Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober Mødetidspunkt: 13:00-14:04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt: 13:00-14:04"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:04 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Connie Høj, Anders Linde, Mads Sørensen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen, Preben Friis-Hauge Poul Rosendahl Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 251. Godkendelse af dagsorden Lukket - Gensidig orientering O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Fastsættelse af takster for Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape Ansøgning - Etablering af miljøstation Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 553

3 251. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6207 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Godkendt Side 554

4 252. Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 3951 Sagsid.: 13/16467 Initialer: Lukket sag Side 555

5 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Dok.nr.: 6222 Sagsid.: 14/11599 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Miljøministeriet har 22. september sendt udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond i høring. Lovforslaget omhandler Den Danske Naturfond, der vil blive stiftet på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond. Lovforslaget fastsætter blandt andet, at Naturfonden skal være omfattet af en række centrale forvaltningsretlige regler og principper. Samtidig pålægger lovforslaget Den Danske Naturfond at sikre offentligheden adgang til sine skov- og naturarealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, når væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn ikke taler imod. Lovforslaget fastsætter samtidig særlige regler for fondens eventuelle afhændelse af skov- og naturarealer. Jf. udkast til vedtægter er fondens formål i uddrag: at arbejde for, at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne, at vandløb, søer og indre farvande bliver renere at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse at styrke den folkelige forankring og opbakning til deltagelse i naturgenopretning og - beskyttelse. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Den Danske Naturfond kan bidrage positivt til kommunens målsætning om at sikre og udvikle de store sammenhængende naturområder i kommunen i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der i lovforslaget på en balanceret måde er sikret offentlighedens adgang til skov- og naturområder under hensyntagen til beskyttelse af sårbar natur. Forvaltning udarbejder på den baggrund et høringssvar, der går på, at Varde Kommune ikke har forslag til ændringer. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 556

6 Bilag: 1 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf 2 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf / /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 557

7 254. Fastsættelse af takster for 2015 Dok.nr.: 6205 Sagsid.: 14/11426 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet skal beslutte, hvordan borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder skal fastsættes. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos aftaleholderne, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse. KL udsender hvert år en budgetvejledning for det kommende budgetår. I denne vejledning indgår et skøn over pris- og lønstigninger. På grundlag af KL s skøn over prisudviklingen i forhold til 2014 har Økonomiafdelingen oplyst, at lønninger fra 2014 til 2015 stiger med 1,93 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,59 %. Samlet for de to grupper, er stigningen 1,9 %. Disse fremskrivningsprocenter anvendes ved beregning af prisen for mande- og maskintimer. Taksten for mande-og maskintimer indeholder også udgifter til indirekte omkostninger, f.eks. husleje, forsikringer og intern administration. Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som en promillesats af ejendomsværdien. Promillesatsen beregnes for 2015 på grundlag af kontraktsummen for 2015 i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Kiltin A/S. For skorstensfejning skal kommunen udmelde prisliste, som gælder for de autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2015 med udgangspunkt i KL s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer. Byggesagsgebyrer fastsættes fra 1. januar 2015 efter en ny metode, jf. særskilt dagsordenspunkt på kommende møde. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at taksterne bortset fra skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning som udgangspunkt bør reguleres årligt i overensstemmelse med det af KL udmeldte skøn over løn- og prisstigninger. Forvaltningen foreslår således, at takster for mande- og maskintimer, rottebekæmpelse og skorstensfejning fastsættes efter samme principper som for 2014, jf. vedhæftede takstblad Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 558

8 Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Takstblad /14 2 Åben Ekstern takst i Drift pr. 1. januar /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at de foreslåede takster for 2015 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 559

9 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6132 Sagsid.: 14/6185 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 11 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har forslaget til tillæg 11 og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Med kommuneplantillægget revideres højde og omfang af byggeri indenfor området, således at højden for én bygning på maksimalt 500 m2 ændres fra 8,5 m til 12 m. Øvrige bestemmelser ændres ikke. Rammebestemmelserne for enkeltområde R04 fastlægger områdets anvendelse til rekreativt område i form af feriecenter/hotel. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Tillæg 11 til Kommuneplan /14 Side 560

10 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 11 vedtages uden ændringer, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Tillæg 11 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 561

11 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6131 Sagsid.: 13/13889 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L05 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Lokalplanen giver mulighed for at omdanne den eksisterende Blåvand Camping, beliggende syd for den større Hvidbjerg Strand Camping, til hotel og feriehytter. Lokalplanområdet ligger op til værdifulde kystlandskaber, hvorfor der er indført bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre, at ny bebyggelse er tilpasset området og ikke vil skæmme den visuelle oplevelse fra det værdifulde kystlandskab. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Retsgrundlag Kommuneplan 2013 Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Lokalplan L /14 Side 562

12 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L05 vedtages uændret, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan L05 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 563

13 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Dok.nr.: 6156 Sagsid.: 10/6703 Initialer: anbc Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge, og den tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 15. maj til 11. juli Lokalplanforslaget blev vedtaget af Byrådet 6. juni Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af blandede boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Planen fastlægger nærmere bestemmelser, så bebyggelsen indpasses bedst muligt i de naturprægede omgivelser. Inden for lokalplanområdet er der beskyttet hede og mose under naturbeskyttelseslovens 3. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som fastslår, at etablering af boligområdet ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af naturværdierne i området eller af områdets biologiske mangfoldighed. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 3 indsigelser. Naturstyrelsen nedlagde veto mod anvendelsen til fritidsbenyttelse, men har trukket indsigelsen tilbage efter dialog med Varde Kommune om bl.a. kommunens forudgående turistpolitiske overvejelser. De øvrige indsigelser er fra naboer til området. Indsigelserne omhandler: Uhensigtsmæssig placering af boligområdet Det bemærkes, at boligområdet er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til skydeterræn, bykerne, mose- og hedearealer. Byrådet vurderer, at placeringen er attraktiv trods ovennævnte forhold. I lokalplanen er indlagt krav om ekstra lydisolering af boligerne. Mulighed for ferie og fritidsboliger Det foreslås, at der indføres bestemmelser om bopælspligt i lokalplanen. Det er Byrådets intention at skabe et blandet område, hvor boligerne kan benyttes til både ferie og som faste boliger. Rammeområdets anvendelse til centerområde Det bemærkes, at planområdet anvendes til boligformål og ikke centerområde, som kommuneplanen foreskriver. Kommuneplanrammen omfatter et større område end kun lokalplanens boligområde. Områdets arkitektoniske fremtræden Det bemærkes, at området vil fremstå tættere bebygget end de omkringliggende områder. Det er Byrådets intention at skabe et område med alternative overnatningsmuligheder, der adskiller sig fra det traditionelle sommerhusbyggeri i tråd med udviklingsplanen for Blåvand. Tilkørselsforhold Det bemærkes, at Horns Bjerge, der er en grusvej ikke kan bære den øgede trafik fra boligerne. Side 564

14 Det er Byrådets vurdering, at Horns Bjerge godt kan bære den øgede trafik, som begrænser sig til ca. 15 %. Telemaster Det bemærkes, at det ikke er muligt at bevare eksisterende master i området samtidig med, at byggefelterne udnyttes. Ifølge lokalplanen kan master bibeholdes, men skal det ikke. Nedsivning Det bemærkes, at grundene ikke er store nok til, at der kan etableres nedsivningsanlæg på hver grund. Se afsnit Forvaltningens vurdering. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Redegørelsen for så vidt angår spildevand (s. 6) foreslås ændret til: Spildevand kan håndteres ved individuelle løsninger, som minirensningsanlæg, samletank eller som nedsivningsanlæg for flere ejendomme. Hvis Varde Forsyning A/S vurderer, at det er den økonomisk og miljømæssige mest fordelagtige løsning, kobles området på spildevandsnettet. Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan, derfor kræver en evt. udvidelse af spildevandsnettet et tillæg til Spildevandsplanen. Spildevand fra området skal ledes til Varde Renseanlæg. Ændringen anses for at være mindre væsentlig. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde kommune Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Resume af indkomne bemærkninger 94844/14 2 Åben Samlet indsigelser /14 3 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 4 Åben Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf /14 5 Åben TDC - Kort over master i området.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, Side 565

15 at notatet med forslag til byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L04 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 566

16 258. Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape 4 Dok.nr.: 6249 Sagsid.: 14/11475 Initialer: mple Åben sag Sagsfremstilling Team Teknik er godt i gang med at forberede udbuddet til 4. etape af udskiftning af gadelys i Varde Kommune. Samtidig arbejdes der med et udbud på drift og vedligehold i en 5 års periode. Forvaltningen ønsker at udbyde renoveringsopgaven separat, og i indbudt (begrænset) licitation, for at sikre en god og effektiv renovering af den sidste del af armaturerne i Varde Kommune. Efter endt renovering udbydes driftsopgaven på det renoverede anlæg. Projektet er med et budget på mio. kr. og derfor noget under grænseværdien for et EU-udbud, så det kan frit udbydes efter den danske tilbudslov. Her er kravet, at der skal afholdes licitation på opgaver over 3 mio. kr. Ved licitation kan man vælge enten offentlig licitation eller indbudt. Ved en offentlig licitation kan alle interesserede byde på opgaven, og der skal derfor opstilles udvælgelseskriterier, som sikrer, at den bydende er egnet til at løse opgaven. Det er forvaltningens erfaring, at dette kan være vanskeligt at gennemføre i praksis, idet vejbelysningsområdet er et område for specialister og firmaer med dette som kompetenceområde. Der kan indkomme tilbud fra mindre virksomheder, som ikke er i stand til at løfte entreprenøropgaven, og heller ikke reelt kan løfte garantiforpligtelsen. Samtidig har de ikke gennemført de sikkerhedsmæssige uddannelser af deres personale (Vejen som arbejdsplads), som er påkrævet, og de skal derfor vælges fra efter tilbudsafgivelse. Forvaltningens vurdering På baggrund af erfaringer med de 2 tidligere udbud og gennemførte etaper, hvor én entreprenør har haft hele entreprisen, er det forvaltningens opfattelse, at næste etape med fordel kan ændres i måden opgaven udbydes på. I de tidligere udbud var det entreprenørens opgave at færdigdimensionere og bestemme armaturydelserne til vejene (foretage egentlige lysberegninger og lysteknisk projektering), men det er her, de har været mest udfordret og ikke rigtigt har magtet opgaven. Forvaltningen foreslår derfor, at opgaven opdeles i to faser; projektledelse og en udførende fase. Projektledelsen holdes in-house i Varde Kommune. Der ansættes en projektleder med de nødvendige kompetencer indenfor lysteknik til at varetage denne del af opgaven, medens monteringen udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer. Dette betyder, at lokale elinstallatører kan være med til at byde på opgaven, modsvarende hvis opgaven udbydes som tidligere (en samlet opgave). Side 567

17 Denne udbudsform medfører endvidere, at Varde Kommune selv står for den daglige ledelse af disse mindre entreprenører. Varde Kommune projektansætter en projektleder med de nødvendige kvalifikationer i projektperioden. Omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Retsgrundlag Den danske tilbudslov Økonomi 15 mio. kr. fra energirenoveringspuljen Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den udførende del af projektet udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer, at forvaltningen projektansætter en projektleder til gennemførelse af etapen, og at omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 568

18 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation Dok.nr.: 6192 Sagsid.: 14/2627 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at etablere en miljøstation på en del af vejmatriklen ved Fyrvej og Sønder-Vasevej i Blåvand. Miljøstationen består af 5 nedgravede beholdere med en volumen på hver 6 m 3. Beholderne har en højde over terræn på ca. 1,3 m, og rundt om beholderne skal udføres et hegn i form af beplantning. Sagen har været i partshøring, og efter høringsfristens udløb er der modtaget 2 indsigelser til ansøgningen. Naboerne har bekymringer omkring en forøgelse af trafikken og de gener, dette vil medføre. Hertil kommer de gener, der vil være omkring larm fra tømning, lugt og ophobning af affald ved siden af beholderne. Desuden spørger man, om der ikke har været overvejelser omkring andre placeringer - der er nævnt nogle enkelte forslag i indsigelserne. Efterfølgende er indsigelserne sendt til udtalelse ved ansøger, som har oplyst, at de gener der vil være omkring lugt er minimale, da hovedparten af affaldsbeholderne er nedgravet og derfor holdes kølige om sommeren. Omkring tømning er oplyst, at tømningshyppigheden er mindre end ved traditionelle miljøstationer pga. den større volumen, ligesom støj ved tømning også er minimeret pga. en optimeret tømningsteknik. Tømning og betjening af affaldsbeholderne foregår ved, at biler og lastbiler holder i den etablerede p-lomme, og derved ikke skaber trafikale problemer. Man er opmærksom på, at miljøstationen vil medføre en mindre forøgelse af trafikken, men at vejen kan bære den øgede trafikmængde. Man har undersøgt, om der er andre lokaliteter i Blåvand, hvor man kunne etablere en miljøstation, men dette har ikke været muligt. Se oversigtskort over miljøstationer og supermiljøstationer i Blåvand. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte kan etableres som ansøgt. Fyrvej er en offentlig asfalteret vej, som fungerer som adgangsvej til sommerhusområderne, fyret og p-pladser til stranden. En placering af miljøstationen vil give en mindre forøgelse af trafikken på Fyrvej, men det vurderes ikke at være af et sådant omfang, at vejen og indkørsler til sommerhuse i området bliver forringet. Herudover vurderes det, at man har taget forbehold for og godtgjort for forhold omkring minimering af lugt-, ophobnings- og støjgener samt tømning. Retsgrundlag Forvaltningslovens 19 vedrørende partshøring Økonomi Side 569

19 Høring Der har været foretaget partshøring af de omkringliggende naboer til miljøstationen. Bilag: 1 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 2 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand 76543/14 3 Åben Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand /14 Fyrvej 6857 Blåvand.pdf 4 Åben Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 5 Åben Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 6 Åben Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 7 Åben Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 8 Åben Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 570

20 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Dok.nr.: 6277 Sagsid.: 14/1466 Initialer: niep Åben sag Sagsfremstilling Ejeren af minkfarmen Lervadvej 20, 6862 Tistrup har ansøgt om en udvidelse af dyreholdet fra tæver til tæver. Farmen er i 2011 udvidet fra tæver og denne udvidelse skal derfor indgå i vurderingen i forhold til en miljøgodkendelse. Ejendommen er placeret i nærheden af mose- og engområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. For den nordligste del af det nærmeste moseområde er merbelastningen på op til 5,4 kg N/ha/år. Belastningen falder derimod i andre områder af mosen med op til 12,8 kg N/ha/år. Hverken ejer eller forvaltning kan pege på yderligere tekniske tiltag, der kan reducere belastningen ud over en reduktion i antallet af tæver. Merbelastningen er således reduceret med 10 kg N/ha/år siden første henvendelse ved projekttilpasninger og ændret placering. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at merbelastninger i 3 beskyttede naturområder på over 1 kg N/ha/år eller stigning på mere end 10 % af baggrundsbelastningen, kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det skyldes, at en sådan merbelastning vurderes at føre til en varig tilstandsændring af naturområdet. Forvaltningen bruger i administration af naturområder denne tilkendegivelse som udgangspunkt for vurderingerne af beskyttede naturområder i forhold til miljøgodkendelser af husdyrbrug. Engområderne nærmest produktionen drives med høslæt, hvilket fjerner flere kilo kvælstof om året. Denne drift sikres med vilkår i miljøgodkendelsen. Engområderne har en lav til mellem målsætning i kommuneplanen (B- og C-værdisat) Moseområderne har ingen drift og kan ikke afgræsses. Tålegrænsen for moserne er kg N/ha/år. Totalbelastningen af den nærmeste mose er cirka 50 kg N/ha/år. Moserne har i kommuneplanen en lav værdisætning (C-værdisat). I den konkrete sag er der i forbindelse med en tidligere behandlet miljøgodkendelse tilkendegivet, at kommunen kan acceptere en merbelastning på 1 kg/n/ha/år. Forvaltningens vurdering For kvælstoffølsomme naturområder vurderes normalt, at merbelastninger over 1 kg/n/ha/år eller mere end 10 % af baggrundsbelastningen, er dispensationskrævende, jf. Naturstyrelsens udmeldinger. Forudsætningerne er, at naturområdet er kvælstoffølsomt og belastet ud over tålegrænsen. Ved i miljøgodkendelsen at fastlægge vilkår om høslet på den nærmeste eng, og den deraf følgende fjernelse af næringsstoffer, kan kommunen vurdere, at merbelastningen i denne konkrete sag ikke kræver dispensation. Konkret vurderes tålegrænsen af mosen at ligge i den øverste ende på grund af tilgroning, og det forholdsvis ringe naturindhold. Der er kun en væsentlig merbelastning i den nordligste del af mosen, medens der sker en stor nedgang i belastningen af de Side 571

21 sydligste dele. Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere både accepteret og underkendt merbelastninger på over 1 kg i beskyttet natur. Ændringen af produktionen giver således en relativt stor reduktion af kvælstofnedfald i den sydligste og mest interessante del af mosen, medens der sker en stigning i den nordlige del af mosen. På baggrund af ovenstående er det forvaltningens samlede vurdering, at projektet kan godkendes. Realiseringen af byggeriet vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til inddragelse af et mindre engareal. Denne dispensation behandles særskilt, når projektet foreligger nærmere beskrevet. Retsgrundlag Naturbeskyttelseslovens 3 Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Økonomi Høring Miljøgodkendelse af husdyrbrug sendes i høring Bilag: 1 Åben Beregninger over ammoniakdeposition /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen udarbejder miljøgodkendelse til det ansøgte husdyrhold, idet det vurderes, at merbelastningen ikke er dispensationskrævende efter naturbeskyttelsesloven. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Et flertal i udvalget godkendte forvaltningens anbefaling. Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen ønskede at der gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Side 572

22 261. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 4090 Sagsid.: 14/114 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Oktober Tillæg 10 til KP 13, Herningvej i Ølgod, Endelig vedtagelse Ride center, Sdr. Klintvej 10, Lønne, Forslag Mini-byråd Dyrepark i Nørre Nebel Solceller i Outrup Varde Syd Grusvej i Kjelst Privatisering af veje Bevarende Lokalplan Varde Midtby, Forslag November Dialogmøde med aftaleholdere Udbud - vedligehold af gadelys Prioritering af cykelstier og trafiksikkerhed Idrætshal ved Varde gymnasium, Forslag Buslomme i Ansager Flygtningemuseum i Oksbøl 10 forsøgsprojekter byggeri ved kyster v/ivar Temamøde om skilte Lokalplan Vejers sommerhusområde, Forslag Rekreative og Erhvervsmæssige formål ved Helle Hallen, Forslag December Strategisk energiplan Infrastrukturpolitik Januar Landsbyforskønnelse Ikke fastsat Temamøde om fredninger Side 573

23 Retsgrundlag Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 574

24 Bilagsliste 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond 1. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf (124119/14) 2. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf (124119/14) 254. Fastsættelse af takster for Takstblad 2015 (122803/14) 2. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015 (104753/14) 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 (118065/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Lokalplan L05 (122607/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand 1. Resume af indkomne bemærkninger (94844/14) 2. Samlet indsigelser (120457/14) 3. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (120506/14) 4. Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf (129066/14) 5. TDC - Kort over master i området.pdf (129530/14) 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation 1. Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej 25 Blåvand.pdf (76544/14) 2. Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand (76543/14) Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122525/14) 4. Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122524/14) 5. Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122523/14) 6. Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122522/14) 7. Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122521/14) 8. Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand (122520/14) 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup 1. Beregninger over ammoniakdeposition (129512/14) Side 575

25 Underskriftsblad Connie Høj Anders Linde Poul Rosendahl Mads Sørensen Kjeld Anker Espersen Niels Christiansen Preben Friis-Hauge Side 576

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 13. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere