Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober Mødetidspunkt: 13:00-14:04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt: 13:00-14:04"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:04 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Connie Høj, Anders Linde, Mads Sørensen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen, Preben Friis-Hauge Poul Rosendahl Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 251. Godkendelse af dagsorden Lukket - Gensidig orientering O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Fastsættelse af takster for Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape Ansøgning - Etablering af miljøstation Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 553

3 251. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6207 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Godkendt Side 554

4 252. Lukket - Gensidig orientering Dok.nr.: 3951 Sagsid.: 13/16467 Initialer: Lukket sag Side 555

5 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond Dok.nr.: 6222 Sagsid.: 14/11599 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Miljøministeriet har 22. september sendt udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond i høring. Lovforslaget omhandler Den Danske Naturfond, der vil blive stiftet på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond. Lovforslaget fastsætter blandt andet, at Naturfonden skal være omfattet af en række centrale forvaltningsretlige regler og principper. Samtidig pålægger lovforslaget Den Danske Naturfond at sikre offentligheden adgang til sine skov- og naturarealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, når væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn ikke taler imod. Lovforslaget fastsætter samtidig særlige regler for fondens eventuelle afhændelse af skov- og naturarealer. Jf. udkast til vedtægter er fondens formål i uddrag: at arbejde for, at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne, at vandløb, søer og indre farvande bliver renere at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse at styrke den folkelige forankring og opbakning til deltagelse i naturgenopretning og - beskyttelse. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Den Danske Naturfond kan bidrage positivt til kommunens målsætning om at sikre og udvikle de store sammenhængende naturområder i kommunen i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der i lovforslaget på en balanceret måde er sikret offentlighedens adgang til skov- og naturområder under hensyntagen til beskyttelse af sårbar natur. Forvaltning udarbejder på den baggrund et høringssvar, der går på, at Varde Kommune ikke har forslag til ændringer. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 556

6 Bilag: 1 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf 2 Åben VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf / /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 557

7 254. Fastsættelse af takster for 2015 Dok.nr.: 6205 Sagsid.: 14/11426 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet skal beslutte, hvordan borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder skal fastsættes. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos aftaleholderne, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse. KL udsender hvert år en budgetvejledning for det kommende budgetår. I denne vejledning indgår et skøn over pris- og lønstigninger. På grundlag af KL s skøn over prisudviklingen i forhold til 2014 har Økonomiafdelingen oplyst, at lønninger fra 2014 til 2015 stiger med 1,93 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,59 %. Samlet for de to grupper, er stigningen 1,9 %. Disse fremskrivningsprocenter anvendes ved beregning af prisen for mande- og maskintimer. Taksten for mande-og maskintimer indeholder også udgifter til indirekte omkostninger, f.eks. husleje, forsikringer og intern administration. Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som en promillesats af ejendomsværdien. Promillesatsen beregnes for 2015 på grundlag af kontraktsummen for 2015 i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Kiltin A/S. For skorstensfejning skal kommunen udmelde prisliste, som gælder for de autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2015 med udgangspunkt i KL s vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer. Byggesagsgebyrer fastsættes fra 1. januar 2015 efter en ny metode, jf. særskilt dagsordenspunkt på kommende møde. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at taksterne bortset fra skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning som udgangspunkt bør reguleres årligt i overensstemmelse med det af KL udmeldte skøn over løn- og prisstigninger. Forvaltningen foreslår således, at takster for mande- og maskintimer, rottebekæmpelse og skorstensfejning fastsættes efter samme principper som for 2014, jf. vedhæftede takstblad Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 558

8 Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Takstblad /14 2 Åben Ekstern takst i Drift pr. 1. januar /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at de foreslåede takster for 2015 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 559

9 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6132 Sagsid.: 14/6185 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til tillæg 11 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har forslaget til tillæg 11 og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Med kommuneplantillægget revideres højde og omfang af byggeri indenfor området, således at højden for én bygning på maksimalt 500 m2 ændres fra 8,5 m til 12 m. Øvrige bestemmelser ændres ikke. Rammebestemmelserne for enkeltområde R04 fastlægger områdets anvendelse til rekreativt område i form af feriecenter/hotel. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde Kommune Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Tillæg 11 til Kommuneplan /14 Side 560

10 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Tillæg 11 vedtages uden ændringer, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Tillæg 11 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 561

11 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand Dok.nr.: 6131 Sagsid.: 13/13889 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L05 hotel ved Hvidbjerg Strand blev vedtaget af Byrådet 1. juli Siden har lokalplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. juli 2014 til 1. september Lokalplanen giver mulighed for at omdanne den eksisterende Blåvand Camping, beliggende syd for den større Hvidbjerg Strand Camping, til hotel og feriehytter. Lokalplanområdet ligger op til værdifulde kystlandskaber, hvorfor der er indført bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre, at ny bebyggelse er tilpasset området og ikke vil skæmme den visuelle oplevelse fra det værdifulde kystlandskab. Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013 og lokalplan L05. Miljørapporten indeholder desuden en Natura konsekvensvurdering. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler visualiseringer, trafikale forhold, højde på byggeri, samt kystnærhed og behov. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før Lokalplan L05 kan vedtages. Forvaltningens vurdering Bemærkningerne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger. Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer. Retsgrundlag Kommuneplan 2013 Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Naturbeskyttelsesloven Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Lokalplan L /14 Side 562

12 2 Åben Indsigelser samlet /14 3 Åben Resume af indkomne bemærkninger /14 4 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L05 vedtages uændret, at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan L05 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 563

13 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand Dok.nr.: 6156 Sagsid.: 10/6703 Initialer: anbc Åben sag Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge, og den tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 15. maj til 11. juli Lokalplanforslaget blev vedtaget af Byrådet 6. juni Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af blandede boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Planen fastlægger nærmere bestemmelser, så bebyggelsen indpasses bedst muligt i de naturprægede omgivelser. Inden for lokalplanområdet er der beskyttet hede og mose under naturbeskyttelseslovens 3. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som fastslår, at etablering af boligområdet ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af naturværdierne i området eller af områdets biologiske mangfoldighed. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 3 indsigelser. Naturstyrelsen nedlagde veto mod anvendelsen til fritidsbenyttelse, men har trukket indsigelsen tilbage efter dialog med Varde Kommune om bl.a. kommunens forudgående turistpolitiske overvejelser. De øvrige indsigelser er fra naboer til området. Indsigelserne omhandler: Uhensigtsmæssig placering af boligområdet Det bemærkes, at boligområdet er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til skydeterræn, bykerne, mose- og hedearealer. Byrådet vurderer, at placeringen er attraktiv trods ovennævnte forhold. I lokalplanen er indlagt krav om ekstra lydisolering af boligerne. Mulighed for ferie og fritidsboliger Det foreslås, at der indføres bestemmelser om bopælspligt i lokalplanen. Det er Byrådets intention at skabe et blandet område, hvor boligerne kan benyttes til både ferie og som faste boliger. Rammeområdets anvendelse til centerområde Det bemærkes, at planområdet anvendes til boligformål og ikke centerområde, som kommuneplanen foreskriver. Kommuneplanrammen omfatter et større område end kun lokalplanens boligområde. Områdets arkitektoniske fremtræden Det bemærkes, at området vil fremstå tættere bebygget end de omkringliggende områder. Det er Byrådets intention at skabe et område med alternative overnatningsmuligheder, der adskiller sig fra det traditionelle sommerhusbyggeri i tråd med udviklingsplanen for Blåvand. Tilkørselsforhold Det bemærkes, at Horns Bjerge, der er en grusvej ikke kan bære den øgede trafik fra boligerne. Side 564

14 Det er Byrådets vurdering, at Horns Bjerge godt kan bære den øgede trafik, som begrænser sig til ca. 15 %. Telemaster Det bemærkes, at det ikke er muligt at bevare eksisterende master i området samtidig med, at byggefelterne udnyttes. Ifølge lokalplanen kan master bibeholdes, men skal det ikke. Nedsivning Det bemærkes, at grundene ikke er store nok til, at der kan etableres nedsivningsanlæg på hver grund. Se afsnit Forvaltningens vurdering. Forvaltningens vurdering Indsigelserne er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Redegørelsen for så vidt angår spildevand (s. 6) foreslås ændret til: Spildevand kan håndteres ved individuelle løsninger, som minirensningsanlæg, samletank eller som nedsivningsanlæg for flere ejendomme. Hvis Varde Forsyning A/S vurderer, at det er den økonomisk og miljømæssige mest fordelagtige løsning, kobles området på spildevandsnettet. Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan, derfor kræver en evt. udvidelse af spildevandsnettet et tillæg til Spildevandsplanen. Spildevand fra området skal ledes til Varde Renseanlæg. Ændringen anses for at være mindre væsentlig. Retsgrundlag Kommuneplan 2013, Varde kommune Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Resume af indkomne bemærkninger 94844/14 2 Åben Samlet indsigelser /14 3 Åben Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering /14 4 Åben Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf /14 5 Åben TDC - Kort over master i området.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan L04 for Fyrvej 36 i Blåvand, tidligere Blåvand Radio-arealer ved Horns Bjerge vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, Side 565

15 at notatet med forslag til byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til lokalplan L04 tiltrædes, og at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurdering godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 566

16 258. Renovering af gadelys i Varde Kommune - Etape 4 Dok.nr.: 6249 Sagsid.: 14/11475 Initialer: mple Åben sag Sagsfremstilling Team Teknik er godt i gang med at forberede udbuddet til 4. etape af udskiftning af gadelys i Varde Kommune. Samtidig arbejdes der med et udbud på drift og vedligehold i en 5 års periode. Forvaltningen ønsker at udbyde renoveringsopgaven separat, og i indbudt (begrænset) licitation, for at sikre en god og effektiv renovering af den sidste del af armaturerne i Varde Kommune. Efter endt renovering udbydes driftsopgaven på det renoverede anlæg. Projektet er med et budget på mio. kr. og derfor noget under grænseværdien for et EU-udbud, så det kan frit udbydes efter den danske tilbudslov. Her er kravet, at der skal afholdes licitation på opgaver over 3 mio. kr. Ved licitation kan man vælge enten offentlig licitation eller indbudt. Ved en offentlig licitation kan alle interesserede byde på opgaven, og der skal derfor opstilles udvælgelseskriterier, som sikrer, at den bydende er egnet til at løse opgaven. Det er forvaltningens erfaring, at dette kan være vanskeligt at gennemføre i praksis, idet vejbelysningsområdet er et område for specialister og firmaer med dette som kompetenceområde. Der kan indkomme tilbud fra mindre virksomheder, som ikke er i stand til at løfte entreprenøropgaven, og heller ikke reelt kan løfte garantiforpligtelsen. Samtidig har de ikke gennemført de sikkerhedsmæssige uddannelser af deres personale (Vejen som arbejdsplads), som er påkrævet, og de skal derfor vælges fra efter tilbudsafgivelse. Forvaltningens vurdering På baggrund af erfaringer med de 2 tidligere udbud og gennemførte etaper, hvor én entreprenør har haft hele entreprisen, er det forvaltningens opfattelse, at næste etape med fordel kan ændres i måden opgaven udbydes på. I de tidligere udbud var det entreprenørens opgave at færdigdimensionere og bestemme armaturydelserne til vejene (foretage egentlige lysberegninger og lysteknisk projektering), men det er her, de har været mest udfordret og ikke rigtigt har magtet opgaven. Forvaltningen foreslår derfor, at opgaven opdeles i to faser; projektledelse og en udførende fase. Projektledelsen holdes in-house i Varde Kommune. Der ansættes en projektleder med de nødvendige kompetencer indenfor lysteknik til at varetage denne del af opgaven, medens monteringen udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer. Dette betyder, at lokale elinstallatører kan være med til at byde på opgaven, modsvarende hvis opgaven udbydes som tidligere (en samlet opgave). Side 567

17 Denne udbudsform medfører endvidere, at Varde Kommune selv står for den daglige ledelse af disse mindre entreprenører. Varde Kommune projektansætter en projektleder med de nødvendige kvalifikationer i projektperioden. Omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Retsgrundlag Den danske tilbudslov Økonomi 15 mio. kr. fra energirenoveringspuljen Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den udførende del af projektet udbydes i mindre indbudte (begrænsede) licitationer, at forvaltningen projektansætter en projektleder til gennemførelse af etapen, og at omkostningerne til projektlederen finansieres af projektet. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 568

18 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation Dok.nr.: 6192 Sagsid.: 14/2627 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at etablere en miljøstation på en del af vejmatriklen ved Fyrvej og Sønder-Vasevej i Blåvand. Miljøstationen består af 5 nedgravede beholdere med en volumen på hver 6 m 3. Beholderne har en højde over terræn på ca. 1,3 m, og rundt om beholderne skal udføres et hegn i form af beplantning. Sagen har været i partshøring, og efter høringsfristens udløb er der modtaget 2 indsigelser til ansøgningen. Naboerne har bekymringer omkring en forøgelse af trafikken og de gener, dette vil medføre. Hertil kommer de gener, der vil være omkring larm fra tømning, lugt og ophobning af affald ved siden af beholderne. Desuden spørger man, om der ikke har været overvejelser omkring andre placeringer - der er nævnt nogle enkelte forslag i indsigelserne. Efterfølgende er indsigelserne sendt til udtalelse ved ansøger, som har oplyst, at de gener der vil være omkring lugt er minimale, da hovedparten af affaldsbeholderne er nedgravet og derfor holdes kølige om sommeren. Omkring tømning er oplyst, at tømningshyppigheden er mindre end ved traditionelle miljøstationer pga. den større volumen, ligesom støj ved tømning også er minimeret pga. en optimeret tømningsteknik. Tømning og betjening af affaldsbeholderne foregår ved, at biler og lastbiler holder i den etablerede p-lomme, og derved ikke skaber trafikale problemer. Man er opmærksom på, at miljøstationen vil medføre en mindre forøgelse af trafikken, men at vejen kan bære den øgede trafikmængde. Man har undersøgt, om der er andre lokaliteter i Blåvand, hvor man kunne etablere en miljøstation, men dette har ikke været muligt. Se oversigtskort over miljøstationer og supermiljøstationer i Blåvand. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte kan etableres som ansøgt. Fyrvej er en offentlig asfalteret vej, som fungerer som adgangsvej til sommerhusområderne, fyret og p-pladser til stranden. En placering af miljøstationen vil give en mindre forøgelse af trafikken på Fyrvej, men det vurderes ikke at være af et sådant omfang, at vejen og indkørsler til sommerhuse i området bliver forringet. Herudover vurderes det, at man har taget forbehold for og godtgjort for forhold omkring minimering af lugt-, ophobnings- og støjgener samt tømning. Retsgrundlag Forvaltningslovens 19 vedrørende partshøring Økonomi Side 569

19 Høring Der har været foretaget partshøring af de omkringliggende naboer til miljøstationen. Bilag: 1 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 2 Åben Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand 76543/14 3 Åben Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand /14 Fyrvej 6857 Blåvand.pdf 4 Åben Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 5 Åben Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej /14 Blåvand.pdf 6 Åben Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 7 Åben Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf /14 8 Åben Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til det ansøgte. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 570

20 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup Dok.nr.: 6277 Sagsid.: 14/1466 Initialer: niep Åben sag Sagsfremstilling Ejeren af minkfarmen Lervadvej 20, 6862 Tistrup har ansøgt om en udvidelse af dyreholdet fra tæver til tæver. Farmen er i 2011 udvidet fra tæver og denne udvidelse skal derfor indgå i vurderingen i forhold til en miljøgodkendelse. Ejendommen er placeret i nærheden af mose- og engområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. For den nordligste del af det nærmeste moseområde er merbelastningen på op til 5,4 kg N/ha/år. Belastningen falder derimod i andre områder af mosen med op til 12,8 kg N/ha/år. Hverken ejer eller forvaltning kan pege på yderligere tekniske tiltag, der kan reducere belastningen ud over en reduktion i antallet af tæver. Merbelastningen er således reduceret med 10 kg N/ha/år siden første henvendelse ved projekttilpasninger og ændret placering. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at merbelastninger i 3 beskyttede naturområder på over 1 kg N/ha/år eller stigning på mere end 10 % af baggrundsbelastningen, kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det skyldes, at en sådan merbelastning vurderes at føre til en varig tilstandsændring af naturområdet. Forvaltningen bruger i administration af naturområder denne tilkendegivelse som udgangspunkt for vurderingerne af beskyttede naturområder i forhold til miljøgodkendelser af husdyrbrug. Engområderne nærmest produktionen drives med høslæt, hvilket fjerner flere kilo kvælstof om året. Denne drift sikres med vilkår i miljøgodkendelsen. Engområderne har en lav til mellem målsætning i kommuneplanen (B- og C-værdisat) Moseområderne har ingen drift og kan ikke afgræsses. Tålegrænsen for moserne er kg N/ha/år. Totalbelastningen af den nærmeste mose er cirka 50 kg N/ha/år. Moserne har i kommuneplanen en lav værdisætning (C-værdisat). I den konkrete sag er der i forbindelse med en tidligere behandlet miljøgodkendelse tilkendegivet, at kommunen kan acceptere en merbelastning på 1 kg/n/ha/år. Forvaltningens vurdering For kvælstoffølsomme naturområder vurderes normalt, at merbelastninger over 1 kg/n/ha/år eller mere end 10 % af baggrundsbelastningen, er dispensationskrævende, jf. Naturstyrelsens udmeldinger. Forudsætningerne er, at naturområdet er kvælstoffølsomt og belastet ud over tålegrænsen. Ved i miljøgodkendelsen at fastlægge vilkår om høslet på den nærmeste eng, og den deraf følgende fjernelse af næringsstoffer, kan kommunen vurdere, at merbelastningen i denne konkrete sag ikke kræver dispensation. Konkret vurderes tålegrænsen af mosen at ligge i den øverste ende på grund af tilgroning, og det forholdsvis ringe naturindhold. Der er kun en væsentlig merbelastning i den nordligste del af mosen, medens der sker en stor nedgang i belastningen af de Side 571

21 sydligste dele. Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere både accepteret og underkendt merbelastninger på over 1 kg i beskyttet natur. Ændringen af produktionen giver således en relativt stor reduktion af kvælstofnedfald i den sydligste og mest interessante del af mosen, medens der sker en stigning i den nordlige del af mosen. På baggrund af ovenstående er det forvaltningens samlede vurdering, at projektet kan godkendes. Realiseringen af byggeriet vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til inddragelse af et mindre engareal. Denne dispensation behandles særskilt, når projektet foreligger nærmere beskrevet. Retsgrundlag Naturbeskyttelseslovens 3 Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Økonomi Høring Miljøgodkendelse af husdyrbrug sendes i høring Bilag: 1 Åben Beregninger over ammoniakdeposition /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen udarbejder miljøgodkendelse til det ansøgte husdyrhold, idet det vurderes, at merbelastningen ikke er dispensationskrævende efter naturbeskyttelsesloven. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Et flertal i udvalget godkendte forvaltningens anbefaling. Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen ønskede at der gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Side 572

22 261. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 4090 Sagsid.: 14/114 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Oktober Tillæg 10 til KP 13, Herningvej i Ølgod, Endelig vedtagelse Ride center, Sdr. Klintvej 10, Lønne, Forslag Mini-byråd Dyrepark i Nørre Nebel Solceller i Outrup Varde Syd Grusvej i Kjelst Privatisering af veje Bevarende Lokalplan Varde Midtby, Forslag November Dialogmøde med aftaleholdere Udbud - vedligehold af gadelys Prioritering af cykelstier og trafiksikkerhed Idrætshal ved Varde gymnasium, Forslag Buslomme i Ansager Flygtningemuseum i Oksbøl 10 forsøgsprojekter byggeri ved kyster v/ivar Temamøde om skilte Lokalplan Vejers sommerhusområde, Forslag Rekreative og Erhvervsmæssige formål ved Helle Hallen, Forslag December Strategisk energiplan Infrastrukturpolitik Januar Landsbyforskønnelse Ikke fastsat Temamøde om fredninger Side 573

23 Retsgrundlag Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Poul Rosendahl Blev taget til efterretning. Side 574

24 Bilagsliste 253. O Høring af forslag til lov om Den Danske Naturfond 1. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til vedtægt.pdf (124119/14) 2. VS: Høring: udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond. Frist den 20. oktober Udkast til lovforslag.pdf (124119/14) 254. Fastsættelse af takster for Takstblad 2015 (122803/14) 2. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015 (104753/14) 255. Tillæg 11 til Kommuneplan Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 (118065/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 256. Lokalplan - Hotel ved Hvidbjerg Strand 1. Lokalplan L05 (122607/14) 2. Indsigelser samlet (113993/14) 3. Resume af indkomne bemærkninger (122652/14) 4. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (122609/14) 257. Lokalplan - Fyrvej 36, Blåvand 1. Resume af indkomne bemærkninger (94844/14) 2. Samlet indsigelser (120457/14) 3. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (120506/14) 4. Lokalplan_05.01.L04 - Område-til-boliger-HornsBjerge-Blåvand.pdf (129066/14) 5. TDC - Kort over master i området.pdf (129530/14) 259. Ansøgning - Etablering af miljøstation 1. Byggesag - Bemærkninger til partshøring 02 - Fyrvej 25 Blåvand.pdf (76544/14) 2. Byggesag - Bemærkninger til partshøring - Fyrvej 25 Blåvand (76543/14) Oversigtskort over mulige miljøstationer i Blåvand - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122525/14) 4. Bemærkninger fra ansøger til indsigelser - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122524/14) 5. Byggesag - Datablade DeepLine affaldsbeholdere - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122523/14) 6. Byggesag - Beliggenhedsplan - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122522/14) 7. Byggesag - Plantegning over indretning - Fyrvej 6857 Blåvand.pdf (122521/14) 8. Byggesag - Oversigtskort - Fyrvej 6857 Blåvand (122520/14) 260. Ansøgning - Udvidelse af minkfarm, Lervadvej 20, Tistrup 1. Beregninger over ammoniakdeposition (129512/14) Side 575

25 Underskriftsblad Connie Høj Anders Linde Poul Rosendahl Mads Sørensen Kjeld Anker Espersen Niels Christiansen Preben Friis-Hauge Side 576

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Varde Kommune. Aben Dagsorden. Udvalget for Plan og Teknik. til. M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere:

Varde Kommune. Aben Dagsorden. Udvalget for Plan og Teknik. til. M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere: Aben Dagsorden til Udvalget for Plan og Teknik M0dedato: M0detidspunkt: M0dested: Deltagere: Fravcerende: Referent: 23. november 2010 13.00 M0delokale 2 i Arre Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Hans J0rgen

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere