Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige enheder. Dagtilbud"

Transkript

1 Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014

2 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde og udvikle kvaliteten på det samlede dagtilbudsområde (dagpleje og daginstitutioner på 0-6 års området) i lyset af det faldende børnetal og uden forøgelse af budgettet til opgaven. Kommunen arbejder samtidig ud fra en klar ambition om at holde en høj kvalitet i arbejdet på hele dagtilbudsområdet, og det ses bl.a. af den tydelige investering i kurser og kompetenceudvikling til alle medarbejdere i både dagplejen og daginstitutionerne. Det faldende børnetal stiller løbende krav om tilpasning på området. I 2015 er det tydeligt, at det er nødvendigt at gennemføre nogle ændringer, da vi både har dagplejere med for få børn og børnehaver med for få børn, hvorimod kommunens nuværende integrerede institutioner har en mere stabil efterspørgsel. I forhold til det samlede daginstitutionsområde er vi de seneste år lykkes godt med at flytte overkapacitet af medarbejderressourcer til andre daginstitutioner og andre områder i kommunen, som ikke er så præget af det faldende børnetal. Dagplejerne udfører deres arbejde i eget hjem, hvorfor overkapacitet kun kan udnyttes, hvis der kan visiteres børn til ledige pladser. Udviklingen i demografi og budget fra 2008 til 2014 og prognoser til 2019 Fra 2008 til 2014 er det samlede antal børn på 0-6 års området faldet med 640, hvoraf langt det største fald er sket i aldersgruppen 0-2 årige, hvor faldet er 330 børn. Prognosen frem mod 2020 peger på, at der fortsat vil være et fald på 345 børn, men dette fald er en direkte konsekvens af de foregående års lave fødselstal. Faldet rammer derfor primært aldersgruppen 3-5 årige, mens de 0-2 årige ser mere stabilt ud. Tallene dækker over store geografiske forskelle i de forskellige lokalområder. Alder i Kalenderår 0 år år år år år år år år Det faldende børnetal har betydet, at antallet af daginstitutioner er gået fra 28 i 2008 til 20 i 2014 via fusioner og lukning af institutioner. Der er ligeledes sket et fald i antal dagplejere fra 172 i 2008 til 86 i 2014 (herudover er der 21 tidligere dagplejere ansat i gæsteordningen). Siden 2010, hvor kommunalbestyrelsen besluttede, at der hvert år sker en automatisk demografiregulering på baggrund af de kommende års befolkningsprognoser, er dagtilbudsområdet blevet reduceret med 17 mio. kr. i perioden 2010 til Prognosen for 2

3 de kommende år betyder en yderligere reduktion i budgetterne på 4,3 mio. kr. i 2015, 3,9 mio. kr. i 2016 og ca. 2,5 mio. kr. i hvert af de følgende år. Budgettet på dagtilbudsområdet styres via princippet om, at pengene følger barnet, og det betyder, at budgettet på de enkelte institutioner reguleres efter hvor mange børn der aktuelt er indmeldt. I praksis sker der på det samlede daginstitutionsområde en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne gennem interne overflytninger af medarbejdere til andre daginstitutioner og andre områder i kommunen, som ikke er så præget af det faldende børnetal. Dagplejerne udfører deres arbejde i eget hjem i et bestemt område, hvorfor en evt. overkapacitet her kun kan nedbringes gennem egentlig afskedigelse af medarbejdere. Der er på nuværende tidspunkt både dagplejere og børnehaver med ledige pladser, hvorimod kommunens nuværende integrerede institutioner har en målgruppe og en størrelse, der giver en mere fleksibel ramme for løbende at tilpasse driften til den konkrete efterspørgsel. Som det fremgår af prognoserne for de kommende år vil børnetallet fortsat falde, hvorfor administrationen lægger op til beslutninger om strukturer, der sikrer større fleksibilitet. Denne fleksibilitet skal sikre, at kommunen også fremover kan tilbyde dagtilbud på hele 0-6 års området i alle geografiske områder uanset, hvordan den konkrete alderssammensætning af børn er i et givent geografisk område. Vordingborg Kommune består af et stort geografisk område. Det har betydning for kommunens samlede dagtilbudsområde, da det samtidig er den politiske ambition at kunne tilbyde fleksible dagtilbud i både by- og landområder, der tilgodeser børnefamiliernes behov og dermed sikre bosætningen. Der er ingen tvivl fra forskningen om, at investering i gode dagtilbud har massiv betydning for barnets læringspotentialer videre i skolen og gennem resten af deres liv. Vordingborg Kommune er meget bevidst om betydningen af dagtilbud med en høj kvalitet, kommunalbestyrelsen har i de seneste år øget ressourcerne til området og der bliver løbende prioriteret kompetenceudviklingstilbud til alle medarbejdere i både dagplejen og daginstitutionerne. Dette notat rummer to modeller for en mulig fremtidig organisering af dagtilbudsområdet som her er skitseret: Model 1: Uændret organisering med den løbende nedjustering af antal dagplejere og antal børnehaver Administrationen vurderer, at det bliver nødvendigt i 2015 at mindske antallet af dagplejere og børnehaver i de områder af kommunen, hvor der er færrest børn. Mellem 4 og 5 børnehaver vil i løbet af 2015 blive komme ned på 30 børn og derunder. Det betyder, at disse institutioner har under fire medarbejdere, hvilket gør det meget vanskeligt at sikre den nuværende åbningstid, det pædagogiske indhold og løbende nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne. Ud fra den vurdering betyder det i 2015, at Mern Børnehave, Kalvehave Børnehave, Stege Børnehave og Dronning Fanes Børnehus ville skulle lukkes, mens Børnehuset Æblehaven vil blive meget udfordret på at opretholde åbningstid, pædagogisk indhold og den nødvendige kompetenceudvikling. Når institutionerne lukkes vil børnene blive tilbudt overflytning til de omkringliggende institutioner. 3

4 Der vil skulle reduceres med ca. 8 dagplejere, og børnene vil blive tilbudt overflytning til andre dagplejere eller i en af de integrerede institutioner. På medarbejdersiden vil overtallige medarbejdere i stort muligt omfang søges overflyttet til andre institutioner. Medarbejdere fra de lukkede institutioner er ansat på vilkår hvor alle daginstitutioner betragtes som et samlet ansættelsesområde, mens dagplejerne ikke er omfattet af disse vilkår. De 11 medarbejdere, der med denne model, risikerer at miste deres job vil få tilbudt ansættelse i en af de vakante stillinger indenfor dagtilbudsområdet. På overtallige ledere vil ikke kunne forvente tilbud om lederjob, men vil kunne blive tilbudt ansættelse i et af de ledige pædagogstillinger. I 2013 var der i løbet af året ca. 18 vakante stillinger (pension, nyt job, sygdom osv.), og pt. er der 6 vakante stillinger. Model 1 betyder i 2015: Nedlæggelse af ca. 8 dagplejestillinger, hvorefter der vil være 78 dagplejere tilbage. Nedlæggelse af 4 til 5 børnehaver (Stege Børnehave, Mern Børnehave, Kalvehave Børnehave og Dronning Fanes Børnehus i Askeby på Møn samt evt. Børnehuset Æblehaven i Køng). Nedlæggelse af ca. 7 pædagoger-/pædagogmedhjælperestillinger. Overflyttelse af 7 pædagoger/pædagogmedhjælpere til ekstra stillinger i børnehaver, der modtager børn fra de lukkede børnehaver. Nedlæggelse af 4 institutionslederstillinger. Model 2: Ny organisering med ændring af 9 børnehaver til integrerede institutioner Administrationen vurderer, at en ændret struktur med flere integrerede institutioner og færre dagplejere ville kunne sikre, at der kan fastholdes tilbud på 0-6 års området uanset den aktuelle alderssammensætning i børnegruppen i de enkelte geografiske områder. Det kræver, at 9 af de nuværende børnehaver ændres til integrerede 0-6 års institutioner, så 19 af kommunens 20 institutioner bliver integrerede institutioner (Børnehuset Nordlys har ikke fysisk kapacitet til en ændring). Denne model betyder nedlæggelse af ca. 36 dagplejestillinger, og børnene vil blive tilbudt overflytning til en af de 20 kommunale institutioner. De ca. 36 overtallige dagplejere vil alle blive tilbudt ansættelse som pædagogmedhjælpere indenfor dagtilbudsområdet. Der bliver oprettet ca. 25 ekstra stillinger i de nye integrerede institutioner, og der vil være ledige stillinger til de resterende. Der er på nuværende tidspunkt indført stop for eksterne ansættelser på heie dagtilbudsområdet var der i løbet af året 18 vakante stillinger (pension, nyt job, sygdom osv.), og pt. er der 6 vakante stillinger på området. Det vurderes dog, at det ikke er sandsynligt, at alle 36 dagplejere vil ønske ansættelse indenfor dagtilbudsområdet. Vi er opmærksomme på at flere dagplejere formentlig vil ønske at starte som private børnepassere i stedet for. Model 2 betyder: Følgende børnehaver foreslås ændret til integrerede institutioner: Stege Børnehave Dronning Fanes Børnehus i Askeby, Møn Kalvehave Børnehave Mern Børnehave Børnehuset Æblehaven i Køng Børnehuset Elnas Minde i Stensved 4

5 Børnehaven Tusindfryd i Præstø Børnehuset Bøgebjerg i Lundby Skovhuset i Vintersbølle Strand I forbindelse med ændring fra børnehave til integreret institution foreslås, at institutioner hvor børnehave indgår i navnet ændres, så børnehave udskiftes med børnehus. Nedlæggelse af ca. 36 dagplejestillinger, hvorefter der vil være 50 dagplejere tilbage. Model 2 giver en mere effektiv ressourceudnyttelse, da vi mindsker antallet af tomme pladser i dagplejen og børnehaver, og samtidig får lidt større institutioner, som mere fleksibelt kan tilpasse antallet af medarbejdere til børnene i løbet af dagen. Dette er vigtigt fordi børns intellektuelle udvikling hænger sammen med mængden af samvær med betydningsfulde voksne. Herudover giver den mere effektive ressourceudnyttelse mulighed for at fastholde flere arbejdspladser på dagtilbudsområdet, fastholdelse af kommunale dagtilbud i landområder og nærområder. Det øger mulighederne for at tilbyde mere fleksible åbningstider. Endelig er det i forslaget indarbejdet at forældre fortsat har mulighed for at vælge dagtilbudstype til deres barn og det giver mulighed for et afleveringssted for forældre med børn i aldersgruppen 0-6 år. Antallet af dagplejere mindskes som en nødvendig følge af forslaget, men bevares som et tilbud i alle kommunens skoledistrikter. Den procentvise andel af dagplejere vil efter gennemførsel af model 2 udgøre mellem 24 og 44 procent afhængig af det konkrete skoledistrikt. 5

6 Fald i børnetal giver fald i antal institutioner og antal dagplejere Kommunen har de senere år oplevet, at det på grund af det faldende børnetal var nødvendigt at regulere både antallet af institutioner og antallet af dagplejere. I forhold til dagplejen er der sket følgende udvikling i antallet af dagplejere pr. 1/5: *Herudover 21 tidligere dagplejere ansat i dagplejens nye gæsteordning Antal dagplejere i alt * I forhold til kommunens antal af daginstitutioner er der ændret i antallet af institutioner fra 28 daginstitutioner i 2010 til 20 daginstitutioner i Denne regulering er sket dels via fusioner og dels via lukning af daginstitutioner. I 2010 indviede kommunen sin første helt nybyggede 0-6 års integreret institution (Mejemarken) til erstatning for den gamle Mejemarken. I 2011 blev fem børnehaver ændret til integrerede 0-6 års institutioner (Lærkereden, Lendemarke Børnehus, Hjertehaven, De 4 Årstider og Parkhaven). Den 3. maj 2014 indviede kommunen endnu en helt nybygget 0-6 års integreret daginstitution (Troldehaven) til erstatning for den gamle Troldehaven (2-6 års institution). Det betyder, at kommunen fra denne dato i alt har 10 integrerede 0-6 års institutioner og 10 børnehaver geografisk fordelt i hele kommunen. Ressourcetildeling Den gældende overenskomst sikrer altid den enkelte dagplejer løn for fire børn uanset om det konkrete antal indmeldte børn er mindre. Dagplejen bliver derfor dyrere hver gang, der er en ledig plads hos en dagplejer. I daginstitutionerne følger pengene det enkelte barn. Ressourcetildeling til institutionerne sker via et princip om, at pengene følger barnet. Ressourcetildeling sker ud fra et fastlagt fix-tal pr. børneenhed, hvor et 3-6 års barn tæller som en børneenhed og et 0-3 års barn tæller som to børneenheder. Den udmeldte takst for et dagtilbud består af en takst for en plads i dagplejen, en takst for et 0-2 års barn i institution og en takst for et 3-6 års barn i en institution. Herudover tilbydes deltidspladser i institutioner for de forældre som ønsker det. Bæredygtighed og tilpasning til et faldende børnetal Betydningen af de størrelsesmæssige forskelle på daginstitutionerne i Vordingborg Kommune skal hele tiden vurderes, så alle enheder er både fagligt og økonomisk bæredygtige, og der dermed kan opnås den ønskede høje kvalitet i det pædagogiske arbejde med det enkelte barn uanset alder og uanset det konkrete dagtilbud. I den forbindelse oplever de mindste institutioner en større sårbarhed over for f.eks. sygdom eller andet fravær (møder, kurser, konferencer m.m.), da en enkel medarbejder udgør en større procentdel af den samlede personalegruppe i en lille institution frem for i en stor. Det er også vigtigt, at en personalegruppe har en størrelse, hvor det er muligt at være fleksibel i 6

7 den daglige planlægning, hvis et barn f.eks. har brug for særlig opmærksomhed, eller en forældre akut har brug for en samtale eller vejledning. Tilpasningen af kapaciteten i dagplejen er sket løbende i forhold til børnetallet. Den sidste nedjustering af antal dagplejere skete uden ufrivillige afskedigelser. Fordelingen af typer af dagtilbud i kommunen Børnene i Vordingborg Kommune er i dag i en række forskellige dagtilbudstyper. Den kommunale dagpleje rummer fortsat hovedparten af de 0-2 årige i kommunen. I fire ud af fem af kommunens skoledistrikter er der flere børn i dagplejen end i daginstitutioner. Gåsetårnskolens skoledistrikt er det eneste område, hvor der er flere børn i daginstitutioner end i dagplejen. Generelt er det i kommunen muligt at tilgodese forældrenes ønsker, uanset om det er en dagplejeplads, eller det er en institutionsplads. Der er naturligvis geografiske områder i kommunen, hvor der i dag udelukkende tilbydes daginstitutionspladser og andre områder af kommunen, hvor der udelukkende tilbydes dagplejepladser. Men hvis forældrene er villige til at køre omkring 15 kilometer vil de som udgangspunkt altid kunne få den type plads, de ønsker, og ofte skal de naturligvis ikke køre så langt efter det. Udvikling i antallet af indmeldelser fordelt på institution og dagpleje Fordeling af børn 0-2 år Institutionstype (faktiske tal) Den kommunale dagpleje (antal pladser til rådighed) Kommunale institutioner Børn i alt Den procentvise fordeling mellem dagpleje og daginstitutioner på 0-2 års området Den kommunale dagpleje Kommunale institutioner /2015: Den procentvise fordeling på skoledistrikter mellem dagpleje og daginstitutioner Gåsetårn Kulsbjerg Møn Præstø Svend Gønge År Den kommunale dagpleje Kommunale institutioner Udvikling i indmeldelser fordelt på type incl. private tilbud 7

8 Fordeling af børn 0-2 år Faktiske tal og procent Institutionstype Fordeling antal % antal % antal % antal % antal % Antal % antal % Den kommunale , , , , , , ,45 dagpleje Kommunale , , , , , , ,57 institutioner Private 51 5, , , , , , ,12 pasningsordninger Private institutioner 1 0,11 3 0,35 3 0, , , , ,04 Puljeordninger 19 2, , , , , , ,82 I alt Antal dagplejere og antal indmeldte børn i dagplejen 1. august 2014 og 1. dec Møn Antal dagplejere pr. 1. juni Antal pladser Antal indmeldte pr. 1. august 2014 *Antal forventede indmeldte pr. 1. dec 2014 Ledig kapacitet 1. august 2014 Ledig kapacitet 1. dec 2014 Stege Fanefjord Præstø Præstø 14** Bårse Køng/Lundby Vordingborg Vordingborg 11*** Ørslev Kastrup 10**** Nyråd Stensved Kalvehave/Mern Mern Kalvehave I alt *Indmeldt pt og på venteliste med 1. prioritet ** På barsel retur 24. november en orlov retur 1. oktober en på orlov, slutdato ukendt ***Langtidssyg **** En på orlov, slutdato ukendt Den forventede nødvendige ændring af antal dagplejere i eksisterende dagplejegrupper ved ændring af ni børnehaver til 0-6 års institutioner. 8

9 Antal nye 0-2 års pladser i institution Antal dagplejere før tilpasning Antal dagplejere efter tilpasning Antal pladser i dagplejen efter tilpasning Stege Dr. Fane Præstø Bårse/Køng/Lundby Vordingborg/Kastrup Kalvehave Mern/Ørslev Nyråd/Stensved I alt Oversigt over antal medarbejdere i de ni kommunale institutioner, der kan ændres. 2014: Budget og antal forventede børn/medarbejdere for de ni kommunale børnehaver Samlet budget i 2014 (forudsat antal børn) Gennemsnitligt antal medarbejdere (65 % pædagoger/35% medhj.) Børnehuset Bøgebjerg (68 enheder*) 2,8 mio. kr. 7,8 medarbejdere Skovhuset (75 enheder) 3,1 mio. kr. 8,6 medarbejdere Mern Børnehave (49 enheder) 2,0 mio. kr. 5,5 medarbejdere Børnehuset Elnas Minde (70 enheder) 2,9 mio. kr. 8,0 medarbejdere Kalvehave Børnehave (26 enheder) 1,1 mio. kr. 3,0 medarbejdere Dr. Fanes Børnehus (44 enheder) 1,8 mio. kr. 5,0 medarbejdere Stege Børnehave (52 enheder) 2,1 mio. kr. 5,8 medarbejdere Børnehuset Æblehaven (60 enheder) 2,5 mio. kr. 6,9 medarbejdere Børnehaven Tusindfryd (82 enheder) 3,4 mio. kr. 9,4 medarbejdere I alt 60,0 medarbejdere * Et 3-6 års barn tæller som en børneenhed og et 0-3 års barn tæller som to børneenheder. Model 1 9

10 2015: Budget og antal forventede enheder/medarbejdere for de ni kommunale børnehaver Samlet budget i 2015 (forudsat antal børn) Gennemsnitligt antal medarbejdere (65 % pædagoger/35% medhj.) Børnehuset Bøgebjerg (66 enheder) 2,7 mio. kr. 7,5 medarbejdere Skovhuset (60 enheder) 2,5 mio. kr. 6,9 medarbejdere Mern Børnehave (28 enheder) 1,1 mio. kr. 3,0 medarbejdere Børnehuset Elnas Minde (64 enheder) 2,6 mio. kr. 7,2 medarbejdere Kalvehave Børnehave (20 enheder) 0,8 mio. kr. 2,3 medarbejdere Dr. Fanes Børnehus (34 enheder) 1,4 mio. kr. 3,9 medarbejdere Stege Børnehave (30 enheder) 1,2 mio. kr. 3,3 medarbejdere Børnehuset Æblehaven (44 enheder) 1,8 mio. kr. 5,0 medarbejdere Børnehaven Tusindfryd (60 enheder) 2,5 mio. kr. 6,9 medarbejdere I alt 46,0 medarbejdere Model : Budget og antal forventede enheder/medarbejdere, hvis de besluttes ændret til integrerede institutioner Samlet budget i 2014 (forudsat antal børn) Gennemsnitligt antal medarbejdere (55 % pædagoger/45% medhj.) Børnehuset Bøgebjerg (82 enheder) 3,6 mio. kr. 10,9 medarbejdere Skovhuset (84 enheder) 3,7 mio. kr. 11,2 medarbejdere Mern Børnehave (64 enheder) 2,8 mio. kr. 8,5 medarbejdere Børnehuset Elnas Minde (74 enheder) 3,3 mio. kr. 10,0 medarbejdere Kalvehave Børnehave (44 enheder) 1,9 mio. kr. 5,8 medarbejdere Dr. Fanes Børnehus (62 enheder) 2,7 mio. kr. 8,2 medarbejdere Stege Børnehave (66 enheder) 2,9 mio. kr. 8,9 medarbejdere Børnehuset Æblehaven (68 enheder) 3,0 mio. kr. 9,1 medarbejdere Børnehaven Tusindfryd (94 enheder) 4,1 mio. kr. 12,4 medarbejdere I alt 85,0 medarbejdere Herudover er der på nuværende tidspunkt flere vakante stillinger i institutionerne, som ikke opslås eksternt, før der er en endelig politisk beslutning. Hvis Model 2 besluttes, vil stillingerne som udgangspunkt blive besat internt. På det samlede institutionsområde sker der hele tiden ændringer i udbuddet af stillinger til besættelse på grund af opsigelser begrundet i jobskifte og pensioneringer / Annie Røn 10

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF

Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 5. april 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Forhøringssvar på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område vedrørende budget 2017

Forhøringssvar på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område vedrørende budget 2017 Forhøringssvar på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område vedrørende budget 2017 Side 1 af 58 Generelle bemærkninger og nye forslag Hvem Bøgebjerg - Bårse Børnecenter - Dagplejens forældrebestyrelse Hjertehaven

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF

Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 3.maj 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011 Turnus Dagtilbud Foranalyse Oktober 2011 1 INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 1.2 INDHOLD... 4 1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 2 DAGTILBUDSOMRÅDET... 11 2.1 LOVGIVNING OG OVERORDNEDE RAMMER...

Læs mere

Business case. 25. april Beslutningsoplæg for etablering af ny daginstitution som byggeri for Børnehuset Nordlys

Business case. 25. april Beslutningsoplæg for etablering af ny daginstitution som byggeri for Børnehuset Nordlys Business case 25. april 2016 Beslutningsoplæg for etablering af ny daginstitution som byggeri for Børnehuset Nordlys Indholdsfortegnelse Forord...3 Ledelsesresumé...3 Organisering af det pædagogiske arbejde

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Norddjurs Kommune Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2012 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Den 13. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Ejendom Overskrift 2014 Abildhøjgården incl. SFO2 Total 12.000,00 Abildhøjgården Kløveren (4H) Total 1.800,00 Allerslev gl. skole Total 36.

Ejendom Overskrift 2014 Abildhøjgården incl. SFO2 Total 12.000,00 Abildhøjgården Kløveren (4H) Total 1.800,00 Allerslev gl. skole Total 36. Ejendom Overskrift 2014 Abildhøjgården incl. SFO2 Gennemgang af skunksider og inddækninger på kviste for utætheder. 10.000,00 Abildhøjgården incl. SFO2 Rensning af tagrender 2.000,00 Abildhøjgården incl.

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007235024 Aktivitetscenter Brænderigården Algade 104 4760 Vordingborg 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg 5798007224929 Kulsbjerg Skole Bakkebøllevej 6 4760

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Forhøringssvar for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område. vedrørende Budget 2017

Forhøringssvar for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område. vedrørende Budget 2017 Forhøringssvar for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område vedrørende Budget 2017 Dagtilbud Bårse Børnecenter - Bestyrelsen Side 1 Bårse Børnecenter - MED Side 2 Børnehuset Bøgebjerg - Bestyrelsen Side

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere