Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010"

Transkript

1 Boligpolitisk Styregruppe møde torsdag d. 9. december 2010 Mødedato Torsdag den 9. december 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. Kl Forventet sluttidspunkt kl Deltagere: Arne Sigtenbjerggård, Niels Ågesen, Hans Helge Andersen, Svend B. Mogensen, Jens Bork, Peter Hummelmose, Leif Skov Øvrige deltagere: Ulla Varneskov, Michael Larsen, Tommy Mølgaard, Torben Krogh, Anders Nielsen, Bjørn Chalmer, Erik Dahl-Rasmussen, Egon Dall, Karen Sommer Møller, Vikki M. Thygesen, Kirsten Laursen, Bodil Øllgaard (deltog i pkt. 2 og 3). Afbud: Karin Mortensen, Søren Ahle Hansen, Mogens Blicher-Andersen, Peter Borup Sørensen, Benny Haugsted, Hans Emborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Opfølgning på brainstorm BPS og workshop i FKU 3. Bosætningsstrategi/boligtemaplan 4. Hjemmeside 5. Styringsreform dialogbaseret tilsyn 6. Mødekalender for BPS i Regnskab herunder forbrug på Udviklingspuljen. 8. Evt. Orientering om: - Boligbarometer. - Rapport fra Studieturen til Berlin. - Orientering om Boligaftalen ved Bent Madsen, direktør i BL. - Opfølgning på kurset vedr. psykisk syge. - Besøg af BolivVejle i mindre bysamfund. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat blev godkendt. Pkt. 2 Opfølgning på brainstorm i BPS (og workshop i FKU) Sagsfremstilling: BolivVejle har eksisteret i 1 ½ år og vi har arbejdet med forskellige emner. Herunder: - Styringsreformen og i den forbindelse pilotundersøgelse af beboerdemokrati og trivslen i 2 udvalgte afdelinger. - Inkasso og huslejeudsættelser:daglig praksis i boligorganisationer og kommune på hvordan man håndterer det. - Besøg i Løget v/ direktionen og politikere i BPS Side 1 af 7

2 - Boligtemaplan - Psykisk syge i boligområderne - PSP og SSP - Flytteundersøgelse med udgangspunkt i Domeas afdelinger - Forundersøgelse til at iværksætte boligsocial temagruppe - Digital byggesagsbehandling i boligteknisk temagruppe - Ekstra midler til Tjansen - Tilføjelse til helhedsplanen i Løget: Projekt Hjerterum - åbent hus i boligafdelingerne og event med kreativ indretning - Fælles kampagne for ungdomsboliger: hjemmeside, fotos, samarbejde med CAMPUS Vejle - Udgivelse af fælles boligbarometer Mange meget forskelligartede emner valgt efter aktualitet og interesse fra parterne i BolivVejle, men ikke emner valgt udfra et særligt strategisk fokus. På sidste møde i Boligpolitisk Styregruppe d. 9. september 2010 var det en fælles brainstorm på hvilke temaer og spændende områder der skal sættes fokus på i det kommende år. Hovedoverskrifterne fra mødet var, at BolivVejle skal bidrage til - At skabe DK s bedste boligkommune i vækst - At skabe nyt og sikre det gamle Konkluderede blev der samlet følgende overskrifter fra mødet. Vi skal være bedre til: - Styring, plan, overblik - Miljø, energi - Omdanne gamle boligmasse - Kontakter, relationer, fælles fodslaw - At komme ud i kommunen - Én dør - Høringer - Gafle penge udefra Efterfølgende afholdt FKU er workshop for ansatte i boligorganisationer og forvaltninger d. 4. november 2010 for at komme med input og mere konkrete i forslag til at udvikle nye projekter og løsninger på de fælles udfordringer mellem Vejle Kommune og det almene boligmarked. Der blev arbejdet med tre temaer: 1. De almene boliger som et element i at skabe Danmarks bedste boligkommune i vækst 2. Mulighederne for at omdanne gammel bolig masse og skabe nyt: blandt andet med fokus på miljø, energi og klima 3. De almene boliger som social medspiller. Der skal arbejdes videre med resultatet fra workshoppen, men forslag til de næste trin og hvad der kan arbejdes med nu og her og hvad der kræver længere forberedelse i temagrupper vil blive forelagt på mødet. Side 2 af 7

3 Ad1) Her er punkt vedr. bosætningsstrategi (dagsorden pkt. 3) første trin i drøftelse. Ad 2) Med hensyn til indsatsområdet: Omdanne gammel boligmasse vil Boligteknisk temagruppe lave et overblik over boligmassen tilstand både fysisk, tidssvarende og energimæssigt. Mht. Natur, miljø og energi vil det være oplagt at finde fælles indsatser med Vejle Kommunes klimavision. Ad 3) Fællessekretariatet vil i første kvartal udarbejde en boligsocial årsrapport som kan følge den boligsociale udvikling i de enkelte afdelinger/boligområder. Sekretariatslederen indstiller At Boligteknisk temagruppe udvikler forslag til fælles indsatser med Vejle Kommune At Fællessekretariatet inddrager relevante samarbejdspartnere i den videre konkretisering. Klima: I Vejle gør vi noget ved det. (Maj 2010) Hovedkonklusionerne fra workshoppen i FKU og brainstormen i BPS, samt forslag til det videre arbejde med de forskellige enmer, blev fremlagt og drøftet. Et af emnerne var miljø og energi i forlængelse heraf fremlagde Egon Dall hovedtrækkene i Vejle Kommunes klimavision. Muligheden for at indtænke miljø- og energi rigtigt byggeri og renovering i den almene boligsektor blev drøftet. Det blev bemærket at der i den nye boligaftale ligger mulighed for at Landsbyggefonden kan give en underskudsgaranti i forhold til at bygge klimavenligt. I forhold til centerbyerne og landsbyerne ligger der en udfordring i at tiltrække nye beboere til de almene boliger. En anden udfordring i disse områder er en, til tider, ældre boligmasse. Der skal derfor overvejes hvorledes man fremadrettet ser udviklingen for den almene bolig sektor i disse områder. Fællessekretariatet vil i starten af det nye år besøge en række af Domeas boligafdelinger udenfor Vejle by. Indstillingerne blev tiltrådt. Pkt. 3 Bosætningsstrategi/boligtemaplan Sagsfremstilling: Vejle Kommune udarbejdede i 2003 en Boligtemaplan som beskrev forventninger til fremtidens behov for boliger og særlige boligsociale indsatser. Vejle Kommune har som en del af budgetforliget vedtaget, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi med tilhørende strategi og handlingsplan. Visionen er, at Vejle skal være den mest attraktive bosætningskommune der skal tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til at styrke kommunens udvikling og vækst. Strategien skal beskrive hvem og hvad der skal fokuseres på og hvilke indsatser der Side 3 af 7

4 skal igangsættes for at gøre Vejle Kommune endnu mere attraktiv som bosætningskommune. Der udpeges nogle fokusgrupper som indsatsen bør rettes i mod for at identificeres hvad disse målgrupper efterspørger og efterfølgende skal der laves en handlingsplan med et katalog med tværgående forslag til hvilke tværgående indsatser der bør arbejdes med. Eksempelvis: - At udvikle og profilere unikke boligtilbud evt. målrettet særlige fokusgrupper - At højne kvaliteten og attraktionen i boligmiljøerne og fokusere på naturen, høj kvalitet i - service og nye indsatser - At skabe klarere storbyimage, der omfatter den mangfoldige og kreative by. Planen forløber over flere faser: 4. kvartal 2010: Godkendelse af kommisorie, start på analysedel 1. kvartal 2011: Fortsat analyse, kortlægning af flyttemønstre, identificering af relevante fokusgrupper, analyse af fremtidigt boligbehov 2. kvartal 2011: Udarbejdelse af handlingsplan. Forslag til initiativer Færdiggørelse af analyse. Præsentation af resultat og handlingsplan for Økonomiudvalget Bodil Øllgaard, Teknisk forvaltning fremlægger status for arbejdet Sekretariatslederen indstiller: - at Styregruppen for BolivVejle løbende orienteres om arbejdets fremdrift og resultater Kommissorium Bodil Øllgaard fremlagde status for det forløbige arbejde med bosætningsstrategien. Fællessekretariatet sidder representeret i arbejdsgruppen. Det blev bemærket at økonomiudvalgsmødet d. 6. december 2010 havde tilkendegivet, at den almene boligsektor burde være indskrevet i kommissoriet mere direkte som et fokusområde. Bl.a. bør boligtemaplanen konkret vurdere behovet for nye almene boliger, fastlægge principper for en fremtidig geografisk placering af nye almene boliger i kommunen samt indeholde en strategi til afhjælpning af det stigende antal tomme almene boliger. Lignende betænkninger kom også til udtryk fra BPS. Indstillingen blev tiltrådt. Pkt. 4 Ungekampagne og hjemmeside Sagsfremstiling: Status for arbejdet fremlægges på mødet. Ungekampagnen i foråret har synliggjort, at hjemmesiden ikke er tidsvarende. 24. september 2010 afholdt Jan Bojsen, Domea, Torben Krogh, Lejerbo, Tommy Mølgaard, AAB, Ulrik Faarup Sørensen, Østerbo, Kirsten Laursen, Mai Norlyk og Karen Sommer, Bolivvejle et møde, hvor Ulrik Faarup Sørensen fra Østerbo fortalte og viste den nuværende hjemmesides begrænsninger og de økonomiske forudsætninger, der skal til for at Side 4 af 7

5 kunne bibeholde hjemmesiden, som den er pt. Den medarbejder fra EG-Data i Århus, som i sin tid lavede sitet arbejder ikke længere hos EG-Data. Da der er store omkostninger forbundet med at få rettet layout og design på siden, er det ikke hensigtsmæssigt at fortsætte med at bruge hjemmesiden. Derfor er det nødvendigt at finde et andet alternativt. At skabe en ny og opdateret hjemmeside, som rammer de unge bedre i stil og layout og med de samme tekniske kvalifikationer mht. boligsøgning, vil koste mindst kr. Forslag til alternativ løsning Det blev foreslået, at bruge som en fælles søgesite. Danmarkbolig.dk er i forvejen det sted, hvor alle boligforeninger er forpligtigede af Landsbyggefonden til at opdaterer deres ledige boliger løbende. Løsningen er gratis og indeholder de fleste af de funktioner der efterspørges. Ulempen kan være, at ved adgang til ventelister, skal den boligsøgende skrives op i hver boligforening. Det er dog stadig gratis for den studerende at stå på ventelister. Vejle Kommune kommunikation arbejder sammen med Campus Vejle om at lave en fælles uddannelsesportal, BolivVejle vil blive koblet op på dette samarbejde og være med i kommende workshop, hvor der skal udarbejdes en dummy på hjemmesiden. FKU blev enige om at indstille til BPS at ungdomsboligivejle.dk nedlægges og at danmarkbolig.dk fremover skal benyttes som søgemaskine til ungdomsboliger. FKU støtter op om BolivVejles deltagelse i uddannelsesportalen på vegne af boligorganisationerne. Sekretariatslederen indstiller: At nedlægges og fremover skal benyttes som søgemaskine til boliger. Indstillingen blev tiltrådt. Ungdomsboligerivejle.dk vil blive nedlagt pr 31. januar 2011 og herefter kan alle boligorganisationerne trække deres data ud. I en overgangsperiode vil man kunne bliver viderestillet direkte fra det gamle domæne til danmarkbolig.dk Pkt. 5 Styringsreform dialog baseret tilsyn Styringsreformen baseret på mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer trådte som bekendt i kraft i 2010, og herefter skal boligorganisation og kommune mødes en gang om året i en styringsdialog. Grundlaget for denne styringsdialog er den såkaldte dokumentationspakke, hvor en række fakta og vurderinger af situationen i boligafdelingerne og omkring boligorganisationens økonomi og drift opstilles. I løbet af 2010 har en arbejdsgruppe med Hans Helge Andersen, Søren Ahle Hansen, Michael Larsen og Karen Sommer Møller set på en fremgangsmåde og fulgt arbejdet i socialministeriet, Landsbyggefonden, KL og BL med at konkretisere indholdet i Side 5 af 7

6 dokumentationspakken, procedurer for indhentning af data m.v. Hovedsigtet har været, at: dokumentationspakken skal være enkel og ubureaukratisk hovedparten af data i dokumentationspakken dannes automatisk ud fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og andre registre vurderinger, som boligorganisationerne og administrationsorganisationer skal afgive i dokumentationspakken, består i enkle afkrydsninger medmindre boligorganisationen/administrationsorganisationen ønsker at tilføje uddybninger og nuanceringer, herunder resultater af særlige analyser m.v. Der er nu lavet et digitalt system hvor boligorganisationer kan udarbejde deres dokumentationspakker ved at logge ind på en særlig portal drevet af Landsbyggefonden og udfylde digitale skemaer, hvor hovedparten af data automatisk er dannet ud fra forskellige databaser. Michael Larsen fremlægger forslag til Dialogbaseret tilsyn Sekretariatslederen i BolivVejle indstiller: At BPS drøfter forslag til dialogbaseret tilsyn At første dialogmøde afholdes i 2. kvartal i 2011 (16/6) Dialog baseret tilsyn Eksempel på dokumentationsrapport for en afdeling Indstillingen blev tiltrådt, med den bemærkning at Domea ønsker at deltage i dialogmødet med flere bestyrrelser. Generelt var der enighed om at afprøve metoden, og så efterfølgende tilpasse efter behov. Pkt. 6 Mødekalender Sagsfremstilling: Forslag til mødekalender for Boligpolitisk Styregruppe foreligger Sekretariatslederen indstiller: At mødekalenderen vedtages Mødekalender for BPS og FKU Som følge af kalendere der allerede var reserveret langt ind i det nye år, havde det været vanskeligt at fastholde den hidtidige praksis med torsdagsmøder, og der var derfor foreslået mødedatoer på andre ugedage. Der blev bemærket at dette ikke var hensigtmessigt for alle. Datoerne blev drøftet og der var enighed om det kommende års mødedatoer. Indstillingen blev tiltrådt med de ændringer, at BPS mødet den 15/6 flyttes til torsdag d. 16/6 kl (i sammenhæng med det første styringsdialogmøde) og at der afholdes en konference d. 25. august Side 6 af 7

7 Pkt. 7 Regnskab Budget og regnskab for BolivVejle Oversigt over bevillinger fra Udviklingspuljen Intet at bemærke til regnskabet Pkt. 8 Evt Orienteringspunkter: - Boligbarometer. Udsendt 1. december. - Rapport fra Studieturen til Berlin - Orientering om Boligaftalen ved Bent Madsen, direktør i BL på næste BPS møde d. 15. marts. Invitation til hvilke relevante personer der bør inviteres overvejes. - Opfølgning på kurset vedr. psykisk syge. Kurset en stor succes med over 100 deltagere. Det foreslås, at der tilbydes nyt kursus ca. hvert 2. år. Der arbejdes med en bredere efteruddannelse for Sociale viceværter med Syddansk Erhvervsskole i Vejle der bl.a. uddanner ejendomsfunktionærer. - Besøg af BolivVejle i mindre bysamfund. Der er ved at blive lavet aftale med besøg af BolivVejle til nogle af de mindre bysamfund i udkanten af Vejle kommune. Borgmesteren orienterede kort om den nye motorvejs til- og frakørsel ved Skærup, som vil give bedre mulighed for by- og erhvervsudvikling ved Løget. I de lokale medier har der været en livlig debat omkring Domeas byggeri af den tredje søster. Fællessekretariatets indspark til debatten var et påtænkt læserbrev, der dog ikke blev offentliggjort. Det blev pointeret, at skal der sendes læserbreve eller andet ud på BolivVejle vegne, så skal formanden godkende dette. Fællessekretariatets rolle i en sådan situation blev diskuteret. Fra kommunal siden var holdningen at der ikke kan udsendes læserbrev, når borgmesteren er formand for BolivVejle. Fra den boligpolitiske siden blev der udtrykt ærgelse over at læserbrevet blev tilbagetrukket - man ser gerne at BolivVejle markerer sig offentligt og formidler fælles budskaber. Fællessekretariatet tager de forskellige kommentarer til efterretning, og vil forsøge at imødekomme dette i udarbejdelsen af BolivVejles kommunikationsstrategi. Side 7 af 7

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl. 16.00 17.30 Deltagere Arne

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 22.februar 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.30 15.30 Deltagere

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010 Mødedato Mødested/lokale Skolegade 1, mødelokale 2315 Mødetidspunkt kl. 13.00 Sluttidspunkt kl. 14.45 2. februar 2010 Deltagere

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere