Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 2007"

Transkript

1 Hvad er sprogvurdering? Sig relationskompetencer Sprogvurdering af treårige Kilde: (meget sjov) video om sprogscreening fremstillet af BUPL, forår 27 Dorthe Bleses Guldborgsund den 2. november, 27 Sprogvurderingsmaterialet er et værktøj til at identificere børn med potentiel sproglig forsinkelse planlægge differentieret sprogmiljø Skal administreres af dagtilbudspersonalet Kilde: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Hvorfor sprogvurdering? Hvorfor sprogvurdering? Skal børn ikke bare have lov til at lege? Uddannelsesmæssige udgifter er højest OECD. Education at a Glance, 25 og så sagde vi jo, at du var faren.. øv.. nu igen læsefærdighederne er ikke! Danmark nr. 16 ud af 3 OECD-lande OECD. Learning from Tomorrows World. First Results from PISA 23. Børn med sproglige problemer trives ikke Børn med sproglige problemer er i risikozonen for indlæringsproblemer i skolen For mange børn med sproglige problemer opdages ikke, før de starter i skolen Nogle facts om dagtilbud Risikobørn opdages for sent STA ( Se-Tiden-An -diagnosen anvendes for ofte) Små risikotegn bliver formentligt til store forsinkelser Dagtilbud hjælper formentligt ikke til at udviske sociale forskelle Dobbelt sårbare børn (Bente Hagtved) Emotionelle problemer lægges til de faglige problemer Hvordan kan sprogvurdering hjælpe? Hvordan tilegner børn sig sprog? Berk 26 Sprogtilegnelse et konstant og kompliceret samspil mellem medfødte (generelle) forudsætninger og (specifikke) erfaringer (input) Med udgangspunkt i forudsætninger udnytter barnet aktivt de nøgler (sproglige, sociale), der stilles til rådighed Udviklingsproces, der kan påvirkes 1

2 Et eksempel Børn bruger, hvad de har til at lære mere den rige bliver rigere, mens den fattige forbliver fattig KARLA OSCAR NIELS Nye ord pr. måned Tilegnelse af ordforråd Hvordan tilegner børn sig sprog? Opgaven Kommunikationssituationen Hvilke faktorer påvirker sprogtilegnelsen? Forældrerapportmetoden Milepæle Typiske karakteristika Hvad betyder dette for sprogvurdering? Ordforrådets størrelse Sammenligning af MIFF og UVM Intenderede målgrupper forskellige Universel vs. udvalgt population (tosprogede) MEN sprogvurderingsmaterialet måler status på tilegnelsen af dansk uanset herkomst Formål Sprogvurderingsmaterialet (MINFF)= screening Screeningsmaterialet (UVM)= vurdering MEN vurdering af dansksproglig udvikling (~ skole) central Grundlæggende mysterium Hvordan er det muligt, at børn på så kort tid tilegner så meget sprog, at de ved treårsalderen allerede kan kommunikere så forholdsvis ubesværet og det uden nogen (synderlig) form for direkte undervisning? Indhold Sproglige dimensioner overensstemmende Forskellige metodiske valg Delvist forskellige metoder Faste cutpoints vs. flydende grænser Normbasering Sprogtilegnelsessituationen Børns sprogtilegnelse oprindelse og udvikling (ontogenese vs. fylogenese) /bus/ Tværmodale korrelationer LYD LÆRING LIV FELTSTUDIE FRA 1582 Hypotese Børn lærer at tale ved at lytte til andre, der taler, og børn der vokser op i isolation fra menneskelig kontakt, lærer ikke at tale Kontrolleret eksperimentelt design Isolation ( Gang Mahal ~ det stumme hus) Akbar the Great ( ) Forskningsfeltets opståen dateres typisk tilbage til 197 (Stern & Stern) babybiografier 2

3 To grundlæggende spørgsmål Forskningsfeltet vokser eksplosivt Arv vs. Miljø Hvor meget er medfødt? Hvor meget er tillært via erfaring? Generel vs. Specifik Skal evnen til sprog isoleres fra andre kognitive funktioner? Trækker sprogtilegnelsen på grundlæggende mekanismer, der også ligger til grund for andre former for kognitiv og social adfærd? Produktion Kognitive processer Lingvistiske processer Motorkommandoer Muskelaktivitet - lunger - taleorganer KOMMUNIKATIONSSITUATION Neurologisk Kommunikativ intention / interaktion Akustisk transmitteret lydkæde - Lingvistisk relevant information - Kommunikative regler (pragmatik) Fysiologisk Anni bager pandekager Ekstralingvistisk -Gestik - Ansigtsudtryk - Kroppen Fysiologisk Neurologisk Perception Sansning - auditiv -visuel Kognitive processer Lingvistiske processer Bleses, D. & Madsen, T.O. (in press). "Hvordan gør de det? Teorier om børns sprogtilegnelse". In Peter Mikkelsen & Signe Holm-Larsen (eds.) Dansk, kultur og kommunikation. Kroghs forlag. Situation Taler (barn) Lytter (barn) Faktorer der påvirker sprogtilegnelsen KOMPLEKST OG KONSTANT SAMSPIL KVANTITET OG KVALITET Barnets sproglige input -hjemme (uddannelse, økonomi, holdninger ), -dagtilbuddet (uddannelse, voksen/barn ratio, pædagogik, støj ) -det konkrete sprog (dansk) Barnets medfødte forudsætninger - biologiske, kognitive, personlige, sociale, sproglige, ernæring Sammenhæng mellem input og output Sproglige faktorer Forskellige sprog byder børn forskellige udfordringer Dansk en lydlig udfordring (Bleses et al., accepteret) Sociale faktorer Kultur, familiefaktorer (forældres uddannelse, stilling, søskenderækkefølge...), kvalitet i dagtilbud... (Hoff, 26) Inputtet til børn fra forskellige sociale grupper (Hart og Risley, 1995). Laveste sociale klasse: 62. ord om ugen Højeste sociale klasse: 215. ord om ugen Forskel kunne måles direkte i børnenes ordforråd Udvidede sprogmodeller De danske CDI-undersøgelser (første dokumentation) se gris The MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (Fenson, Dale et al. 27) Checklister som forældre udfylder om deres børns tidlige kommunikative udvikling Mange validitetsstudier (Fenson et al 2; Jan-Samilo & Good-man 2; Ring & Fenson 2; Feldman 2; De Houwer et al 25) Tværsnitslig normeringsundersøgelse (fra 8-36 måneder) baseret på børn Bleses, Madsen, Vach, Wehberg & Faber (27) Bleses, Vach, Slott, Wehberg, Thomsen, Madsen & Basbøll (to appear a, b ) Andersen, Vach, Wehberg & Bleses (26) X OM CDI-FORÆLDRERAPPORTERNE Trækker på forældres store implicitte viden om børns sprog Bygger på genkendelse (inddelt i kategorier, der understøtter hukommelsen) Stiller specifikke spørgsmål til tilegnelsen af gestik, sociale rutiner, ordforråd, tidlig grammatik Tilpasset dansk adaptation 3

4 Nogle milepæle (baseret på median) Forståelse før produktion Første gestikulation Første vending forstået Første ord forstået Komplekst sprog ( grammatik ) Kombinere ord Første ord produceret antal ord Distribution af score fordelt på alder (median) forståelse produktion alder (mdr.) mdr. Stor individuelle forskel (niveau) Stor individuelle forskelle (vækst) antal ord Produktion af ord, fordelt på alder (percentiler) p5 55 ord 344 ord p1 p25 p5 p75 p9 p nye ord per måneder 6 ord alder (mdr.) Forståelse af ord fra 8-15 mdr. for hvert barn Individuelle vækstkurver (barn 1-48) Forskelle mellem køn Ordforråd (forståelse/produktion), alder og køn antal ord forståelse pige produktion pige forståelse dreng produktion dreng alder (mdr.) Vach, Wehberg & Bleses (27) 4

5 Eksempler på kønsspecifikke ord? Sprogtilegnelsen ved tre år Baby dukke lys bil kjole støvsuger tegne hammer Amalie Sigfred *Baseret på Wehberg, Vach, Bleses, Thomsen, Madsen & Basbøll (submitted) Sproget begynder at frigøres fra her og nu Ordforrådet øges Flere abstrakte ord Flere grammatiske ord Morfologien udvides flere bøjningsformer mestres (og flere uregelmæssige bøjningsendelser) Mere kompleks syntaks Narrative kompetence styrkes Betydning for sprogvurdering Inkludere væsentlige milepæle Tage højde for individuelle forskelle Niveau Vækst Kønsspecifikke forskelle Tage højde for særlige danske forhold Normer Socialisering Sprog Sprogvurdering af treårige LOV om Dagtilbud 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn i kommunen får tilbudt en sprogvurdering, og skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand, jf. 4, stk. 2, i denne lov og 4 og 4 a i lov om folkeskolen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle familier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for en plads i et dagtilbud. LOV om Dagtilbud Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogudvikling, og at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats. 5

6 Præsentation Udvikling af sprogvurderingsmaterialet Dilemmaer Baggrund/metodiske valg Materialet (opbygning/afprøvning) Tre spørgsmål Virker materialets grundlæggende principper? Validitet (sammenligning med andre materialer)? Hvilke børn identificeres? Forventninger til sprogvurdering Screening: hvordan og hvor godt? To nye oversigtsartikler (Nelson et al., 26; Law et al. 2) Stor variation i forhold til Metodiske forhold Instrument (strukturerede test, forældrerapporter ) Dimensioner (lingvistiske, adfærds- og motoriske evner ) Screenere (forældre, dagtilbudspersonale, børnelæger, logopæder ) Rammer (hjem, skole, dagtilbud, klinik, lægekonsultation ) Screening: hvordan og hvor godt? Ingen gold standard! De fleste screeningsinstrumenter er ikke designet til screening Mangel på forskning Konklusion: Den relative værdi af forskellige screeningsprocedurer er uklar For tidligt at anbefale universel screening Kvalitet (Nelson et al. + Law et al.) Sensivitet (17%-1%) Specificitet (45%-1%) Dilemmaer Hvad skal måles? Mangel på gold standard Hvilket konstruktionsprincip? Mangel på forskning Hvilke sproglige dimensioner? FORÆLDRES UDDANNELSE SPROGET SELV KULTUR FØDSELSVÆGT SØSKENDE FØLELSER SOCIALE RELATIONER MOTION TEMPERAMENT PERSONLIGHED KOST KOGNITION 6

7 Dilemmaer Mangel på gold standard 8 Hvilket konstruktionsprincip? 7 Mangel på forskning 6 Hvilke sproglige dimensioner? 5 4 Mangel på evaluering af materialer 3 Karakteristika ved tilegnelsesprocessen 2 Individuel variation 1 Individuelle vækstkurver antal ord Individuel variation p5 p1 p25 p5 p75 p9 p alder (mdr.) Produktivt ordforråd, fordelt på percentiler (Bleses, Vach, Wehberg, Faber og Madsen, in press) Individuelle vækstkurver* Dilemmaer Mangel på gold standard Hvilket konstruktionsprincip? Mangel på forskning Hvilke sproglige dimensioner? Mangel på evaluering af materialer Karakteristika ved tilegnelsesprocessen Individuel variation Individuelle vækstkurver Hvad er målet? Metodiske valg *Dale & Goodman 25 Sprogvurderingsprocessen Sprogvurderingsmaterialet Identifikation af børn SPROGVURDERING Forældrerapport Samtalesituation Forældresamtale Identifikation af børn med sproglige problemer Jo bedre identifikation, des flere børn med sproglige problemer finder vi PÆDAGOGISK OPFØLGNING Afhjælpning af sproglige problemer Jo bedre opfølgning, des bedre kan vi afhjælpe problemer Sprogvurderingsværktøj 1) Registreringsskema (+ forældreskema) 2) Sproglig profil 3) Baggrunds- og vejledningsmateriale Pædagogisk indsats 3) Pædagogisk handlingsark 4) Pædagogisk refleksions- og vejledningsmateriale INSTRUKTIONER OBSERVATION/ SCORING 7

8 Testbatteri 7 dele Designet Forældreadministrerede test Forældrerapporter (checklister) Dagtilbudsadministrerede test Strukturerede test Billedelicitation Objektmanipulation Checkliste Spørgeskema (lille) I Ordforråd I Ordforråd II Konstruktioner II Konstruktioner III Udtale III Udtale IV Diskrimination IV Diskrimination V Hukommelse V Hukommelse VI Receptivt sprog VI Receptivt sprog VII Strategier VII Strategier Overordnede overvejelser Forskningsbaseret Håndterbart indenfor tidsrammen (1. december 15. juni) Håndterbart for dagtilbudspersonale Bruge forældre som informanter Begrænse forbruget af ressourcer Forberedt til web-baseret implementation Komponenter Valg af (lingvistiske) komponenter til foreløbig version Prædiktorer af sproglig forsinkelse påvist ved andre studier (såsom studier inkluderet i Nelson et al. 26) Empiriske studier CDI-studier baseret på >6. danske børn (Bleses et al., 27; accepteret) Udvalgte items baseret på dette datasæt Eksisterende (danske) evalueringsinstrumenter Designet Grundprincipper Skæv fordeling af børn Sensitiv i den nedre del af fordelingen Elementer treårige børn typisk har tilegnet sig Pilottest i vilkårligt udvalgt population (kun ordforråd) Opgaver tilpasset sproglig dimension Undgå for stærk påvirkning af testsituation Eksperter (forskere, logopæder) Måler børn i forhold til hinanden Baseret på dokumentation Fastsatte grænser Ensartethed Etik I hver del er barnets score placeret i en graf i én af tre zoner A= +p15 B= p5-p15 C= p5 Måler børn i forhold til hinanden Baseret på dokumentation Fastsatte grænser Ensartethed Etik I hver del er barnets score placeret i en graf i én af tre zoner A= +p15 B= p5-p15 C= p5 8

9 ,4,35,3,25,2,15,1,5 Del V - b ens afvigelse 1 afvigelse 2-3 afvigelse 4< 11 3 udviklings- og indsatsprofiler* Tre spørgsmål 85% Aldersspecifikke Kønsspecifikke normer normer X 1% (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? KARLA X OSCAR X 5% NIELS (2) Er resultatet fra screeningen sammenligneligt med resultater fra referencetest? GENEREL INDSATS FOKUSERET INDSATS SÆRLIG INDSATS (3) Hvad er de lingvistiske profiler for de identificerede børn? Jf. vejledningsmaterialer. *inddeling på basis af samlet score Spørgsmål 1 Test af instrumentet (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? Pilottest af foreløbig version (januar/februar 27) 35 vilkårligt udvalgte børn i alderen måneder Spørgeskemaer til forældre og dagtilbudspersonale Videooptagelser af 14 screeninger (dagtilbudsdelen) Fokusgrupper Interview Referencetest (april/maj 27) 98 børn testet af blindet logopæder Normeringsstudie (maj 27) 45 (+35 på fleste dimensioner) vilkårligt udvalgte børn Konsekvenser af pilottest Skæv fordeling I II III IV Individuelle punkter Rækkefølge ændret Udskiftet Opgaver ekskluderet Spørgeskema (af hensyn til forældre) Hukommelsesopgave Fordeling af børn I de fleste dele ses en skæv fordeling af børn En lille gruppe børn scorer langt lavere end de øvrige I nogle dele (V & VI) scorer kun få børn maksimumpoint V VI VII Piger UKORREKT SCORING 9

10 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 (1) Fungerer grundprincippet i det udviklede screeningsinstrument? (2) Er resultatet af screeningen sammenligneligt med resultater baseret på referencetest? Ja Skæv fordeling opnået Pædagogerne kan anvende materialet Referencetest 98 testet af blindede logopæder Delvist udvalgt udsnit fra forskellige dele af befolkningen (pilottest) Ingen gold standard 4 referencetest udvalgt Produktivitetsfigurer ikke udregnet 4 Referencetest Diagnostiske metoder ofte benyttet, men Ikke evidensbaseret, ingen dokumentation eller validitetstest To er standardiseret, men uden definerede cut-points Interne korrelationer lave Reynell vs. Sproglig Test 1 vs. Viborg (ordforråd): Maul vs. Reynell/Sproglig Test 1/Viborg: Reynell -receptivt sprog (ordforråd) Sproglig Test 1 -ordforråd (superordinater) Maul -udtale/ diskrimination Viborg -ordforråd (substantiver) Sammenligning med referencetest Korrelation af delene I-VII med hver referencetest generelt ikke høj Korrelation af delene I-VII med en samlet score af de fire referencetest bedre (bedst for piger) Opsamling (2) (2) Resultatet af screeningen sammenligneligt med resultater baseret på referencetest? Ordforråd Udtale Diskrimination Reception Kun delvist Korrelationer med separate referencetest ikke imponerende Korrelation med samlet score bedre (korresponderer med praksis) Er det godt eller dårligt (tillid til referencetest)? Konklusion uklar 1

11 Spørgsmål (3) En overset gruppe af børn? (3) Hvilke børn identificeres? Børn med behov for særlig indsats % af børn Ordforråd Konstruktioner Udtale Lydskelnen Dele Hukommelse Sprogforståelse Strategier Hvem finder vi nu? Egelund et al. 26 Erfaringer (udtale) Med sprogvurderingen 5% har ingen udtaleproblemer Mellem 4% og 5 % scorer lavt på tre produktive dimensioner 45 % scorer lavt på sprogforståelse Forskellige profiler Opsamling (3) Forventninger til sprogvurderingen Langt de fleste forældre vil tage imod tilbud (3) Hvilke børn identificeres? Mindst fire profiler kan identificeres Screeningsinstrumentet identificerer sandsynligvis børn, som ikke fanges i dag (sprogforståelsesproblemer) Er sprogvurdering en god idé? Er sprogvurdering en god idé? Forældre Pædagoger Number 25 Number meget enig helt uenig meget enig helt uenig 11

12 Forventninger til sprogvurderingen Langt de fleste forældre vil tage imod tilbud Med sprogvurderingen finder vi ikke alle børn Sprogtilegnelses dynamiske natur Finder formentlig børn vi ikke finder i dag Sprogforståelse MEN videreudvikling af materialet afgørende!! (fx justering af normer, forbedrede items/opgaver..) Fokus på børns sprogtilegnelse vil øges i dagtilbud kvalificere praksis Opfølgning afgørende 12

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

Præsentation af det didaktiske redskab Kompetencehjulet - Version 3.0. UCN foråret 2015 ved Lars Z. Mortensen Legetek.dk

Præsentation af det didaktiske redskab Kompetencehjulet - Version 3.0. UCN foråret 2015 ved Lars Z. Mortensen Legetek.dk Præsentation af det didaktiske redskab Kompetencehjulet - Version 3.0 UCN foråret 2015 ved Lars Z. Mortensen Legetek.dk Program: 1. Hvad er Kompetencehjulet, og hvad kan I bruge Kompetencehjulet til? 2.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere