2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes."

Transkript

1 Indledning Dansk Magasinpresses Udgiverforening har modtaget Mediestøtteudvalgets oplæg til høringssvar, og foreningens synspunkter og holdninger til det fremlagte materiale kan opsummeres i følgende punkter: 1. Fastprissystemet på aviser og magasiner skal opretholdes, eftersom de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser ved en ophævelse er ødelæggende. 2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes. 3. Dagbladenes indhold som konkurrerer med magasinbranchen skal ikke være støtteberettiget 4. Magasiner, som er i direkte konkurrence med de ikke-støttede magasiner i markedet, skal produceres selvstændigt og uafhængigt af aviserne. 5. Ingen afgift på det frie ord 6. En fremtidig støtte skal være objektiv og ikke være platformsafhængig. I det følgende uddybes ovenstående punkter. Magasinpressen og mediestøtten Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU) har adskillige gange gjort opmærksom på, at den nuværende mediestøtte ikke er tidssvarende og stærkt konkurrenceforvridende. Den nuværende mediestøtte er et kludetæppe, som har skabt en konkurrencesituation, som i urimelig grad tilgodeser dagspressen. Den eksisterende mediestøtte bygger på forældede og vilkårlige skatteregler, og forhindrer en fri og sund konkurrencesituation på mediemarkedet. Denne konkurrenceforvridning er de senere år blevet stedse mere synlig og urimelig, i takt med at dagspressen i sin offensive produkt-udvikling konsekvent har satset på magasinpressens traditionelle stofområder. Dette er sket via lancering af en bred vifte af magasin-tillæg, der i emnevalg (mode, bolig, mad, livsstil, camping, ferie m.fl.) ligger langt fra det redaktionelle indhold, som i folkestyrets ånd oprindeligt var grundlaget for vedtagelsen af avisernes 0-moms

2 ( Der lægges vægt på, om publikationen læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre, almen kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde ). Godt nok producerer dagbladene nyheder, men har ikke længere tag i sin målgruppe på print, hvilket bevirker at dagbladenes indhold i stadig højere grad fokuseres på interessestof som er i konkurrence med magasinerne. Den indlysende baggrund for dagspressens bevidste branchegllidning over mod magasinpressen og stigende interesse for magasinlignende tillæg er at gøre aviserne mere attraktive for kvinder og dermed at opnå en større andel i magasinpressens oplag, læserskare og traditionelle annoncemarked. Dette er også i betydeligt omfang lykkedes. Magasinpressen modtager ingen støtte overhovedet, idet magasinerne er belagt med 25 % moms og siden 2004, hvor portostøtten bortfaldt, har magasinerne ej heller modtaget nogen form for distributionsstøtte. Magasinpressen i et samfundsmæssigt perspektiv Magasinpressen repræsenterer en vigtig del af folkeoplysningen i Danmark. I kraft af sin betydelige udbredelse og mangfoldighed bidrager magasin-pressen væsentligt til konsolideringen af en national bevidsthed og identitet. Hver uge er mere end halvdelen af den danske befolkning i kontakt med de danske ugeblade, og på månedsbasis er mere end 83 % af den danske befolkning i kontakt med danske ugeblade/magasiner. Det vidner om mediegruppens store udbredelse og stærke position i den danske befolkning. Inden for områder som sundhed, medicin, mad, bolig og mode er magasiner ofte danskernes foretrukne informationskilde. Derudover giver magasinpressens artikler læserne mulighed for at bekræfte og udvikle sig selv på personlige og faglige områder af betydning for deres fysiske og psykiske velvære. Desuden er familiens trivsel og sundhed i høj grad i centrum for magasinpressens artikelvalg, lige som motion, sundhed og livsstilsorienterede emner i stigende omfang præger nylanceringerne. En ofte overset funktion hos magasinpressen er dens bidrag til at opretholde læsefærdighederne i visse socialt svage befolkningsgrupper, herunder også indvandrerkvinder, som ofte lever et mere socialt isoleret liv, når det gælder forståelsen af den danske kvinde- og familiekultur. Utallige læserkontakter vidner om magasinpressens positive funktion på dette, ofte oversete, område. Bortset fra TV-mediet er magasinpressen den mediegruppe, der har den mest alsidige og direkte kontakt til de unge aldersklasser og som i en positiv og lettilgængelig form er tilpasset de unges sprog, selvopfattelse og interesser. Det er karakteristisk for magasinpressen, at stort set samtlige nylanceringer i dag sker som måneds- eller kvartalsblade og ikke som ugeblade. Disse måneds- eller kvartalsmagasiner er 2

3 karakteriseret ved at have meget specialiserede emner, som appellerer til fordybelse og ny viden (f.eks. psykologi, historie, privatøkonomi, videnskab, mode, havestof, it, design, motion, sundhed, boligindretning, m.v.). Momsen Dagbladenes 0-moms blev indført i 1967 i forbindelse med momsens indførelse. Begrundelsen for 0-momsen var, at man ville sikre, at danskerne havde adgang til nyheder ud over de beskedne nyheds-udsendelser som DR leverede og at klæde befolkningen på til at deltage i den demokratiske proces (Indtil 1964 var aviserne også leverandører af nyheder til DR / Pressens Radioavis. TV s selvstændige nyhedsudsendelse, TV-Avisen kom i 1965). Danmark havde med EUs 6. momsdirektiv fået tilladelse til at bevare 0-momsordningen som en særordning for aviserne. Der er ikke mulighed for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde, idet man ellers vil risikere at EU-Komissionen vil kræve, at særordningen skal ophæves. Der er dog mulighed for at indføre en ny særordning med eksempelvis 5 % moms eller mere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at da Sverige indførte ensartet moms (6%) på trykte medier, medførte dette ikke den avisdød, som dagbladsbranchen havde forudsagt. For at opnå 0-moms skal en publikation, efter skattemyndighedernes vurdering, i overvejende grad være redigeret med aktuelt nyhedsstof for øje og henvende sig til en bred læserkreds med et bredt emneområde. Magasinpressen har altid betalt moms af bladsalget, idet uge- og månedsbladene efter skattemyndighedernes skøn er underholdning. Egentlig en grotesk situation, at det er overladt til skattemyndighederne at vurdere, hvornår et medie er det ene eller andet, og objektivitet har det intet med at gøre, hvilket eksemplet med Nyhedsmagasinet Fokus viser. Bladet, der blev lanceret af Aller Press i 2006 og i høj grad var baseret på aktuelle reportager, blev underkendt af skatte-myndighederne, da man, på lige fod med dagbladene, søgte om 0-moms. Denne afgørelse appellerede Aller Press siden til Østre Landsret, hvor dommen i marts 2009 gav Aller medhold. En af grundsætningerne i EU s erhvervspolitik, og dermed også i den danske er, at offentlige støtteordninger ikke må virke konkurrence-forvridende. Ikke desto mindre producerer en række landsdækkende dagblade, under dække af deres eksklusive 0-moms, i stadigt stigende omfang tillæg, som markedsføres som renlivede kopier af en række magasiner, hvis salgspris belastes med 25 % moms. I denne forbindelse skal her blot peges på Ekstra Bladets, Berlingske Tidendes, Børsens, Politikens og Jyllands-Postens konsekvente satsning på magasintillæg. Urimeligheden i den nuværende danske momspolitiks forskelsbehandling af magasinpressen og dagspressen kan ses af tabellen på næste side. 3

4 Momssatser for magasiner og aviser i udvalgte EU lande Land Magasiner Aviser Danmark 25 0 Belgien 0 0 Finland (løssalg) Finland (abonnement) 0 0 Frankrig 2,1 2,1 Holland 6 6 Storbritannien 0 0 Sverige 6 6 Tyskland 7 7 Som det fremgår, er Danmark det eneste land i EU, som på momsområdet forskelsbehandler magasinpressen og dagspressen. De øvrige EU-lande har fælles momssatser for de to mediegrupper. I det hele taget har der siden starten af 90erne været en tydelig tendens til, at de landsdækkende og 0-moms støttede aviser i deres weekendudgaver satser på de bløde værdier og har lagt en del af avisens familie-, bolig-, mode- og bilstof over i lørdags- og søndagsavisernes magasintillæg. Disse dagblades weekendudgaver fremstår derfor med et tydeligt magasinpræg og således også som klare konkurrenter til magasinpressen. Det være sig redaktionelt såvel som på annoncesiden. Den konkurrencemæssige forskelsbehandling var Medieudvalget opmærksom på allerede i 1996, hvor man i sin betænkning nr. 1320, Medierne i demokratiet (side 239) bl.a. skriver: Det er også ganske klart, at dagspressens indhold gennem opdeling i sektioner og mere af det såkaldte livsstilsstof, har bevæget sig ind på magasinpressens område. Dele af magasinpressen og fagpressen har på den anden side fået større betydning som opinionsmedier, bl.a. ved, at de har fået større aktualitetspræg og indholdsmæssigt har ændret sig i retning af, at flere social- og samfundsspørgsmål tages op til behandling. Det er ligeledes klart, at de elektroniske medier får en stadig mere central rolle som formidlere af nyheder, opinioner, samfundsdebat og kultur. Medieudvalgets principielle holdning er i denne sammenhæng, at alle danske medier, fordi de hver på sin måde er en del af den demokratiske debat og bidrager til den kulturelle og sociale udveksling i samfundet, så vidt muligt bør stilles lige gunstigt. Medieudvalget mener således, at det bør undgås at beskatte, hvad man højtideligt kalder det frie (udvalgets kursivering) ord. I Skattekommisionens udspil fra februar 2009 er der ligeledes en klar holdning til den urimelige effekt af dagbladenes 0-moms: Efter gældende momsregler er der en nulsats for aviser. Det vil sige, at udgiverne er momspligtige, men skal betale 0 pct. i moms af avissalget og har fradragsret for momsudgifterne på 4

5 indkøb. Ordningen fungerer som en støtteordning for de trykte medier og er således konkurrenceforvridende i forhold til andre momsbelagte medier, herunder elektroniske aviser og andre trykte medier. Nulsatsen kan således begrænse overgangen til elektroniske medier. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende momssystemet til denne form for støtte. Den samme momsmæssige urimelighed gør sig gældende på nettet, såfremt betalings-websites fra magasinpressen skal konkurrere med betalings-websites fra dagspressen. F.eks. opererer Børsens website med 0-moms for Børsens abonnenter, medens et eventuelt betalings-website fra magasinpressen skal pålignes moms. Den massive mediestøtte til dagbladene anvendes desuden til at produktudvikle inden for nye mediegrupper. Senest har Berlingske Media lanceret bilmagasinet, AUTO BILD BILEN, som godt nok betaler moms af bladsalget, men nyder godt af den indirekte mediestøtte Berlingske Media modtager på dagbladene. Det nye bilmagasin skrives nemlig af de journalistiske kræfter som sidder på dagbladenes bilredaktion, og således anvendes mediestøtten til Berlingske Medias dagblade på, at konkurrere med fritstående mediehuse, som må finansiere bilmagasiner uden mediestøtte. Denne udvikling er særligt bekymrende for magasinpressen, og der bør indføres meget klare regler for den type produkter fra mediestøttede virksomheder, som konkurrerer med ikke-mediestøttede virksomheder. Sådanne blade skal produceres helt selvstændigt og uafhængigt af aviserne. Dansk Magasinpresses Udgiverforening mener, at det kommende medieforlig bør løse den konkurrenceforvridende momsforskel mellem medierne, og således Indføre en momssats på 5% eller mere som stiller medierne lige Alternativt nedbringe momssatsen på de medier som ikke nyder godt af 0-momsen Distributionsstøtten Siden 1. marts 2004 har magasinpressen ikke modtaget nogen form for porto- eller distributionsstøtte, hvilket står i skærende kontrast til dagbladene, som godt nok mistede deres portostøtte, men som så omgående blev kompenseret med en distributionsstøtte på 380 mio. kr. om året. Post Danmark har i mange år udnyttet sin dominerende position til at hæve sine priser betydeligt. Først fra 1. januar 2007, hvor det norskejede CityMail etablerede sig i Danmark, fik Post Danmark en reel konkurrence, når det gjaldt omdeling af magasinpressens produkter, idet Bladkompagniet kun benyttes i begrænset omfang og kun i Hovedstadsområdet. Grundet den manglende postliberalisering besluttede ejerne bag CityMail at lukke sit danske selskab med udgangen af 2009, og således har udgivere af magasinprodukter på det danske marked ikke længere alternative udbydere til Post Danmark, hvilket har betydet et højere 5

6 prisniveau for omdeling af magasiner. Prisniveauet for omdeling af magasiner i Danmark er i øvrigt væsentlig højere end i vores nabolande. Dansk Magasinpresses Udgiverforening mener at den fremtidige distributionsstøtte bør defineres på mere objektive og mindre smagsdommeragtige kriterier end tilfældet er i dag. Det er for magasinpressen uforståeligt at danske magasiner skal være afskåret fra distributionsstøtte med tanke på magasinernes samfunds-mæssige betydning. Fastprissystemet I forudsætningerne for Mediestøtteudvalgets arbejde hedder det bl.a.: At det skal lægges til grund, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrenceloven, der giver bladudgivere af aviser, ugeblade og magasiner ret til at bestemme forhandlernes udsalgspris, ophæves. Udvalget har dog valgt at konsekvensbehandle effekten af undtagelses-bestemmelsens ophævelse, og lade disse resultater indgå i den endelige udvalgsrapport. Dansk Magasinpresses Udgiverforening står aldeles uforstående overfor et politisk ønske om at ophæve bestemmelsen, da faste priser på netop aviser og magasiner har en lang række positive effekter: Faste priser bidrager til, at, der i Danmark opretholdes et vidtforgrenet forhandlernet også i udkantsområder, idet forhandlerne får leveret aviser og blade overalt i landet til ensartede priser. Og mange forhandlere fører derfor også et bredt sortiment af blade, hvilket er stærkt medvirkende til at sikre en bred distribution, eftersom de mange blade skaber en større omsætning. En ophævelse af fastprissystemet vil føre til en koncentration på titler og udsalgssteder, hvilket vil ramme udbredelsen af aviser og blade med lavt oplag, samt købsmulighederne generelt i udkantsområderne. Det er især de små samfund som vil blive hårdt ramt, da bladsalget både er en vigtig indtægtskilde og samtidig er med til at fastholde kunder og skabe trafik i de lokale butikker. Og med mindre der indføres bestemmelser for at de store detailhandelskæder ikke må udnytte deres dominerende position overfor mindre konkurrerende detaillister og udgivere, så vil en eventuel prisreduktion hos de store kæder kun bevirke en højere pris for befolkningen i udkantsområderne, hvis de overhovedet vil få adgang til bladene. I Danmark har man et unikt retursystem for aviser og blade som sikrer alle forhandlere, at ikke solgte eksemplarer kan returneres, og at forhandleren efterfølgende kun faktureres for det faktiske antal solgte blade. Uden et fastprissystem vil det være særdeles vanskeligt at opretholde salg hos de mindre forhandlere, og således vil befolkningen i udkantsområderne ej heller have samme adgang til det brede medie- og kulturudbud som resten af landet. De faste priser har også miljømæssige fordele, idet de faste priser og den tilhørende returret giver udgiverne mulighed for at regulere oplagene og herved optimere papir- og ressourceforbrug i forhold til forventet salg. 6

7 Og returbladene bliver genanvendt som fiberpulp til papkasser, ægge-bakker eller anden emballage. Hvis der ikke sker en systematisk retur-indsamling, vil mange usolgte aviser og magasiner ende i forbrændings-anlæggene som almindeligt affald, med en betydelig udledning af CO2 til følge. Faste priser på aviser, ugeblade og magasiner er helt normalt i mange europæiske lande, netop af hensyn til befolkningens lige adgang til det demokratiske og kulturelle udbud, samt at disse medier spiller en væsentlig rolle i opretholdelsen af befolkningens læsefærdigheder. En ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil ikke have nogen betydning for statskassen, da bestemmelsen er omkostningsneutral. Konsekvensen af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil på sigt blive, at en række magasiner må reducere udgivelserne eller helt lukke. Dermed risikerer det danske samfund at miste den mangfoldighed af magasiner, som er en væsentlig del af folkeoplysningen, vidensdelingen og underholdningen i det danske samfund. Dansk Magasinpresses Udgiverforening vil på det kraftigste opfordre politikerne til ikke at ophæve undtagelsesbestemmelsen, idet der reelt kun er negative effekter ved en sådan beslutning. Afsluttende bemærkninger Dansk Magasinpresses Udgiverforening har gennem årene gjort politikere og embedsmænd opmærksomme på, at mediestøtten i sin nuværende form er særdeles konkurrenceforvridende overfor magasinpressen. Den konkurrenceforvridning, som den nuværende mediestøtte i høj grad bidrager til, modvirker samtidig ønsket om en mangfoldighed og sund konkurrence i en medieverden, hvor medierne publicerer indhold på adskillige platforme. Medieverdenen er i hastig udvikling, med konstant tilsynekomst af nye digitale medier. En ny mediestøtte skal indrettes så den ikke er forældet samme dag den lanceres, og derfor må en fremadrettet mediestøtte baseres på væsentlig mere objektive kriterier end de nuværende, som i høj grad har prædikat af smagsdommeri. Sekundært må det sikres at støtten også reelt bliver anvendt på det område den er givet til, og ikke som i dag, hvor de mange millioner af støttekroner, som tilflyder bl.a. dagspressens store mediehuse, frit anvendes på alle medieplatforme og medieprojekter, og således i konkurrencemæssig sammenhæng kommer i spil overfor magasinpressen. Det vil uden tvivl være en fordel, hvis et fremtidigt medieforlig bliver administreret under et og samme ministerium (Kulturministeriet), idet den nuværende forskelsbehandling i mediestøtten givetvis kan føres tilbage til manglende overblik hos lovgiverne over de konkurrencemæssige konsekvenser af en vilkårlig skatte- og tilskudspolitik, når det gælder mediemarkedet. 7

8 DMU har forventning om, at det videre arbejde i mediestøtteudvalget resulterer i et oplæg, der anerkender den flermedialitet, som i dag præger mediemarkedet og som konkurrencemæssigt vil stille alle medier lige, uanset hvilken platform de publiceres på. For magasinpressen er det væsentligt, at den fremtidige mediestøtte eliminerer den konkurrence-forvridning, som især dagbladenes 0-moms og distributionsstøtte i dag skaber i forhold til magasinpressen. DMU mener ikke at det frie ord skal beskattes, uanset medieplatform, men skal det foregå, så skal medierne stilles lige. DMU forventer ligeledes at Mediestøtteudvalgets arbejde vil afspejle under hvilke forudsætninger det danske mediemarked kan udvikle sig, hvilke medietyper man samfundsmæssigt ønsker at skabe plads til, og således forholder sig til mangfoldigheden i medieudbuddet. I så fald vil rapporten kunne resultere i en frugtbar debat om der i fremtiden kun skal være plads til de medievirksomheder som modtager mediestøtte, eller om der skal skabes markedsmæssige konkurrencevilkår som gør det muligt for selvstændige medievirksomheder at operere i Danmark. Der er behov for nye tanker i relation til mediestøtten, og derfor er Dansk Magasinpresses Udgiverforening stadig voldsomt forundret over, at så store medievirksomheder som Egmont, Aller og Bonnier ikke har fået plads i Mediestøtteudvalget. Det er dybt urimeligt at så væsentlig en del af det danske mediemarked ikke er repræsenteret. 8

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Staten finansierer eller delfinansierer public service-radio og fjernsyn og dagblade gennem forskellige ordninger.

Staten finansierer eller delfinansierer public service-radio og fjernsyn og dagblade gennem forskellige ordninger. Danske Dagblades Forening DDF synspunkter på dagbladenes 0-moms Ebbe Dal, 14. maj 2008 En vigtig forudsætning for at opretholde og udvikle den samfundsprofil, som kendetegner Danmark, er bl.a. at skabe

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

DEPUTATION I SKATTEUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER

DEPUTATION I SKATTEUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 18 Offentligt DEPUTATION I SKATTEUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER DANSK MAGASINPRESSES REDAKTØRFORENING 11. MARTS 2015 AGENDA 1. En skat på det danske sprog

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte 22 dec 11 Notat Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte Dansk Journalistforbund (DJ) har været repræsenteret direkte med forbundets formand Mogens

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog om momssystemets

Læs mere

DEPUTATION I KULTURUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER

DEPUTATION I KULTURUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 106 Offentligt DEPUTATION I KULTURUDVALGET OM MOMS PÅ DANSKSPROGEDE MAGASINER DANSK MAGASINPRESSES REDAKTØRFORENING 18. FEBRUAR 2015 AGENDA 1. En skat på det danske

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET > Solidt samarbejde mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet August 2013 Vejledning til ansøgning om støtte fra Indledning Denne vejledning er gældende for ansøgning om støtte fra. I Lov om (Lov nr. 576 af 24. juni 2005) er det fastlagt, at staten kan yde støtte

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013.

Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag den 30. maj 2013. NOTAT 20. juni 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag om lov om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 2. maj 2013 et udkast til forslag til lov om mediestøtte i høring med frist til torsdag

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de trykte medier (ver08) Statusnotat pr. 30.09.08 1 Indhold Figurer... 3 Tabeller... 4 Bokse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar 2003. Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 7: Afgifter af varer og tjenester 7.1 Hensyn til afgiftsfastsættelse I fastsættelsen af afgifter findes en række ofte modsatrettede hensyn Fiskalt hensyn Afgifter

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Content marketing - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Program Intro Hvad må man? Hvad er content marketing egentlig? Hvad kan man? I FORM, Anne Skov Public Impact, Berlingske Media,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør

KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør KomDag 14 Sådan sætter vi dagsorden! Rasmus Emborg Chefredaktør, adm. direktør Avisen.dk ApS A-Pressen A/S (Aktuelt, MetroXpress, reklamebureau, nyhedsbureau m.m.) Freeway A/S (Dating.dk, Lejebolig.dk,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Bedre afgifter. - et afgiftspolitisk udspil

VIDEN VÆKST BALANCE. Bedre afgifter. - et afgiftspolitisk udspil VIDEN VÆKST BALANCE Bedre afgifter - et afgiftspolitisk udspil Positiv effekt på beskæftigelse, eksport og BNP i de kommende år Forord Gennem de seneste årtier er danske virksomheder blevet pålagt stadig

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere