LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013."

Transkript

1 Kære Langkilder Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år, med mange gode oplevelser sammen med familie og venner. En af de vigtigste begivenheder for vores familie i 2009 var den tsunami, der ramte Stillehavsøerne og dele af Asien. Det betød massive ødelæggelser for mange i vores familie, og det har direkte eller indirekte påvirket os alle. Jeg håber, at det går fremad, for alle der er blevet berørt direkte af denne naturkatastrofe, og at 2010 må blive et mere sikkert år for os alle. I ønskes alle lidt forsinket en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Birgitte Langkilde Jakobsen Fmd. for Langkilde Selskabet Tsunami rammer Stillehavsøerne D. 29. september ramte en tsunami store dele af stillehavsøerne og forårsagede tabte menneskeliv og massive ødelæggelser. I blandt de hårdt ramte øer var Samoa og Amerikansk Samoa, nogle af de steder hvor vi har familie. De fleste klarede sig, men det vil tage lang tid for vores familie i dette område at komme sig over tab af familie og venner, og at få genopbygget en hverdag. Jeg håber, at det her i januar er begyndt at se lysere ud for dem og resten af befolkningen i disse områder. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013 Den næste Reunion for Familien Langkilde bliver på New Zealand i vinteren 2013 så skynd jer allerede nu at sætte kryds i kalenderen og penge i banken. På vores sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at takke ja til tilbuddet fra vores New Zealandske del af familien om at holde næste Reunion i New Zealand. New Zealand var et af de steder, der fik flest stemmer ved afstemningen på sidste Reunion, og nu viste det sig muligt at holde familiemødet der. I bestyrelsen glæder vi os til at gå i gang med planlægningen og få de overordnede datoer og mødesteder på plads. På bestyrelsesmødet diskuterede vi også, om vi skulle holde fast i 2012, men fordi det er mest hensigtsmæssigt at besøge New Zealand i januar eller februar, og for at give så mange som muligt tid til at spare penge op, besluttede vi at næste Reunion skal være i januar eller februar i Samtidig vil bestyrelsen også gerne sige tusind tak til vores familie på Samoa og i USA/Oregon fordi de også havde tilbudt at holde næste Reunion der. Vi håber at I vil tilbyde det igen, til en af de kommende Reunions. 1

2 Vi glæder os allerede og vi håber at se rigtig mange Langkilder på New Zealand i 2013 på gensyn! På vegne af bestyrelsen Birgitte Langkilde Jakobsen Referat af Langkilde Selskabets og Familielegatets generalforsamling Kr. H. den 21. maj Valg af dirigent Kristian 2. Valg af sprog for generalforsamlingen Dansk 3. Valg af evt. oversætter Ingen. 4. Valg af referent Flemming 5. Offentliggørelse af stemmeberettigede og gyldige fuldmagter Antal stemmeberettigede: 15 inkl. 2 fuldmagter fra Peter. 6. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Birgitte aflagde beretning, som er udsendt skriftligt, og for detaljer henvises der til denne. Kort opsummeret stod 2008 i reunion s tegn i form af forberedelser af arrangementet, løsning af økonomien og udarbejdelse af programmet. Reunionen gik rigtig godt og med pragtfuldt vejr. Det var spændende at mødes, ikke mindst med de nye langkilder fra nær og fjern. Hanne trådte ud af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen under reunion (men blev valgt til revisor). Ny kasserer efter Hanne blev Birte. Det har ikke været så ligetil for kassereren at få adgang til foreningens konti via netbank, og det var de nye vedtægter, der var forhindrede det. Der er derfor arbejdet med forslag til vedtægtsændringer. Lone, som har været vores faste oversætter til engelsk, har trukket sig fra bestyrelsen af private årsager, og også Peter har trukket sig pga. arbejdspres. 7. Formanden aflægger beretning for Langkilde Selskabets Familielegat Der er ikke umiddelbart noget væsentligt at berette her, da al energien er blevet brugt på reunion. 8. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008 Birte fremlagde det af Anna Maria og Hanne reviderede regnskab. Der er ikke blevet overført penge til Langkilde-selskabets Familielegat endnu, hvilket skyldes, at vedtægterne kræver, at både Birte og Birgitte skal møde op i banken med billedlegitimation, førend banken vil godkende og gennemføre transaktionen. Der mangler at blive overført ,- kr. til legatets konto. Egenkapitalen pr. 31. december 2008 er ,89 kr. På foranledning af et spørgsmål blev det oplyst, at reunion 2008 har kostet ca kr. mere, end der blev indbetalt fra deltagerne, hvilket er godt ramt i forhold til et budgetteret underskud på kr. Den generelle holdning er, at LS bør give tilskud til afholdelse af næste reunion, så flere får mulighed for at deltage. Regnskab blev godkendt. 9. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008 Langkildeselskabets Familielegat Familielegatets egenkapital er nu ,37 kr. Der er ekstraordinært overført kr. i Der er ikke sket udbetalinger i Regnskab blev bifaldet. 10. Bestyrelsens planer for 2009 Birgitte fremlagde bestyrelsens planer. Der skal arbejdes med vedtægterne for familielegatet og med næste reunion. Det skal afklares, hvor den skal foregå, og der skal etableres dialog med det kommende værtsland om indhold af og praktiske forberedelser til arrangementet. 2

3 Fremlæggelse af budget Der er budgetteret lidt konservativt med lidt lavere indtægter for 2009, og der forventes et overskud på kr. For legatet regnes med indtægter på kr., men ingen udgifter, da der ikke udloddes legat i Kassereren blev bedt om at undersøge, hvilke udgifter der er forbundet med langkilde.dk domænet, så der kan fremlægges et oplæg til beslutning om at justere kontingent på næste generalforsamling. Budgetterne blev godkendt. Fastsættelse af kontingent Der er foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Vi regner med, at Lise er tovholder i 2010 til et arrangement på Sjælland. Der var ikke andre forslag. På grund af det vigende fremmøde udspandt sig der herefter en diskussion af, om generalforsamlingen (GF) fremover skal være på Kr. Himmelfartsdag. Årsager hertil kan være prisniveau, tidspunkt og sted. Flere bruger tiden omkring Kr. Himmelfartsdag til en miniferie, og desuden er det tid for konfirmationer samt forskellige former for arrangementer i offentligheden. En fremtidig løsning kunne være altid at hold GF i maj. Der er dog delte meninger om, hvorvidt det er datoen, der er årsagen til det vigende fremmøde. Det kunne være en ide at se på arrangementet indhold, så det favner mere bredt i forhold til unge såvel som ældre medlemmer. Man kunne lave arrangementet sådan, at der er mulighed for overnatning plus arrangementer dagen efter GF. Deltagerne ville dog så skulle betale mere for deltagelse, der til gengæld skal være attraktivt og givende, både hvad angår det sociale og muligheden for at tilegne sig spændende viden om f.eks. slægten eller lokalhistorie. Det forholder sig nok sådan i foreningsarbejde, og måske også slægtsforeninger, at det fænger visse årgange, men ikke så meget den unge generation. Desuden er de ældste medlemmer i LS gradvist faldet fra i forhold til starten for godt 20 år siden. Det er ikke et nyt fænomen, da der har været den samme faste gruppe i mange år. Det blev foreslået, at Wikipedia tjenester måske kan fange de unge, så de får lyst til at komme med til LS arrangementer, og sådanne tjenester kobles på LS s hjemmeside. Endelig spiller det måske også ind, at foreningen ikke længere har nyhedens interesse. Konklusionen på diskussionen blev, at det nok ikke er datoen, der er afgørende for fremmødet, så det blev besluttet at fortsætte med Kr. Himmelfartsdag indtil videre. 11. Indkomne forslag: Bestyrelsens har udarbejdet to forslag til vedtægtsændringer for Langkildeselskabet, som vedrører kassererens arbejde. Forslagene er tilsendt medlemmerne ved mail og ligger på langkilde.dk, og der henvises hertil. De to forslag blev læst op af Birgitte, og den principielle forskel mellem de to forslag blev uddybet efter spørgsmål fra forsamlingen. Der udspandt sig en diskussion af fordele og ulemper af de to forslag. Det ene tilgodeser sikring af selskabets formue og nr. 2 er mest praktisk for kassererens arbejde. På sin vis der er noget principielt rigtigt i ideen bag forslag 1 om, at det ikke må være muligt for kassereren at misbruge foreningens konti, også selvom vi er en lille forening, der bygger på familiebånd og gensidig tillid. På den anden side tager forslag 2 udgangspunkt i, at det skal være praktisk og let at være kasserer. Hanne pointerede, at forslag 2 vil gøre det muligt at få netbanksadgang, hvilket vil gøre kassererens arbejde meget lettere; desuden er udgifter altid en bestyrelsesbeslutning, og kassereren kan ikke disponere uafhængig af denne med forslag 2. Det er oplyst fra bankforbindelser, at der med forslag 1 ikke kan gives tilladelse til adgang via netbank. Således er de to forslag et valg mellem en principiel og en praktisk løsning. 3

4 Niels Jørgen nævnte, at det vil kunne minimere risikoen for misbrug, hvis revisor får løbende informationer om kontobevægelser. Der bør således etableres et kontokig for revisor, formand og evt. bestyrelsen. Heraf udsprang sig en ide om at etablere en ordning, hvor foreningens hovedkonto laves til en spærret konto, hvorfra der med passende mellem overføres mindre beløb til en driftskonto, hvorfra der kan hæves på anfordring. Størrelsen af denne overførsel kan have baggrund i vedtagne budget. Generelt set bør det forslag, der vedtages, være realiserbart i praksis, altså at kassererens arbejde ikke bliver alt for besværligt. Forslag 2 blev herefter vedtaget. Hvis muligt skal der gives revisor kontokig adgang, og hvis muligt placeres en del af formuen på en konto, med længere opsigelsesvarsel, evt. uden for netbankadgangen. Forslag 2 lyder således: 8 Tegningsregler Stk. 1 Kassereren og/eller formanden tegner foreningen med ret til at indgå aftaler med banken om elektronisk bankadgang og dankort. Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3 Det af de valgte revisorer reviderede årsregnskab afleveres til formanden, der forelægger dette til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest den 15. marts. Stk. 4 I tilfælde af Selskabets opløsning overgår alle aktiver og passiver til Langkilde Selskabets Familielegat og den siddende bestyrelse træder samtidig ind i dets bestyrelse. Der var ikke indkommet andre forslag. 12. Valg af op til 5-9 bestyrelsesmedlemmer På valg var Birte Langkilde (kasserer) og Elisabeth Langkilde. Begge blev genvalgt. Lone Fundby har trukket sig fra bestyrelsen pga. sygdom, og desuden har Peter Langkilde trukket sig pga. arbejdspres. Således er der to pladser ledige. Kristina Langkilde blev valgt ind i bestyrelsen. Den anden plads er fortsat ledig. 13. Valg af suppleant Trine Langkilde og Inger Birgitte Langkilde blev valgt som suppleanter. 14. Valg af medlem til Langkildeselskabets Familielegat Når bestyrelsen har konstitueret sig træder formanden og kassereren automatisk ind i bestyrelsen samt Lena Nylander. 15. Valg af 1 revisor til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat, med hjemsted i Danmark. Hanne Langkilde var på valg og modtog dette. 16. Valg af 1 revisorsuppleant til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat. Kristian Langkilde var på valg og modtog dette. 17. Evt. Denne gang var der ret få tilmeldte til dagens Kr. Himmelfartsdags arrangement. Spørgsmålet om hvorfor, og hvad der kan gøres, er behandlet under punkt 10. Vedr. spørgsmålet om, hvad der er et fornuftigt prisleje for næste reunion, var der enighed om det hensigtsmæssige i, at prisen ikke må være det begrænsende for deltagelse. Der var vanskeligt at komme med præcise tal, så bestyrelsen må arbejde videre med dette. Det blev besluttet at give Samoa-skålen videre til Peter som cadeau for hans store og utrættelige arbejde i foreningen, og Hanne fik en gave som tak for hendes store arbejde i bestyrelsen og som kasserer. Til sidst blev Kristian takket for, at GF blev afhold i god ro og orden. 4

5 Udskiftning i bestyrelsen Som I kan læse i referatet fra sidste generalforsamling, trak Lone Fundby sig fra bestyrelsen af private årsager i foråret 2009, og Peter Langkilde trådte ud af bestyrelsen kort før sidste generalforsamling på grund af arbejdspres. I bestyrelsen vil vi gerne sige tak til Lone for hendes store hjælp med at oversætte Langkilde News til engelsk og til Peter for hans store arbejde for Langkilde Selskabet gennem mange år, og særligt for hans indsats med hjemmesiden og Langkilde News. placeret. Der har derfor været nogle problemer med Derudover arbejder vi med at lave en ny hjemmeside i løbet af Min tid i Livgarden Af Henrik Langkilde Den 4. april 2008 startede mit liv som rekrut i Den Kongelige Danske Livgarde. Målet var at blive garder og komme ind på Amalienborg og stå for dronningen. På generalforsamlingen blev Kristina Langkilde Møller valgt ind i bestyrelsen, mens Inger Birgitte Langkilde og Trine Langkilde sagde ja til at blive suppleanter. Efter den interne konstituering ser bestyrelsen for Langkilde Selskabet derfor således ud: Langkilde Selskabet Formand Birgitte Langkilde Jakobsen Næstformand Lise Langkilde Kasserer Birte Langkilde Sekretær 1 Elisabeth Langkilde Sekretær 2 Kristina Langkilde Møller Foto og shop Erling Langkilde Udveksling Tressa Stevens Suppleant 1 Trine Langkilde Suppleant 2 Inger Birgitte Langkilde Revisor Hanne Langkilde Revisor Sup. Kristian Langkilde Langkilde Selskabets Familielegat Formand Birgitte Langkilde Jakobsen Kasserer Birte Langkilde Medlem Lena Nylander Revisor Hanne Langkilde Revisor Sup. Kristian Langkilde Vi arbejder med ny hjemmeside I forbindelse med at vi skulle overtage arbejdet med hjemmesiden, lukkede TDC det sted, hvor siden var De første 4 måneder består af grøn tjeneste, hvor man primært arbejder med militære opgaver, som bliver brugt i krig. De sidste 4 måneder foregår i vagtkompagniet, hvor man skal ind og stå foran de Kongelige slotte og palæer. Den første dag startede med, at alle nye rekrutter mødtes på den store plads, oppe på Høvelte kaserne i Nordsjælland. Derefter blev vi delt op i seks delinger efter højde, 1. og 4. deling var de højeste, 2. og 5. Deling var de mellemste og 3. og 6. deling var de mindste. Jeg kom i 3. deling, som var kendt som smølferne. Derefter skulle vi op på vores nye stuer, man bor 12 mand på en stue, hvor man får et skab og en seng til rådighed hver, i skabet skulle alt det militære tøj være, intet civilt måtte ses i skabet. På sengen måtte vi have én sportstaske med alt vores civile tøj, og hvis ikke dette blev overholdt kunne vi få en straf, i form af længere tjeneste (som i forvejen foregik fra 7:30 til 22.00). Vi vænnede os dog hurtigt til at bruge så lidt plads, så det ikke blev noget problem. 5

6 vurdere, om man er egnet til at komme videre. De første uger var meget hektiske. Vi stod op klokken 6 om morgenen for at gøre stuerne rene og spise morgenmad, derefter var der stueeftersyn klokken 7:30, og hvis stuerne ikke var gode nok ifølge sergenten, kunne vi få lov til at gøre dem rene, indtil han syntes, de så flotte ud. Klokken 08:10 var der morgensamling, hvor alle delinger blev samlet til morgensang (I østen stiger solen op), og chefen på kasernen ville fortælle lidt om, hvad han forventede af os. Efter dette gik dagene oftest med eksercits og opgaver, som vi senere hen skulle bruge, når vi skulle ud på feltøvelser. I det danske forsvar skal man også vænne sig til at bruge andre ord for det man er vant til i hverdagen, ord som tjekke findes ikke i forsvaret. Tjekker er et folkefærd som vi kan vinde over i fodbold, og som laver god øl, fik vi at vide, i stedet skulle alting kontrolleres. Okay findes heller ikke i forsvaret, der hedder det bare Javel hr. sergent, premierløjtnant osv. Da de første 3½ måneder var gået, skulle vi på rex tur, som er en slags eksamen, inden man må komme ind og gøre tjeneste i vagtkompagniet og kalde sig garder. Det er en feltøvelse på 3 tre dage, hvor vi gennemgår alle de ting, vi har været igennem i den grønne tjeneste, og hvis man ikke kan klare den, kommer man som regel ikke ind i vagtkompagniet. Der kan dog søges tilladelse, hvis man under rex turen har været ude for et uheld, og så er det op til den overordnede at Alle i min deling klarede rex turen, og vi kunne nu kaldes os gardere. Alle var virkelig glade og lettede, for nu startede det, som vi alle havde ventet på, nemlig at komme ind i vagtkompagniet og stå for de kongelige. Den første måned inde i vagtkompagniet var meget hård. Vagterne er på 24 timer, fra 12 12, hvor man står ude i 2 timer og så har man fri i 4 timer ad gangen. På Amalienborg-vagterne skal man stå klar 10 minutter, inden man skal ud og stå, og da det cirka tager minutter at få sine ting på i starten, skal man i begyndelsen starte med at tage sine ting på, en halv time før man reelt skal ud og stå vagt på pladsen. Efter hver vagt har man en dag fri, og hvis man har vagtfri, kan der gå op til 5 dage, inden man skal på vagt igen. Den første måned havde vi dog øvelsesdage imellem hver vagt, hvor vi øvede eksercits fra 8-22, så hvis vi havde to vagter i træk, kunne vi komme op og arbejde en uge i træk, uden rigtigt at have noget frihed. Når man skal på Amalienborg-vagt skal alting være pudset og klar til vagt, hvis ikke de er det, bliver reserven indkaldt og man skal op på sit værelse at pudse sit udstyr, som består af vagttaske, vagtstøvler, sabelskede, sabel og bjørneskindshue. Vagtstøvlerne skulle skinne så meget, at hvis man tog et ur med viser op foran, skulle man kunne se, hvad klokken var, vagttaske og sabelskede skulle man kunne spejle sig i, håndtaget på sablen skulle messingpudses og være helt skinnende og bjørnen skulle være stor og flot. Før hver vagt skulle vi inspiceres af den vagthavende, hvor man kunne få god eller dårlig puds for sine ting. 5 gode puds inden for en måned giver en vagtfri når man har behov for det, og 5 dårlige puds inden for en måned giver en bøde på 500 kroner. Jeg fik dog hverken det ene eller andet. De sidste 2 måneder i vagtkompagniet var meget ens, når vi skulle på vagt. Især vagterne på Amalienborg og Fredensborg var ens, i og med at man begge steder går i blå uniform. På Rosenborg og Kastellet går garderne i grøn uniform, som man kender den fra det almindelige militær. Alle steder går garderne dog med skarpladte geværer, som den eneste vagtenhed i Danmark ud over politiet. 6

7 Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet Da vi var færdige i vagtkompagniet, skulle vi tilbringe de sidste 3 dage på Høvelte kaserne, hvor alle vores ting skulle afleveres tilbage, og så blev der holdt en stor afslutningsfest på et diskotek i København. Efter festen fik vi udleveret vores papirer og blev aftrådt for en allersidste gang. Kai-Ove og Ingelises guldbryllup Kai-Ove Langkilde og Ingelise Langkilde kunne fejre deres guldbryllup d. 7. februar Katja Langkilde og Thomas Bomholdts bryllup Nyt om navne Katja Langkilde blev viet til Tomas Bomholdt i Hjortshøj kirke lørdag d.13. juni 2009 og den dejlige fest blev holdt i de skønneste omgivelser i Risskov i den gamle flotte skydepavillon. Signe og Jørgens diamantbryllup D. 23. juni i år kunne Signe og Jørgen V. Langkilde fejre deres diamantbryllup. I den anledning havde børn og børnebørn sat æresport op og arrangeret kørsel til festen i en xx begge dele til stor glæde for Buick fra Signe og Jørgen. Parret blev fejret af familie og venner på Kongebrogården i Middelfart. I anledning af dagen modtog de også lykønskninger fra Dronningen. Sara og Dan Langkilde gift Sara Langkilde og Dan Langkilde blev gift d. 14. april

8 Cecilie Langkilde Marcussens konfirmation Cecilie Langkilde Marcussen blev konfirmeret i Gl. Holte kirke Kr. Himmelfarts dag d. 21. maj i det skønneste vejr. Hendes fine grønne kjole er et arvestykke fra mormor Marianne Langkilde, som bar den under sin graviditet med Lise Langkilde for 41 år siden... Hvis du har nyt om navne i familien i 2010 er du meget velkommen til at sende os et lille stykke om det og gerne et billede også så kan vi sætte det i Langkilde Nyheder. Tak for alle bidrag til denne udgave af LN En stor tak til alle der bidrog til udformning af Langkilde Nyheder (LN) denne gang med artikler, fotos, nyt om familiemedlemmer, oversættelser og redigering. Jo mere vi alle kan bidrage til LN, desto bedre vil det blive. Birgitte Langkilde Jakobsen Peter Marcussen fylder 50 år Peter Marcussen gift med Lise Langkilde fyldte 50 år d. 10. november Frans H. Langkilde fyldte 85 år Frans H. Langkilde fyldte 85 år d. 13. marts 2009 Kristian M. E. Langkilde fyldte 60 år Kristian M. E. Langkilde fyldte 60 år d. 23. november

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere