Europaudvalget 2009 Rådsmøde Økofin Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 Rådsmøde Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den 6. og 7. november 2. (evt.) Opfølgning på Det Europæiske Rådsmøde den 29. og 30. oktober Holdbarhed af offentlige finanser Rådskonklusioner 4. Bedre regulering Rådskonklusioner KOM(2009) (evt.) Kapitalkravsdirektivet Politisk enighed KOM(2009) Skat a) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) Generel drøftelse KOM(2009)29 b) Postmoms Politiske retningslinjer KOM(2003) 234 Side 2 c) (evt.) Tobaksafgiftsdirektiver Politisk enighed KOM(2008) Makrofinansiel assistance til Hviderusland Sagen er ikke på ECOFIN dagsorden den 10. november 2009, men ventes vedtaget på et senere rådsmøde 8. Eventuelt 9. Siden sidst - Ingen punkter

2 2 Dagsordenspunkt 6b: Skat Postmoms Resumé ECOFIN ventes at drøfte mulighederne for at genoptage forhandlingerne om Kommissionens forslag fra 2003 om indførelse af moms på de postydelser, som på nuværende tidspunkt er momsfritaget. Det svenske formandskab ønsker bl.a. at genoptage forhandlingerne i lyset af, at EFdomstolen har afsagt en dom om den gældende momsfritagelses anvendelsesområde. Det bemærkes, at Kommissionen har rejst en traktatkrænkelsessag mod bl.a. Sverige, som har moms på alle postydelser. KOM(2003) 234 Baggrund Visse postydelser, der leveres af det offentlige postvæsen, er i dag momsfritaget. Momsfritagelsen stammer fra 1970 erne, hvor postsektoren var kendetegnet ved postmonopoler. Den gældende momsfritagelse på det befordringspligtige område giver konkurrenceforvridning mellem postydelser leveret af offentlige og private operatører, da det kun er førstnævntes ydelser, der er momsfritaget. Ydermere har medlemsstaterne ikke den samme fortolkning af momsfritagelsen, idet nogle medlemslande fritager alle postydelser, mens andre har gjort alle postydelser momspligtige. Det medfører kompleksitet og manglende retssikkerhed for operatørerne. På den baggrund fremsatte Kommissionen i 2003 et forslag om postmoms, hvorefter Momsfritagelsen for det offentlige postvæsens ydelser og for frankeringsgyldige frimærker ophæves Der indføres særlige regler om beskatningsstedet for grænseoverskridende postydelser bl.a. for at undgå dobbeltbeskatning Medlemsstaterne vil kunne vælge at anvende en nedsat momssats for standard adresserede postforsendelser op til 10 kg. Medlemsstaterne vil kunne vælge at tillade postoperatører at anvende en forenklet ordning for momsberegning Der indføres momsregler vedrørende terminalafgifter, som er den afgift, som befordringspligtige virksomheder betaler hinanden for omdeling af grænseoverskridende post. Forslaget blev drøftet i , uden at der kunne opnås enighed. Forslaget om postmoms har ikke været forhandlet siden. Kommissionen har rejst traktatkrænkelsessager mod en række medlemslande, bl.a. Sverige, der har indført moms på alle postydelser. Indhold Postydelser i EU er dækket af det 1. postdirektiv fra Det garanterer borgerne postservice i hele landet ( befordringspligt ), mens det gradvis indskrænker ydelserne med eneret. Dette blev videreført med det. 2. postdirektiv fra Det 3. postdirektiv fra 2008 indfører en fuld liberalisering af markedet for postydelser

3 3 senest med udgangen af 2010 (11 medlemsstater i Øst- og Sydeuropa har dog mulighed for at udskyde dette til senest udgangen af 2012). Postdirektiverne forpligter medlemsstaterne til at sikre udbud af en universal postal service (dvs. levering af en række grundlæggende postydelser over hele landet til rimelige priser), giver medlemsstaterne mulighed for at vælge at udpege en eller flere universal service providers til at sikre udbuddet af den grundlæggende postydelse og ophæver muligheden for ydelser med eneret for en bestemt operatør. Den nuværende momsfritagelse indebærer en momsmæssig forskelsbehandling på visse postydelser, hvor Post Danmark modsat andre leverandører vil være momsfritaget. Det vil alt andet lige betyde en forvridning af konkurrencen. EF-domstolen har imidlertid den 23. april 2009 afgjort en britisk præjudiciel sag om fortolkningen af den gældende momsfritagelse (TNT-sagen C-357/07). Dommen angår fortolkningen af formuleringen det offentlige postvæsens ydelser i momsdirektivet, og om fritagelsen kræver eller gør det muligt for en medlemsstat at fritage alle ydelser leveret af det offentlige postvæsen. Regeringen har igangsat et arbejde med henblik på at fortolke afgørelsen. Den foreløbige fortolkning af afgørelsen indikerer, at den kan have som konsekvens, at det fremover kun vil være enkeltforsendelser, der kan være omfattet af momsfritagelsen. Såfremt dette er korrekt, vil det reducere konkurrenceforvridningen af fritagelsen, idet det er formodningen, at der kun vil opstå konkurrence på markedet for masseforsendelser, hvor det vil være muligt at gøre alle aktører, inklusiv Post Danmark, momspligtige. Fortolkningen af afgørelsen vil blive drøftet med de andre medlemslande og Kommissionen på et snarligt møde i Momskomitéen. I lyset af vedtagelsen af det 3. postdirektiv samt TNT-dommen lægger det svenske formandskab op til, at ECOFIN den 10. november 2009 drøfter, om forhandlingerne om postmoms skal genoptages. Hjemmelsgrundlag EF-traktatens artikel 93, som kræver enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Nærhedsprincippet De nuværende regler om momsfritagelse for visse postydelser kan kun ændres ved eller forlænges ved en fællesskabsretsakt, og forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet afgav en udtalelse den 11. marts 2004, hvori man udtrykte støtte til Kommissionens forslag. Parlamentet foreslog enkelte ændringer, herunder at vægtgrænsen for de adresserede postydelser, hvor medlemslandene kan vælge nedsat moms, hæves fra 2 til 10 kg. Dette forslag er indarbejdet i det seneste kompromisforslag fra forhandlingerne i

4 4 Høring Kommissionens forslag fra 2003 blev sendt i høring kort efter fremsættelsen. Det momsregistrerede erhvervsliv støttede gennemgående Kommissionens forslag, mens der var modstand imod forslaget fra privatpersoner, velgørende organisationer og det ikke-momspligtige erhvervsliv. Disse fremhævede især, at forslaget om momspligt vil medføre en fordyrelse af portoen, idet det for denne gruppe ikke er muligt at fratrække købsmomsen. Statsfinansielle konsekvenser Såfremt det besluttes at ophæve momsfritagelsen og indføre moms på alle postydelser, skønnes det med megen usikkerhed at medføre et merprovenu på ca. 230 mio. kr. årligt (målt i 2009-priser). Det bemærkes dog, at der det første år vil være statsfinansielle udgifter til efterregulering af momsfradrag på investeringsgoder, fx en frankeringsmaskine. Samfundsøkonomiske konsekvenser Moms på alle postydelser vil alt andet lige være gavnligt for konkurrencen på postmarkedet, da det sikrer, at alle aktører behandles ens. De væsentligste positive effekter på konkurrencen kan dog allerede være opnået med en reduktion af momsfritagelsen til kun at omfatte enkeltforsendelser, jf. ovenstående bemærkninger om EF-dommen. Moms på alle postydelser vil desuden reducere de administrative omkostninger for postsektoren (i praksis Post Danmark), idet den ikke længere skal sondre mellem momsfri og momspligtige postydelser og dermed også slipper for at håndtere delvis fradragsret for virksomheder, der både befordrer momspligtige og momsfritagne ydelser. For forbrugerne vil indførelse af moms på alle postydelser være forbundet med højere priser som følge af, at de pålægges moms på alle postydelser. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor I den danske momslov er bestemmelsen om momsfritagelse for visse postydelser gennemført i 13, stk. 1, nr. 13, som momsfritager Post Danmark A/S for den postbesørgelse, hvor der er befordringspligt. Befordringspligten indebærer, at Post Danmark A/S er forpligtet til at omdele bl.a. breve indtil 2 kg og pakker indtil 20 kg over hele landet. Post, der ikke er omfattet af befordringspligten, er momspligtig. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Grundnotat om Kommissionens forslag fra 2003 blev oversendt i juli 2003 og supplerende grundnotat i august Holdning Dansk holdning Regeringen støtter principielt, at der indføres moms på alle postydelser. Regeringen kan derfor støtte at genoptage forhandlingerne om moms på postydelser mhp. en direktivændring, der ophæver momsfritagelsen for de befordringspligtige

5 5 postydelser mv. Derimod kan regeringen ikke støtte forslag, som omfatter en udvidelse af området for nedsat moms. Andre landes holdninger Et flertal af medlemslande støtter en genoptagelse af forhandlingerne om postmoms. Enkelte lande har betinget en genoptagelse af forhandlingerne af muligheden for anvendelse af nedsat moms. En del medlemslande er i varierende grad imod en genoptagelse af forhandlingerne.

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 97 Offentligt 6. januar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede dagsordenspunkter,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere