1. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Problembeskrivelse Problemformulering Metode Teori Sundhedsstyrelsens kriterier Normalt vækstmønster Diagnostik/behandlingsvalg Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Side 1 af 10

2 2. Indledning Jeg er uddannet tandplejer i 1983 fra skolen for klinikassistenter og tandplejere, Århus Tandlægehøjskole. I 1997 tog jeg A-autorisation, og i juni 2008 bestod jeg diplomuddannelsens kursus i oral helse, ortodonti I. Som uddannet tandplejer arbejdede jeg i de første år i privatpraksis, og senere startede min tandplejerbane i kommunalt regi. Jeg har arbejdet i Horsens kommunale tandpleje i 2½ år som almindelig tandplejer, 18 år i Odder kommunale tandpleje både med caries og ortodonti, og jeg er nu igen tilbage i Horsens kommunale tandpleje (ca. 1½ år), men denne gang arbejder jeg udelukkende med ortodonti. En dag om ugen arbejder jeg på rheuma-afsnittet på Århus Tandlægeskole, hvor jeg er med til at behandle børn og unge med gigt i kæbeleddet. 3. Problembeskrivelse I min læretid som klinikassistent behandlede vi en udvokset pige, der gennemgik en kirurgisk behandling for mandibulært overbid. Der var store skeletale og psykiske forandringer fra besøget inden behandlingen og til den efterfølgende kontrol. Det må have været en stor belastning i alle de år at have set anderledes ud, især i puberteten. Pigen har senere givet lov til at være model i lærebøgerne, se forsiden. I mit virke som ortodonti tandplejer i dag har jeg tit været/er jeg ofte med til at starte en fantasirejse med en sommerfugl, alias en hyrax i ganen og kontrollere brugen af facemask ved mandibulært overbid. Behandlingen af disse børn er jo som oftest på et meget tidligere tidspunkt og dermed en stor udfordring for både barnet og forældrene. Undervisningsforløbet på ortodonti II har fået mig til at reflektere over, hvorfor den første pige fik lavet indgrebet så sent var det modstand fra forældrene, angst eller behandlerens oplysningspligt, der var forpasset? Eller er der sket en udvikling på området, der gør, at vi som behandlere i dag griber ind tidligere? Mandibulært overbid (klasse III) er forbundet med en afvigelse i de sagitale relationer mellem maxillen og mandiblen, karakteriseret ved en skeletal retrusion af maxillen og/eller en skeletal protrusion af mandiblen. Udover de sagitale problemer er der oftest også krydsbid i begge sider. Forekomsten af denne malokklusion er for den Kaukasiske race 1-5 %, for den Asiatiske race fra 9-19 % og i den latinamerikanske befolkning 5 %. Det er til dels en vekselvirkning mellem arvelighed og miljø, der giver udslaget af denne malokklusion 1. I takt med den stigende globalisering må vi forvente i tiden fremover at se flere tilfælde af mandibulært overbid i den kommunale tandpleje, eftersom ind- og udvandringen i Danmark er stigende, og racerne blandes. Undersøgelser af cephalometriske optagelser på japanske og kaukasiske kvinder viser, at japanere har en mærkbar reduceret anterior kraniebase, en stump hagevinkel og et vertikalt vækstmønster med en væsentlig forøget nedre ansigtshøjde. Der ses også mere proklinerende overkæbefront. Disse tilstande bevirker, at korrektionen af mandibulært overbid på japanere er mindre heldige end på den kaukasiske race 2. Se figur 1. Noget taler for tidlig behandling i det primære tandsæt og derved reducere behovet for behandling i det permanente tandsæt, hvor der tit kun er camoufleret ortodontisk behandling og/eller kirurgi tilbage at vælge 3. Hvis en tidlig behandling skal være en mulighed, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem specialtandlægen og den behandlende tandlæge, så tidlig henvisning, diagnose og behandlingsplanlægning kan foregå. 1 Toffol 2 Ishii 3 Toffol Side 2 af 10

3 Fig. 1 fra artikel 3 på litteraturlisten. 4. Problemformulering Fordele og ulemper ved tidlig behandling af mandibulært overbid (kl. III). 5. Metode Efter at have set nærmere på Sundhedsstyrelsens visitationskriterier og anbefalinger for mandibulært overbid, vil jeg beskrive normalvækst for at få en forståelse for, hvor væksten foregår. Jeg vil dernæst inddrage de forskellige former for behandling, der med fordel kan bruges i det transverselle plan i forbindelse med en tidlig behandlingsdiagnose ved mandibulært overbid. Samtidig beskrives hvilken vækst og hvilke behandlingsmuligheder man benytter sig af i det sagitale plan, og hvordan væksten kan påvirkes og følges i det vertikale plan. Jeg vil også se på, hvornår væksten ophører og betydningen af dette i forhold til et behandlingsforløb. Jeg vil slutteligt inddrage casen fra forsiden, hvor jeg ud fra pigens alder i vil drage konklusioner i forhold til den nyeste viden indenfor området ved at vurdere hvilke fordele og ulemper, der er ved en tidlig behandling. Herunder vil jeg kort komme ind på betydningen af udbygningen af den kommunale tandpleje. 6. Teori 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier Klasse III behandling er en af de vækstafvigelser, der i følge sundhedsstyrelsens kriterier opfylder alle fire risikovurderinger. Risikokode I: skader på tænder og omgivende væv. Parodontale skader, der beskadiger parodontiet foran underkæbens fortænder. Risikokode II: funktionsforstyrrelser, bidlåsning og tvangsføring, såvel anterior som lateral. Side 3 af 10

4 Risikokode III: senskader som følge af ovenstående. Risikokode IV: psykosocial belastning Normalt vækstmønster For at få en forståelse for hvilken vækst kraniet og dermed barnet skal gennemgå, vil jeg her gennemgå kranievæksten. Kraniet kan inddeles i to; neurokraniet, som omgiver selve hjernen og ansigtskraniet, som rummer øjne, næse, kæber, tænder o.s.v. Neurokraniet er den del af kraniet, der vokser mindst. Ansigtskraniet, som indeholder både maxillen og mandiblen, vokser derimod meget og er dermed med til at danne ansigtet. Den normale vækstretning af maxillen er fremad og nedad under kraniet. Efter 7 års alderen vokser maxillen på to måder: Ved apposition (tilvækst) af knogle i alle maxillens suturer, i alt 5 suturer (fig. 2). Overflade remodellering (apposition og resorption) blandt andet i længdevæksten af processus alveolaris, som derved giver plads til dannelsen af tænderne bagud i tandrækken. Fig. 2 (Hartig, Orto I, okklusionsudvikling) Mandiblens normale vækst, som er den største, vokser på to måder: Mandiblen vokser ned og frem som følge af væksten i kondylerne (fig. 3). Samtidig sker der en remodellering på basis samt på ramus (fig. 3). Fig. 3 (Proffit, side 46) Balancen imellem de forskellige vækstretninger bidrager til udviklingen af ansigtet. Hvis væksten i begge kæber var identisk, ville ansigtskraniet formodentlig altid udvikle sig harmonisk, men det gælder for alle, at der er forskel i vækstmønstre. Maxillen kan vokse mere eller mindre både fremad og nedad, ligesom der også kan være forskel i væksten fortil og bagtil. Årsagen kan være genetisk betinget, tilpasning til mandiblens vækstretning, en funktionel vækstpåvirkning, en bieffekt fra tandreguleringsapparatur eller en egentlig sygdom. 4 SK Side 4 af 10

5 Mandiblen kan også vokse med en varierende vækst med en vækstretning enten mere opad eller mere bagud 5. Balancen imellem de forskellige vækstretninger er med til at udvikle ansigtets udseende. En ubalance i væksten kan føre til forskellige kæbeafvigelser, som igen giver sig til udtryk i forskellige tandstillingsfejl. Ubalancen kan også skyldes en række andre faktorer såsom muskelfunktion, sygdom, vaner/uvaner og andet. 7. Diagnostik/behandlingsvalg Ved at se på ansigtsprofilen bestemmes væksttypen. I klasse III tilfælde ses ofte en konkav profil, der indikerer, at maxillen er retrognat, og at mandiblen er prognat. For at se ansigtsskellet og dermed afgøre om der er tale om en basalafvigelse eller en dentoalveolær afvigelse sammenholdt med de andre kliniske fund optages en cephalometrisk analyse. Den cephalometriske analyse ved hjælp af Bjørks skema kan dog kun bruges ved den kaukasiske race, da der er andre værdier for de andre etniske grupper 6. Ved stor skeletal afvigelse og ugunstigt vækstmønster er der forholdsvis dårligere prognose for tidlig behandling end ved en lille dentoalveolær afvigelse, som tit kan klares med en lille vækststimulation. Basis cranii anterior (NSL-linien) afslutter sin vækst i 6-9 års alderen og kan dermed bruges til at vurdere ansigtets videre vækst. Ved at lægge 2 cehphalogrammer ovenpå hinanden kan punktet nasion og sella overføres identisk på den nye optagelse, og en videre forarbejdning af de andre referencepunkter kan foregå og dermed belyse væksten 7. P. Ngan har lavet en GTRV-analyse (Growth Treatment Response Vector) for at vurdere, om en klasse III behandling kan gennemføres konventionelt eller om kirurgi er nødvendig 8. Afvigelserne suppleret med en funktionsanalyse, en bedømmelse af væksttypen, patientens modenhed samt forældrenes indstilling danner udgangspunkt for planlægningen af behandlingen på det rigtige tidspunkt. I det transverselle plan stopper væksten før vækstspurt Hx, hvilket bl.a. gør sig gældende i maxillen i sutura mediana palatina. B. Melsens histologiske undersøgelser af den palatinale vækst (1975, 1982) har vist, at den midtpalatinale sutur er mere bred og glat i den infantile alder fra 8-10 år, og at den blev mere skællet og overlappende i den juvenile alder fra års alderen 9. Ved okklusion i det transverselle plan kan krydsbid, saksbid, midtlinieforskydning, trangstilling og spredtstilling forekomme. For sen udvælgelse kan indebære en permanent skævhed. Behandlingen af krydsbid, som næsten altid ses i forbindelse med mandibulært overbid, vil i det transverselle plan foregå med nedenstående. a. Aftagelig ekspansionsplade Denne behandlingsform kræver en langsom ekspansion for at holde på retentionen på tænderne. Denne behandlingsmetode kan give komplikationer, eftersom pladen er aftageligt og skal anvendes hele tiden. Cost/benefit bør overvejes i forhold til ekspansionstiden. Ekspansionspladen giver både skeletale og dentale forandringer 10. Behandlingen kræver god kooperation fra patientens side, da pladen skal bruges både i aktiveringsfasen og i retentionsfasen og derfor kan nemt blive glemt. 5 Vitt Jensen 6 Hornslet 7 Ishii 8 Ngan 9 Ngan og Proffit 10 Toffol og Proffit Side 5 af 10

6 b. Fränkel III Behandlingsform hvor der anvendes et aftageligt apparatur med transversel ekspansion og facialslynge på UKfronten. Apparaturet har facialt i omslagfolden i OK og buccalt i begge sider puder af akryl for at reducere muskelkraften og fremme væksten af maxillen samtidig med, at den hindrer prognation af mandiblen. Data viser, at der sker en lille fremadflytning af maxilla, men den største forandring sker dentoalveolært. Apparaturet får 6+6 til at erruptere mesialt, mens 6-6 bliver fastholdt. Apparaturet kan i den forbindelse også være med til at fremme normal okklusion i det sagitale plan. Dette apparatur kan bruges i milde tilfælde af mandibulært overbid (pt. skal kunne bide kant til kant) og som retention om natten 11. c. Ekspandering med quad-helix Ved denne behandling sættes en lingualbue i de orale låse på båndene på 6+6. Lingualbuen er med fire øjer bukket i et stykke med stræbere lingualt for hjørnetænderne og præmolarerne. Den giver en åbning af den midtpalatinale sutur med en lav kraft og langsom ekspandering. På et barn inden 9-10 års alderen giver det en lille åbning i den palatinale sutur, men også en flytning af molarerne 12. Behandlingen kan være svær at aktivere optimalt, så kraften bliver ens i begge sider. Lingualbuen er nem at renholde, men kan først indsættes i DS1M1. d. Ekspandering med Hyrax/RME (rapid maxillary expansion) Hyrax/RME kan enten være udformet med bidblokke af akryl placeret på præmolarer og molarer på okklusions relieffet forbundet med en palatinal skrue eller som bånd på 6+6 og 4+4 loddet sammen med palatinal skrue. Bidblokkene formindsker elongeringen af tænderne, mens der ekspanderes. Desuden begrænser bidblokkene mandiblens nedad bagud rotation. Hyrax/RME bliver fastcementeret på tænderne. Hyrax/RME giver en åbning af den midtpalatinale sutur, mens maxillen åbner mere anteriort end posteriort og får derved en hængselvirkning. Det er vigtigt, at aktiveringen af skruen kontrolleres, da der kan være risiko for uønskede forandringer i næseskillevæggen på det tidlige tidspunkt 13. Ved langsom aktivering af Hyrax/RME over 2 uger ses mest skeletal ændring, men også dentoalveolær flytning 14. Hyrax/RME skal aktiveres af forældrene og er forholdsvis svær at holde ren. Hyrax/RME med akryl giver af og til problemer i dagligdagen, da dens hæftning på tænderne ikke er så god, og den derfor tit skal recementeres, hvilket er et problem, da mindre børns udholdenhed ikke er så lang. Undersøgelser viser, at behandling med Hyrax/RME og facemask har en succesrate på 75 % med en observationstid på 5 år på det skeletale område 15. Målet med alle fire ekspanderinger er at fremme et vækstpotentiale ved at lave en god centreret okklusion og derved forhindre bløddelsforandring og knogleforandring. Målet er også at løsne i alle maxillens suturer således, at der kan opnås mest mulig skeletal effekt af facemask. I milde eller moderate tilfælde af klasse III kan tidlig korrektion af de transverselle relationer og maksimering af vækstpotentialet af maxilla eliminere nødvendigheden af ortognat kirurgi senere. Selvom kirurgi bliver nødvendigt, så gør tidlig korrektion af de transverselle relationer og maksimering af vækstpotentialet af maxilla, at det bliver minimalt, hvad der skal laves kirurgisk. Hvis det anteriore krydsbid ikke bliver rettet, kan det give anledning til fortynding af den faciale knoglelamel og/eller gingiva tilbagetrækning i UK pga. UK's insisiver, der kompenserer for tandstillingen 16. Overkorrektion ved ekspandering er tilrådeligt for at holde stabiliteten af behandlingen. Ved alle former for apparatur i det transverselle plan er der tale om en retentionsperiode, inden 11 Proffit 12 Proffit 13 Proffit 14 Proffit 15 Toffol 16 Ngan Side 6 af 10

7 apparaturet kan fjernes. I den periode udfyldes suturen med knogle, og det opståede diastema mediale lukkes som regel på grund af trækket fra de gingivale fibre. I det sagitale plan stopper væksten nogle år efter vækstspurt Hx. Derefter sker længdevæksten af processus alveolaris i tuber-området. I det sagitale plan registreres Angle klassifikation. Mandibulært overbid (klasse III) registreres, hvis alle fire overkæbe-insisiver okkluderer oralt for underkæbens insisiver, og der er mesial molarrelation. Angle klasse III. Mesialokklusion ses hos 4 % af drengene og 3 % af pigerne 17. For sen udvælgelse kan indebære, at væksten er forpasset især ved tidligt modne piger, f.eks. asiatere. Behandlingen i det sagitale plan vil være facemask, som bliver brugt sammen med de nævnte apparaturer i det transverselle plan. Det er et metalskelet, der med forede plastikstøtter hviler på panden og hagen. Ud for mundåbningen er der anbragt kroge til fastgørelse af elastiktræk på bøjlen i regio 4+4. Elastiktrækket trækker fra kroge på de anvendte bøjler i det transverselle plan, og trækretningen skal være så nær på maxillens center of resistens som muligt for at begrænse maxillens rotation. Der trækkes med grams elastikker på begge sider i timer pr. dag, se fig Undersøgelser viser, at tidlig behandling med facemask i det primære og det permanente tandsæt forbedrer de skeletale relationer og maksimerer vækstpotentialet i nasomaxilla komplekset. Desuden minimerer det store tandkompensationer som retroklinering af UK-insisiverne. Facemask er med til at skaffe et mere tiltalende udseende, så den psykosociale side af barnet bliver udviklet. Desuden viser det sig også, at behandlingen med facemask forbedrer læbestillingen og ansigtets udseende. Ulemperne ved behandlingen i det sagitale plan er, hvis der er tale om en aggressiv mandibel vækst, og væksten kan være svær at styre. Fig. 4. (Proffit, side 503). I det vertikale plan stopper væksten for drenges vedkommende først i tyverne og for pigers vedkommende nogle år tidligere. Hos begge køn fortsætter mandibelvæksten ca. 2 år efter, at maxillen er ophørt med at vokse. Ved væksten i det vertikale plan har vi at gøre med en vækst i OK og en vækst i UK, som hver især påvirker hinanden. I det vertikale plan ses High Angle og Low Angle. For sen udvælgelse kan indebære, at behandlingen vanskeliggøres. Posterior rotation af UK vil i det vertikale plan være en påvirkning, som i nogle tilfælde er ønskeligt (Low Angle) og i andre tilfælde ikke tilsigtet (High Angle). Behandlingsmulighederne er nedenstående. a. Fränkel III Denne behandlingsform bruges som retention, der ved at fjerne muskelkraften fremmer væksten dentoalveolært af maxillen og retroderer mandiblen, som derved hindrer pronationen af mandiblen. Undersøgelser viser protrusion af OK front, retrusion af UK front. 17 Hartig 18 Proffit Side 7 af 10

8 b. Facemask Facemasken bruges sammen med ekspanderende apparatur i det transverselle plan. Bruges for at få en fremad, nedad placering af maxilla og en nedad, bagud rotation af mandiblen. c. Hage kappe Effekten af denne behandlingsform er en omlægning af mandiblens vækst vertikalt og en bagud rotation. Den er meget brugt blandt asiatere, men effekten er svær at måle. Behandlingen i det vertikale plan er det, plan hvor succesen først kan vurderes, når væksten af maxillen og mandiblen er ophørt, hvilket vil sige, når patienten har forladt den kommunale tandpleje. Fordelene ved tidlig behandling i det vertikale plan er den suturelle vækst på maxilkomplekset. Udviklingen i det vertikale plan kan følges på den cephalometriske optagelse. 8. Diskussion Ud fra sundhedsstyrelsens kriterier og udfra den viden, jeg har fået i gennemgangen af de forskellige apparaturer og forskellige undersøgelser, er der ingen tvivl om, at vi skal hjælpe disse børn til at få en positiv vækst. Hvilket apparatur, der skal vælges, vil altid være en afvejning af væksttype og okklusion, men en anden ikke uvæsentlig afvejning er patientens ressourcer og forældrenes ressourcer. Det er klart, at hvis der er krydsbid eller saksbid sammen med en posterior mandibel, vil den optimale behandling være en suturel åbning i det primære tandsæt eller det tidlige blandingstandsæt i 6-8 års alderen, hvor suturen i maxillen er nemmest at åbne. Åbningen af suturen og løsning af hele maxilkomplekset giver en god mulighed for den optimale udnyttelse af brugen af facemask timer i døgnet. Behandling med Hyrax/RME vil være at foretrække, da de er fastcementerede og dermed ikke afhængige af kooperation i forhold til aftageligt apparatur. Undersøgelser viser, at tidlig behandling med Hyrax/RME og facemask giver den bedste skeletale effekt og den bedste prognose på sigt. Brugen af dette apparatur har en begrænset behandlingsperiode. Det er let at forholde sig til, og derefter er der kun at afvente den fremtidige vækst. Ulemperne ved facemask brug på en aggressiv mandibelvækst kan give en proklinerende UK, som ikke er optimal ved et evt. senere kirurgisk indgreb. Hvis det senere viser sig, at det mandibulære overbid alligevel mod vores forventning skulle ende i ortognat kirurgi, vil vi altid med en eller anden form for ekspandering have skabt et optimalt maxilkompleks med god bredde transverselt. Risikoen ved ekspandering bør opvejes i forhold til en god stabil okklusion. Det er tilrådeligt med en overkorrektion for at holde stabiliteten af okklusionen. Ulemperne ved dette apparatur er små børns tålmodighed, især hvis apparaturet gentagne gange skal recementeres. Men ellers er små børns positive tilgang til nye ting en fordel. Forældrene kan tit undres over størrelsen på apparaturet. Derfor er det vigtigt, at vi er dygtige til at give den rigtige information, også informationen om at behandlingsresultatet skal følges til slut vækst for at kunne vurderes optimalt. 9. Konklusion Hvis det er muligt, er den bedste vej til at korrigere en kæbemisvækst/kæbeulighed at få patienten til at gro ud af det. Fordi det genetiske vækstmønster af ansigtsskelettet er grundlagt tidligt i livet, er det umuligt uden behandling. Ved at gå ind med et interceptivt tiltag på et tidligt tidspunkt kan vi hindre sygdommen i at opstå og hjælpe væksten til at fortsætte. Ved tidligt at diagnosticere malokklusionen og stille en korrekt diagnose kan der laves en behandlingsplan. Det bør altid præciseres for patienten og dennes forældre, at tidlig behandling af klasse III altid skal tages op til senere vurdering. Når der er afvigelser i alle tre plan, er det ofte komplicerede behandlinger, og risikoen for ortognat kirurgi bør Side 8 af 10

9 præciseres. Overvejelserne ved interceptive behandlinger er vigtige. Hvor effektiv er behandlingen? Hvad er effekten? Cost/benefit. Hvilken omkostning i bredest omfang har behandlingen i forhold til byrden af behandlingen? 10. Perspektivering Med udgangspunkt i min case, pigen fra forsiden, har behandlingen været et udslag af datidens viden. Pigen ca. 20 år på behandlingstidspunktet i 1979/80. I takt med den kommunale tandplejes udbredelse og sundhedsstyrelsens kriterier for ortodontisk behandling er behandlingerne og forskningen blevet udbygget. Det må anses for sandsynligt, at man på daværende tidspunkt ikke har været bekendt med betydningen af stimuleringen i det transverselle plan i det primære eller permanente tandsæt for at få den skeletale og dentoalveolære udvikling. Trods kendskabet til facemask har det ikke været en behandlingsform, der har været meget brugt. Ved arvelige mandibulære overbid blev behandlingen først startet op efter endt vækst, og da var der kun konventionel ortodonti og kirurgiske behandling tilbage at vælge, og mulighederne for suturel vækst var for længst forpasset. Tandplejesystemet og vores viden er i dag meget anderledes, og det er vigtigt, at hvis vi i behandlerteamet sidder inde med viden om fordelene ved tidlig behandling af mandibulært overbid, er det vores forpligtigelse at hjælpe disse patienter bedst muligt. Vi bør være ekstra opmærksomme på den asiatiske race, hvor forekomsten af mandibulært overbid er større. Succesraten på 76 % i behandling af mandibulært overbid med RME og facemask bør vi ikke sidde overhørig, og det kan kun være en fordel at hjælpe den naturlige vækst lidt på vej, men undersøgelserne er kun 5 år gamle, og der må altid tages forbehold for evt. senere ortokirurgisk behandling. Side 9 af 10

10 11. Litteraturliste - Orthopedic Treatment Outcomes in Class III malocclusion. A Systematic Review. Laura De Toffol, Chiara Pavoni, Tiziano Baccetti, Lorenzo Franchi, Paolo Cozza. Angle Orthodontist, Forkortelse: Toffol - Early timely treatment of Class III malocclusion af Peter Ngan. Elsevier, Forkortelse: Ngan - Craniofacial differences between Japanese and British Caucasian females with a skeletal Class III malocclusion af Nobuyuki Ishii; Toshio Deguchi and Nigel P. Hunt. European Journal of Orthodontics Forkortelse: Ishii - Ebbe Vitt Jensens læringssti. Forkortelse Vitt Jensen - Lill Egekvist Hartigs undervisning, orto I, okklusionsudvikling. Forkortelse: Hartig - Ortodonti for tandplejere af Ellen Hornsleth, Kirsten Stellfeld og Kirsten Steiniche, Forkortelse: Hornsleth - Elisabeth Borchhorsts undervisning, orto I, Cephalometrisk analyse. Forkortelse: Borchhorst - Sundhedsstyrelsens kriterier. Forkortelse SK - Contemporary orthodontics, Fourth Edition. William R. Proffit, Forkortelse: Proffit - Early treatment to correct class III relations with or without face masks. Anim Godt; Claudia Zeyher; Dorothee Schatz- Maier; Gernot Göz. Angle Orthodontist Forkortelse: Godt Side 10 af 10

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Han tager begejstret bøjlen ud og ind og vifter tilfreds med sin nye gadget. TIDENS TAND. og trend

Han tager begejstret bøjlen ud og ind og vifter tilfreds med sin nye gadget. TIDENS TAND. og trend Han tager begejstret bøjlen ud og ind og vifter tilfreds med sin nye gadget. TIDENS TAND og trend 6 TANDPLEJEREN 10 2012 DEN ÆSTETISK-ORTODONTISKE PATIENT ER OGSÅ MAND TEKST: PIA FABIENKE, ADMINISTRERENDE

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 10.december, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Åbent brev til TF s formand

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen.

Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Tandlægeskole Afdeling Dato for besøg Århus Tandlægeskole, Odontologisk Institut Afdelingen for Ortodonti.

Læs mere

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning DTF s standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring Nedenstående liste er Dansk Tandlægeforenings standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring. Listen omfatter forkortelser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere