INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12"

Transkript

1 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12

2 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget ændring ABONNEMENT PÅ DAGSORDNER: Abonnement på dagsordner til kommunalbestyrelsesmøder 140 kr. 140 kr. (Dagsordner sendes vederlagsfrit til pressen) Budget 140 kr. 140 kr. Regnskab 140 kr. 140 kr. INDTÆGTER I.H.T. FORSKELLIGE LOVE: Udenlandske vielser 500 kr. 500 kr. EJENDOMSOPLYSNINGER: Gebyr for oplysningsskema 400 kr. 400 kr. BBR 70 kr. 70 kr. Vurderingsattest 50 kr. 50 kr. Ejendomsskatteattest 50 kr. 50 kr. SYGESIKRING/FOLKEREGISTER: Ved bortkomst, ødelæggelse eller ved ændring af oplysning vedr. sygesikringsbevis 150 kr. 150 kr.(2005) Folkeregistergebyr 52 kr. 52 kr. Bestilling af Legitimationskort til unge 100 kr. INKASSOGEBYRER: Udpantningsgebyr / grundafgift 300 kr. 300 kr. Tillægsafgift ved udgående forretning 400 kr. 400 kr. Omkostningsbeløb pr. ekspeditionssag ved udsendelse af 2. og følgende rykkerskrivelser 250 kr. 250 kr. Lønindeholdelse 250 kr. 250 kr. GEBYR: 1. rykker: Regningskrav uden udlægsret 50 kr. 50 kr. Regningskrav med udlægsret 100 kr. 100 kr. RENTER: Morarenter af for sent betalte ejendomsskatter, afgifter og andre tilgodehavender betales 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato, indtil betaling sker. Dette gælder dog ikke for socialkrav Ved regningskrav uden udlægsret betales diskontoen + 7% p.a.

3 EGEBJERG KOMMUNE 3 BUDGET 2006 Økonomiudvalget FORPAGTNINGSAFGIFT/JORDLEJE Bortforpagtning af landbrugsarealer sker ved annoncering og på basis af den regulerede kapiteltakst. Enkelte mindre arealer bortforpagtes med fast pris og med fast åremål. Prisen afhænger af jordens ydeevne KOMMUNEPLAN M.V.: Lokalplan 50 kr. 50 kr. Kommuneplan pr. hæfte 150 kr. 150 kr. (v/forsendelse tillægges porto kr. 25,00) Spildevandsplan 150 kr. 150 kr. (v/forsendelse tillægges porto kr. 25,00) Taksterne på området er ikke momsbelagte. HYREVOGNSKØRSEL: Gebyrer for udstedelse af bevillinger m.v. i henhold til hyrekørselsloven: Behandling af ansøgning 578 kr. 589 kr. 11 Udstedelse af bevilling kr kr. 18 Førerkort 87 kr. 95 kr. 8 Påtegning på toldattest 127 kr. 135 kr. 10 Trafikbog 17 kr. 22 kr. 5 + fremstillingspris + fremstillingspris Bevillingsnummerplade 29 kr. 34 kr. 5 + fremstillingspris + fremstillingspris BYGGESAGSGEBYRER: 1. Boligbebyggelse og sommerhuse pr. m 2 etageareal 11,99 kr. 12,20 kr. 0,21 2. Erhvervsbyggeri og andet byggeri: Erhverv og bygninger til særlige formål i henhold til byggelovens 11 pr. m 2 etageareal 18,05 kr. 18,30 kr. 0,25 Telte og uopvarmede lagerhaller uden faste arbejdspladser, drivhuse og lignende pr. m 2 etageareal 8,99 kr. 9,15 kr. 0,16

4 EGEBJERG KOMMUNE 4 BUDGET 2006 Økonomiudvalget BYGGESAGSGEBYRER: 3. Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 og 2 Mindre ændringer (skillevægge o.l.) 601,00 Kr. 610,00 kr Tankanlæg, skorstene, siloer, kraner, gittermaster og andre konstruktioner pr. m 3 3,58 kr. 3,63 kr. 0,05 5. Minimumsgebyr generelt for tilladelse/anmeldelse 601,00 kr. 610,00 kr Anmeldelsessager undtaget avls- og driftsbygninger og jordbrugserhverv 601,00 kr. 610,00 kr Nedrivninger af bygninger over 100 m 2 601,00 kr. 610,00 kr Dispensationer uden anmeldelse eller tilladelse 601,00 kr. 610,00 kr. 9

5 EGEBJERG KOMMUNE 5 BUDGET 2006 Teknik- og miljøudvalget ændring + = excl. moms KLOAKFORSYNINGEN MILJØFORANSTALNINGER M.V.: Spildevand: Kloakbidrag pr. m 3 23,44+ kr. 23,44+ kr. Herudover opkræves statsafgift af spildevand pr. m 3 0,24+ kr. 0,24+ kr. Fast afgift pr. lejlighed / erhvervsenhed Tilslutningsafgift pr. boligenhed: Spildevand + regnvand maksimum kr kr. Kun spildevand, maksimum *) kr kr. Tømning af septic-/trixtanke pr. tank 230+ kr kr. Ekstratømning 450+ kr kr. Bidrag til renseanlæg pr. lejlighed eller erhverv 620+ kr kr. Herudover opkræves statsafgift af spildevand - standardsatser afhængig af udledningens forureningsgrad pr. m 3 0,50 3,80 (dog mindst 170 m 3 pr. helårsboligenhed og 70 m 3 pr. boligenhed, der ikke er helårsbolig) Renovation: + = excl. moms Grundtakst pr. lejlighed eller erhverv 430+ kr kr. Tillæg for ekstratømning udenfor tur 75+ kr. 75+ kr. Dagrenovation (14. dagstømning) m/sæk kr. - (14. dagstømning) m/240 l kr. spand Ekstra sække 5 stk. 88,00+ kr. 89,50+ kr. 1,50 Containertømning (400 l) 14. dagstømn. pr. år kr kr. - (600 l) 14. dagstømn. pr. år kr kr. - (800 l) 14. dagstømn. pr. år kr kr. Specialsæk, tom giftemballage 70+ kr. 70+ kr. SKADEDYRSBEKÆMPELSE (rotter): Taksten er en beregnet 0 /00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år 0,09 0,08 *) trykfejl i beløbet rettet var anført med Økonomiafdelingen

6 EGEBJERG KOMMUNE 6 BUDGET 2006 Teknik- og miljøudvalget ændring Fyldplads, Sellebjerg: + = excl. moms Afgift pr. tons ren jord til deponering Mulighed for differentieret takst for aflevering af større mængder ren jord Afgift pr. tons bygningsaffald til deponering (heraf statsafgift: 375 kr.) 20+ kr. 20+ kr kr kr. Afgift pr. tons sorteret byggeaffald til genbrug kr kr kr. VANDFORSYNING + = excl. moms Vandafgifter: 1) Tilslutningsafgift: 1) (40 mm PEL- stik) kr kr. Tilslutningsafgiften beregnes efter følgende fordelingsnøgle: Ejendom: Landhus, parcelhus samt blandet bolig og erhverv med et forventet vandforbrug, der ikke overstiger 300m3/år Ejendom: Landbrug/erhverv incl. husholdning (max. 40 mm stik) med et forventet forbrug på over 300 m3/år. Lejlighed Fordelingsnøgle = 1,0 / tilslutningsafgift Fordelingsnøgle = 1,5 / tilslutningsafgift Fordelingsnøgle = 0,9 / tilslutningsafgift Forbrugsafgifter: Fast årlig afgift pr. boligenhed og pr. erhvervsenhed + pris for forbrug pr. m kr. 4,00+ kr kr. 4,00+ kr. Måleraflæsningssgebyr pr. måler 50 kr. 50 kr. Udskiftning af vandmåler kr. Salg af vandmåler kr. Herudover opkræves den til enhver tid gældende statsafgift ledningsført vand pr. m 3 5,00+ kr. 5,00+ kr.

7 EGEBJERG KOMMUNE 7 BUDGET 2006 Teknik- og miljøudvalget ændring VANDFORSYNING: + = excl. moms Forsyningsledningsbidrag: Forsyningsledningsbidrag for ejendomme/grunde beliggende indenfor de nuværende eksisterende ledningsnet kr kr. Fast bidrag til stikledning (incl. stophane)inden for det kommunale forsyningsområde med en stikledningslængde på max 150 m kr kr. Ledningsbidrag for ejendomme/grunde i nye områder, jfr. vandforsyningsplan (incl. stik og stophane) kr kr. NOTER VEDR. VANDFORSYNING: 1) For ejendomme med større stikledningsdimension beregnes tilslutningsafgiften proportionalt i forhold til indvendig areal af rørledning. DEFINITION VEDR. BETALING AF FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG OG TILSLUTNINGSAFGIFTER Der opkræves pr. selvstændig ejendom: 1forsyningsledningsbidrag + 1 tilslutningsafgift pr. bolig/erhvervsenhed hørende under ejendommen Ved senere udskillelse af bolig/erhvervsenhed til selvstændige ejendomme, betales ved udstykning: 1 forsyningsledningsbidrag pr. udskilt ejendom. Der etableres 1 stik og stophane pr. selvstændig ejendom. For ikke selvstændige ejendomme, beliggende på ledningsstrækningen og registreret under en moderejendom beliggende uden for ledningstrækningen, opkræves: 1 forsyningsledningsbidrag pr. ejendom + 1 tilslutningsafgift pr. bolig/erhvervsenhed. HEGNSKLIPNING: Hegnsklipning 300 kr./ pr. påbegyndt 100 m BUSDRIFT: Enkeltbillet, voksne skolebus 10 kr. 10 kr. Enkeltbillet, børn skolebus 5 kr. 5 kr. Telebusser, pr. tur 20 kr. 20 kr.,børn til og med16 år 10 kr. 10 kr. Friskoleelever: Kommunen har ingen befordringsforpligtelse. Eleverne kan benytte bussen mod at friskolen betaler kr. 900 for et årskort pr. kørselsberetti-

8 EGEBJERG KOMMUNE 8 BUDGET 2006 get elev. Børne- og kulturudvalget ændring SKOLEFRITIDSORDNINGER: Modul I heltid kr kr. 48 Modul II morgen 665 kr. 687 kr. 22 Modul III eftermiddag 995 kr kr. 32 EGEBJERG UNGDOMSSKOLE: Knallertkørekort 100 kr. 100 kr. EGEBJERG FOLKEBIBLIOTEK: Bøder for sent afleverede materialer: Takster gældende fra 1. juli børn 2006 voksne Overskridelse af lånetiden: 5 kr. 10 kr. 1. hjemkaldelse (1 uge efter afleveringsdato): 10 kr. 40 kr. 2. hjemkaldelse (3 uger efter afleveringsdato): 20 kr. 100 kr. Overskridelse af afleveringsdato med 31 dage: 50 kr. 230 Afhentning ved bud: 150 kr. 330 kr Fotokopi pr. stk. A4 1,50 kr. 1,50 kr. Fotokopi pr. stk. A3 3,00 kr. 3,00 kr. Print af internet m.v. 1,50 kr. 1,50 kr. Afsendt telefax pr. side: Danmark 5 kr. 5 kr. Udenfor landet faktiske pris

9 EGEBJERG KOMMUNE 9 BUDGET 2006 Børne- og kulturudvalget EGEBJERG MUSIKSKOLE: ændring Pris pr. elev pr. måned: 1/ /7-05 1/ /7-06 Musikgrundskole 93 kr. 96 kr minutter undervisning 307 kr. 317 kr minutter undervisning 380 kr. 392 kr minutter undervisning 460 kr. 475 kr. 15 gælder for følgende: Blokfløjte Elbas Elorgel Guitar Harmonika Klarinet Klaver Percussion Saxofon Trommesæt Trompet Tværfløjte Violin Solosang

10 EGEBJERG KOMMUNE 10 BUDGET 2006 BØRNE- OG KULTURUDVALGET DAGPLEJE OG DAGINSITUTIONER Grundtilskud (kommunens andel af bruttodriftsudgifterne excl. Ejendom) Fripladstilskud (tidligere friplads, individuelt efter ansøgning) Søskendetilskud (tidligere søskenderabat individuelt) Egenbetaling (forældrenes andel af bruttodriftsudgifterne minus individuelle tilskud) Fra 1. januar 2006 udgør forældrebetalingen: 25% for de 0-2 årige. Taksten følger barnets alder. 33% (30%) for de 3-5 årige. Taksten følger barnets alder. DAGPLEJEN TILSKUD: Bruttoudgift pr. plads mdl. 75% - 25% 70% - 30% 67% - 33% Kommunalt tilskud Forældrenes egenbetaling (fuldtid) % 30% 33% Dagplejen Fuld tid Deltid Ingen Ingen ingen BØRNEHAVER Filippahuset, Mariehønen, Søvang, Kirkeby Børnehus, Bulderby, Troldehøj: TILSKUD: 75% - 25% 70% - 30% 67% - 33% Bruttoudgift pr. plads mdl Kommunalt tilskud Forædrene egenbetaling (Fuldtid) Børnehaver Fælles 25% 30% 33% Fuld tid Deltid

11 EGEBJERG KOMMUNE 11 BUDGET 2006 INTEGREREDE INSTITUTIONER VUGGESTUETAKST - Bulderby og Troldehøj: TILSKUD: Vuggestuepladser: 75% - 25% 70% - 30% 67% - 33% Bruttoudgift pr. plads mdl Kommunalt tilskud Forædrene egenbetaling Vuggestue 25% 30% 33% Fuld tid Deltid Ingen Ingen Ingen Der betales i 11 måneder. Tilskud til Fritvalgsordningen : Egebjerg Kommune yder tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Der skal være tale om ansættelse af ung pige/anden person eller privat dagplejer. I 2006 udgør det månedlige tilskud kr.

12 EGEBJERG KOMMUNE 12 BUDGET 2006 DET SOCIALE UDVALG TAKSTER, PLEJEHJEM Ændring Ollerup og Stenstrup plejehjem: Aflastningsophold, pr. døgn 84,00 84,00 Daghjemsophold pr. dag 49,00 49,00 Pris pr. måltid pr. måned: Morgenmad 389,00 378,00 Middagsmad 1278, ,00 Aftensmad 777,00 756,00 (priserne er incl. Drikkelse i løbet af dagen) Vask og Rengøring: Rengørings- og toiletartikler 125,00 123,00 Leje og vask af linned 291,00 275,00 Vask af eget linned 195,00 175,00 Vask og småreparationer af eget tøj 146,00 141,00 Arrangementer: Arrangementer og underholdning 119,00 115,00 MADSERVICE Ændret Pr. portion, uden udbringning 42,00 42,00 Med udbringning, pensionister 47,00 47,00 Med udbringning, ikke pensionister 52,00 52,00

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013 pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 246 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK Bibliotekets

Læs mere

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere