Dimittendundersøgelse Læreruddannelsen i Aarhus. Rapport nr. 4 Dimittendårgang 2011 Udarbejdet af Lisbeth Lunde Frederiksen & Solveig Troelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse Læreruddannelsen i Aarhus. Rapport nr. 4 Dimittendårgang 2011 Udarbejdet af Lisbeth Lunde Frederiksen & Solveig Troelsen"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse Læreruddannelsen i Aarhus Rapport nr. 4 Dimittendårgang 2011 Udarbejdet af Lisbeth Lunde Frederiksen & Solveig Troelsen

2 Indhold Indledning Svarprocent og kohorteprofil... 3 Baggrund Nyuddannet lærer i job... 5 Hvilke trin underviser de på?... 8 Lærernes linjefag og undervisningsfag i skolen... 8 Tilfredshed med lærerjobbet Indslusningsordninger Fremtid Relationen læreruddannelse og ny i lærerarbejdet At lære at blive eller lære at være lærer - hvad kan og skal en uddannelse? Personlighedens betydning for at være lærer Samspil mellem teori og praksis Sammenligning med 2009-dimittendårgangen Vurdering af læreruddannelsen Flere mandlige informanter vurderer deres arbejdsindsats som lille Første årgang på ny uddannelse Undervisnings-, studie- og arbejdsformer i uddannelsen Hvilke undervisnings-, studie og arbejdsformer har fyldt mest på uddannelsen? Perspektiver Referencer

3 Dimittendundersøgelse Læreruddannelsen i Aarhus Dimittendårgang 2011 Indledning Læreruddannelsen i Aarhus har som overordnet strategi at indhente de nyuddannede læreres vurdering af deres uddannelse i forhold til deres aktuelle arbejdssituation i skolen gennem dimittendundersøgelser. Formålet hermed er at frembringe viden, som kan bruges til at udvikle og forbedre læreruddannelsen, og som kan kaste lys over de betingelser og vilkår, som nyuddannede lærere møder i deres første tid i jobbet. Undersøgelserne tager endvidere sigte mod at tilvejebringe informationer, der kan støtte og kvalificere det løbende arbejde, der foregår både på skolerne og i læreruddannelsen for at professionalisere de nye læreres møde med læreropgavens mange aspekter. Nærværende undersøgelse er foretaget blandt lærere dimitteret i sommeren 2011 og er 4. dimittendundersøgelse foretaget af Læreruddannelsen i Aarhus. Designet i dimittendundersøgelsen er processuelt orienteret. Det er konstrueret, så der løbende kan foregå en samordning og dialog mellem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Spørgeskemaer og spørgeguider er løbende udsat for kritik og revidering. Dele af undersøgelsens genstandsfelter er blevet fastholdt (og også forbedret), så de kan forfølges gennem et helt kohorteforløb og akkumuleres ved sammenlægning af flere kohorter. Rapporten er skrevet på baggrund af såvel kvantitative som kvalitative data. De kvantitative data er indhentet via en digital spørgeskemaundersøgelse blandt de dimitterede lærere fra Læreruddannelsen i Aarhus. Denne del har også indeholdt kvalitative dele. På baggrund af data i spørgeskemaundersøgelsen er der efterfølgende foretaget et mindre antal dybdegående kvalitative interview. (For uddybning af dimittendundersøgelsernes design og teoretiske grundlag se dimittendrapport nr. 1, Frederiksen, Lund og Steensen 2010). Hvor der i denne rapport citeres fra de kvalitative udsagn fra surveydelen, har vi markeret med tankestreg ( ), mens kvalitative udsagn fra interviewene er markeret med citationstegn ( ). Dimittendundersøgelse 4 er den første dimittendundersøgelse af dimittender fra læreruddannelsen efter 2007-bekendtgørelsen (LU07, Undervisningsministeriet 2007), som meget snart vil blive betegnet som den gamle uddannelse i lyset af 2013-bekendtgørelsen, som er på trapperne. Undersøgelsen dækker første årgang på 2007-uddannelsen, hvor alt var nyt for underviserne, og hvor nye samarbejdsprocedurer og didaktiske tiltag skulle udvikles. Nogle studerende har i den sammenhæng følt sig som prøveklude. En studerende skriver fx - Ellers håber jeg for de kommende studerende, at der er kommet meget mere styr på stort set alt, fordi det var min og mange af mine medstuderendes oplevelse, at det var fire kaotiske år, hvor vi oplevede og følte os som prøveklude. 2

4 1. Svarprocent og kohorteprofil I dimittendundersøgelsen 2011 har 211 ud af 365 mulige responderet, hvilket svarer til en svarprocent på 57, 7 %. Heraf har 25 % været fra meritlæreruddannelsen og 75 % fra den ordinære uddannelse. En svarprocent på 57, 7 % synes at være en pæn svarprocent, når det gælder dimittendundersøgelser. Noget tyder på, at dimittendundersøgelser af denne type generelt har en svarprocent i omegnen af % (jf. fx DTU s dimittendundersøgelse fra ). Svarprocenten lå i den første af LIA s dimittendundersøgelser (2008) på lige under 60 %, i anden dimittendundersøgelse på lige knap 50 % og i tredje dimittendundersøgelse (der var anden spørgerunde på dimitterede fra årgang 2008) på knap 45 %. Der arbejdes dog løbende på at forbedre svarprocenten, dels ved at forbedre og sikre kontakten til de dimitterede, dels gennem løbende justeringer af spørgeskema og det samlede design. Svarprocenten må naturligvis medtænkes i alle angivne resultater, idet man ikke kan udelukke, at netop de, der vælger at deltage, også kan være de lærere, der på nuværende tidspunkt har energi og overskud i deres arbejde. Modsat kan man også antage, at netop de, der har noget på hjerte, vælger af svare på skemaet. Og man kan antage, at en del af de nye lærere faktisk oplever, at de har forladt læreruddannelsen og kun i begrænset omfang forbinder sig med den, hvorfor de undlader at svare. Der kan med andre ord kun gisnes om, hvorfor nogle vælger at svare og andre ikke. Undersøgelsens validitet kan altså diskuteres. Informanternes kønsfordeling svarer stort set til læreruddannelsens almindelige kønsfordeling. 66,7 % kvinder og 33,3 % mænd har svaret, hvilket svarer til kønsfordelingen for både på og undersøgelsen. I modsætning til 2009-undersøgelsen er 25 % af informanterne i denne undersøgelse meritlærere. Det betyder, at nogle af informanterne er noget ældre end i 2009-undersøgelsen, samtidig med at der er en del forholdsvis unge informanter. 43, 8 % af informanterne er fra årgangene (mod 4, 7 % i 2009). 27,1 % af informanterne er fra årgangene (mod 74,8 % i 2009), 16,5 % er fra årgangen 60-74,(5,5 % 2009), og endelig er 4, 3 % fra før 1960 (mod 0 % i 2009). Hvis man udelukkende ser på informanterne fra den ordinære læreruddannelse, er 58 % af informanterne fra årgang 85-90, 34,6 % fra årgang 80-84, 5 % fra årgang og 2,4 % fra årgangen Tabel 1.1 Aldersfordeling Fødselsår Merit Ordinære Alle Før % 4,3 % % 3,8 % % 1,2 % 5,7 % % 1,2 % 7,1 % % 5 % 8,1 % % 34,6 % 27,1 % % 58 % 43,8 % I alt 100 % 100 % 100,0 % I nærværende dimittendundersøgelse vil vi, hvor det er muligt og relevant, sammenligne med de øvrige dimittendundersøgelser. Da der ikke var nogen respondenter fra meritlæreruddannelsen i 2009, der 3

5 svarede på dimittendundersøgelsen, vil vi i denne undersøgelse skelne mellem den ordinære uddannelse og meritlæreruddannelsen, når vi vurderer, at det er relevant. Baggrund På trods af den yngre alder på den ordinære uddannelse har 36,4 % af de studerende været i gang med anden uddannelse, inden de startede på læreruddannelsen, og her har der overvejende været tale om universitetsuddannelser. Af disse udgør 64,8 % kvinder og 35,2 % mænd. Derudover har 7 % færdiggjort en uddannelse, og her er der tale om meget blandede kortere uddannelser. Ikke overraskende har 94 % af informanterne blandt meritstuderende en færdiggjort uddannelse. Her er der først og fremmest tale om lange og mellemlange videregående uddannelser. 4

6 2. Nyuddannet lærer i job Som i 2009-dimittendundersøgelsen vil første del af denne rapport have fokus på lærerne i professionen, da der jo er tale om en professionsuddannelse. Hvor underviser de? Hvilke fag underviser de i? Er de linjefagsuddannede i disse fag? Hvordan er de blevet modtaget som nye lærere på skolen? Er de tilfredse med at være lærere? Og hvad tænker de om deres fremtid? - Er i job med løntilskud frem til slutningen af april. Er pt. i skolens specialcenter, hvor der er meget enkeltmandsundervisning. Savner et rigtigt job med alt, hvad det indebærer. - Jeg er netop startet på en skole, hvor jeg er blevet fastansat. Skolen har taget noget bedre imod mig end der, hvor jeg blot var vikar. En bedre start giver en bedre sikkerhed i sit valg! Tabel 2.1: Beskæftigelse for alle dimittender Kvinder Mænd I alt Ansat som lærer 51,7 % 38,0 % 47,2 % Ikke ansat som lærer 48,3 % 62,0 % 52,8 % I alt 66,8 % 33,2 % 100,0 % Tabel 2.2: Beskæftigelse for ordinære studerende Kvinder Mænd I alt Ansat som lærer 49,0 % 37,3 % 44,7 % Ikke ansat som lærer 51,0 % 62,7 % 55,3 % I alt 63,4 % 36,6 % 100,0 % Tabel 2.3: Beskæftigelse for meritstuderende Kvinder Mænd I alt Ansat som lærer 58,5 % 41,7 % 54,7 % Ikke ansat som lærer 41,5 % 58,3 % 45,3 % I alt 77,4 % 22,6 % 100,0 % I modsætning til de forrige dimittendårgange, der er undersøgt, er procentdelen af dimittender, der er ansat som lærere, på denne dimittendårgang meget lav. Kun 47,2 % af informanterne er ansat som lærere, heraf er 51,7 kvinder og 38 % mænd. På den ordinære uddannelse er 44,7 % af dimittenderne i arbejde som lærere (mod 81,9 % i 2009). Der er således langt færre dimittender, der i 2011 har fået arbejde umiddelbart efter studiet, og der tegner sig et billede af, at mange af dimittenderne har arbejde i mere eller mindre længerevarende vikariater, og at kun meget få er blevet fastansat. Om den situation udtaler en af vores informanter i et interview følgende: 5

7 Jeg ved, at de gerne vil beholde mig og fastansætte mig, hvis budgettet er til det. Og det er også med til at gøre det lidt hårdt, for jeg føler, at jeg skal toppræstere hver gang for at øge min jobsituation, og det er fandeme hårdt! [ ] Det er et kæmpepres, fordi man føler, at man skal toppræstere hele tiden og hele tiden være på og hele tiden have overskud, og det kan man ikke have Så udover det velkendte pres ved at være nyuddannet lærer, der skal lære at være lærer, har dimittenderne fået et yderligere pres: at toppræstere for at få et fast job. Samtidig er der reel fare for, at de nyuddannede lærere, der starter i vikariater, aldrig får mulighed for at få glæde af lokale mentor-/støtteordninger, der kan hjælpe de nye lærere på vej og få åbnet op og motivere for videre professionel udvikling efter det første praksischok. Det er nemlig sådan, at ansættelse i vikariater de fleste steder ikke er omfattet af eksisterende lokale mentorordninger. Dette kan få konsekvenser for kvaliteten af den fremtidige undervisning og dermed elevernes læring, lærernes vitalisering og den løbende professionelle udvikling. Med andre ord står de nyuddannede i et tredobbelt pres: ny i jobbet, toppræstation hver dag for på sigt eventuelt at få et fast job og ingen hjælp! Af de 44,7 % ordinære dimittender, der er i job som lærere, er kønsfordelingen en smule skæv, idet 49 % af kvinderne arbejder som lærere, mens der kun er tale om 37 % af mændene. En skævfordeling, man kan undre sig over, idet skoler ofte har påpeget behov for og ønske om mandlige lærere. 54,7 % af meritdimittenderne er i arbejde som lærere, og også her ser man en skævfordeling til kvindernes fordel, idet 58,5 % af kvinderne er i arbejde som lærere mod 41,7 % af mændene. Som den dominerende årsag til, at man ikke arbejder som lærer, giver dimittenderne manglende mulighed for ansættelse/lærerjobs på grund af nedskæringer eller ansættelsesstop i kommunerne. Af de 52,3 % af dimittenderne, der ikke er ansat som lærere, er 27,7 % (34,1 % fra den ordinære uddannelse) under uddannelse - fortrinsvis videreuddannelse på DPU (IPU) i de pædagogiske fag. Inden for denne gruppe ses en svag tendens til, at flere mænd end kvinder vælger videreuddannelse (hhv. 37,8 % og 31,4 %). Ikke overraskende er kun ganske få af de meritstuderende under videreuddannelse, og de, der er, er kvinder. - Jeg er timelærer på 3 forskellige skoler. Der var ansættelsesstop, da jeg dimitterede, og jeg fandt ingen fuldtidsjob. Jeg synes, det er hårdt, men er nødt til at fortsætte og prøve at være positiv. - Jeg suger til mig i de mange forskellige vikariater, jeg har været i og er i pt. Jeg håber selvfølgelig at få et fast arbejde!!! - Jeg elsker lærergerningen, men som tilkaldevikar til Randers Kommunes folkeskoler ser man, hvor stor forskel der er på eleverne - både faglighed såvel som dannelse Som svar på et spørgsmål om, hvorfor man tror, at der er en svag tendens til, at flere mænd vælger videre uddannelse, svarer en dimittend (mandlig), der har valgt videreuddannelse, følgende: altså så er vi vel ude i sådan nogle mand/kvinde-ting, at mænd har større ambitioner, og kvinder gerne vil have et job, de kan lide. Og mænd går efter pengene, kvinderne går efter Sådan er det med mange i hvert fald, det siger undersøgelserne i hvert fald. Så det kunne i hvert fald spille ind, ellers har jeg ikke lige andre bud, tror jeg ikke. Og på spørgsmålet, hvorfor det er de pædagogiske fag, der vælges, svarer en anden informant: Jeg havde hørt om det her, og det var sådan nemt at finde ud af, når man søger på det og sådan noget. Og det var også en jungle af Altså, der var virkelig mange uddannelser, synes jeg selv. Jeg har jo ikke sat 6

8 mig ind i det hele [ ] det var det her, jeg syntes, var mest spændende. Og jeg tror måske også lidt, at jeg tænkte, at der var flest fremtidsudsigter i det. I hvert fald i forhold til fx pædagogisk filosofi, for jeg synes også, at filosofi er spændende, men så tænkte jeg, at der var bedre fremtidsudsigter i pædagogisk psykologi, og så synes jeg også, at psykologi var spændende og pædagogik også. Vi har forsøgt at se, om vi kunne se et mønster i forhold til, om linjefag påvirker mulighed for ansættelse. Et sådant mønster har været svært at finde. Tre fag synes dog at være markante mht. ansættelsesgrad hos informanterne fra den ordinære uddannelse: Biologi, fysik/kemi og materiel design. 83,3 % af de samlede informanter, der har biologi (i alt 6 personer), 77,8 % af de samlede informanter, der har fysik/kemi (i alt 9 personer), og 78,6 % af de samlede informanter, der har materiel design (i alt 14 personer), er i arbejde, men om det skyldes disse linjefag eller informanternes andre linjefag eller blot tilfældigheder, er svært at sige noget om. Dog kunne ansættelsesgraden i faget biologi handle om, at biologi har fået en centralt stillet afsluttende prøve i folkeskolen. En af vores informanter udtaler: De ansatte mig på, at jeg havde biologi. Jeg havde fire hold, og det har jeg igen i år [ ] fordi de gerne ville have det prioriteret højt, fordi det var blevet et eksamensfag. Derudover tegner der sig et ikke overraskende billede af, at dimittender bevæger sig væk fra Aarhus Kommune for at få job, hvilket stort set ikke var tilfældet ved dimittendårgang 2008 og Tabel 2.4 Læreransatte dimittenders fordeling på kommuner Favrskov Gentofte Hedensted Herning Holstebro Horsens Hørsholm Ikast-Brande Kalundborg Københavns Lemvig Mariagerfjord Norddjurs Nørre Aaby Odder Randers Rebild Ringkjøbing-Skjern Sermersooq Silkeborg Skanderborg Sønderborg Udland Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus 7

9 Hvilke trin underviser de på? Tabel 2.5. Lærere i arbejde fordelt på trin Alle informanter Ordinær uddannelse Merituddannelse Indskoling? 21,6 % 15,1 % 36 % Mellemtrin? 36,3 % 41,1 % 25 % Udskoling? 42,2 % 43,8 % 39 % I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Informanterne underviser på alle trin i folkeskolen. Lærere fra den ordinære uddannelse arbejder i højere grad i udskolingen, mens lærere fra meritlæreruddannelsen er mere jævnt fordelt på alle tre af folkeskolens trin. Bemærkelsesværdig er forskellen mellem lærere fra den ordinære uddannelse og meritlæreruddannelsen, når det gælder ansættelser i indskolingen: Hvor 36 % af meritlærerne arbejder i indskolingen, er det kun 15, 1 % af lærerne fra den ordinære uddannelse, der arbejder der. Mht. kønsfordeling er der ikke overraskende en langt højere procentdel af mændene, der arbejder i udskolingen: 50 % af mændene mod 39,2 % af kvinderne. Tabel 2.6. Kønsfordeling på skolens trin (samlet uddannelse) Kvinde Mand I alt Indskoling? 21,6 % 21,4 % 21,6 % Mellemtrin? 39,2 % 28,6 % 36,3 % Udskoling? 39,2 % 50,0 % 42,2 % I alt Lærernes linjefag og undervisningsfag i skolen Dimittenderne fra 2011 er som nævnt første generation, som er uddannet efter 2007-bekendtgørelsen. Det viser sig i en række forhold eksempelvis antallet af linjefag. Mens alle dimittender på ordinær læreruddannelse i de tidligere undersøgelser har haft 4 linjefag af nogenlunde samme omfang, har kohorten enten to store linjefag eller ét stort og to halvt så store. Desuden er det obligatoriske linjefag nu ikke længere dansk eller matematik, men kan også være natur-teknik. Endelig er dansk og matematik opdelt i hver to linjefag med aldersspecialisering mod hhv. begynder- og mellemtrin og mellem- og sluttrin. Således har 2009-kohorten en anden linjefagsprofil end de tidligere og en aldersspecialiseret toning af deres uddannelse. Baggrunden for ændringen af læreruddannelsesloven var bl.a. et bredt ønske blandt forligspartierne om at styrke folkeskolens undervisning i en række fag. De fag, man ønskede styrket, blev i loven tildelt dobbelt så stor vægt målt i årsværk eller ECTS-point som de øvrige fag, hvilket betød, at fag som historie, idræt og engelsk med en årsværksvægt på 1,2 mod den tidligere uddannelses 0,55 blev mere end 8

10 fordoblet i omfang i forhold til den tidligere uddannelse. Også de obligatoriske linjefag har en årsværksvægt på 1,2. Natur-teknik som obligatorisk linjefag kan efter denne lov suppleres med fysik-kemi og give undervisningskompetence i dette fag, som også nævnes blandt de trængte fag i folkeskolen. Endvidere har man i 2007-bekendtgørelsen forsøgt sig med en formalisering af samspillet mellem linjefagene og det pædagogiske fagområde. Bekendtgørelsen stiller således krav om et såkaldt pædagogisk element på 12 ECTS-point inden for rammerne af de obligatoriske linjefag (de aldersspecialiserede fag dansk og matematik samt natur-teknik). Her skal almenpædagogiske og didaktiske problemstillinger udfoldes i samspil med fagenes didaktik. På LIA har varetagelsen af denne del af linjefagsundervisningen hvilet på underviserne i de pædagogiske fag. Af de informanter, der er i arbejde som lærere, er der kun 11, 2 %, der udelukkende underviser i deres linjefag. Informanterne tilsammen underviser stort set i alle fag uden at have uddannelse i dem. De dominerende fag, informanterne underviser i uden linjefagsuddannelse, er idræt (28,1 %), historie (23, 6 %), matematik begynder- og mellemtrin (22,5 %), kristendom/ religion (22,5 %), billedkunst (22 %), natur/teknik (20,2 %) og engelsk (20,2 %). I dimittendundersøgelsen af årgang 2009 var de fag, hvor over 20 % af informanterne underviste uden at være uddannet i fagene: kristendom/religion (30,7 %), idræt (26,5 %), naturteknik (22,8 %), matematik (20,8 %) og historie (20,8 %). Der tegner sig således et billede af, at der er dominans af de samme fag, der undervises i uden linjefagsuddannelse hos informanterne. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 20,2 % af 2011-årgangen underviser i engelsk uden at have nogen uddannelse heri, eftersom netop engelsk var et fag, man søgte at styrke i 2007-uddannelsen og derfor mere end fordoblede vægten af i forhold til den forrige uddannelse. Og man kan tilføje, at der blandt de dimittender, som har dette store engelskfag som linjefag på denne årgang, kun er 38,7 %, der er i arbejde som lærere. Dette kan muligvis hænge sammen med et forhold, som også følgegruppen påpeger i sin rapport (Uddannelsesministeriet 2012), nemlig at studerende med det store linjefag i engelsk kun har ét andet fag: det obligatoriske dansk, matematik eller natur-teknik. Og denne kombination har - Jeg synes indtil videre, at forberedelse og undervisning er ligeligt delt. Dog synes jeg, det er svært at undervise i fag, jeg ikke er uddannet til at varetage. Ikke fordi jeg ikke kan, men forberedelsen tager lang tid, og der er mange små og tidsskrævende overvejelser pga. usikkerhed. måske fået skolerne til i stedet at lade engelskundervisningen varetage af en ikke faguddannet og altså gå imod lovens intention. Ovenstående billede bør ses i lyset af, at netop det at undervise i fag, man ikke er uddannet i, er en stor belastning for nyuddannede lærere (Dimittendundersøgelse 2, Lindhart 1997, Frederiksen 2009). Man kan undre sig over, at så mange lærere underviser i fag, de ikke er uddannet i, samtidig med at der er så mange lærere uden arbejde, og det ser ud til, at der er masser af ledige lærere, som er uddannede i disse fag. En af årsagerne skal nok findes i skemaer, der skal gå op, men i dette lys bliver det også interessant at se, hvilke fag der opfattes som kit for skemaer, der skal gå op. 9

11 Samtidig kan man i det kvalitative materiale finde eksempler på, at lærere er blevet ansat med forkert aldersprofil i linjefagene (begynder- og mellemtrin/mellemtrin udskoling). Også dette er - i lyset af, at der i hvert tilfælde ikke er mangel på lærere - interessant. Man kan stille sig det spørgsmål, om skolerne overhovedet tager højde for, at lærerne uddannet efter 2007-bekendtgørelsen har en undervisningsaldersprofil, eller om der er helt andre ting i spil i ansættelsen. Tilfredshed med lærerjobbet Af de lærere, der er i arbejde, er langt den overvejende del glade for arbejdet. Hele 90 % af dem svarer, at de er sikre på, at lærerjobbet er det rigtige for dem, og 94,1 % af informanterne er henholdsvis meget tilfredse eller tilfredse med at være lærere. Alligevel har 14,7 % overvejet at skifte job. Disse overvejelser går hovedsagelig på jobmulighederne eller rettere sagt ønsket om fast arbejde og på at få mindre transporttid til arbejde. Mange af lærerne er ansat i usikre vikariater, og flere giver dette som begrundelse for at skippe jobbet og læse videre. Hvis man ser på de informanter, der er utilfredse med lærerarbejdet, synes man at kunne skimte en større utilfredshed med arbejdet hos de informanter, der arbejder i indskolingen. Her svarer 18, 2 %, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med deres arbejde, mod 3, 3 % hos dem, der arbejder på mellemtrinet, og 6,2 % hos dem, der arbejder i udskolingen. Man kan i denne sammenhæng stille spørgsmålet, om det kan handle om, at skolerne måske ikke i så høj grad tager højde for den ovenfor nævnte aldersspecialisering med hensyn til linjefag. En informant, der er håndplukket til sit barselsvikariat fra den koordinerede ansøgning i Aarhus Kommune, udtaler følgende: Altså, i år er jeg klasselærer, dansklærer, musiklærer og kristendomslærer i en 2.-klasse, det er jeg lige startet på. Og så er jeg engelsklærer og musiklærer i to 3.-klasser, og en af dem har jeg også i kristendom.[ ] Jeg har linjefag i dansk i udskolingen og musik og samfundsfag. Tabel 2.7 Tilfredshed med lærerarbejdet fordelt på trin Dimittendårgang 2011 Indskoling Mellemtrin Udskoling Meget tilfreds 45,5 % 36,7 % 40,6 % Tilfreds 36,4 % 60,0 % 53,1 % Utilfreds 9,1 % 3,3 % 6,3 % Meget utilfreds 9,1 % 0 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % Denne forskellighed viser sig ligeledes i dimittendårgang 2009 (den eneste årgang, vi kan sammenligne med). 10

12 Tabel 2.8 Tilfredshed med lærerarbejdet fordelt på trin Dimittendårgang 2009 Indskoling Mellemtrin Udskoling Meget tilfreds 52,4 % 59,4 % 63,3 % Delvis tilfreds 33,3 % 40,6 % 32,7 % Delvis utilfreds 9,5 % 0 % 4,1 % Utilfreds 4,8 % 0 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % Indslusningsordninger 48 % af de informanter (mod 69,3 % af årgang 2009), der har arbejde, har mødt en indslusningsordning/mentorordning. Men der er som de tidligere år meget stor forskel på disse ordninger. Det strækker sig fra et møde af en times varighed med den pædagogiske leder til 40 timers vejledning af mentor til nye lærere på skolen samt et tilfælde af indslusningsordning på kommunalt niveau for alle nyansatte med månedlige møder kombineret med mentorstøtte. I empirien er der ingen sammenhæng med hensyn til tilfredshed med jobbet og så tilbuddet om mentorordning/indslusningsordning. Dette kan skyldes, at ordningerne varierer i omfang og også kvalitet. Nogle beskriver ordningerne som velorganiserede, men langt de fleste beskriver ordningen som en foranstaltning, den nye lærer selv skal opsøge med hensyn til støtte og information. Når procentdelen af lærere, der har mødt indslusningsordninger, er så langt mindre end ved årgangen, kan det skyldes, at mange af informanterne er ansat i vikariater og ikke faste stillinger og dermed ikke er indbefattet af indslusningsordningerne. Faren ved dette kan være, at disse efter et år eller to får en fast stilling, men på dette tidspunkt ikke længere opfattes som nye og dermed aldrig opnår mulighed for mentorordning og professionel sparring blandt andet med henblik på fortsat professionel udvikling og fastholdelse i lærerjobbet. Når vi beskriver dette som en fare, er det, fordi både amerikansk og europæisk forskning viser, at introduktionsprogrammer og mentorordningerne kan hjælpe til fortsat professionel udvikling og fastholdelse af lærere i arbejde (Pedersen 2010 med reference til Tallis-rapporten, Andersen 2005, Frederiksen 2011, European Commission Staff Working Document SEC 2010, Wang and Odell 2007, OECD 2009, Kreiner & Mehlbye 2000). - Jeg vil gerne ned i indskolingen, og jeg vil gerne have et mere pædagogisk orienteret lærerjob - Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har så travlt med at nå det, der skal nås, at jeg slet ikke har haft pusterum til at tænke og reflektere over det. - Jeg håber på, at jeg lige så stille begynder at kunne finde ro. Lige nu synes jeg faktisk, at jeg er på en rigtig dejlig skole, men på sigt er der for lang transporttid. - Hvis jeg bliver fastansat 11

13 Fremtid I undersøgelsen har vi spurgt til tanker om en arbejdsmæssig fremtid hos de informanter, der er i arbejde, og her går tre former for svar igen i de fleste besvarelser: De vil gerne have et fast arbejde, de vil gerne have et arbejde tættere på, hvor de bor, og de vil gerne have et arbejde, der matcher deres linjefag og aldersspecialisering. 12

14 3. Relationen læreruddannelse og ny i lærerarbejdet Ligesom i de to sidste dimittendundersøgelser har vi forsøgt at indkredse spørgsmålet om, hvorledes de nye lærere oplever, at videns- og kompetenceområder fra forskellige fagområder erhvervet i læreruddannelsen kommer i spil i lærerarbejdet. På den ordinære uddannelse svarer informanterne således: Tabel 3.1 Oplevelse af hvordan videns- og kompetenceområder erhvervet i læreruddannelsen kommer i spil i lærerarbejdet I høj grad eller i I nogen grad I mindre grad Slet ikke meget høj grad Pædagogik 69,2 % 25 % 5,6 % 0 % Psykologi 63,9 % 26,4 % 9,7 % 0 % Didaktik 62,5 % 27,8 % 8,3 % 1,4 % Linjefag 73,6 % 16,7 % 9,7 % 0 % Praktik 61,1 % 18,1 % 19,4 % 1,4 % Bachelor 23,6 % 22,2 % 38,9 % 15,3 % Den generelle opfattelse, som i øvrigt svarer til 2009-undersøgelsen, er også hos denne kohorte, at uddannelsen opleves som i høj grad anvendelig. Bemærkelsesværdigt er det dog, at praktikkens anvendelighedsgrad også her (jf. 2009, p.10) under læreruddannelse 2007 vurderes dårligere end de teoretiske fag - og det på trods af, at praktikken i LU07 netop er blevet uddannelsens omdrejningspunkt. I de kvalitative udsagn i surveyundersøgelsen og i de efterfølgende kvalitative interview viser det sig, at de faktorer, der spiller ind i dimittendernes oplevelser og vurderinger af praktikken og informanternes adskillige anbefalinger om mere praktik i uddannelsen, svarer til de faktorer, der er redegjort for i Rapport nr. 2 af Dimittendårgang 2009 p. 11 ff. (Frederiksen og Lund 2009). Her beskrives et behov for, at praktikken ikke blot rummer et breddeperspektiv, men i lige så høj grad et dybdeperspektiv. Derudover efterlyser de studerende, at man i læreruddannelsen i højere grad har fokus på kontinuerlige og systematiske bearbejdninger af de studerendes praktik med henblik på vedvarende egentlige erfaringsdannelser. Et behov, der i tredje dimittendundersø- Jeg mangler, at man fik mere lov til det, når man var i praktikken også. At man var en større del af det. Altså, jeg fik selv hamret igennem, at jeg gerne ville være med til forældremøder og skolehjemsamtaler, men man kører dem jo ikke selv, man sidder bare og kigger. - Mere Praktik!! Måske noget med at følge en lærer/klasse/skole over et helt år eller flere år sideløbende med undervisning Altså jeg så den [praktikken] lidt som adskilt. Jeg så ikke de to ting som integrerede parter. Jeg så meget sådan, at undervisningen på seminariet var én ting, og praktikken en anden ting, fordi der var man ude på en konkret skole, og man havde nogle undervisere tilknyttet, og så var man ligesom der Jeg manglede nok noget mere erfaring, noget mere hår på brystet. Altså hvis man fik en længere praktikperiode, tror jeg i hvert fald, at man ville være bedre rustet, end jeg var. Det tror jeg, at man ville få mere hår på brystet og mere erfaring af. Det tror jeg helt sikkert 13

15 gelse fører til en samlet overordnet anbefaling (ud fra de tre dimittendundersøgelser), at læreruddannelsen med fordel kan arbejde med en organisering af praktikken, der fremmer fordybelses- og erfaringsdannelseselementet (Frederiksen og Lund 2011, p. 20). At lære at blive eller lære at være lærer - hvad kan og skal en uddannelse? I specielt de mange kommentarer, som informanterne i surveyundersøgelsen har givet, synes der at tegne sig et mønster med hensyn til, at informanterne ikke skelner mellem det at lære at være lærer og at lære at blive lærer, altså hvad en læreruddannelse egentlig kan og skal. Flere udtrykker ønsker om, at de i uddannelsen gerne ville have erhvervet sig mere praktisk-etisk klogskab. De ville gerne have haft en personlig, erfaringsbaseret og også kontekstbunden partikulær kundskab, gerne lært igennem erfaringer i praksis. De ville gerne have haft flere erfaringer i at undervise og have lært at være lærer i det hele taget. Og måske lige netop derfor vurderes praktikken lavt, samtidig med at der peges på mere praktik. En informant ønsker fx at blive forberedt på mulige problemer: - Det ville være fedt med et fag /forløb, hvor de udfordringer, man kan møde som lærer, ridses op, så man får en idé om, hvad det vil sige at komme ud i den virkelige verden. En anden efterlyser erfaringsbaseret læring i uddannelsen: Jeg kunne tænke mig, at man i højere grad havde fokus på lærerens evne til at være en lærer og leder. Ikke kun at læse sig dertil, men rent praktisk AT VÆRE mere i front og finde frem til ens egen unikke måde at fremlægge, agere, performe, kommunikere og konfliktløse. Der er ret så meget akademisk viden på uddannelsen, og det er dejligt, men efter mit syn bearbejdes denne viden alt alt for lidt i praksis - det være sig sammen med børnene og i klasserummet på seminariet. [ ] Lærerens evne til at være en sund autoritet, at bevare sig selv, at være empatisk og være autentisk kommer både ved at læse skønt akademisk stof, men praksiserfaring er en nødvendighed i dag og ikke først, når læreren står alene med ansvaret. Tilsvarende efterlyser en tredje værktøjer og øvelse : Alle studerende bruger oceaner af energi på at tænke på, hvordan de får ro i klassen, men de får ingen værktøjer til at navigere i klasserummet. De får en teoretisk viden, men ingen øvelse. Endnu en ville ønske: at uddannelsen kom tættere på praksis, så man var længere i sin reelle lærerudvikling. Så man havde besluttet sig for, hvordan man ville forholde sig til nogle problemstillinger, i stedet for at det hele kommer i spil på samme tid. [ ] disse problemstillinger er der blevet talt om på seminariet, men i en meget mere filosofisk og pædagogisk tilgang. Nu står man med praksisproblemstillinger i mange forskellige retninger og kan svare på, hvad der pædagogisk ville være mest rigtigt at gøre - men i praksis formår man det ikke Og hvad gør man så? Jeg synes faktisk, at det meste, hvad man har undervist mig i, har været med til at klæde mig på til jobbet. Men overgangen fra teori til praksis har været overvældende Jeg kommer til at tænke over det, vi lærte, mere og mere. For eksempel psykologi i en klassesammenhæng. Tror der skal lidt distance og tid til for at se det store billede og forstå rigtigt, hvad vi har lært der, og hvorfor vi lærte det 14

16 Man kunne derfor stille spørgsmålet, om læreruddannelsen og underviserne i højere grad løbende på uddannelsen burde præcisere, hvad en læreruddannelse kan og bør, og hvad den ikke kan og ikke bør. I flere af informanternes udtalelser om dels deres egne praktikerfaringer, men også underviseres erfaringer med praksis kan man se en forståelse af, at førstehåndserfaringer fra praksis er en vigtig og måske den vigtigste professionelle viden for praksis. En forståelse svarende til det begreb, som Tone Kvernbekk kalder for førstehåndserfaringens autoritet (Kvernbekk 2003 p. 165 ff.). Tone Kvernbekks pointe i den sammenhæng er, at sådanne førstehåndserfaringer har en del fejlkilder, som fx let tilgængelige forklaringer og hverdagsforståelser af sammenhænge, eller fx at sammenfald i tid er lig med sammenhæng i forklaring - fejlkilder som netop teori bør illuminere. Der kunne således være perspektiv i, at man på læreruddannelsen løbende i eksplicitering af teoriforståelse også præsenterede de studerende for begrebet førstehåndserfaringernes autoritet, og i den sammenhæng fastholdt og pointerede, at teorien skal bidrage til at fastholde og udvikle komplekse forståelser af komplekse problemstillinger. Personlighedens betydning for at være lærer I Bayer og Brinkkjærs forskningsbidrag (2003) om nyuddannede læreres professionslæring i praksis konkluderes det bl.a., at de fleste lærere ser deres personlighed som den vigtigste faktor for deres undervisning, og at skolens arbejdspladscurriculum er den betydeligste faktor i dannelsen af en professionel identitet med stærk vægt på lærerens personlighed og læreren som en slags selfmade professionel. Denne holdning ses også i kommentarerne i surveyen. En studerende skriver fx: - Viden fra uddannelsen har selvfølgelig i høj grad relevans for arbejdet som lærer, men den sidste del ligger i at være sig selv og arbejde ud fra dine erfaringer og menneskesyn. Jeg synes selv at have succes med dette. At personligheden således opleves som afgørende, betyder imidlertid ikke, at den er uforanderlig. Personlighedsudvikling og menneskesyn ses fx af en informant som det samlende fokus for arbejdet med fx pædagogisk filosofi: jeg tænker meget sådan menneskelig forståelse og at kunne forstå folk, man egentlig ikke kender, som noget centralt i de pædagogiske fag. [ ] ens eget menneskesyn bliver udvidet. Fordi, altså jeg tror, der er mange, som udvikler sig som mennesker på Århus Lærerseminarium egentlig, fordi man netop får lært noget om mennesker og anderledeshed og forskellighed Denne informant understreger senere vigtigheden af den personlige udvikling i forhold til at skulle rumme både elevers og kollegers forskelligheder og kunne forholde sig hertil. Endelig kan vi spore en selvforståelse hos fx denne informant, som går på, at personligheden snarere end uddannelsen er afgørende for, hvordan man passer ind på arbejdspladsen. Hun er nyansat i et årsvikariat med henblik på at undervise i indskolingen, men er uddannet til udskolingen og har linjefag, som kun findes her: men jeg er blevet ansat på, at jeg var skæv og at jeg var mig og lidt anderledes. Og det er egentlig meget sigende 15

17 I dette konkrete tilfælde ser det altså ud til, at de studerendes oplevelse af personligheden som altafgørende bekræftes af skolens ansættelseskriterier. Samspil mellem teori og praksis I nærværende undersøgelse peger informanterne derudover på utilstrækkeligheder i samspillet mellem teori og praksis. Man taler og skriver om at have savnet både anvisninger på handlinger i praksis bl.a. ud fra almene teorier (en nærmest deduktiv tilgang) og en praksisnær, induktiv tilgang, hvor man ud fra erfaringer og generaliseringer formulerer selvindsigter og lærer at tænke og reflektere. Navnlig vurderingen af praktikken er interessant - i særdeleshed, når den ses i lyset af en ny uddannelse, der som nævnt har praktikken som omdrejningspunkt. Informanterne skriver fx - Jeg mener, motivationen og glæden ved studiet og hele udviklingsforløbet på de fire år vil blive styrket, hvis de studerende mærker og oplever en tættere tilknytning til det, de ret faktisk skal ud og arbejde med efter endt uddannelse. - Jeg kunne ønske, at der var mere praksis og mindre teori. Dette gælder ikke kun for praktikken, men i høj grad også for undervisningen, som jeg finder alt for teoretisk og i meget mindre grad forberedende til lærerjobbet - Det, man mangler at lære fagligt, er den viden, der skal formidles til fx en 7.-klasse. Det nytter ikke noget fx at lære geografi eller samfundsfag på et højt plan på seminariet, når det ikke er det, man skal bruge i hverdagen i skolen. - Præsentationer af flere praktiske redskaber i undervisningen fx redskaber anvendelige for at udøve undervisningsdifferentiering og dermed også inklusion af elever med særlig behov. I de seneste års udviklingsarbejder i læreruddannelserne i VIA omhandlende læreruddannelsens ordinære praktikker peger erfaringerne på, at der kan være perspektiv i at arbejde videre på at udarbejde, implementere og udvikle strategier for læreruddannelsen inden for temaerne, problem-/projektorienteret praktik, formaliserede samtalefora og formaliserede fokuserede samtaler i relation til praksis (før, under og efter praktik), deltagelse af undervisere i disse formaliserede samtaler, større involvering fra de teoretiske fag i forberedelse og efterbearbejdning af praktik, skriftlige produkter i relation til praktikken og at højne informationsniveau og videndelingen mellem uddannelsens fag og professionen på forskellig vis. Man har erfaret, at tiltag med fokus på ovenstående øger og kvalificerer de studerendes evne til at forstå, hvorledes teori og praksis bør udfordre hinanden, og deres evne til at forstå, hvordan teori kan være et middel til at fokusere på og skærpe en opmærksomhed i forhold til en undervisningsrelateret problemstilling (Frederiksen 2011). Der kunne derfor være idé i at videreudvikle dette felt i lyset af informanternes vurdering af praktikkens anvendelighed efter endt uddannelse og deres kommentarer om for lidt samspil mellem teori og praksis. de ting, jeg kom med, og som var mine forventninger til at være i praktik, var langt fra altid det samme, som de forventede, jeg skulle, når jeg var i praktik. Så noget forventningsafstemning, det manglede jeg. Ikke kun for min skyld, men også for deres. For når jeg kommer brasende ind og siger: Det er det her, jeg har tænkt mig, så er det også mærkeligt for begge parter at blive mødt med, at det var ikke sådan, det plejede at være. Og vi var jo også en ny årgang, det ved jeg godt, men det var ikke sådan, det plejede at være. 16

18 Rapporten Ekspert i undervisning (Rasmussen m.fl. 2010) peger ydermere på, at praksisviden er den altdominerende vidensform, der tematiseres i vejledningssamtalerne med praktiklærerne. Der forekommer således kun få koblinger eller referencer til professions- eller forskningsviden. Eksempler på praksisviden kan ifølge rapporten være: - Skal alle læse op, eller kan nogen udvælges så det ikke bliver for kedeligt for resten af eleverne? - Tale højt - Hvornår i timen er det hensigtsmæssigt at give lektier for - Skal man høre den, der rækker hånden op, eller tage en af de andre? - Hvordan håndtere elevers (grove) tiltale af praktikant (finger)? - Hvordan fordele stærke og svage elever ved gruppedannelse? - Hvilken gruppestørrelse er optimal? Denne vidensform er i vidt omfang endog rettet mod meget praktiske forhold i forbindelse med praktikken: - Praktiske problemer med skolekom - Adgang til og brug af edb-lokale - Problemer med at få alle elever på net - Computere, som ikke virker - Problemer for studerende med at logge ind på skolens hjemmeside - Nøgler til skolens lokaler En underkategori af praksisviden har faglig og fagdidaktisk karakter: - Overvejelser over at elever søger viden på Internettet - Overvejelser over anvendelse af metaforer i noveller og lyrik - Overvejelser over splattereffekter og parallelisering til folkeviser - Overvejelser over introduktion af rumfang, centimeter og decimeter i matematik - Overvejelser over elevers anvendelse af Excel regneark - Overvejelser over problemløsning i matematik - Objektivitet og subjektivitet i avisers nyhedsartikler - Avisens bestanddele: Leder, nyhedsartikler, sport, kultur, mv. - Vanskeligheder forbundet med introduktion af logbog (Rasmussen m.fl p. 21) For at få bedre samspil mellem teori og praksis i uddannelsen kunne der derfor også være perspektiv i, at praktiklærerne kvalificeres til at inddrage og stille krav til de studerende om at inddrage mere professions- og forskningsviden i vejledningssamtalerne, også med henblik på at illuminere problemerne ved førstehåndserfaringernes autoritet (Kvernbekk 2003). Informanternes forståelser af relationen mellem teori og praksis peger således på et generelt behov for eksplicitering fra underviserne af, hvad teori og praksis kan henholdsvis hver for sig og sammen. Det kan undre, at dimittenderne fortsat udtaler sig om teori-praksis-relationen med baggrund i det, man må kalde en hverdagsforståelse altså at teori og praksis (endda af en informant omtalt som virkeligheden ) er bundet til to adskilte rum, og at teorien er foreskrivende for praksis og således skal vejlede i, hvad man bør gøre i en given praksissituation. Fælles for alle de informanter, vi har interviewet hvad enten de er ansat som lærere eller læser videre på et teoretisk studium er, at de oplever teori og praksis som fundamentalt adskilte og efterspørger synlige koblinger. En informant formulerer det således: 17

19 det er bare ikke så eksplicit i de pædagogiske fag, hvordan man ligesom kan koble de to ting. Altså, teori og praksis Noget tyder på, at de studerende forestiller sig en bestemt form for kobling, som er en anden end den, underviserne finder vigtig. Når de studerende således efterspørger sammenhæng, forbindes det ofte med spørgsmålet om, hvordan man kan anvende teorien i praksis, mens underviserne snarere ser teorien som et udgangspunkt for at forstå og analysere praksis. Skal dette fremstå klart for de studerende, bør det således ekspliciteres og gøres til genstand for refleksion i konkrete sammenhænge. Flere informanter ytrer fx ønske om at se eksempler på, hvordan teori og praksis kan spille sammen fx i form af analytisk-refleksiv bearbejdning af praktikoplevelser. Og man kan tilføje, at denne bearbejdning med fordel kunne foregå på praktikskolen for ikke at cementere den rumlige forvisning af teorien til at være noget, der folder sig ud i læreruddannelsens bygninger, mens praksis er skolernes domæne. Sådanne eksempler på teorianvendelse kunne imødekomme et udtalt ønske blandt informanterne om konkretisering af det, der ofte er blevet betegnet som læreruddannelsens treklang (praktik, teori og fag). De studerende efterspørger på den ene side konkretisering af teoriens anvendelighed: at få alle de her teorier, som vi læser og hører om, altså prøve at få dem ned på et konkret niveau. Og hvordan kan vi bruge de her teorier i virkeligheden, og hvad kan vi bruge dem til og betyder de ude i skolen? Og samtidig ønsker de praksisbaseret læring også i læreruddannelsen: Jeg er typen, der skal prøve det på egen krop, før jeg ved, hvad det er. Og du kan sige til mig nok så mange gange, at så kan man arbejde i grupper, men hvis jeg aldrig har prøvet det Der kan hos nogle spores en forestilling om, at kun den erfaringsbaserede viden har egentlig gyldighed. Således kan det for nogle studerende være svært at have tillid til, at en underviser, der ikke selv har fungeret som lærer i folkeskolen, kan bidrage med noget væsentligt: Det ideelle ville være, at dem, der underviste mig, selv havde været ude og være folkeskolelærere og vidste, hvad det ville sige. Og at det ikke var tyve år siden, de havde stået der. Jeg synes, det er rigtig rigtig fint, at man har alle mulige gode forventninger om, at en akademiker kan komme ind og være nok så klog, det er super. Men det er ikke det, jeg har behov for. Også her vil det formentlig være frugtbart at udfolde konkrete praksisanalyser i samspil med de studerende, så disse oplever teoretisk funderede praksisanalyser i praksis! Sammenligning med 2009-dimittendårgangen Desværre er undersøgelsesresultaterne fra årgang 2011 og 2009 med hensyn til oplevelse af fagenes anvendelighedsgrad i lærerjobbet ikke helt sammenlignelige, idet vi for at få et mere reelt billede i spørgeskemaet indførte en mere neutral kategori i svarmulighederne: kategorien I nogen grad. 18

20 I 2009-undersøgelsen opererede vi med kategorierne I meget høj grad, i høj grad, i mindre grad og slet ikke, mens vi i denne undersøgelse har haft kategorierne I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad og slet ikke. Vi har forsøgt at sammenligne resultaterne på forskellige måder, men kan se, at kategorien i nogen grad nok i 2009-undersøgelsen flere steder både er gået til i høj grad og i mindre grad. Det bekræfter os i, at den neutrale kategori har været vigtig at indføre for at få et mere skarpt billede, men samtidig besværliggør det som sagt også sammenligningen med årgang Vi har alligevel (med alle de forbehold, der måtte være) forsøgt at sammenligne yderpunkterne: i meget høj grad og slet ikke, og her ser sammenligningen ud som følger: Tabel 3.2 Sammenligning af 2011/ Oplevelse af hvordan videns- og kompetenceområder erhvervet i læreruddannelsen kommer i spil i lærerarbejdet I meget høj grad 2011/ 2009 Slet ikke 2011/2009 Pædagogik 40,3 % /44 % 0 % / 0 % Psykologi 26,4 % /29 % 0 % /0 % Almen didaktik 27,8 % /52 % 0 % /0 % Linjefag 41,7 % /43 % 0 % /1 % Praktik 27,8 % /20 % 1,4 % /3 % Bachelor 9,7 % /6 % 15,3 % /33 % De mest markante forskelle i denne sammenligning ligger i almen didaktik (i meget høj grad) og i bachelor (slet ikke). Almen didaktik Hvor der var 52 % af informanterne under den gamle uddannelse, der mente, at vidensområder i faget almen didaktik i meget høj grad kom i spil i arbejdet som lærer, er der under læreruddannelsen 07 (LU07) kun 27, 8 % af informanterne, der mener det samme. Også selvom man forsøger at sammenlægge kategorierne i meget høj grad og i høj grad, tegner der sig samme billede for dette fag: Hvor 88,4 % på 2009-årgangen mente, at dette var tilfældet, mener kun 62,5 % det samme i dimittendårgangen En markant forskel, som er værd at diskutere årsagerne til på læreruddannelsen, bl.a. fordi årsagerne lige umiddelbart er svære at gennemskue. I informanternes kommentarer vedrørende relevansen af læreruddannelsens vidensområder i arbejdet som lærer kommer følgende kritiske kommentarer om faget almen didaktik. - Pædagogik, didaktik og psykologi står for mig som øer i resten af min viden. Synes sjældent, jeg kunne koble viden herfra over i noget relevant - Almendidaktik er fuldstændig spild af tid - det ville være meget bedre at få mere linjefagsdidaktik, gerne med meget større kendskab til mate- Pædagogikken og psykologien er en god basisviden at have, når man arbejder med så mange forskellige elever, der kommer fra vidt forskellige miljøer 19

21 rialer. Mangler også mere konkret erfaring med at planlægge forløb i fagenes kerneområder. - Pædagogik, psykologi og didaktik - de måtte for mig at se gerne fylde mere. Og så virker det helt forkert i mit hoved, at man ikke har andet på sidste år end linjefag elementer af ovenstående ville have været forrygende at have fortsat med sideløbende!! - Fagdidaktiske - ikke kun almendidaktiske teorier, men også metode (analyse) osv. Fx ikke om differentiering, men HVORDAN man differentierer i konkrete situationer, klasseledelse. Den svære samtale. - Den mere praktiske udgave af didaktik. Det er alt for teoretisk og filosofisk og alt for langt fra den virkelighed, man skal agere i. Det kunne tyde på, at de informanter, der er kritiske over for faget almen didaktik, kunne have ønsket sig et større samarbejde med linjefagene, at faget også havde været placeret på fjerde årgang parallelt med linjefagene, et mindre teoretisk fag tættere knyttet til praksis eller i hvert fald et fag med lavere abstraktionsniveau. Udtalelserne peger i hvert tilfælde i retning af, at faget almen didaktik åbenbart ikke har formået at få de studerende til at se meningsfulde samspil mellem de teoretiske og praktiske aspekter ved det professionelle kundskabsgrundlag. Også de kvalitative interview rummer tegn på, at informanterne oplever manglende sammenhæng mellem en overordnet (teoretisk?), almendidaktisk tilgang og en mere konkret praksis i arbejdet som lærer. En informant påpeger et paradoks i, at god undervisningspraksis er noget, man taler om på læreruddannelsen i en form, som i sig selv ligger fjernt fra idealerne: vi skal lære, hvad god undervisning er, men det, vi får, er PowerPoint-slide på slide på slide, hvor man sådan sad: Okay, og det her skulle inspirere mig eller hvad? Altså det, synes jeg, det var sådan meget specielt. Det synes jeg ikke gav mening for at sige det lige ud. Samme informant oplever dog den almendidaktiske refleksion som en del af lærerarbejdet, men kobler ikke begrebet almen didaktik hertil. Efter et mindre vellykket forsøg udi kreativ undervisning (i natur/teknik, som ikke er hendes linjefag) fortæller hun: så begynder man at sige: Okay, hvad skulle jeg have gjort anderledes, og hvad var det, der gjorde det? Dels var det over middag, det var sent på dagen, det var en fredag. Så begynder man sådan at tælle sammen ikke? Så kan man se, næste gang så gør vi det anderledes. På den måde synes jeg hele tiden, at man reflekterer. Jeg tror også, at jeg har rigtig meget gavn af, at jeg nu her i år har to 7.-klasser og to 9.-klasser til biologi, og det der med at prøve at fyre det samme af to gange, det er virkelig anvendeligt, hvor man virkelig kan få gjort sig nogle erfaringer. Både sådan rent praktisk, men også bare at klasser ikke er ens. Billedet er dog ikke entydigt. En anden informant udtaler: Jeg har helt klart fået en masse med mig omkring opbygningen af en undervisning. Jeg har fået meget med, hvordan man kan tænke en undervisning sammen. Altså, den didaktiske del af det. 20

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Teori praksisspørgsmålet og

Teori praksisspørgsmålet og TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 Teori praksisspørgsmålet og bloggen som læremiddel Om anvendelighed af blogs i forbindelse med praktikken AF: Sven Gerken, UC Sjælland og Dorthe Carlsen,

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Professionel udvikling indefra følgeforskning om LP-arbejdet i skolen. Af Bent B. Andresen, Aarhus Universitet bba@edu.au.dk

Professionel udvikling indefra følgeforskning om LP-arbejdet i skolen. Af Bent B. Andresen, Aarhus Universitet bba@edu.au.dk Professionel udvikling indefra følgeforskning om LP-arbejdet i skolen Af Bent B. Andresen, Aarhus Universitet bba@edu.au.dk 2014 Forord Danmarks største skoleudviklingsprojekt baseret på LP-modellen har

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere