BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010"

Transkript

1 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter vedrørende politikområdet pensioner og dertil knyttede udgifter KONTO Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen eller afskedigelse KONTO Justeringer og tilpasninger af pensioner og godtgørelser TIL KAPITEL 2701 Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Dækning af udgifter i forbindelse med likviditetsforvaltning DA 1 DA

2 I. FORHØJELSE a) Budgetpost Dækning af udgifter i forbindelse med likviditetsforvaltning b) Tal pr A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) p.m. 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 0 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 0 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 0 6. Behov indtil regnskabsårets udgang Foreslået forhøjelse Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5) 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 2. Disponible bevillinger pr Udnyttelsesgrad [(12)/1] d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen Regulering af beløb opført på en konto uden for budgettet i forbindelse med sagen vedrørende FORTIS/PROMDEI (3,056 mio. EUR) Den foreslåede forhøjelse skal anvendes til at dække den regnskabsmæssige finansiering af de beløb, der er opført på en konto uden for budgettet i forbindelse med sagen vedrørende FORTIS/PROMDEI ( ,09 EUR). Den omhandlede konto kan lukkes, efter at Kommissionen i december 2008 udstedte en "negativ" indtægtsordre, der annullerer fordringen på FORTIS på grund af "retlig fejl". Dette skete, efter at Tribunal de Première Instance de Bruxelles havde afsagt en dom herom, som Kommissionens advokat og den juridiske tjeneste ikke fandt hensigtsmæssig at anke. Ikke alle de betalinger, som Kommissionen i 1998 foretog fra sin konto i GENERALE DE BANQUE (herefter FORTIS, nu BNP PARIBAS FORTIS) er kommet frem til modtageren, der er etableret i Sarejevo og er beskæftiget med humanitær bistand. Det skyldes, at de formidllende banker, der er valgt af GENERAL DE BANQUE: PROMDEI BANKA ZAGREB og PROMDEI BANKA SARAJEVO har begået uregelmæssige handlinger. DA 2 DA

3 På basis af en juridisk udtalelse blev der den 10. marts 1999 udstedt en indtægtsordre mod GENERALE DE BANQUE med krav om tilbagebetaling af beløbet på ,09 EUR inden 31. marts For ikke at skade modtageren og i afventning af indrivelsesprocedurens udkomme gennemførte Kommissionen den 17 marts 1999 endnu en betaling af det beløb, der ikke var nået frem til modtageren ( ,09 EUR), som blev opført på en konto uden for budgettet. Modtageren har bekræftet modtagelsen af dette beløb.. Selv om GENERALE DE BANQUE i begyndelsen tilsyneladende var rede til at tilbagebetale beløbet til Kommissionen, ændrede banken radikalt mening efterfølgende. Mellem 1999 og 2005 var der en række kontakter mellem GENERALE DE BANQUE og de formidlende banker. Det viste sig imidlertid, at de to PROMDEIbanker er under afvikling. Med hensyn til PROMDEI BANKA ZAGREB blev det bekræftet, at der ikke længere var likvide aktiver, og at de øvrige aktiver end ikke var tilstrækkelige til at tilbagebetale kreditorer med forrang. Kommissionens regnskabsfører anmodede derefter den juridiske tjeneste om omgående over for FORTIS at iværksætte inddrivelsesproceduren, eventuelt ad rettens vej, og i 2006 fremsendte Kommissionens advokat et nyt påkrav om betaling. I juni 2007 foreslog FORTIS som mæglingsløsning at betale et beløb på EUR for at udligne saldoen. Dette forslag blev ikke accepteret af Kommissionen, som i oktober 2007 indgav en anmodning om tvangsfuldbyrdelse mod FORTIS ved Tribunal de Première Instance de Bruxelles. Ved sin dom af 7. november 2008 afviste domstolen Kommissionens krav. Under henvisning til de i dommen anførte grunde skønnede Kommissionens advokat og den juridiske tjeneste, at det ikke var hensigtsmæssigt at anke dommen.. På denne baggrund blev der i december 2008 udstedt en negativ indtægtsordre på et beløb på ,09 EUR, der annullerede fordringen på FORTIS "på grund af retlig fejl". Denne overførsel giver mulighed for at foretage den regnskabsmæssige regulering af det beløb, der er opført på kontoen uden for budgettet. Denne udgift svarer til budgetpost , som ifølge anmærkningerne bl.a. skal anvendes til at dække «budgetmæssige justeringer" ( ) i fald en fordring er helt eller delvist faldet bort, selv om den allerede er bogført som en indtægt (navnlig ved modregning for gæld)". Regulering af beløb på interimskonti i delegationerne ( 1,4 mio. EUR) Som led i de fælles bestræbelser vedrørende det igangværende projekt til forbedring af regnskabsføringens kvalitet og arbejdsgruppen vedrørende oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er delegationerne blevet anmodet om at regulere alle de gamle poster på interimskontiene. Det gav mulighed for at regulere et stort antal åbne poster. Der er dog stadig nogle gamle åbne poster, som det formentlig vil være problematisk at regulere på kort sigt. Det skyldes forskellige forhold: sager, hvor beløb er inddrevet på et tidligere tidspunkt, men uden at der er foretaget en egentlig regnskabsmæssig regulering, sager, hvor en hurtig løsning og regnskabsmæssig regulering ikke er mulig på grund af uoverensstemmelser med de lokale myndigheder (især moms) og sager, hvor inddrivelse er tvivlsom, men ikke udelukket. I disse sager vil det være vanskeligt at foretage en regnskabsmæssig regulering. Det understreges, at delegationerne i de fleste tilfælde ikke vil opgive deres ret til i fremtiden at inddrive beløbene som budgetindtægt, selv om det udestående beløb opføres under budgetpost i På basis af denne gennemgang anses visse beløb for at være uinddrivelige. Overførslen på 1,4 mio. EUR skal dække budgettilpasninger af disse beløb. De forskellige omstændigheder forklares nedenfor. Tidligere udbetalte indskud og garantier, hovedsagelig i forbindelse med leje af bygninger, men også indskud, der ikke vedrører leje ( 0,3 mio. EUR): Indskud: Ved gennemgangen blev der identificeret ca. 210 meget gamle udgiftsposter, hvor det nu som følge af posternes alder er meget vanskeligt at identificere dokumentation vedrørende disse indskud og/eller de relevante beløb anses for uvæsentlige. Mange vedrører kontrakter om levering af telefonlinjer, elektricitet eller vand i delegationer, som er udløbet for nogen tid siden,. Lejegarantier: Gennemgangen har afsløret ca. 40 beløb vedrørende garantier, der allerede er tilbagebetalt gennem fradrag af husleje, der skal betales ved kontraktens ophør. Det har betydet, at de nødvendige regnskabsposteringer ikke er foretaget på det pågældende tidspunkt, og at regnskabsposten stadig er åben, selv om kontrakten og garantien ikke længere eksisterer. Det bemærkes, at den pågældende leje, som var kompenseret af garantien, ikke er opført på bugettet. DA 3 DA

4 Sager, hvor moms ikke er refunderet til delegationerne (0,7 mio. EUR): Disse sager vedrører åbne poster vedrørende moms, der er betalt af delegationerne i forbindelse med udgifter, hvor beløbene endnu ikke er refunderet. I henhold til artikel 20, stk. 2 i finansforordningen opføres moms ikke på budgettet, og ifølge artikel 15 i gennemførsesbestemmelserne opføres den i stedet på en interimskonto (som denne), indtil beløbene refunderes endeligt af de relevante myndigheder. De pågældende delegationer følger op på og forhandler med de kompetente myndigheder vedrørende refusionen, men det anses for tvivlsomt, at momsen bliver refunderet som følge af beløbenes alder. Andre udgifter, der endnu ikke er reguleret (0,4 mio. EUR): Beløbet omfatter ca åbne poster på seks interimskonti, hvor de administratifve udgifter er afholdt, men ikke er blever reguleret. De omhandlede poster går helt tilbage til år 2000 og repræsenterer kun 0,3% af det samlede beløb, der er opført på på disse konti i denne periode. På grund af posternes alder er det meget vanskeligt at identificere dokumentation vedrørende disse poster og fastslå, over hvilke budgetposter de nødvendige budgetreguleringer skal foretages. Eksempler på disse typer administrationsudgifter er: Forskud til udgifter i delegationerne i forbindelse med tjenesterejser for personale, der er baseret i Bruxelles Udgifter vedrørende bankgebyrer, porto, elektricitet, telekommunikation og brændstof, der fejlagtigt er opført på interimskonti Udgifter vedrørende forskud til køb af rejser, lægeudgifter, medietjenester eller udgifter afholdt af tidligere delegationer. Kommissionens regnskabsafdelinger og Tjenesten for EU s Optræden Udadtil gennemfører grundig kontrol og regelmæssig afslutning af interimskonti for at begrænse risikoen for, at reguleringen foretages for sent. DA 4 DA

5 II. FRAFØRSEL II.A. a) Budgetpost Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen eller afskedigelse b) Tal pr A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger Uudnyttede/disponible bevillinger (34) Behov indtil regnskabsårets udgang Foreslået fraførsel Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 21,87 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets endelige bevillinger c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5) 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 2. Disponible bevillinger pr Udnyttelsesgrad [(12)/1] d) Nærmere begrundelse for overførslen Der er en bevilling på 2,456 mio. EUR til rådighed på denne budgetpost af føldenge årsager: Budgetoverslagene over udgifterne i medfør af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1746/2002 af om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som følge af reformen af Kommissionen ( dégagement ), beregnes på grundlag af maksimumsalderen for overgang fra denne situation til pension. De berørte personer har imidlertid til enhver tid mulighed for at beslutte at gå på pension, hvilket betyder, at der skal være bevillinger til rådighed. Antallet af personer, der er genstand for fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) er lavere end forventet i budgettet for DA 5 DA

6 II.B a) Budgetpost Justeringer og tilpasninger af pensioner og godtgørelser b) Tal pr A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger Uudnyttede/disponible bevillinger (34) Behov indtil regnskabsårets udgang Foreslået fraførsel Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 4,45 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets endelige bevillinger c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5) 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 2. Disponible bevillinger pr Udnyttelsesgrad [(12)/1] d) Nærmere begrundelse for overførslen De bevillinger, som skal dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på pensioner, blev i FBF 2010 anslået på grundlag af de koefficienter, som var gældende i begyndelsen af 2009 (tilpasning besluttet i slutningen af 2008). Virkningerne af finanskrisen og udviklingen i visse valutakurser, bl.a. for britiske pund, har betydet, at den tilpasning af justeringskoefficienterne, som blev besluttet i slutningen af 2009, er lavere end den tilpasning, som Kommissionen forventede, da den beregnede bevillingerne for Der er derfor en bevilling på 2,0 mio. EUR til rådighed på denne budgetpost. DA 6 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15. Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999) Indhold Protokolside... 4 1. INDLEDNING... 7 1.1. Mandatet... 7 1.2.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere