2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes."

Transkript

1 Indledning Dansk Magasinpresses Udgiverforening har modtaget Mediestøtteudvalgets oplæg til høringssvar, og foreningens synspunkter og holdninger til det fremlagte materiale kan opsummeres i følgende punkter: 1. Fastprissystemet på aviser og magasiner skal opretholdes, eftersom de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser ved en ophævelse er ødelæggende. 2. Konkurrenceuligheden mellem dagblade og magasiner, som følge af 0-moms støtten og distributionsstøtten skal udlignes. 3. Dagbladenes indhold som konkurrerer med magasinbranchen skal ikke være støtteberettiget 4. Magasiner, som er i direkte konkurrence med de ikke-støttede magasiner i markedet, skal produceres selvstændigt og uafhængigt af aviserne. 5. Ingen afgift på det frie ord 6. En fremtidig støtte skal være objektiv og ikke være platformsafhængig. I det følgende uddybes ovenstående punkter. Magasinpressen og mediestøtten Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU) har adskillige gange gjort opmærksom på, at den nuværende mediestøtte ikke er tidssvarende og stærkt konkurrenceforvridende. Den nuværende mediestøtte er et kludetæppe, som har skabt en konkurrencesituation, som i urimelig grad tilgodeser dagspressen. Den eksisterende mediestøtte bygger på forældede og vilkårlige skatteregler, og forhindrer en fri og sund konkurrencesituation på mediemarkedet. Denne konkurrenceforvridning er de senere år blevet stedse mere synlig og urimelig, i takt med at dagspressen i sin offensive produkt-udvikling konsekvent har satset på magasinpressens traditionelle stofområder. Dette er sket via lancering af en bred vifte af magasin-tillæg, der i emnevalg (mode, bolig, mad, livsstil, camping, ferie m.fl.) ligger langt fra det redaktionelle indhold, som i folkestyrets ånd oprindeligt var grundlaget for vedtagelsen af avisernes 0-moms

2 ( Der lægges vægt på, om publikationen læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre, almen kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde ). Godt nok producerer dagbladene nyheder, men har ikke længere tag i sin målgruppe på print, hvilket bevirker at dagbladenes indhold i stadig højere grad fokuseres på interessestof som er i konkurrence med magasinerne. Den indlysende baggrund for dagspressens bevidste branchegllidning over mod magasinpressen og stigende interesse for magasinlignende tillæg er at gøre aviserne mere attraktive for kvinder og dermed at opnå en større andel i magasinpressens oplag, læserskare og traditionelle annoncemarked. Dette er også i betydeligt omfang lykkedes. Magasinpressen modtager ingen støtte overhovedet, idet magasinerne er belagt med 25 % moms og siden 2004, hvor portostøtten bortfaldt, har magasinerne ej heller modtaget nogen form for distributionsstøtte. Magasinpressen i et samfundsmæssigt perspektiv Magasinpressen repræsenterer en vigtig del af folkeoplysningen i Danmark. I kraft af sin betydelige udbredelse og mangfoldighed bidrager magasin-pressen væsentligt til konsolideringen af en national bevidsthed og identitet. Hver uge er mere end halvdelen af den danske befolkning i kontakt med de danske ugeblade, og på månedsbasis er mere end 83 % af den danske befolkning i kontakt med danske ugeblade/magasiner. Det vidner om mediegruppens store udbredelse og stærke position i den danske befolkning. Inden for områder som sundhed, medicin, mad, bolig og mode er magasiner ofte danskernes foretrukne informationskilde. Derudover giver magasinpressens artikler læserne mulighed for at bekræfte og udvikle sig selv på personlige og faglige områder af betydning for deres fysiske og psykiske velvære. Desuden er familiens trivsel og sundhed i høj grad i centrum for magasinpressens artikelvalg, lige som motion, sundhed og livsstilsorienterede emner i stigende omfang præger nylanceringerne. En ofte overset funktion hos magasinpressen er dens bidrag til at opretholde læsefærdighederne i visse socialt svage befolkningsgrupper, herunder også indvandrerkvinder, som ofte lever et mere socialt isoleret liv, når det gælder forståelsen af den danske kvinde- og familiekultur. Utallige læserkontakter vidner om magasinpressens positive funktion på dette, ofte oversete, område. Bortset fra TV-mediet er magasinpressen den mediegruppe, der har den mest alsidige og direkte kontakt til de unge aldersklasser og som i en positiv og lettilgængelig form er tilpasset de unges sprog, selvopfattelse og interesser. Det er karakteristisk for magasinpressen, at stort set samtlige nylanceringer i dag sker som måneds- eller kvartalsblade og ikke som ugeblade. Disse måneds- eller kvartalsmagasiner er 2

3 karakteriseret ved at have meget specialiserede emner, som appellerer til fordybelse og ny viden (f.eks. psykologi, historie, privatøkonomi, videnskab, mode, havestof, it, design, motion, sundhed, boligindretning, m.v.). Momsen Dagbladenes 0-moms blev indført i 1967 i forbindelse med momsens indførelse. Begrundelsen for 0-momsen var, at man ville sikre, at danskerne havde adgang til nyheder ud over de beskedne nyheds-udsendelser som DR leverede og at klæde befolkningen på til at deltage i den demokratiske proces (Indtil 1964 var aviserne også leverandører af nyheder til DR / Pressens Radioavis. TV s selvstændige nyhedsudsendelse, TV-Avisen kom i 1965). Danmark havde med EUs 6. momsdirektiv fået tilladelse til at bevare 0-momsordningen som en særordning for aviserne. Der er ikke mulighed for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde, idet man ellers vil risikere at EU-Komissionen vil kræve, at særordningen skal ophæves. Der er dog mulighed for at indføre en ny særordning med eksempelvis 5 % moms eller mere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at da Sverige indførte ensartet moms (6%) på trykte medier, medførte dette ikke den avisdød, som dagbladsbranchen havde forudsagt. For at opnå 0-moms skal en publikation, efter skattemyndighedernes vurdering, i overvejende grad være redigeret med aktuelt nyhedsstof for øje og henvende sig til en bred læserkreds med et bredt emneområde. Magasinpressen har altid betalt moms af bladsalget, idet uge- og månedsbladene efter skattemyndighedernes skøn er underholdning. Egentlig en grotesk situation, at det er overladt til skattemyndighederne at vurdere, hvornår et medie er det ene eller andet, og objektivitet har det intet med at gøre, hvilket eksemplet med Nyhedsmagasinet Fokus viser. Bladet, der blev lanceret af Aller Press i 2006 og i høj grad var baseret på aktuelle reportager, blev underkendt af skatte-myndighederne, da man, på lige fod med dagbladene, søgte om 0-moms. Denne afgørelse appellerede Aller Press siden til Østre Landsret, hvor dommen i marts 2009 gav Aller medhold. En af grundsætningerne i EU s erhvervspolitik, og dermed også i den danske er, at offentlige støtteordninger ikke må virke konkurrence-forvridende. Ikke desto mindre producerer en række landsdækkende dagblade, under dække af deres eksklusive 0-moms, i stadigt stigende omfang tillæg, som markedsføres som renlivede kopier af en række magasiner, hvis salgspris belastes med 25 % moms. I denne forbindelse skal her blot peges på Ekstra Bladets, Berlingske Tidendes, Børsens, Politikens og Jyllands-Postens konsekvente satsning på magasintillæg. Urimeligheden i den nuværende danske momspolitiks forskelsbehandling af magasinpressen og dagspressen kan ses af tabellen på næste side. 3

4 Momssatser for magasiner og aviser i udvalgte EU lande Land Magasiner Aviser Danmark 25 0 Belgien 0 0 Finland (løssalg) Finland (abonnement) 0 0 Frankrig 2,1 2,1 Holland 6 6 Storbritannien 0 0 Sverige 6 6 Tyskland 7 7 Som det fremgår, er Danmark det eneste land i EU, som på momsområdet forskelsbehandler magasinpressen og dagspressen. De øvrige EU-lande har fælles momssatser for de to mediegrupper. I det hele taget har der siden starten af 90erne været en tydelig tendens til, at de landsdækkende og 0-moms støttede aviser i deres weekendudgaver satser på de bløde værdier og har lagt en del af avisens familie-, bolig-, mode- og bilstof over i lørdags- og søndagsavisernes magasintillæg. Disse dagblades weekendudgaver fremstår derfor med et tydeligt magasinpræg og således også som klare konkurrenter til magasinpressen. Det være sig redaktionelt såvel som på annoncesiden. Den konkurrencemæssige forskelsbehandling var Medieudvalget opmærksom på allerede i 1996, hvor man i sin betænkning nr. 1320, Medierne i demokratiet (side 239) bl.a. skriver: Det er også ganske klart, at dagspressens indhold gennem opdeling i sektioner og mere af det såkaldte livsstilsstof, har bevæget sig ind på magasinpressens område. Dele af magasinpressen og fagpressen har på den anden side fået større betydning som opinionsmedier, bl.a. ved, at de har fået større aktualitetspræg og indholdsmæssigt har ændret sig i retning af, at flere social- og samfundsspørgsmål tages op til behandling. Det er ligeledes klart, at de elektroniske medier får en stadig mere central rolle som formidlere af nyheder, opinioner, samfundsdebat og kultur. Medieudvalgets principielle holdning er i denne sammenhæng, at alle danske medier, fordi de hver på sin måde er en del af den demokratiske debat og bidrager til den kulturelle og sociale udveksling i samfundet, så vidt muligt bør stilles lige gunstigt. Medieudvalget mener således, at det bør undgås at beskatte, hvad man højtideligt kalder det frie (udvalgets kursivering) ord. I Skattekommisionens udspil fra februar 2009 er der ligeledes en klar holdning til den urimelige effekt af dagbladenes 0-moms: Efter gældende momsregler er der en nulsats for aviser. Det vil sige, at udgiverne er momspligtige, men skal betale 0 pct. i moms af avissalget og har fradragsret for momsudgifterne på 4

5 indkøb. Ordningen fungerer som en støtteordning for de trykte medier og er således konkurrenceforvridende i forhold til andre momsbelagte medier, herunder elektroniske aviser og andre trykte medier. Nulsatsen kan således begrænse overgangen til elektroniske medier. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende momssystemet til denne form for støtte. Den samme momsmæssige urimelighed gør sig gældende på nettet, såfremt betalings-websites fra magasinpressen skal konkurrere med betalings-websites fra dagspressen. F.eks. opererer Børsens website med 0-moms for Børsens abonnenter, medens et eventuelt betalings-website fra magasinpressen skal pålignes moms. Den massive mediestøtte til dagbladene anvendes desuden til at produktudvikle inden for nye mediegrupper. Senest har Berlingske Media lanceret bilmagasinet, AUTO BILD BILEN, som godt nok betaler moms af bladsalget, men nyder godt af den indirekte mediestøtte Berlingske Media modtager på dagbladene. Det nye bilmagasin skrives nemlig af de journalistiske kræfter som sidder på dagbladenes bilredaktion, og således anvendes mediestøtten til Berlingske Medias dagblade på, at konkurrere med fritstående mediehuse, som må finansiere bilmagasiner uden mediestøtte. Denne udvikling er særligt bekymrende for magasinpressen, og der bør indføres meget klare regler for den type produkter fra mediestøttede virksomheder, som konkurrerer med ikke-mediestøttede virksomheder. Sådanne blade skal produceres helt selvstændigt og uafhængigt af aviserne. Dansk Magasinpresses Udgiverforening mener, at det kommende medieforlig bør løse den konkurrenceforvridende momsforskel mellem medierne, og således Indføre en momssats på 5% eller mere som stiller medierne lige Alternativt nedbringe momssatsen på de medier som ikke nyder godt af 0-momsen Distributionsstøtten Siden 1. marts 2004 har magasinpressen ikke modtaget nogen form for porto- eller distributionsstøtte, hvilket står i skærende kontrast til dagbladene, som godt nok mistede deres portostøtte, men som så omgående blev kompenseret med en distributionsstøtte på 380 mio. kr. om året. Post Danmark har i mange år udnyttet sin dominerende position til at hæve sine priser betydeligt. Først fra 1. januar 2007, hvor det norskejede CityMail etablerede sig i Danmark, fik Post Danmark en reel konkurrence, når det gjaldt omdeling af magasinpressens produkter, idet Bladkompagniet kun benyttes i begrænset omfang og kun i Hovedstadsområdet. Grundet den manglende postliberalisering besluttede ejerne bag CityMail at lukke sit danske selskab med udgangen af 2009, og således har udgivere af magasinprodukter på det danske marked ikke længere alternative udbydere til Post Danmark, hvilket har betydet et højere 5

6 prisniveau for omdeling af magasiner. Prisniveauet for omdeling af magasiner i Danmark er i øvrigt væsentlig højere end i vores nabolande. Dansk Magasinpresses Udgiverforening mener at den fremtidige distributionsstøtte bør defineres på mere objektive og mindre smagsdommeragtige kriterier end tilfældet er i dag. Det er for magasinpressen uforståeligt at danske magasiner skal være afskåret fra distributionsstøtte med tanke på magasinernes samfunds-mæssige betydning. Fastprissystemet I forudsætningerne for Mediestøtteudvalgets arbejde hedder det bl.a.: At det skal lægges til grund, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrenceloven, der giver bladudgivere af aviser, ugeblade og magasiner ret til at bestemme forhandlernes udsalgspris, ophæves. Udvalget har dog valgt at konsekvensbehandle effekten af undtagelses-bestemmelsens ophævelse, og lade disse resultater indgå i den endelige udvalgsrapport. Dansk Magasinpresses Udgiverforening står aldeles uforstående overfor et politisk ønske om at ophæve bestemmelsen, da faste priser på netop aviser og magasiner har en lang række positive effekter: Faste priser bidrager til, at, der i Danmark opretholdes et vidtforgrenet forhandlernet også i udkantsområder, idet forhandlerne får leveret aviser og blade overalt i landet til ensartede priser. Og mange forhandlere fører derfor også et bredt sortiment af blade, hvilket er stærkt medvirkende til at sikre en bred distribution, eftersom de mange blade skaber en større omsætning. En ophævelse af fastprissystemet vil føre til en koncentration på titler og udsalgssteder, hvilket vil ramme udbredelsen af aviser og blade med lavt oplag, samt købsmulighederne generelt i udkantsområderne. Det er især de små samfund som vil blive hårdt ramt, da bladsalget både er en vigtig indtægtskilde og samtidig er med til at fastholde kunder og skabe trafik i de lokale butikker. Og med mindre der indføres bestemmelser for at de store detailhandelskæder ikke må udnytte deres dominerende position overfor mindre konkurrerende detaillister og udgivere, så vil en eventuel prisreduktion hos de store kæder kun bevirke en højere pris for befolkningen i udkantsområderne, hvis de overhovedet vil få adgang til bladene. I Danmark har man et unikt retursystem for aviser og blade som sikrer alle forhandlere, at ikke solgte eksemplarer kan returneres, og at forhandleren efterfølgende kun faktureres for det faktiske antal solgte blade. Uden et fastprissystem vil det være særdeles vanskeligt at opretholde salg hos de mindre forhandlere, og således vil befolkningen i udkantsområderne ej heller have samme adgang til det brede medie- og kulturudbud som resten af landet. De faste priser har også miljømæssige fordele, idet de faste priser og den tilhørende returret giver udgiverne mulighed for at regulere oplagene og herved optimere papir- og ressourceforbrug i forhold til forventet salg. 6

7 Og returbladene bliver genanvendt som fiberpulp til papkasser, ægge-bakker eller anden emballage. Hvis der ikke sker en systematisk retur-indsamling, vil mange usolgte aviser og magasiner ende i forbrændings-anlæggene som almindeligt affald, med en betydelig udledning af CO2 til følge. Faste priser på aviser, ugeblade og magasiner er helt normalt i mange europæiske lande, netop af hensyn til befolkningens lige adgang til det demokratiske og kulturelle udbud, samt at disse medier spiller en væsentlig rolle i opretholdelsen af befolkningens læsefærdigheder. En ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil ikke have nogen betydning for statskassen, da bestemmelsen er omkostningsneutral. Konsekvensen af en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen vil på sigt blive, at en række magasiner må reducere udgivelserne eller helt lukke. Dermed risikerer det danske samfund at miste den mangfoldighed af magasiner, som er en væsentlig del af folkeoplysningen, vidensdelingen og underholdningen i det danske samfund. Dansk Magasinpresses Udgiverforening vil på det kraftigste opfordre politikerne til ikke at ophæve undtagelsesbestemmelsen, idet der reelt kun er negative effekter ved en sådan beslutning. Afsluttende bemærkninger Dansk Magasinpresses Udgiverforening har gennem årene gjort politikere og embedsmænd opmærksomme på, at mediestøtten i sin nuværende form er særdeles konkurrenceforvridende overfor magasinpressen. Den konkurrenceforvridning, som den nuværende mediestøtte i høj grad bidrager til, modvirker samtidig ønsket om en mangfoldighed og sund konkurrence i en medieverden, hvor medierne publicerer indhold på adskillige platforme. Medieverdenen er i hastig udvikling, med konstant tilsynekomst af nye digitale medier. En ny mediestøtte skal indrettes så den ikke er forældet samme dag den lanceres, og derfor må en fremadrettet mediestøtte baseres på væsentlig mere objektive kriterier end de nuværende, som i høj grad har prædikat af smagsdommeri. Sekundært må det sikres at støtten også reelt bliver anvendt på det område den er givet til, og ikke som i dag, hvor de mange millioner af støttekroner, som tilflyder bl.a. dagspressens store mediehuse, frit anvendes på alle medieplatforme og medieprojekter, og således i konkurrencemæssig sammenhæng kommer i spil overfor magasinpressen. Det vil uden tvivl være en fordel, hvis et fremtidigt medieforlig bliver administreret under et og samme ministerium (Kulturministeriet), idet den nuværende forskelsbehandling i mediestøtten givetvis kan føres tilbage til manglende overblik hos lovgiverne over de konkurrencemæssige konsekvenser af en vilkårlig skatte- og tilskudspolitik, når det gælder mediemarkedet. 7

8 DMU har forventning om, at det videre arbejde i mediestøtteudvalget resulterer i et oplæg, der anerkender den flermedialitet, som i dag præger mediemarkedet og som konkurrencemæssigt vil stille alle medier lige, uanset hvilken platform de publiceres på. For magasinpressen er det væsentligt, at den fremtidige mediestøtte eliminerer den konkurrence-forvridning, som især dagbladenes 0-moms og distributionsstøtte i dag skaber i forhold til magasinpressen. DMU mener ikke at det frie ord skal beskattes, uanset medieplatform, men skal det foregå, så skal medierne stilles lige. DMU forventer ligeledes at Mediestøtteudvalgets arbejde vil afspejle under hvilke forudsætninger det danske mediemarked kan udvikle sig, hvilke medietyper man samfundsmæssigt ønsker at skabe plads til, og således forholder sig til mangfoldigheden i medieudbuddet. I så fald vil rapporten kunne resultere i en frugtbar debat om der i fremtiden kun skal være plads til de medievirksomheder som modtager mediestøtte, eller om der skal skabes markedsmæssige konkurrencevilkår som gør det muligt for selvstændige medievirksomheder at operere i Danmark. Der er behov for nye tanker i relation til mediestøtten, og derfor er Dansk Magasinpresses Udgiverforening stadig voldsomt forundret over, at så store medievirksomheder som Egmont, Aller og Bonnier ikke har fået plads i Mediestøtteudvalget. Det er dybt urimeligt at så væsentlig en del af det danske mediemarked ikke er repræsenteret. 8

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de trykte medier (ver08) Statusnotat pr. 30.09.08 1 Indhold Figurer... 3 Tabeller... 4 Bokse...

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar 2003. Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde.

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde. Sagsnr. 07.04-01-873 Ref. HJE/jtj Den 7. september 2001 MetroXpress LO s forretningsudvalg har dags dato med baggrund i nedenstående redegørelse drøftet A-Pressens investering i MetroXpress. Forretningsudvalget

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Content marketing - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Program Intro Hvad må man? Hvad er content marketing egentlig? Hvad kan man? I FORM, Anne Skov Public Impact, Berlingske Media,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du 1. udfylde

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Demokratistøtte Fremtidens offentlige mediestøtte

Demokratistøtte Fremtidens offentlige mediestøtte Demokratistøtte Fremtidens offentlige mediestøtte September 2011 Demokratistøtte Fremtidens offentlige mediestøtte Rapport fra Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Udgivet i 2011 af Styrelsen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

September 2002. Etableringen af FAS

September 2002. Etableringen af FAS September 2002 Etableringen af FAS 2/60 Etableringen af FAS Indholdsfortegnelse Sammenfatning og konklusion... 3 Konklusion... 3 Markedsbeskrivelse... 5 Virkningerne af fusionen... 6 Tilsagn... 11 Parternes

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold

Gallup undersøgelse af landbrugets forhold Gallup undersøgelse af landbrugets forhold 1 Tankerne bag Danskerne fremstår ofte som: negative over for landbruget havende lav viden om dets forhold værende uden interesse for landbrugets kår Formålet

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

International satsning fra Midtjylland

International satsning fra Midtjylland International satsning fra Midtjylland Her frasorterer de både artikler og annoncer om andet end deres klart definerede fokusering, og de er gået i gang med tv på nettet, mens de spekulerer på, hvordan

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere