Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 Z989L L0917Z171. FREDERICIAKOMMUNE MODTAGET JOURNALEN 01 SEP Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Danmarksgade Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 3205 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: CVR Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 ES8SLO L6 LOLOS tpz17 1. Generelle oplysninger: 1. Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Den frivillige forening / organisations navn 2. Kontaktperson: Navn: Bjarne Dahlmann Korshærsleder Fredericia Telefon: leder.kk.fredericiagmail.com 3. Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Varmestuen er tilbuddet til byens allersvageste. Varmestuen har i sin nuværende form eksisteret siden 1. september Den har hele tiden været og er stadig i udvikling, så vi fra at være et lille sted med 6-8 brugere pr. dag nu har mellem 25 og 40 daglige brugere. Der er kontakt til mere end 150 brugere. Samtidig har brugergruppen ændret sig fra at være ensomme ældre mennesker til primært at bestå af de allermest udsatte: Grupper af psykisk syge misbrugere med alle de problemer, der følger deraf, herunder hjemløshed. Vi oplever at varmestuen for mange af de mere faste brugere er et fristed, hvor de kan være dem selv og føler sig som en del af et fællesskab. Samtidig oplever vi i stigende grad bliver brugt til at løse akutte sociale problemer. Det kan være mennesker der står uden bolig og indtægt. Folk på "gennemrejse" som har brug for mad, tøj og bad. I disse situationer er vi ofte også behjælpelige med at få kontaktet sagsbehandler, læge, sygehus og andre offentlige myndigheder. Vi har over tid fået et godt og funktionelt samarbejde med kommunens gademedarbejder, der har fået fast træffetid i varmestuen. Derudover har vi kontakt med og besøg af mange forskellige medarbejdere fra Fredericia Kommune, kriminalforsorgen og social psykiatrien. Ud over vores egen brug af lokalerne bruger NA og AA (anonyme narkomaner og alkoholikere) vore lokaler tre gange om ugen til møder for tidligere misbrugere. 4. Aktivitetens formål? At nå de allersvageste, at lindre deres hverdag gøre den lidt nemmere. At have kontakt til en gruppe mennesker, som ingen andre har kontakt med. 2

3 17S2 LO LOSt ZP Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? At vise og udøve omsorg for dem, som ingen andre har omsorg for. Vi hjælper med alt fra bad til mad og tøjvask, med at få styr på mange af brugernes "papirsager", penge, bolig, skat, børnebidrag m.v. Vi serverer varm mad 1 gang om ugen og smørrebrød de øvrige hverdage. Desuden smøres der mange madpakker hver uge. Vi hjælper også vore brugere med at komme til læge, i behandling, på rådhuset, i retten o.lign. Samtale er en stor del af indsatsen. De ansatte bruges som "mellemmænd" i flere tilfælde til brugere og pårørende. De frivillige opfattes som tryghedspersoner for mange brugere. Der p.t 20 frivillige dækkende ugens fem hverdage fra kl. 10 til 14 og onsdag 16-20, samt et månedligt aftenarrangement og 10 frivillige der har søndagsvagterne fra 14 til 16. Herudover arbejder personer i aktiv beskæftigelsesindsats i samarbejde med jobcenter og kriminalforsorg. Efter at lokaleforholdene er bragt i orden er der tale om et længerevarende projekt, da behovet helt klart er til stede i Fredericia. Varmestuen drives af Kirkens Korshærs byarbejde i Fredericia, som en forlængelse af landsarbejdet. Kirkens Korshær har stor erfaring med at drive varmestuen for de mest udsatte borgere og har i alt dets arbejde en stor del frivillig arbejdskraft. I arbejdet med denne målgruppe er det i lige så høj grad brug for lønnet arbejdskraft til at lede de frivillige og sikre kvaliteten i arbejdet. Foruden en leder er der ansat to medarbejdere på tilsammen 30 timer/ugentlig, heri en flexmedarbejder. Den vigtigste indtægt til at dække driften af varmestuen kommer fra de tre genbrugsbutikker i byen, samt frivillige gaver. I genbrugsbutikkerne er der ligeledes mange frivillige engageret. Vi modtager PUF-midler i 2013 og 2014 med kr. pr. år. Der henvises i øvrigt til regnskab for Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja Ja Nej x Nej x 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? 0 18 [1] x x 51 60x 61 66x over 67 x 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? Der er kontakt til ca. 150 brugere, hvor der kommer mellem 25 og 40 i åbningstiden. 3

4 9999/. 016 I. OLOSI7Z Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: 1:1 projekt kr. x daglig drift kr anskaffelser kr. x lokaleleje kr x kursusaktivitet kr._ administration kr Der søges om i alt kr Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlæqqes. Det godkendte regnskab for 2013 er vedlagt. Der vedlægges det af Kirkens Korshærs landsstyrelse godkendte budget for Fredericia i Der vedlægges forretningsorden for korshærsrådene. Der vedlægges endvidere pjecen "Kirkens Korshær, information om vores sociale hjælpearbejde". Fredericia d Underskrift: 4

5 9585LO L 6 I. OLOSPZI7 L Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Årsregnskab 2013 KIRKENS KORSHÆR Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia Danmarksgade Fredericia

6 L985L3 L6 1, 0L 09 17ZP I. Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Vesterballevej 25 A Postboks Fredericia Telefon Telefax Varmestuen, Kirkens Korshær, Danmarksgade 79, 7000 Fredericia Den uafhængige revisors erklæring til regnskabet for 2013 Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Vi har revideret det medfølgende regnskab for Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia, der omfatter balance pr. 31. december 2013 og resultatopgørelse med specifikationer for Resultatopgørelsen udviser et resultat på 0 kr. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med de regnskabsmæssige bestemmelser i henhold til den udleverede regnskabsmodel. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt Velfærdsministeriets revisionsinstruks af 1. november Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ovennævnte kontrakt. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af regnskabet.

7 Deloitte 2 998SLO l6 I, O LOg trzt, I. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet for Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia for regnskabsåret 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i den udleverede regnskabsmodel. Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis Det er projektets regnskabspraksis, at projektregnskabet udarbejdes på basis af kontante ind- og udbetalinger. Efter denne praksis indregnes indtægter i takt med, at de modtages, frem for når de er indtjent, og udgifter indregnes, når de betales, frem for når de opstår. Fredericia, den 25. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kirsten Kiil-Nie'sen statsautoriseret revisor kn T:1AFD2300 \ R100230ek1401 cloc"

8 6g8SLO l6 LOLO9t,Z17 l REGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia NR. INDTÆGTER Alm. Gaver øremærkede gaver 1.03 Gaver fra storkredse 1.04 Linien må ikke benyttes 1.05 Testamentariske gaver 1.06 Tilskud fra det offentlige , PUF-tildeling Indsamlinger netto 1.09 Linien må ikke benyttes 1.10 Årsmærker og korshærsbl Andel i landsbortlodning 1.12 Linien må ikke benyttes 1.13 Betaling for kost og logi 1.14 Linien må ikke benyttes 1.15 Butikker og loppemarkeder Fra storkredsbutikker 1.17 Linien må ikke benyttes 1.18 Ejendomsdrift. netto 1.19 Renteindtægter Linien må ikke benyttes 1.21 Tilskud fra Hovedkontoret Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Driftsresultat I side 1

9 098SL0 L6 LOL0 917ZI7L REGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia Nr UDGIFTER Lønninger m.v Linien må ikke benyttes 2.03 Forplejning og møder Kontantunderstøttelser 2.05 Naturalieunderstøtteiser 2.06 Andre klientudgifter Sommerlejrudgifter 2.08 Kørsel og transport Medarbejderlejr 2.10 Kurser, Retreat, Årsmøde Kontorart.,tlf., porto EDB og regnskabsføring 2.13 Revision 7.500, Forsikringer og kontingenter Tryksager, PR materialer Renteudgifter Diverse udgifter Omsætningsafgift 5% 2.19 Energiudgifter Inventar incl. vedligehold Ejendomsdrift, netto Linien må ikke benyttes 2.23 Udgifter i alt Side 2

10 1. 989L I. OLOS I7Z17 1, REGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia Nr. t AKTIVER Linien må ikke benyttes 3.02 Værdipapirer 3.03 Tilgode hos arbejdsgrene 3.04 Linien må ikke benyttes 3.05 Linien må ikke benyttes 3.06 Debitorer Forudbetaling og deposita , 3.08 Kasse, bank og girobeholdning Aktiver i alt PASSIVER 3.10 Linien må ikke benyttes 3.11 Egenkapital incl. Henlægg Linien må ikke benyttes 3.13 Kreditorer 3.14 Linien må ikke benyttes 3.15 Gæld til arbejdsgrene 3.16 Bankgæld 3.17 Passiver i alt I Gaver i.h.t. lign.lovens 8A: Side 3

11 Z995L L09 17Zti I. REGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia Nr. Specifikationer Tilskud fra det offentlige: Fredericia kommune, servicelovens Tips og lottomidler Per Ørum bevilling - - Tilbagebetalinger: Per Ørum bevilling indtægtsført i 2011 delvist tilbagebetalt i , 1.06 Tilskud fra det offentlige PUF-tildeling: PUF-tildeling for året Pulje til overnatningspladser i vinteren Tilbagebetalinger: Pulje til overnatningspladser i vinteren PUF-tildeling I Butikker og loppemarkeder: Nymarksvej Fredericia, opstartsomkostninger 2013 (dækket af tilskud fra hovedkontoret konto 1.21.)_ Axeltorv Erritsø Taulov 1.15 Butikker og loppemarkeder Side 4

12 985L01, 61. 0LO5tZt7 1 REGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia Nr. Specifikationer Andre klientudgifter: 26 Underholdning, beskæftigelse og undervisning 32 Andre klientudgifter Andre klientudgifter i alt Kørsel og transport: 45 Autodrift 46 Kilometergodtgørelse Anden medarbejdertransport 48 Klient- og varekørsel 2.08 Kørsel og transport i alt I - Administrationsudgifter: 56 Kontorartikler Telefon Porto Administration i alt Ejendomsdrift: 81 Huslejeindtægt 82 Huslejeudgift Vedligehold. af lokaler og ejend. incl. rengøringsmidler n Prioritetsydelser 85 Skatter, afgifter, vand, forsikring, renovation 2.21 (evt 1.18) Ejendomsdrift, netto Side 5

13 17985L01, 610L091,Z17 1. Kirkens Korshær MOMSREGNSKAB FOR 2013 Arbejdsgren: Byarbejdet i Fredericia Momsbelagte UDGIFTER beløb, brutto! Momsbeløbet Nr Lønninger m.v. ingen moms ingen moms 2.02 Linien må ikke benyttes 2.03 Forplejning og møder Kontantunderstøttelser ingen moms ingen moms 2.05 Naturalieunderstøttelser 2.06 Andre klientudgifter Sommerlejrudgifter 2.08 Kørsel og transport Medarbejderlejr 2.10 Kurser. Retreat, Årsmøde Kontorart..tlf., porto EDB og regnskabsføring 2.13 Revision Forsikringer og kontingenter ingen moms ingen moms 2.15 Tryksager. PR materialer ' Renteudgifter ingen moms ingen moms 2.17 Diverse udgifter 2.18 Omsætningsafgift 5% ingen moms ingen moms 2.19 Energiudgifter Inventar incl. vedligehold Ejendomsdrift, netto Udgifter i alt Side 6

14 9999/0 46 L OL05 17Z 17 4 BUDGETFORSLAG FOR 2014 ARBEJDSGREN: Kirkens Korshærs Varmestue Fredericia Nr. ØKONOMISKE OPLYSNINGER Ansøgte PUF-midler: Forventer tildelt PUF-midler: Andre kommentarer til økonomien: Der er søgt om fra 18 midler i Fredricia Kommune. Der er budgeteret med indtægter fra genbrugsarbejdet svarende til Det resterende underskud på forventes dækket af samlet vækst i genbrugsarbejdet. LIKVIDITETSOVERSIGT Kasse-,bank-,girobeholdning Værdipapirer 0 0 Tilgode i Hovedkassen I alt Kreditorer og anden gæld 0 0 Nettolikviditet

15 999SL0 I, 6 I. 0/09 17Z17 1, BUDGETFORSLAG FOR 2014 Arbejdsgren: Kirkens Korshærs Varmestue Fredericia Nr. Åbningstider: mandag til fredag søndag Korshærsgudstjeneste med middag 1 gang månedligt. Åben hele året. Aktiviteter:Omsorgstilbud til de allersvageste med tilbud om mad, bad, tøjvask, samtale, opsøgning, ledsagelse til fx læge, apotek, rådhus m.v., besøgstjeneste. Antal besøgende pr. dag: (gennemsnitstal) Antal mennesker, der holdes jævnlig kontakt med: 150 Andre oplysninger om arbejdsgrenen: Varmestuen har sin nuværende form eksisteret siden 1. september Den har hele tiden været og er stadig i udvikling, så vi fra at være et lille sted med 6-8 brugere pr. dag nu har mellem 20 og 30 brugere daglig. Der er kontakt til ca. 150 brugere. Samtidig har brugergruppen over tid ændret sig fra at være ensomme ældre mennesker til primært at bestå af de allermest udsatte: Grupper af psykisk syge misbrugere med alle de problemer, der følger heraf, herunder hjemløshed. Vi har over tid fået et godt og funktionelt samarbejde med kommunens gademedarbejdere, der har fået fast træffetid i varmestuen.

16 L999L0 L6 lologivz 171. Nr. BUDGETFORSLAG FOR 2014 Arbejdsgren: Budget Budget INDTÆGTER Drift 2012 Drift 30/ Alm. Gaver øremærkede gaver 1.03 Gaver fra storkredse 1.04 Linien må ikke benyttes 1.05 Testamentariske gaver 1.06 Tilskud fra det offentlige PUF-midler Indsamlinger netto 1.09 Linien må ikke benyttes 1.10 Arsmærker og korshærsbl Andel i landsbortlodning 1.12 Linien må ikke benyttes 1.13 Betaling for kost og logi 1.14 Linien må ikke benyttes 1.15 Butikker og loppemarkeder Fra storkredsbutikker 1.17 Linien må ikke benyttes 1.18 Ejendomsdrift, netto 1.19 Renteindtægter Linien må ikke benyttes 1.21 Tilskud fra Hovedkontoret Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Driftsresultat side 1 I

17 ,6 LOL0917Z171 NR. BUDGETFORSLAG FOR 2014 Arbejdsgren: Budget 2014 Budget 2013 Drift 2012 Drift 30/ Lønninger m.v Linien må ikke benyttes 2.03 Forplejning og møder Kontantunderstøttelser 2.05 Naturalieunderstøttelser 2.06 Andre klientudgifter ,2.07 Sommerlejrudgifter 2.08 Kørsel og transport Medarbejderlejr 2.10 Kurser, Retreat, Årsmøde Administration EDB og regnskabsføring 2.13 Revision Forsikringer og kontingenter Tryksager, PR materialer Renteudgifter 2.17 Diverse udgifter Omsætningsafgift 5% 2.19 Energiudgifter Inventar incl. vedligehold Ejendomsdrift, netto Linien må ikke benyttes 2.23 Udgifter i alt side 2

18 6999L01, 6 L0L0917Z t7 1. Arbejdsgren: BUDGETFORSLAG FOR 2014 Budget Budget Specifikationer Drift 2012 Drift 30/6 Nr. Andre klientudgifter: 26 Underholdning, beskæftigelse og undervisning 32 Andre klientudgifter Andre klientudgifter i alt Kørsel og transport: 45 Autodrift 46 Kilometergodtgørelse Anden medarbejdertransport 48 Klient- og varekørsel 2.08 Kørsel og transport i alt Administrationsudgifter: 56 Kontorartikler Telefon Porto Administration i alt Ejendomsdrift: 81 Huslejeindtægt 82 Huslejeudgift , Vedligehold. af lokaler og ejend a Rengøringsfirma / rengøringsartikler Prioritetsydelser 85 Skatter, afgifter, vand, forsikring, renovation 2.21 (evt 1.18) Ejendomsdrift, netto

19 OL9SL3 L6 LOLOTP3 17 I. LØNSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 Arbejdsgren: Stedtillægsomr.: Timer Beskæf- Skala- pr. Pen- Budget Medarbejder tigelse trin uge sion Løn NR. Connie Møberg Lynge 31 18,5 P Susanne Sigaard Flexjob P Bjarne Dahlmann P Ref flexjob vikar Pensionsbidrag af kr x sociale ydelser 4 4 Samlet lønudgift Bemærkninger:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her

KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her (..." Fredericia den 29. august 2012 KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her PROTEKTOR M.K.S. KROMPPINSESS2 MARY Fredericia Kommune Ældre og Handicap Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 1C 690 L6 LOLOOI,Z17 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Luthersk Mission Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410 ÅRSREGNSKAB for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8718 CVR-nr. 10835410 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis 8-9 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7126. CVR-nr. 22375016

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7126. CVR-nr. 22375016 ÅRSREGNSKAB for Vedbæk Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7126 CVR-nr. 22375016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere