1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag Deres j. nr./ref.: Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune 2 Medansøger Gladsaxe Kommunes praksiskonsulenter, Herlev hospital, afd. O ved ledende overlæge Finn Rønholt Hansen og oversygeplejerske Flemming Olsen, Rødovre Kommune, Ballerup Kommune og Furesø Kommune. 3 Hvor er projektet forankret? Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune 4 Kontaktperson Gladsaxe kommune Charlotte Holm Adresse: Rådhus Allé 1, 2860 Søborg Telefon: Mail: Ballerup kommune Lars Wildt Rødovre kommune Allan Pedersen Furesø kommune Marianne Fels 5 Juridisk ansvarlig Herle Klifoth Adresse: Rådhus Allé 1, 2860 Søborg Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2010

2 Telefon: Mail: Dato: Underskrift: 6 Projektets titel Uhensigtsmæssige genindlæggelser et casestudie 7 Kort beskrivelse af projektet (7-10 linjer) for uddybning henvises til skema om projektoplysninger Ved en tværkommunal, tværsektoriel journal audit at identificere mulige årsager til uhensigtsmæssige hændelser i samarbejdet mellem hospital (medicinsk afd. O, Herlev), involverede praktiserende læger, Gladsaxe, Rødovre, Ballerup og Furesø kommuner. Målgruppen er den svækkede ældre, medicinske borger over 75 år (5-10 borgere) som genindlægges inden for 30 dage efter udskrivning fra afsnit O, Herlev hospital og som modtager ydelser fra de deltagende kommuners pleje- og omsorgsafdelinger. 8 Ansøgte beløb kr. pr deltagende kommune (dog kun kr. for Furesø) og yderligere kr. til Gladsaxe Kommune for tovholderfunktionen 9 Projektets forventede varighed Start: marts 2010 Slut: september Er der ansøgt eller bevilget Nej støtte fra anden side 11 Totalt budget for projektet fordelt på år 12 Heraf kommunal finansiering Beløb: kr. i 2010 Beløb: 0 kr. i 2011 Budget i alt: kr. Beløb: kr. fra hver af Gladsaxe, Rødovre og Ballerup kommuner, fra Furesø kommune + yderligere kr. til Gladsaxe kommune for tovholderfunktionen i Beløb: 0 kr. i Medfinansiering i alt: kr kr. = i alt kr. i Projektoplysninger 1 Projektets formål: Der ønskes puljemidler under Forebyggelsespuljens emne: Støtte til modning Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

3 af tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsatser i gråzonen mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse med henblik på ansøgning af projektstøtte i en senere ansøgningsrunde. Formålet er gennem et casestudie på 7-10 borgere pr. deltagende kommune (5-7 borgere for Furesøs vedkommende) at identificere uhensigtsmæssige hændelser i samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge og kommune, der kan være medvirkende til genindlæggelser. Dette casestudie skal danne udgangspunkt for et større samarbejdsprojekt mellem de nævnte parter, der skal søge at forebygge de uhensigtsmæssige hændelser og ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange af patientforløbet. 2 Projektets mål: At formulere et nyt samarbejdsprojekt på baggrund af de identificerede uhensigtsmæssige hændelser i patientforløbet og beskrevne sammenhænge At identificere hvor uhensigtsmæssige hændelser opstår i patientforløbet i overgangene mellem sektorerne ved hver case At identificere og beskrive evt. sammenfald mellem casene At identificere hvilke borgere der skal inkluderes i næste projekt Levere en samlet beskrivelse til de inkluderede praktiserende læger og hospitals afdelingen om de uhensigtsmæssige hændelser der eventuelt kan forebygges, og som vil danne grundlag for den videre projektbeskrivelse. 3 Projektets målgruppe: 7-10 borgere pr. deltagende kommune (5-7 borgere for Furesøs vedkommende), der genindlægges inden for 30 dage efter en indlæggelse på afsnit O En læge og sygeplejerske fra afsnit O De praktiserende læger involveret i borgerforløbene Hjemmesygeplejen i Gladsaxe, Rødovre, Ballerup og Furesø kommuner 4 Beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde At de uhensigtsmæssige indlæggelser identificeres i den del af patientforløbet, som vedrører genindlæggelser af den ældre, svækkede borger. At undersøge og synliggøre hvilken indflydelse de professionelle aktører i kommuner og hospital har på borgerens genindlæggelse. 5 Metodebeskrivelse Der benyttes interview og omvendt journalaudit som metode. Læger og henholdsvis sygeplejersker imellem bytter journal. De uhensigtsmæssige indlæggelser belyses også ved borgerinterview (pårørende). Borgerne interviewes om deres oplevelse af overgangen mellem hospital og kommune herunder, hvilken information der er givet på hospitalet op til udskrivning om den videre plan for borgeren i.e. hjemmepleje, -sygepleje, genoptræning, ambulant besøg, opfølgning ved egen læge, ændringer i medicin m.m. Borgernes journaler gennemgås fra færdigbehandlingsvarsling til genindlæggelse. Deskriptive data indsamles og behandles af de respektive kommuner. 6 Dokumentation af opnåelse af målene/resultaterne Når 7 (5) borgere i hver enkelt kommune er inkluderet vurderes i hver enkelt kommune, om der er tilstrækkeligt materiale. Hvis ikke inkluderes 3 borger Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

4 mere. 7 Plan for evaluering Da projektet er bundet op som et studie af, hvad der er foregået i de enkelte cases, vil studiet blive underlagt en procesevaluering. Det indgår i målene, at samarbejdet ved overgangene skal forbedres gennem det samarbejdsprojekt, der udspringer af dette projekt. 8 Hvordan formidles projektet og de opnåede erfaringerne til andre? Projektet skal ligge til grund for et større samarbejdsprojekt, der skal forsøge at målrette en forebyggelse af de uhensigtsmæssige genindlæggelser. En del af projektet er at udarbejde en ny projektansøgning. Der leveres en beskrivelse til de inkluderede praktiserende læger og hospitals afdelingen om de uhensigtsmæssige hændelser der eventuelt kan forebygges. 9 Beskrivelse af forankringen af projektet og videreførelse efter projektperioden. Se ovenstående Vejledning. Ansøgerkreds Kommuner, hospitaler og almen praksis. Da puljen skal understøtte samarbejdet mellem den kommunale og den regionale opgaveløsning, skal der som minimum indgå to af parterne som ansøgere. Ansøgninger fra hospitaler skal være formuleret i fællesskab med en eller flere kommuner. Almen praksis kan også indgå i ansøgerkredsen. Ansøgninger fra en eller flere kommuner skal være formuleret i fællesskab med et hospital. Almen praksis kan også indgå i ansøgerkredsen. Ansøgninger fra almen praksis skal være formuleret i samarbejde med en eller flere kommuner og et hospital. Kriterier for tildeling af midler: Projekterne skal bygge på evidens. Projekterne skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden, så videreførelse er sikret. Der kan ydes støtte til projekter, der genererer ny, anvendelig og systematiseret viden, der let kan deles mellem flere aktører i regionen, og til projekter, hvor kendt viden implementeres eller spredes. Af projektbeskrivelsen skal fremgå, hvordan man vil sikre projektets forankring, indgå i viden deling samt planer for videreførelse af projektet efter projektperiodens ophør. Der ønskes projekter med en vis volumen. Volumen kan blandt andet opnås gennem samarbejdsprojekter imellem flere kommuner eller projekter, der er forankret i samordningsudvalgene på hospitalerne. Projekter med et samlet budget på over kr. vil blive foretrukket. Faglig kvalitetssikring Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

5 For at sikre en registrering og systematiseret erfaringsopsamling er der nedsat et fælles regionalt/kommunalt vurderingsudvalg, som vil bedømme projektansøgningerne. Projekterne vil blive bedømt i forhold til det tværsektorielle samarbejde, projektets design, beskrivelsen af projektets formål og mål, beskrivelsen af metoden og evaluerings- og implementeringsovervejelser. For uddybning henvises til ramme for faglig projektvurdering. Regnskabsaflæggelse Der skal senest 2 måneder efter afslutningen af den fastsatte projektperiode fremsendes regnskab til Sundhedskoordinationsudvalget. Det forventes, at projektets regnskab opstilles på samme måde som budgettet. Det forventes, at der udvises god regnskabsskik med et tydeligt og dokumenteret regnskab. Hvis regnskabet og/eller projektrapporten ikke er tilfredsstillende opstillet eller dokumenteret, eller projektmidlerne ikke er brugt efter hensigten, vil der blive krævet en revisionspåtegning. Der kan disponeres i forhold til det godkendte budget. Ønskes der fravigelser, skal dette søges. Rapportering Der skal senest 2 måneder efter afslutning af den fastsatte projektperiode fremsendes projektrapport og regnskab til Sundhedskoordinationsudvalget. I rapporteringen skal der også beskrives, hvordan man konkret vil indgå i videndeling samt planerne for videreførelse af projektet. Projektrapporten skal lægges på kommunens og regionens hjemmeside, så den er tilgængelig for andre interesserede. Projektkatalog I forbindelse med tildeling af puljemidler skal projektet beskrives i et projektkatalog. Projektejeren er ansvarlig for at indsende opdatering af projektkataloget. Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere