&'()* +,+,, $#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&'()* +,+,, +-++ 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,"

Transkript

1 &'()* +,+,, +-++.# '/ 0# $#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,!"#"$%!"#"

2 Revisionsforløb Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af Oprettet overordnede beskrivelser lagt ind. BAF Følgende beskrevet i detaljer: BAF Generelle felter i indberetninger Indberetningsreply Censorkompetenceindberetning Rettet detaljer i censorindberetningen: fjernet feltet BAF prioritet for kompetencer Tilføjet Censorliste-forespørgsel og svar BAF Rettelser ifm review BAF Rettelser ifm BGJ-review og efter brugermøde BAF Lille rettelse i censorliste-reply BAF Review-version. BAF Kapitel 2.1, 2.2, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 6 er klar til review Intern review version for kapitlerne 2.1, 2.2, 3.6, BAF 4.1, 4.2, 4.3, Rettet som følge af internt review BAF Review-version til UVM for kapitlerne 2.1, 2.2, BAF 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, officielle version (kapitel 2.1, 2.2, 3.6, 4.1, 4.2, BAF 4.3, 6) Tilføjet flere alternative censursprog adresser er 256 lange BAF Der er tale om valg fra uprioriterede lister og ikke BAF prioriterede Kompetencer er mandatory i BAF censorkompetenceindberetning (og i censorlistgerequest) Der skal altid indberettes til en tidsfrist, ikke til en termin Præciseringer og rettelser efter møde med BAF repræsentanter fra EASY og SIS Detaljeret beskrivelse af lærerfriholdelser og BGJ elevindberetninger Opdateret med endelige datatyper for censorkompetenceindberetning. NB: XML-bilag ikke opdateret Detaljering af censorkompetence indberetning. BGJ Tilføjelser og redigeringer i hele dokumentet mhp. fornyet udsendelse af dokumentet BGJ/BAF BAF V21 i

3 Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af 7/ Rettelser efter internt review BGJ/BAF 14/ Banale, formatmæssige track changes fjernet BGJ/BAF 24/ Rettelser efter ekstra spørgsmål til Søren 27/ Godkendt version. BGJ/BAF BAF V21 ii

4 1. INTRODUKTION TIL EKSTERNE GRÆNSEFLADER Kontekst Overordnet beskrivelse Oversigt over navne på udvekslingstyper og navne på korresponderende web-services Tekniske principper Referencer og baggrundsmateriale BENYTTELSE AF DATAUDVEKSLINGERNE ÅRETS GANG Ad hoc udmelding af uddannelsesmodel og diverse koder Prøvekalender Censorkartotek indberetning og autorisering af censorer Lærerfriholdelse Prøveudtræk, baseret på Elever til Prøve Prøveplanindberetning og censorallokering Indberetning af realiseret prøveplan Diverse understøttende ad hoc services INDBERETNINGER, INDHOLD OG STRUKTUR Fælles for alle indberetninger Censorkompetencer Lærerfriholdelse Elever til prøve Prøveplan Realiseret prøveplan tidsafhængig og tidsuafhængig...55 BAF V21 iii

5 4. UDMELDINGER Fælles for alle udmeldinger Prøvekalender Udtræk af prøvefag Censorallokering tidsafhængig og tidsuafhængig, indgående og udgående Censorautoriseringer AD HOC FORESPØRGSLER Fælles for alle ad hoc forespørgsler Status på indberettede censorer Status på indberetninger Kopi af indberetning Hent (mundtlig) erstatningscensor Diverse koder Uddannelsesmodel Resultat af kontrol af prøveplan Censurkapacitetsoplysninger (hvilke dage er der ledige censorer til hvilke fag) Forespørgsel på indmeldt censur Forespørgsel, der giver liste over uprioriterede censorer BREVE OG MAILS FRA XPRS Oversigt over breve og mails fra XPRS-systemet Principper BILAG 1: XML-DOKUMENTER Fælles koder Fælles koder for prøveplanskemaer BAF V21 iv

6 7.3 Fælles koder for allokeringsskemaer Censorkompetenceindberetning Lærerfriholdelsesindberetning Elever til prøve indberetning Prøveplanindberetning Realiseret Prøveplan indberetning PrøvekalenderUdmelding CensorautoriseringUdmelding PrøveudtrækUdmelding CensorAutoriseringUdmelding IndberetningsStatus Kopi af indberetning CensorListe Hent erstatningscensor Diverse koder BILAG 2: LISTE OVER FEJLTYPER FOR DE ENKELTE INDBERETNINGER 139 BAF V21 v

7 Dette dokument beskriver de systemmæssige grænseflader mellem XPRS-systemet og de lokale studieadministrative systemer i forbindelse med eksamens- og prøveplanlægningen. I de første versioner af XPRS (som dækker de funktioner, der skal anvendes af AGYM og EGYM) sker dataudveksling udelukkende via web-services. I senere versioner af XPRS planlægges også implementeret en portal, hvor de samme funktioner/dataudvekslinger kan foretages via web-formularer, og hvor det er muligt at downloade oplysningerne i XML-filer Dette dokument beskriver de systemmæssige grænseflader for web-service funktionerne og deres indhold. Kald af web-services og teknikken omkring dette er beskrevet i Brug af web-services ved kommunikation med XPRS (LIHH050011). Breve (autoriserings- og allokeringsbreve) og mails, der sendes fra XPRS til institutionerne, er ikke beskrevet i detaljer i dette dokument. De er dog overordnet omtalt i kapitel 6 Breve og mails fra XPRS, da de ikke som sådan kan karakteriseres som en systemmæssig grænseflade. Alle dataudvekslinger til leverance 1 af XPRS beskrives i denne version af dokumentet. Herudover er nogle få af dataudvekslingerne til version 2 og 3 medtaget nu, mens den øvrige del af dataudvekslingerne først vil blive detaljeret beskrevet i en senere version af dokumentet. De dataudekslinger, der ikke beskrives detaljeret i denne omgang er: Adhoc servicen: Censurkapacitetsoplysninger. Oplysningerne svarer i store træk til GIAs tidligere restriktionsfil, og tænkes anvendt ved udarbejdelse af prøveplaner. Faciliteter til kontrol af prøveplaner mm implementeres med leverance 2. Ad hoc servicen: Resultat af kontrol af prøveplan. Faciliteter til kontrol af prøveplaner implementeres med leverance 2. Ad hoc servicen: Indmeldt censur. Denne service er ikke relevant for AGYM og EGYM. Faciliteten implementeres med leverance 3. Ad hoc servicen: Liste over uprioriterede censorer. Denne service er ikke relevant for AGYM og EGYM. Faciliteten implementeres med leverance 3. BAF V21 1

8 XPRS kommunikerer med institutioner, ikke direkte med de enkelte censorer (undtagen eksterne censorer, der ikke er tilknyttet en institution). XPRS kommunikerer altid med hovedinstitutionerne (de juridiske enheder), og som hovedregel udveksles ikke detaljer om hvilken afdelinger, begivenheder foregår på, eller censorerne er ansat på. Det forventes de juridiske enheder selv at holde styr på i eget system. Både indberetninger og udmeldinger er totale, dvs. systemet opererer ikke med supplerende indberetninger eller udmeldinger. Al dataudveksling sker på institutionens initiativ, dvs. det er institutionen, der initierer både indberetninger, hent af udmeldinger og foretagelse af ad hoc forespørgsler. Dataudvekslingerne, der anvendes ifm. eksamens- og prøveplanlægning, falder i 3 kategorier: Indberetninger (som institutionen forventes at indberette på faste tidspunkter, samt ved ændringer) Udmeldinger (som institutionen forventes at hente på fast tidspunkt/efter advisering) Ad hoc (forespørgsler, der bruges ad hoc, når behovet opstår på institutionen (ikkeobligatoriske)) Fastsatte datoer for indberetninger og udmeldinger udmeldes med udmeldingen Prøvekalender. Ad hoc forespørgler er i sagens natur hverken datosatte eller obligatoriske. Indberetninger er krævede dataindberetninger til ministeriet. Der SKAL indberettes inden en given dato (tidsfrist), ellers rykkes der. Ultimativt vil der ikke blive taget hensyn til institutionens data i det videre forløb. Afholdelse af prøver er under alle omstændigheder institutionernes ansvar. Indberetning sker på initiativ af den enkelte institution, som via web-service sender sine data til XPRS-systemet. Indberetninger accepteres kun inden for en angivet periode (indberetningsperioden) for hver indberetning. Dog accepteres opdateringer til censorkompetenceindberetningen og lærerfriholdelser til enhver tid (undtagen i en kort periode ifm. censorallokeringsarbejdet). BAF V21 2

9 Indberetningstidsfrister og indberetningsperioder (fra og med indberetningsstartdato til og med tidsfristdatoen) udmeldes til institutionen i forbindelse med udmelding af prøvekalender. Indberetningerne kan fremsendes flere gange i indberetningsperioden: en fornyet indberetning, identificeret ved den kalendersatte indberetningsdato, overskriver den gamle indberetning. Specielt for censorkompetenceindberetninger og lærerfriholdelsesindberetninger gælder, at de kan fremsendes uopfordret over hele året med adresseændringer etc. Kendte indberetninger i XPRS-systemet: Indberetning af censorkompetencer Indberetning af lærerfriholdelser Indberetning af elever til prøve Indberetning af prøveplaner Indberetning af realiserede prøveplaner Der indberettes altid totalt (fx hele censorregisteret hver gang også når der er tale om at rette fejl), og altid pr. prøveområde (pr. institution). Det er altid hovedinstitutionen (den juridiske enhed), der indberetter, og dette sker UDEN angivelse af, hvilke afdelinger, de forskellige data gælder for. Der indberettes også altid til en given tidsfrist (som er udmeldt med prøvekalenderen). Hvis en institution ikke har noget at indberette til en given tidsfrist, skal der sendes en tom indberetning til XPRS.! Udmeldinger er data, som UVM stiller til rådighed fra en given dato, og som institutionen forventes at hente via en dertil indrettet web-service. Dvs. data hentes på institutionens initiativ, i og med at det er institutionen, der skal aktivere en web-service, som så leverer data. Udmeldingsdatoer for de enkelte udmeldingstyper udmeldes til institutionen i forbindelse med udmelding af prøvekalender. Opdaterende udmeldinger kan komme på tale: de er så ikke dato-fastsatte i prøvekalenderen. I tilfælde af opdaterende udmeldinger, adviseres institutionerne pr. mail om, at der ligger en opdatering, hvorefter institutionen forventes at hente opdateringen. BAF V21 3

10 Udmeldinger er altid totale, dvs. en ny udmelding for et skoleår eller en prøvetermin erstatter den tilsvarende tidligere udmelding (identificeret ved samme kalenderfastsatte udmeldingsdato). Det gælder også selvom det kun er en enkelt oplysning, der rettes. Udmeldinger er påtrykt et versionsnummer, således at den første udmelding i en prøvetermin altid har versionsnummer 1. Hvis der kommer opdaterende udmeldinger vil de få fortløbende, højere versionsnumre. Posterne i udmeldingen er markeret for, hvilken version de senest er rettet i, og om der evt. er sket sletninger i forhold til en af de andre udmeldingsversioner. Formålet er, at institutionen til enhver tid kan hente den udmelding med det højeste versionsnummer, og bruge den til at opdatere sit system med, uanset hvilket versionsnummer, der blev hentet sidst. Dette system er uddybende beskrevet i afsnit Versionering af udmeldte data. Når en udmelding foreligger, klar til afhentning, i basisversion eller opdateret version, adviseres institutionen med en . Endvidere er det i prøvekalenderen angivet, hvornår udmeldingens basisversion foreligger, så det lokale studieadministrative system kan også initiere afhentning af den på den basis. Kendte udmeldinger fra XPRS-systemet: Prøvekalender Udtræk af prøvefag Censorautorisationer Tidsafhængig, indgående censurplan Tidsuafhængig, indgående censurplan Tidsafhængig, udgående censurplan Tidsuafhængig, udgående censurplan " # $ Ad hoc dataudvekslinger er ikke obligatoriske, men kan foretages på initiativ af institutionen når der er behov. Kendte ad hoc data fra XPRS: Diverse koder (Uddannelsesmodel udmeldes fra CØSA) Status på indberetninger Kopi af afleveret indberetning Liste over indberettede censorer Resultat af kontrol af prøveplan (i lev. 2) Censurkapacitetsoplysninger (i lev. 2) Hent erstatningscensor Forespørgsel på indmeldt censur (i lev. 3) Forespørgsel, der giver liste over uprioriterede censorer (hvor man kan vælge) (i lev. 3) BAF V21 4

11 ! " [TBD: De præcise programnavne på web-services meddeles senere] Navnene på udvekslingstyperne bliver anvendt ved forespørgsel (og svar) på indberetningsstatus. Værdierne (navnene) udmeldes med Diverse koder. Udvekslingstypenavn I/U/A*) Web-service XPRS Version CENKOM I Censorkompetenceindberetning 1 PRØKAL U Prøvekalender 1 LÆRFRI I Lærerfriholdelse 1 ELEPRØ I Elever til prøve 1 PRØPLA I Prøveplan 1 REAPRØPLA-MDT I Realiseret prøveplan - mundtlig 2 REAPRØPLA-SKR I Realiseret prøveplan skriftlig 2 CENPLA-MDT-IND U Censurplan, mundtlig, indgående 1 CENPLA-SKR-IND U Censurplan, skriftlig, indgående 2 CENPLA-MDT-UD U Censurplan, mundtlig, udgående 1 CENPLA-SKR-UD U Censurplan, skriftlig, udgående 2 CENAUT U Censorautoriseringer 1 PRØFAGUDT U Udtræk af prøvefag 1 *) I=Indberetning, U=Udmelding, A=Ad hoc # $" A Diverse Koder 1 A Uddannelsesmodel (udmeldes fra 1 CØSA) A Status på indberetninger 1 A Kopi af indberetning 1 A Hent erstatningscensor 1 A Liste over indberettede censorer 1 A Censurkapacitetsoplysninger 2 (simpel, der kommer en mere avanceret skaleret censurprofil i lev. 3) A Resultat af kontrol af prøveplan 2 A Forespørgsel på indmeldt censur 3 A Forespørgsel på liste over uprioriterede censorer 3 Der benyttes standard web-services ifm dataudvekslingen. BAF V21 5

12 Det har været overvejet at anvende OIOXML til skemaerne, men dette er fravalgt i 1. omgang. Sikkerhedsmæssigt anvendes tildelt brugernavn og password via WS-Security. I 1. version af systemet tildeles ét brugernavn/password pr. institution, i senere versioner af systemet, skal hver decentral bruger, der skal udføre funktioner, der indeholder kommunikation med XPRS, have eget brugernavn. Desuden krypteres forbindelsen med SSL. For tekniske detaljer vedr. kald af XPRS web-services se Vejledning i kald af XPRS Webservices (J.Nr. LIHH050011). % & "' Navn Brug af web-services ved kommunikation med XPRS Journalnummer LIHH BAF V21 6

13 ( )** Arbejdet med eksamens- og prøveplanlægning i samarbejde mellem UVM og institutionerne falder i følgende grupper: Ad hoc udmelding af uddannelsesmodel og diverse koder Prøvekalender Censorkartotek indberetning og autorisering af censorer Lærerfriholdelse Prøveudtræk, baseret på indberetningen Elever til prøve Prøveplanindberetning og censorallokering Indberetning af realiseret prøveplan På tværs af disse opgaver benyttes Diverse understøttende ad hoc services I det følgende beskrives arbejdsområderne med fokus på hvilke dataudvekslinger, der indgår. Generelle forhold for hhv. indberetninger, udmeldinger og ad hoc forespørgsler forudsættes kendt ved læsning af det nedenstående, idet det fx ikke vil blive beskrevet, at institutionen skal huske at tjekke status og eventuelle fejlmeddelelser, der måtte komme ifm. indberetning. Til at understøtte overblikket, kan refereres til nedenstående illustration, som viser et eksempel på begivenhederne i et skoleår med vinter- og sommertermin. BAF V21 7

14 Eksempel på et skoleår Skoleår Censorperiode 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 Udm. prøvekalender Indb. censorkompetencer Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt Indb. elever til prøve Udm. prøvefagsudtræk Indb. lærerfriholdelser Indb. prøveplaner Udm. censorautoriseringer Udm. censurplan, skr Udm. censurplan, mdt Skr. prøver Mdt. prøver Indb. real. prøveplaner, skr Indb. real. prøveplaner, mdt Indberetning/udmelding til skoleåret Indberetning/udmelding til vintertermin Indberetning/udmelding til sommertermin Tidsfrister for indberetning og udmelding vil variere fra skoleår til skoleår og fra prøveområde til prøveområde. Denne skitse giver kun et overblik over hvordan et skoleår kán forløbe. Der er som eksempel medtaget en vinter- og en sommertermin. Der kan være flere prøveterminer på et skoleår. Prøveterminer kan tidsmæssigt være overlappende. *+"*' ' Dataudvekslinger: Diverse Koder Uddannelsesmodel Visse stamdata er fælles for XPRS og de lokale studieadministrative systemer, og et fælles billede her er en forudsætning for at systemerne kan kommunikere: Diverse Koder og Uddannelsesmodellen skal være overført til institutionerne før samspillet kan begynde. Diverse koder Nogle koder (fx værdisæt for lovlige prøveområder, værdisæt for hvilke eksaminationssprog, XPRS kender, værdisæt for koder til angivelse af særlige behov mm) er essentielle for at XPRS og de lokale studieadministrative systemer kan kommunikere. BAF V21 8

15 Disse koder kan hentes med ad hoc web-service Diverse Koder, og institutionerne skal hente dem initialt inden man går i gang med at bruge systemerne. Hvis der sker ændringer/tilføjelser i Diverse Koder, vil institutionen blive adviseret med mail om, at der nu er nye data, der skal hentes. Institutionen kan herefter hente et nyt, totalt billede af koder, der anvendes i XPRS-systemet. Det vil være angivet, hvilke koder, der er ændret i forhold til seneste udtræk. Uddannelsesmodel Uddannelsesmodellen beskriver uddannelsernes opbygning, hvilke fag, der er lovlige på de enkelte uddannelser, hvilke prøver, der kan tages under de enkelte fag, samt forskellige oplysninger, der er nødvendige for at styre eksamens- og prøveplanlægning på uddannelserne. Ligeledes indeholder uddannelsesmodellen oplysninger om hvilke fag, der dækkes af hvilke censorkompetencer, samt stamdata om kompetencerne. Benyttelse af data fra uddannelsesmodellen er, ligesom diverse koder, en forudsætning for at XPRS og institutionerne kan lave eksamens- og prøveplanlægning i fællesskab. Den uddannelsesmodel, XPRS benytter, har sit udspring i CØSA-systemet (Centralt Økonomi og StudieAdministrativt system). Der er tilføjet en række prøveadministrationsspecifikke oplysninger i forhold til CØSA. Der planlægges udviklet en særlig web-service, hvorfra institutionerne kan trække uddannelsesmodellen ud fra (minimum) 3 perspektiver.: tilskudsorienteret, eksamensorienteret eller alt. For nærmere detaljer om denne web-service, se dokumentet XPRS Grænseflade mellem XPRS og Lokale studieadministrative systemer vedr. udmelding af prøverelateret uddannelsesmodel., Journalnummer JVO Institutionerne skal hente uddannelsesmodellen initialt inden de går i gang med at bruge systemerne. Hvis der sker ændringer/tilføjelser i uddannelsesmodellen, vil institutionerne blive adviseret med mail om, at der nu er nye data, der skal hentes. Institutionen kan herefter hente et nyt, totalt billede af den uddannelsesmodel, der anvendes i XPRS-systemet. Det vil være angivet, hvilke data, der er ændret i forhold til seneste udtræk.,- Dataudvekslinger Prøvekalender Prøvekalender Prøvekalenderen indeholder tidsangivelse dels for fælles, prøverelaterede begivenheder, dels for planlagte kommunikationer mellem XPRS og de lokale studieadministrative systemer. BAF V21 9

16 Prøvekalenderen indeholder oplysninger om Skoleår benævnelse, start- og slutdato Prøveterminer benævnelse, start- og slutdato Forventede indberetninger (type, startdato for indberetningsperiode, tidsfrist) Udmeldinger, der skal hentes (type, udmeldingsdato, offentliggørelsesdato) Censormøder (datoer, omfattede prøver) Skriftlige prøvedatoer Mundtlige prøveperioder Prøvekalenderen udmeldes på flere niveauer, afhængig af hvor langt ude i fremtiden begivenhederne ligger. Fx udmeldes skoleårsoplysninger flere år frem i tiden, mens skriftlige prøvedatoer ikke udmeldes lige så langt ude i fremtiden. Prøvekalenderudmeldingen fastsættes til 1 gang om året, hvor institutionerne kan hente den på en fastsat dato, men opdateres løbende, i hvilken forbindelse institutionen får mail om, at der ligger en ny, opdateret version klar. Oplysninger om indberetnings- og udmeldingsdatoer er vigtige for de lokale studieadministrative systemers arbejde (som er beskrevet i de følgende afsnit) de angiver hvornår institutionen på eget initiativ skal foretage indberetninger eller hente udmeldinger..) " Dataudvekslinger Censorindberetning Status på indberettede censorer (ad hoc) Censorautorisationsudmelding til hver prøvetermin På et fast tidspunkt hvert år (om efteråret) skal registrering af censorkompetencer fornys. Dette sker ved at institutionerne indberetter censorkandidater til XPRS. UVM autoriserer et udvalg af dem til brug for central censur til hver prøvetermin. Dette sker på baggrund af behovet udledt af prøveplanerne. Udmelding af autoriseringerne sker derfor efter indberetningen af prøveplanerne. På længere sigt vil autorisering muligvis ske (og udmeldes) en gang om året til alle prøveterminer i det pågældende skoleår. Censorkompetenceindberetning Inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist indberetter institutionerne med web-service CensorIndberetning censorkandidater til XPRS. Reglerne for, hvem der skal indberettes er forskellige på de forskellige prøveområder, men for AGYM og EGYM indberetter rektor alle lærere, der efter rektors skøn har den fornødne kompetence iht. gældende regler. De lærere, der indberettes med censorkompetencer, forventes at kunne anvendes af XPRS i hele skoleåret. Eller rettere en såkaldt censorperiode, der ligger lidt forskudt ift. skoleåret.: Hvis skoleåret løber fra 1/8 til 31/7, kan censorperioden typisk forløbe fra 1/9 til 31/8 BAF V21 10

17 dette for at kunne benytte det gamle censorkorps ved sygeeksamen. Censorkandidaterne indberettes med angivelse af diverse stamdataoplysninger og oplysning om de kompetencer, de har den fornødne kompetence i. Kompetencer er samlinger af fag udmeldes med uddannelsesmodellen. En lærer kan fx have censorkompetence i Matematik på stx/hf og det omfatter så Matematik A, B, C på stx og Matematik på hf. Status på indberettede censorer (ad hoc) Med ad hoc forespørgslen Status på indberettede censorer kan institutionen tjekke, hvorledes deres indberetning ser ud efter at den er modtaget i XPRS, ved at få en liste over egne indberettede censorkandidater og indberettede oplysninger på disse. Censorautorisering Når prøveplanen er modtaget til den enkelte prøvetermin påbegynder UVM autoriseringen af censorerne ud fra behovet udledt af prøveplanen. Autorisering sker pr. kompetence og til en given prøvetermin og for en given evalueringsform (mundtlig, skriftlig, studieretningsprojekt). Dvs. en censor kan fx blive autoriseret til sommerterminen for skoleåret 2006/2007 i Skriftlig Matematik på stx/hf. Censorkartoteket i XPRS bygger altovervejende på de institutionsindberettede censorer, men UVM har dog mulighed for at justere korpset bl.a. ved at oprette eksterne censorer i XPRS systemet som supplement. Når autoriseringen er tilendebragt, og udmeldingsdatoen for denne oprinder, kan institutionen hente en liste over de autoriseringer, egne censorkandidater har fået, dvs. en liste over hvilke terminer og hvilke evalueringsformer, de enkelte censorer muligvis vil skulle udføre censorarbejde. Samtidig med at udmeldingen er klar, sendes breve til de berørte skriftlige censorer (de mundtlige får beskeden via de data, deres ansættelsessted har hentet med web-service udmeldingen). Brevene sendes pr. mail (med vedhæftet PDF-dokument) til censors ansættelsessted(er), som forventes at sende dem videre til censor. For eksterne censorer gælder dog, at både de skriftlige og de mundtlige censorer får brev pr. mail fra XPRS om autoriseringen. Løbende opdateringer af forskellig slags Institutionerne skal løbende gennem året sende opdateringer af censorindberetningen til XPRS, hvis lærerne holder op på institutionen, hvis de skifter adresse el. lign. Opdateringen foregår ved indsendelse af en fornyet total censorindberetning. Lærere, der ikke mere er ansat, udelades af denne indberetning, hvorefter XPRS vil sætte en slutdato på dem. Hvis læreren allerede er allokeret til en prøveafholdelse vil opdateringen dog ikke tillades. BAF V21 11

18 Der kan forekomme løbende efterautoriseringer, når behovet for censorer kendes mere nøjagtigt (eller ved frafald), som vil resultere i et brev til skriftlige censorer (og eventuelle mundtlige eksterne censorer), og en fornyet total censorautorisationsudmelding, som berørte institutioner vil blive adviseret om pr. mail. # / Dataudvekslinger Lærerfriholdelse Lærerfriholdelse For hver prøvetermin skal der indberettes oplysninger om lærerfriholdelser oplysningerne indberettes både for lærere, der er censorer og for lærere, der kan blive eksaminatorer. Oplysningerne skal indberettes med web-service Lærerfriholdelser inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist Oplysningerne bruges til at afgøre, hvornår en lærer er ledig til at være censor. Desuden tjekkes det, at eksaminator er fri på dagen for prøven. Hvis oplysningerne ændrer sig, skal institutionerne indberette en ny, total, lærerfriholdelse for alle berørte terminer. %,-0*,-* Dataudvekslinger Indberetning af Elever til prøve Udmelding af prøveudtræk Indberetning af elever til prøve I starten af hver prøvetermin skal institutionerne indberette en liste over alle potentielle prøver for de enkelte elever en bruttoliste. En elev indberettes 1. gang der er en potentiel prøve for eleven. Der indberettes på individniveau, med oplysning om, hvilke prøvehold, de enkelte elever er tilknyttet, samt hvilken prøvehistorik, eleven har, og hvilke fremtidige prøver, han forventes at deltage i. Også hold-oplysninger om tilknyttede lærere indberettes. For almen studieforberedelse (og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)) og for prøveafholdelser med individuelt fagvalg (som fx studieretningsprojektet) gælder specielt, at et prøvehold består af én elev. Dette skyldes at der her er individuelt fagvalg. Oplysningerne skal indberettes med web-service Elever til Prøve inden den i prøvekalenderen fastsatte tidsfrist. Indtil tidsfristen udløber, kan institutionen fortsat sende opdateringer i form af nye totale indberetninger. Oplysningerne i indberetningen anvendes dels som grundlag for det efterfølgende udtræk, dels som basis for bestilling af opgavesæt (mængder og eventuelle specialversioner af opgaverne). BAF V21 12

19 Udtræk af prøvefag (prioriterede prøveholdslister) Efter at Elever til prøve er modtaget, foretager UVM udtræk af prøvefag, med henblik på at producere prioriterede lister over prøvehold, der skal til prøve. Listerne er individuelle pr. institution, og bygger på samtlige de prøvehold, som institutionen har indberettet i Elever til prøve. I de prioriterede lister angives identifikationen (blot et nummer) på en generel algoritme, som institutionerne skal bruge, når de anvender listen, for at afgøre, hvilke prøver, den enkelte elev skal op til. Algoritmer/metoder, der skal benyttes, er i forvejen beskrevet ( på papir ) til institutionernes systemleverandører, så det udmeldte algoritmenummer henviser alene til disse beskrivelser. For mundtlige prøver med individuelt underfagvalg (almen studieforberedelse og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)), udmelder XPRS hvilken censorkompetence den centralt tildelte censor får (censorfaget) for den pågældende prøve på det pågældende hold (hvor holdet består af én elev). Dette udmeldte censorfag SKAL overholdes, og prøveafholdelser placeres, så hold med samme censorfag ligger i forlængelse af hinanden tidsmæssigt. Som en ekstra service udmelder XPRS desuden for disse prøver et kædenummer, således at institutionen får hjælp til at placere prøveafholdelser med samme censorfag på samme dag(e). For ingen af de øvrige prøver udmeldes forslag til kæder. Også skriftlige prøver er med i prioriteringslisten. Prøveudtrækslisten hentes med web-service Prøveudtræksudmelding på den i prøvekalenderen fastsatte dato. OBS! Oplysningerne må først offentliggøres på den offentliggørelsesdato, der er angivet i prøvekalenderen. Som hovedregel vil der ikke ske opdateringer til prøveudtrækslisten, når den først er udmeldt. Institutionen anvender den hentede prøveudtræksliste sammen med den (uden for XPRSsystemet) beskrevne algoritme til at bestemme elevens prøvefag. Elever, der følger fag på andre institutioner Hvis en elev følger fag på en anden institution end den institution, han er optaget på (efterfølgende kaldt optagsinstitutionen), skal elevens optagsinstitution også indberette oplysninger om potentielle prøver på den anden institution, ligesom det er optagsinstitutionen, der modtager prøveudtrækket for eleven. Optagsinstitutionen har så pligt til at oplyse den anden institution om at/hvis eleven bliver udtrukket til prøve. Herefter overtager prøveafholdende institution administrationen af prøveafholdelsen for eleven (dvs. elevens optagsinstitution skal ikke indberette prøven med prøveplanen). 1,-" Dataudvekslinger BAF V21 13

20 Indberetning af prøveplan Udmelding af tidsafhængig (mundtlig), indgående censurplan Udmelding af tidsuafhængig (skriftlig), indgående censurplan Udmelding af tidsafhængig (mundtlig), udgående censurplan Udmelding af tidsuafhængig (skriftlig), udgående censurplan Hent Erstatningscensor (ad hoc) Ud fra de udmeldte prøveudtræk kan institutionen nu bestemme de enkelte elevers prøver og begynde at udarbejde deres prøveplan for terminen. Indberetning af prøveplan Når institutionen har udarbejdet sin prøveplan (planlagte prøveafholdelser), skal den indmeldes til UVM inden den i prøvekalenderen angivne tidsfrist. Der indberettes på individniveau, med oplysning om, hvilke prøvehold, de enkelte elever er tilknyttet, og hvornår prøverne skal foregå, samt hvem, der er lærere for holdet i hvilke fag. I 1. version af XPRS systemet vil der kun ske en overordnet kontrol af prøveplanens indhold: den fulde kontrol vil blive implementeret i leverance 2. Der vil i version 1 af XPRS blive lavet overordnede kontroller mhp at få en jævn censorbelastning henover perioden, og institutionen kan risikere at få afvist prøveplanen hvis de fx lægger dansk-prøver på dage, hvor der i forvejen er mange danskprøver, ligesom den kan blive afvist p.gr.a mere banale fejl I leverance 2 af XPRS vil der komme yderligere kontrol af prøveplaner både af institutions- og censorforhold, herunder tjek af, om formelle regler som fx placering af prøveafholdelser i sidste eksamensuge er overholdt. Desuden vil blive implementeret mere finkornet censorkapacitetsplanlægning, og man vil kunne hente oplysninger om censurkapacitet (svarende til GIAs restriktionsfil) til brug for placering af prøveafholdelser på dage med god censorkapacitet. Ifm udarbejdelse af prøveplanen på institutionen, skal der sættes kædeidentifikation på prøveafholdelser, der kan have samme censor. Prøveafholdelserne nummereres fortløbende inden for kæderne. XPRS vil så vidt muligt tildele samme censor til begivenhederne i en kæde, men er ikke forpligtet til at bruge kæderne fuldt ud. Kæde-identifikationen tildeles af institutionen. Specielt for mundtlige prøver med individuelt underfagvalg (almen studieforberedelse og tilsvarende (HFernes eksamensprojekt)) gælder, at man skal tildele kædenumre til disse, men det behøver ikke være samme kædenumre som dem, XPRS udmeldte. Det er dog et krav, at censorfaget ikke laves om, og der skal laves (nye) kæder, hvor alle begivenheder i kæden har samme censorfag. BAF V21 14

21 Institutionen kan løbende opdatere den indberettede prøveplan med en ny, total indberetning, indtil tidsfristen udløber. Herefter modtager XPRS IKKE længere opdaterende prøveplaner. Udmelding af censurplan Når UVM har modtaget prøveplanerne, og tidsfristen er udløbet, påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af censurplanen. I denne periode er der generelt lukket for modtagelse af indberetninger. Allokeringsprocessen vil foregå ud fra både pædagogiske og økonomiske hensyn. Der vil blive taget hensyn til geografisk spredning, UVMs tilsynsforpligtelse og udgifter til censorernes eventuelle rejseomkostninger. Når allokeringsarbejdet er tilendebragt, og den udmeldte dato for udmelding af censurplanen oprinder, kan institutionen hente censurplanen. Censurplanen udmeldes i 4 omgange/dele, fordelt på hhv. tidsafhængig (mundtlig) og tidsuafhængig (skriftlig) censur, samt på indgående og udgående censur. Der er tale om 4 forskellige udmeldingstyper, med hver sin udmeldingsdato (som godt kan være sammenfaldende). I leverance 1 understøtter XPRS kun mundtlig censur, skriftlig censur kommer til i leverance 2. Der udmeldes både indgående og udgående censurplaner, dvs. institutionerne modtager dels oplysninger om censorer til egne prøveafholdelser, dels oplysninger om hvilket censurarbejde egne lærer skal foretage. Samtidig med at udmeldingen er klar, sendes breve til de berørte skriftlige censorer (de mundtlige får beskeden via de data, deres ansættelsessted har hentet med web-service udmeldingen). Brevene sendes pr. mail (med vedhæftet PDF-dokument) til censors ansættelsessted(er), som forventes at sende dem videre til censor. For eksterne censorer gælder dog, at både de skriftlige og de mundtlige censorer får brev pr. mail fra XPRS om allokeringerne. Princippet for det videre arbejde er, at ændringer til mundtlig censur klares af institutionerne (dog med hjælp fra XPRS til at finde ny censor), mens ændringer til skriftlig censur skal gå via UVM. Ændringer til skriftlig censur implementeres i leverance 2 af XPRS. Hent mundtlig erstatningscensor Såfremt en mundtlig censor må melde forfald, skal hans hjeminstitution kontakte den prøveafholdende institution og oplyse dette. Prøveafholdende institution har således opgaven med at finde en ny censor. Hvis prøveafholdende institution af anden grund bliver BAF V21 15

22 nødt til at flytte prøveafholdelsen og den tildelte censor ikke kan på den nye dato, skal prøveafholdende institution ligeledes via XPRS finde en ny censor. Da prøveafholdelserne skal tildeles en tilfældig UVM autoriseret censor, skal institutionerne benytte ad hoc web-service Hent mundtlig erstatningscensor til at finde en ny censor. Web-servicen kaldes med identifikation af den prøveafholdelse, der ønskes ny censor til, og XPRS returnerer en erstatningscensor. Prøveafholdende institution skal selv tage kontakt til erstatningscensoren og aftale detaljerne. Er der tale om en kæde af prøveafholdelser, der skal have ny censor, hentes en censor til den første prøveafholdelse på en dag, og man aftaler mundtligt med censor, at han tager resten af prøverne i kæden for samme dag med: oplysningerne herom indberettes til UVM i den realiserede prøveplan. UVM skal således ikke have besked om alle ændringer til den mundtlige prøveplan de samles op i Realiserede Prøveplaner. For skriftlig censur er sagen en anden: her skal det hele igennem UVM. [TBD: Dette vil blive beskrevet for leverance 2 af XPRS] Ændringer til mundtlig censurplan udmeldes IKKE til institutionerne eller de berørte censorer, men det gør ændringer af skriftlig censur. [TBD: Dette vil blive beskrevet for leverance 2 af XPRS] 2 - Dataudvekslinger Indberetning af realiseret prøveplan tidafhængig Indberetning af realiseret prøveplan - tidsuafhængig Når prøverne er gennemført, skal den realiserede prøveplan indberettes. Heri fortælles, hvordan det hele endte: hvilke prøver blev afholdt, hvilke elever var oppe og hvilke lærer og censorer deltog i prøven. Det gælder både mundtlige og skriftlige prøver. Dog indberettes realiseret prøveplan ad 2 omgange: først skriftlig, senere mundtlig. Indberetnignerne har hver deres indberetningstype og hver deres tidsfrist i prøvekalenderen. Det er vigtigt, at den skriftlige realiserede prøveplan indberettes hurtigt, da den danner grundlag for honorering af de skriftlige censorer. Selve honoreringen sker via et lønsystem og altså uden for XPRS. Der indberettes i et format svarende til prøveplanen. UVM anvender den realiserede prøveplan til flere formål: Sammenligning med prøveplanen for at tjekke ændringer i forhold til denne, med henblik på at identificere og undersøge forskelle Basis for honorering af skriftlige censorer, da man her kan se, hvor mange opgaverbesvarelser af forskellig slags, de enkelte censorer har bedømt. Verificering af mundtlige censorers rejseafregning. BAF V21 16

23 Der kan foretages løbende opdateringer af den indberettede realiserede prøveplan, indtil tidsfristen som angivet i prøvekalenderen er nået. Dette foregår ved en fornyet, total indberetning. 3 4-"" Dataudvekslinger Indberetningsstatus (ad hoc) Kopi af indberetning (ad hoc) XPRS systemet indeholder nogle understøttende ad hoc services, der anvendes løbende mange steder i processen. Indberetningsstatus Indberetningsstatus web-servicen kan anvendes til at spørge om status på en eller flere af institutionens indberetninger, samt til at hente eventuelle fejlmeddelelser, der stammer fra indberetningen. Det er NØDVENDIGT at bruge denne funktion til at finde ud af, hvordan det er gået med indberetningerne, da fejltilbagemeldinger gives asynkront (men dog også pr. mail til institutionen). Kopi af indberetning Kopi af indberetning web-service kan anvendes til at tjekke, hvordan en indberetning er gemt i UVMs system (kopi af det indsendte XML-dokument). Diverse mails Derudover sender XPRS diverse mails for at gøre institutionen opmærksom på: Indberetningstidsfristen er overskredet, og den forventede indberetning er ikke modtaget (eller er fejlbehæftet) Det er tid for indberetning (adviseringsmail) Indberetning er valideret, og der er/er ikke fundet fejl. Der ligger en udmelding af type xx klar til afhentning Der ligger en opdaterende udmelding af type xx klar til afhentning Se i øvrigt kapitel 6, Breve og mails fra XPRS BAF V21 17

24 0 5 #% Indberetninger foretages på initiativ af institutionen, og skal ske i den periode, der er angivet i den udmeldte prøvekalender. Indberetninger skal altid foretages af hovedinstitutionen (den juridiske enhed), og som hovedregel angives ikke afdelingsspecifikke oplysninger i indberetningerne. Hver indberetningstype afleveres ved kald af den web-service, der svarer til indberetningen (en indberetningstype en web-service). & Når indberetninger afleveres, kvitteres med et identifikationsnummer på indberetningen. Der gives ikke umiddelbart valideringsfeedback. Institutionen kan så efterfølgende forespørge på status på indberetningen ved at anvende Ad hoc web-servicen Indberetningsstatus (se 5.3 Status på indberetninger), som kan oplyse status på indberetningen og give eventuelle fejlmeddelelser. ' Indberetninger forventes foretaget således 1. I indberetningsperioden (dvs. mellem indberetningsstartdato og tidsfristen for indberetningen, som udmeldt med prøvekalenderen) kalder det lokale studieadministrative system den relevante XPRS web-service med en udfyldt indberetning iht. de publicerede skemaer. 2. XPRS systemet svarer tilbage med et XPRS-referencenummer for indberetningen 3. Når XPRS har valideret indberetningen, sender den en mail til institutionen med information om eventuelle fundne fejl i indberetningen 4. Til enhver tid efter punkt 2 kan institutionen forespørge på status på indberetningen ved hjælp af den dertil indrettede web-service (se 5.3 Status på indberetninger). Ved opdatering af tidligere foretagne indberetninger er fremgangsmåden præcis den samme. Der indberettes altid med reference til den forventede indberetningstidsfrist, som angivet i prøvekalenderudmeldingen. BAF V21 18

25 OBS! Som en undtagelse, kan censorkompetenceindberetningen og lærerfriholdelsesindberetningen genindberettes efter tidsfristen for at modtage ændringer til censorkompetencer, bestand og rådighedstid over lærerne. " (# Totale indberetninger Alle indberetninger skal være totale dvs. omfatte ALLE data, der er relevante for den pågældende indberetningsdato. Dvs. ALLE censorer, der skal stilles til rådighed i et skoleår, HELE prøveplanen etc. Dette gælder også, når der skal rettes fejl i en tidligere foretaget indberetning. Sletning af oplysninger Måden man oplyser UVM om, at en tidligere indberettet oplysning ikke længere er relevant, er ved at udelade den i en fornyet total indberetning. Rykning Ved manglende forventet indberetning fra en institution, sender XPRS en rykkermail til denne. Se afsnit 6 Breve og mails fra XPRS. ) * # $ Indberetningernes forespørgselsskemaer (datafelterne i selve afleveringen af indberetningen) er forskellige: dog er der en del fælles felter. Ligeledes er tilbagemeldingen i tilfælde af fejl overordnet struktureret på samme måde. I de følgende afsnit er beskrevet Indberetningsinformation - Header for alle indberetninger Indberetningsreply format for kvittering ved aflevering af indberetning Fejlhåndtering for indberetninger generelt. + *,# For alle typer indberetninger skal oplysningerne i datatypen IndberetningsInformation, som beskrevet i nedenstående skema, medtages. Denne datatype indgår som en del af alle indberetningsskemaer. Den er beskrevet detaljeret nedenfor, en gang for alle. Nogle indberetninger skal foretages i tilknytning til en prøvetermin (elever til prøve, prøveplaner), mens andre skal foretages i tilknytning til et skoleår (censorkompetencer). Det fremgår af den udmeldte prøvekalender (og de udmeldte koder for udvekslingstyper), hvorledes tilknytningen er for den enkelte indberetning. Denne tilknytning skal gengives i indberetningsheaderen, ved at man undlader at udfylde prøveterminen der, hvor den ikke er relevant. BAF V21 19

26 - *,# IndberetningsInformationsType Institutionsnummer integer(6) 6-cifrede, DS-institutionsnummer for indberettende institution. Det er ALTID hovedinstitutionen (den juridiske enhed), der indberetter. Proeveomraade string(10) Værdisæt : Udmeldt fra UVM med Diverse Koder. (AGYM for stx og hf, EGYM for hhx og htx). Der indberettes ALTID pr. prøveområde pr. institution, hvilket kan medføre flere indberetninger fra en institution. Skoleaar string(20) Det skoleår indberetningen gælder for, og som indberetningstidsfristen ligger i. Værdisæt er udmeldt med prøvekalenderen. Proevetermin string(20) Hvis indberetningen er en indberetning til en prøvetermin, angives denne. Pt. er det kun censorindberetningen der ikke er en terminsindberetning. Værdisæt er udmeldt med prøvekalenderen. Indberetningstidsfrist date Den tidsfrist, UVM har ønsket indberetningen på, som udmeldt med Prøvekalender. Krævet for alle indberetninger. Censorkompetence-indberetningen vil formentlig blive BAF V21 20

27 IndberetningsInformationsType krævet en gang pr. skoleår, de øvrige indberetninger en gang pr. prøvetermin. EksternReference string(20) En hvilken som helst reference, som er entydig for den indberettende institution og prøveområde. Kan anvendes, når indberetningen er valideret, til at forespørge på den. Hvis man vil forespørge FØR indberetningen er valideret skal man benytte den XPRS-reference, der returneres ved aflevering af indberetningen. KopiMailadresse string(100) Mailadresse på person, der skal modtage resultatet af indberetningsvalideringen, såfremt andre end institutionens hovedmailadresse skal modtage dette. Hvis angivet, skal der være tale om en valid mailadresse.. * /, For alle indberetninger gælder, at svaret på requesten er ens: der returneres et XPRSreferencenummer for indberetningen, som er det nummer, der skal anvendes ved senere forespørgsler på indberetningen. 0 * /, XprsReference integer(14) XPRS-referencenummer på den netop afleverede *'#% indberetning. Identificerer entydigt indberetningen i XPRS-systemet, og anvendes ved forespørgsler på den afleverede indberetnings status i XPRS-systemet. Efter at indberetningen er afleveret, og XPRS-referencenummeret returneret til den kaldende institution, vil XPRS gå i gang med at validere den modtagne indberetning. XPRS sender en mail til institutionen, når indberetningen er valideret, med information om status og eventuelle fundne fejl. De samme oplysninger kan til enhver tid hentes med webservice Indberetningsstatus se kapitel 5.3 Status på indberetninger - således at udvikleren af det lokale studieadministrative system evt. selv kan polle efter oplysningen. BAF V21 21

28 Hele indberetningen afvises, hvis der findes en eller flere fejl. Kun fejlfri indberetninger indlæses i XPRS. Hvis institutionen modtager en fejlmeddelelse, skal denne rettes og en total indberetning foretages igen. Der er en række ting der kontrolleres ved alle indberetninger, fx: Der skal være åbent for indberetningen, dvs indberetningen skal ske i den udmeldte indberetningsperiode (dog kan censorkompetenceindberetningsopdateringer og lærerfriholdelsesopdateringer ske efter tidsfristen) Den indberettende institution skal være godkendt på det prøveområde der indberettes for, og den bruger der indberetter skal matche institutionen der indberettes for. Herudover vil der være en række kontroller som er individuelle for den enkelte indberetningstype. For en fuld beskrivelse af både de generelle kontroller og de indberetningstype specifikke kontroller henvises til kapitel 8 Bilag 2: Liste over fejltyper for de enkelte indberetninger. BAF V21 22

29 .'" Med censorkompetenceindberetningen indberettes mulige censorkandidater fra institutionerne til UVM. Censorkompetenceindberetningen indeholder stamdata om institutionernes lærere, samt oplysninger om hvilke kompetencer den enkelte lærer besidder (og stiller til rådighed som censor). % Der stilles typisk krav fra UVM s side om én indberetning til hvert skoleår. Hvornår indberetningen skal foreligge fastsættes individuelt pr. skoleår og kan være forskelligt for de enkelte prøveområder. Med prøvekalenderen udmeldes tidsfrist for hvornår indberetningen skal ske. Herudover skal institutionerne på egen foranledning indberette løbende, således at UVM s register er ajourført med ændringer. Løbende indberetninger sker med angivelse af samme tidsfrist, men kan godt ske EFTER denne (dette er en undtagelse for censorkompetenceindberetningen). Der er forskellige regler inden for de enkelte prøveområder mht. frivillighed i indberetningen. På nogle prøveområder har alle lærere pligt til at være censor, på andre prøveområder kan læreren selv bestemme om han/hun ønsker at blive indstillet som censor. Nedenstående oversigt viser reglerne for de enkelte prøveområder: Prøveområde Alment gymnasium Erhvervsgymnasium Regel Ingen frivillighed, alle skal påtage sig censorarbejde, hvis de indberettes af rektor. Alle lærere er forpligtet til at være mundtlig censor, mens de bliver spurgt om de ønsker at være skriftlig censor. Såfremt rektor skønner at den fornødne kompetence er tilstede og læreren har lyst til at være censor. Uanset om der er frivillighed i indberetningen eller ej, så er det institutionen der indestår for lærernes kompetencer. Der skal derfor kun indberettes de lærere der er egnet til og opfylder kravene til indstilling som censor. Hvis en lærer er ansat på flere institutioner, skal alle institutioner indberette læreren. Hver institution skal indberette ham med de kompetencer som insitutionslederen kan stå inde for. Herudover skal følgende bemærkes : Der skal kun indberettes til kompetencer der i uddannelsesmodellen er markeret som ønskede (censorindberetning er true for den pågældende kompetence), BAF V21 23

30 / # Indberetningen er total, dvs. den overskriver tidligere censorkompetenceindberetninger fra institutionen og prøveområdet fra samme censorperiode, både hvad angår oprettelser, opdateringer og sletninger. Dette betyder bl.a. at: Hvis en censor ikke mere er relevant, skal institutionen foretage en indberetning uden denne censor i. Hvis en censors kompetence ikke mere er relevant, skal institutionen foretage en indberetning uden denne censorkompetence i. Det er altså til enhver indberetning her-og-nu billedet, der skal indberettes. Der kan genindberettes løbende, og som en undtagelse for denne indberetning, også efter tidsfristen er nået. *'# Hele indberetningen afvises, hvis der findes en eller flere fejl. Kun fejlfri indberetninger indlæses i XPRS. Hvis institutionen modtager en fejlmeddelelse, skal fejlen rettes og en total indberetning foretages igen. Der er en række ting, der kontrolleres ved censorkompetenceindberetningen, fx: Hvis en censor er blevet autoriseret af UVM og dernæst allokeret som censor til bestemte prøveafholdelser, kan denne lærer ikke udgå af indberetninger før disse prøveafholdelser er overstået eller en anden censor tilknyttet i XPRS. I dette tilfælde skal institutionen kontakte UVM og aftale nærmere. I XPRS har UVM mulighed for at markere en lærer som Permanent udgået. Hvis denne markering er sat i XPRS, og læreren forsøges indberettet igen vil indberetningen blive afvist. For en fuld beskrivelse af både de generelle kontroller og de indberetningstype specifikke kontroller henvises til 8 Bilag 2: Liste over fejltyper for de enkelte indberetninger. " 1 # For hver censor indberettes: Identifikation: CPR-nummer Stamoplysninger: Navn, telefonnummer, , adresse Kompetencer: Kompetencenavn, Alternativt Censursprog Ansættelse: Ansættelsesgrad, Initialer Bank- og skatteoplysninger: Bankreg.nummer, Bankkontonummer, Træk% Særlige markeringer: KunKorteRejser, SendTilPrivatAdresse (true/false) Se detaljer i de næste afsnit. BAF V21 24

31 Censorperioden er en periode, som er defineret af UVM. UVM knytter en censorperiode til hver indberetningstidsfrist (typisk knyttet til hvert skoleår). Censorperioden angiver den gyldighedsperiode, der gælder for de indberettede kompetencer. En indberettet censorkompetence vil derfor altid få start-gyldighedsdato lig startdatoen for den pågældende censorperiode, og slutdato lig slutdato for den pågældende censorperiode. Fjernes censorkompetencen fra indberetningen, sætter XPRS slutdato for gyldigheden af kompetencen til den dato, kompetencen fjernes. Kompetencerne defineres ligeledes af UVM, og udmeldes som en del af uddannelsesmodellen. Kompetencerne grupperer fagene, således at når en censor indberettes med en kompetence, kan han benyttes til de fag som denne kompetence dækker. ) * 2 $ XML-skemaet for censorkompetenceindberetningen forefindes i filen CensorIndberetning.xsd se denne. Eksakte feltbeskrivelser i næste afsnit (3.2.7 Feltbeskrivelser for censorindberetningen) + * CensorindberetningType IndberetningsInformation IndberetningsInformationType Overordnede oplysninger om indberetningen. Se generel beskrivelse i afsnit Format for IndberetningsInformation header til alle indberetninger. Censor IndberettetCensortype 0 eller flere forekomster. Én forekomst for hver censor, der indberettes kompetencer for. Se beskrivelse nedenfor IndberettetCensortype Persondata PersondataType Præcis én forekomst. Personoplysninger for censor. TelefonNummer string(50) Censors private telefonnr Adresse string(100) Censors private -adresse Adresse Adressetype Præcis én forekomst. BAF V21 25

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere