LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013."

Transkript

1 Kære Langkilder Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år, med mange gode oplevelser sammen med familie og venner. En af de vigtigste begivenheder for vores familie i 2009 var den tsunami, der ramte Stillehavsøerne og dele af Asien. Det betød massive ødelæggelser for mange i vores familie, og det har direkte eller indirekte påvirket os alle. Jeg håber, at det går fremad, for alle der er blevet berørt direkte af denne naturkatastrofe, og at 2010 må blive et mere sikkert år for os alle. I ønskes alle lidt forsinket en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Birgitte Langkilde Jakobsen Fmd. for Langkilde Selskabet Tsunami rammer Stillehavsøerne D. 29. september ramte en tsunami store dele af stillehavsøerne og forårsagede tabte menneskeliv og massive ødelæggelser. I blandt de hårdt ramte øer var Samoa og Amerikansk Samoa, nogle af de steder hvor vi har familie. De fleste klarede sig, men det vil tage lang tid for vores familie i dette område at komme sig over tab af familie og venner, og at få genopbygget en hverdag. Jeg håber, at det her i januar er begyndt at se lysere ud for dem og resten af befolkningen i disse områder. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013 Den næste Reunion for Familien Langkilde bliver på New Zealand i vinteren 2013 så skynd jer allerede nu at sætte kryds i kalenderen og penge i banken. På vores sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at takke ja til tilbuddet fra vores New Zealandske del af familien om at holde næste Reunion i New Zealand. New Zealand var et af de steder, der fik flest stemmer ved afstemningen på sidste Reunion, og nu viste det sig muligt at holde familiemødet der. I bestyrelsen glæder vi os til at gå i gang med planlægningen og få de overordnede datoer og mødesteder på plads. På bestyrelsesmødet diskuterede vi også, om vi skulle holde fast i 2012, men fordi det er mest hensigtsmæssigt at besøge New Zealand i januar eller februar, og for at give så mange som muligt tid til at spare penge op, besluttede vi at næste Reunion skal være i januar eller februar i Samtidig vil bestyrelsen også gerne sige tusind tak til vores familie på Samoa og i USA/Oregon fordi de også havde tilbudt at holde næste Reunion der. Vi håber at I vil tilbyde det igen, til en af de kommende Reunions. 1

2 Vi glæder os allerede og vi håber at se rigtig mange Langkilder på New Zealand i 2013 på gensyn! På vegne af bestyrelsen Birgitte Langkilde Jakobsen Referat af Langkilde Selskabets og Familielegatets generalforsamling Kr. H. den 21. maj Valg af dirigent Kristian 2. Valg af sprog for generalforsamlingen Dansk 3. Valg af evt. oversætter Ingen. 4. Valg af referent Flemming 5. Offentliggørelse af stemmeberettigede og gyldige fuldmagter Antal stemmeberettigede: 15 inkl. 2 fuldmagter fra Peter. 6. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Birgitte aflagde beretning, som er udsendt skriftligt, og for detaljer henvises der til denne. Kort opsummeret stod 2008 i reunion s tegn i form af forberedelser af arrangementet, løsning af økonomien og udarbejdelse af programmet. Reunionen gik rigtig godt og med pragtfuldt vejr. Det var spændende at mødes, ikke mindst med de nye langkilder fra nær og fjern. Hanne trådte ud af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen under reunion (men blev valgt til revisor). Ny kasserer efter Hanne blev Birte. Det har ikke været så ligetil for kassereren at få adgang til foreningens konti via netbank, og det var de nye vedtægter, der var forhindrede det. Der er derfor arbejdet med forslag til vedtægtsændringer. Lone, som har været vores faste oversætter til engelsk, har trukket sig fra bestyrelsen af private årsager, og også Peter har trukket sig pga. arbejdspres. 7. Formanden aflægger beretning for Langkilde Selskabets Familielegat Der er ikke umiddelbart noget væsentligt at berette her, da al energien er blevet brugt på reunion. 8. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008 Birte fremlagde det af Anna Maria og Hanne reviderede regnskab. Der er ikke blevet overført penge til Langkilde-selskabets Familielegat endnu, hvilket skyldes, at vedtægterne kræver, at både Birte og Birgitte skal møde op i banken med billedlegitimation, førend banken vil godkende og gennemføre transaktionen. Der mangler at blive overført ,- kr. til legatets konto. Egenkapitalen pr. 31. december 2008 er ,89 kr. På foranledning af et spørgsmål blev det oplyst, at reunion 2008 har kostet ca kr. mere, end der blev indbetalt fra deltagerne, hvilket er godt ramt i forhold til et budgetteret underskud på kr. Den generelle holdning er, at LS bør give tilskud til afholdelse af næste reunion, så flere får mulighed for at deltage. Regnskab blev godkendt. 9. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008 Langkildeselskabets Familielegat Familielegatets egenkapital er nu ,37 kr. Der er ekstraordinært overført kr. i Der er ikke sket udbetalinger i Regnskab blev bifaldet. 10. Bestyrelsens planer for 2009 Birgitte fremlagde bestyrelsens planer. Der skal arbejdes med vedtægterne for familielegatet og med næste reunion. Det skal afklares, hvor den skal foregå, og der skal etableres dialog med det kommende værtsland om indhold af og praktiske forberedelser til arrangementet. 2

3 Fremlæggelse af budget Der er budgetteret lidt konservativt med lidt lavere indtægter for 2009, og der forventes et overskud på kr. For legatet regnes med indtægter på kr., men ingen udgifter, da der ikke udloddes legat i Kassereren blev bedt om at undersøge, hvilke udgifter der er forbundet med langkilde.dk domænet, så der kan fremlægges et oplæg til beslutning om at justere kontingent på næste generalforsamling. Budgetterne blev godkendt. Fastsættelse af kontingent Der er foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Vi regner med, at Lise er tovholder i 2010 til et arrangement på Sjælland. Der var ikke andre forslag. På grund af det vigende fremmøde udspandt sig der herefter en diskussion af, om generalforsamlingen (GF) fremover skal være på Kr. Himmelfartsdag. Årsager hertil kan være prisniveau, tidspunkt og sted. Flere bruger tiden omkring Kr. Himmelfartsdag til en miniferie, og desuden er det tid for konfirmationer samt forskellige former for arrangementer i offentligheden. En fremtidig løsning kunne være altid at hold GF i maj. Der er dog delte meninger om, hvorvidt det er datoen, der er årsagen til det vigende fremmøde. Det kunne være en ide at se på arrangementet indhold, så det favner mere bredt i forhold til unge såvel som ældre medlemmer. Man kunne lave arrangementet sådan, at der er mulighed for overnatning plus arrangementer dagen efter GF. Deltagerne ville dog så skulle betale mere for deltagelse, der til gengæld skal være attraktivt og givende, både hvad angår det sociale og muligheden for at tilegne sig spændende viden om f.eks. slægten eller lokalhistorie. Det forholder sig nok sådan i foreningsarbejde, og måske også slægtsforeninger, at det fænger visse årgange, men ikke så meget den unge generation. Desuden er de ældste medlemmer i LS gradvist faldet fra i forhold til starten for godt 20 år siden. Det er ikke et nyt fænomen, da der har været den samme faste gruppe i mange år. Det blev foreslået, at Wikipedia tjenester måske kan fange de unge, så de får lyst til at komme med til LS arrangementer, og sådanne tjenester kobles på LS s hjemmeside. Endelig spiller det måske også ind, at foreningen ikke længere har nyhedens interesse. Konklusionen på diskussionen blev, at det nok ikke er datoen, der er afgørende for fremmødet, så det blev besluttet at fortsætte med Kr. Himmelfartsdag indtil videre. 11. Indkomne forslag: Bestyrelsens har udarbejdet to forslag til vedtægtsændringer for Langkildeselskabet, som vedrører kassererens arbejde. Forslagene er tilsendt medlemmerne ved mail og ligger på langkilde.dk, og der henvises hertil. De to forslag blev læst op af Birgitte, og den principielle forskel mellem de to forslag blev uddybet efter spørgsmål fra forsamlingen. Der udspandt sig en diskussion af fordele og ulemper af de to forslag. Det ene tilgodeser sikring af selskabets formue og nr. 2 er mest praktisk for kassererens arbejde. På sin vis der er noget principielt rigtigt i ideen bag forslag 1 om, at det ikke må være muligt for kassereren at misbruge foreningens konti, også selvom vi er en lille forening, der bygger på familiebånd og gensidig tillid. På den anden side tager forslag 2 udgangspunkt i, at det skal være praktisk og let at være kasserer. Hanne pointerede, at forslag 2 vil gøre det muligt at få netbanksadgang, hvilket vil gøre kassererens arbejde meget lettere; desuden er udgifter altid en bestyrelsesbeslutning, og kassereren kan ikke disponere uafhængig af denne med forslag 2. Det er oplyst fra bankforbindelser, at der med forslag 1 ikke kan gives tilladelse til adgang via netbank. Således er de to forslag et valg mellem en principiel og en praktisk løsning. 3

4 Niels Jørgen nævnte, at det vil kunne minimere risikoen for misbrug, hvis revisor får løbende informationer om kontobevægelser. Der bør således etableres et kontokig for revisor, formand og evt. bestyrelsen. Heraf udsprang sig en ide om at etablere en ordning, hvor foreningens hovedkonto laves til en spærret konto, hvorfra der med passende mellem overføres mindre beløb til en driftskonto, hvorfra der kan hæves på anfordring. Størrelsen af denne overførsel kan have baggrund i vedtagne budget. Generelt set bør det forslag, der vedtages, være realiserbart i praksis, altså at kassererens arbejde ikke bliver alt for besværligt. Forslag 2 blev herefter vedtaget. Hvis muligt skal der gives revisor kontokig adgang, og hvis muligt placeres en del af formuen på en konto, med længere opsigelsesvarsel, evt. uden for netbankadgangen. Forslag 2 lyder således: 8 Tegningsregler Stk. 1 Kassereren og/eller formanden tegner foreningen med ret til at indgå aftaler med banken om elektronisk bankadgang og dankort. Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3 Det af de valgte revisorer reviderede årsregnskab afleveres til formanden, der forelægger dette til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest den 15. marts. Stk. 4 I tilfælde af Selskabets opløsning overgår alle aktiver og passiver til Langkilde Selskabets Familielegat og den siddende bestyrelse træder samtidig ind i dets bestyrelse. Der var ikke indkommet andre forslag. 12. Valg af op til 5-9 bestyrelsesmedlemmer På valg var Birte Langkilde (kasserer) og Elisabeth Langkilde. Begge blev genvalgt. Lone Fundby har trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom, og desuden har Peter Langkilde trukket sig pga. arbejdspres. Således er der to pladser ledige. Kristina Langkilde blev valgt ind i bestyrelsen. Den anden plads er fortsat ledig. 13. Valg af suppleant Trine Langkilde og Inger Birgitte Langkilde blev valgt som suppleanter. 14. Valg af medlem til Langkildeselskabets Familielegat Når bestyrelsen har konstitueret sig træder formanden og kassereren automatisk ind i bestyrelsen samt Lena Nylander. 15. Valg af 1 revisor til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat, med hjemsted i Danmark. Hanne Langkilde var på valg og modtog dette. 16. Valg af 1 revisorsuppleant til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat. Kristian Langkilde var på valg og modtog dette. 17. Evt. Denne gang var der ret få tilmeldte til dagens Kr. Himmelfartsdags arrangement. Spørgsmålet om hvorfor, og hvad der kan gøres, er behandlet under punkt 10. Vedr. spørgsmålet om, hvad der er et fornuftigt prisleje for næste reunion, var der enighed om det hensigtsmæssige i, at prisen ikke må være det begrænsende for deltagelse. Der var vanskeligt at komme med præcise tal, så bestyrelsen må arbejde videre med dette. Det blev besluttet at give Samoa-skålen videre til Peter som cadeau for hans store og utrættelige arbejde i foreningen, og Hanne fik en gave som tak for hendes store arbejde i bestyrelsen og som kasserer. Til sidst blev Kristian takket for, at GF blev afhold i god ro og orden. 4

5 Udskiftning i bestyrelsen Som I kan læse i referatet fra sidste generalforsamling, trak Lone Fundby sig fra bestyrelsen af private årsager i foråret 2009, og Peter Langkilde trådte ud af bestyrelsen kort før sidste generalforsamling på grund af arbejdspres. I bestyrelsen vil vi gerne sige tak til Lone for hendes store hjælp med at oversætte Langkilde News til engelsk og til Peter for hans store arbejde for Langkilde Selskabet gennem mange år, og særligt for hans indsats med hjemmesiden og Langkilde News. placeret. Der har derfor været nogle problemer med Derudover arbejder vi med at lave en ny hjemmeside i løbet af Min tid i Livgarden Af Henrik Langkilde Den 4. april 2008 startede mit liv som rekrut i Den Kongelige Danske Livgarde. Målet var at blive garder og komme ind på Amalienborg og stå for dronningen. På generalforsamlingen blev Kristina Langkilde Møller valgt ind i bestyrelsen, mens Inger Birgitte Langkilde og Trine Langkilde sagde ja til at blive suppleanter. Efter den interne konstituering ser bestyrelsen for Langkilde Selskabet derfor således ud: Langkilde Selskabet Formand Birgitte Langkilde Jakobsen Næstformand Lise Langkilde Kasserer Birte Langkilde Sekretær 1 Elisabeth Langkilde Sekretær 2 Kristina Langkilde Møller Foto og shop Erling Langkilde Udveksling Tressa Stevens Suppleant 1 Trine Langkilde Suppleant 2 Inger Birgitte Langkilde Revisor Hanne Langkilde Revisor Sup. Kristian Langkilde Langkilde Selskabets Familielegat Formand Birgitte Langkilde Jakobsen Kasserer Birte Langkilde Medlem Lena Nylander Revisor Hanne Langkilde Revisor Sup. Kristian Langkilde Vi arbejder med ny hjemmeside I forbindelse med at vi skulle overtage arbejdet med hjemmesiden, lukkede TDC det sted, hvor siden var De første 4 måneder består af grøn tjeneste, hvor man primært arbejder med militære opgaver, som bliver brugt i krig. De sidste 4 måneder foregår i vagtkompagniet, hvor man skal ind og stå foran de Kongelige slotte og palæer. Den første dag startede med, at alle nye rekrutter mødtes på den store plads, oppe på Høvelte kaserne i Nordsjælland. Derefter blev vi delt op i seks delinger efter højde, 1. og 4. deling var de højeste, 2. og 5. Deling var de mellemste og 3. og 6. deling var de mindste. Jeg kom i 3. deling, som var kendt som smølferne. Derefter skulle vi op på vores nye stuer, man bor 12 mand på en stue, hvor man får et skab og en seng til rådighed hver, i skabet skulle alt det militære tøj være, intet civilt måtte ses i skabet. På sengen måtte vi have én sportstaske med alt vores civile tøj, og hvis ikke dette blev overholdt kunne vi få en straf, i form af længere tjeneste (som i forvejen foregik fra 7:30 til 22.00). Vi vænnede os dog hurtigt til at bruge så lidt plads, så det ikke blev noget problem. 5

6 vurdere, om man er egnet til at komme videre. De første uger var meget hektiske. Vi stod op klokken 6 om morgenen for at gøre stuerne rene og spise morgenmad, derefter var der stueeftersyn klokken 7:30, og hvis stuerne ikke var gode nok ifølge sergenten, kunne vi få lov til at gøre dem rene, indtil han syntes, de så flotte ud. Klokken 08:10 var der morgensamling, hvor alle delinger blev samlet til morgensang (I østen stiger solen op), og chefen på kasernen ville fortælle lidt om, hvad han forventede af os. Efter dette gik dagene oftest med eksercits og opgaver, som vi senere hen skulle bruge, når vi skulle ud på feltøvelser. I det danske forsvar skal man også vænne sig til at bruge andre ord for det man er vant til i hverdagen, ord som tjekke findes ikke i forsvaret. Tjekker er et folkefærd som vi kan vinde over i fodbold, og som laver god øl, fik vi at vide, i stedet skulle alting kontrolleres. Okay findes heller ikke i forsvaret, der hedder det bare Javel hr. sergent, premierløjtnant osv. Da de første 3½ måneder var gået, skulle vi på rex tur, som er en slags eksamen, inden man må komme ind og gøre tjeneste i vagtkompagniet og kalde sig garder. Det er en feltøvelse på 3 tre dage, hvor vi gennemgår alle de ting, vi har været igennem i den grønne tjeneste, og hvis man ikke kan klare den, kommer man som regel ikke ind i vagtkompagniet. Der kan dog søges tilladelse, hvis man under rex turen har været ude for et uheld, og så er det op til den overordnede at Alle i min deling klarede rex turen, og vi kunne nu kaldes os gardere. Alle var virkelig glade og lettede, for nu startede det, som vi alle havde ventet på, nemlig at komme ind i vagtkompagniet og stå for de kongelige. Den første måned inde i vagtkompagniet var meget hård. Vagterne er på 24 timer, fra 12 12, hvor man står ude i 2 timer og så har man fri i 4 timer ad gangen. På Amalienborg-vagterne skal man stå klar 10 minutter, inden man skal ud og stå, og da det cirka tager minutter at få sine ting på i starten, skal man i begyndelsen starte med at tage sine ting på, en halv time før man reelt skal ud og stå vagt på pladsen. Efter hver vagt har man en dag fri, og hvis man har vagtfri, kan der gå op til 5 dage, inden man skal på vagt igen. Den første måned havde vi dog øvelsesdage imellem hver vagt, hvor vi øvede eksercits fra 8-22, så hvis vi havde to vagter i træk, kunne vi komme op og arbejde en uge i træk, uden rigtigt at have noget frihed. Når man skal på Amalienborg-vagt skal alting være pudset og klar til vagt, hvis ikke de er det, bliver reserven indkaldt og man skal op på sit værelse at pudse sit udstyr, som består af vagttaske, vagtstøvler, sabelskede, sabel og bjørneskindshue. Vagtstøvlerne skulle skinne så meget, at hvis man tog et ur med viser op foran, skulle man kunne se, hvad klokken var, vagttaske og sabelskede skulle man kunne spejle sig i, håndtaget på sablen skulle messingpudses og være helt skinnende og bjørnen skulle være stor og flot. Før hver vagt skulle vi inspiceres af den vagthavende, hvor man kunne få god eller dårlig puds for sine ting. 5 gode puds inden for en måned giver en vagtfri når man har behov for det, og 5 dårlige puds inden for en måned giver en bøde på 500 kroner. Jeg fik dog hverken det ene eller andet. De sidste 2 måneder i vagtkompagniet var meget ens, når vi skulle på vagt. Især vagterne på Amalienborg og Fredensborg var ens, i og med at man begge steder går i blå uniform. På Rosenborg og Kastellet går garderne i grøn uniform, som man kender den fra det almindelige militær. Alle steder går garderne dog med skarpladte geværer, som den eneste vagtenhed i Danmark ud over politiet. 6

7 Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet Da vi var færdige i vagtkompagniet, skulle vi tilbringe de sidste 3 dage på Høvelte kaserne, hvor alle vores ting skulle afleveres tilbage, og så blev der holdt en stor afslutningsfest på et diskotek i København. Efter festen fik vi udleveret vores papirer og blev aftrådt for en allersidste gang. Kai-Ove og Ingelises guldbryllup Kai-Ove Langkilde og Ingelise Langkilde kunne fejre deres guldbryllup d. 7. februar Katja Langkilde og Thomas Bomholdts bryllup Nyt om navne Katja Langkilde blev viet til Tomas Bomholdt i Hjortshøj kirke lørdag d.13. juni 2009 og den dejlige fest blev holdt i de skønneste omgivelser i Risskov i den gamle flotte skydepavillon. Signe og Jørgens diamantbryllup D. 23. juni i år kunne Signe og Jørgen V. Langkilde fejre deres diamantbryllup. I den anledning havde børn og børnebørn sat æresport op og arrangeret kørsel til festen i en xx begge dele til stor glæde for Buick fra Signe og Jørgen. Parret blev fejret af familie og venner på Kongebrogården i Middelfart. I anledning af dagen modtog de også lykønskninger fra Dronningen. Sara og Dan Langkilde gift Sara Langkilde og Dan Langkilde blev gift d. 14. april

8 Cecilie Langkilde Marcussens konfirmation Cecilie Langkilde Marcussen blev konfirmeret i Gl. Holte kirke Kr. Himmelfarts dag d. 21. maj i det skønneste vejr. Hendes fine grønne kjole er et arvestykke fra mormor Marianne Langkilde, som bar den under sin graviditet med Lise Langkilde for 41 år siden... Hvis du har nyt om navne i familien i 2010 er du meget velkommen til at sende os et lille stykke om det og gerne et billede også så kan vi sætte det i Langkilde Nyheder. Tak for alle bidrag til denne udgave af LN En stor tak til alle der bidrog til udformning af Langkilde Nyheder (LN) denne gang med artikler, fotos, nyt om familiemedlemmer, oversættelser og redigering. Jo mere vi alle kan bidrage til LN, desto bedre vil det blive. Birgitte Langkilde Jakobsen Peter Marcussen fylder 50 år Peter Marcussen gift med Lise Langkilde fyldte 50 år d. 10. november Frans H. Langkilde fyldte 85 år Frans H. Langkilde fyldte 85 år d. 13. marts 2009 Kristian M. E. Langkilde fyldte 60 år Kristian M. E. Langkilde fyldte 60 år d. 23. november

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere