Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles patienter med lidelser i ansigtsregionen. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde med Tandlægeskolen ved Aarhus Universitet. Afdelingen har landsdelsfunktion indenfor ortokirurgi, sekundær ganespaltekirurgi samt behandling af børn med medfødte craniofaciale misdannelser i samarbejde med neurokirurgerne. Derudover behandler afdelingen alle former for ansigtsfrakturer og tandimplantater. Afdelingen består af to operationsstuer og syv ambulatorieklinikker, som dagligt besøges af ca. 100 patienter. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Alle patienter tildeles to kontaktpersoner i forbindelse med første besøg i ambulatoriet; en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent og en kæbekirurg/ tandlæge. Interne samarbejdspartnere er sengeafsnittet NSA 5 O (6 senge), kæbekirurger, tandplejere, klinikassistenter, diætist, sekretærer og serviceassistenter. Eksterne samarbejdspartnere er Neurokirurgisk operationsafsnit, Intensiv Afsnit ITA, Observationsafsnit, H- operationsafsnit, Z-operationsafsnit, Dagkirurgisk Afsnit, E-operationsafsnit, Børnekirurgisk Afsnit (1 seng), Patienthotellet (2 senge) og Gane-spalteafdelingen på Taleinstituttet. Derudover samarbejder vi med Klinisk Kemisk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Hjertemedicinsk- og hjertekirurgisk Afdeling B og T, Reumatologisk Afdeling U og Patienthotellet. Tværsektorielle samarbejdspartnere er kommunale tandplejere, praktiserende tandlæger og eksterne ortodontister. I afdelingen er der ansat 16 sygeplejersker og 8 øvrige plejepersonaler, 2 klinikassistenter, 7 overtandlæger, 5 uddannelsestandlæger, 3 ortodontister og 2 serviceassistenter og 10 sekretærer. Afdelingen modtager sygeplejestuderende, tandlægestuderende, ortodontiststuderende, lægesekretær tandplejestuderende. Patientkategorier/borgerkategorier Afdelingen modtager mænd, kvinder og børn. Mange af patienterne er i aldersgruppen år. Patienterne kommer primært fra Region Midtjylland. Patientkategorier: Ortokirurgiske patienter, hvilket er patienter med uhensigtsmæssigt sammenbid Patienter med ganespalte, som primært er børn Patienter til indsættelse af implantater pga. en anden lidelse, ex cancer Patienter med ansigtsfrakturer pga. traume Side 1 af 8

2 Patienter med lidelser i slimhinden i munden, ex pga. strålebehandling Patienter til forundersøgelse forud for diverse behandlinger, ex. hjerteoperation og strålebehandling Børn med medfødte craniofaciale misdannelser Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Patienter med kommunikative problemer pga. hævelser postoperativt. Patienter med ernæringsmæssige problemer pga. kostrestriktioner i det postoperative forløb. Patienter med kroniskeeller postoperative smerters. Patienter i præ-, per- og postoperative forløb. Patienter med sensibilitetsforstyrrelser. Patienter med psykiske følger efter traume eller nyopdaget cancer. Patienter med stort behov for vejledning og information. Eksempel på et patientforløb: Patienten har markant underbid, som på sigt kan give kæbeledssmerter og hovedpine. Patienten skal have bøjle på hos en ortodontist. Denne skal bæres i ca. 2 år. I forbindelse med påsætning af bøjlen indkaldes patienter til forundersøgelse i ambulatoriet. Efter de 2 år indkaldes patienten til operation, hvor sammenbiddet korrigeres. Efter operationen er patienten indlagt i ca. to dage. Postoperativt er store dele af ansigtet meget hævet, men patienten er ikke specielt smertepræget. I seks uger efter operationen får patienten blød kost. Patienten indkaldes til kirurgisk kontrol en uge efter operationen. Et år efter operationen skal patienten fortsat bære bøjle. Patientens udseende bliver ændres efter operationen, hvilket kan give identitetsproblemer. Typiske kliniske sygeplejeopgaver På dette modul arbejdes der primært med den udførende og formidlende del af sygeplejen. Der fokuseres i mindre grad på den udviklende og den ledende del af sygeplejen. Sygeplejen i afdelingen spænder fra den akutte sygepleje, til den planlagte, instrumentelle og informative sygepleje. Beskrivelsen af de første to virksomhedsområder rettet mod den udførende og formidlende del af sygeplejen er nedenfor struktureret ved hjælp af statussøgeordene i vores elektroniske patientjournal (EPJ) på Aarhus Universitetshospital. Kommunikation Kommunikation verbal, non verbal og aktiv lytning Vejledning og information Side 2 af 8

3 Dokumentation i den elektroniske patientjournal (EPJ) Samarbejde med diverse samarbejdspartnere ex anæstesien Deltagelse i morgenmøde med sygeplejegruppen Agere i relation til lov om tavshedspligt Skabe mulighed for aktindsigt Viden/ Udvikling Observation og registrering af patientens behov for vejledning, undervisning og rådgivning i forbindelse med sygdom og det postoperative forløb, herunder mundhygiejne, ernæring og medicinadministration Vejlede, undervise og rådgive patienter og pårørende Anvende informationspjecer Respiration/ Cirkulation Lejring med henblik på forebyggelse og/ eller behandling af respirationsproblemer Inddrage faktorer i plejen som har betydning for patientens temperaturregulering Måling af BT og puls Ernæring Observation af patientens ernæringstilstand Kostregistrering og vægtregistrering Udskillelse Steril intermitterende katerisation Anlæggelse af kateter á demeure og observation af dette Hud/ slimhinder Observation af patientens hud, cikatricer, slimhinder og tænder Lejring med henblik på forebyggelse af decubitus Skiftning af forbinding Funktion og færdigheder Lejring Anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med lejring Forebyggelse af decubitus, kontrakturer, afklemning af nerver og tromboser Opmærksomhed på egne og plejepersonalets arbejdsstillinger og forflytninger Smerte/ sanseindtryk Observation af patientens smerter og eventuel ubehag Side 3 af 8

4 Pleje og behandling af patientens smerter Anvendelse af musik i forbindelse med behandling i lokal anæstesi Anvendelse af isposer til forebyggelse af hævelser Psykosocialt Observation af patientens sindsstemning, ex angst i forbindelse med tandbehandling Identifikation af og støtte til patienter i krise Inddragelse af pårørende i behandlingen I relation til alle de nævnte sygeplejefaglige opgaver er der endvidere fokus på hygiejne, dokumentation i den elektroniske patientjournal (EPJ), etik og medicinadministration. Den ledende del af sygepleje: I forbindelse med udførelsen af de sygeplejefaglige opgaver er der fokus på planlægning og organisering af ambulatorieklinikken. Patientforløbene i kæbekirurgisk afdeling er komplekse og kræver høj grad af prioritering og koordinering. Koordineringen sker dels i forhold til egne sygeplejefaglige opgaver, dels i forhold til samarbejdspartnernes behandlingsopgaver hos patienten, og dels i forhold til uddelegering, således at de fælles mål for patientens pleje og behandling opfyldes. Den udviklende del af sygeplejen: I forbindelse med udførelsen af de sygeplejefaglige opgaver anvendes Politikker, Retningslinjer og Instrukser (PRI) fra e-dok. De sygeplejefaglige tiltag evalueres i den elektroniske patientjournal. Typiske patientforløb/borgerforløb Afsnittet modtager både elektive og akutte patienter, hvoraf den akutte del tegner sig for ca. 30 % af patientindtaget. Undersøgelser der ofte foretages i afdelingen er: Røntgenundersøgelse af ansigtsknoglerne, som foretages af plejepersonalet Blodprøver bestilles og patienten går selv eller følges til laboratoriet Anæstesitilsyn forud for operation, bestilles og anæstesilægen kommer på tilsyn i kæbekirurgisk afdeling Fokusundersøgelser af betændelsestilstande i munden af fx patienter med cancer eller hjertelidelser Forundersøgelser af abnorme tilstande, sår eller lignende i mundhulen Efter operationer overflyttes patienterne til Observationsafsnittet eller H-opvågning og herfra videre til de respektive sengeafsnit. Herfra udskrives patienten til eget hjem. Den postoperative kontrol foretages i kæbekirurgisk ambulatorium. Side 4 af 8

5 Sygeplejemetoder I afdelingen arbejdes der med afsæt i sygeplejeprocessen. Som en del af arbejdet med sygeplejeprocessen er der udviklet instrukser knyttet til sygeplejehandlinger i ambulatoriet som eksempelvis: Sygeplejehandlinger ved ekstraktioner Sygeplejehandlinger ved malignt biopsisvar Sygeplejehandlinger ved biopsitagning Sygeplejehandlinger ved opklapning (operation i munden) Sygepleje ved henholdsvis akut og elektiv indlæggelse Sygepleje i præparationen I forbindelse med indlæggelse ernæringsscreenes patienterne. Som kvalitetssikringsredskaber på operationsafsnittet arbejdes der med: Sikker kirurgicheck patientidentifikation. Mødeaktiviteter: Der afholdes ugentligt en sygeplejekonference i afsnittet, onsdag kl. 8-9 Der afholdes morgenbriefing med deltagelse af alt personale i kæbekirurgisk afdeling Èn gang pr. måned mødes hele personalet til undervisning og information om nye tiltag Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Øjenprojekt udviklingsprojekt i relation beskyttelse af øjnene i forbindelse med kæbekirurgiske operationer. Kost- og ernæringsprojekt vægtregistrering i forbindelse med ortokirurgiske operationer. Udarbejdelse af kostpjece. Projekt vedrørende Ortoskolen undervisning af patienter, der skal have foretaget en operation i kæben. Projekt der undersøger kold kontra varm flydende efter amotio. I tråd med anbefalingerne på Aarhus Universitetshospital arbejdes der i afdelingen med Utilsigtede hændelser og Den Danske Kvalitetsmodel. Side 5 af 8

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud I afsnittet er der ansat en klinisk vejleder, som i samarbejde med dig tilrettelægger dit kliniske uddannelsesforløb ud fra målene i modulbeskrivelsen. Det øvrige plejepersonale fungerer som daglige vejledere. Du er til stede i dagvagt på hverdage i tidsrummet kl Den første dag introduceres du til afdelingen og dit uddannelsesforløb af den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Indenfor de første to uger afholdes planlægningssamtale med udarbejdelse af individuel klinisk studieplan. Der vejledes og evalueres på studieaktiviteter, ligesom der introduceres til intern klinisk prøve. Den daglige vejledning struktureres med før- under og efter- vejledning. Dagen afsluttes med en kort evaluering. Model for praktisk færdighedsudøvelse anvendes som refleksionsmetode i klinisk praksis. Studiemetoder til at fremme den skriftlige refleksion er eportfolie samt den planlagte og fastlagte studiemetode. Der afvikles ugentlige vejlednings-, planlægnings- og evalueringssamtaler. Inden afslutning af studieforløbet afholdes en evalueringssamtale af det kliniske undervisningsforløb som helhed. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i afdelingen koordinerer og tilrettelægger uddannelsen i klinikken i samarbejde med den kliniske vejleder og afdelingssygeplejersken. Det er lærerigt, at du som studerende følger patientforløb, hvorfor vi tilstræber, at du får forløb som strækker sig fra indlæggelse til udskrivelse. I afdelingen er der sygeplejersker, som har særlige interesseområder ex dokumentation, ernæring, sikkerhed, hygiejne, implantater, medicin, DDKM og røntgen. Dem kan du følges med, når dit fokusområde er sammenfaldene med deres. Studerende i Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afdeling tilbydes undervisning i specialerelaterede emner. Der afholdes Ortoskole i april og november for patienter og pårørende, som du som studerende også er velkommen til at deltage i. Side 6 af 8

7 Forventninger til den studerende Vi forventer, at du er studieaktiv såvel i de kliniske studier på afdelingen som på studiedage og i den planlagte undervisning. Med studieaktiv mener vi, at du er opsøgende i forhold til læringssituationer, er forberedt til planlagte samtaler og tager ansvar for dit eget uddannelsesforløb. Det øger dine muligheder for at lære noget, når du selv er opsøgende, indgår i sygeplejefaglige og etiske diskussioner i afdelingen og giver udtryk for ønsker om læring. Vi forventer, at du i det kliniske studieforløb udvikler dig i graden af selvstændighed og dermed evne til at indgå og varetage mere og mere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Vi forventer, at du udvider dit blik for omgivelserne samt øger din fagidentitet og socialiseres ind i gruppen af sygeplejersker. Vi forventer, at du optræder omsorgsfuldt og udviser empati i mødet med patienter og pårørende. Tilstedeværelsestiden under de kliniske studier er 30 timer pr. uge i 10 uger. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder Ulla Møller blev uddannet sygeplejerske i Forventer at afslutte sin diplomuddannelse i klinisk sygepleje/ pædagogik i foråret Har været klinisk vejleder siden Krav vedrørende klinisk pensum Pensumlisten sendes sammen med velkomstbrev til dig før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum med relevans for specialet og modulets læringsudbytte på sider, som du dokumenterer i eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Det forventes af dig som studerende at du: Anvender eportfolio ifølge beskrivelsen Udarbejder en skriftlig individuel klinisk studieplan indenfor de første to uge og følger op på denne under de kliniske studier Forbereder fokusområder eller problemstillinger til samtaler med den kliniske vejleder Deltager i plejen og behandlingen af de patienter, du møder i løbet af den kliniske uddannelsesperiode Arbejder målrettet, således at studieaktiviteten hele tiden står i forhold til den forventede kompetence (her henvises til læringsudbyttet for perioden og de beskrevne uddannelsesmuligheder) Er til stede i praksis, således at du gentagne gange kan øve de elementer, der hører til virksomhedsfeltet Gennemfører fastlagt studiemetode rettet mod en udvalgt klinisk metode Gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar Læser det opgivne samt selvvalgte pensum Dokumenterer selvvalgt litteratur i eportfolio, senest 1 uge inden den interne kliniske prøve. Pensum godkendes af klinisk vejleder Udarbejder og afleverer skriftlige studiemetoder så de kan være evalueret to uger før den interne kliniske prøve Side 7 af 8

8 Studerende som ikke opfylder ovenstående krav, frameldes den interne kliniske prøve ved slutningen af modulet. Udarbejdet af: Tand-, mund, og kæbekirurgisk Afdeling, maj Oversygeplejerske Kirstine Hjort. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, 7. august 2012 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere