Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne."

Transkript

1 1 Mødereferat 28. februar Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Ordinær generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Fraværende: Tommy Andersen, BDO 67 kommanditister og fra bestyrelsen: Christian Muff Jensen, Arthur Wilhelmsen, Henning Ewall, Hans-Erik Lund Hansen, Bent Damsgaard og Jan Lauridsen. Fra bestyrelsen: Frode Thule Jensen Referat Pkt Emne: Initiativ 1 Valg af dirigent Tommy Andersen, BDO blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Christian Muff 2 Formandens beretning Christian Muff aflagde beretning jf. bilag 1 og Hans Erik gennemgik oversigt over bundprøver fra havnen. Efter fremlæggelse af formandens beretning blev der stillet uddybende spørgsmål til Marinaens forslag til udbygning af Frederikshavn Havn. Det blev fremført, at Frederikshavn Havn har deres havn og vi har vores, men der er jo snart kommunalvalg, så må vi håbe, det bliver de rigtige, der bliver valgt ind. Vi skal være opmærksom på, at COWI også rådgiver Frederikshavn Havn, så vi står meget alene. Erfaring med Konkurrencestyrelsen er, at en sag af denne karakter i deres øjne er i småtingsafdelingen, som de sandsynligvis ikke vil hjælpe med. Christian Muff Hans Erik Hvis der er tale om løftebrud, bør der søges juridisk bistand, det er måden at gøre det på. Man behøver jo heller ikke at lade gryden buller koge, den kan jo simre over en periode. En mulighed er at gå til pressen, men ikke alle er interesseret i lystbådehavne. Den tidligere borgmester og tidligere kommunaldirektør har jo for flere år siden på en generalforsamling udtalt, at kommunens havn ligger nord for byen, så det er ikke noget nyt, at kommunen modarbejder marinaen. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen er bemyndiget til at gå videre med sagen og gøre det fornødne. 3 Regnskabets aflæggelse Tommy Andersen gennemgik årsberetningen, med regnskabet for Der er som tidligere en blank påtegning fra revisor. Tommy Andersen Fra generalforsamlingen blev der udtrykt tak for det gode resultat.

2 Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne. 2 Der blev forespurgt til de ekstra udgifter til fortæring og møder. Palle redegjorde for, at det dels var udgifter til hjælperfest og bespisning af de frivillige hjælpere. Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, konkluderede dirigenten generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. 4 Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af den årlige leje for bådpladserne samt størrelsen af kommanditistindskud Palle gennemgik budgettet og satser for broleje mv. for Herunder nyt element i form at timetakst for hjælp fra havnefogeden, ud over havnefogedens almindelige arbejde. Eksempelvis hjælp til mast montering eller andet der ikke er med i øvrige takster. Pris 300 kr. pr. time ifølge budgettet. Der var spørgsmål til, hvornår havnepengene for gæster sidst var pristalsreguleret. Palle oplyste, at det er to år siden, de sidst er reguleret. Palle Spørgsmål og debat om taksten for udlejning af lokaler til FSK s junior lokaler. Der blev spurgt til om det var rimeligt, at sejlklubbens lokaler i fælleshuset skulle udsættes for en prisstigning på 300% kontra en stigning på 6% på pladslejen. Hans-Erik redegjorde for beregning af huslejen på grundlag af tidligere beregninger på grundlag af antal m 2, men nu med kraftigt reduceret kommunalt tilskud, hvilket ifølge det foreløbige forslag til leje medfører en betydelig stigning i huslejen. Da der ikke var yderligere spørgsmål til budgettet, konkluderede dirigenten generalforsamlingens godkendelse af budgettet og takster for broleje, havnepenge mv. 5 Indkomne forslag Der er modtaget to forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene er udsendt via maillisten til kommanditisterne og udleveret fra havnekontoret. Første forslag til behandling var forslaget om ekstraordinær indbetaling af kontingent for året For alle kommanditister med indbetaling af et beløb på kr. Til forskønnelse af marinaens område. Bent fremlagde og redegjorde for forslaget. Debat om ændring af trafikforholdene og andre forhold i præsentationen af forslaget. Generalforsamlingen gav klart udtryk for, at det er positivt at nogen sætter noget i værk for at forskønne området og marinaen. Der blev forespurgt til antallet af kommanditister. Palle oplyste at der er 225 kommanditister, hvilket vil svare til en ekstraordinær indbetaling på kr. hvis alle indbetaler. Det er fint, at tage 5årsplanen op til revision og det er helt klart, at kommunen skal være med. Det kræver, der fremlægges et konkret forslag med økonomiske konsekvenser. Efter 5 årsplanen blev fremlagt, har kommunen været passiv og afvisende for økonomisk medvirken til gennemførsel af Nordsø stien og planen. Havnens økonomi giver på ingen måde mulighed for at gennemføre planen alene, heller ikke med den foreslåede indbetaling. Det blev fremført, at det er bedre at bruge pengene på vedligeholdelse af broerne, bl.a. bro 5 mangler vedligeholdelse. Dirigenten tog forslaget til afstemning, hvor det blev forkastet. Andet forslag til behandling på generalforsamlingen var forslag om forlængelse af lejemålet for grunden til bådhallen på Frederikshavn Marina med en ny periode på 5 år.

3 3 Med en forlængelse af lejemåler vil der blive mulighed for renovering og maling af bådhallens facade. Esben Nielsen fremlagde og redegjorde for forslaget. Under debatten om forslaget blev der stillet forslag om, at forslaget skulle rettes til krav om renovering og ikke blot en mulighed, hvilket forslagsstiller var enige i. Det blev fremført, at det kan være fornuftigt med en tænkepause på 5 år. Der blev stillet spørgsmål til om bestyrelsen var forslagsstiller. Henning Ewall redegjorde for tilblivelse af forslaget. Da marinaen er lejer af en sjette del af hallen, er det naturligt, at marinaen har en forpligtigelse og dermed bliver medforslagsstiller, men det er helt op til generalforsamlingen, om der skal findes / bygges anden hal til marinaens materiel, traktor mv. hvilket med de nye bygningsregler bliver temmelig omkostelig for marinaen. Omkring bådhallen blev der spurgt, om det kunne være rimeligt, at de 7 personer som ejer bådhallen med de m 2 skulle have lige så meget medbestemmelse som hele området Skur&Jollelauget råder over. Det er trods det samme areal langt flere brugere, men er underlagt strammere regler end bådhallen. Det blev oplyst, at bådhallen er opført længe før skurbyen og areallejen er den samme pr. m 2 for alle. Det er vigtigt, at lejemålet kan opsiges, uden omkostninger for marinaen, efter femårsperioden. Der kan være problemer i forhold til lejeloven, hvilket skal undersøges. Dirigenten tog forslaget til afstemning, hvor det blev vedtaget med overvældende flertal. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg til bestyrelsen var følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Hans-Erik Lund Hansen Henning Ewall Jan Lauridsen Formanden foreslog genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater og dirigenten konkluderede genvalg til alle tre. 7 Valg af suppleanter På valg til suppleanter var følgende: Villy Skov Otto Overskott Arthur Wilhelmsen Bruno B. Jensen Formanden foreslog genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater og dirigenten konkluderede genvalg til alle fire. 8 Valg af revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Tommy Andersen blev genvalgt. 9 Eventuelt

4 Under eventuelt blev det foreslået, at det burde overvejes at åbne første salen af fælleshuset for gæstesejlere, når det ikke udlejes så meget mere. 4 Der blev forespurgt, om den lille container ved bro 5 var sparet væk. Svaret er ja, den er sparet væk, og der henvises til den store container på containerpladsen. Det blev fremført, at det bør overvejes, om der skal opkræves pladsleje for bådtelte på baglandet i lighed med øvrig areal udlejning. Det er p.t. gratis at have telt stående. Bestyrelsen blev opfordret til, at ligge sig i selen for, at reklamere for havnen og de gode muligheder for at sejle til mange gode destinationer inden for kort afstand. Det kunne oplyses, at der allerede arbejdes på en folder, som kan uddeles, også gerne af alle marinaens brugere, så vi kan tiltrække flere til havnen. Der blev opfordret til en mindre renovering af toiletterne for at gøre dem mere attraktive / pæne. Der bør være bedre mulighed for køb af poletter til slæbestedet. Det har til tider været vanskeligt at få fat i havnefogeden. Det kan være en opfordring til den nye havnefoged, som tiltræder den 1. marts Formanden præsenterede den nye havnefoged Rene Esbensen, som har første arbejdsdag i morgen den 1. marts. Herefter sluttede debatten og generalforsamling kunne afsluttes. Bilag 1 Frederikshavn Marina K/S Søsportsvej Frederikshavn BERETNINGEN FOR 2012 Atter er der gået et år, - det er tid for status! - det er nu at I kommanditister skal godkende, om vi i bestyrelsen er kompetente og dygtige nok til vores arbejde og, at det bliver udført tilfredsstillende. Beretningen er dannet ud fra 8 bestyrelsesmøder + 14 Forretningsudvalgsmøder, samt ikke mindst, - håndtering af opståede hændelser. Året har været præget af meget store udfordringer, - der skulle løses på en tilfredsstillende måde. Omkring økonomien, kan vi nu konstatere, at vi ikke har nået indtægts niveauet fra 2011, året der har været et af havnens bedste indtægts år. Derfor har vi udvist en meget stor spareiver, - som det ses i regnskabet er havnens kassekredit, - der blev oprettet i forbindelse med moleændringen i 2009, der sidste år var i minus på kr. nu er i god vækst med kr. på plus siden, - og vi kommer ud med et overskud, - så min kommentar til regnskabet er, - det er da ikke så ringe.

5 5 Allerede nu vil jeg bringe en meget stor tak, til især Forretningsudvalget, - det har været et slæb, med de meget store og resurse krævende opgaver, - der skulle løses, - især når vi gerne laver vores arbejde med rettidigt omhu! Jeres indsats har gjort, at årets regnskab, - alligevel ikke er så dårligt, - som vi frygtede hen over sommeren! På den baggrund fik vi et tilbud på at ændre lånet her i huset, for at få en bedre likviditet, - omkonverteringen ville give os en årlig besparelse på ca kr. Men omkostninger i den forbindelse var meget store, og løbetiden på lånet blev også forlænget en del, - så vi sagde pænt nej tak! Jeg har tænkt mig at bryde traditionen, - jeg deler beretningen op i 2 halvlege da den er meget lang, - første del er den hvor vi ser tilbage på kølvandsstriben inden den helt udviskes, - og går i glemmebogen. - derefter vil jeg gerne, at vi tager en time out vi skal have debatten, som vi ser året i bakspejlet, - og ønsker godkendelse af 1 halvleg. 2 halvleg omhandler det kommunale kvælertag, - og den økonomiske underminering FRHKOM udviser og forsøger mod os, ved at fjerne dele af havnens indtægtsgrundlag! Dels udbyder FRHKOM nu et meget stort udbud af ny ledige bådpladser, end der er efterspørgsel på, faktisk flere end 100 nye pladser - og så til dumping priser, - som vi ser det er det meget dominerende rolle de udviser! Jeg gør det helt klart, for der ikke skal opstå misforståelser, så er det det politiske system jeg angriber absolut ikke de bådejere, der har valgt at skifte til en kommunal havn. Jeg vil fortælle om den nærmeste fremtid, om hvad vi har på beddingen, - så er det op til jer, om de skal søsættes, da vi i bestyrelsen ser meget mørke skyer rundt i horisonten, - vi er sejlet ind i et stormende lavtryk, - udenom det politiske system, - vi må nu drive havn stort set uden de forhandlede økonomiske tilskud og manglende deltagelse og tilbagemeldinger. Kort sagt er vilkårene for at drive Lystbådehavn, på den måde havnen her er skruet sammen på, - er blevet meget vanskelig. 1.Del: Det nye år startede igen med at bassinerne var isbelagt, - kompressorne kørte i en kortere periode, - broer og pæle led næsten ingen overlast. I Marts måned gik der ild i en båd ved bro 4, - bådejeren havde båden ansvars og kaskoforsikret, - det viser sig nu, at den slags brandskader dækker forsikringen ikke, - og da vi i havnen ikke har brandforsikret broerne, havde vi fået et stort økonomisk problem. Bestyrelsen havde et par møder med bådejeren, der var meget ulykkelig over det hændte, - han lovede os, at når han fik forsikringssummen udbetalt, - ville han betale havnens udgifter til materialerne, - og det gjorde han, - stor tak til Sv. Åge. Branden gjorde at vi har gennemgået havnens forsikringer, - nu er de igen ajourført, - vi har stadig ikke økonomi til at brandforsikre broerne i havnen. Det kan i øvrigt ikke tegnes stormskade forsikring på moler og broer!

6 6 Som i alle ved skulle færdiggørelsen af projektet ved Nordre mole afsluttes i år, for at få udbetalt sidste rate af EU støtten (ca kr.) Projektet blev godkendt, af en stor del af den lokale Fiskeri Lag Nord arbejdsgruppe i August måned, med megen stor ros til vores frivillige arbejdshold. Nu vi er på den nye bro, - en meget stor tak til Skur og Jolle Lauget, der fandt sammen med Spar Nord om at forære havnen 4 sæt borde og bænke, - ikke nok med det, SJL lejede de 2 flotte palmer der sidste sommer stod på den nye bro. Mange tak. Fiskeri Lag Nord var så tilfredse, at de meget kraftigt opfordrede havnen til at komme med nye projekter, - de havde rigtig mange penge de ville dele ud, og få ansøgere, - det satte vi så i gang, - vi fik dobbelte tilbud på materialer til forlængelse og fornyelse ved pontonbroen, - internet der kunne dække havnens område, og et meget stort ønske, en større tank til dieselolie. Denne ansøgning har taget os mange timers arbejde, - det var faktisk et stort slid. Her i december var der blankt afslag fra dem!! Vi undersøgte også i den forbindelse, hvad prisen på at få monteret en bro uden på jernspunsen, - der samtidigt kunne dæmpe den bølgeuro der kan opstå i perioder, - vi kontaktede COWI, der var flinke, dvs. uden vederlag, - kunne de fortælle os, at hvis det skal have virkning skal broen være 7 M bred, - og hvis, som vi havde foreslået kun ca. 3M bred skal der nedbankes en fodjernspuns for at holde på den stensætning, der skal være under broen. Dette broprojekt droppede vi, grundet økonomi og opgaven er alt for stor, for os. Hen over foråret har vi fået udskiftet brusearmaturerne i bade og toiletbygningen, - vi har fået skiftet termostatventilerne i juniorrummet herunder, - det var en tvingende nødvendighed med institutions ventiler der er fastlåst, - før var det som at komme ind i en sauna! - det har været bekosteligt, men meget nødvendigt! Investeringen i bade og toiletbygningen har i året givet en besparelse på ca. 400m3 vand og brugt ca. 8000kw mindre!! Oprensningen den gik meget let, - da det kun er selve indsejlingsområdet der må oprenses i. Vi har jo ikke tilladelse til at oprense resten af havneområdet. Jeg vender senere tilbage til oprensningproblematikken. I juni meddelte Vibeke at hun opsagde sit job, - bestyrelsen foreslog Vibeke, at hun kunne tage et halvt år som orlov. Det var hun meget taknemlig for, - men meddelte os senere, at hun ikke kom tilbage. Vibekes søn Jacob fik sommerjobbet og gjorde det rigtigt godt, - Per der har været afløser har taget tørnen resten af året, en meget stor og varm tak til dig Per. Først i August måned kunne vi konstatere, at der igen var en lækage på udløbsledningen, samme sted som de 2 foregående gange, - beskyttelsesskjoldet der var sat over hullet, var simpelthen tæret væk. Vi fik sat et møde i stand med Rensningsanlægget og personer fra Naturstyrelsen i Ålborg baggrunden er som det tidlige er oplyst, at der ikke oprenses og klappes fra hele inderhavns området.

7 Fra havnens side mener vi, at den TBT forurening stammer tilbage fra de nu 3 gange der har været hul i udløbsledningen, - derfor afholdt vi dette møde, - der mundede ud i at der skulle tages nye bundprøver af havbunden i bassinerne, - og prøver af indløbs og renset spildevand fra Rensningsanlægget, - prøverne derfra viste værdier under detektionsgrænsen. Fra havnen viser det forhøjede TBT koncentrationer i kranbassinget og i det sydlige bassin, - de ligger over Naturstyrelsens grænseværdier, - især området, hvor udløbsledningen nu igen er lappet. Forureningen aftager længere ud mod nordre mole og indsejlingen. Derfor er vi i bestyrelsen af den opfattelse, at det er Rensningsanlægget der er den store synder i denne sag, ikke kun omkring hullet i udløbsledningen, - men med de meget skrappe målemetoder der nu bruges, retter vi nu en mistanke mod alle de steder hvor der pumpes både urenset og renset spildevand ud her i havnens nærområde. I den her sag har vi bedt FLIDs miljøkonsulent hjælpe os, det er en opgave vi ikke kan magte, da det kan blive en sag af hidtil ukendt omfang! I de bassiner hvor grænseværdierne er under lovkravet, kan vi heller ikke få klaptilladelse til, da Naturstyrelsen mener nu, at klappladsen ligger for tæt på Natura 2000 området. Vi skal nu i gang med en konsekvensberegning, af oprensningspolematikken, før vi kan komme videre! PRØVETAGNINGSPLANEN! I årets løb har vi konstateret at der er for meget selvbetjening af kranen, - der bruges nøgler af ikke autoriserede personer, - på den baggrund er vi i gang, med at skifte nøglesystemerne. Hvis der er nogen af jer, der sidder med B eller C nøgler, må I meget gerne kontakte Hans Erik, der er i gang med, at ajour føre nøgleplanen! I den forbindelse, endnu en efterlysning, - nøglerne til Havnekontorets nøglebox, mangler vi! Vi har før oplyst jer om, at hvis I ligger inde med Havnepapirer af den ene eller anden slags, - modtager vi dem meget gerne, - havnen har nu købt et stål arkivskab til den slags opbevaring. Slæbestedet er blevet en fornuftig indtægtskilde, - desværre undgår en del af brugerne at betale, - bommen vrides op og går tit stykker, for at undgå betaling, - og ofte lader man bommen stå åben, - så er det jo gratis for de næste at bruge slæbestedet, - dette til meget stor irritation, - et stort ønske er, at der kan etableres en form for kortbetaling, - til jeres orientering koster et Dankort betalingsanlæg der i omegnen af kr. Revisor bistanden er efterhånden blevet en meget stor udgift, - derfor har vi taget 2 tilbud på opgaven, - BDO fortsætter! Containerpladsen er blevet belagt med fliser, - en stor tak til Ole B for et godt arbejde. Nu har i hørt om TBT forurening af havnebassinerne, som det ikke var nok, blev der klaget til bestyrelsen over der foregik sandblæsning på baglandet, - klagen var berettiget, - ja, - til os oplyst blev sandblæst 2 bådvogne og kølen på en sejlbåd! på baglandet den 20. september! 7

8 Bestyrelsen har opfordret og vist storsind og forsøgt flere gange, ad mindelig vej, at få brugerne til selv at få sagen ud af verden! 8 Vi har bl.a. foreslået, at få en snak med den kommunale miljøafdeling, om det hændte, - det har der desværre ikke været vilje til. Vi har ikke fået den skriftlige tilbagemelding som vi har forlangt, - den er til havnens arkiv, så der siden ikke kan rejses tvivl om hvad der er foregået. Det har ikke skortet på opfordringer, både verbalt og pr mail. Med den passivitet der er udvist her, er bestyrelsens muligheder udtømte!! Ærgerligt at vi skal belemre en generalforsamling med sådan en sag. Men da bestyrelsen kun har vedtægterne og Havnereglementet, at forholdes os til, ender sagen her. En ting er sikkert 6/7 af bestyrelsen vil ikke have en evt. miljø sag på halsen, - i skal ikke senere klandre os for måske en jordforurening, - for at vi ikke har gjort noget, - det gør vi, - også selv om det har været meget tæt på trusler! - om at der åbenbart for flere år siden også blev sandblæst!!! uden det fik konsekvenser! Kort sagt, ønsker bestyrelsen ikke at denne sags evt. økonomi skal tørres af på fællesskabet! En meget ubehagelig og provokerende handling, - ikke kun over for os andre i bestyrelsen, men for alle I andre! 2. Del: I efteråret var der offentligt møde om udvidelsen af Frederikshavn Havn, - når denne udvidelse kommer, - og den forventes færdig i 2016, sker der mange ændringer på søterritoriet, - derfor har bestyrelsen indsendt indsigelser, - for havnen her ikke bliver gemt og glemt. Vi ønsker tinglyst, at vanddybden i det østlige indsejlings område ikke forringes, til under 3M. På dette møde fortale COWI, at der stort set ikke var sandvandring omkring FRH HAVN, og det ville ikke ændre tilsandingen nord for den nye havn, - nu har vi garderet os, hvis der skulle komme tilsanding på den her side af den nye havn. Vi har foreslået, at den nye lange sydmole, der bliver bygget, forlægges her over til vores moler! I 2005 indgik havnen en aftale med FRHKOM, at Rønnerhavnen kunne overgå til Lystbådehavn, - aftalen blev nedskrevet i et notat, - den havde en værdi af 2 x kr. om året i alt kr. I 2010 havde aftalen, kun en værdi af kr. i tilskud til Fælleshuset, dette skete uden varsel, - kun oplyst til os via medierne. NOTATET Igen her 2012 bliver vi orienteret gennem Nordjyske, - at nu har aftalen kun en værdi af kr. Jeg tillader mig at kalde det for løftebrud! Konsekvensen af de manglende kr. er at vi må sætte brolejerne op for jer, - det samme gælder opkrævning af huslejen for junior rummet herunder, - desværre har vi det svært med, at komme igennem med den nødvendige stigning. Vi er først her den 7. februar, fået skriftlig besked om at tilskuddet er reduceret.

9 Derfor ender den her hos jer, - det er jer ejere der i den sidste ende bestemmer om der skal deles fribilletter ud. BEREGNING AF HUSLEJEN! På baggrund af vedholdende rygter om, at vores gode konkurrenter i de rekreative kommunale lystbådehavne modtager meget store årlige økonomiske tilskud, - og dermed kan nedsætte deres udlejningspriser ganske markant, søgte vi aktindsigt i om der var noget om snakken!!! Med den tilskudsordning, der ydes der, - kan vi ikke stille noget op, - vi kan simpelthen ikke matche en kommune, der hælder så mange penge i disse havne, for at de skal overleve, - I de her kommunale sparetider, kan det undre os, at deres havne er på støtten eller om i vil på kontanthjælp AKTINDSIGT TILSKUD! Vi fik også aktindsigt i den meget lukrative lejekontrakt, der ligger for brugerne af Rønnerhavnen. AKTINDSIGT LEJEKONTRAKT! Det vil være vores ønske, at de kommunale havne skulle hvile i sig selv princippet, så kan vi konkurrere på lige vilkår. Efter vi har fået aktindsigt, kan man som skatteyder undre sig over de tvivlsomme metoder der er taget i brug for at tage livet af havnen her! Vi har prøvet, at komme i dialog med ledelsen af FRHKOM, både mundtligt og skriftligt, - selv at få et møde med Borgmesteren, oplevede vi, at det nu er meget svært at komme i audiens. Det lykkedes den 6. november, hvor vi stillede en del spørgsmål, - som vi i øvrigt havde fremsendt skriftligt inden mødet, - vi fik overhovedet ingen form for svar, - men blev lovet, at vi ville få svar i god tid før vi skulle lave budget. Efterfølgende intet svar! Derfor har vi igen her medio januar rykker borgmesteren og det samlede byråd, - vi ønsker svar fra politisk side om, hvad FRHKOM ønsker med havnen her? Det er i dag den 28. februar 2013 intet svar. Vi ekspederer hermed spørgsmålet videre til jer medlemmer: skal bestyrelsen antage juridisk bistand, for at få lavet et responsum, om en evt. sag kan bære? Eller prøve statsforvaltningen for at få klarhed over den konkurrenceforvridning og aftalebrud vi er udsat for? Eller den sidste, og den lette måde, lade være at gøre noget? BESTYRELSEN BEDER FORSAMLINGEN, OM AT GIVE OS MANDAT, TIL AT AR- BEJDE VIDERE MED SAGEN! 9

10 Selv med vores snævre økonomiske rammer, skal havne anlægget vedligeholdes, - vi skal have Internettet op at køre igen, - vi må se om der kan etableres en form for video overvågning omkring dieseltanken og den sydlige indkørsel. Det har været på tale, at vi selv monterer vores gamle lampestandere fra broerne, langs med kajkanten og laver en form for fodhegn, så de gående kan være uden for bilernes domæne! Det er godt nok Nordsøstiens forløb hen langs med kajkanten, vi tænker på, - vi ser ingen hjælp, til dette projekt, - selvom det er udlagt som offentligt område! Omkring den meget omtalte Nordsøsti, var kommunen i gang med at regne på hvad det ville koste med lysstandere der, ca kr. pr. stk. i omegnen af kr.! Så næsten den sædvanlige! Oprydningen efter jer bådejere på baglandet, er under al kritik, - vi prøver igen med en affalds container hen over foråret, - nu bliver vi hårde, - alt ikke mærket grej, af den ene eller anden slags, bliver bortskaffet. I morgen tiltræder vores nye havnefoged, - Rene Esbensen, tag godt imod Rene. Her i starten bliver han vist tilrette af Per der bliver hans mentor. I den forbindelse skal jeg oplyse, at eventuelle aftaler der blev indgået med Vibeke, - naturlig vist bortfaldt da hun stoppede. Vi imødeser en positiv udvikling under Renes daglige ledelse. Fremtiden er meget svært at spå om, - her i aften har I fået indsigt i, hvad der rører sig, heldigvis har havnen ikke kortfristede gældsforpligtelser, - en ting mere I kan være sikker på, hvis det bliver den nuværende besætning der forsat skal styre os i gennem de alvorlige udfordringer, der er opstået, - så holder kursen støt. Deres holdning er klar, - de vil kæmpe med næb og klør, for at forsvare fællesskabet her. Her ved afslutningen må jeg sige, at det jo ikke er en dommedags tale, I nu har hørt men jeg må også sige, at vi ikke er den første forening, der bliver ramt af tilbagegang, samfundet uden for havnen har i de sidste år oplevet recession, - det har også smittet af på fritidslivet til søs, som også er stagnerende! Vi håber, at det er spørgsmål om tid før vi flyder let med strømmen igen! Vi skal sammen prøve at bruge situationen til noget positivt, - fange nye sejlerfamilier. Der er masser af billige både til salg, og der er ledige pladser overalt. Tak til jer medlemmer, vi føler, at vi har en fantastik opbakning med gode input fra jeres side, - det er jer der holder os i gang. Tak til alle havnens frivillige, i har igen ydet en meget stor indsats, - tak for godt initiativ og arbejde, - det er jeres skyld, at der er meget langt imellem håndværkerregninger. Tak til bestyrelsen, - vi har jo brugt rigtig mange timer sammen, - tak for jeres fantastiske personlige engagement, - og heldigvis i en god stemning! 10

11 11

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere