Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten."

Transkript

1 Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår og forudsætninger for budgetaftalen. Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Partierne bag aftalen er enige om signalere, at der fortsat er brug for en stram styring af budgettet, hvorfor der kun i beskedent omfang er mulighed for at udvide budgettet, medmindre der findes finansiering gennem besparelser på andre områder i budgettet. Partierne er endvidere enige om, at det er et afgørende fundament, at budgettet giver de bedst mulige rammer for vækst og udvikling i Varde Kommune, men samtidig er partierne også enige om, at også velfungerende tilbud på de store serviceområder som fx skole, ældrepleje og daginstitutioner er væsentlige parametre, hvis Varde Kommune skal være en attraktiv kommune for erhverv og tilflyttere. Partierne bag budgetaftalen er endvidere enige om, at der også i det kommende år er behov for en tæt budgetstyring med månedlige budgetopfølgninger, ligesom Fagudvalgene ikke bør fremsende ønsker om tillægsbevillinger, uden at der også fremsendes forslag til finansiering. Måltal Som grundlag for budgetaftalen er partierne bag budgetaftalen enige om, at følgende måltal har dannet grundlag for budgettet: 1) Kassebeholdning på 125 mio. kr. 2) Anlægsniveau på 80 mio. kr. excl energirenoveringer og ældreboligbyggerier. 3) Uændret skat og grundskyld Partierne anerkender dog også, at den budgetmæssige situation i forbindelse med kommende budgetlægninger kan nødvendiggøre en justering af ovennævnte mål. Visionsproces Varde Kommune er i gang med en visionsproces, der skal udmønte sig i en bedre sammenhængskraft i kommunen, ligesom visionen skal danne grundlag for, at kendskabet til kommunen kan øges. Det forventes, at visionen vedtages i løbet af efteråret Forligspartierne er enige om, at der af de afsatte midler i udviklingspuljen (se nedenfor) skal anvendes midler, der kan bidrage til, at visionen understøttes af konkret handling. Herudover er det forligspartiernes forventning, at alle fagudvalg vil gøre en indsats, for at visionen får liv i de forskellige dele af organisationen. Vækst og udvikling For forligspartierne har der været afgørende, at budgettet danner mulighed for, at Varde Kommune kan fastholde og yderligere styrke sin erhvervsservice, så der bliver stigende beskæftigelse og bosætning. Det betyder, at der i alle dele af administrationen skal være fortsat fokus på vækstfremme og at Varde

2 Kommune kan yde en optimal service på områder, der er relateret hertil. Og forligspartierne er enige om at videreføre en ekstra stilling til en erhvervsbyggesagsbehandler for herved at bidrage til at fastholde og udbygge de gode placeringer i 2014 i forskellige erhvervstilfredshedsanalyser. I budgettet er der endvidere skabt mulighed for følgende tiltag, som kan fremme erhverv, turisme og bosætning: Udviklingspulje: Der etableres en udviklingspulje med følgende formål: Det foreslås, at udviklingspuljen kan anvendes til finansiering af udviklingsbetonede tiltag, som fremmer kommunens vision eller tiltag vedrørende erhverv, turisme, bosætning og vækst eller som i øvrigt ligger inden for de satsninger, som fastlægges af Byrådet via planstrategien. Endelig kan puljen anvendes til aktiviteter, som også udløser tilskud via Vækstforum eller lignende. Der kan enten være tale om tilskud til konkrete aktiviteter (som der kan ydes tilskud til i henhold til kommunalfuldmagten), eller finansiering af bredere tiltag, som fremmer ovennævnte tiltag. Tilskud fra Udviklingspuljen kan maksimalt ydes for tre år. Udviklingspuljen ligger inden for Økonomiudvalgets budget. Forligspartierne har tilkendegivet, at puljen efter konkret beslutning også kan anvendes til støtte af projekter, der hidrører fra Udviklingsrådene. Aktiv byggemodningspolitik. Forligspartierne er enige om at der skal føres en mere aktiv byggemodningspolitik. Der skal inden for budgettets rammer gøres en yderligere indsats for at markedsføre Varde Kommunens byggegrunde, ligesom det skal vurderes hvorledes den fremtidige byggemodning i højere grad kan understøtte kommunens salg af grunde til gavn for bosætningspolitikken. Forligspartierne anmoder forvaltningen om at udarbejde en indstilling herom. Kultur og Fritid: Forligspartierne ser frem til en realisering af Tirpitz-museet, men man er også optaget af mulighederne for at få realiseret et flygtningemuseum i Oksbøl, hvorfor der afsættes 1,5 mio. kr. til en yderligere fremdrift af dette projekt. Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til udarbejdelse af en masterplan for Varde Fritidscenter. Formålet med planen skal være at få belyst, hvad der skal til for at udvikle Centret til et center, som kan være et af de større idræts-fyrtårne for hele Sydvestjylland med gode muligheder for såvel idræt, overnatning, konferencer mv. Sideløbende hermed afsættes 8 mio. kr. til implementering af halplanen, så det sikres, at der er gode og attraktive haller i alle dele af kommunen. Kommunens bygninger:

3 Forligspartierne er enige om at anvende yderligere 12 mio. kr til vedligehold af kommunens bygninger. På den måde sikres kommunens bygningsmæssige værdier, og samtidig vil det øgede fokus på vedligehold give flere opgaver til håndværkere mv. Sideløbende hermed vil der blive gennemført en bygningsanalyse med det sigte at få optimeret anvendelsen af kommunens bygninger. Forligspartierne er endvidere enige om at bede om en konkret analyse af efterslæbet på bygningsvedligeholdet, så der kan skabes viden om, hvad der konkret skal til, for at dette efterslæb kan reduceres. Forligspartierne vurderer endvidere, at kommunen har flere bygningsarealer end det, der er brug for. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte en bygningsanalyse, som skal kvalificere grundlaget for den fremtidige bygningsanvendelse. Herigennem forventer forligspartierne at kunne spare penge fra Udvikling i by og på land Udvikling af Varde Tidligere vedtagelser om områdefornyelse i Varde Midtby udbygges med yderligere projekter, så det samlede budget for områdefornyelsen i Varde by nu udgør 34,3 mio. kr. En del af områdefornyelsen vil indebære en realisering af Kultur-spinderiet, ligesom der afsættes 0,5 mio. kr. til afvikling af en arkitektkonkurrence for kulturspinderi-grunden. Det forventes, at disse projekter vil motivere til flere private investeringer i byen. Der foretages i 2015 en nærmere beskrivelse af muligheder og budget for etablering af et toilet i havneområdet i Varde til udførelse i Landdistriktsudvikling Der gennemføres en omfattende byforskønnelse og områdefornyelse. Der afsættes således 9,5 mio. kr. til byforskønnelse og byudviklingsplaner med det sigte at skabe mere attraktive byer og landsbyer. Forligspartierne er enige om at tænke anvendelsen sammen med puljen til landsbyfornyelse. Der bygges endvidere en ny børnehave i Årre med plads til 70 børn. Forligspartierne forventer, at dette byggeri yderligere vil styrke mulighederne for en fortsat udvikling af Årre. Endelig afsættes 3 mio. kr. til byfornyelse i forbindelse med kloaksepareringer. Der afsættes 5 mio. kr. til en restaurering af Holme Å, som vil bidrage til at forbedre vandmiljøet og naturgenopretningen af området omkring Karlsgaarde Sø. Herudover afsættes fra kr. til en forbedring af vandmiljøet i kommunens vandløb. Forligspartierne er endvidere enige om, at Varde Kommune inden for en nærmere fastsat beløbsgrænse vil finansiere udlæg for LAG-midler, indtil disse udbetales fra relevante ministerier. Infrastruktur Varde Kommune er blevet kåret som årets cykel-kommune. PÅ baggrund heraf og på baggrund af, at cykelstier bidrager til såvel at binde kommunen sammen som til at styrke den stigende cyklisme er

4 forligspartierne enige om at afsætte yderligere 13 mio. kr. hertil. Forligspartierne forventer endvidere, at den yderligere satsning på cykelstier vil give sikrere skoleveje og fremme folkesundheden. Forligspartierne anmoder om, at der i 1. halvår 2015 foretages en nærmere vurdering af mulighederne for mere hensigtsmæssige ringetider i folkeskolen, hvilket stiller krav om en anden tilrettelæggelse af buskørsel til skolerne. Der skal endvidere foretages en vurdering af mulighederne for bedre kollektiv trafik for borgere i landdistrikterne. For at muliggøre fremtidig prioritering af renovering af vej gennem Blåvand opfordrer forligsparterne formandsskaberne for grundejerforeningerne i Blåvand til sammen med forvaltningen at udarbejde et alternativt, mindre omkostningstungt renoveringsprojekt end det projekt, der har været fremsendt i forbindelse med denne budgetlægning. Ældre- og handicapområdet Forligspartierne konstaterer, at der i 2014 har været stigende udfordringer med at levere de ønskede ydelser på ældreområdet inden for de afsatte rammer. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte yderligere 5,5 mio. kr., som finansieres via de afsatte midler i sundhedspuljen og ældrepuljen samt omstillinger inden for Social- og Sundhedsudvalgets eksisterende budget. Herudover agter forligspartierne at anvende yderligere 1,6 mio. kr. pr. år, i alt 6,4 mio. kr. for yderligere at sikre rammerne for en god ældrepleje. Som kompensation for ovennævnte anvendelse af ældrepuljen anvendes 1,2 mio. kr. af disse midler i 2015 til anvendelse inden for de rammer, der er fastlagt fro ældrepuljen, ligesom forligspartierne er enige om, at uforbrugte midler på anslået 1,0 mio. kr. fra ældrepuljen 2014 kan overføres ubeskåret til ældrepuljen På denne måde tilbageføres 2,2 mio. kr. til anvendelse inden for ældrepuljens rammer. De resterende midler til sikring af rammerne for en god ældrepleje, i alt 5,2 mio. kr. for den fireårige periode, anvendes til velfærdsteknologi, demensområdet, sygepleje, APV-hjælpemidler eller den mere generelle pleje på baggrund af en vurdering af, hvor der er størst behov. Den konkrete udmøntning heraf vurderes af Social- og Sundhedsudvalget. Forligspartierne forudsætter herved, at der hurtigt sker en vurdering af behovet, så midlerne anvendes fra 1. januar Forligspartierne er enige om i forbindelse med budgetlægningen for 2016 at genvurdere behovet for budgetmidler på området. Herudover tilføres kr. til ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og Beskæftigelse. Endelig iværksættes forskellige renoveringer og moderniseringer af kommunens institutioner i blandt andet Krogen, Lunden og Vinkelvejcentret i Ølgod. Det er afgørende for forligspartierne, at der også fremover kan leveres en værdig pleje, og det er forligspartiernes opfattelse, at dette er muligt med ovennævnte tiltag. Erhvervsskolereform For at sikre, at flest mulig unge gennemfører en uddannelse afsættes der midler til at gennemføre målrettede indsatser i folkeskoleregi, så færrest mulig unge er på kontanthjælp som 18 årige. Det er målet,

5 at alle unge har en tilknytning til en uddannelse eller en arbejdsplads samt at flere vælger en erhvervsuddannelse, da flere virksomheder efterspørger disse kompetencer. Der afsættes endvidere midler til at sikre, at færre over 18 år får kontanthjælp, og at de i stedet kommer i arbejde. Arbejdsmarked og integration Forligspartierne noterer sig, at der bliver ganske betydelige opgaver med at få udmøntet de mange tiltag i forbindelse med beskæftigelsesreformen. For forligspartierne er det væsentligt, at den lave ledighed kan fastholdes, og særligt, at flere årige kommer væk fra kontanthjælp og i arbejde. Der afsættes yderligere midler til at håndtere de nye administrative opgaver i forbindelse med reformen. Der er endvidere igangsat en analyse, der skal afdække, om der er effektivitetspotentialer, som endnu ikke er realiseret. Herudover styrkes indsatsen for integration af indvandrere, blandt andet gennem den virksomhedsvendte indsats målrettet indvandrere, en fortsættelse af forældrerollemodelkorpset samt yderligere sagsbehandlerressourcer til integrationsindsatsen. Forligspartierne anmoder administrationen om udover de tilførte sagsbehandlerressourcer også at omplacere eksisterende ressourcer, så integrationsindsatsen optimeres i overensstemmelse med det fremsendte ønske til budgetlægningen. Der tilføres kr. til blandt andet husleje på Koppen. Folkeskolereform Forligspartierne noterer sig, at skolerne nu er kommet i gang med at implementere folkeskolereformen, og partierne vil fastholde et fokus herpå. Der er hos forligspartierne enighed om, at igangsætte en naturfaglig rygsæk, der bygger vi videre på de gode erfaringer, der er med at lave spændende tværfaglige læringsforløb for alle børn i kommunen. Rygsækken skal indeholder obligatoriske læringsforløb for de forskellige klassetrin, som understøtter og bidrager til målopfyldelsen af nationale og lokale læringsmål. Fritids- og klubområdet Forligspartierne noterer sig, at Byrådet den 2. september 2014 godkendte den fremtidige organisering og ressourcetildeling på klubområdet. I overensstemmelse med beslutningen har forligspartierne besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. yderligere, så der også i fuldt omfang tildeles midler til de institutioner, der har mere end 100 deltagere. Partierne er opmærksom på, at budgettet kan udfordres af, at der generelt bliver større tilslutning end forudsat, men partierne er i givet fald indstillet på at tilføre yderligere midler hertil i forbindelse med budgetlægningen for Effektiviseringer, digitalisering, udbud og indkøb Forligspartierne noterer sig, at en række af ovennævnte tiltag ikke kan realiseres uden et fortsat fokus på digitalisering, effektiviseringer, udbud og indkøb. Det indgår derfor som en forudsætning i budgettet, at der indarbejdes besparelser på disse områder.

6 Det betyder, at der i de kommende år i stigende grad skal gøres brug af velfærdsteknologi, hvorved der forventes lettelser i arbejdsmiljøet og/eller en forbedret oplevelse af den kommunale service. Opgaveløsningen i selve organisationen skal fortsat trimmes gennem øget brug af digitalisering. Forligspartierne forventer endvidere, at der er et fortsat potentiale for besparelser ved udbud og indkøb. Borgerrådgiver Forligspartierne anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til, hvordan der inden for den eksisterende organisering kan udvikles en borgerrådgiver-model, som det kendes fra andre kommuner. Forligspartierne bemærker herved, at det ikke fratager den øvrige organisation for ansvaret for god rådgivning af borgere, der henvender sig til kommunen, jfr. de almindelige regler herom. Arbejdsklausuler Forligspartierne er enige om, at gældende danske overenskomster skal overholdes, når der udføres arbejder for kommunens regning. Sygefravær Forligspartierne anmoder organisationen om fortsat at arbejde for en reduktion af sygefraværet blandt kommunens ansatte. Effektiviseringer og besparelser Der skal effektiviseres for 4 mio. kr. i I 2016 skal der spares yderligere 7 mio. kr. og i 2017 skal der spares i alt 15 mio. kr. Forligspartierne anmoder administrationen om at tilrettelægge en proces, så der kan foreligge et sparekatalog senest den 1. maj Forligspartierne vil bestræbe sig på, at disse besparelser bliver så umærkbare som muligt, men man anerkender dog, at de næppe kan gennemføres, uden at det får mærkbare konsekvenser for nogle borgere.

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere