for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004"

Transkript

1 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD LUNDVEJ TOREGADE LUNDGADE ARNBJERGALLE NYGADE ØSTERGADE VOLDSTI SKANSEN FISKERGADE ARNBJERGGADE ENGHAVEVEJ BROGADE NORDENTOFTSVEJ N Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

2

3 07.D23.01 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 07.D23.01 FOR ET OMRÅDE VED LUNDVEJ TIL OFFENTLIGE FORMÅL, HOTEL- OG RESTAURA- TIONVIRKSOMHED OG BOLIGFORMÅL. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 I REDEGØRELSE Baggrund Områdets beliggenhed Eksisterende forhold og karakteristik af området Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens forhold til regionplanen Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Retsvirkninger 9 II LOKALPLAN 11 1 Lokalplanens formål 12 2 Område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 14 5 Vej- og parkeringsforhold 14 6 Bebyggelsens omfang og placering 15 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 16 8 Ubebyggede arealer 17 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Støjforhold Ophævelse af lokalplan 18 Vedtagelsespåtegning 18 III KORTBILAG Bilag 1: Oversigtskort med matrikelgrænser Bilag 2: Oversigtskort med områdeinddeling Bilag 3: Bebyggelsesplan Bilag 4: Illustration af mulig fremtidig bebyggelse Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde kommune. Grundmateriale: Bl.a. KMS copyright.

4 2 Indholdsfortegnelse 07.D23.01

5 07.D23.01 Redegørelse 3 BAGGRUND 1.01 Baggrunden for lokalplanenes udarbejdelse er et ønske om at etablere attraktive boliger og mulighed for udvidelse af hotelfaciliteter under hensyntagen til de landskabelige og byparkmæssige kvaliteter ved Arnbjerg anlægget. OMRÅDETS BELIGGENHED 1.02 Lokalområdet er beliggende i Varde midtby mellem Lundvej og Arnbjerg-anlægget og omfatter et areal på ca. 3 hektar som vist på hosstående skitse. Mod nord afgrænses området af Lundvej og mod syd af Arnbjerg-anlægget. EKSISTERENDE FORHOLD OG KARAKTERISTIK AF OMRÅDET 1.03 Indenfor lokalplanområdet eksisterer i dag Vardehallen, hotel Arnbjerg, Børnehaven Arnbjerg og Varde museum. Ud mod Lundvej ligger Varde museum med tilhørende administrations- og udstillingsbygninger. Ca. 20 meter bag museet ligger Varde hallen placeret ca. midt på lokalområdet. I forlængelse af hallen på dens sydvestlige side ligger Arnbjerg børnehave med tilhørende udearealer. I lokalområdets sydvestlige del ligger Hotel Arnbjerg, som afgrænser området ud mod det tilstødende Arnbjerg anlæg.

6 4 Redegørelse 07.D23.01 Områdets terræn er faldende fra Lundvej mod Arnbjerg anlægget og Varde Ådal. Mod Lundvej er terrænet beliggende i kote 13 som det højeste punkt på området mens terrænet mod/på Hotel Arnbjergs sydøstlige side - som det laveste punkt- er beliggende 8 meter lavere (kote 5). Parkeringsfaciliteterne servicerer i dag både hotel Arnbjerg, Varde hallen, Børnehaven Arnbjerg og Varde museum. Dertil kommer besøgende til Arnbjerg anlægget, som også benytter sig af de eksisterende parkeringsfaciliteter. På området vokser bevaringsværdige bøgetræer. Disse ligger som to mindre, grønne bælter henholdsvis på lokalområdets nordvestlige side, som afgrænsning ud mod Arnbjerg kirkegård og bagved Varde museums administrations- og udstillingsbygninger. Bøgetræerne understreger i dag lokalplanområdet som værende en del af Arnbjerg-anlægget. Overgang mellem kirkegården og Arnbjerg LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD 1.04 Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for nyt boligbyggeri og foruden en evt. udvidelse af Hotel Arnbjergs værelseskapacitet. Det er hensigten at skabe grundlag for et attraktivt bolig- og hotelområde, der tilpasser sig den karakter af offentlig tilgængelighed, som eksisterer indenfor området i dag. Lokalplanen fastlægger området mod Lundvej til offentlige formål såsom museum og lignende. Det er endvidere lokalplanens formål, at inspirere til opførelse af miljørigtigt byggeri.

7 07.D23.01 Redegørelse 5 Bebyggelsesplanen tager udgangspunkt i områdets eksisterende grønne karaktertræk, som domineres af to mindre bøgetræsbælter, der skaber landskabelig samhørighed med Arnbjerganlægget. Det ene forløb udgør rammen for en skovparkering, der samtidig afgrænser området ud mod den nordøstliggende Arnbjerg kirkegård. Mod skovparkeringen og Arnbjerg Kirkegård Det andet forløb af bøgetræer skaber en grøn baggrund for Varde museums udstillings- og administrationsbygninger. Det er hensigten at henholdsvis boligbebyggelsen og den del af bebyggelsen, der kan udgøre rammen for en eventuel hoteludvidelse, tænkes som én sammenhængende bebyggelsesplan med samme arkitektoniske udgangspunkt og karakter. Det er ligeledes vigtigt, at den nye bebyggelse er med til at definere en grøn forbindelse mellem lokalområdet og Arnbjerg anlægget. Varde Museum set fra parkeringsplads Denne forbindelse kan yderligere understreges i kraft af beplantnings- og/eller belægningsmæssig bearbejdning. Samspil mellem bebyggelsens arkitektur, landskab og beplantning vægtes højt, hvorfor der skal udarbejdes en landskabsplan for hele lokalområdet. Anvendelse Lokalplanen er opdelt i delområder som vist på kortbilag 2. Delområde I udlægges til boligformål. Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager. Der kan opføres ca. 13 lejligheder a 80 m 2.

8 6 Redegørelse 07.D23.01 Delområde Ia udlægges til boligformål og hotelværelsesfaciliteter. Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager. Der kan opføres ca. 8 lejligheder a 80 m 2. Delområde ll udlægges til hotel- og offentlige formål. Udvidelsen af de eksisterende hotelfaciliteter kan opføres i maks. 2 etager og kan rumme ca. 16 dobbeltværelser a` 20m 2. (incl. bad og toilet). Delområde IIa giver mulighed for udvidelse af hotelfaciliteter i maks. 2 etager Delområde lll bibeholdes som grønt område og til skovparkering. Der foretages eventuelt en forbedring af parkeringsarealerne i form af optegning. I delområde IIIa etableres skovparkering forbeholdt bebyggelsens beboere. Den eksisterende sti/vej (a-b) fastlægges med en ensrettet gennemkørselsvej for hele lokalplanområdet. Delområde IV udlægges til parkering for Hotel Arnbjerg foruden Varde Museums og Arnbjerg-anlæggets gæster. Delområde V udlægges til offentlige formål. Der må indenfor dette område ikke anlægges boliger. Delområde VI udlægges som offentligt grønt areal. LOKALPLANENS FORHOLD TIL REGIONPLANEN 1.05 Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen.

9 07.D23.01 Redegørelse 7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 1.06 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår anvendelsesbestemmelser, hvorfor der er udarbejdet tillæg til Kommuneplan Tillæg nr.31 til Kommuneplan , Varde Kommune Planlægningsdistrikt nr. 07 Lokalplaner for nedennævnte enkeltområder eller dele af enkeltområder skal respektere såvel rammer i skemaet (pkt. a-i) som de generelle rammer. Områdets status pr Enkeltområde nr. 07.D23 Offentlige formål Gældende lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) pr Lokalplan L644 a. Områdets fremtidige anvendelse. Offentlige formål, boliger, bypark, drifts-bygninger, museum, restaurations- og hotelvirksomhed b. Bebyggelsens art. Boliger, driftsbygninger, museum, restaurationsog hotelbebyggelse c. Max. bebyggelsesprocent. Min. grundstørrelse. Udstykningsforhold. d. Max. etageantal. Max. bygningshøjde etager / 2 etager 14 meter/ 10 meter e. Bebyggelsens udformning. Ny bebyggelse samt tilbygninger og ændringer af eksisterende bebyggelse og karakter herunder områdets særlige landskabstræk. f. Min. opholdsarealer. Min. antal parkeringspladser. g. Beplantning og hegn. Karakteristisk beplantning skal bevares. h. Særlige bevaringsinteresser. i. Andet. Eksisterende huse bevares og vedligeholdes under hensyntagen til bebyggelsens helhedspræg, med respekt for husets oprindelige udtryk og med udgangspunkt i husets oprindelige materialer og konstruktive udformning.

10 8 Redegørelse 07.D23.01 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 1.07 Lokalplan Der er tidligere udarbejdet lokalplan L 644 der omfatter en del af lokalplanområdet. For den resterende del har der ikke været udarbejdet lokalplan. Lokalplan L644 ophæves i forbindelse med godkendelse af nærværende lokalplan. Zonestatus Området er beliggende i byzone. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i vandforsyningsområdet for Varde forsyningsafdeling. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Spildevandet ledes til Varde renseanlæg. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Varde Kommunes forsyningsafdeling. Trafikforhold Området vejbetjenes fra Lundvej. Støjbeskyttelse Ny boligbebyggelse inden for området skal overholde Miljøstyrelsens vejledning vedrørende trafikstøj i boligområder.

11 07.D23.01 Redegørelse 9 RETSVIRKNINGER 1.08 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning.

12 10 Redegørelse 07.D23.01

13 07.D23.01 Lokalplan 11 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 07.D23.01 FOR ET OMRÅDE VED LUNDVEJ TIL OFFENTLIGE FORMÅL, HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED OG BOLIGFORMÅL. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

14 12 Lokalplan 07.D LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Det er lokalplanens formål: at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, hotel- og restaurationsvirksomhed og boligformål, at åbne mulighed for ny bebyggelse i max. 3 etager fortrinsvis til boliger, at ny bebyggelse indordner sig den landskabelige/grønne forbindelse mellem lokalområdet og Arnbjerganlægget, at bebyggelsen indgår i hensynsfuldt samspil med områdets bevaringsværdige bøgetræer, at åbne mulighed for en attraktiv bebyggelse og sikre at området er offentligt tilgængeligt, at bebyggelsen tilpasses terrænforholdene og fremstår i god arkitektonisk kvalitet, at sikre bevaringsværdig bebyggelse, at inspirere til miljørigtigt byggeri. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr.1 og omfatter matr. nr.,4 m,4 n,4 p,4 r og del af matr. nr. 4 a Varde Markjorder.

15 07.D23.01 Lokalplan 13 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, Ia, II, IIa, III, IIIa, V,IV og VI som vist på kortbilag nr. 2 Lokalplanens områdeopdeling 3.02 Delområde I udlægges til boligformål. Delområde Ia udlægges til boligformål og hotelværelsesfaciliteter Delområde II udlægges til hotel- og restaurationslignende formål. Delområde IIa udlægges til udvidelse af hotelværelsesfaciliteter 3.04 Delområde III skal fortsat anvendes til skovparkering, idet områdets bevaringsværdige bøgetræer bevares. Området skal fortsat fremstå som et grønt bøgetræsbælte. Den på kortbilag 3 viste parkering for delområde IIIa reserveres boligbebyggelsen. Den eksisterende sti (A-B) syd for museet, parallel med Lundvej fastlægges som ensrettet gennemkørselsvej.

16 14 Lokalplan 07.D Delområde IV skal primært anvendes til parkeringsformål, Området skal gives en grøn karakter Delområde V må kun anvendes til offentlige formål Delområde VI skal udlægges til offentligt grønt område. 4. UDSTYKNING 4.01 Udstykning og/eller skelforandring inden for lokalplanens område må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 5. VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD 5.01 Vejadgang til lokalområdet skal ske fra Lundvej Som vist på kortbilag 3 udlægges vej A-B som ensrettet gennemkørselsvej. Vejen skal fremstå som grusbelagt Der udlægges stier med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 3 * Endelig fastlæggelse af stiforløb vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af en landskabsplan for området Der udlægges parkeringsarealer med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 3

17 07.D23.01 Lokalplan 15 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.01 Den ny bebyggelse må kun opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter med de angivne etageantal. Der må indenfor delområde I ikke opføres yderligere bebyggelse. Udhuse og cykelskure skal opføres integreret i boligbebyggelsen i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektoniske karakter Bebyggelsen indenfor lokalplanens område skal ske på grundlag af den på kortbilag 3 angivne bebyggelsesplan med de angivne etageantal og husdybder og placering Bebyggelsen skal opføres efter én samlet plan, hvor bebyggelsens udformning og placering er tilpasset det naturlig terræn, således at, støttemure og høje sokler undgås Bygningshøjden for 3-etages bygninger må ikke overstige 14 meter, og for 2-etages bygninger må den ikke overstige 10 meter Terrænregulering på mere end +/ meter i forhold til eksisterende terræn må kun foretages efter tilladelse fra kommunen Taghældningen for ny bebyggelse (jf. bebyggelsesplan) skal udføres som ensidig med en hældning på mellem 15 og 25 grader i forhold til det vandrette plan.

18 16 Lokalplan 07.D BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Der er udarbejdet en vejledning for Varde Bymidte. Vejledningen omhandler byplanen, bebyggelsesmønster, byggeskik, herunder retningslinier for facader, vinduer, døre, porte, tage, tagvinduer, kviste, skiltning, markiser, gårdrum, m.m. Vejledningen fortæller hvilke krav, der stilles til materialevalg og udformning. Generelle bestemmelser: 7.01 Ingen bygning må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. Ved ændringer forstås eksisterende bygningers facadeudformning, udskiftning af tage, døre, vinduer m.m I forbindelse med ombygning skal eksisterende bebyggelsers oprindelige arkitektur og materialevalg respekteres. Den samlede bebyggelse skal gennem sin arkitektur samt materiale- og farveholdning fremstå som en harmonisk, arkitektonisk helhed. Skiltning og reklamering må ikke finde sted uden forud indhente tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skilte og markiser skal i størrelse og udseende tilpasses den enkelte facade og omgivende bebyggelse. Faste baldakiner og beklædninger på facader må ikke opsættes Tagrender skal udføres i zink. Delområde I, Ia og IIa: 7.03 Ydervægge skal fremstå af træ i overvejende neutrale (jord-)farver eller mørke/sort I facader må indgå partier af tegl, zink, kobber, stål og glas. Der må ikke anvendes PVC-materialer eller lignende.

19 07.D23.01 Lokalplan Vinduer og døre skal udføres i træ eller aluminium Tage skal beklædes med zink, tagpap udført med lister eller vingetegl Andre tagmaterialer kan eventuelt tillades, såfremt det harmonerer med bebyggelsen som helhed og kan begrundes i miljørigtige hensyn. Delområde II: 7.07 I forbindelse med ombygning og renovering skal bebyggelsens arkitektur og oprindelige materialevalg respekteres. Delområde V: 7.08 Ydervægge skal fremstå i røde blødstrøgne teglsten. Tage skal dækkes med røde vingeteglsten (gammel dansk model). Døre og vinduer skal udføres i træ og udføres som de oprindelige og males med dækkende maling. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Der skal for hele lokalplanområdets ubebyggede arealer udarbejdes en samlet landskabsplan med beplantning, belysning, befæstelse m.m. der skal godkendes af Byrådet Bevaringsværdige bøgetræer må ikke fjernes. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 9.01 Ny bebyggelse skal tilsluttes varmeforsyningen fra Varde Kommunale værker og må ikke tages i brug før denne tilslutning.

20

21

22

23

24

25

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere