&'()* +,+,, $#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&'()* +,+,, +-++ 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,"

Transkript

1 &'()* +,+,, +-++.# '/ 0# $#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,!"#"$%!"#"

2 Revisionsforløb Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af Oprettet overordnede beskrivelser lagt ind. BAF Følgende beskrevet i detaljer: BAF Generelle felter i indberetninger Indberetningsreply Censorkompetenceindberetning Rettet detaljer i censorindberetningen: fjernet feltet BAF prioritet for kompetencer Tilføjet Censorliste-forespørgsel og svar BAF Rettelser ifm review BAF Rettelser ifm BGJ-review og efter brugermøde BAF Lille rettelse i censorliste-reply BAF Review-version. BAF Kapitel 2.1, 2.2, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 6 er klar til review Intern review version for kapitlerne 2.1, 2.2, 3.6, BAF 4.1, 4.2, 4.3, Rettet som følge af internt review BAF Review-version til UVM for kapitlerne 2.1, 2.2, BAF 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, officielle version (kapitel 2.1, 2.2, 3.6, 4.1, 4.2, BAF 4.3, 6) Tilføjet flere alternative censursprog adresser er 256 lange BAF Der er tale om valg fra uprioriterede lister og ikke BAF prioriterede Kompetencer er mandatory i BAF censorkompetenceindberetning (og i censorlistgerequest) Der skal altid indberettes til en tidsfrist, ikke til en termin Præciseringer og rettelser efter møde med BAF repræsentanter fra EASY og SIS Detaljeret beskrivelse af lærerfriholdelser og BGJ elevindberetninger Opdateret med endelige datatyper for censorkompetenceindberetning. NB: XML-bilag ikke opdateret Detaljering af censorkompetence indberetning. BGJ Tilføjelser og redigeringer i hele dokumentet mhp. fornyet udsendelse af dokumentet BGJ/BAF BAF V21 i

3 Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af 7/ Rettelser efter internt review BGJ/BAF 14/ Banale, formatmæssige track changes fjernet BGJ/BAF 24/ Rettelser efter ekstra spørgsmål til Søren 27/ Godkendt version. BGJ/BAF BAF V21 ii

4 1. INTRODUKTION TIL EKSTERNE GRÆNSEFLADER Kontekst Overordnet beskrivelse Oversigt over navne på udvekslingstyper og navne på korresponderende web-services Tekniske principper Referencer og baggrundsmateriale BENYTTELSE AF DATAUDVEKSLINGERNE ÅRETS GANG Ad hoc udmelding af uddannelsesmodel og diverse koder Prøvekalender Censorkartotek indberetning og autorisering af censorer Lærerfriholdelse Prøveudtræk, baseret på Elever til Prøve Prøveplanindberetning og censorallokering Indberetning af realiseret prøveplan Diverse understøttende ad hoc services INDBERETNINGER, INDHOLD OG STRUKTUR Fælles for alle indberetninger Censorkompetencer Lærerfriholdelse Elever til prøve Prøveplan Realiseret prøveplan tidsafhængig og tidsuafhængig...55 BAF V21 iii

5 4. UDMELDINGER Fælles for alle udmeldinger Prøvekalender Udtræk af prøvefag Censorallokering tidsafhængig og tidsuafhængig, indgående og udgående Censorautoriseringer AD HOC FORESPØRGSLER Fælles for alle ad hoc forespørgsler Status på indberettede censorer Status på indberetninger Kopi af indberetning Hent (mundtlig) erstatningscensor Diverse koder Uddannelsesmodel Resultat af kontrol af prøveplan Censurkapacitetsoplysninger (hvilke dage er der ledige censorer til hvilke fag) Forespørgsel på indmeldt censur Forespørgsel, der giver liste over uprioriterede censorer BREVE OG MAILS FRA XPRS Oversigt over breve og mails fra XPRS-systemet Principper BILAG 1: XML-DOKUMENTER Fælles koder Fælles koder for prøveplanskemaer BAF V21 iv

6 7.3 Fælles koder for allokeringsskemaer Censorkompetenceindberetning Lærerfriholdelsesindberetning Elever til prøve indberetning Prøveplanindberetning Realiseret Prøveplan indberetning PrøvekalenderUdmelding CensorautoriseringUdmelding PrøveudtrækUdmelding CensorAutoriseringUdmelding IndberetningsStatus Kopi af indberetning CensorListe Hent erstatningscensor Diverse koder BILAG 2: LISTE OVER FEJLTYPER FOR DE ENKELTE INDBERETNINGER 139 BAF V21 v

7 Dette dokument beskriver de systemmæssige grænseflader mellem XPRS-systemet og de lokale studieadministrative systemer i forbindelse med eksamens- og prøveplanlægningen. I de første versioner af XPRS (som dækker de funktioner, der skal anvendes af AGYM og EGYM) sker dataudveksling udelukkende via web-services. I senere versioner af XPRS planlægges også implementeret en portal, hvor de samme funktioner/dataudvekslinger kan foretages via web-formularer, og hvor det er muligt at downloade oplysningerne i XML-filer Dette dokument beskriver de systemmæssige grænseflader for web-service funktionerne og deres indhold. Kald af web-services og teknikken omkring dette er beskrevet i Brug af web-services ved kommunikation med XPRS (LIHH050011). Breve (autoriserings- og allokeringsbreve) og mails, der sendes fra XPRS til institutionerne, er ikke beskrevet i detaljer i dette dokument. De er dog overordnet omtalt i kapitel 6 Breve og mails fra XPRS, da de ikke som sådan kan karakteriseres som en systemmæssig grænseflade. Alle dataudvekslinger til leverance 1 af XPRS beskrives i denne version af dokumentet. Herudover er nogle få af dataudvekslingerne til version 2 og 3 medtaget nu, mens den øvrige del af dataudvekslingerne først vil blive detaljeret beskrevet i en senere version af dokumentet. De dataudekslinger, der ikke beskrives detaljeret i denne omgang er: Adhoc servicen: Censurkapacitetsoplysninger. Oplysningerne svarer i store træk til GIAs tidligere restriktionsfil, og tænkes anvendt ved udarbejdelse af prøveplaner. Faciliteter til kontrol af prøveplaner mm implementeres med leverance 2. Ad hoc servicen: Resultat af kontrol af prøveplan. Faciliteter til kontrol af prøveplaner implementeres med leverance 2. Ad hoc servicen: Indmeldt censur. Denne service er ikke relevant for AGYM og EGYM. Faciliteten implementeres med leverance 3. Ad hoc servicen: Liste over uprioriterede censorer. Denne service er ikke relevant for AGYM og EGYM. Faciliteten implementeres med leverance 3. BAF V21 1

8 XPRS kommunikerer med institutioner, ikke direkte med de enkelte censorer (undtagen eksterne censorer, der ikke er tilknyttet en institution). XPRS kommunikerer altid med hovedinstitutionerne (de juridiske enheder), og som hovedregel udveksles ikke detaljer om hvilken afdelinger, begivenheder foregår på, eller censorerne er ansat på. Det forventes de juridiske enheder selv at holde styr på i eget system. Både indberetninger og udmeldinger er totale, dvs. systemet opererer ikke med supplerende indberetninger eller udmeldinger. Al dataudveksling sker på institutionens initiativ, dvs. det er institutionen, der initierer både indberetninger, hent af udmeldinger og foretagelse af ad hoc forespørgsler. Dataudvekslingerne, der anvendes ifm. eksamens- og prøveplanlægning, falder i 3 kategorier: Indberetninger (som institutionen forventes at indberette på faste tidspunkter, samt ved ændringer) Udmeldinger (som institutionen forventes at hente på fast tidspunkt/efter advisering) Ad hoc (forespørgsler, der bruges ad hoc, når behovet opstår på institutionen (ikkeobligatoriske)) Fastsatte datoer for indberetninger og udmeldinger udmeldes med udmeldingen Prøvekalender. Ad hoc forespørgler er i sagens natur hverken datosatte eller obligatoriske. Indberetninger er krævede dataindberetninger til ministeriet. Der SKAL indberettes inden en given dato (tidsfrist), ellers rykkes der. Ultimativt vil der ikke blive taget hensyn til institutionens data i det videre forløb. Afholdelse af prøver er under alle omstændigheder institutionernes ansvar. Indberetning sker på initiativ af den enkelte institution, som via web-service sender sine data til XPRS-systemet. Indberetninger accepteres kun inden for en angivet periode (indberetningsperioden) for hver indberetning. Dog accepteres opdateringer til censorkompetenceindberetningen og lærerfriholdelser til enhver tid (undtagen i en kort periode ifm. censorallokeringsarbejdet). BAF V21 2

9 Indberetningstidsfrister og indberetningsperioder (fra og med indberetningsstartdato til og med tidsfristdatoen) udmeldes til institutionen i forbindelse med udmelding af prøvekalender. Indberetningerne kan fremsendes flere gange i indberetningsperioden: en fornyet indberetning, identificeret ved den kalendersatte indberetningsdato, overskriver den gamle indberetning. Specielt for censorkompetenceindberetninger og lærerfriholdelsesindberetninger gælder, at de kan fremsendes uopfordret over hele året med adresseændringer etc. Kendte indberetninger i XPRS-systemet: Indberetning af censorkompetencer Indberetning af lærerfriholdelser Indberetning af elever til prøve Indberetning af prøveplaner Indberetning af realiserede prøveplaner Der indberettes altid totalt (fx hele censorregisteret hver gang også når der er tale om at rette fejl), og altid pr. prøveområde (pr. institution). Det er altid hovedinstitutionen (den juridiske enhed), der indberetter, og dette sker UDEN angivelse af, hvilke afdelinger, de forskellige data gælder for. Der indberettes også altid til en given tidsfrist (som er udmeldt med prøvekalenderen). Hvis en institution ikke har noget at indberette til en given tidsfrist, skal der sendes en tom indberetning til XPRS.! Udmeldinger er data, som UVM stiller til rådighed fra en given dato, og som institutionen forventes at hente via en dertil indrettet web-service. Dvs. data hentes på institutionens initiativ, i og med at det er institutionen, der skal aktivere en web-service, som så leverer data. Udmeldingsdatoer for de enkelte udmeldingstyper udmeldes til institutionen i forbindelse med udmelding af prøvekalender. Opdaterende udmeldinger kan komme på tale: de er så ikke dato-fastsatte i prøvekalenderen. I tilfælde af opdaterende udmeldinger, adviseres institutionerne pr. mail om, at der ligger en opdatering, hvorefter institutionen forventes at hente opdateringen. BAF V21 3

10 Udmeldinger er altid totale, dvs. en ny udmelding for et skoleår eller en prøvetermin erstatter den tilsvarende tidligere udmelding (identificeret ved samme kalenderfastsatte udmeldingsdato). Det gælder også selvom det kun er en enkelt oplysning, der rettes. Udmeldinger er påtrykt et versionsnummer, således at den første udmelding i en prøvetermin altid har versionsnummer 1. Hvis der kommer opdaterende udmeldinger vil de få fortløbende, højere versionsnumre. Posterne i udmeldingen er markeret for, hvilken version de senest er rettet i, og om der evt. er sket sletninger i forhold til en af de andre udmeldingsversioner. Formålet er, at institutionen til enhver tid kan hente den udmelding med det højeste versionsnummer, og bruge den til at opdatere sit system med, uanset hvilket versionsnummer, der blev hentet sidst. Dette system er uddybende beskrevet i afsnit Versionering af udmeldte data. Når en udmelding foreligger, klar til afhentning, i basisversion eller opdateret version, adviseres institutionen med en . Endvidere er det i prøvekalenderen angivet, hvornår udmeldingens basisversion foreligger, så det lokale studieadministrative system kan også initiere afhentning af den på den basis. Kendte udmeldinger fra XPRS-systemet: Prøvekalender Udtræk af prøvefag Censorautorisationer Tidsafhængig, indgående censurplan Tidsuafhængig, indgående censurplan Tidsafhængig, udgående censurplan Tidsuafhængig, udgående censurplan " # $ Ad hoc dataudvekslinger er ikke obligatoriske, men kan foretages på initiativ af institutionen når der er behov. Kendte ad hoc data fra XPRS: Diverse koder (Uddannelsesmodel udmeldes fra CØSA) Status på indberetninger Kopi af afleveret indberetning Liste over indberettede censorer Resultat af kontrol af prøveplan (i lev. 2) Censurkapacitetsoplysninger (i lev. 2) Hent erstatningscensor Forespørgsel på indmeldt censur (i lev. 3) Forespørgsel, der giver liste over uprioriterede censorer (hvor man kan vælge) (i lev. 3) BAF V21 4

11 ! " [TBD: De præcise programnavne på web-services meddeles senere] Navnene på udvekslingstyperne bliver anvendt ved forespørgsel (og svar) på indberetningsstatus. Værdierne (navnene) udmeldes med Diverse koder. Udvekslingstypenavn I/U/A*) Web-service XPRS Version CENKOM I Censorkompetenceindberetning 1 PRØKAL U Prøvekalender 1 LÆRFRI I Lærerfriholdelse 1 ELEPRØ I Elever til prøve 1 PRØPLA I Prøveplan 1 REAPRØPLA-MDT I Realiseret prøveplan - mundtlig 2 REAPRØPLA-SKR I Realiseret prøveplan skriftlig 2 CENPLA-MDT-IND U Censurplan, mundtlig, indgående 1 CENPLA-SKR-IND U Censurplan, skriftlig, indgående 2 CENPLA-MDT-UD U Censurplan, mundtlig, udgående 1 CENPLA-SKR-UD U Censurplan, skriftlig, udgående 2 CENAUT U Censorautoriseringer 1 PRØFAGUDT U Udtræk af prøvefag 1 *) I=Indberetning, U=Udmelding, A=Ad hoc # $" A Diverse Koder 1 A Uddannelsesmodel (udmeldes fra 1 CØSA) A Status på indberetninger 1 A Kopi af indberetning 1 A Hent erstatningscensor 1 A Liste over indberettede censorer 1 A Censurkapacitetsoplysninger 2 (simpel, der kommer en mere avanceret skaleret censurprofil i lev. 3) A Resultat af kontrol af prøveplan 2 A Forespørgsel på indmeldt censur 3 A Forespørgsel på liste over uprioriterede censorer 3 Der benyttes standard web-services ifm dataudvekslingen. BAF V21 5

12 Det har været overvejet at anvende OIOXML til skemaerne, men dette er fravalgt i 1. omgang. Sikkerhedsmæssigt anvendes tildelt brugernavn og password via WS-Security. I 1. version af systemet tildeles ét brugernavn/password pr. institution, i senere versioner af systemet, skal hver decentral bruger, der skal udføre funktioner, der indeholder kommunikation med XPRS, have eget brugernavn. Desuden krypteres forbindelsen med SSL. For tekniske detaljer vedr. kald af XPRS web-services se Vejledning i kald af XPRS Webservices (J.Nr. LIHH050011). % & "' Navn Brug af web-services ved kommunikation med XPRS Journalnummer LIHH BAF V21 6

13 ( )** Arbejdet med eksamens- og prøveplanlægning i samarbejde mellem UVM og institutionerne falder i følgende grupper: Ad hoc udmelding af uddannelsesmodel og diverse koder Prøvekalender Censorkartotek indberetning og autorisering af censorer Lærerfriholdelse Prøveudtræk, baseret på indberetningen Elever til prøve Prøveplanindberetning og censorallokering Indberetning af realiseret prøveplan På tværs af disse opgaver benyttes Diverse understøttende ad hoc services I det følgende beskrives arbejdsområderne med fokus på hvilke dataudvekslinger, der indgår. Generelle forhold for hhv. indberetninger, udmeldinger og ad hoc forespørgsler forudsættes kendt ved læsning af det nedenstående, idet det fx ikke vil blive beskrevet, at institutionen skal huske at tjekke status og eventuelle fejlmeddelelser, der måtte komme ifm. indberetning. Til at understøtte overblikket, kan refereres til nedenstående illustration, som viser et eksempel på begivenhederne i et skoleår med vinter- og sommertermin. BAF V21 7

14 Eksempel på et skoleår Skoleår Censorperiode 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 Udm. prøvekalender Indb. censorkompetencer Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt Indberetning/udmelding til skoleåret Indberetning/udmelding til vintertermin Indberetning/udmelding til sommertermin Tidsfrister for indberetning og udmelding vil variere fra skoleår til skoleår og fra prøveområde til prøveområde. Denne skitse giver kun et overblik over hvordan et skoleår kán forløbe. Der er som eksempel medtaget en vinter- og en sommertermin. Der kan være flere prøveterminer på et skoleår. Prøveterminer kan tidsmæssigt være overlappende. *+"*' ' Dataudvekslinger: Diverse Koder Uddannelsesmodel Visse stamdata er fælles for XPRS og de lokale studieadministrative systemer, og et fælles billede her er en forudsætning for at systemerne kan kommunikere: Diverse Koder og Uddannelsesmodellen skal være overført til institutionerne før samspillet kan begynde. Diverse koder Nogle koder (fx værdisæt for lovlige prøveområder, værdisæt for hvilke eksaminationssprog, XPRS kender, værdisæt for koder til angivelse af særlige behov mm) er essentielle for at XPRS og de lokale studieadministrative systemer kan kommunikere. BAF V21 8

15 Disse koder kan hentes med ad hoc web-service Diverse Koder, og institutionerne skal hente dem initialt inden man går i gang med at bruge systemerne. Hvis der sker ændringer/tilføjelser i Diverse Koder, vil institutionen blive adviseret med mail om, at der nu er nye data, der skal hentes. Institutionen kan herefter hente et nyt, totalt billede af koder, der anvendes i XPRS-systemet. Det vil være angivet, hvilke koder, der er ændret i forhold til seneste udtræk. Uddannelsesmodel Uddannelsesmodellen beskriver uddannelsernes opbygning, hvilke fag, der er lovlige på de enkelte uddannelser, hvilke prøver, der kan tages under de enkelte fag, samt forskellige oplysninger, der er nødvendige for at styre eksamens- og prøveplanlægning på uddannelserne. Ligeledes indeholder uddannelsesmodellen oplysninger om hvilke fag, der dækkes af hvilke censorkompetencer, samt stamdata om kompetencerne. Benyttelse af data fra uddannelsesmodellen er, ligesom diverse koder, en forudsætning for at XPRS og institutionerne kan lave eksamens- og prøveplanlægning i fællesskab. Den uddannelsesmodel, XPRS benytter, har sit udspring i CØSA-systemet (Centralt Økonomi og StudieAdministrativt system). Der er tilføjet en række prøveadministrationsspecifikke oplysninger i forhold til CØSA. Der planlægges udviklet en særlig web-service, hvorfra institutionerne kan trække uddannelsesmodellen ud fra (minimum) 3 perspektiver.: tilskudsorienteret, eksamensorienteret eller alt. For nærmere detaljer om denne web-service, se dokumentet XPRS Grænseflade mellem XPRS og Lokale studieadministrative systemer vedr. udmelding af prøverelateret uddannelsesmodel., Journalnummer JVO Institutionerne skal hente uddannelsesmodellen initialt inden de går i gang med at bruge systemerne. Hvis der sker ændringer/tilføjelser i uddannelsesmodellen, vil institutionerne blive adviseret med mail om, at der nu er nye data, der skal hentes. Institutionen kan herefter hente et nyt, totalt billede af den uddannelsesmodel, der anvendes i XPRS-systemet. Det vil være angivet, hvilke data, der er ændret i forhold til seneste udtræk.,- Dataudvekslinger Prøvekalender Prøvekalender Prøvekalenderen indeholder tidsangivelse dels for fælles, prøverelaterede begivenheder, dels for planlagte kommunikationer mellem XPRS og de lokale studieadministrative systemer. BAF V21 9

16 Prøvekalenderen indeholder oplysninger om Skoleår benævnelse, start- og slutdato Prøveterminer benævnelse, start- og slutdato Forventede indberetninger (type, startdato for indberetningsperiode, tidsfrist) Udmeldinger, der skal hentes (type, udmeldingsdato, offentliggørelsesdato) Censormøder (datoer, omfattede prøver) Skriftlige prøvedatoer Mundtlige prøveperioder Prøvekalenderen udmeldes på flere niveauer, afhængig af hvor langt ude i fremtiden begivenhederne ligger. Fx udmeldes skoleårsoplysninger flere år frem i tiden, mens skriftlige prøvedatoer ikke udmeldes lige så langt ude i fremtiden. Prøvekalenderudmeldingen fastsættes til 1 gang om året, hvor institutionerne kan hente den på en fastsat dato, men opdateres løbende, i hvilken forbindelse institutionen får mail om, at der ligger en ny, opdateret version klar. Oplysninger om indberetnings- og udmeldingsdatoer er vigtige for de lokale studieadministrative systemers arbejde (som er beskrevet i de følgende afsnit) de angiver hvornår institutionen på eget initiativ skal foretage indberetninger eller hente udmeldinger..) " Dataudvekslinger Censorindberetning Status på indberettede censorer (ad hoc) Censorautorisationsudmelding til hver prøvetermin På et fast tidspunkt hvert år (om efteråret) skal registrering af censorkompetencer fornys. Dette sker ved at institutionerne indberetter censorkandidater til XPRS. UVM autoriserer et udvalg af dem til brug for central censur til hver prøvetermin. Dette sker på baggrund af behovet udledt af prøveplanerne. Udmelding af autoriseringerne sker derfor efter indberetningen af prøveplanerne. På længere sigt vil autorisering muligvis ske (og udmeldes) en gang om året til alle prøveterminer i det pågældende skoleår. Censorkompetenceindberetning Inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist indberetter institutionerne med web-service CensorIndberetning censorkandidater til XPRS. Reglerne for, hvem der skal indberettes er forskellige på de forskellige prøveområder, men for AGYM og EGYM indberetter rektor alle lærere, der efter rektors skøn har den fornødne kompetence iht. gældende regler. De lærere, der indberettes med censorkompetencer, forventes at kunne anvendes af XPRS i hele skoleåret. Eller rettere en såkaldt censorperiode, der ligger lidt forskudt ift. skoleåret.: Hvis skoleåret løber fra 1/8 til 31/7, kan censorperioden typisk forløbe fra 1/9 til 31/8 BAF V21 10

17 dette for at kunne benytte det gamle censorkorps ved sygeeksamen. Censorkandidaterne indberettes med angivelse af diverse stamdataoplysninger og oplysning om de kompetencer, de har den fornødne kompetence i. Kompetencer er samlinger af fag udmeldes med uddannelsesmodellen. En lærer kan fx have censorkompetence i Matematik på stx/hf og det omfatter så Matematik A, B, C på stx og Matematik på hf. Status på indberettede censorer (ad hoc) Med ad hoc forespørgslen Status på indberettede censorer kan institutionen tjekke, hvorledes deres indberetning ser ud efter at den er modtaget i XPRS, ved at få en liste over egne indberettede censorkandidater og indberettede oplysninger på disse. Censorautorisering Når prøveplanen er modtaget til den enkelte prøvetermin påbegynder UVM autoriseringen af censorerne ud fra behovet udledt af prøveplanen. Autorisering sker pr. kompetence og til en given prøvetermin og for en given evalueringsform (mundtlig, skriftlig, studieretningsprojekt). Dvs. en censor kan fx blive autoriseret til sommerterminen for skoleåret 2006/2007 i Skriftlig Matematik på stx/hf. Censorkartoteket i XPRS bygger altovervejende på de institutionsindberettede censorer, men UVM har dog mulighed for at justere korpset bl.a. ved at oprette eksterne censorer i XPRS systemet som supplement. Når autoriseringen er tilendebragt, og udmeldingsdatoen for denne oprinder, kan institutionen hente en liste over de autoriseringer, egne censorkandidater har fået, dvs. en liste over hvilke terminer og hvilke evalueringsformer, de enkelte censorer muligvis vil skulle udføre censorarbejde. Samtidig med at udmeldingen er klar, sendes breve til de berørte skriftlige censorer (de mundtlige får beskeden via de data, deres ansættelsessted har hentet med web-service udmeldingen). Brevene sendes pr. mail (med vedhæftet PDF-dokument) til censors ansættelsessted(er), som forventes at sende dem videre til censor. For eksterne censorer gælder dog, at både de skriftlige og de mundtlige censorer får brev pr. mail fra XPRS om autoriseringen. Løbende opdateringer af forskellig slags Institutionerne skal løbende gennem året sende opdateringer af censorindberetningen til XPRS, hvis lærerne holder op på institutionen, hvis de skifter adresse el. lign. Opdateringen foregår ved indsendelse af en fornyet total censorindberetning. Lærere, der ikke mere er ansat, udelades af denne indberetning, hvorefter XPRS vil sætte en slutdato på dem. Hvis læreren allerede er allokeret til en prøveafholdelse vil opdateringen dog ikke tillades. BAF V21 11

18 Der kan forekomme løbende efterautoriseringer, når behovet for censorer kendes mere nøjagtigt (eller ved frafald), som vil resultere i et brev til skriftlige censorer (og eventuelle mundtlige eksterne censorer), og en fornyet total censorautorisationsudmelding, som berørte institutioner vil blive adviseret om pr. mail. # / Dataudvekslinger Lærerfriholdelse Lærerfriholdelse For hver prøvetermin skal der indberettes oplysninger om lærerfriholdelser oplysningerne indberettes både for lærere, der er censorer og for lærere, der kan blive eksaminatorer. Oplysningerne skal indberettes med web-service Lærerfriholdelser inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist Oplysningerne bruges til at afgøre, hvornår en lærer er ledig til at være censor. Desuden tjekkes det, at eksaminator er fri på dagen for prøven. Hvis oplysningerne ændrer sig, skal institutionerne indberette en ny, total, lærerfriholdelse for alle berørte terminer. %,-0*,-* Dataudvekslinger Indberetning af Elever til prøve Udmelding af prøveudtræk Indberetning af elever til prøve I starten af hver prøvetermin skal institutionerne indberette en liste over alle potentielle prøver for de enkelte elever en bruttoliste. En elev indberettes 1. gang der er en potentiel prøve for eleven. Der indberettes på individniveau, med oplysning om, hvilke prøvehold, de enkelte elever er tilknyttet, samt hvilken prøvehistorik, eleven har, og hvilke fremtidige prøver, han forventes at deltage i. Også hold-oplysninger om tilknyttede lærere indberettes. For almen studieforberedelse (og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)) og for prøveafholdelser med individuelt fagvalg (som fx studieretningsprojektet) gælder specielt, at et prøvehold består af én elev. Dette skyldes at der her er individuelt fagvalg. Oplysningerne skal indberettes med web-service Elever til Prøve inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist. Indtil tidsfristen udløber, kan institutionen fortsat sende opdateringer i form af nye totale indberetninger. Oplysningerne i indberetningen anvendes dels som grundlag for det efterfølgende udtræk, dels som basis for bestilling af opgavesæt (mængder og eventuelle specialversioner af opgaverne). BAF V21 12

19 Udtræk af prøvefag (prioriterede prøveholdslister) Efter at Elever til prøve er modtaget, foretager UVM udtræk af prøvefag, med henblik på at producere prioriterede lister over prøvehold, der skal til prøve. Listerne er individuelle pr. institution, og bygger på samtlige de prøvehold, som institutionen har indberettet i Elever til prøve. I de prioriterede lister angives identifikationen (blot et nummer) på en generel algoritme, som institutionerne skal bruge, når de anvender listen, for at afgøre, hvilke prøver, den enkelte elev skal op til. Algoritmer/metoder, der skal benyttes, er i forvejen beskrevet ( på papir ) til institutionernes systemleverandører, så det udmeldte algoritmenummer henviser alene til disse beskrivelser. For mundtlige prøver med individuelt underfagvalg (almen studieforberedelse og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)), udmelder XPRS hvilken censorkompetence den centralt tildelte censor får (censorfaget) for den pågældende prøve på det pågældende hold (hvor holdet består af én elev). Dette udmeldte censorfag SKAL overholdes, og prøveafholdelser placeres, så hold med samme censorfag ligger i forlængelse af hinanden tidsmæssigt. Som en ekstra service udmelder XPRS desuden for disse prøver et kædenummer, således at institutionen får hjælp til at placere prøveafholdelser med samme censorfag på samme dag(e). For ingen af de øvrige prøver udmeldes forslag til kæder. Også skriftlige prøver er med i prioriteringslisten. Prøveudtrækslisten hentes med web-service Prøveudtræksudmelding på den i prøvekalenderen fastsatte dato. OBS! Oplysningerne må først offentliggøres på den offentliggørelsesdato, der er angivet i prøvekalenderen. Som hovedregel vil der ikke ske opdateringer til prøveudtrækslisten, når den først er udmeldt. Institutionen anvender den hentede prøveudtræksliste sammen med den (uden for XPRSsystemet) beskrevne algoritme til at bestemme elevens prøvefag. Elever, der følger fag på andre institutioner Hvis en elev følger fag på en anden institution end den institution, han er optaget på (efterfølgende kaldt optagsinstitutionen), skal elevens optagsinstitution også indberette oplysninger om potentielle prøver på den anden institution, ligesom det er optagsinstitutionen, der modtager prøveudtrækket for eleven. Optagsinstitutionen har så pligt til at oplyse den anden institution om at/hvis eleven bliver udtrukket til prøve. Herefter overtager prøveafholdende institution administrationen af prøveafholdelsen for eleven (dvs. elevens optagsinstitution skal ikke indberette prøven med prøveplanen). 1,-" Dataudvekslinger BAF V21 13

20 Indberetning af prøveplan Udmelding af tidsafhængig (mundtlig), indgående censurplan Udmelding af tidsuafhængig (skriftlig), indgående censurplan Udmelding af tidsafhængig (mundtlig), udgående censurplan Udmelding af tidsuafhængig (skriftlig), udgående censurplan Hent Erstatningscensor (ad hoc) Ud fra de udmeldte prøveudtræk kan institutionen nu bestemme de enkelte elevers prøver og begynde at udarbejde deres prøveplan for terminen. Indberetning af prøveplan Når institutionen har udarbejdet sin prøveplan (planlagte prøveafholdelser), skal den indmeldes til UVM inden den i prøvekalenderen angivne tidsfrist. Der indberettes på individniveau, med oplysning om, hvilke prøvehold, de enkelte elever er tilknyttet, og hvornår prøverne skal foregå, samt hvem, der er lærere for holdet i hvilke fag. I 1. version af XPRS systemet vil der kun ske en overordnet kontrol af prøveplanens indhold: den fulde kontrol vil blive implementeret i leverance 2. Der vil i version 1 af XPRS blive lavet overordnede kontroller mhp at få en jævn censorbelastning henover perioden, og institutionen kan risikere at få afvist prøveplanen hvis de fx lægger dansk-prøver på dage, hvor der i forvejen er mange danskprøver, ligesom den kan blive afvist p.gr.a mere banale fejl I leverance 2 af XPRS vil der komme yderligere kontrol af prøveplaner både af institutions- og censorforhold, herunder tjek af, om formelle regler som fx placering af prøveafholdelser i sidste eksamensuge er overholdt. Desuden vil blive implementeret mere finkornet censorkapacitetsplanlægning, og man vil kunne hente oplysninger om censurkapacitet (svarende til GIAs restriktionsfil) til brug for placering af prøveafholdelser på dage med god censorkapacitet. Ifm udarbejdelse af prøveplanen på institutionen, skal der sættes kædeidentifikation på prøveafholdelser, der kan have samme censor. Prøveafholdelserne nummereres fortløbende inden for kæderne. XPRS vil så vidt muligt tildele samme censor til begivenhederne i en kæde, men er ikke forpligtet til at bruge kæderne fuldt ud. Kæde-identifikationen tildeles af institutionen. Specielt for mundtlige prøver med individuelt underfagvalg (almen studieforberedelse og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)) gælder, at man skal tildele kædenumre til disse, men det behøver ikke være samme kædenumre som dem, XPRS udmeldte. Det er dog et krav, at censorfaget ikke laves om, og der skal laves (nye) kæder, hvor alle begivenheder i kæden har samme censorfag. BAF V21 14

21 Institutionen kan løbende opdatere den indberettede prøveplan med en ny, total indberetning, indtil tidsfristen udløber. Herefter modtager XPRS IKKE længere opdaterende prøveplaner. Udmelding af censurplan Når UVM har modtaget prøveplanerne, og tidsfristen er udløbet, påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af censurplanen. I denne periode er der generelt lukket for modtagelse af indberetninger. Allokeringsprocessen vil foregå ud fra både pædagogiske og økonomiske hensyn. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning, UVMs tilsynsforpligtelse og udgifter til censorernes eventuelle rejseomkostninger. Når allokeringsarbejdet er tilendebragt, og den udmeldte dato for udmelding af censurplanen oprinder, kan institutionen hente censurplanen. Censurplanen udmeldes i 4 omgange/dele, fordelt på hhv. tidsafhængig (mundtlig) og tidsuafhængig (skriftlig) censur, samt på indgående og udgående censur. Der er tale om 4 forskellige udmeldingstyper, med hver sin udmeldingsdato (som godt kan være sammenfaldende). I leverance 1 understøtter XPRS kun mundtlig censur, skriftlig censur kommer til i leverance 2. Der udmeldes både indgående og udgående censurplaner, dvs. institutionerne modtager dels oplysninger om censorer til egne prøveafholdelser, dels oplysninger om hvilket censurarbejde egne lærer skal foretage. Samtidig med at udmeldingen er klar, sendes breve til de berørte skriftlige censorer (de mundtlige får beskeden via de data, deres ansættelsessted har hentet med web-service udmeldingen). Brevene sendes pr. mail (med vedhæftet PDF-dokument) til censors ansættelsessted(er), som forventes at sende dem videre til censor. For eksterne censorer gælder dog, at både de skriftlige og de mundtlige censorer får brev pr. mail fra XPRS om allokeringerne. Princippet for det videre arbejde er, at ændringer til mundtlig censur klares af institutionerne (dog med hjælp fra XPRS til at finde ny censor), mens ændringer til skriftlig censur skal gå via UVM. Ændringer til skriftlig censur implementeres i leverance 2 af XPRS. Hent mundtlig erstatningscensor Såfremt en mundtlig censor må melde forfald, skal hans hjeminstitution kontakte den prøveafholdende institution og oplyse dette. Prøveafholdende institution har således opgaven med at finde en ny censor. Hvis prøveafholdende institution af anden grund bliver BAF V21 15

22 nødt til at flytte prøveafholdelsen og den tildelte censor ikke kan på den nye dato, skal prøveafholdende institution ligeledes via XPRS finde en ny censor. Da prøveafholdelserne skal tildeles en tilfældig UVM autoriseret censor, skal institutionerne benytte ad hoc web-service Hent mundtlig erstatningscensor til at finde en ny censor. Web-servicen kaldes med identifikation af den prøveafholdelse, der ønskes ny censor til, og XPRS returnerer en erstatningscensor. Prøveafholdende institution skal selv tage kontakt til erstatningscensoren og aftale detaljerne. Er der tale om en kæde af prøveafholdelser, der skal have ny censor, hentes en censor til den første prøveafholdelse på en dag, og man aftaler mundtligt med censor, at han tager resten af prøverne i kæden for samme dag med: oplysningerne herom indberettes til UVM i den realiserede prøveplan. UVM skal således ikke have besked om alle ændringer til den mundtlige prøveplan de samles op i Realiserede Prøveplaner. For skriftlig censur er sagen en anden: her skal det hele igennem UVM. [TBD: Dette vil blive beskrevet for leverance 2 af XPRS] Ændringer til mundtlig censurplan udmeldes IKKE til institutionerne eller de berørte censorer, men det gør ændringer af skriftlig censur. [TBD: Dette vil blive beskrevet for leverance 2 af XPRS] 2 - Dataudvekslinger Indberetning af realiseret prøveplan tidafhængig Indberetning af realiseret prøveplan - tidsuafhængig Når prøverne er gennemført, skal den realiserede prøveplan indberettes. Heri fortælles, hvordan det hele endte: hvilke prøver blev afholdt, hvilke elever var oppe og hvilke lærer og censorer deltog i prøven. Det gælder både mundtlige og skriftlige prøver. Dog indberettes realiseret prøveplan ad 2 omgange: først skriftlig, senere mundtlig. Indberetnignerne har hver deres indberetningstype og hver deres tidsfrist i prøvekalenderen. Det er vigtigt, at den skriftlige realiserede prøveplan indberettes hurtigt, da den danner grundlag for honorering af de skriftlige censorer. Selve honoreringen sker via et lønsystem og altså uden for XPRS. Der indberettes i et format svarende til prøveplanen. UVM anvender den realiserede prøveplan til flere formål: Sammenligning med prøveplanen for at tjekke ændringer i forhold til denne, med henblik på at identificere og undersøge forskelle Basis for honorering af skriftlige censorer, da man her kan se, hvor mange opgaverbesvarelser af forskellig slags, de enkelte censorer har bedømt. Verificering af mundtlige censorers rejseafregning. BAF V21 16

23 Der kan foretages løbende opdateringer af den indberettede realiserede prøveplan, indtil tidsfristen som angivet i prøvekalenderen er nået. Dette foregår ved en fornyet, total indberetning. 3 4-"" Dataudvekslinger Indberetningsstatus (ad hoc) Kopi af indberetning (ad hoc) XPRS systemet indeholder nogle understøttende ad hoc services, der anvendes løbende mange steder i processen. Indberetningsstatus Indberetningsstatus web-servicen kan anvendes til at spørge om status på en eller flere af institutionens indberetninger, samt til at hente eventuelle fejlmeddelelser, der stammer fra indberetningen. Det er NØDVENDIGT at bruge denne funktion til at finde ud af, hvordan det er gået med indberetningerne, da fejltilbagemeldinger gives asynkront (men dog også pr. mail til institutionen). Kopi af indberetning Kopi af indberetning web-service kan anvendes til at tjekke, hvordan en indberetning er gemt i UVMs system (kopi af det indsendte XML-dokument). Diverse mails Derudover sender XPRS diverse mails for at gøre institutionen opmærksom på: Indberetningstidsfristen er overskredet, og den forventede indberetning er ikke modtaget (eller er fejlbehæftet) Det er tid for indberetning (adviseringsmail) Indberetning er valideret, og der er/er ikke fundet fejl. Der ligger en udmelding af type xx klar til afhentning Der ligger en opdaterende udmelding af type xx klar til afhentning Se i øvrigt kapitel 6, Breve og mails fra XPRS BAF V21 17

24 0 5 #% Indberetninger foretages på initiativ af institutionen, og skal ske i den periode, der er angivet i den udmeldte prøvekalender. Indberetninger skal altid foretages af hovedinstitutionen (den juridiske enhed), og som hovedregel angives ikke afdelingsspecifikke oplysninger i indberetningerne. Hver indberetningstype afleveres ved kald af den web-service, der svarer til indberetningen (en indberetningstype en web-service). & Når indberetninger afleveres, kvitteres med et identifikationsnummer på indberetningen. Der gives ikke umiddelbart valideringsfeedback. Institutionen kan så efterfølgende forespørge på status på indberetningen ved at anvende Ad hoc web-servicen Indberetningsstatus (se 5.3 Status på indberetninger), som kan oplyse status på indberetningen og give eventuelle fejlmeddelelser. ' Indberetninger forventes foretaget således 1. I indberetningsperioden (dvs. mellem indberetningsstartdato og tidsfristen for indberetningen, som udmeldt med prøvekalenderen) kalder det lokale studieadministrative system den relevante XPRS web-service med en udfyldt indberetning iht. de publicerede skemaer. 2. XPRS systemet svarer tilbage med et XPRS-referencenummer for indberetningen 3. Når XPRS har valideret indberetningen, sender den en mail til institutionen med information om eventuelle fundne fejl i indberetningen 4. Til enhver tid efter punkt 2 kan institutionen forespørge på status på indberetningen ved hjælp af den dertil indrettede web-service (se 5.3 Status på indberetninger). Ved opdatering af tidligere foretagne indberetninger er fremgangsmåden præcis den samme. Der indberettes altid med reference til den forventede indberetningstidsfrist, som angivet i prøvekalenderudmeldingen. BAF V21 18

25 OBS! Som en undtagelse, kan censorkompetenceindberetningen og lærerfriholdelsesindberetningen genindberettes efter tidsfristen for at modtage ændringer til censorkompetencer, bestand og rådighedstid over lærerne. " (# Totale indberetninger Alle indberetninger skal være totale dvs. omfatte ALLE data, der er relevante for den pågældende indberetningsdato. Dvs. ALLE censorer, der skal stilles til rådighed i et skoleår, HELE prøveplanen etc. Dette gælder også, når der skal rettes fejl i en tidligere foretaget indberetning. Sletning af oplysninger Måden man oplyser UVM om, at en tidligere indberettet oplysning ikke længere er relevant, er ved at udelade den i en fornyet total indberetning. Rykning Ved manglende forventet indberetning fra en institution, sender XPRS en rykkermail til denne. Se afsnit 6 Breve og mails fra XPRS. ) * # $ Indberetningernes forespørgselsskemaer (datafelterne i selve afleveringen af indberetningen) er forskellige: dog er der en del fælles felter. Ligeledes er tilbagemeldingen i tilfælde af fejl overordnet struktureret på samme måde. I de følgende afsnit er beskrevet Indberetningsinformation - Header for alle indberetninger Indberetningsreply format for kvittering ved aflevering af indberetning Fejlhåndtering for indberetninger generelt. + *,# For alle typer indberetninger skal oplysningerne i datatypen IndberetningsInformation, som beskrevet i nedenstående skema, medtages. Denne datatype indgår som en del af alle indberetningsskemaer. Den er beskrevet detaljeret nedenfor, en gang for alle. Nogle indberetninger skal foretages i tilknytning til en prøvetermin (elever til prøve, prøveplaner), mens andre skal foretages i tilknytning til et skoleår (censorkompetencer). Det fremgår af den udmeldte prøvekalender (og de udmeldte koder for udvekslingstyper), hvorledes tilknytningen er for den enkelte indberetning. Denne tilknytning skal gengives i indberetningsheaderen, ved at man undlader at udfylde prøveterminen der, hvor den ikke er relevant. BAF V21 19

26 - *,# IndberetningsInformationsType Institutionsnummer integer(6) 6-cifrede, DS-institutionsnummer for indberettende institution. Det er ALTID hovedinstitutionen (den juridiske enhed), der indberetter. Proeveomraade string(10) Værdisæt : Udmeldt fra UVM med Diverse Koder. (AGYM for stx og hf, EGYM for hhx og htx). Der indberettes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere indberetninger fra en institution. Skoleaar string(20) Det skoleår indberetningen gælder for, og som indberetningstidsfristen ligger i. Værdisæt er udmeldt med prøvekalenderen. Proevetermin string(20) Hvis indberetningen er en indberetning til en prøvetermin, angives denne. Pt. er det kun censorindberetningen der ikke er en terminsindberetning. Værdisæt er udmeldt med prøvekalenderen. Indberetningstidsfrist date Den tidsfrist, UVM har ønsket indberetningen på, som udmeldt med Prøvekalender. Krævet for alle indberetninger. Censorkompetence-indberetningen vil formentlig blive BAF V21 20

27 IndberetningsInformationsType krævet en gang pr. skoleår, de øvrige indberetninger en gang pr. prøvetermin. EksternReference string(20) En hvilken som helst reference, som er entydig for den indberettende institution og prøveområde. Kan anvendes, når indberetningen er valideret, til at forespørge på den. Hvis man vil forespørge FØR indberetningen er valideret skal man benytte den XPRS-reference, der returneres ved aflevering af indberetningen. KopiMailadresse string(100) Mailadresse på person, der skal modtage resultatet af indberetningsvalideringen, såfremt andre end institutionens hovedmailadresse skal modtage dette. Hvis angivet, skal der være tale om en valid mailadresse.. * /, For alle indberetninger gælder, at svaret på requesten er ens: der returneres et XPRSreferencenummer for indberetningen, som er det nummer, der skal anvendes ved senere forespørgsler på indberetningen. 0 * /, XprsReference integer(14) XPRS-referencenummer på den netop afleverede *'#% indberetning. Identificerer entydigt indberetningen i XPRS-systemet, og anvendes ved forespørgsler på den afleverede indberetnings status i XPRS-systemet. Efter at indberetningen er afleveret, og XPRS-referencenummeret returneret til den kaldende institution, vil XPRS gå i gang med at validere den modtagne indberetning. XPRS sender en mail til institutionen, når indberetningen er valideret, med information om status og eventuelle fundne fejl. De samme oplysninger kan til enhver tid hentes med webservice Indberetningsstatus se kapitel 5.3 Status på indberetninger - således at udvikleren af det lokale studieadministrative system evt. selv kan polle efter oplysningen. BAF V21 21

28 Hele indberetningen afvises, hvis der findes en eller flere fejl. Kun fejlfri indberetninger indlæses i XPRS. Hvis institutionen modtager en fejlmeddelelse, skal denne rettes og en total indberetning foretages igen. Der er en række ting der kontrolleres ved alle indberetninger, fx: Der skal være åbent for indberetningen, dvs indberetningen skal ske i den udmeldte indberetningsperiode (dog kan censorkompetenceindberetningsopdateringer og lærerfriholdelsesopdateringer ske efter tidsfristen) Den indberettende institution skal være godkendt på det prøveområde der indberettes for, og den bruger der indberetter skal matche institutionen der indberettes for. Herudover vil der være en række kontroller som er individuelle for den enkelte indberetningstype. For en fuld beskrivelse af både de generelle kontroller og de indberetningstype specifikke kontroller henvises til kapitel 8 Bilag 2: Liste over fejltyper for de enkelte indberetninger. BAF V21 22

29 .'" Med censorkompetenceindberetningen indberettes mulige censorkandidater fra institutionerne til UVM. Censorkompetenceindberetningen indeholder stamdata om institutionernes lærere, samt oplysninger om hvilke kompetencer den enkelte lærer besidder (og stiller til rådighed som censor). % Der stilles typisk krav fra UVM s side om én indberetning til hvert skoleår. Hvornår indberetningen skal foreligge fastsættes individuelt pr. skoleår og kan være forskelligt for de enkelte prøveområder. Med prøvekalenderen udmeldes tidsfrist for hvornår indberetningen skal ske. Herudover skal institutionerne på egen foranledning indberette løbende, således at UVM s register er ajourført med ændringer. Løbende indberetninger sker med angivelse af samme tidsfrist, men kan godt ske EFTER denne (dette er en undtagelse for censorkompetenceindberetningen). Der er forskellige regler inden for de enkelte prøveområder mht. frivillighed i indberetningen. På nogle prøveområder har alle lærere pligt til at være censor, på andre prøveområder kan læreren selv bestemme om han/hun ønsker at blive indstillet som censor. Nedenstående oversigt viser reglerne for de enkelte prøveområder: Prøveområde Alment gymnasium Erhvervsgymnasium Regel Ingen frivillighed, alle skal påtage sig censorarbejde, hvis de indberettes af rektor. Alle lærere er forpligtet til at være mundtlig censor, mens de bliver spurgt om de ønsker at være skriftlig censor. Såfremt rektor skønner at den fornødne kompetence er tilstede og læreren har lyst til at være censor. Uanset om der er frivillighed i indberetningen eller ej, så er det institutionen der indestår for lærernes kompetencer. Der skal derfor kun indberettes de lærere der er egnet til og opfylder kravene til indstilling som censor. Hvis en lærer er ansat på flere institutioner, skal alle institutioner indberette læreren. Hver institution skal indberette ham med de kompetencer som insitutionslederen kan stå inde for. Herudover skal følgende bemærkes : Der skal kun indberettes til kompetencer der i uddannelsesmodellen er markeret som ønskede (censorindberetning er true for den pågældende kompetence), BAF V21 23

30 / # Indberetningen er total, dvs. den overskriver tidligere censorkompetenceindberetninger fra institutionen og prøveområdet fra samme censorperiode, både hvad angår oprettelser, opdateringer og sletninger. Dette betyder bl.a. at: Hvis en censor ikke mere er relevant, skal institutionen foretage en indberetning uden denne censor i. Hvis en censors kompetence ikke mere er relevant, skal institutionen foretage en indberetning uden denne censorkompetence i. Det er altså til enhver indberetning her-og-nu billedet, der skal indberettes. Der kan genindberettes løbende, og som en undtagelse for denne indberetning, også efter tidsfristen er nået. *'# Hele indberetningen afvises, hvis der findes en eller flere fejl. Kun fejlfri indberetninger indlæses i XPRS. Hvis institutionen modtager en fejlmeddelelse, skal fejlen rettes og en total indberetning foretages igen. Der er en række ting, der kontrolleres ved censorkompetenceindberetningen, fx: Hvis en censor er blevet autoriseret af UVM og dernæst allokeret som censor til bestemte prøveafholdelser, kan denne lærer ikke udgå af indberetninger før disse prøveafholdelser er overstået eller en anden censor tilknyttet i XPRS. I dette tilfælde skal institutionen kontakte UVM og aftale nærmere. I XPRS har UVM mulighed for at markere en lærer som Permanent udgået. Hvis denne markering er sat i XPRS, og læreren forsøges indberettet igen vil indberetningen blive afvist. For en fuld beskrivelse af både de generelle kontroller og de indberetningstype specifikke kontroller henvises til 8 Bilag 2: Liste over fejltyper for de enkelte indberetninger. " 1 # For hver censor indberettes: Identifikation: CPR-nummer Stamoplysninger: Navn, telefonnummer, , adresse Kompetencer: Kompetencenavn, Alternativt Censursprog Ansættelse: Ansættelsesgrad, Initialer Bank- og skatteoplysninger: Bankreg.nummer, Bankkontonummer, Træk% Særlige markeringer: KunKorteRejser, SendTilPrivatAdresse (true/false) Se detaljer i de næste afsnit. BAF V21 24

31 Censorperioden er en periode, som er defineret af UVM. UVM knytter en censorperiode til hver indberetningstidsfrist (typisk knyttet til hvert skoleår). Censorperioden angiver den gyldighedsperiode, der gælder for de indberettede kompetencer. En indberettet censorkompetence vil derfor altid få start-gyldighedsdato lig startdatoen for den pågældende censorperiode, og slutdato lig slutdato for den pågældende censorperiode. Fjernes censorkompetencen fra indberetningen, sætter XPRS slutdato for gyldigheden af kompetencen til den dato, kompetencen fjernes. Kompetencerne defineres ligeledes af UVM, og udmeldes som en del af uddannelsesmodellen. Kompetencerne grupperer fagene, således at når en censor indberettes med en kompetence, kan han benyttes til de fag som denne kompetence dækker. ) * 2 $ XML-skemaet for censorkompetenceindberetningen forefindes i filen CensorIndberetning.xsd se denne. Eksakte feltbeskrivelser i næste afsnit (3.2.7 Feltbeskrivelser for censorindberetningen) + * CensorindberetningType IndberetningsInformation IndberetningsInformationType Overordnede oplysninger om indberetningen. Se generel beskrivelse i afsnit Format for IndberetningsInformation header til alle indberetninger. Censor IndberettetCensortype 0 eller flere forekomster. Én forekomst for hver censor, der indberettes kompetencer for. Se beskrivelse nedenfor IndberettetCensortype Persondata PersondataType Præcis én forekomst. Personoplysninger for censor. TelefonNummer string(50) Censors private telefonnr Adresse string(100) Censors private -adresse Adresse Adressetype Præcis én forekomst. BAF V21 25

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Administrativ prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Administrativ prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser 2. september Skoleår CensorKompetence - mulighed for indstilling af skriftlige censorer til alle terminer (-, - samt SRP- og SSO) 28. september 30. september 1. oktober 5. oktober 8. oktober 10. oktober

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

10 klasse på erhvervsskolerne

10 klasse på erhvervsskolerne 10 klasse på erhvervsskolerne Administrationen i EASY Maj-Britt Grønninger Marts 2015 Agenda Sammensætning af 10 klasse Grundlag for oprettelse i Easy Skoleforløb Hold Elever Bevis - 10 klasse og grundforløb

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12 Versionsbrev LUDUS version 1.43.1 Den 22. maj 2012 J.nr. 4004-V0914-12-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber Notat 12.09.08 -/- Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 5 Skift af skolenummer, DS-nummer, IP-adresser, smemo og Oracle SID på en skoles EASY-A-system www.admsys.uni-c.dk UNI C Indledning...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere