Fiskeundersøgelser i Omme Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeundersøgelser i Omme Å"

Transkript

1 Fiskeundersøgelser i Omme Å Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1

2 Fiskeundersøgelser i Omme Å - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune , af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Vejle Kommune Fotos: Kim Iversen Forsidefoto: Øverst: Havørred fra Omme Å v. Grønbjerg. Nederst: Grusstryg v. Sillest Hovedvej 2

3 Resume I oktober 2009 blev stallingbestanden på to strækninger i øvre Omme Å, Vejle Kommune, undersøgt ved elfiskeri. Undersøgelsen skulle belyse effekterne af en række store vandløbsrestaureringstiltag på Omme Ådal-strækingen fra Farre til Langelund. Stallingbestanden har været udryddet på strækningen omkring Farre By men blev genindført ved udsætning af stallinger fra Fjederholt Å i 1997, på den naturlige åstrækning opstrøms Farre. Nærværende undersøgelse viste, at stallingen har etableret sig fint på den uberørte åstrækning med 26 stallinger pr. 100 meter, og at tæthederne af stalling på de genslyngede og restaurerede strækninger nedstrøms Farre og på strækningen Grønbjerg til Langelund er endnu højere, hhv. 38 og 46 stallinger pr. 100 meter. Stallingtætheder af en størrelse man, så vidt vides, ikke finder andre steder Skjern Å-systemet i dag. Ørredbestanden i Omme Å blev undersøgt ved bestandsanalyser på fire etablerede grusstryg. Påp et stort stryg ved Grønbjerg blev der fundet 8,6 vilde ørreder pr. meter vandløb, en ørredtæthed som fortæller, at både gyde- og opvækstforhold for laksefiskene, samt vandkvaliteten i åen, er i top. Undersøgelsen viste også, at de laks som blev udsat i Omme Å på strækningen fra Grønbjerg til nedstrøms Langelund i foråret 2009, klarer sig fint. Derudover var det positivt, at der blev fanget seks havørreder i øvre Omme Å, fisk som alle har forceret de tre opstemninger ved Juellingsholm, Møbjerg Dambrug og Filskov Dambrug i Billund Kommune. At der trods disse spærringer alligevel kommer enkelte havørreder op i øvre Omme Å, giver forventninger om en eksplosion i antallet af store laks og havørreder i Omme Å, når de tre resterende spærringer fjernes, og der kommer fri passage for vandrefiskene til de store genetablerede gyde- og opvækstområder i Vejle Kommune. 3

4 Undersøgelsen I oktober 2009 undersøgte Danmarks Center for Vildlaks fiskebestanden i Omme Å i Vejle Kommune. Formålet var at dokumentere effekterne af de mange vandløbsforbedrende restaureringstiltag i Omme Å på specielt stallingbestanden, samt undersøge fiskefaunaens sammensætning i åen og ørredtætheder på udpegede gydeområder. Undersøgelsesområderne Der blev elfisket på en 3,3 km lang strækning fra Nedvadvej til Sillesthovedvej (figur 1). Omme Å forløber naturligt fra Nedvadvej til Ågade, og er genslynget fra Ågade til Sillest Hovedvej. Figur 1: Omme Å på den 3,3 km. lange strækning fra opstrøms Farre til Sillest Hovedvej. Anført er også starten på den genslyngede strækning ved Åvej. Anden befiskede strækning var de 2,7 km. fra det gamle stemmeværk opstrøms Grønbjerg til broen i Langelund. Figur 2: Den 2,7 km. lange åstrækning fra Grønbjerg til Langelund. 4

5 Metode Stallinger: Stallingbestanden i Omme Å blev undersøgt ved mærkning-genfangstmetoden (1). Strækningerne blev elfisket på to hinanden efterfølgende dage, og på første dagen blev alle stallingerne mærket ved klip i fedtfinnen. Ud fra antal fangede stallinger på første og anden dag, og andelen af genfangster blev bestanden udregnet efter: N ( m + 1)( c + 1) = r + 1 hvor m er antallet af mærkede fisk, c er fangsten ved anden prøvetagning, og r er antallet af genfangster. Bestemmelse af bestandsstørrelser ved hjælp af denne metode er baseret på en række antagelser: at mærkede og umærkede fisk har samme dødelighed og fangbarhed at fiskene ikke mister mærket at de mærkede fisk blander sig tilfældigt med umærkede fisk - at der i undersøgelsesperioden ikke sker reproduktion eller indvandring. Det var tydeligt, at der var meget stor forskel på andelen af genfangster for stallingyngel og større stallinger. Derfor er bestandsestimatet lavet ud fra beregninger på tre forskellige størrelsesgrupper (yngel, 1+ og ældre). Ørreder Bestandsestimater for ørreder på undersøgelsesstrygene 1-4 blev beregnet efter udtyndingsmetoden (1) ved følgende formel: 2 c1 N = c c 1 2 c 1 og c 2 er antallet af ørred ved hhv. første og anden befiskning. Ørredtætheder pr. meter beregnes efterfølgende herudfra. Ørred- og lakseudsætninger Der blev i oktober 2009 udsat ca ½-års ørreder fra Danmarks Center for Vildlaks i Omme Å på tre stationer ved Farre: Sillest Hovedvej, Ågade og Nedvadvej. Disse blev udsat som kompensation for manglende 1-årsudsætninger i foråret. Udsætninger i Omme Å sker i hht. udsætningsplanen for Skjern Å-systemet (2). I april 2009 blev der udsat års laks på strækningen fra Grønbjerg Bro til nedstrøms Langelund. 5

6 Resultater Generelt om vandløbet Opstrøms Farre er vandløbet naturligt slynget og vegetationen er meget veludviklet. Der var flere korte strækninger med grusbund, hvilket åbenbart er nok til at både stallinger og ørreder findes i gode tætheder på strækningen. Stallingyngelen var dominerende antalsmæssigt, der var kun få større stallinger. Fra Åvej til Sillest Hovedvej var forholdene ved at være normaliserede efter genslyngningen. Brinkerne virkede mere stabile med en od bevoksning af sumpplanter og græsser, og strygene var besat med gode vandplanter samt tydelige tegn på gydeaktivitet de foregående år. På de nederste 400 meter før Sillest Hovedvej, var vandløbet bredere, dybere og mere langsomtflydende. Bundet var sandet, og det virkede som om at vandløbet endnu ikke er i ligevægt hér. På de to nederste, store grusstryg var forholdene meget fine. Stuvningspåvirkningen fra disse stryg vurderes dog at være hovedårsagen til de suboptimale forhold på de meter opstrøms de respektive gydebankerne. Omme Å-strækningen ved Grønbjerg er meget varieret med lavvandede grusstryg og dybere strækninger. De etablerede gyde- og opvækstområder er tydeligvis dem, som forsyner de øvrige strækninger med stallinger og ørreder. Det virker som om, at en hensigtsmæssig grødeskæring på strækningen generelt har betydet flere fisk på strækningerne generelt, og ikke kun på strygene. Opstrøms Langelund er der en betydelig sandpulje i åen, hvoraf en del formentlig er tilkommet som følge at restaureringerne opstrøms. Det må formodes, at mængden af vandrende sand på strækningen aftager med årene, indtil da virker det som om, at stallingen vil blive den dominerende laksefisk antalsmæssigt. Stallingernes æg er mindre sårbare overfor sandvandring, da gydningen sker i foråret, hvor sandvandringen ikke er så stor, og æggene ligger samtidig i gydegravningerne i kortere tid, da vandtemperaturen er højere. Stallinger: Nedenfor i tabel 1-4 er beskrevet fangster, tætheder og alderklassefordeling af stallinger på de befiskede strækninger i Omme Å. Tabel 1: Antal stallinger og tætheder på de tre undersøgte Omme Å-strækninger. Omme Å-strækning Antal stalling Stallinger pr. 100 m Stallinger pr. 100 m 2 Opstrøms Åvej 1500 m ,1 Farre-Sillest H m ,3 Grønbjerg-Langelund 2500 m ,6 Tabel 2: Antal stallinger og tætheder på den uberørte referencestrækning fra Nedvadvej til Åvej. Opstrøms Åvej 1500 m. Antal P (effektivitet) % Stallinger pr. 100 m Stallingyngel ,0 1+ stallinger ,5 Ældre stallinger ,2 Total ,7 6

7 Tabel 3: Antal stallinger og tætheder på den genslyngede strækning fra Åvej til Sillest Hovedvej. Farre-Sillest H m. Antal P (effektivitet) % Stallinger pr. 100 m Stallingyngel ,5 1+ stallinger ,7 Ældre stallinger ,8 Total ,1 Tabel 4: Antal stallinger og tætheder på den uberørte restaurerede strækning fra Grønbjerg til Langelund. Grønbjerg-Langelund 2500 m. Antal P (effektivitet) % Stallinger pr. 100 m Stallingyngel ,0 1+ stallinger ,5 Ældre stallinger ,4 Total ,9 Tabel 5: Andre fiskearter fanget ved nedstrøms elfiskeri i Omme Å. Art Fåtallig Almindelig Talrig Bækørred X X (på strygene) Laks Strømskalle Gedde Stalling Havørred Ål Elritse X X X X X (udsatte) X X Ørreder: Tabel 6 beskriver ørredtæthederne på de fire undersøgte stryg markeret på figur 1 & 2. Tabel 6: Ørredtætheder på fire undersøgte stryg på strækningerne Åvej Sillest Hovedvej (2) og Grønbjerg Langelund (2). Der foretages årlige ørredudsætninger ved Ågade (Farre) og Sillest Hovedvej Stryg Længde m. Bredde m. Areal m 2 Ørred 1. bef. Ørred 2. bef. N total Ørred pr. m. Ørred pr. 100 m 2 P (effektivitet) % 1. Farre , Sillest H , Grønbjerg , Langelund , De fire befiskede stryg blev ligeledes undersøgt i 2007 (3), mindst én gydeperiode efter restaurering. Resultaterne af de undersøgelser fremgår af nedenstående tabel 7. Tabel 7: Ørredtætheder på strygene i Stryg Længde m. Bredde m. Areal m 2 Ørred 1. bef. Ørred 2. bef. N total Ørred pr. m. Ørred pr. 100 m 2 Bemærkinger 1. Farre 30 4, ,1 3 Én befiskning 2. Sillest H ,4 7,2-3. Grønbjerg ,6 10,1 92 laks (uds.) 4. Langelund ,5 5,7 63 laks (uds.) 7

8 Bemærkninger til strygene: Ad 1. Farre: Gydegruset var stadig løst, fin plantedækning på stryget (70 %), overvejende vandstjerne. Andre fiskearter: Stalling (1), Ål (1), Elritse (2), 3-pigget hundestejle (+), 9-pigget hundestejle (+). Ad 2. Sillest Hovedvej: Gydegruset var stadig løst, fin plantedækning på stryget (40 %), overvejende vandstjerne, vandranunkel, lidt mærke, dueurt og manna-sødgræs. Andre fiskearter: Laks (8, cm), 3-pigget hundestejle (++), 9-pigget hundestejle (++) og bæklampret. Stryg 1 nedstrøms Farre. Stryg 2 opstrøms Sillest Hovedvej. Elritse fra stryg 2. Udsat laks fra stryg 2. Ad 3. Grønbjerg: Det store grusstryg var blevet grødeskåret, for at fjerne store øer af pindsvineknop og sødgræs. Plantedækning på stryget var fin (50 %), Mange forskellige vand- og sumpplantearter. Gruset var fint løst. Andre fiskearter: Laks (3), elritse (1), stalling (10), strømskalle (1), 3-pigget hundestejle (+), 9- pigget hundestejle (+). 8

9 Stryg 3 ved Grønbjerg. Stryg 4 ved Langelund. Ad 4. Langelund: Gruset var noget indsandet på dele af det store og ret hurtige stryg. Habitaten var mere egnet til laks end ørred. Plantedækning på stryget var fin (30 %), mange forskellige vand- og sumpplantearter. Andre fiskearter: Laks (77), ål (3), stalling (9), strømskalle (2), bæklampret (1), 3-pigget hundestejle (+), 9-pigget hundestejle (+). 9

10 Evaluering og diskussion Stallinger: Effektiviteten af elfiskeriet efter stallinger: Som det fremgår af tabel 2-4 var fangsteffektiviteten på stallinger størst på de ældre årgange. Dette skyldes, at de større fisk er mere påvirkelige overfor elektrofiskeri, således skal anoden ret tæt på stallingyngelen (<1 m.) for at tiltrække fisken, mens de større stallinger kan tiltrækkes på ca. to meters afstand. Erfaringer fra elfiskeri er, at de yngre stallinger (0+ og 1+, se t.h.) ikke er territorielle, og flygter væk fra elektroden i nedstrøms retning, for så at forsøge at komme opstrøms forbi elektroden i de dybere sving og høller. Af samme grund er vadefiskeri efter stalling ineffektivt. De store stallinger er derimod mere territorielle, og står som oftest stationært i høllerne eller på de dybere strækninger. Usikkerheder ved mærkning-genfangstmetoden Brugen af formlen for bestandsestimatet ved fangstgenfangstmetoden forudsætter bl.a. andet, 1) at der ikke er nogen indvandring af stallinger på strækningerne i perioden mellem de to befiskninger, og at 2) mærkede stallinger har lige stor fangbarhed som umærkede. Ad 1): Ved at man udfører bestandsundersøgelsen over længere strækninger, reducerer man betydningen af, at enkelte nye stallinger bevæger sig ind på undersøgelsesstrækningerne. Der Stallinger 0+ (øv.), 1+ (midt), og ældre (ned.) blev fanget enkelte mærkede stallinger udenfor mærkningsstrækningen ved Langelund, hvilket viser at der er en migrationsinduceret usikkerhed, og denne usikkerhed resulterer isoleret set i et overestimat. Ad 2) Der var en rimelig høj genfangst på især de større stallinger, og der var der ikke noget der tydede på, at mærkede stallinger var sværere at fange på andendagen. Det formodes, at de få genfangster af stallingyngel skyldes general lav fangbarhed på de små fisk, og meget større antal i 0+ kohorten. Stallingbestanden i øvre Omme Å: Stallingbestanden i Omme Å er stor i forhold til vandløbene i det øvrige Skjern Å-system, og bestandens sammensætning aldersmæssigt indikerer at forholdene i åen er gode for stallingerne. Stallingen er over de sidste 30 år forsvundet fra en række fine tilløb til Skjern Å og Omme Å (Gundesbøl Å, Tarm Møllebæk, Ganer Å m.fl.) samt fra store strækninger i Omme Å på grund af forringet vandløbskvalitet og spærringer. Således var stallingen også helt forsvundet fra Omme Å fra Filskov og op, men den blev genindført i 1997, da Giveegnens Lystfiskerforening satte stallinger fra Fjederholt Å ud på den naturlige strækning opstrøms Farre ( Stallingen har slået til, og klarer sig nu rigtig godt i øvre Omme Å. Således blev der i 2004 fanget en stalling på 59 cm på strækningen ved Farre. Der blev ikke fanget særlig mange stallinger på de lavvandede grusstryg ved undersøgelsen, hvilket skyldes, at den meget territorielle ørred også klarer sig godt i Omme Å. Ørredernes tilstedeværelse betyder at stallingyngelen hurtigt fortrænges til strækningerne mellem strygene, eller til de steder på 10

11 strygene, hvor der ikke er skjulesteder. 1+ stallingerne forekom specielt i store antal på strækningen fra Grønbjerg til Langelund, hvor der er mange sandede strækninger og jævn-god strøm. Med hhv. 38 og 46 stallinger pr. 100 meter på de restaurerede strækninger i Omme Å, og 26 stallinger pr. 100 meter vandløb på den naturlige strækning ovenfor, lader det til, at restaureringsarbejdet i Omme Å har haft en positiv effekt på antallet af stallinger på strækningerne. Der blev desværre ikke lavet bestandsundersøgelser på stallinger forud for restaureringerne, hvorfor det er svært at udtale sig mere specifikt om stallingbestandens udvikling, and end at bestanden i Omme Å ved Farre er gået fra nul i 1997 ved genintroduktionen, til flotte tætheder i dag. Bestandstætheder for stallinger er svære at undersøge nøjagtigt, da stallinger er svære at fange ved vadefiskeri. Relativt få mærkning-genfangstundersøgelser er blevet lavet fra båd, hvorfor det har været svært at sammenligne tæthederne på Omme Å-strækningen med resultaterne fra andre vandløb. De bedste sammenlignelige data stammer fra øvre Gudenå, hvor man i perioden har fulgt bl.a. stallingbestandens udvikling tæt (3). Således fandt man i ,5 stallinger pr. 100 meter over en 12,8 km lang strækning fra Hammer Mølle til Uldum Lilleå. Man etablerede efterfølgende en række gydebanker på den undersøgte strækning, og etableringen af disse gydebanker resulterede i, at der i de efterfølgende år kom gange så mange stallingyngel på strækningen opstrøms Tørring. En udvikling som formentlig er sammenlignelig med udvikling i Omme Å i Vejle Kommune. Der er grund til at tro, at stallingbestanden også vil trives i øvre Omme Å fremover. Da stallingen gyder senere end ørred og laks, og samtidig trives bedre på de mere åbne, sandede strækninger fra ganske små, vil deres største trussel formentlig være skarven, som har vist sig at være særdeles dygtig til at fange stallinger. Ørreder: En sammenligning mellem resultaterne fra 2007 og 2009 viser, at ørredtæthederne på strygene er blevet væsentligt højere, på nær ved Langelund, hvor der til gengæld var større tæthed af udsatte laks og ni stallinger mod ingen stallinger i Det er specielt opløftende at se, at udviklingen i antallet af ørreder på strygene er fortsat stigende, på trods af at det nu er 3-5 år siden gydebankerne blev etableret. Ofte ser man, at gydebankerne er mest produktive de første 1-3 år, men det er tydeligt at strygene i Omme Å bare er blevet mere produktive, idet ca. 90 % af ørrederne på strygene var yngel. De mange ørreder (8,6 ørreder pr. meter) på stryget ved Grønbjerg (stryg 3), var vilde ørreder. At der kan være så mange ørreder naturligt på disse stryg, viser at opskriften man har fulgt, ved etablering af meget brede, lavvandede gyde- og opvækstområder, var den rigtige! Ved Sillest Hovedvej var en del af ørrederne udsatte (lysere og mindre farverige end vildfiskene). Disse udsatte fisk udgjorde skønsmæssigt ca. 25 % af ørredyngelen på stryget. At der stadig kører et udsætningsprogram for ørreder i øvre Omme Å, skyldes at man er i gang med en langsigtet plan for ophjælpning af den oprindelige Skjern Å-ørredstamme, et projekt som varetages af Danmarks Center for Vildlaks. Generelle bemærkninger omkring fiskebestanden i Omme Å: Foruden fine bestande af stalling og ørred, var det tydeligt, at også de udsatte laks på strækningen fra Grønbjerg til Langelund igen i år klarer sig rigtig godt. At laksefiskene dominerer i øvre Omme Å, indikerer at vandløbet er i en god tilstand, da laksefiskene naturligt vil forekomme i store tætheder i de hurtigtstrømmende, øvre dele af vandløbene, såfremt vand- og vandløbskvalitet er gode. Strømskallerne var hyppigere forekommende antalsmæssigt længere nedstrøms mod Langelund, hvor Omme Å er større, dybere, mere sandet, og hvor der er flere stille partier. Det var overraskende, at der på strækningen fra Grønbjerg til Langelund blev set fire havørreder på førstedagen og to havørreder på andendagen (forsidefoto). At disse havørreder har forceret de tre 11

12 opstemninger ved Juellingsholm, Møbjerg Dambrug og Filskov Dambrug, giver forventninger om en stor opgang af havørreder i øvre Omme Å og tilløb, når disse tre sidste forhindringer for vandrefiskene i Omme Å bliver fjernet. 12

13 Referencer (1) Mortensen, E. & Geertz-Hansen, P. (1996). Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb. Teknisk anvisning fra DMU, nr udgave. (2) Mikkelsen, J. S. & Christensen, H. (2008). Udsætningsplan for Skjern Å. FFI-rapport nr. 154, DTU-Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri. (3) Iversen, K. (2007). Registrering af lakseyngel i Skjern Å-systemet. Effektundersøgelse og monitering. Rapport udarbejdet for de fem kommuner ved Skjern Å-systemet. (4) Nielsen, J. (2004). Fiskene i Gudenåens vandløb. Statusrapport Gudenåkomiteens rapport nr

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Stallingundersøgelse i Omme Å

Stallingundersøgelse i Omme Å Stallingundersøgelse i Omme Å ---------------------------------------------- - Bestandsundersøgelse i Omme Å, Vejle Kommune 2010 - Vejle Kommune Stallingundersøgelse i Omme Å Bestandsundersøgelse i Omme

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015

Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 0 Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015 Af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks for: Ringkøbing-Skjern Kommune Naturstyrelsen Blåvandshuk Fotos: Kim Iversen,

Læs mere

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011 ebekæmpelse i Alling Å 211 AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 211 INDLEDNING: ebekæmpelsen i 211 blev udført af Danmarks Center for Vildlaks samt

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT NATUR OG GRØNNE OMRÅDER VANDLØBSPROJEKTER I Opgørelse af de enkelte mål 3. Vandløb og Søer Udviklingsmål De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Skjern Å lakseprojektet

Skjern Å lakseprojektet Skjern Å lakseprojektet Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status og udvikling i perioden 1979-1999 N A T U R O G M I L J Ø Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb

Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb Teknisk anvisning fra DMU, nr. 13 2. udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015

45. årgang - nr.2 April 2015 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO

FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO FISKEBESTANDEN I GUDENÅEN FRA SILKEBORG TIL KONGENS- BRO 05-05-07 Af Danmarks Center for Vildlaks for Silkeborg Kommune Resume: Et fiskeundersøgelsesprogram udført i perioden 05-06 viste, at fiskebestanden

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Storå

Plan for fiskepleje i Storå Plan for fiskepleje i Storå Distrikt 24 - vandsystem 1 Plan nr. 53-2016 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj September 5 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 5. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning og resumé Miljøkontoret i Ishøj Kommune har

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen Bødkervænget 5, Sæby 4270 Høng Tlf. 20898182 kj@ufv95.dk ÅRSBERETNING 2014 Udsætningerne 2014 Den 31. marts 2014 blev der udsat 30.700 stk.

Læs mere

Laksehabitatundersøgelse i Varde Å-systemet

Laksehabitatundersøgelse i Varde Å-systemet Laksehabitatundersøgelse i Varde Å-systemet 2014 Varde Kommune Billund Kommune Vejen Kommune Varde Å Sammenslutningen Laksehabitatundersøgelse i Varde Å-systemet 2014 Af Danmarks Center for Vildlaks for:

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø August 2005 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 2005. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse RESUMÉ...2 MATERIALER OG METODER...3 RESULTATER...5

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere