Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober Mødetidspunkt: 13:00-14:04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt: 13:00-14:04"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:04 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Connie Høj, Anders Linde, Mads Sørensen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen, Preben Friis-Hauge Poul Rosendahl Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 251. Godkendelse af dagsorden Lukket - Gensidig orientering O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Fastsættelse af takster for Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape Ansøgning - Etablering af miljøstation Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 553

3 251. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6207 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Godkendt Side 554

4 252. Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 3951 Sagsid.: 13/16467 Initialer: Lukket sag Side 555

5 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Dok.nr.: 6222 Sagsid.: 14/11599 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Miljøministeriet har 22. september sendt udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond i høring. Lovforslaget omhandler Den Danske Naturfond, der vil blive stiftet på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond. Lovforslaget fastsætter blandt andet, at Naturfonden skal være omfattet af en række centrale forvaltningsretlige regler og principper. Samtidig pålægger lovforslaget Den Danske Naturfond at sikre offentligheden adgang til sine skov- og naturarealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, når væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn ikke taler imod. Lovforslaget fastsætter samtidig særlige regler for fondens eventuelle afhændelse af skov- og naturarealer. Jf. udkast til vedtægter er fondens formål i uddrag: at arbejde for, at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne, at vandløb, søer og indre farvande bliver renere at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse at styrke den folkelige forankring og opbakning til deltagelse i naturgenopretning og - beskyttelse. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Den Danske Naturfond kan bidrage positivt til kommunens målsætning om at sikre og udvikle de store sammenhængende naturområder i kommunen i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der i lovforslaget på en balanceret måde er sikret offentlighedens adgang til skov- og naturområder under hensyntagen til beskyttelse af sårbar natur. Forvaltning udarbejder på den baggrund et høringssvar, der går på, at Varde Kommune ikke har forslag til ændringer. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 556

6 Bilag: 1 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf 2 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf / /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 557

7 254. Fastsættelse af takster for 2015 Dok.nr.: 6205 Sagsid.: 14/11426 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet skal beslutte, hvordan borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder skal fastsættes. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos aftaleholderne, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse. KL udsender hvert år en budgetvejledning for det kommende budgetår. I denne vejledning indgår et skøn over pris- og lønstigninger. På grundlag af KL s skøn over prisudviklingen i forhold til 2014 har Økonomiafdelingen oplyst, at lønninger fra 2014 til 2015 stiger med 1,93 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,59 %. Samlet for de to grupper, er stigningen 1,9 %. Disse fremskrivningsprocenter anvendes ved beregning af prisen for mande- og maskintimer. Taksten for mande-og maskintimer indeholder også udgifter til indirekte omkostninger, f.eks. husleje, forsikringer og intern administration. Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som en promillesats af ejendomsværdien. Promillesatsen beregnes for 2015 på grundlag af kontraktsummen for 2015 i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Kiltin A/S. For skorstensfejning skal kommunen udmelde prisliste, som gælder for de autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2015 med udgangspunkt i KL s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer. Byggesagsgebyrer fastsættes fra 1. januar 2015 efter en ny metode, jf. særskilt dagsordenspunkt på kommende møde. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at taksterne bortset fra skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning som udgangspunkt bør reguleres årligt i overensstemmelse med det af KL udmeldte skøn over løn- og prisstigninger. Forvaltningen foreslår således, at takster for mande- og maskintimer, rottebekæmpelse og skorstensfejning fastsættes efter samme principper som for 2014, jf. vedhæftede takstblad Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 558

8 Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Takstblad /14 2 Åben Ekstern takst i Drift pr. 1. januar /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at de foreslåede takster for 2015 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 559

9 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6132 Sagsid.: 14/6185 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 11 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har forslaget til tillæg 11 og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Med kommuneplantillægget revideres højde og omfang af byggeri indenfor området, således at højden for én bygning på maksimalt 500 m2 ændres fra 8,5 m til 12 m. Øvrige bestemmelser ændres ikke. Rammebestemmelserne for enkeltområde R04 fastlægger områdets anvendelse til rekreativt område i form af feriecenter/hotel. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Tillæg 11 til Kommuneplan /14 Side 560

10 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 11 vedtages uden ændringer, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Tillæg 11 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 561

11 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6131 Sagsid.: 13/13889 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L05 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Lokalplanen giver mulighed for at omdanne den eksisterende Blåvand Camping, beliggende syd for den større Hvidbjerg Strand Camping, til hotel og feriehytter. Lokalplanområdet ligger op til værdifulde kystlandskaber, hvorfor der er indført bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre, at ny bebyggelse er tilpasset området og ikke vil skæmme den visuelle oplevelse fra det værdifulde kystlandskab. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Retsgrundlag Kommuneplan 2013 Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Lokalplan L /14 Side 562

12 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L05 vedtages uændret, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan L05 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 563

13 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Dok.nr.: 6156 Sagsid.: 10/6703 Initialer: anbc Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge, og den tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 15. maj til 11. juli Lokalplanforslaget blev vedtaget af Byrådet 6. juni Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af blandede boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Planen fastlægger nærmere bestemmelser, så bebyggelsen indpasses bedst muligt i de naturprægede omgivelser. Inden for lokalplanområdet er der beskyttet hede og mose under naturbeskyttelseslovens 3. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som fastslår, at etablering af boligområdet ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af naturværdierne i området eller af områdets biologiske mangfoldighed. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 3 indsigelser. Naturstyrelsen nedlagde veto mod anvendelsen til fritidsbenyttelse, men har trukket indsigelsen tilbage efter dialog med Varde Kommune om bl.a. kommunens forudgående turistpolitiske overvejelser. De øvrige indsigelser er fra naboer til området. Indsigelserne omhandler: Uhensigtsmæssig placering af boligområdet Det bemærkes, at boligområdet er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til skydeterræn, bykerne, mose- og hedearealer. Byrådet vurderer, at placeringen er attraktiv trods ovennævnte forhold. I lokalplanen er indlagt krav om ekstra lydisolering af boligerne. Mulighed for ferie og fritidsboliger Det foreslås, at der indføres bestemmelser om bopælspligt i lokalplanen. Det er Byrådets intention at skabe et blandet område, hvor boligerne kan benyttes til både ferie og som faste boliger. Rammeområdets anvendelse til centerområde Det bemærkes, at planområdet anvendes til boligformål og ikke centerområde, som kommuneplanen foreskriver. Kommuneplanrammen omfatter et større område end kun lokalplanens boligområde. Områdets arkitektoniske fremtræden Det bemærkes, at området vil fremstå tættere bebygget end de omkringliggende områder. Det er Byrådets intention at skabe et område med alternative overnatningsmuligheder, der adskiller sig fra det traditionelle sommerhusbyggeri i tråd med udviklingsplanen for Blåvand. Tilkørselsforhold Det bemærkes, at Horns Bjerge, der er en grusvej ikke kan bære den øgede trafik fra boligerne. Side 564

14 Det er Byrådets vurdering, at Horns Bjerge godt kan bære den øgede trafik, som begrænser sig til ca. 15 %. Telemaster Det bemærkes, at det ikke er muligt at bevare eksisterende master i området samtidig med, at byggefelterne udnyttes. Ifølge lokalplanen kan master bibeholdes, men skal det ikke. Nedsivning Det bemærkes, at grundene ikke er store nok til, at der kan etableres nedsivningsanlæg på hver grund. Se afsnit Forvaltningens vurdering. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Redegørelsen for så vidt angår spildevand (s. 6) foreslås ændret til: Spildevand kan håndteres ved individuelle løsninger, som minirensningsanlæg, samletank eller som nedsivningsanlæg for flere ejendomme. Hvis Varde Forsyning A/S vurderer, at det er den økonomisk og miljømæssige mest fordelagtige løsning, kobles området på spildevandsnettet. Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan, derfor kræver en evt. udvidelse af spildevandsnettet et tillæg til Spildevandsplanen. Spildevand fra området skal ledes til Varde Renseanlæg. Ændringen anses for at være mindre væsentlig. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde kommune Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Resume af indkomne bemærkninger 94844/14 2 Åben Samlet indsigelser /14 3 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 4 Åben Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf /14 5 Åben TDC - Kort over master i området.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, Side 565

15 at notatet med forslag til byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L04 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 566

16 258. Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape 4 Dok.nr.: 6249 Sagsid.: 14/11475 Initialer: mple Åben sag Sagsfremstilling Team Teknik er godt i gang med at forberede udbuddet til 4. etape af udskiftning af gadelys i Varde Kommune. Samtidig arbejdes der med et udbud på drift og vedligehold i en 5 års periode. Forvaltningen ønsker at udbyde renoveringsopgaven separat, og i indbudt (begrænset) licitation, for at sikre en god og effektiv renovering af den sidste del af armaturerne i Varde Kommune. Efter endt renovering udbydes driftsopgaven på det renoverede anlæg. Projektet er med et budget på mio. kr. og derfor noget under grænseværdien for et EU-udbud, så det kan frit udbydes efter den danske tilbudslov. Her er kravet, at der skal afholdes licitation på opgaver over 3 mio. kr. Ved licitation kan man vælge enten offentlig licitation eller indbudt. Ved en offentlig licitation kan alle interesserede byde på opgaven, og der skal derfor opstilles udvælgelseskriterier, som sikrer, at den bydende er egnet til at løse opgaven. Det er forvaltningens erfaring, at dette kan være vanskeligt at gennemføre i praksis, idet vejbelysningsområdet er et område for specialister og firmaer med dette som kompetenceområde. Der kan indkomme tilbud fra mindre virksomheder, som ikke er i stand til at løfte entreprenøropgaven, og heller ikke reelt kan løfte garantiforpligtelsen. Samtidig har de ikke gennemført de sikkerhedsmæssige uddannelser af deres personale (Vejen som arbejdsplads), som er påkrævet, og de skal derfor vælges fra efter tilbudsafgivelse. Forvaltningens vurdering På baggrund af erfaringer med de 2 tidligere udbud og gennemførte etaper, hvor én entreprenør har haft hele entreprisen, er det forvaltningens opfattelse, at næste etape med fordel kan ændres i måden opgaven udbydes på. I de tidligere udbud var det entreprenørens opgave at færdigdimensionere og bestemme armaturydelserne til vejene (foretage egentlige lysberegninger og lysteknisk projektering), men det er her, de har været mest udfordret og ikke rigtigt har magtet opgaven. Forvaltningen foreslår derfor, at opgaven opdeles i to faser; projektledelse og en udførende fase. Projektledelsen holdes in-house i Varde Kommune. Der ansættes en projektleder med de nødvendige kompetencer indenfor lysteknik til at varetage denne del af opgaven, medens monteringen udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer. Dette betyder, at lokale elinstallatører kan være med til at byde på opgaven, modsvarende hvis opgaven udbydes som tidligere (en samlet opgave). Side 567

17 Denne udbudsform medfører endvidere, at Varde Kommune selv står for den daglige ledelse af disse mindre entreprenører. Varde Kommune projektansætter en projektleder med de nødvendige kvalifikationer i projektperioden. Omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Retsgrundlag Den danske tilbudslov Økonomi 15 mio. kr. fra energirenoveringspuljen Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den udførende del af projektet udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer, at forvaltningen projektansætter en projektleder til gennemførelse af etapen, og at omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 568

18 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation Dok.nr.: 6192 Sagsid.: 14/2627 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at etablere en miljøstation på en del af vejmatriklen ved Fyrvej og Sønder-Vasevej i Blåvand. Miljøstationen består af 5 nedgravede beholdere med en volumen på hver 6 m 3. Beholderne har en højde over terræn på ca. 1,3 m, og rundt om beholderne skal udføres et hegn i form af beplantning. Sagen har været i partshøring, og efter høringsfristens udløb er der modtaget 2 indsigelser til ansøgningen. Naboerne har bekymringer omkring en forøgelse af trafikken og de gener, dette vil medføre. Hertil kommer de gener, der vil være omkring larm fra tømning, lugt og ophobning af affald ved siden af beholderne. Desuden spørger man, om der ikke har været overvejelser omkring andre placeringer - der er nævnt nogle enkelte forslag i indsigelserne. Efterfølgende er indsigelserne sendt til udtalelse ved ansøger, som har oplyst, at de gener der vil være omkring lugt er minimale, da hovedparten af affaldsbeholderne er nedgravet og derfor holdes kølige om sommeren. Omkring tømning er oplyst, at tømningshyppigheden er mindre end ved traditionelle miljøstationer pga. den større volumen, ligesom støj ved tømning også er minimeret pga. en optimeret tømningsteknik. Tømning og betjening af affaldsbeholderne foregår ved, at biler og lastbiler holder i den etablerede p-lomme, og derved ikke skaber trafikale problemer. Man er opmærksom på, at miljøstationen vil medføre en mindre forøgelse af trafikken, men at vejen kan bære den øgede trafikmængde. Man har undersøgt, om der er andre lokaliteter i Blåvand, hvor man kunne etablere en miljøstation, men dette har ikke været muligt. Se oversigtskort over miljøstationer og supermiljøstationer i Blåvand. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte kan etableres som ansøgt. Fyrvej er en offentlig asfalteret vej, som fungerer som adgangsvej til sommerhusområderne, fyret og p-pladser til stranden. En placering af miljøstationen vil give en mindre forøgelse af trafikken på Fyrvej, men det vurderes ikke at være af et sådant omfang, at vejen og indkørsler til sommerhuse i området bliver forringet. Herudover vurderes det, at man har taget forbehold for og godtgjort for forhold omkring minimering af lugt-, ophobnings- og støjgener samt tømning. Retsgrundlag Forvaltningslovens 19 vedrørende partshøring Økonomi Side 569

19 Høring Der har været foretaget partshøring af de omkringliggende naboer til miljøstationen. Bilag: 1 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 2 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand 76543/14 3 Åben Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand /14 Fyrvej 6857 Blåvand.pdf 4 Åben Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 5 Åben Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 6 Åben Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 7 Åben Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 8 Åben Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 570

20 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Dok.nr.: 6277 Sagsid.: 14/1466 Initialer: niep Åben sag Sagsfremstilling Ejeren af minkfarmen Lervadvej 20, 6862 Tistrup har ansøgt om en udvidelse af dyreholdet fra tæver til tæver. Farmen er i 2011 udvidet fra tæver og denne udvidelse skal derfor indgå i vurderingen i forhold til en miljøgodkendelse. Ejendommen er placeret i nærheden af mose- og engområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. For den nordligste del af det nærmeste moseområde er merbelastningen på op til 5,4 kg N/ha/år. Belastningen falder derimod i andre områder af mosen med op til 12,8 kg N/ha/år. Hverken ejer eller forvaltning kan pege på yderligere tekniske tiltag, der kan reducere belastningen ud over en reduktion i antallet af tæver. Merbelastningen er således reduceret med 10 kg N/ha/år siden første henvendelse ved projekttilpasninger og ændret placering. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at merbelastninger i 3 beskyttede naturområder på over 1 kg N/ha/år eller stigning på mere end 10 % af baggrundsbelastningen, kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det skyldes, at en sådan merbelastning vurderes at føre til en varig tilstandsændring af naturområdet. Forvaltningen bruger i administration af naturområder denne tilkendegivelse som udgangspunkt for vurderingerne af beskyttede naturområder i forhold til miljøgodkendelser af husdyrbrug. Engområderne nærmest produktionen drives med høslæt, hvilket fjerner flere kilo kvælstof om året. Denne drift sikres med vilkår i miljøgodkendelsen. Engområderne har en lav til mellem målsætning i kommuneplanen (B- og C-værdisat) Moseområderne har ingen drift og kan ikke afgræsses. Tålegrænsen for moserne er kg N/ha/år. Totalbelastningen af den nærmeste mose er cirka 50 kg N/ha/år. Moserne har i kommuneplanen en lav værdisætning (C-værdisat). I den konkrete sag er der i forbindelse med en tidligere behandlet miljøgodkendelse tilkendegivet, at kommunen kan acceptere en merbelastning på 1 kg/n/ha/år. Forvaltningens vurdering For kvælstoffølsomme naturområder vurderes normalt, at merbelastninger over 1 kg/n/ha/år eller mere end 10 % af baggrundsbelastningen, er dispensationskrævende, jf. Naturstyrelsens udmeldinger. Forudsætningerne er, at naturområdet er kvælstoffølsomt og belastet ud over tålegrænsen. Ved i miljøgodkendelsen at fastlægge vilkår om høslet på den nærmeste eng, og den deraf følgende fjernelse af næringsstoffer, kan kommunen vurdere, at merbelastningen i denne konkrete sag ikke kræver dispensation. Konkret vurderes tålegrænsen af mosen at ligge i den øverste ende på grund af tilgroning, og det forholdsvis ringe naturindhold. Der er kun en væsentlig merbelastning i den nordligste del af mosen, medens der sker en stor nedgang i belastningen af de Side 571

21 sydligste dele. Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere både accepteret og underkendt merbelastninger på over 1 kg i beskyttet natur. Ændringen af produktionen giver således en relativt stor reduktion af kvælstofnedfald i den sydligste og mest interessante del af mosen, medens der sker en stigning i den nordlige del af mosen. På baggrund af ovenstående er det forvaltningens samlede vurdering, at projektet kan godkendes. Realiseringen af byggeriet vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til inddragelse af et mindre engareal. Denne dispensation behandles særskilt, når projektet foreligger nærmere beskrevet. Retsgrundlag Naturbeskyttelseslovens 3 Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Økonomi Høring Miljøgodkendelse af husdyrbrug sendes i høring Bilag: 1 Åben Beregninger over ammoniakdeposition /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen udarbejder miljøgodkendelse til det ansøgte husdyrhold, idet det vurderes, at merbelastningen ikke er dispensationskrævende efter naturbeskyttelsesloven. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Et flertal i udvalget godkendte forvaltningens anbefaling. Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen ønskede at der gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Side 572

22 261. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 4090 Sagsid.: 14/114 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Oktober Tillæg 10 til KP 13, Herningvej i Ølgod, Endelig vedtagelse Ride center, Sdr. Klintvej 10, Lønne, Forslag Mini-byråd Dyrepark i Nørre Nebel Solceller i Outrup Varde Syd Grusvej i Kjelst Privatisering af veje Bevarende Lokalplan Varde Midtby, Forslag November Dialogmøde med aftaleholdere Udbud - vedligehold af gadelys Prioritering af cykelstier og trafiksikkerhed Idrætshal ved Varde gymnasium, Forslag Buslomme i Ansager Flygtningemuseum i Oksbøl 10 forsøgsprojekter byggeri ved kyster v/ivar Temamøde om skilte Lokalplan Vejers sommerhusområde, Forslag Rekreative og Erhvervsmæssige formål ved Helle Hallen, Forslag December Strategisk energiplan Infrastrukturpolitik Januar Landsbyforskønnelse Ikke fastsat Temamøde om fredninger Side 573

23 Retsgrundlag Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 574

24 Bilagsliste 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond 1. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf (124119/14) 2. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf (124119/14) 254. Fastsættelse af takster for Takstblad 2015 (122803/14) 2. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015 (104753/14) 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 (118065/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Lokalplan L05 (122607/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand 1. Resume af indkomne bemærkninger (94844/14) 2. Samlet indsigelser (120457/14) 3. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (120506/14) 4. Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf (129066/14) 5. TDC - Kort over master i området.pdf (129530/14) 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation 1. Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej 25 Blåvand.pdf (76544/14) 2. Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand (76543/14) Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122525/14) 4. Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122524/14) 5. Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122523/14) 6. Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122522/14) 7. Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122521/14) 8. Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand (122520/14) 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup 1. Beregninger over ammoniakdeposition (129512/14) Side 575

25 Underskriftsblad Connie Høj Anders Linde Poul Rosendahl Mads Sørensen Kjeld Anker Espersen Niels Christiansen Preben Friis-Hauge Side 576

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Kommunalbestyrelsen Dagsorden 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Christina Stenberg Lillie Curt Købsted Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum. Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00 Mødested: Mødelokale 1 - Uldum Deltagere:, Lars Poulsen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger: 2 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18.00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere