Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: Fax: E-post: Privat: Grønhøjvej Hammel Tlf.: Mobiltlf.: november 2007 Redegørelse om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet 1. Redegørelsens grundlag og rammer Dansk Selskab for Patientsikkerhed har ved mail af 5. oktober d.å. bedt mig om at udarbejde en redegørelse om, hvilke retlige konsekvenser, der vil kunne følge af, at sundhedspersonale siger undskyld til patienter, som har været udsat for en skadevoldende hændelse, i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Det er telefonisk oplyst, at redegørelsen skal omfatte såvel de tilfælde, hvor undskyldningen meddeles til patienten af den sundhedsperson, som har været involveret i den skadevoldende hændelse, som de tilfælde, hvor den skadevoldende hændelse undskyldes af en anden sundhedsperson. 1

2 I det følgende vurderes spørgsmålet i forhold til de kontrolinstanser, der tager stilling til de retlige konsekvenser af skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet som følge af, at patienten vælger at gøre et krav gældende ved en klageinstans. Til eksempel kan nævnes anmeldelse af et erstatningskrav til Patientforsikringen, indgivelse af klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, eller sagsanlæg ved domstolene. Det betyder, at sanktioner, der kan iværksættes af en forvaltningsmyndighed på dennes eget initiativ, f.eks. disciplinære reaktioner i anledning af den ansattes tilsidesættelse af sine tjenestepligter, fratagelse af autorisation og indskrænkning af virksomhedsområde, strafansvar m.v. efter autorisationsreglerne, som ikke direkte er foranlediget af en klage fra en patient, ikke behandles i redegørelsen. 1 De retlige konsekvenser, der kan være følge af en klage m.v. fra en patient, drejer sig i første række om erstatningsansvar og reaktioner fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, f.eks. kritik, jf. nedenfor 2 og Erstatning 2.1. Patientforsikring Det følger af klage- og erstatningslovens 19, stk. 1, 2 at fysiske eller psykiske skader, der påføres patienter i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign., er omfattet af Patientforsikringens dækningsområde, hvis undersøgelsen, behandlingen m.v. er foretaget 1) på et sygehus eller på vegne af dette, 2) af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sundhedsloven, 3) af autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, ved en odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion eller i forbindelse med levering af de kommunale sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel eller på vegne af disse, 1 Jf. om disse sanktioner Helle Bødker Madsen, Sundhedsret, 2007, s. 41 ff., s. 310 ff. 2 Jf. lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. 2

3 4) på universiteternes tandlægeskoler, 5) af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, 6) af læger, der uden at være privatpraktiserende foretager vaccination i henhold til sundhedslovens 158, eller 7) af læger, der uden at være privatpraktiserende virker som vagtlæger. Der ydes efter klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder: 1) Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el. lign., hvorved skaden ville være undgået (specialistreglen), 2) hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign. (apparatursvigt), 3) hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været ligeså effektiv til behandling af patientens sygdom (facitræsonnement), eller 4) hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle (uundgåelige skader). Klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, nr. 1-4, opregner i princippet udtømmende de erstatningsberettigende skader. Patientforsikringsordningen er en no fault ordning. Det betyder, at retten til erstatning ikke er betinget af, at der foreligger fejl eller forsømmelse. Til illustration kan henvises til U VLD, hvor Patientforsikringen havde anerkendt en nervelæsion i forbindelse med et operativt indgreb som en skade, der var omfattet af klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, nr. 1 (tidligere patientforsikringslovens 2, stk. 1, nr. 1). 3

4 Vestre Landsret fandt det ikke godtgjort, at der af de opererende læger, der efter det oplyste havde benyttet en sædvanlig fulgt fremgangsmåde på sygehuset ved operation for knoglebrud, var begået lægelige fejl, der kunne pådrage sygehuset et erstatningsansvar. Sygehuset blev derfor frifundet for et regreskrav vedrørende de sygedagpenge, som kommunen havde udbetalt til patienten. Afgørende for, om der skal ydes erstatning efter patientforsikringsreglerne, er således, om der foreligger en skade, der er omfattet af klage- og erstatningslovens 20, og om der foreligger den fornødne årsagssammenhæng mellem skaden og den undersøgelse, behandling m.v., som patienten er givet. Patientforsikringen skal af egen drift sørge for sagernes oplysning, jf. klage- og erstatningslovens 33, stk. 1. Lægelige vurderinger foretages af Patientforsikringens lægekonsulenter. Efter omstændighederne inddrages der endvidere udtalelser fra særligt sagkyndige. Det forhold, at en sundhedsperson over for en patient undskylder en skadevoldende hændelse, er således principielt uden betydning for vurderingen af, om en klage kan henføres under 20, stk. 1, og for bevisbedømmelsen af, om der foreligger den fornødne årsagssammenhæng. Det bemærkes i den forbindelse, at det efter klage- og erstatningslovens 23 påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter patientforsikringsreglerne, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen. Der foreligger med andre ord efter det gældende regelsæt en pligt til på eget initiativ at informere patienten om skadevoldende hændelser, som må antages at være omfattet af patientforsikringsordningen. Den uskrevne culparegel har ikke mistet sin betydning på sundhedsområdet. Den driftsansvarlige sundhedsmyndighed eller den enkelte sundhedsperson er erstatningspligtig, hvis der er begået fejl eller forsømmelse. Så langt dækningen efter patientforsikringsreglerne rækker, er patienten imidlertid afskåret fra at kræve erstatning efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. klage- og erstatningslovens 26. De almindelige erstatningsretlige regler har således kun selvstændig betydning, hvis skaden ikke dækkes af Patientforsikringen, jf. nedenfor

5 2.2. Almindelige erstatningsretlige regler Hvis en hændelse i forbindelse med undersøgelse, behandling m.v. i sundhedsvæsenet resulterer i en skade, der ikke er omfattet af Patientforsikringen, beror det som udgangspunkt på almindelige erstatningsretlige regler (culpareglen), om patienten har krav på erstatning. Dette gælder til eksempel ressourcebetingede skader 3 og erstatningsbeløb, der er under bagatelgrænsen på kr., jf. klage- og erstatningslovens 24, stk. 2. Efter den (uskrevne) culparegel er retten til erstatning betinget af, at der er udvist fejl eller forsømmelse. Det er endvidere en betingelse, at der er lidt et tab, og at der er årsagssammenhæng mellem den skadevoldende handling og tabet. Endelig skal tabet være påregneligt (adækvat). Bevisbyrden påhviler som udgangspunkt den skadelidte. Om der foreligger en erstatningspådragende skade efter de almindelige erstatningsregler afgøres i sidste instans af domstolene. Domstolenes prøvelse af, om erstatningsbetingelserne er opfyldt i det enkelte tilfælde, foretages på grundlag af de påstande (proceskrav), som parterne har nedlagt, de anbringender (søgsmålsgrunde og indsigelser), parterne har påberåbt sig, og de beviser de har ført. 4 Det er parterne, der skal sørge for sagens oplysning. I sager, der forudsætter særlig sagkundskab, f.eks. lægelig, indhentes der som regel sagkyndige erklæringer. Se f.eks. U H (Odder sygehus), hvor der blev indhentet sagkyndige erklæringer fra Retslægerådet og Den Almindelige Danske Lægeforenings Responsumudvalg til belysning af, om tilsynet med en patient i det foreliggende tilfælde var lægeligt forsvarligt. Afgørende for erstatningsansvaret er således, om domstolene efter bevisbedømmelsen finder, at der udvist fejl eller forsømmelse (handlet uforsvarligt), at der er lidt et tab, at der er den fornødne årsagsforbindelse mellem tabet og den skadevoldende handling, og at der foreligger 3 Jf. Helle Bødker Madsen, Sundhedsret, 2007, s Jf. Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave, s

6 adækvans. Domstolene vurderer således principielt erstatningsspørgsmålet uafhængigt af, om der er givet en undskyldning. En undskyldning til patienten har med andre ord ikke selvstændig betydning for erstatningsansvaret. 3. Kritik m.v. meddelt af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, herunder klager over forhold omfattet af sundhedslovens afsnit III om patienters retsstilling, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. klage- og erstatningslovens 2, stk. 1, 1. pkt. Faglig virksomhed omfatter f.eks. undersøgelse, behandling, pleje, information og samtykke, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger. Hvis der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang, skal klage over faglig virksomhed dog behandles af det pågældende klageorgan, jf. lovens 2, stk. 1, 2. pkt. Som eksempel kan nævnes de lokale psykiatriske patientklagenævn, som behandler klager over tvang i psykiatrien. Patientklagenævnet kan efter 15, stk. 1, i bekendtgørelsen om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 5 anvende følgende reaktioner i sine afgørelser: 1) sagen giver ikke grundlag for kritik af sundhedspersonen, 2) sagen giver grundlag for at udtale, at sundhedspersonen i en eller flere nærmere angivne situationer kunne have handlet mere hensigtsmæssigt, 3) sagen giver grundlag for kritik, fordi sundhedspersonen har overtrådt lovgivningen, 4) sagen giver yderligere grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke, og 5 Jf. bekendtgørelse nr. 885 af 4. november

7 5) sagen giver yderligere grundlag for berettiget mistanke om, at sundhedspersonen kan have gjort sig skyldig i grovere eller gentagen skødesløshed. Patientklagenævnet kan på den baggrund anmode anklagemyndigheden om at rejse tiltale. Reaktioner efter 15, stk. 1, nr. 3-5, forudsætter, at der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder reglen om, at sundhedspersonen skal handle i overensstemmelse med den til enhver tid værende almindeligt anerkendte faglige standard på området, jf. autorisationslovens Patientklagenævnet (i praksis embedslægen) skal selv sørge for sagens oplysning, jf. klageog erstatningslovens 14, stk. 1. Vedkommende sundhedsperson skal i den forbindelse efter anmodning meddele Patientklagenævnet samt embedslægerne enhver oplysning, herunder journaler, til brug for sagsbehandlingen, jf. 14, stk. 2. Det påhviler efter officialprincippet Patientklagenævnet at sørge for, at sagen er tilstrækkelig oplyst, før der træffes afgørelse. 7 Patientklagenævnet kan således ikke træffe afgørelse alene på grundlag af oplysninger om, at vedkommende sundhedsperson har givet patienten en undskyldning i forbindelse med en skadevoldende hændelse. Ved afgørelsen af den enkelte sag er Patientklagenævnet sammensat af en formand eller næstformand, der skal være dommer, 2 lægmænd, der repræsenterer henholdsvis de driftsansvarlige sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenets brugere, samt to fagkyndige, jf. klage- og erstatningslovens 15, stk. 1. Det kan endvidere besluttes, at lade særligt sagkyndige vurdere sagen, jf. 15, stk. 3. Patientklagenævnets vurdering af, om der i det konkrete tilfælde er handlet i strid med lovgivningen, herunder den faglige standard for undersøgelse og behandling, er principielt uafhængig af, om man har undskyldt den pågældende skadevoldende hændelse over for patienten. Det forhold, at der er givet patienten en undskyldning, indebærer således ikke i sig selv, at der er grundlag for en reaktion efter bekendtgørelsens 15, stk. 1, nr Jf. lov nr. 451 af 22. maj Jf. Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave, s. 66 ff. 7

8 Med hensyn til Patientklagenævnets grundlag for at udtale, at sundhedspersonen i en eller flere nærmere angivne sammenhænge kunne have handlet mere hensigtsmæssigt, jf. 15, stk. 1, nr. 2, stilles der ikke krav om, at sundhedspersonen har tilsidesat retsregler. Bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor der ikke er handlet fagligt uforsvarligt, men hvor Patientklagenævnet alligevel vurderer, at sundhedspersonen i situationen kunne have handlet anderledes. Det kan ikke på forhånd udelukkes, at Patientklagenævnet i et foreliggende tilfælde ville udtale, at det - f.eks. af hensyn til behandlingen - havde været (mere) hensigtsmæssigt, hvis sundhedspersonen i situationen havde undskyldt den pågældende skadevoldende hændelse over for patienten (selvom der ikke er grundlag for kritik). Da der så vidt vides ikke forligger praksis, der tager stilling til dette tilfælde, kan der imidlertid ikke siges noget sikkert herom. 4. Sammenfatning Konkluderende kan det siges, at det forhold, at en sundhedsperson, hvad enten det drejer sig om den direkte involverede sundhedsperson eller en anden, siger undskyld til en patient, der har været udsat for en skadevoldende hændelse i forbindelse med undersøgelse og behandling, ikke i sig selv indebærer retlige konsekvenser i form af f.eks. erstatningsansvar eller kritik fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. I den forbindelse bemærkes, at Folketingets Ombudsmand, som fører kontrol med forvaltningen, herunder det offentlige sygehusvæsen, ved siden af det traditionelle bedømmelsesgrundlag, som også anvendes af domstolene, anvender et udvidet bedømmelsesgrundlag, jf. ombudsmandslovens Det udvidede bedømmelsesgrundlag er god forvaltningsskik. Dette bedømmelsesgrundlag er især fremtrædende ved prøvelsen af forvaltningens faktiske adfærd. 8 Jf. lov nr. 473 af 12. juni 1996 med senere ændringer. 8

9 På baggrund af bedømmelsesgrundlaget god forvaltningsskik har ombudsmanden i en række sager bl.a. udtalt, at forvaltningen skal optræde høfligt og hensynsfuldt. 9 Det kan ikke på forhånd udelukkes, at ombudsmanden ville anse det for stemmende med god forvaltningsskik, at en offentligt ansat sundhedsperson giver en undskyldning til en patient, som har været udsat for en skadevoldende hændelse i forbindelse med undersøgelse og behandling. 10 Da der så vidt vides ikke foreligger ombudsmandsudtalelser, der vedrører dette tilfælde, kan der imidlertid ikke siges noget sikkert herom. Helle Bødker Madsen 9 Jf. Forvaltningsret, Almindelige emner, op.cit., s Ombudsmanden tager ikke stilling til klager, der forudsætter særlig sagkundskab, f.eks. lægelig, jf. Forvaltningsret, Almindelige emner, s

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Side 1 af 11 LBK nr 1113 af 07/11/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften LOV nr 1257 af 18/12/2012 LOV nr 1401 af 23/12/2012

Læs mere

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg den 2. april 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 4 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM TIL FOLKETINGSHØRINGEN...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Betænkning om Retslægerådet

Betænkning om Retslægerådet Betænkning om Retslægerådet Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg Betænkning nr. 1196 København 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos Statens Informationstjeneste Postboks 1103,1009

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

HEILSUMÁLARÁÐIÐ. Til: hoyringspartar

HEILSUMÁLARÁÐIÐ. Til: hoyringspartar HEILSUMÁLARÁÐIÐ Til: hoyringspartar Tórshavn, 01.06.2011.2011 Mál: 09/00691-6262 Tygara skriv: Viðgjørt: JS Viðvíkjandi uppskoti til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere