Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne."

Transkript

1 1 Mødereferat 28. februar Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Ordinær generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Fraværende: Tommy Andersen, BDO 67 kommanditister og fra bestyrelsen: Christian Muff Jensen, Arthur Wilhelmsen, Henning Ewall, Hans-Erik Lund Hansen, Bent Damsgaard og Jan Lauridsen. Fra bestyrelsen: Frode Thule Jensen Referat Pkt Emne: Initiativ 1 Valg af dirigent Tommy Andersen, BDO blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Christian Muff 2 Formandens beretning Christian Muff aflagde beretning jf. bilag 1 og Hans Erik gennemgik oversigt over bundprøver fra havnen. Efter fremlæggelse af formandens beretning blev der stillet uddybende spørgsmål til Marinaens forslag til udbygning af Frederikshavn Havn. Det blev fremført, at Frederikshavn Havn har deres havn og vi har vores, men der er jo snart kommunalvalg, så må vi håbe, det bliver de rigtige, der bliver valgt ind. Vi skal være opmærksom på, at COWI også rådgiver Frederikshavn Havn, så vi står meget alene. Erfaring med Konkurrencestyrelsen er, at en sag af denne karakter i deres øjne er i småtingsafdelingen, som de sandsynligvis ikke vil hjælpe med. Christian Muff Hans Erik Hvis der er tale om løftebrud, bør der søges juridisk bistand, det er måden at gøre det på. Man behøver jo heller ikke at lade gryden buller koge, den kan jo simre over en periode. En mulighed er at gå til pressen, men ikke alle er interesseret i lystbådehavne. Den tidligere borgmester og tidligere kommunaldirektør har jo for flere år siden på en generalforsamling udtalt, at kommunens havn ligger nord for byen, så det er ikke noget nyt, at kommunen modarbejder marinaen. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen er bemyndiget til at gå videre med sagen og gøre det fornødne. 3 Regnskabets aflæggelse Tommy Andersen gennemgik årsberetningen, med regnskabet for Der er som tidligere en blank påtegning fra revisor. Tommy Andersen Fra generalforsamlingen blev der udtrykt tak for det gode resultat.

2 Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne. 2 Der blev forespurgt til de ekstra udgifter til fortæring og møder. Palle redegjorde for, at det dels var udgifter til hjælperfest og bespisning af de frivillige hjælpere. Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, konkluderede dirigenten generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. 4 Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af den årlige leje for bådpladserne samt størrelsen af kommanditistindskud Palle gennemgik budgettet og satser for broleje mv. for Herunder nyt element i form at timetakst for hjælp fra havnefogeden, ud over havnefogedens almindelige arbejde. Eksempelvis hjælp til mast montering eller andet der ikke er med i øvrige takster. Pris 300 kr. pr. time ifølge budgettet. Der var spørgsmål til, hvornår havnepengene for gæster sidst var pristalsreguleret. Palle oplyste, at det er to år siden, de sidst er reguleret. Palle Spørgsmål og debat om taksten for udlejning af lokaler til FSK s junior lokaler. Der blev spurgt til om det var rimeligt, at sejlklubbens lokaler i fælleshuset skulle udsættes for en prisstigning på 300% kontra en stigning på 6% på pladslejen. Hans-Erik redegjorde for beregning af huslejen på grundlag af tidligere beregninger på grundlag af antal m 2, men nu med kraftigt reduceret kommunalt tilskud, hvilket ifølge det foreløbige forslag til leje medfører en betydelig stigning i huslejen. Da der ikke var yderligere spørgsmål til budgettet, konkluderede dirigenten generalforsamlingens godkendelse af budgettet og takster for broleje, havnepenge mv. 5 Indkomne forslag Der er modtaget to forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene er udsendt via maillisten til kommanditisterne og udleveret fra havnekontoret. Første forslag til behandling var forslaget om ekstraordinær indbetaling af kontingent for året For alle kommanditister med indbetaling af et beløb på kr. Til forskønnelse af marinaens område. Bent fremlagde og redegjorde for forslaget. Debat om ændring af trafikforholdene og andre forhold i præsentationen af forslaget. Generalforsamlingen gav klart udtryk for, at det er positivt at nogen sætter noget i værk for at forskønne området og marinaen. Der blev forespurgt til antallet af kommanditister. Palle oplyste at der er 225 kommanditister, hvilket vil svare til en ekstraordinær indbetaling på kr. hvis alle indbetaler. Det er fint, at tage 5årsplanen op til revision og det er helt klart, at kommunen skal være med. Det kræver, der fremlægges et konkret forslag med økonomiske konsekvenser. Efter 5 årsplanen blev fremlagt, har kommunen været passiv og afvisende for økonomisk medvirken til gennemførsel af Nordsø stien og planen. Havnens økonomi giver på ingen måde mulighed for at gennemføre planen alene, heller ikke med den foreslåede indbetaling. Det blev fremført, at det er bedre at bruge pengene på vedligeholdelse af broerne, bl.a. bro 5 mangler vedligeholdelse. Dirigenten tog forslaget til afstemning, hvor det blev forkastet. Andet forslag til behandling på generalforsamlingen var forslag om forlængelse af lejemålet for grunden til bådhallen på Frederikshavn Marina med en ny periode på 5 år.

3 3 Med en forlængelse af lejemåler vil der blive mulighed for renovering og maling af bådhallens facade. Esben Nielsen fremlagde og redegjorde for forslaget. Under debatten om forslaget blev der stillet forslag om, at forslaget skulle rettes til krav om renovering og ikke blot en mulighed, hvilket forslagsstiller var enige i. Det blev fremført, at det kan være fornuftigt med en tænkepause på 5 år. Der blev stillet spørgsmål til om bestyrelsen var forslagsstiller. Henning Ewall redegjorde for tilblivelse af forslaget. Da marinaen er lejer af en sjette del af hallen, er det naturligt, at marinaen har en forpligtigelse og dermed bliver medforslagsstiller, men det er helt op til generalforsamlingen, om der skal findes / bygges anden hal til marinaens materiel, traktor mv. hvilket med de nye bygningsregler bliver temmelig omkostelig for marinaen. Omkring bådhallen blev der spurgt, om det kunne være rimeligt, at de 7 personer som ejer bådhallen med de m 2 skulle have lige så meget medbestemmelse som hele området Skur&Jollelauget råder over. Det er trods det samme areal langt flere brugere, men er underlagt strammere regler end bådhallen. Det blev oplyst, at bådhallen er opført længe før skurbyen og areallejen er den samme pr. m 2 for alle. Det er vigtigt, at lejemålet kan opsiges, uden omkostninger for marinaen, efter femårsperioden. Der kan være problemer i forhold til lejeloven, hvilket skal undersøges. Dirigenten tog forslaget til afstemning, hvor det blev vedtaget med overvældende flertal. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg til bestyrelsen var følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Hans-Erik Lund Hansen Henning Ewall Jan Lauridsen Formanden foreslog genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater og dirigenten konkluderede genvalg til alle tre. 7 Valg af suppleanter På valg til suppleanter var følgende: Villy Skov Otto Overskott Arthur Wilhelmsen Bruno B. Jensen Formanden foreslog genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater og dirigenten konkluderede genvalg til alle fire. 8 Valg af revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Tommy Andersen blev genvalgt. 9 Eventuelt

4 Under eventuelt blev det foreslået, at det burde overvejes at åbne første salen af fælleshuset for gæstesejlere, når det ikke udlejes så meget mere. 4 Der blev forespurgt, om den lille container ved bro 5 var sparet væk. Svaret er ja, den er sparet væk, og der henvises til den store container på containerpladsen. Det blev fremført, at det bør overvejes, om der skal opkræves pladsleje for bådtelte på baglandet i lighed med øvrig areal udlejning. Det er p.t. gratis at have telt stående. Bestyrelsen blev opfordret til, at ligge sig i selen for, at reklamere for havnen og de gode muligheder for at sejle til mange gode destinationer inden for kort afstand. Det kunne oplyses, at der allerede arbejdes på en folder, som kan uddeles, også gerne af alle marinaens brugere, så vi kan tiltrække flere til havnen. Der blev opfordret til en mindre renovering af toiletterne for at gøre dem mere attraktive / pæne. Der bør være bedre mulighed for køb af poletter til slæbestedet. Det har til tider været vanskeligt at få fat i havnefogeden. Det kan være en opfordring til den nye havnefoged, som tiltræder den 1. marts Formanden præsenterede den nye havnefoged Rene Esbensen, som har første arbejdsdag i morgen den 1. marts. Herefter sluttede debatten og generalforsamling kunne afsluttes. Bilag 1 Frederikshavn Marina K/S Søsportsvej Frederikshavn BERETNINGEN FOR 2012 Atter er der gået et år, - det er tid for status! - det er nu at I kommanditister skal godkende, om vi i bestyrelsen er kompetente og dygtige nok til vores arbejde og, at det bliver udført tilfredsstillende. Beretningen er dannet ud fra 8 bestyrelsesmøder + 14 Forretningsudvalgsmøder, samt ikke mindst, - håndtering af opståede hændelser. Året har været præget af meget store udfordringer, - der skulle løses på en tilfredsstillende måde. Omkring økonomien, kan vi nu konstatere, at vi ikke har nået indtægts niveauet fra 2011, året der har været et af havnens bedste indtægts år. Derfor har vi udvist en meget stor spareiver, - som det ses i regnskabet er havnens kassekredit, - der blev oprettet i forbindelse med moleændringen i 2009, der sidste år var i minus på kr. nu er i god vækst med kr. på plus siden, - og vi kommer ud med et overskud, - så min kommentar til regnskabet er, - det er da ikke så ringe.

5 5 Allerede nu vil jeg bringe en meget stor tak, til især Forretningsudvalget, - det har været et slæb, med de meget store og resurse krævende opgaver, - der skulle løses, - især når vi gerne laver vores arbejde med rettidigt omhu! Jeres indsats har gjort, at årets regnskab, - alligevel ikke er så dårligt, - som vi frygtede hen over sommeren! På den baggrund fik vi et tilbud på at ændre lånet her i huset, for at få en bedre likviditet, - omkonverteringen ville give os en årlig besparelse på ca kr. Men omkostninger i den forbindelse var meget store, og løbetiden på lånet blev også forlænget en del, - så vi sagde pænt nej tak! Jeg har tænkt mig at bryde traditionen, - jeg deler beretningen op i 2 halvlege da den er meget lang, - første del er den hvor vi ser tilbage på kølvandsstriben inden den helt udviskes, - og går i glemmebogen. - derefter vil jeg gerne, at vi tager en time out vi skal have debatten, som vi ser året i bakspejlet, - og ønsker godkendelse af 1 halvleg. 2 halvleg omhandler det kommunale kvælertag, - og den økonomiske underminering FRHKOM udviser og forsøger mod os, ved at fjerne dele af havnens indtægtsgrundlag! Dels udbyder FRHKOM nu et meget stort udbud af ny ledige bådpladser, end der er efterspørgsel på, faktisk flere end 100 nye pladser - og så til dumping priser, - som vi ser det er det meget dominerende rolle de udviser! Jeg gør det helt klart, for der ikke skal opstå misforståelser, så er det det politiske system jeg angriber absolut ikke de bådejere, der har valgt at skifte til en kommunal havn. Jeg vil fortælle om den nærmeste fremtid, om hvad vi har på beddingen, - så er det op til jer, om de skal søsættes, da vi i bestyrelsen ser meget mørke skyer rundt i horisonten, - vi er sejlet ind i et stormende lavtryk, - udenom det politiske system, - vi må nu drive havn stort set uden de forhandlede økonomiske tilskud og manglende deltagelse og tilbagemeldinger. Kort sagt er vilkårene for at drive Lystbådehavn, på den måde havnen her er skruet sammen på, - er blevet meget vanskelig. 1.Del: Det nye år startede igen med at bassinerne var isbelagt, - kompressorne kørte i en kortere periode, - broer og pæle led næsten ingen overlast. I Marts måned gik der ild i en båd ved bro 4, - bådejeren havde båden ansvars og kaskoforsikret, - det viser sig nu, at den slags brandskader dækker forsikringen ikke, - og da vi i havnen ikke har brandforsikret broerne, havde vi fået et stort økonomisk problem. Bestyrelsen havde et par møder med bådejeren, der var meget ulykkelig over det hændte, - han lovede os, at når han fik forsikringssummen udbetalt, - ville han betale havnens udgifter til materialerne, - og det gjorde han, - stor tak til Sv. Åge. Branden gjorde at vi har gennemgået havnens forsikringer, - nu er de igen ajourført, - vi har stadig ikke økonomi til at brandforsikre broerne i havnen. Det kan i øvrigt ikke tegnes stormskade forsikring på moler og broer!

6 6 Som i alle ved skulle færdiggørelsen af projektet ved Nordre mole afsluttes i år, for at få udbetalt sidste rate af EU støtten (ca kr.) Projektet blev godkendt, af en stor del af den lokale Fiskeri Lag Nord arbejdsgruppe i August måned, med megen stor ros til vores frivillige arbejdshold. Nu vi er på den nye bro, - en meget stor tak til Skur og Jolle Lauget, der fandt sammen med Spar Nord om at forære havnen 4 sæt borde og bænke, - ikke nok med det, SJL lejede de 2 flotte palmer der sidste sommer stod på den nye bro. Mange tak. Fiskeri Lag Nord var så tilfredse, at de meget kraftigt opfordrede havnen til at komme med nye projekter, - de havde rigtig mange penge de ville dele ud, og få ansøgere, - det satte vi så i gang, - vi fik dobbelte tilbud på materialer til forlængelse og fornyelse ved pontonbroen, - internet der kunne dække havnens område, og et meget stort ønske, en større tank til dieselolie. Denne ansøgning har taget os mange timers arbejde, - det var faktisk et stort slid. Her i december var der blankt afslag fra dem!! Vi undersøgte også i den forbindelse, hvad prisen på at få monteret en bro uden på jernspunsen, - der samtidigt kunne dæmpe den bølgeuro der kan opstå i perioder, - vi kontaktede COWI, der var flinke, dvs. uden vederlag, - kunne de fortælle os, at hvis det skal have virkning skal broen være 7 M bred, - og hvis, som vi havde foreslået kun ca. 3M bred skal der nedbankes en fodjernspuns for at holde på den stensætning, der skal være under broen. Dette broprojekt droppede vi, grundet økonomi og opgaven er alt for stor, for os. Hen over foråret har vi fået udskiftet brusearmaturerne i bade og toiletbygningen, - vi har fået skiftet termostatventilerne i juniorrummet herunder, - det var en tvingende nødvendighed med institutions ventiler der er fastlåst, - før var det som at komme ind i en sauna! - det har været bekosteligt, men meget nødvendigt! Investeringen i bade og toiletbygningen har i året givet en besparelse på ca. 400m3 vand og brugt ca. 8000kw mindre!! Oprensningen den gik meget let, - da det kun er selve indsejlingsområdet der må oprenses i. Vi har jo ikke tilladelse til at oprense resten af havneområdet. Jeg vender senere tilbage til oprensningproblematikken. I juni meddelte Vibeke at hun opsagde sit job, - bestyrelsen foreslog Vibeke, at hun kunne tage et halvt år som orlov. Det var hun meget taknemlig for, - men meddelte os senere, at hun ikke kom tilbage. Vibekes søn Jacob fik sommerjobbet og gjorde det rigtigt godt, - Per der har været afløser har taget tørnen resten af året, en meget stor og varm tak til dig Per. Først i August måned kunne vi konstatere, at der igen var en lækage på udløbsledningen, samme sted som de 2 foregående gange, - beskyttelsesskjoldet der var sat over hullet, var simpelthen tæret væk. Vi fik sat et møde i stand med Rensningsanlægget og personer fra Naturstyrelsen i Ålborg baggrunden er som det tidlige er oplyst, at der ikke oprenses og klappes fra hele inderhavns området.

7 Fra havnens side mener vi, at den TBT forurening stammer tilbage fra de nu 3 gange der har været hul i udløbsledningen, - derfor afholdt vi dette møde, - der mundede ud i at der skulle tages nye bundprøver af havbunden i bassinerne, - og prøver af indløbs og renset spildevand fra Rensningsanlægget, - prøverne derfra viste værdier under detektionsgrænsen. Fra havnen viser det forhøjede TBT koncentrationer i kranbassinget og i det sydlige bassin, - de ligger over Naturstyrelsens grænseværdier, - især området, hvor udløbsledningen nu igen er lappet. Forureningen aftager længere ud mod nordre mole og indsejlingen. Derfor er vi i bestyrelsen af den opfattelse, at det er Rensningsanlægget der er den store synder i denne sag, ikke kun omkring hullet i udløbsledningen, - men med de meget skrappe målemetoder der nu bruges, retter vi nu en mistanke mod alle de steder hvor der pumpes både urenset og renset spildevand ud her i havnens nærområde. I den her sag har vi bedt FLIDs miljøkonsulent hjælpe os, det er en opgave vi ikke kan magte, da det kan blive en sag af hidtil ukendt omfang! I de bassiner hvor grænseværdierne er under lovkravet, kan vi heller ikke få klaptilladelse til, da Naturstyrelsen mener nu, at klappladsen ligger for tæt på Natura 2000 området. Vi skal nu i gang med en konsekvensberegning, af oprensningspolematikken, før vi kan komme videre! PRØVETAGNINGSPLANEN! I årets løb har vi konstateret at der er for meget selvbetjening af kranen, - der bruges nøgler af ikke autoriserede personer, - på den baggrund er vi i gang, med at skifte nøglesystemerne. Hvis der er nogen af jer, der sidder med B eller C nøgler, må I meget gerne kontakte Hans Erik, der er i gang med, at ajour føre nøgleplanen! I den forbindelse, endnu en efterlysning, - nøglerne til Havnekontorets nøglebox, mangler vi! Vi har før oplyst jer om, at hvis I ligger inde med Havnepapirer af den ene eller anden slags, - modtager vi dem meget gerne, - havnen har nu købt et stål arkivskab til den slags opbevaring. Slæbestedet er blevet en fornuftig indtægtskilde, - desværre undgår en del af brugerne at betale, - bommen vrides op og går tit stykker, for at undgå betaling, - og ofte lader man bommen stå åben, - så er det jo gratis for de næste at bruge slæbestedet, - dette til meget stor irritation, - et stort ønske er, at der kan etableres en form for kortbetaling, - til jeres orientering koster et Dankort betalingsanlæg der i omegnen af kr. Revisor bistanden er efterhånden blevet en meget stor udgift, - derfor har vi taget 2 tilbud på opgaven, - BDO fortsætter! Containerpladsen er blevet belagt med fliser, - en stor tak til Ole B for et godt arbejde. Nu har i hørt om TBT forurening af havnebassinerne, som det ikke var nok, blev der klaget til bestyrelsen over der foregik sandblæsning på baglandet, - klagen var berettiget, - ja, - til os oplyst blev sandblæst 2 bådvogne og kølen på en sejlbåd! på baglandet den 20. september! 7

8 Bestyrelsen har opfordret og vist storsind og forsøgt flere gange, ad mindelig vej, at få brugerne til selv at få sagen ud af verden! 8 Vi har bl.a. foreslået, at få en snak med den kommunale miljøafdeling, om det hændte, - det har der desværre ikke været vilje til. Vi har ikke fået den skriftlige tilbagemelding som vi har forlangt, - den er til havnens arkiv, så der siden ikke kan rejses tvivl om hvad der er foregået. Det har ikke skortet på opfordringer, både verbalt og pr mail. Med den passivitet der er udvist her, er bestyrelsens muligheder udtømte!! Ærgerligt at vi skal belemre en generalforsamling med sådan en sag. Men da bestyrelsen kun har vedtægterne og Havnereglementet, at forholdes os til, ender sagen her. En ting er sikkert 6/7 af bestyrelsen vil ikke have en evt. miljø sag på halsen, - i skal ikke senere klandre os for måske en jordforurening, - for at vi ikke har gjort noget, - det gør vi, - også selv om det har været meget tæt på trusler! - om at der åbenbart for flere år siden også blev sandblæst!!! uden det fik konsekvenser! Kort sagt, ønsker bestyrelsen ikke at denne sags evt. økonomi skal tørres af på fællesskabet! En meget ubehagelig og provokerende handling, - ikke kun over for os andre i bestyrelsen, men for alle I andre! 2. Del: I efteråret var der offentligt møde om udvidelsen af Frederikshavn Havn, - når denne udvidelse kommer, - og den forventes færdig i 2016, sker der mange ændringer på søterritoriet, - derfor har bestyrelsen indsendt indsigelser, - for havnen her ikke bliver gemt og glemt. Vi ønsker tinglyst, at vanddybden i det østlige indsejlings område ikke forringes, til under 3M. På dette møde fortale COWI, at der stort set ikke var sandvandring omkring FRH HAVN, og det ville ikke ændre tilsandingen nord for den nye havn, - nu har vi garderet os, hvis der skulle komme tilsanding på den her side af den nye havn. Vi har foreslået, at den nye lange sydmole, der bliver bygget, forlægges her over til vores moler! I 2005 indgik havnen en aftale med FRHKOM, at Rønnerhavnen kunne overgå til Lystbådehavn, - aftalen blev nedskrevet i et notat, - den havde en værdi af 2 x kr. om året i alt kr. I 2010 havde aftalen, kun en værdi af kr. i tilskud til Fælleshuset, dette skete uden varsel, - kun oplyst til os via medierne. NOTATET Igen her 2012 bliver vi orienteret gennem Nordjyske, - at nu har aftalen kun en værdi af kr. Jeg tillader mig at kalde det for løftebrud! Konsekvensen af de manglende kr. er at vi må sætte brolejerne op for jer, - det samme gælder opkrævning af huslejen for junior rummet herunder, - desværre har vi det svært med, at komme igennem med den nødvendige stigning. Vi er først her den 7. februar, fået skriftlig besked om at tilskuddet er reduceret.

9 Derfor ender den her hos jer, - det er jer ejere der i den sidste ende bestemmer om der skal deles fribilletter ud. BEREGNING AF HUSLEJEN! På baggrund af vedholdende rygter om, at vores gode konkurrenter i de rekreative kommunale lystbådehavne modtager meget store årlige økonomiske tilskud, - og dermed kan nedsætte deres udlejningspriser ganske markant, søgte vi aktindsigt i om der var noget om snakken!!! Med den tilskudsordning, der ydes der, - kan vi ikke stille noget op, - vi kan simpelthen ikke matche en kommune, der hælder så mange penge i disse havne, for at de skal overleve, - I de her kommunale sparetider, kan det undre os, at deres havne er på støtten eller om i vil på kontanthjælp AKTINDSIGT TILSKUD! Vi fik også aktindsigt i den meget lukrative lejekontrakt, der ligger for brugerne af Rønnerhavnen. AKTINDSIGT LEJEKONTRAKT! Det vil være vores ønske, at de kommunale havne skulle hvile i sig selv princippet, så kan vi konkurrere på lige vilkår. Efter vi har fået aktindsigt, kan man som skatteyder undre sig over de tvivlsomme metoder der er taget i brug for at tage livet af havnen her! Vi har prøvet, at komme i dialog med ledelsen af FRHKOM, både mundtligt og skriftligt, - selv at få et møde med Borgmesteren, oplevede vi, at det nu er meget svært at komme i audiens. Det lykkedes den 6. november, hvor vi stillede en del spørgsmål, - som vi i øvrigt havde fremsendt skriftligt inden mødet, - vi fik overhovedet ingen form for svar, - men blev lovet, at vi ville få svar i god tid før vi skulle lave budget. Efterfølgende intet svar! Derfor har vi igen her medio januar rykker borgmesteren og det samlede byråd, - vi ønsker svar fra politisk side om, hvad FRHKOM ønsker med havnen her? Det er i dag den 28. februar 2013 intet svar. Vi ekspederer hermed spørgsmålet videre til jer medlemmer: skal bestyrelsen antage juridisk bistand, for at få lavet et responsum, om en evt. sag kan bære? Eller prøve statsforvaltningen for at få klarhed over den konkurrenceforvridning og aftalebrud vi er udsat for? Eller den sidste, og den lette måde, lade være at gøre noget? BESTYRELSEN BEDER FORSAMLINGEN, OM AT GIVE OS MANDAT, TIL AT AR- BEJDE VIDERE MED SAGEN! 9

10 Selv med vores snævre økonomiske rammer, skal havne anlægget vedligeholdes, - vi skal have Internettet op at køre igen, - vi må se om der kan etableres en form for video overvågning omkring dieseltanken og den sydlige indkørsel. Det har været på tale, at vi selv monterer vores gamle lampestandere fra broerne, langs med kajkanten og laver en form for fodhegn, så de gående kan være uden for bilernes domæne! Det er godt nok Nordsøstiens forløb hen langs med kajkanten, vi tænker på, - vi ser ingen hjælp, til dette projekt, - selvom det er udlagt som offentligt område! Omkring den meget omtalte Nordsøsti, var kommunen i gang med at regne på hvad det ville koste med lysstandere der, ca kr. pr. stk. i omegnen af kr.! Så næsten den sædvanlige! Oprydningen efter jer bådejere på baglandet, er under al kritik, - vi prøver igen med en affalds container hen over foråret, - nu bliver vi hårde, - alt ikke mærket grej, af den ene eller anden slags, bliver bortskaffet. I morgen tiltræder vores nye havnefoged, - Rene Esbensen, tag godt imod Rene. Her i starten bliver han vist tilrette af Per der bliver hans mentor. I den forbindelse skal jeg oplyse, at eventuelle aftaler der blev indgået med Vibeke, - naturlig vist bortfaldt da hun stoppede. Vi imødeser en positiv udvikling under Renes daglige ledelse. Fremtiden er meget svært at spå om, - her i aften har I fået indsigt i, hvad der rører sig, heldigvis har havnen ikke kortfristede gældsforpligtelser, - en ting mere I kan være sikker på, hvis det bliver den nuværende besætning der forsat skal styre os i gennem de alvorlige udfordringer, der er opstået, - så holder kursen støt. Deres holdning er klar, - de vil kæmpe med næb og klør, for at forsvare fællesskabet her. Her ved afslutningen må jeg sige, at det jo ikke er en dommedags tale, I nu har hørt men jeg må også sige, at vi ikke er den første forening, der bliver ramt af tilbagegang, samfundet uden for havnen har i de sidste år oplevet recession, - det har også smittet af på fritidslivet til søs, som også er stagnerende! Vi håber, at det er spørgsmål om tid før vi flyder let med strømmen igen! Vi skal sammen prøve at bruge situationen til noget positivt, - fange nye sejlerfamilier. Der er masser af billige både til salg, og der er ledige pladser overalt. Tak til jer medlemmer, vi føler, at vi har en fantastik opbakning med gode input fra jeres side, - det er jer der holder os i gang. Tak til alle havnens frivillige, i har igen ydet en meget stor indsats, - tak for godt initiativ og arbejde, - det er jeres skyld, at der er meget langt imellem håndværkerregninger. Tak til bestyrelsen, - vi har jo brugt rigtig mange timer sammen, - tak for jeres fantastiske personlige engagement, - og heldigvis i en god stemning! 10

11 11

Christian Muff Jensen, Hans-Erik Lund Hansen, Palle Christensen, Henning Ewall, Helmuth Melsen, Per Olsson og Jan Lauridsen.

Christian Muff Jensen, Hans-Erik Lund Hansen, Palle Christensen, Henning Ewall, Helmuth Melsen, Per Olsson og Jan Lauridsen. Mødereferat Møde indkaldt af: Jan Lauridsen Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Afbud fra: Muff 26. august 2013 1900 Fælleshuset Havnen Muff Jensen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 1 Generalforsamling 2016 25. februar 2016 1900 Fælleshuset Marinaen Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Ordinær generalforsamling Dirigent: Palle Sørensen Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013:

Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013: Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013: Anvendte forkortelser: Richard Østergård Mikkelsen DIR Ole Eckhardt Poulsen OEP Finn Mortensen FM Claus Asmussen Agathon CAA Bent Torp BT Finn Lyngsie FL

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling 2014, referat

Generalforsamling 2014, referat Generalforsamling 2014, referat Rønnerhavnsforeningen Generalforsamling 19/3-2014 kl. 19.00 Maskinhallen Frederikshavn Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere