Kunderne er tilfredse, men det er medierne ikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunderne er tilfredse, men det er medierne ikke"

Transkript

1 Kunderne er tilfredse, men det er medierne ikke Kunderne er tilfredse, men det er medierne ikke NFT 1/2004 af Bjørn Iversen I medierne fremsættes ofte og med stor selvfølgelighed den påstand, at forsikringserhvervet har et meget ringe image både absolut og relativt set i forhold til andre erhverv. Denne påstand søges undertiden underbygget af diverse opinionsundersøgelser. Af diverse kundeundersøgelser, som det enkelte forsikringsselskab foretager, fremgår derimod, at kunder er tilfredse, ofte særdeles tilfredse, med deres eget forsikringsselskab. Bjørn Iversen Ovennævnte tilsyneladende selvmodsigende resultater genfinder man også i de øvrige nordiske lande. Selvmodsigelsen er imidlertid kun tilsyneladende. Når man spørger befolkningen om deres opfattelse af forsikringserhvervets image, er det ikke kun deres egne erfaringer med eget selskab, der afspejles i deres svar, men nok så meget en videregivelse af det ofte negative mediebillede, respondenterne dagligt præsenteres for. Forsikringserhvervets organisation i Danmark, Forsikring & Pension, har derfor ønsket at præsentere et modbillede hertil. Dette er gjort ved at spørge til respondenternes syn på eget forsikringsselskab (skadesforsikringsselskab). Det er resultaterne af denne undersøgelse, som omtales i denne artikel. Nærmere om undersøgelsens metode ses i vedstående boks. Bjørn Iversen er cand.adm.pol. og underdirektør i Forsikring & Pension, erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser i Danmark. Undersøgelsesmetode m.v. Der er foretaget 250 interviews blandt tilfældigt udvalgte kunder i hver af de seks største skadesforsikringsselskaber: Tryg, Topdanmark, Codan, Alm. Brand, ALKA og Lærerstandens Brandforsikring. I alt er der gennemført interviews. Dette er repræsentativt for branchen som helhed. Undersøgelsen følger principperne bag Dansk KundeIndex, som Center for Ledelse og Handelshøjskolen i Århus står bag. Dansk KundeIndex er højt respekteret som en troværdig og pålidelig kilde for resultater af denne type, hvilket hænger sammen med, at Dansk KundeIndex er forskningsbaseret og bygger på et sæt af analysemetoder, som internationalt anses for best practice. Anvendelsen af modellen sikrer endvidere, at resultaterne kan sammenlignes med tal fra andre typer virksomheder og brancher, der anvender modellen. Indeks 0 til 100 De kunder, der har medvirket i Markeds Consults undersøgelse af forsikringsselskaberne, har svaret på et spørgeskema, hvor de kunne svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 bedst. Efterfølgende er kundernes svar omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor nul er dårligst og 100 bedst. Hvert indeksspørgsmål består af flere delspørgsmål. En placering på mellem 60- må karakteriseres som middel og mellem - som god/meget god. 49

2 85 Kunderne generelt meget tilfredse Indeks for forsikringserhvervet Undersøgelsens hovedkonklusion er, at kunderne generelt er meget tilfredse med forsikringsselskabets produkter og serviceydelser samt med den personlige betjening. I figuren herunder ses de syv indeks for forsikringserhvervet. Med et opnået indeks-tal på 76 for begge ovennævnte kategorier og med et opnået indeks på 72 for kundernes generelle tilfredshed med deres forsikringsselskab ligger selskaberne endog meget fint i indekserne. Grunden til, at image-indekset ligger så lavt som 68, skal man søge i, at interview-personerne under dette indeks bl.a. blev spurgt, om deres selskab er præget af nytænkning. Og da de fleste mennesker typisk har en opfattelse af, at forsikringsmarkedet er meget statisk, kan det nok ikke undre, at det spørgsmål kun nåede en indeks-score på 62. Dermed trak spørgsmålet voldsomt ned på det samlede gennemsnit under image-indekset. Der er i øvrigt ikke de store forskelle mellem selskabernes placeringer. Det skyldes givetvis den hårde konkurrence selskaberne i mellem om kundernes gunst Image Forventninger Produkter og serviceydelser Personlig betjening Værdi Tilfredshed Loyalitet Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse 2002, skadesforsikring side 10. Af undersøgelsen fremgår det generelt, at de danskere, der har oplevet sandhedens øjeblik altså når der er sket en skade, og kunden har brug for hjælp fra forsikringsselskabet er meget tilfredse med deres selskab og med skadebehandlingen, mens de, der ikke har haft en skade inden for de seneste år, er mindre tilfredse med deres forsikringsselskab. 82 Indekstallet for den generelle tilfredshed med for sikringsselskabet hos dem, der har anmeldt en skade 73 inden for de seneste par år (47 pct. af de interviewede), ligger således på Sandhedens øjeblik Den løbende information i skadebehandlingen var passende 77, hvilket er meget højt. Kunderne vurderer, at den løbende information i sagen var god, og at der var en passende periode mellem anmeldelse af skade og enten udbetaling af eller afslag på erstatning. Skadebehandlingen Tid fra anmeldelse til modtagelse af erstatning/afslag Kilde: Op. cit. side 32. Tilfredshed med skadebehandlingen 50

3 Forsikringsselskaberne ligger bedre placeret end de store banker og på niveau med nogle af de bedst placerede inden for detailhandlen. I figuren sammenlignes resultaterne for skadesforsikringsselskaberne med de virksomheder fra andre brancher, der indgår i Solid placering i forhold til andre brancher Dansk KundeIndex. Lærerstandens meget høje placering i forhold til de øvrige selskaber skyldes blandt andet, at kunderne i kraft af foreningsrelationer har meget tætte bånd til selskabet Lærerstanden Loyalitet Andet mobilselskab TDC fastnet Telia Netto Mazda DK Benzin ALKA Sydbank Føtex Opel VW Ford Codan Hydro Texaco Citroen Statoil Topdanmark Silvan Brugsen Alm. Brand Shell Kvickly Q8 Bauhaus Andet fastnet Tryg Sonofon BILKA Fiat Orange Unibank Fakta Raad & Daad Byggekram Aldi TDC mobil BG Bank Danske Bank OBS Peugeot Øvrige banker Jyske Bank Midtbank Toyota Tilfredshed Kilde: Op. cit. side

4 Stor tilfredshed med erstatningerne Det er en udbredt forestilling, at forsikringsselskaberne er en slags pengetanke, der helst undgår at udbetale erstatninger. Intet kan være mere forkert, fremgår det af undersøgelsen. Fakta er nemlig, at hele 90 pct. af dem, der har anmeldt en skade, fik hel eller delvis erstatning, og at kundernes tilfredshed med erstatningens størrelse ligger helt oppe på indeks 84. De kunder, der modtager erstatning, mener, at erstatningens størrelse var passende, mens 90 en stor del af de kunder, der ikke modtager erstatning, mener, at begrun- 85 delsen herfor var ringe. 75 Der forestår en vigtig opgave for forsikringserhvervet med mere ef- fektivt at få kommunikeret disse forhold til om verdenen, herunder medierne. 50 Erstatning Var erstatningens størrelse passende? Ja, delvist 6 pct. Fik du udbetalt erstatning? Ved ikke 2 pct. Nej 8 pct. Ja 84 pct. Var afslaget velbegrundet? Kilde: Op. cit. side 33. Det er en udbredt opfattelse, at forsikringspræmierne er for høje. I undersøgelsen mener en stor del af kunderne, at der ikke er et rimeligt forhold mellem det, der udbetales i erstatning, og det, der opkræves i præmie. Knap 40 pct. tror, at der udbetales under 60 pct. af præmieindbetalingerne i erstatninger, mens godt en tredjedel ikke har en holdning til forholdet. Dette skal sammenholdes med, at forsikringsselskaberne rent faktisk udbetaler 75- øre af hver indbetalt præmiekrone i erstatning. A N D E L Hvor stor en andel af dit forsikringsselskabs samlede præmieindbetalinger tror du, at selskabet udbetaler i erstatninger? For høje forsikringspræmier? Også disse resultater bør give anledning til en mere målrettet indsats over for omverdenen. Kilde: Op. cit. side pct pct pct pct pct. Ved ikke 52

5 Manglende viden, men stor tillid Kunderne har stor tiltro til, at de er dækket efter deres behov, samt at deres forsikringsselskab udbetaler de erstatninger, man som kunde har krav på. Kunderne har i mindre grad kendskab til, hvornår forsikringerne gælder, hvilket blandt andet skyldes, at en stor del af kunderne opfatter forsikringsbetingelserne som uforståelige og uoverskuelige. Selv om det er beklageligt, at kunderne har manglende viden, er det glædeligt, at de har tillid til, at selskaberne behandler dem ordentligt, og som de har krav på. Dækning Kilde: Op. cit. side Forsikringsbetingelserne er forståelige og overskuelige Kendskab til hvornår forsikringerne dækker Jeg er dækket efter mine behov Udbetaler de erstatninger som en kunde har krav på? Undersøgelsen viser, at det i høj grad er via telefonen, at forsikringsselskaberne har kontakt med deres kunder. Af undersøgelsen fremgår det meget tydeligt, at kunderne opfatter, at der lyttes og stoles på dem, når de ringer til forsikringsselskabet, og at de samtidig får en kompetent betjening og rådgivning. Kunder- Information og rådgivning ne opfatter den skriftlige information som værende relevant, men vurderer det lavere end spørgsmålene, der går på den telefoniske kommunikation. Den gentagne kritik i medierne af selskabernes manglende information og rådgivning er der således ikke belæg for i undersøgelsen. Information og rådgivning 75 Kilde: Op. cit. side 28. Ved opkald lyttes og stoles der på mig Rådgivning med afsæt i min situation Skriftlig information er relevant Ved opringning gives kompetent betjening og rådgivning 53

6 Baggrundsvariable Som i de fleste tilsvarende undersøgelser, er kvinder mere positivt indstillede end mænd. Kvindernes vurdering er således højere end mændenes på samtlige indeks. Forskellene i mænds og kvinders vurdering er dog langt mindre end forskellene mellem de forskellige aldersgruppers vurdering af forsikringserhvervet, hvor der igen tegner sig det typiske billede af, at de ældre kunder angiver den højeste vurdering. Den høje vurdering hos de ældre kunder afspejler sig naturlig nok ligeledes i, at kunder, der har været kunder i en længere periode, ligeledes angiver den højeste score. De højest uddannede angiver som forventet den laveste score. Dette billede er typisk for undersøgelser af denne slags. Når indeksene brydes ned på geografisk område fremkommer et forventeligt billede af, at det især er i Storkøbenhavn, at kunderne angiver en lav score. * I denne artikel har jeg gennemgået de væsentligste resultater fra undersøgelsen. Interreserede henvises til den fuldstændige undersøgelse, inkl. de stillede spørgsmål, på eller Skadeståndsberäkning vid sakskada av Markus Radetzki I boken presenteras, analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada. Marcus Radetzki är verksam som forskare och lärare i civilrätt vid Örebro universitet. Bland hans tidigare publikationer kan nämnas doktorsavhandlingen Orsak och skada Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring (1998) samt den tvärvetenskapliga monografin Att nyttja genetisk information Hur mycket ska försäkringsbolagen få veta? (2002). Boken omfattar 256 sidor. Priset är 495 kronor + moms 6% och porto. Svenska Försäkringsföreningen

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006. Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School

Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006. Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School Brugerundersøgelse i Statsbiblioteket 2006 Rapport udarbejdet af Anne Martensen & Lars Grønholdt Copenhagen Business School Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Om undersøgelsen 5 Modellen for brugertilfredshed

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Image en trussel mod loyalitet

Image en trussel mod loyalitet Image en trussel NFT mod 4/2004 loyalitet Image en trussel mod loyalitet af Jes Christiansen Jes Christiansen jayceeconsult@tdcadsl.dk For første gang nogen sinde har Forsikringsakademiet udgivet en lærebog,

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

IT-Image Analysen 2009/10

IT-Image Analysen 2009/10 IT-Image Analysen 2009/10 Årets store benchmarkanalyse af distributørernes og producenternes kendskab, kundetilfredshed og image i IT-kanalen Bestil den samlede rapport på www.ifo-analyser.dk/it eller

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Skribent Simon Marcus Kristensen Studienummer: 301265 Vejleder Bjarne Taulo Sørensen Institut for marketing og organisation Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Anslag: Anslag i alt

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere