderne og firmaet bruger o p m å l ers y s t em et t i l g a v n fo r b eg g e p a rt er. F a b ri k s - o g B y g g ec h ef J ø rn F ri i s P ed ers en g a v u d t ry k fo r, a t P l a net H u s e h a r et ri g t i g g o d t s a m a rb ej d e m ed 3 F o g B ri a n M o rt h o rs t, o g i fæl - l es k a b m ed m ed a rb ej d erne, t i l l i d s - m a nd B ri a n N i el s en o g v ærk fø rer P o u l J ø rg en S ø rens en er m ed t i l a t u d v i k l e o g o p t i m ere a rb ej d s g a ng ene p å d e fo rs k el l i g e h u s t y p er. E ft er a t J ø rn F ri i s P ed ers en h a v d e g i v et en g o d o ri ent eri ng o m k ri ng firmaet Planet Huse og rundvisning p å fa b ri k k en, k a n m a n i k k e k u n s o m 3 F é r, m en o g s å u d fra et s a m fu nd s - æs s i g t s y np u nk t, v ære g o d t t i l fred s ed, a t d et k a n l a d e s i g g ø re a t h a v e en p ro d u k t i o n a f fri t i d s h u s e i D a n- a rk p å o rd ent l i g e v i l k å r t i l g a v n fo r a l l e p a rt er. Tekst og foto: Jørgen S. Christensen Træfferen nr

5 Fyraftensmøde Mandag den 25. april kl med spisning Pension Danmark og 3F-arbejdsmiljøberegner Målgruppe: Privat/offentlig service (Proff gruppen), murer/anlæg og bygge (byggebranchen) H a r d u s t y r p å d i n p ens i o n? F å r d u d et o p t i m a l e a fk a s t? K a n j eg s el v s t y re m i n p ens i o n? K ri t i s k s y g d o m. H v a d er d et? E r d u o m fa t t et a f s u nd h ed s o rd ni ng en? H v a d i nd eh o l d er d en? Få svar på dine spørgsmål på fyraftensmøde den 25. april kl V i s t a rt er m ed en b i d b rø d, o g s t a rt er m ed en i nt ro d u k t i o n a f 3 F - m i l j ø - b ereg ner v ed Th y g e K ri s t ens en, h v o reft er I b M a d s en fra P ens i o n D a nm a rk fo rt æl l er o m h v o rd a n p ens i o nen er s k ru et s a m m en o g s v a rer p å s p ø rg s m å l. F ra k l v i l d er v ære m u l i g h ed fo r i nd i v i d u el P ens i o ns R å d g i v ni ng, k o nt a k t a fd el i ng en fo r a t b o o k e en t i d. V i l d u g erne d el t a g e i s p i s ni ng en, s k a l d u t i l m el d es s enes t d en 21. a p ri l. Ti l m el d i ng p å w w w.3 f.d k / es b j erg, el l er p å t el efo n J a c o b M ei er o g S u s a nne B ri nc k Træfferen nr

6 H D ARBEJDSMILJØ I KRONER OG ØRER! v o r o ft e h a r v i i k k e h ø rt, a t d et er fo r d y rt a t i nv es t ere i fo reb y g g el s e a f a rb ej d s u l y k k er? N o g l e v i l s i k k ert m ene m eg et o ft e. 3 F h a u d v i k l a d s m i l j - b d g d l a t d o - k u m g i t v y g g i s a t s A d s u l y k k k o s t d k t o g a d s p l a d s u h v å H v o m? O g k a d b a l s i g a t i t i g o d t a d s m i l j? U d g l d a t a o m d i a d s p l a d s k a d u b g b - t i l a t o v l i k o v s a m - m m l a d s m i l j, v y g g s o g k o m i A d s m i l j b k u s p å d d a v, s o m v i k a g g v l i g v a a d s m i l j 3F Arbejdsmiljøberegner r et en rb ej ø ereg ner, er ø r et et ent ere ev ns erne ed en fo reb end e nd. rb ej er er en en- el e rb ej en en fo rm e ert r. r eg et n et et e nv es ere rb ej ø fra no e få n rb ej n ru e ereg neren få erb er enh æng en el em rb ej ø fra ær, fo reb el e ø no. rb ej ø ereg neren fo e- rer en el f fra æret n ø re no et ed nem ed fo rb ed ri ng er f rb ej ø et. D u k a l a t b g A d s m i l - j b p å 3 F s h j m i d B g s g a d s m i l j p a l k l i k p å h t t p : / / a d s m i l j o a k S t a m a t l v l i b g a b D u v i l s v k u u d o m - k o s t a d s u l y k k o g a d s b i s y g v p å d i a d s p l a d s A d s m i l j b - g o d t o g d i a l o g b a s s k a b t i l a t s t c u s p å d s t o o m k o s t d u d m a d s b i v u v i l v h j p a b k u a u m d i g i a t i t i b Gør det selv! n ære ru e rb ej ø ereg neren em es e. ru ø eo rd et rb ej ø re- ræs ent nt el er rb ej erep ra es ent nt.d rt ed æs e ej ed ni ng en ru f ereg neren. el nne reg ne ni ng erne fo r rb ej er rb ej et ng et efra ær n rb ej. rb ej ø ereg neren er et eret red æt e fo e re ni ng er, er er fo rb n- et ed rb ej et ng et fra ær. ed æl f ereg neren nne rg ent ere fo r et fo r- nu ft e nv es ere et ed re arbejdsmiljø, som for de fleste v i rk s o m h ed er v i l b et y d e b ed re t a l p å b u nd l i nj en. G o d e o p l y s ni ng er ( f.ek s t a l ) fra d en v i rk s o m h ed, d u a r- b ej d er p å, er: g ennem s ni t l i g a nt a l a ns a t t e, g ennem s ni t l i g t i m el ø n, fra v ær ( p ro c ent el l er d a g e), a nt a l a rb ej d s u l y k k er o g fra v ærs d a g e p.g.a. ulykker, firmaets omsætning o g o v ers k u d. Thyge Kristensen Arbejdsmiljøkonsulent Aktivitets- og Opmålerforeningen 6 Træfferen nr

7 M M Ny Murer/AB bestyrelse Efter årsmødet d. 26. januar 2016 ser den nye Murer/AB bestyrelse således ud: Brancheleder: J a c o b M ei er Bestyrelsesmedlemmer indtil foråret 2018: M u rer H enni ng M ø l l eg a a rd M u rer P reb en Th o m s en u rer K a s p er P ed ers en M u rer C a rl o H erm a ns en M u rer J o h nny M ø l l er A nl æg s s t ru k t ø r L eo J ens en B y g ni ng s s t ru k t ø r J o h nny B l i c h er B ro l æg g er A l l a n L ens h o w B et o nel em ent J ø rn L a u s t s en B et o nel em ent L ei f J o c h u m s en Bestyrelsessuppleanter indtil foråret 2017: u rer V i c t o r B ent z en M u rera rb ej d s m a nd H enri k W a l enk a m p B ro l æg g er C l a u s J ep s en Gastronomernes hjælpefond Dette års generalforsamling vil blive afholdt: To rs d a g d en 19. m a j h o s 3 F i E s b j erg, V es t k ra ft g a d e 1, E s b j erg I nd k a l d el s e o g d a g s o rd en b l i v er a nno nc eret i F a g b l a d et. Med venlig hilsen Edith Eriksen Træfferen nr

8 8 Nyt fra industribranchen Årsmøde 23. februar 2016 F d y R o s c k, ( g a l g t ) J o h H v i d t d t, H C - a u t o ( g a l g t ) J p N i s S i ( g a l g t ) G l S c h o l z, C & D - F o o d ( g a l g t ) E l s h L a V t s t ( g a l g t ) Følgende blev valgt: red enb ro env nny fel env es er el en, em ens env en env eb et rs en, es fro env Suppleanter: 1. H enri k P ed ers en D o ng E nerg y. 2. To m K l a u s en V es t fro s t. Udpeget afdelingsbestyrelse: E d d i e H a ns en ( H S - g l a s ) J es p er N i el s en ( S i em ens E s b j erg ) V i h a r h a ft u d s k i ft ni ng i d en fa g l i g e b es æt ni ng. M a ry - A nn S k o v ni ng v o res fa g l i g e s ek ret ær h a r få et a rb ej d e s o m fo rh a nd l i ng s s ek ret ær i h o v ed fo rb u n- d et, h v i l k et s k a b t e et u v ent et h u l i fo rh o l d t i l v o res I nd u s t ri b ra nc h e. I d en fo rb i nd el s e b es l u t t ed e en eni g d a g l i g l ed el s e a t d er s k u l l e s k e g ena ns æt t el s e a f p o s t en s o m fa g l i g s ek ret ær m ed I nd u s t ri s a r- b ej d s o m rå d e s o m h o v ed o m rå d e. V a l g et fa l d t p å TR p å V es t fro s t B j a rne K i rk eb y. V i h a v d e i d en fo rb i nd el s e, i nd en d a g l i g l ed el s e b es l u t t ed e s i g, Faglig sekretær (Industri området) Bjarne Kirkeby. en l æng ere d i a l o g i b ra nc h eb es t y rel - s en fo r I nd u s t ri o m rå d et, o g h er v a r 100% eni g h ed o m a t i nd s t i l l e B j a rne t i l a fd el i ng ens d a g l i g e l ed el s e, D er h a r i k k e v æret no g et o v erl a p i d en fo r- b i nd el s e, s å p.t. er B j a rne i o p l æri ng s o m fa g l i g s ek ret ær. U d fra d et o p s ø g end e a rb ej d e, a r- b ej d er v i fo rt s a t u d fra d et k o nc ep t, a t t i l s k ri v e a l l e TR fo r a t k o m m e p å v i rk s o m h ed s b es ø g. P ro b l em et er i d en fo rb i nd el s e, a t d er i k k e er ret m a ng e TR, el l er fo r a t s i g e d et p ræc i s t m a ng e v i rk s o m h ed er, d er ø ns k er a t s e o s fra a fd el i ng en. V i v i l m eg et g erne s l å et s l a g fo r u d d a n- nel s e i v i rk s o m h ed erne o g b ru g en a f v o rt eg et s y s t em I K U F s o m er en d el a f o v erens k o m s t en. G ø re no g et m ere v ed j o b ro t a t i o n, o g m eg et g erne v ære d em d er s erv i c erer v i rk s o m h ed erne nå r d e m a ng l er a rb ej d s k ra ft. A l l e fa g l i g e er p.t. s end t p å o rg a ni s e- ri ng s k u rs u s, o g s k a l i s a m m e fo rb i n- delse finde en virksomhed de ønsker fo k u s p å. B j a rne o g S u s a nne v i l t a g e fa t i C & D F o o d é n g a ng t i l. H er h a r v i fo rs ø g t fø r u d en d et s t o re res u l t a t, men vi må kunne finde den positive t i l g a ng d enne g a ng. D er er et m eg et s t o rt p o t ent i a l e a f i k k e o rg a ni s ered e m ed l em m er v ed C & D F o o d, m en d et er d er o g s å p å a nd re v i rk s o m h ed er, s å o p g a v en b l i v er l a ng s t ra k t! L i g e nu h a r v i i I nd u s t ri b ra nc h en 3 2 t i l l i d s rep ræs ent a nt er, h era f er 5 p.t. er fæl l es t i l l i d s rep ræs ent a nt er. V i h a r o g s å 5 A / S b es t y rel s es m ed l em m er, o g s å h a r v i p.t. 65 A M R i i nd u s t ri - b ra nc h en. Træfferen nr

9 N u s k a l v i b a re l ære v o res m u rer- es t re, a t d e s k a l b es t i l l e 8 0 s t ens h o v ed erne p å d e h æv ed e p a l l er. Teg l v ærk erne h a r d em. H v i s d e i k k e k o m m er p å fo rh ø j ed e p a l l er, s å fo rl a ng ek s t ra p ri s fo r a t s t i l l e h o v ed erne p å s k a m l er. m D et er o g s å i å r d er s k a l frem s æt t es fo rs l a g t i l d e k o m m end e o v erens - k o m s t fo rny el s er, o g h o v ed o m rå d et er C O / D I o v erens k o m s t en. V i h a r s o m a l t i d, h a ft i nd k a l d t t i l et m ed l em s / TR m ø d e fo r a t m o d t a g e g o d e i d eer t i l ænd ri ng er, a f d en nu v ærend e o v erens k o m s t. C O - s i d en M a d s A n- d ( 3 F ) o g C l a u s J ( D a k M a l ) v i l i m a j m å, k o m m t i i o o g l i s t i l l i d s a h v a d d v i l k o m m m a k v o g t a t i l d t å a l i m D a k I u s t ers en ens en ns et ned e ru nd reg nerne fo rt æl e nt eres e- red e rep ræs ent nt er e e ed f ra em er e fo res end e fo rh nd ng er ed ns nd ri. Hæv pallen 80 stens hoveder er efterhånden blevet standard på murede byggerier. Det har krævet en hård kamp, men murersvendenes sammenhold har givet resultater. Carlo Hermansen Opmåler 80 sten hoveder på hævede paller Vinder af -fodbolde M o s a 8 J a g t v 7 8 E s b j V E s b j V Henrik Ladegaard Kent Svendsen ev ng en 2 æng et erg erg Træfferen nr

10 KL og regioner Sundhedsordning i Pension Danmark Nu lykkes det endeligt at få sundhedsordningen. B h t y s d o l i g o m d i P i o D a a h a p å b t y s m d d 7 d b b l u t t, a t a a t t p å 3 F s o l i g o v k o m s t b l i v o m t t a s u h s o p j a a ra nc eb es rel en fo r et ffent e rå e ens n nm rk r es rel es ø et en. ec em er 2015 es et ns e ffent e erens er er fa et f nd ed rd ni ng en r. 1. nu r Du har nu adgang til: K i ro p ra k t o r F y s i o t era p eu t Z o net era p eu t M a s s ø r D er er m a ng e m u l i g h ed er, h v i s m a n h a r p ro b l em er i b ev æg ea p p a ra t et. M a n k a n b es t i l l e t i d i nd en p å P ens i o n D a nm a rk s h j em m es i d e u nd er s u nd - h ed s o rd ni ng en, el l er ri ng e t i l s u nd h ed s o rd ni ng en p å t el efo n o g få en t i d. Susanne Brinck Brancheleder, Proff-gruppen Et indslag til generalforsamling den 31. maj 2016 af konsulent Karin Torp Livsglæde og arbejdsglæde Arbejdsglæde og trivsel er vigtigt at have i arbejdet. Hvordan bevarer vi arbejdsglæden og gnisten i livet? K u ns t en i en o m s k i ft el i g v erd en er a l t i d a t k u nne v ærne o m s i n l i v s g l æd e o g s i ne fa g l i g e o g p ers o nl i g e eg ens k a b er. I s ær s k a l v i v ærne o m g ni s t en o g m o t i - v a t i o nen i a rb ej d et. H er k a n m a n nem l i g g ø re no g et s el v. E m net v i l b l.a. i nd eh o l d e, h v o rd a n m a n v ærner o m s i g s el v o g h i na nd ens t ri v s el o g u d v i k l i ng s a m t g i v e b u d p å, h v o rd a n v i k a n b ru g e k o m m u ni k a t i o nen m ere a nerk end end e, s å v i u nd g å r m i s fo rs t å el s er o g t o l k ni ng er, s o m s l u g er m eg et energ i. F o red ra g et v i l v ære k ry d ret m ed m a ng e d a g l i g d a g s ek s em p l er o g g i v e l a t t erm u s k l erne m o t i o n o g h j ernen no g et a t t ænk e o v er. Susanne Brinck Næstformand 10 Træfferen nr

11 Generalforsamling 3F Esbjerg Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19,00 Esbjerg hotel & Konferencecenter (gamle Højskole), Stormgade V a l g a f d i ri g ent er. F o rs l a g : Regionskonsulenter Alis Dyg, og Niels Frederiksen. 2. V a l g a f s t em m eu d v a l g 6 p ers o ner. 2 fra I nd u s t ri b ra nc h en. 2 fra B y g g eb ra nc h erne. 2 fra P ro ff- b ra nc h en. 3. G o d k end el s e a f fo rret ni ng s o rd en. 4. B eret ni ng o v er v i rk s o m h ed en 2015 v / fo rm a nd en. 5. R eg ns k a b, 2015 reg ns k a b et. a. B u d g et b. K o nt i ng ent 2016 t i l o ri ent eri ng. 6. I nd k o m ne fo rs l a g. a. F o rs l a g t i l rev i s i o ns s el s k a b. b. Ø v ri g e fo rs l a g. 7. V a l g. a. V a l g a f fo rm a nd J o h n M. S c h m i d t. Efter indstilling fra bestyrelsen. b. V a l g a f k o ns t i t u eret s ek ret ær J ø rg en S. C h ri s t ens en. Efter indstilling fra bestyrelsen. c. V a l g a f b i l a g s k o nt ro l l ø r fo r 2 å r. Uffe Byrgesen (Industri) på valg. d. 2 b i l l a g s k o nt ro l l ø r s u p p l ea nt er ( v a k a nt e) e. V a l g a f a fd el i ng s b es t y rel s en. 1. * I nd u s t ri b ra nc h en. 2 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling. 2 suppleanter efter indstilling. 2. * M u rer/ A B - b ra nc h en 1 bestyrelsesmedlem efter indstilling. 2 suppleanter efter indstilling. 3. * Tø m rer/ S ned k er- b ra nc h en 2 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling. 2 suppleanter efter indstilling. 4. * P ro ff- b ra nc h en 2 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling. 2 suppleanter efter indstilling. f. 1 fa neb ærer, s a m t p ers o nl i g s u p p l ea nt fo r d enne. Omar Mohamud på valg. S u p p l ea nt Hannibal Christensen. 8. A fs l u t ni ng. * Efter indstilling fra afd.bestyrelsen til generalforsamlingens endelig godkendelse. DAGSORDEN N.B! S p i s ni ng v i l s k e fra k l , s å d erfo r a f p ra k t i s k e h ens y n s k a l a fd el i n- g en a nm o d e o m t i l m el d i ng p å t l f , senest fredag den 27. maj 2016, kl Regnskab og evt. indkomne forslag kan afhentes/rekvireres i afdelingen 5 dage før afholdelse af generalforsamling i afdelingens reception. Bestyrelsen Træfferen nr

12 m D - m Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen N u o v k o m s t a l i s å s m å t s t a o p, o g i d i - s h a v d v i h i a i g t i g g o d t l y t t d m g p p a u s I u s t g p p M a d s A M d v a a o l d t i i a i u s t s a m a d 3 5 t i l l i d s a h a v d v t i l m d, o g d v a g t i g g o d s p s t, o g g o d s p a m l M a d s o g d m d t t i l l i d s a I t v i v l o m a t M a d s g i k h j g a t t o v d s a t k v o m a t a d t i l l i d s - v a l g t s k a l g b M o g s å a t s p å g o m k s o i o l d t i l d o l d s v i s m a d d p p å a d s m a v a o g s å g o d d i s k u s s i o o m k l o k a l a a l i o l d t i l C O / D I o v k o m s t H o p l m a t i l l i d s a d v a t a er erens fo rh nd ng erne rt et en fo rb nd el e e er fd el ng en et ri em ø e ed ru efo rm nd fo r fo rb nd et nd ri ru e nd ers en. ø et r fh reg f nd ri rb ej et. rep ræs ent nt er e fu nd et ej ø et er r en ri ø rg el ø en r ri ng el em e frem ø e rep ræs ent nt er. ng en em ed no et ænk e er, er er fo rt ra rb ej et fo r e ø res ed re. en e no et ri ng eni ro rd ni ng er fo rh e fo rh ng e æl re er.t. er rb ej rk ed et. er r en n ri ng ft er fo rh erens en. er ev er ng e rep ræs ent nt er es ærre f- t a l erne o p s i g es, a l ene m ed d et fo rm å l a t fo rri ng e a rb ej d s v i l k å rene fo r d e a n- s a t t e. D erfo r er d et m eg et v i g t i g t a t t i l l i d s rep ræs ent a nt er l a v er en ø k o no - i s k k a l k u l e p å h v a d v ærd i en er a f d e i nd g å ed e l o k a l a ft a l er, o g få r d et m ed i a ft a l erne, s å d et k a n k o nv ert eres t i l p eng e, h v i s v i rk s o m h ed en s k ri d er t i l o p s i g el s e a f l o k a l e a ft a l er. D et b u rd e h a v e b ev å g enh ed o g s å g ennem t ek s t i o v erens k o m s t en. N u i nd en l æng e s k a l d er s å i nd - s end es o v erens k o m s t k ra v, o g d et v i l 3 F E s b j erg s I nd u s t ri b ra nc h e o g s å d el t a g e a k t i v t i. Industribranchen 12 Træfferen nr

13 O O E+P Klubbens forårsprogram 2016 Alle arrangementer foregår i Kirkegade Tirsdag den 12. april 2016 kl : Foredrag V i få r b es ø g a f t i d l i g ere b o rg m e- s t er F l em m i ng B a y J ens en s o m v i l fo rt æl l e o m s i t l i v, fra s m ed ed reng t i l b o rg m es t er. B S. K l u b b en g i v er g ra t i s k a ffe o g b rø d. Tirsdag den 26. april 2016 kl : Banko S å er d et s i d s t e c h a nc e fo r a t s p i l l e b a nk o fø r s o m m erferi en o g v i s p i l l e s o m v i p l ej er. O B S I p a u s d k a m b d P s k. en er er ffe ed rø. ri r. 10, 00. Tirsdag den 10. maj 2016 kl : Underholdning K o m o g o p l ev F o u r J a c k s m el o d i er fra d eng a ng. V i få r b es ø g a f 4 g a m l e d reng e s o m v i l u nd erh o l d e o s, m ed d e g a m l e s a ng e fra d eng a ng F o u r J a c k s v a r p å t o p p en. B S. I p a u s en g i v er k l u b b en g ra t i s b rø d o g k a ffe. Tirsdag den 17. maj 2016 kl : Sommerudflugt Tu ren g å r t i l D y reh a v s b a k k en h v o r v i s k a l s p i s e a ft ens m a d, i nd en v i s k a l s e fo rp rem i ere p å C i rk u s rev y en P ri s en fo r t u ren er 7 20 k r. m en s o m m ed l em a f k l u b b en er p ri s en 5 00 k r. D u s p a rer a l t s å 220 k r. p r. b i l l et. V i h a r s t a d i g enk el t e b i l et t er s å er d u i nt eres s eret i a t k o m m e m ed, k a n d u k o nt a k t e b es t y rel s en. HUSK: 3F Efterløn og pensionistklubs bowlingklub. Alle der ønsker at deltage er velkomne. Vi mødes den 1 & 3 onsdag i hver måned hos Fun World Glarmestervej Vi mødes og spiller fra kl til kl Pris for at deltage er kr. HUSK: 3F Efterløn og pensionistklubs sangkor, under ledelse af Kaj Tagmose mødes hver torsdag kl. 9,30 i Kirkegade Alle der ønsker at deltage er velkomne, og det er gratis at deltage. Træfferen nr

14 Tømrer og Snedker Brancheklubben Foråret 2016 Den 25. februar 2016 afholdte Brancheklubben et fyraftens møde, hvor vi havde inviteret Pension Danmark og Firmaet Itool. D a g en s t a rt ed e k l m ed m u l i g - h ed fo r i nd i v i d u el p ens i o ns rå d g i v ni ng. D er v a r a fs a t en ½ t i m e p r. m a nd frem t i l k l Ti d erne v a r fu l d t b o o k et, o g d et v a r no g l e t i l fred s e m ed l em m er, d er ro s t e d et ny e i ni t i a t i v. F l ere m ed - lemmer fik oplyst, at de var dobbelt d æk k et g ennem b a nk en o g P ens i o n D a nm a rk. P ens i o n D a nm a rk h a r en b ed re d æk ni ng, o g d er er i ng en g ru nd t i l a t v ære d o b b el t d æk k et - et m ed - l em o p l y s t e a t h a n k u nne s p a re k r., m a n m å d a s i g e, a t en ½ t i m es i n- d i v i d u el p ens i o ns rå d g i v ni ng k a n v ære en g o d i nv es t eri ng. E ft er s p i s ni ng g a v I b M a d s en fra P ens i o n D a nm a rk en l i l l e t i m es g o d p ens i o ns i nfo rm a t i o n t i l d e 5 5 p ers o - ner, d er v a r m ø d t frem. H a n fo rt a l t e o g s å o m s u nd h ed s o rd ni ng en, s o m fo r få a f v o re m ed l em m er b eny t t er s i g a f v i s k a l h a v e u d b red t b å d e t i l firmaerne og medlemmerne, at der er m u l i g h ed fo r b l.a. h u rt i g d i a g no s e i F a l c k H ea l t c a re. D er er m u l i g h ed fo r a t k o m m e t i l en s p ec i a l l æg e o g få en s c a nni ng i nd en fo r 7 10 h v erd a g e o g d erm ed en h u rt i g a fk l a ri ng o g d i a g no - se. Vi har talt med flere medlemmer, d er h a r b eny t t et s u nd h ed s o rd ni ng en, o g d e h a r u d t ry k t s t o r t i l fred s h ed m ed a t k o m m e i h u rt i g b eh a nd l i ng - o p era - t i o n o g eft erfø l g end e g eno p t ræni ng i s a m a rb ej d e m ed P ens i o n D a nm a rk. Th o m a s fra I t o o l fo rt a l t e o m d e- res p ro d u k t er b l.a. o m d en m a s k e d e h a r o p fu nd et o g p ro d u c eret. D en k a n b ru g es h el e d a g en o g er effek t i v m o d s t ø v. I k a n g å i nd p å d eres h j em m e- side og få flere oplysninger om deres p ro d u k t er. Sidste aktivitet i foråret: Lørdag 28. maj kl , i Marbæks flotte natur, g ent a g er v i s i d s t e å rs s u c c es m ed M o u nt a i nb i k e fo r d i g o g d i n fa m i l i e. R u t en er l a g t s å a l l e k a n d el t a g e ø v ed e - ny b eg y nd er o g b ø rn. B ra nc h ek l u b b en h a r 3 0 c y k l er t i l u d l å n, res erv eri ng eft er fø rs t t i l m ø l l e p ri nc i p p et. C a. k l h a r v o res k o k k e E s b en o g G ert g ri l l en o g m a d en k l a r. Ti l m el d i ng p å 3 F E s b j erg h j em m es i d e el l er J ø rg en: j o rg 3 f.d k m o b i l : B ri a n: b ri a n.m o rt h o rs 3 f.d k m o b i l : Træfferen nr

15 m 4,8 eller 9,2 km? 3F i Esbjerg deltager i Vestkystløbet S ø nd a g d en 12. j u ni 2016 g å r s t a rt en t i l d et 4 2. V es t k y s t l ø b. H er m ø d er d u venner og kolleger i fin form o g a nd re, s o m er m ed fo r fø rs t e g a ng. F i rm a er, fa m i l i e o g a nd et g o d t fo l k h a r g j o rt V es t k y s t l ø b et t i l et s a m - l i ng s s t ed, h v o r m a n h y g g er s i g b å d e fø r o g eft er l ø b et. V es t k y s t l ø b et er o g s å u l i g h ed en fo r d en å rl i g e skovtur for firmaet, din fa g fo reni ng el l er fa m i l i et u r s a m m en m ed b ø rnene el l er b ø rneb ø rnene. V es t k y s t l ø b et er en s p ænd end e u d fo rd ri ng fo r a l l e - u ng el l er g a m m el - a l d eren b et y d er i nt et. D u k a n v æl g e 9, 2 k m el l er 4, 8 k m, m en h a r d u fø r l ø b et 4, 8 k m, v i l v i o p fo rd re d i g t i l a t p rø v e 9, 2 k m. Ø ns k er d u a t l ø b e i en a f d e fo rres t e g ru p p er, s k a l d u v ed t i l m el d i ng p å fø re fo rv ent et l ø b s t i d. E r d u ny b eg y nd er el l er v i l d u b l o t ny d e na t u ren, s k a l d u s æt t e k ry d s i s i d s t e g ru p p e. D el t a g ere m ed h u nd e, b a rnev o g ne, t ræk v o g ne m.m. s k a l s t a rt e i s i d s t e g ru p p e. S o m 3 F m ed l em b et a l er v i d i t d el t a g erg eb y r, o g d u s k a l d erfo r t i l m el d e d i g t i l a fd el i ng en, t a g g erne d i n s a m l ev er m ed, o g er d er h j em m eb o end e b ø rn er d e o g s å v el k o m ne t i l a t t i l m el d e s i g, o g 3 F b et a l er fo r m a x 4 p r. m ed l em. M o t i o n er g o d t, V es t k y s t l ø b et er en k ærk o m m en l ej l i g h ed fo r a t k o m m e i fo rm, s å H U S K a t t i l m el d e j er! 3 F i E s b j erg er s a m t i d i g s p o ns o r fo r é n l ø b et rø j e, s å v ed t i l m el d i ng s k a l d er a ng i v es s t ø rrel s e p å l ø b s t rø j en,vigtigt! 3 F E s b j s m l m t i l m d s i g p å : b 3 k l t l erg ed em er el er es erg f.d el er f Træfferen nr

16 A fs end er: 3 F V es t k ra ft g a d e E s b j erg 3F-Esbjerg afholder fisketur i Tjæreborg Fiskesø lørdag den 28. maj fra kl. 07 til 12. Billetter kan købes til en pris af 25,- kr. M a a g k l - d a g k l - O d a g k l - d a g k l - F a g k l - Åbnings- og telefontider 3F Esbjerg nd Ti rs ns To rs red Afdelingstelefonen: Uden for åbningstiderne kan du træffe/ringe til følgende mobile nr. Byggebranchen: Murer-AB J a c o b L. M ei er: C a rl o H erm a ns en: Tømrer-Snedkere: J ø rg en S. C h ri s t ens en: B ri a n M o rt h o rs t : Proff-branchen: S u s a nne B ri nc k : Industri-branchen: J o h n M. S c h m i d t : B j a K i y : E d i t h E k s 5 Faglige sekretærer: rne rk eb ri en: SØNDAGSBRUNCH/LUNCH MENU Udvalg af brød og croissanter / samt hjemmelavede marmelader og chokoladecreme Økologisk tykmælk med hjemmelavede granola Røget laks med rygeost og urter / rejesavarin med aioli Tun carpaccio med ingefær, pesto og rucola Salat med kartofler, oliven, grønne bønner og vinaigrette Tomatsalat med hytteost / Caesar salad Hønsesalat med grønne asparges / blomkålsalat med stegte og rå blomkål med persille Udvalg af Charcuteri med pesto og surt Røræg med trøffelolie, stegte pølser og bacon Europæiske oste med syltede oliven og abrikos chutney Amerikanske pandekager med ahornsirup Hjemmelavede muffins og vaniljecreme med sprød karamel Kaffe/te, appelsin og æblejuice DKK. 159,00 pr. person Børn under 12 år - DKK. 75,00 BRUNCHBUFFET I EGET FESTLOKALE - TILLÆG DKK. 50,- PR. PERSON - MIN. 25 PERSONER SØNDAGE FRA KL FØDSELAREN SPISER GRATIS VED MIN. 3 BETALENDE Esbjerg Conference Hotel Stormgade 200 DK-6700 Esbjerg

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL SELSKABSMATERIALE SELSKABSPAKKER Selskabspakke 1 Blød bar med øl, vin og vand 1.095,- pr. person Selskabspakke 2 1.195,- pr. person Selskabspakke 3 Snacks Petit Fours Avec Natmad 1.395,- pr. person Selskabspakke

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

TRÆFFEREN. Lille lønstatistik Esbjerg - i 4 kvatal 2015. Golftur med Tømrer og Sendker Branche klubben i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. Lille lønstatistik Esbjerg - i 4 kvatal 2015. Golftur med Tømrer og Sendker Branche klubben i 3F Esbjerg Nr. 02 2016 TRÆFFEREN Faglærte byggefolk er en mangelvare Lille lønstatistik Esbjerg - i 4 kvatal 2015 Golftur med Tømrer og Sendker Branche klubben i 3F Esbjerg Husk hvis du bliver ledig Nyhedsbrev Alka

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB TIL SELSKABSPAKKER VI TILBYDER BRUNCHBUFFET - minimum

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Landslagteren. Slagter Nielsen www.slagternielsen.dk 74 45 13 16

Landslagteren. Slagter Nielsen www.slagternielsen.dk 74 45 13 16 Landslagteren 62 61 06 30 Slagter Nielsen www.slagternielsen.dk 74 45 13 16 Pølsebord 1 Minimum 8 personer Kogt røget skinke med asparges og italiensk salat Blokspegepølse med rå løg Wienersteg med agurker

Læs mere

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV TILKØB TIL SELSKABSPAKKER VI TILBYDER BRUNCHBUFFET - minimum

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Selskabsmateriale 2013 Skovshoved Hotel

Selskabsmateriale 2013 Skovshoved Hotel 2013 Skovshoved Hotel Selskabspakker Aperitif 3 retters menu Vinmenu ad libitum Kaffe ad libitum Blød bar ad libitum 3 timer 995,- person Aperitif 3 retters menu Vinmenu ad libitum Kaffe ad libitum Avec

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden

Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden MÆRKEDAGE 2012 Vi kalder det mærkedage, fordi du som gæst skal føle, der bliver gjort noget ekstra ud af begivenheden Agersø Kro har hermed fornøjelsen at præsentere dig for vores festmenuer Men inden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag ugemenu Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Varm suppe Fredags sødt Stegt skinke i oste creme med broccoli og bagte selleri Bagt kartoffelmos med nødder Salat med appelsin marinerede kyllingestykker og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Menuer Håndværker Foreningen. Forret

Menuer Håndværker Foreningen. Forret Menuer Håndværker Foreningen 3 serveringer Forret anrettet Hovedrets buffet Dessert anrettet Forret Lyn stegt tun tang salat og urter og soya reduction Koldrøget Vild laks med ramsløgs aiole og små salater

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016 Kalender for maj 2016 Ugedag Dato Kl. Formiddag Kl. Eftermiddag Søndag 1. KRISTIANSLYSTPOSTEN Mandag 2. 10.30 Boccia 13.00 Klub Tirsdag 3. 14.00 Hygge for Eng Onsdag 4. 10.00 Sysseldag 14.00 Kaffe i Oasen

Læs mere

BRUNCHBUFFET / MINDEKOMSAMMENBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV / DRIKKEVAREBUFFET / TILKØB TIL

BRUNCHBUFFET / MINDEKOMSAMMENBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV / DRIKKEVAREBUFFET / TILKØB TIL BRUNCHBUFFET / MINDEKOMSAMMENBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV / DRIKKEVAREBUFFET / TILKØB TIL SELSKABSPAKKER VI TILBYDER BRUNCHBUFFET - minimum 20 personer

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Landslagteren. Fjordagerslagteren. mad med mere. www.fjordagerslagteren.dk

Landslagteren. Fjordagerslagteren. mad med mere. www.fjordagerslagteren.dk Landslagteren 62 61 06 30 mad med mere www.fjordagerslagteren.dk 66 10 93 05 Bedre råvarer, bedre smag Smørrebrød Flotte håndmadder... kr. 13,00 Uspecificeret smørrebrød... kr. 22,00 Æg med rejer og mayonnaise...

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

BRUNCH BUFFET. Pris per person kr. 120,- minimum 16 personer Børn under 11 år, kr. 65. Tilvalg til brunch buffet:

BRUNCH BUFFET. Pris per person kr. 120,- minimum 16 personer Børn under 11 år, kr. 65. Tilvalg til brunch buffet: BRUNCH BUFFET Røræg med pancetta (Italiensk bacon) Lune hjemmelavet grøntsags tærter Frisk skåret tomater med mozzarella, rødløg og basilikum Sprød salat af årstidens grøntsager og ristede kerner 3 slags

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 50 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Fredag Fredagssødt Rosmarin stegt skinkesteg med rødvins jüs og crudite Ovnbagte små kartofler og rodfrugter med olivenolie Æggesalat med karry,

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

BRUNCH & MORGENBORD 2015

BRUNCH & MORGENBORD 2015 BRUNCH & MORGENBORD 2015 1 GOD MORGEN Hvor ikke andet er nævnt leveres brunch og morgenbord uden hjælp. Morgenbord kan leveres hvor til samarbejdshuse med overnatning. Indkøb og levering efter bon og timepris

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Brunchbuffet / Brunchtallerken / Kanapéer / snacks / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet / særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt /

Brunchbuffet / Brunchtallerken / Kanapéer / snacks / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet / særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Brunchbuffet / Brunchtallerken / Kanapéer / snacks / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet / særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Vegetarisk alternativ / Tilkøb til selskabspakker VI TILBYDER

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Brunchbuffet / Brunchtallerken / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Vegetarisk alternativ Tilkøb

Brunchbuffet / Brunchtallerken / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Vegetarisk alternativ Tilkøb Brunchbuffet / Brunchtallerken / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Vegetarisk alternativ Tilkøb til selskabspakker VI TILBYDER BRUNCHBUFFET - minimum

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

ZELESTE VI TILBYDER. PRIS per person 155 kr.

ZELESTE VI TILBYDER. PRIS per person 155 kr. Brunchbuffet / Brunchtallerken / canapeer / snacks / Mindekomsammenbuffet / Drikkevarebuffet / særlige Pakker for selskaber / Sæsonoversigt / Vegetarisk alternativ / Tilkøb til selskabspakker VI TILBYDER

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Foretter. Kold roulade af rødtungefilet med laksesouflee anrettet med salater, rejer, marinerede urter, friske asparges, hertil dressing, brød og smør

Foretter. Kold roulade af rødtungefilet med laksesouflee anrettet med salater, rejer, marinerede urter, friske asparges, hertil dressing, brød og smør Foretter Varmrøget laks fra egen ovnserveret med mandelpesto, samt balsamico glace. Anrettet med friske asparges og sprøde salater, dertil brød og smør Kold roulade af rødtungefilet med laksesouflee anrettet

Læs mere

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten.

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Selskabsmenuer Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Uanset lejligheden, så kan vi skræddersy et arrangement der dækker præcis Deres behov. Vi har kapacitet

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / KANAPÉER / SNACKS / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT /

BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / KANAPÉER / SNACKS / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / BRUNCHBUFFET / BRUNCHTALLERKEN / KANAPÉER / SNACKS / MINDEKOMSAMMENBUFFET / DRIKKEVAREBUFFET / SÆRLIGE PAKKER FOR SELSKABER / SÆSONOVERSIGT / VEGETARISK ALTERNATIV / TILKØB TIL SELSKABSPAKKER VI TILBYDER

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Storegade 9. 8900 Randers C. Tlf.: 87100098. www.rmov.dk

Storegade 9. 8900 Randers C. Tlf.: 87100098. www.rmov.dk Selskaber i huset Storegade 9. 8900 Randers C. Tlf.: 87100098. www.rmov.dk 1 Brunch Buffet Hør nærmere Røget laks fra vor lokale fiskehandler med urtecreme lavet af mayo og cremefraiche Tunmousse med halve

Læs mere

Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening. Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke.

Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening. Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke. Vedtægter for Kildeholm Grundejerforening Foreningens navn er Kildeholm Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke. 1 2 Foreningens formål er, dels at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 40 Mandag Tapas Ragout af skært oksekød i krydret sur/sød sauce med Thai grønt, citrongræs og ingefær Gurkemeje ris med krydderurter Italiensk skinke med melon og gode oliven Havesalat

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner Frokostmenu A uge 44 Mandag Skiver af kyllingebryst i paprika/rosmarin flødesauce med stegte auberginer, friske cherrytomater og peberfrugter Lun pastasalat vendt med hjemmelavet tomatpesto, ost og ristede

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 26 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Pestomarineret kylling bryst anrettet på sommergrønt vendt med vinaigrette (1 stk. pr. prs.) Pasta penne vendt med grov pesto,

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.

Mad. ud af huset TØNDER. Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop. Mad ud af huset TØNDER Bistro & Delikatesse - Plantagevej 38-6270 Tønder www.kvickly-toender.dk TLF: 73 92 21 28 - E-mail: 03780f@coop.dk Forretter (min. 10 courverter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dampet laks

Læs mere

Café To go Catering. Selskabspakker. - i huset

Café To go Catering. Selskabspakker. - i huset Café To go Catering Selskabspakker - i huset 2013 Hold jeres arrangement hos Cafe Mocc@ Gør det nemt - hold jeres arrangement i vores hyggelige festlokale. Vi sørger for borddækning med hvide duge, blomster,

Læs mere

Menu er. Fra Rosmarin

Menu er. Fra Rosmarin Menu er Fra Rosmarin Menu er er fleksible, og ønsker imødekommes med glæde. Mit køkken dækker et bredt spektrum af kulinariske nydelser, og det meste kan lade sig gøre. Mere traditionelle, eller eksotiske

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 48 Mandag Tapas Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Fredag Fredagssødt Appelsin glaseret hamburgerryg med bagte gulerødder Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter

Læs mere

Kære Gæst, Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores forslag til Diner transportable, som vi håber lever op til Deres forventninger.

Kære Gæst, Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores forslag til Diner transportable, som vi håber lever op til Deres forventninger. Kære Gæst, Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores forslag til Diner transportable, som vi håber lever op til Deres forventninger. Har De spørgsmål til de enkelte retter er De meget velkommen til

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Vi benytter med andre ord Gram Slots smukke rammer og vores kompetente personale til i samarbejde med Jer at skabe en oplevelse i særklasse.

Vi benytter med andre ord Gram Slots smukke rammer og vores kompetente personale til i samarbejde med Jer at skabe en oplevelse i særklasse. Menu foreslag 2017 INDIVIDUELLE LØSNINGER Gram Slot rummer med sin arkitektur, kultur og historie i kombination med vores nutidige virke på stedet nogle enestående muligheder for at holde forskellige arrnagementer

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 24 Mandag 2. Pinsedag Tirsdag Ovnstegt kyllingeoverlår med Sauce Surprême og sprøde urter Braiserede små kartofler med oliven olie og havsalt Pastasalat med karrycreme, stegt bacon, soltørrede

Læs mere

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur E1a: Kunne bruge IT Helt enig 13 57% Enig 8 35% Ved ikke 1 4%

Læs mere

Buffet. Totalarrangement

Buffet. Totalarrangement Buffet Totalarrangement Velkomstdrink Buffet Husets vine, øl og sodavand under middagen Kaffe/the med 1 cognac eller likør Fri bar: øl, sodavand og vin i 2 timer Natmad Buffet 1... 595,- Buffet 2... 640,-

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere