Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd"

Transkript

1 Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte fra Gigtforeningens forskningsråd. Vejledningen er inddelt i 3 hovedafsnit: Hvad kan der søges støtte til? Hvordan søger man støtte? Hvad skal ansøgningen indeholde? Det er vigtigt, at man læser alle 3 afsnit, inden man udfylder ansøgningen! Herudover er det også vigtigt, at man forud for afsendelse af en ansøgning har læst og er indforstået med bevillingsbetingelserne og de deraf følgende forpligtelser. Bevillingsbetingelserne findes på vores forskningsportal: 1. Hvad kan der søges støtte til? Gigtforeningen (The Danish Rheumatism Association) yder støtte til klinisk og grundvidenskabelig forskning i inflammatoriske, degenerative og belastningsbetingede sygdomme i led, ryg, muskler og bindevæv. Oplagte støtteværdige forskningsprojekter kunne være projekter, som giver mulighed for ny viden om sygdomsmekanismer, udvikling af nye markører for sygdomsforløb og prognose samt evaluering af nye behandlinger. Men Gigtforeningen yder også støtte til projekter af mere epidemiologisk, socialmedicinsk og sundhedsøkonomisk karakter. Foruden støtte til forskningsprojekter yder Gigtforeningen støtte til forskellige typer af stipendier, som gennemgås mere detaljeret nedenfor. For at søge om forskningsmidler fra Gigtforeningens forskningsråd skal ansøger have dokumenterede sundhedsfaglige og videnskabelige meritter. Såfremt der er tale om studerende, skal der vedlægges en vejlederudtalelse. Der ydes ingen støtte til afsluttede projekter. Endelig kan der gives støtte til kongresrejser og lignende i forbindelse med præsentation af forskningsresultater, hvor projekterne er støttet af Gigtforeningen se særskilt vejledning på: Enhver støtte gives under forudsætning af, at godkendelse fra relevante etiske og sundhedsfaglige komiteer foreligger, når projektet sættes i gang. Korrekt fremsendte ansøgninger vurderes af Gigtforeningens forskningsråd, der består af 9 medlemmer udpeget af Gigtforeningens bestyrelse. Projektstøtte Projektstøttemidler er den mest udbredte støtteform under Gigtforeningens forskningsråd. Ansøgninger om projektstøtte behandles 4 gange om året af forskningsrådet. Projektstøtte gives ikke til lønudgifter til de involverede forskere (VIP-løn). I stedet kan projektstøtten dække udgifter til eksempelvis forskningsmaterialer, forskningsudstyr, TAP-løn 1

2 mv. Støtte til VIP-løn gives kun i form af stipendier (se nedenfor). Hvis Gigtforeningen allerede har støttet et givet projekt med forskningsmidler, kan der ikke søges om nye projektmidler til det samme projekt, med mindre projektet siden hen har gennemgået væsentlige ændringer, som har affødt nye finansieringsbehov. Har man allerede opnået et stipendium eller såfremt man søger et stipendium (se nedenfor), kan man dog godt ansøge om supplerende projektstøttemidler til gennemførelse af det samlede forskningsprojekt. Vedrørende projektstøtte over 1. mio.kr.: En forudsætning for at søge beløb af denne størrelse i Gigtforeningens regi er, at ansøgeren allerede har søgt om støtte hos Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS). Svarskrivelse fra FSS skal vedlægges. Introduktionsstipendier Et introduktionsstipendium kan søges af sundhedsfaglige studerende såvel som færdiguddannede kandidater, der endnu ikke er ansat i en forskerstilling eller er indskrevet som ph.d.-stipendiat. Stipendiet er således tiltænkt ansøgere, der gerne vil indlede en forskningskarriere inden for gigtområdet. Introduktionsstipendiet kan som regel søges 2 gange om året efter opslag på Gigtforeningens hjemmeside samt i relevante fagblade. Den studerende skal stå som ansøger, men der skal være en fast vejleder tilknyttet forløbet. Desuden skal der være en særskilt udtalelse og anbefaling fra vejlederen vedlagt ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal redegøre for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i forbindelse med forskningsprojektet. Der kan maksimalt tildeles 6 måneders stipendieløn, der gives som lønrammebevilling. En sådan bevilling kan ikke overskrides, og et evt. mindre forbrug skal tilbagebetales. Der er fastsat et standardbeløb på kr. til 12 måneders løn for studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske og kr. til 6 måneders løn for færdiguddannede kandidater. Søger man et introduktionsstipendium som færdiguddannet kandidat, skal man have opnået tilsagn om faglig vejledning, og en vejlederudtalelse vedlægges ansøgningen. Introduktionsstipendiet gives typisk med henblik på iværksættelse af første del af et større forskningsprojekt typisk et ph.d.-studie. Ansøgningen skal omfatte en plan for stipendieforløbet med en grundig projektbeskrivelse. Er der tale om indledningen til et større forskningsprojekt, skal projektbeskrivelsen omfatte en skitse for det samlede forskningsprojekt, man ønsker at gennemføre. Tidligere forskningserfaring er ikke påkrævet. Forskningsstipendier Gigtforeningens forskningsstipendium kan kun søges efter forudgående opslag på vores hjemmeside samt i diverse fagblade. Stipendiet kan tildeles ansøgere med sundhedsfaglig baggrund, som ønsker at gennemføre et større forskningsprojekt med henblik på opnåelse af en ph.d.-grad eller tilsvarende. Der tildeles 1 års løn med mulighed for at søge om 1 års forlængelse. Såfremt der søges for 2 år, skal lønudgiften for begge år fremgå af ansøgningen. Der gives således max 2 års løn. Lønnen gives som lønrammebevilling på max kr. pr. år. Den reelle lønudgift skal fremgå af ansøgningens budget. Ved behandlingen af ansøgningen lægges vægt på projektets originalitet, kvalitet, de planlagte metoders egnethed, ansøgerens videnskabelige kvalifikationer/publikationer, projektets gennemførlighed vurderet ud fra de foreliggende praktiske oplysninger og forskningens etiske aspekter. Ansøgninger, hvor ansøger er førsteforfatter på artikler i engelsksprogede tidsskrifter med peer review, prioriteres højest. 2

3 Det er en forudsætning for tildeling af et forskningsstipendium, at der vedlægges dokumentation for faglig vejledning samt en udtalelse fra den institution, som huser ansøgerens projekt. Der ydes ikke støtte til undervisningsafgifter i forbindelse med en eventuel ph.d. Er der ud over stipendiet (lønnen) behov for at søge om yderligere forskningsmidler (fx TAPløn, hjælpemidler, faciliteter) til gennemførelse af projektet, skal der søges om sådanne midler i en separat ansøgning om projektstøtte (se ovenfor). Postdoc-stipendier Formålet med stipendiet er at gøre det muligt for højt kvalificerede yngre forskere at blive delvist frigjort fra en klinisk/ikke-forsker stilling for at stimulere en fastholdelse og videreudvikling af gigtrelevant forskning. Stipendiet kan tildeles ansøgere med en sundhedsfaglig baggrund, der har opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende forskningskvalifikationer. Hvert stipendium er på i alt kr. og dækker op til 50 pct. af den overenskomstmæssige løn til erstatning for den tid, der går til at udføre forskning. Ansøger skal inden for disse rammer redegøre for, hvorledes ansøger kan frigøres til at udføre forskning med angivelse af ugentligt tidsforbrug til forskning og stipendiets varighed. Fuldt budget skal fremgå af ansøgningen. Det er en forudsætning, at der vedlægges dokumentation fra lederen fra stedet, hvor forskningen skal udføres om, at ansøger kan udføre forskning på det angivne sted samt dokumentation fra lederen fra ansøgers ansættelsessted med en tilkendegivelse om, at ansøger kan frigøres til forskning på deltid. På ansøgningstidspunktet må det højst være 7 år siden, ansøger har fået tildelt ph.d.- graden. Postdoc-stipendiet skal påbegyndes senest 12 mdr. efter ansøgningsfrist. Er der ud over stipendiet behov for midler til drift, skal det søges i en separat ansøgning om projektstøtte (se ovenfor). 2. Hvordan søger man støtte? Der kan kun ansøges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem, som tilgås via Gigtforeningens hjemmeside For at kunne udfylde et elektronisk ansøgningsskema skal man først oprette en brugerprofil med valg af brugernavn og adgangskode. Denne brugerprofil vil derefter være brugerens faste indgang til det elektroniske forskningssystem i forbindelse med nye ansøgninger såvel som afrapportering på eksisterende eller afsluttede forskningsprojekter. Fra ens brugerprofil kan man vælge, hvilken type ansøgning man vil oprette. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet og sendes elektronisk inden kl. 16 på dagen for den respektive ansøgningsfrist. Enhver ansøgning skal indeholde samtlige oplysninger, som ifølge ansøgningsskemaet defineres som obligatoriske. På sidste trin i ansøgningsskemaet findes en underskriftsside, som udskrives og indsendes til sekretariatet (Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte). Underskriftssiden + eventuelle kopier af ansøgningen (antal oplyses i ansøgningsskemaet) indsendes, så det er poststemplet senest samme dag som ansøgningsfristen. Der er følgende vejledende ansøgningsfrister for de forskellige støttemuligheder: Ansøgningsform Ansøgningsfrist Projektstøtte 1. februar, 1. april, 1. august, 1. november. Introduktionsstipendier Efter opslag (typisk halvårligt omkring 1. februar og 1. august). Forskningsstipendier Efter opslag. Postdoc-stipendier Efter opslag. 3

4 3. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskemaet består af 6 trin (sider), som alle skal udfyldes, førend man kan afsende ansøgningen. De fleste af felterne er obligatoriske, og hvis disse felter ikke er udfyldt, kan trinnet ikke færdiggøres og vil derfor lyse rødt. Først når alle trin er grønne, kan man sende ansøgningen af sted elektronisk. På hvert trin vil der være en vejledning ude i venstre side af ansøgningsskemaet. Nedenfor følger en oversigt over kravene til ansøgningen på de forskellige trin: Afviger ansøgningen fra formkravene i denne vejledning, kan ansøgningen blive afvist administrativt. Det er valgfrit at skrive ansøgningen på dansk eller engelsk, bortset fra lægmandsbeskrivelsen, der altid skal være på dansk. Trin 1: Personlige oplysninger De personlige oplysninger skal omfatte kontaktoplysninger, oplysninger om akademiske grader og videnskabelige kvalifikationer (herunder et CV på max tegn), nuværende ansættelse samt eventuelle oplysninger om tidligere støttebevillinger fra Gigtforeningen. Det er et krav, at ansøger er medlem af Gigtforeningen, og medlemsnummer oplyses. Trin 2: Projektbeskrivelse Her angives først hvilken type ansøgning, der er tale om (stipendium eller projektstøtte), da samme ansøgningsskema benyttes til begge typer af ansøgninger. Herefter indsætter ansøgeren et overordnet projektresumé, ligesom der gives oplysninger om tid og sted for projektets udførelse, eventuelle medansøgere, projektets sygdomsfaglige profil samt målgruppe. Endvidere udarbejdes der en egentlig projektbeskrivelse, som ikke må overskride tegn. Endelig skal ansøgeren lave en lægmandsbeskrivelse med en forsimplet projekttitel til brug for Gigtforeningens kommunikative arbejde. Selve projektbeskrivelsen skal mere specifikt indeholde: - arbejdets formål (problemformulering) - baggrund - status over foreliggende viden - dataindsamling/metodebeskrivelse, herunder statistisk evaluering og evt. sample size beregning - tids- og handlingsplan - dato for afslutning - sammenhæng med ansøgerens tidligere igangværende undersøgelser - etiske aspekter - praktiske muligheder for arbejdets gennemførelse (adgang til nødvendigt apparatur, videnskabelig vejledning, hjælpepersonale (laboranter, sekretærer, fysio-/ergoterapeuter m.m.), forsøgsmateriale, patientrekruttering, etc.). - hvilken ny viden forventes projektet at give? - hvordan tænkes resultaterne formidlet? Trin 3: Budget Budgetposterne indføres direkte i ansøgningsskemaet (via trin 3A). Herudover er der en række vigtige, specifikke krav til budgettet for projektansøgningen: Akademikerløn (VIP-løn) ydes kun i form af stipendier. Søger man et stipendium, skal man huske at inkludere pension og ferie i budgettet. Der kan ikke søges om støtte til administrationsgebyrer, generelt overhead og lignende udgifter, som vedrører driften af den arbejdsplads, som bevillingsmodtageren er tilknyttet. Der kan heller ikke søges om støtte til opgaver, der falder inden for afdelingens/arbejdsstedets normale driftsområde, f.eks. til laboratorieanalyser, 4

5 sygepleje, fysio- og ergoterapi samt ambulatoriekonsultationer. Kun dokumenteret merarbejde vil kunne støttes. Budgettet skal indeholde et totalbudget for projektet med oplysninger om ansøgt samt modtaget støtte fra anden side samt en kort budgetforklaring. Såfremt der søges om delvis støtte til et projekt, skal det af ansøgningens budget tydeligt fremgå, hvilken del af totalbudgettet der søges om midler til. Gigtforeningen yder ikke tilskud til oversættelse eller trykning af videnskabelige afhandlinger. Der er ikke mulighed for at få efterbevilget omkostninger, som ansøgeren har glemt at opgive på budgettet, uanset om disse omkostninger skyldes forglemmelse eller fejl fra ansøgerens side. Endelig skal der sidst på trin 3 afgives en række oplysninger om den institution/institut, der skal administrere en eventuel bevilling. Trin 4: Billede- og filopload Her har man mulighed for at lægge relevante billeder direkte ind i ansøgningen. Man kan også indsætte tekstfiler, der understøtter ansøgningen (fx abstracts). Det er vigtigt, at ansøger eller forskningsinstitutionen har ophavsretten til billederne. Trin 5: Oversigt over ansøgningen Her kan man se, hvordan ansøgningen vil komme til at se ud i sin helhed. Trin 6: Færdiggørelse af ansøgning På sidste trin færdiggør man ansøgningen efter at have læst og accepteret bevillingsbetingelserne. Herfra printes og underskrives ligeledes en underskriftsside, som sammen med det oplyste antal printede eksemplarer af ansøgningen indsendes, så det er poststemplet senest samme dag som ansøgningsfristen. Bedømmelse af ansøgningen Ved behandlingen af ansøgninger lægges vægt på følgende: - projektets originalitet og kvalitet, samt problemformulering - de foreslåede metoders egnethed - ansøgerens videnskabelige kvalifikationer - projektets gennemførlighed ud fra de foreliggende praktiske oplysninger - forskningens etiske aspekter - det foreslåede budget i relation til ovenstående 5

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere