riluftsliv i varde kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "riluftsliv i varde kommune"

Transkript

1 riluftsliv i varde kommune

2

3 Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...17 Friluftsrådets generelle politik...18 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg opfordre Varde Kommune til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

4 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af Friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. Kommuneplanen skal ifølge planlovens 11 a varetage mulighederne for friluftsliv. Den skal indeholde helhedsorienterede planer for både byen og det åbne land, hvilket giver rig mulighed for at planlægge for det bynære landskab. Hvis politikerne har formuleret en samlet friluftspolitik og -strategi, kan denne inddrages i udarbejdelsen af den samlede kommuneplan. Kommuneplanens rammedel og redegørelse kan bruges til at beskrive kommunens intentioner for friluftsliv. Friluftsoplæg for Varde Kommune 2

5 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse fordelt over hele landet. En af disse kredse er Kreds Sydvestjylland. Kredsen dækker 4 kommuner Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder som alle har det til fælles, at de hver især rummer en del af Vadehavet og dermed en del af den kommende nationalpark. Kredsens geografiske område De naturelementer, der betyder mest for friluftslivet i kredsens område, er Vadehavet, de flade marskenge, sandstrandene mod Nordsøen, store klitområder med lynghede og plantager samt de store åer og ådale. Herudover findes der en del mindre skovområder, som bruges rekreativt. Når Vadehavet og en del af marsken formodentlig bliver nationalpark, er det væsentligt, at det fortsat bliver muligt at udøve de friluftsaktiviteter, der altid har fundet sted i området det være sig jagt, fiskeri, sejlads, roning og de mange andre aktiviteter, som hidtil har været udøvet med den nødvendige respekt for områdets sårbarhed. Sandstrande, klitter og plantager rummer en enorm tiltrækning. Det giver sig udtryk i de store sommerhusområder i Varde og Fanø Kommuner samt på Rømø. Herudover kommer der hvert år mange tusind turister på campingpladser og i feriecentrene i de samme områder. Ved siden af det virker Ribe Danmarks ældste by som en turistmagnet. Ud over lokalbefolkningen er der altså tusindvis af turister, der lægger pres på naturen i visse områder. Hvis den natur, som turisterne kommer efter, og som lokalbefolkningen bruger og holder af, fortsat skal eksistere og være tiltrækkende, kan det blive nødvendigt med regler og adfærdsregulerende tiltag. Det er her, Friluftsrådet kan øve indflydelse. Friluftsrådet er en paraplyorganisation for stort set alle organiserede brugere af naturen, og Friluftsrådet kan derfor være det forum, hvor man kan diskutere sig frem til sådanne tiltag. 3 Friluftsoplæg for Varde Kommune

6 Kredsbestyrelsen I Friluftsrådets daglige arbejde fungerer den lokale kredsbestyrelse som bindeleddet mellem alle lokale brugere af naturen og det centrale Friluftsråd, der udstikker de overordnede retningslinjer for kredsbestyrelsens virke. Kredsbestyrelsen i Kreds Sydvestjylland består af 7 valgte kredsbestyrelsesmedlemmer, der vælges på et årligt repræsentantskabsmøde. I den indeværende valgperiode rummer kredsbestyrelsen 1 person fra Varde Kommune, 3 personer fra Esbjerg Kommune, 2 personer fra Tønder Kommune og 1 person fra Fanø Kommune. Herudover har kredsbestyrelsen tilknyttet en suppleant fra Ribe, som deltager aktivt i kredsbestyrelsens arbejde. Der er således repræsentanter fra alle dele af den geografisk meget langstrakte kreds. Kommunale friluftsoplæg Dette kommunale friluftsoplæg er udarbejdet af kredsbestyrelsen, og de konkrete forslag i oplægget er dels kredsbestyrelsens egne idéer, dels hvad medlemsorganisationerne har foreslået. Udfordringen for Friluftsrådet og kredsens 4 kommuner er at sikre, at udøverne af de meget forskellige friluftsaktiviteter fortsat får gode og helst forbedrede muligheder for at udfolde sig. Friluftsoplæg for Varde Kommune 4

7 Vision for friluftsliv i Varde Kommune Varde Kommune har masser at byde på, både natur- og friluftsmæssigt. Her er en rig og varieret natur og mange storslåede landskaber, med både skove og plantager, heder, åer, søer og ikke mindst Vesterhavet. Kommunens varierede natur giver mulighed for et alsidigt friluftsliv med mange attraktive oplevelser i naturen. Der foreligger dog stadig store uudnyttede potentialer for friluftsaktiviteter og naturoplevelser i Varde Kommune. Blandt andet derfor har Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse udarbejdet følgende vision for friluftslivet i Varde Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: VISION: Varde Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i og besøge som turist, fordi der er en rig og varieret natur i hele kommunen, der giver mulighed for et spektrum af friluftsaktiviteter livet igennem og på alle årstider. For at leve op til denne vision ønsker vi: at Varde kommune også fremover vil værne om naturen og de landskabelige værdier og vil arbejde for, at der er en så stor biodiversitet som muligt at Varde Kommune hele tiden vil medvirke til, at det åbne land og de mange naturområder er hverdagstilgængelige at indsatsen for at sikre gode friluftsmuligheder rettes både mod det organiserede og det uorganiserede friluftsliv og mod alle grupper i kommunen fra børnehavebørn til ældre og gangbesværede og samtidig skal de gode friluftsfaciliteter komme de mange turister til gode at Varde Kommune markerer sig som en kommune, det er værd at besøge på alle tider af året, at der kommer fokus på bæredygtig turisme, og at en større andel af turisterne oplever mangfoldigheden i kommunen. 5 Friluftsoplæg for Varde Kommune

8 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I forlængelse af vores vision for friluftslivet i Varde Kommune har vi udarbejdet en række forslag til fremme af friluftslivet i kommunen. På de følgende sider beskriver vi disse forslag. Der er ikke tale om en komplet samling af forslag, men snarere en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Nogle af forslagene er generelle, mens andre er mere konkrete. Forslagene kan finansieres på mange måder primært med kommunen som partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed. Desuden kan finansieringen ske via en række fonde, Lokale Aktionsgrupper (LAG), lokale grønne partnerskaber eller Tips- og lottomidler til friluftsliv. Lokale Grønne Partnerskaber er en aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtter konkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition på naturområdet vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle. Det sker i Varde Kommune, da der er nedsat en partnerskabsgruppe under det grønne råd, som rykker ud med råd og vejledning. Vi håber, at det er med til, at der bliver igangsat spændende natur- og friluftsprojekter med økonomisk støtte. Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Læs mere på Forslag 1: Turisme i Varde Kommune hele året rundt Friluftsoplæg for Varde Kommune 6

9 Vesterhavet og de fine strande virker som en magnet på både turister og lokale i godt vejr. Men kommunen har meget andet at byde på hele året rundt. Vi ser gerne, at turisterne og kommunens egne indbyggere kommer mere rundt i kommunen. Det kan eksempelvis ske ved følgende tiltag: Lokale turforslag: Vi foreslår, at hvert lokalråd i samarbejde med lokale ildsjæle bliver ansvarlige for, at der udarbejdes forslag til ture i netop deres område. Det kan være ture til fods, på cykel, på hesteryg eller i bil. Forslagene skal indeholde ruteforslag, der beskriver rutelængde, mulighed for parkering, og hvad man kan opleve på turen, både hvad angår natur og kultur. Det kan eksempelvis være, hvor der er borde og bænke, toiletmuligheder, spændende flora og fauna, majslabyrinter, legepladser, fiskemuligheder og mulighed for sejlads, udsigtspunkter, lokaliteter af forhistorisk, kulturhistorisk eller lokalhistorisk interesse, kirker, seværdige huse, indkøbsmuligheder, gallerier, gårdbutikker, åbne haver, bademuligheder kort sagt alt, hvad lokalområdet gerne vil vise frem til andre. Forslagene skal være let tilgængelige for alle. Ved de kystnære destinationer skal forslagene være på både dansk, engelsk og tysk. Holme Å: Holme Å-stien (kyst til kyst-stien) er et pragtfuldt område for en lang gåtur, men hvor parkerer man? Og hvordan kommer man tilbage til bilen uden at skulle gå samme vej tilbage? Små turforslag kunne gøre stien endnu mere brugt også af turisterne. Karlsgårde Sø: Karlsgårde og Kvie Sø er områder, som langt flere turister bør kende og besøge. Kommunen bør gå i dialog med Syd Energi og Skov- og Naturstyrelsen om at omdanne især området ved Karlsgårde Sø til et eldorado for friluftsliv. Forslag 2: Bæredygtig turisme Bæredygtig turisme er et område, der kommer mere og mere fokus på. Ikke kun hvad angår CO 2 -forbrug i forbindelse med bosted, transport og fødevarer, men også i forhold til brugen af naturværdier. Kommunen bør sammen med Skov- og Naturstyrelsen i højere grad henlede opmærksomheden på den sårbare natur, eksempelvis klitområderne i sommerlandet, og appellere til hensyntagen for at undgå, at det bliver nødvendigt at afspærre områder på grund af slitage. Samtidig vil vi opfordre kommunen til at informere om de naturgenopretningsprojekter, der sker i kommunen. De er med til at vise, at Varde Kommune tager ansvar. 7 Friluftsoplæg for Varde Kommune

10 Forslag 3: Faciliteter ved Grærup Langsø Kronhjorte ved Grærup Langsø er især i brunstperioden et yndet udflugtsmål. Dyrene iagttages bedst fra vejen mellem Børsmose og Grærup. Parkeringsforholdene er imidlertid dårlige, hvilket kan give farlige trafiksituationer. Der bør etableres en fast vigeplads, og der bør opstilles en informationstavle, der blandt andet fortæller om den gamle kystlinje og hjortenes adfærd med brunstpladser med videre. Vi ser gerne, at kommunen i samarbejde med forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen løser dette problem. Ved Grærup Langsø bør der etableres en fast vigeplads, og der bør opstilles en informationstavle, der blandt andet fortæller om den gamle kystlinje og hjortenes adfærd. Forslag 4: Blå Flag og vores strande Varde Kommune får tildelt mange Blå Flag hvert år. Alligevel bør kommunen på sigt arbejde for, at for eksempel Kvie Sø og Varde havn også kan få Blå Flag. Vi ønsker endvidere, at vore strande fortsat er rene og naturlige uden salgsboder og hurlumhej, samt at der ikke gives yderligere tilladelse til kørsel på stranden. Badesikkerheden skal være i top. Det er særdeles vigtigt, at især udlændinge så tydeligt som muligt bliver oplyst om, at Vesterhavet er en livsfarlig legeplads. Også i østenvind. Vi kunne godt ønske, at de kystnære forretninger ikke sælger badedyr, minisurfbrætter og andet udstyr, der kan være til fare for de badendes sikkerhed. Ved strandene bør parkeringsforholdene for cyklister generelt forbedres. Forslag 5: Cykelstier/cykelruter Det er en god idé at have fokus på mulighederne for at kunne cykle, ikke mindst i sommerlandet. Langt hovedparten af turisterne har cykler med eller lejer cykler her. For at sikre, at så mange som muligt bruger cyklen frem for bilen, når de skal Friluftsoplæg for Varde Kommune 8

11 på oplevelser rundt i området, skal ikke mindst turisterne inspireres til at cykle ad afmærkede stier og veje frem for at cykle på de især om sommeren meget befærdede veje. Det vil kræve tydelig afmærkning for cyklister og små informationspjecer. Her følger nogle forslag: Vi ser gerne, at der kommer en cykelsti fra Nørre Nebel til Sdr. Bork, således at man kan cykle hele vejen til Skjern Enge på cykelsti. Cykelstien fra Nørre Nebel til Nymindegab langs den nedlagte jernbane er meget brugt, men det ville være rart, om også stykket fra Houstrupvej til Gl. Gabvej fulgte jernbanen. Forlængelse af cykelstien fra Langvandvej i Vejers langs Vejers Havvej forbi Mosevrå Kirke til Blåvandsvejen (lyskrydset). Her kan cykelstien forbindes med cykelstien mellem Oksbøl og Blåvand/Ho. Etablering af cykelsti til Henne Strand fra Kjærgård. Der er en asfalteret cykelsti (også kaldet nødvejen) fra Vejers forbi Grærup og Børsmose i klitlandskabet og plantagerne til Kjærgård, hvor cykelstien via en grusvej går ud til kommunevejen mellem Vejers og Henne. Her skal cyklisterne køre på en smal og meget snoet strækning, der er ganske befærdet i højsæsonen. Det optimale vil være, at cykelstien fortsætter gennem klitlandskabet op til Henne Strand og derfra har forbindelse til Vestkyststien (cykelrute 1), der fortsætter op over Holmsland Klit. Det er dog en problematisk løsning på grund af fredede arealer. I Vejers er cykel/gang-stien langs Vejers Havvej meget smal og dårlig. Den bør forbedres. Etablering af en cykelsti over Kallesmærsk Hede fra Vejers til Blåvand og asfaltering af grusvejen. Det er forsvarets arealer, så derfor er vejen ofte lukket på grund af øvelser, men i højsæsonen og i weekenderne er der adgang for kørsel til Blåvand. Vejen er ganske forfærdelig at cykle på på grund af dybe huller og støv. Forsvarets anvendelse af området til blandt andet kørsel med bæltekøretøjer kan dog vanskeliggøre etablering og vedligeholdelse af en cykelsti. Blåbjergvej fra Nørre Nebel til Henne Strandvej er også meget trafikeret, især i højsæsonen. En cykelsti vil være optimalt, men problemet kan også langt hen ad vejen klares ved at lede den cyklende trafik ad andre veje/stier. Men det vil kræve tydelig skiltning. 9 Friluftsoplæg for Varde Kommune

12 Der findes mange cykelstier i Varde Kommune. Problemet er blot at komme fra én sti hen til den næste. Kortlægning af stinettet og skiltning ad mindre befærdede veje vil afhjælpe dette problem. Vi vil også foreslå, at kommunen i forbindelse med etablering af cykelruter medtager det rekreative aspekt. Det være sig i form af cykelrastepladser med borde, bænke, affaldsbøtter og måske legemuligheder. Ligeledes kan der opsættes infotavler rundtomkring. Forslag 6: Byernes grønne og blå områder Hvert bysamfund sin oase, sit særpræg. Friluftsliv på byens grønne arealer, i parker og i bynære områder såvel som på vandet havnearealer, søer og vandløb er områder, hvor det er oplagt at spille sammen med lokale ildsjæle, således at alle bysamfund får en eller flere oaser i byen eller i umiddelbar nærhed af byen. Det kan være et område med borde, bænke og grillhytter, et lille gadekær, legeplads, duftende planter, spændende træer, klatretræer, fast o-løbs-bane, motionsslange (naturkondibane), hundeskov med videre. Kun fantasien sætter grænser. Friluftsrådet har udgivet 3 idéhæfter, der omhandler byens friluftsliv. Heri kan der findes yderligere inspiration til byens friluftsliv. Disse hæfter kan downloades på Friluftsrådet mener, at byens grønne og blå områder bør udnyttes mere til friluftsliv. Det er fint, at parkerne rummer områder, der indbyder til ro og fordybelse, men de bør også rumme områder, der indbyder til aktiviteter. Forslag 7: Naturlegepladser Dagplejere i Nørre Nebel ønsker sig en naturlegeplads ved parkeringspladsen på Klintingvej, der hvor Hjertestien starter. Men også mange andre steder i kommu- Friluftsoplæg for Varde Kommune 10

13 nen bør der etableres naturlegepladser. Langt den største del af kommunens børn og unge går til daglig i skole og/eller institution i de større byer. Og når lærere og/eller pædagoger i dagligdagen vælger aktiviteter, skal det være inden for en overskuelig afstand, og det skal være let at gå til. Derfor er bynære friluftsfaciliteter vigtige, hvis man ønsker at give sine borgere mulighed for dagligt at have et aktivt (frilufts-)liv. Det er Friluftsrådets forslag, at der udarbejdes en plan for udbygning af de bynære friluftsfaciliteter i kommunen. Især kan der peges på naturlegepladser. I planlægningsarbejdet kan man med fordel inddrage lokale skoler, institutioner, klubber med videre, ligesom man bør overveje muligheden for at indgå partnerskaber i for eksempel driften og vedligeholdelsen af de forskellige faciliteter. I den forbindelse kan Friluftsrådet understøtte arbejdet via de landsdækkende miljøprogrammer Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer. Naturlegepladser og andre bynære friluftsfaciliteter giver mulighed for aktiviteter i dagligdagen. Kombineres dette med let tilgængelige muligheder for naturformidling (for eksempel undervisningsmidler til brug i faget natur/teknik for klasse), gives der mulighed for, at skoler, institutioner, klubber og børnefamilier vælger at tilbringe tid aktivt i naturen i hverdagen. Forslag 8: Kommunens skove Varde Kommune ejer ikke megen skov. Friluftsrådet ser derfor nødigt, at kommunen afhænder skov. Tværtimod bør kommunen lave en langsigtet plan for ny skovrejsning gerne bynær. Vi ser gerne, at kommunens plantager/skove er mere åbne end naturbeskyttelsesloven kræver, og at der afsættes plads til støjende og udtryksfulde aktiviteter. Søndre Plantage er en robust, bynær skov, som især bruges af Vardes befolkning og institutioner. Den gamle skovfogedbolig kan indrettes som opholdsbase for byens børneinstitutioner og skoler. Der kan etableres faste orienteringsløbsruter, bålhytter, motionsruter, baser til brug for udeundervisning, der kan afsættes områder til rollespil og træklatring og afmærkes baner til mountainbikecykling. Igen er det kun fantasien, der sætter grænser. 11 Friluftsoplæg for Varde Kommune

14 Desuden ser vi gerne, at kommunen etablerer flere hundeskove. Hunden er menneskets bedste ven, hedder det. På bare 15 år er der kommet dobbelt så mange hundeskove i landet. I alt findes der 240 skove, parker og anlæg, hvor man må lufte hunden, uden at den er i snor. Kun få af disse hundeskove ligger i Varde Kommune. I almindelige skove og andre naturområder skal hunde være i snor både af hensyn til andre naturgæster og af hensyn til dyrelivet. For at fremme mulighederne for hundeejerne mener Friluftsrådet, at der på sigt bør arbejdes for etablering af flere hundeskove i Varde Kommune. >> posteriskoven.dk >> hundeskovene.dk Forslag 9: Det nedlagte Varde Sommerland Det nedlagte sommerland er en bynær perle, som bør laves til en oase for Varde bys befolkning med aktiviteter, der også kan tiltrække Varde bys mange gæster. Der kan indrettes legepladser, aktivitetspladser til diverse spil, motionsruter, hundeskov, bålpladser, grillhytte og madpakkehus. Der kan opsættes borde og bænke, plantes frugttræer og være områder for overnatning i shelters eller telt. Vi ser gerne, at byens borgere inddrages i udformningen af denne oase, da det kun er fantasien, der sætter grænser for indretningen og anvendelsen. >> Forslag 10: Varde Å Varde Å er en perle i kommunen ikke mindst på grund af fiskeriet og projekt Engsnarre. Vi ser gerne, at der kommer flere overnatningspladser, flere fugletårne samt mere information om åens historie og de projekter, der foregår i og omkring åen. Åen løber gennem Varde by, og denne beliggenhed udnyttes desværre ikke optimalt. Vi har følgende forslag: Der bør skabes et attraktivt miljø, så byens borgere får lyst til at gå en tur langs åen, sætte sig ned og nyde en kop kaffe eller købe en is eller blot sidde på en bænk og se på vandet og på blomster rundtomkring. Se på dem, der sejler, eller selv komme ud at sejle en lille tur. Promenaden langs åen kan også være udgangspunkt for en længere gåtur ud langs åen. Der er lavet små turforslag, så man kan gå en rundtur og nyde den dejlige natur. Friluftsoplæg for Varde Kommune 12

15 Forslag 11: Natur- og miljøundervisning Vi mener, at kommunens skoler har brug for grønne områder, for at eleverne kan lære om naturen i det fri. Alle kommunens skoleklasser bør have mulighed for at besøge en naturskole mindst 1 gang om året. Vi ser ligeledes gerne, at mere undervisning foregår i det fri, eksempelvis på naturbaser i skolens nærhed. Yderligere vil vi henlede kommunens opmærksomhed på Grønt Flag Grøn Skole, der er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Programmet er rettet mod grundskolen. Det Grønne Flag symboliserer, at skolen har gennemført et undervisningsforløb og har opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kommunen bør inspirere til, at alle kommunens skoler får et Grønt Flag. Læs mere på Tilsvarende findes der et aktivitetsprogram for børneinstitutioner kaldet Grønne Spirer. Kommunen bør ligeledes inspirere til, at børneinstitutionerne sætter natur og udeliv på dagsordenen. >> Forslag 12: NaturKulturVarde Kommunen skal have ros for at have iværksat NaturKulturVarde. Projektet er i øjeblikket centreret omkring Blåvand Naturcenter, Nymindegab og Karlsgårde. Vi ser gerne, at projektet hen ad vejen også får flere baser/centre i eksempelvis området omkring Ølgod og i Starup, hvor der lokalt er ønske om et naturcenter. Forslag 13: Adgang plads til alle til at dyrke friluftsliv Adgang til det åbne land er nødvendigt for at dyrke friluftsliv og få de gode oplevelser, der er knyttet hertil. Derfor skal der være adgang til naturområderne, og 13 Friluftsoplæg for Varde Kommune

16 det skal være muligt at færdes der. Fodgængere bør have bedst mulige vilkår, men også ryttere, cyklister og handicappede skal have mulighed for at færdes i landskabet. Friluftsrådet vil derfor opfordre Varde Kommune til at udarbejde en oversigt over alle stier i kommunen og sikre, at der er et sammenhængende stinet. Det kan ske ved blandt andet at retablere gamle stier, etablere og udbygge spor, trampestier og befæstede stier og veje. Desuden bør kommunen sikre, at stinettet hænger sammen med nabokommunernes stinet, og samtidig satse på flersidig benyttelse af stiforløb, herunder forskellige belægningstyper til de forskellige færdselsformer. Desuden er det vigtigt, at kommunen drager omsorg for, at eksisterende veje og stier ikke lukkes. Kommunen bør forhindre ulovlig skiltning, sikre gode parkeringsforhold ved rekreative områder, hindre lukning af naturområder og arbejde for, at der fortsat er adgangsmuligheder i skovene. Efter strukturreformen har kommunen overtaget vedligeholdelsen af de nationale og regionale cykel- og vandreruter. Det er vigtigt, at kommunen opretholder den gode standard til gavn og glæde for lokalbefolkning og turister. Handicappedes muligheder for at færdes i naturen bør løbende udbygges og forbedres. Kommunen bør sikre, at der udarbejdes let tilgængelig og relevant information om de steder, hvor der er gode adgangsforhold for alle. Kommunen bør sikre, at kommunens stinet hænger sammen med nabokommunernes stinet, og samtidig satse på flersidig benyttelse af stiforløb, herunder forskellige belægningstyper. Forslag 14: Nedlagte råstofgrave Ved nedlæggelse af råstofgrave vil vi opfordre kommunen til at iværksætte naturgenopretning og/eller anvende disse nye områder til friluftsaktiviteter. Friluftsoplæg for Varde Kommune 14

17 Der kan beplantes, laves små søer, etableres stinet, opsættes borde og bænke, grillhytter med videre. Endvidere kan blotlagte lagdelinger formidles fra en geologisk synsvinkel. Man kan også vælge at bruge området aktivt. Terrænsænkninger kan fungere som støjafskærmning for støjende aktiviteter som motocross, modelfly, modelbåde, gokart, terrænkørsel med bil, skydning eller andre støjende aktiviteter. Vi vil opfordre kommunen til at lave en behovsanalyse omkring disse aktiviteter for at vurdere behovet i kommunen. Skråninger og volde kan anvendes aktivt i leg, mountainbikekørsel, terrænridning og andre aktiviteter. Ligger grundvandsspejlet højt, kan der etableres fiskesø, badesø eller mulighed for vandsportsaktiviteter. >> >> Nedlagte råstofgrave kan blandt andet anvendes til støjende aktiviteter som motocross, modelfly, modelbåde, gokart, terrænkørsel med bil, skydning eller andre støjende aktiviteter. Forslag 15: Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet er snart en realitet. Den nordligste del af parken ligger i Varde Kommune. Friluftsrådet håber, at Varde Kommune vil gribe muligheden og få det optimale ud af denne enestående mulighed for at komme på landkortet. Vi foreslår, at kommunen tager initiativ til, at der bliver udarbejdet et idékatalog med forslag til friluftsfaciliteter og -aktiviteter i det nationalparkområde, der hører under Varde Kommune. Forslagene kan overdrages til den kommende nationalpark-bestyrelse. 15 Friluftsoplæg for Varde Kommune

18 Forslag 16: Friluftsstrategi Gode muligheder for at dyrke friluftsliv i kommunen er af afgørende betydning for borgernes sundhed og velbefindende og kan være med til at udvikle en bæredygtig turisme i kommunen. Vi vil gerne opfordre kommunen til at redegøre for sine visioner i en kommunal friluftsstrategi. Denne strategi bør være udgangspunkt for et samspil mellem kommunen, interesseorganisationerne, turisterhvervet og statslige myndigheder i relation til borgernes og turisternes friluftsliv. Det vil være oplagt at inddrage det grønne råd i dette arbejde. Forslag 17: Friluftskort Varde Kommune er arealmæssigt en af landets største kommuner. Derfor er det vigtigt at få et samlet overblik over de mange friluftsfaciliteter, der er inden for kommunens grænser. Det vil fremover gøre det nemmere at udvælge områder, hvor det er oplagt at nytænke eller forbedre mulighederne for friluftsaktiviteter til glæde for kommunens egne borgere og de mange turister. Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at ting tager tid og koster penge. Vi sætter stor pris på, at Varde Kommune har igangsat arbejdet med at udarbejde et digitalt friluftskort. Friluftskortet vil give borgere og turister et godt overblik over de forskellige kultur- og naturattraktioner samt muligheder for friluftsaktiviteter i kommunen. Desuden vil kortet være med til at vise, hvor der er behov for at sætte nye initiativer i gang. Vi foreslår, at lokale ildsjæle inddrages i arbejdet med det digitale friluftskort. I forbindelse med det digitale friluftskort vil vi gøre opmærksom på, at et digitalt friluftskort ikke kan erstatte de mange trykte foldere. Forslag 18: Samarbejde og koordinering Varde Kommune er i den meget specielle situation, at store dele af den vestligste del af kommunen forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, og af forsvaret. Ydermere er dele af samme område fredet. Det er jo netop dér, langt størsteparten af turisterne holder til. Det kan til tider gøre det svært at igangsætte nye tiltag og at undgå nedslidning i meget populære områder. Derfor er det selvfølgelig meget vigtigt med et godt samarbejde med skovdistriktet og forsvaret, ligesom det er vigtigt at få skabt turisternes interesse for at udforske resten af kommunen. Her er turisterhvervet en vigtig medspiller. Vi håber, at kommunen også fremover vil samarbejde bredt med alle interessenter for at sikre de bedst mulige vilkår for friluftslivet i Varde Kommune. Friluftsoplæg for Varde Kommune 16

19 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen strækker sig fra Vadehavet til Det Sydfynske Øhav. Regionens natur har et stort vækstpotentiale for friluftsliv, som kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig og/eller holde ferie. Visionen er: at der kan skabes nationalparker i regionens område at man skal kunne bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i naturen i regionen uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel. Følgende indsats skal medvirke til at realisere visionerne: Sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Øget og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold. Krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten. Krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder. 17 Friluftsoplæg for Varde Kommune

20 Friluftsrådets generelle politik FRILUFTSLIV GIVER LIVSKVALITET Når friluftsliv integreres i de relevante kommunale forvaltningsområder, som sundhed, børn og unge, skole, ældre, kultur og fritid samt natur og miljø, opnås en lang række synergieffekter. Bedre muligheder for friluftsliv i en oplevelsesrig og tilgængelig natur skaber større naturforståelse, øger sundheden, forebygger livsstilsrelaterede sygdomme blandt borgerne og gør kommunen attraktiv. Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at inddrage organisationerne og borgerne i den kommunale opgaveløsning. Alle kommuner skal lave en strategi, hvor der tages aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati og formuleres visioner og spilleregler. Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser er klar til at deltage aktivt i kommunernes fremtidige arbejde med de områder, der vedrører friluftsliv og natur. Det kan foregå via de grønne råd, partnerskabsprojekter eller andre fora. >> friluftsraadet.dk/354 (Det Friluftspolitiske Handlingsprogram) >> friluftsraadet.dk/553 (friluftsliv i kommunerne) >> groennepartnerskaber.dk Formidlingen af kommunens natur, kultur og friluftsliv er vigtig. Den vil gøre borgere og turister opmærksomme på kommunens tilbud, få flere mennesker ud at dyrke friluftsliv og skabe større naturforståelse. Formidlingen kan eksempelvis foregå gennem naturvejledning, naturskoler, udeundervisning, friluftsfaciliteter eller friluftskort. >> friluftskortet.dk >> friluftsraadet.dk/493 (formidling) >> groentflag.dk >> groennespirer.dk >> natur-vejleder.dk >> skoveniskolen.dk Turismen er vigtig for mange danske kommuner. Det er den også for Friluftsrådet, som ikke mindst arbejder for at fremme bæredygtig turisme. Friluftsrådet ser Friluftsoplæg for Varde Kommune 18

21 en betydelig synergi imellem friluftslivets tilbud til kommunens borgere og turister. Tiltag, der kommer såvel borgere som turister til gode, kan for eksempel være nationalparker, cykel- og vandreruter, lejrpladser, udlejning af kanoer og kajakker eller formidlingen af natur- og friluftstilbud. >> friluftsraadet.dk/471 (Friluftsrådet og turisme) >> friluftsraadet.dk/1361 (download Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! ) FRILUFTSLIV I BYEN Mere og bedre friluftsliv i byens grønne og blå områder er afgørende for borgernes livskvalitet og sundhed, og byernes indretning har stor betydning for friluftslivets muligheder. Mulighederne kan forbedres gennem etablering af nye grønne områder, forbedring af natur og oplevelser samt flere friluftsfaciliteter. 85 procent af befolkningen bor i byerne, og derfor har det stor betydning, at der er attraktive opholdssteder og arealer, som er tilgængelige, og som giver gode muligheder for varierede oplevelser. Det samme gælder kommunens infrastruktur af stier, som giver borgerne mulighed for at færdes via sammenhængende stisystemer mellem hjem, arbejde, institutioner og indkøb. Attraktive grønne og blå områder er nødvendige for god udøvelse af friluftsliv. På landsplan har vi fået flere grønne områder i byernes randzoner, men alt for mange grønne områder inde i byen forsvinder eller bliver mindre, og mange har stadig et naturindhold, som kan forbedres. Ofte er adgangen til byens blå områder det vil sige søer, åer, kyststrækninger, havneområder og kanaler for ringe, og faciliteterne kan forbedres. >> byensfriluftsliv.dk >> friluftsraadet.dk/671 (grønne byrum) >> friluftsraadet.dk/1375 (Odense Deklarationen) FRILUFTSLIV I DET ÅBNE LAND Kyster Danmarks cirka km kyststrækning er et vigtigt grundlag for friluftsliv med et stort udviklingspotentiale, og kystfriluftsliv står højt på Friluftsrådets dagsorden. Det er fortsat vigtigt at fastholde og arbejde for god adgang til og langs kysten blandt andet ad markveje, stier og fællesveje samt at fjerne ulovlig skiltning. >> friluftsraadet.dk/1106/7234 (kystfriluftsliv) Landbrugsområder 19 Friluftsoplæg for Varde Kommune

22 Landbrugslandet er en del af danskernes landskabsopfattelse, og det er afgørende, at befolkningen kan færdes i produktionslandskabet. Friluftsrådet mener, at der uden skade for naturen, miljøet og produktionen kan åbnes for yderligere færdsel i det åbne land, for eksempel langs visse hegn og markskel, i randen af de dyrkede jorder, på braklagte jorder og på de dyrkningsfrie bræmmer. >> spor.dk >> dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) >> >> landdistriktsprogrammet.dk Skove Skovene er af største betydning for friluftslivet. Det anslås, at hver dansker i gennemsnit besøger skovene 11 gange årligt. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde for bedre faciliteter i skovene samt bedre muligheder for at færdes og opholde sig i de private skove. Cirka en ottendedel af Danmark er dækket af skov, hvoraf cirka 25 procent er offentligt ejet. Der er behov for yderligere skovrejsning, som kan skabe bedre vilkår for friluftslivet og bidrage til opfyldelsen af den af Folketinget vedtagne politiske målsætning om at øge det danske skovareal. Kommunal skovrejsning kan benyttes til at give borgerne bedre friluftsmuligheder og gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttende borgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet. Bynær skovrejsning er et oplagt element i det lokale arbejde med fastlæggelse af en kommunal friluftspolitik, og skovrejsningen kan udgøre en markant del af kommuneplanerne. Ved planlægningen af al ny skov er det en god idé at overveje, hvilke oplevelser den nye skov skal indeholde. Friluftsrådet opfordrer til at inddrage de lokale brugere allerede tidligt i planlægningsfasen. >> friluftsraadet.dk/499 (skovrejsning) Råstofgrave Tidligere graveområder byder på spændende muligheder for naturoplevelser og naturformidling. I mange tilfælde vil tidligere råstofgrave også kunne rumme ekspressive aktiviteter som motocross, skydebaner eller terrænkørsel, da forholdene ofte giver en god støjafskærmning. >> friluftsraadet.dk/1826 (friluftsliv i råstofgrave) Friluftsoplæg for Varde Kommune 20

23 Søer og vandløb Friluftsrådet opfordrer til at forbedre mulighederne for sejlads på søer og vandløb. Roere, lystfiskere, surfere, fuglekiggere og mange andre har glæde af de danske søer og vandløb, og naturoplevelsen er fællesnævner for aktiviteterne. En fornuftig kommunal planlægning af den rekreative anvendelse af vandløb og søer kan medvirke til at mindske eller forhindre konflikter mellem de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejerinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Oprettelse af brugerråd for vandløb og søer kan bidrage til at forebygge eventuelle konflikter. >> skovognatur.dk >> friluftsraadet.dk/495 (adgangs- og færdselsforhold) FRILUFTSLIV I DE BYNÆRE LANDSKABER Overgangen mellem land og by, de bynære landskaber, udgør en vigtig ramme for friluftsliv. Derfor er adgangen til de bynære landbrugsområder, skove og natur- og kulturmiljøområder vigtig at forbedre. Adgangen mellem by og land forhindres eller besværliggøres ofte af store veje, jernbaner, boligområder eller andre barrierer. Friluftsrådet anbefaler, at der tages højde herfor allerede ved planlægningen af nye byområder og infrastrukturanlæg, og at der arbejdes for at forbedre adgangen på tværs af eksisterende barrierer. Muligheden for at færdes mellem byen, boligen og arbejdspladsen og det åbne land kan optimeres eller forbedres ved anlæggelse af flere gang- og cykelstier mellem by og land. Ved en fremtidig byudvikling bør infrastruktur og grønne kiler fra de bynære naturområder ind i byen inddrages. Tekst: Friluftsrådet samt kredsbestyrelsen for Friluftsrådet Sydvestjylland. Støttet af Tips- og lottomidler til friluftslivet. Trykt: 100 eks. - december 2008 Findes i elektronisk form på 21 Friluftsoplæg for Varde Kommune

24 Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådets kreds Sydvestjylland Kredsformand Svend Kristiansen Østerbyvej 32, Østerby 6280 Højer Tlf

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

riluftsliv i esbjerg kommune

riluftsliv i esbjerg kommune riluftsliv i esbjerg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Esbjerg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Esbjerg Kommune...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i struer kommune

riluftsliv i struer kommune riluftsliv i struer kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Struer Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Struer...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i tønder kommune

riluftsliv i tønder kommune riluftsliv i tønder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Tønder Kommune...5 Forslag og ønsker til fremme af friluftsliv i Tønder Kommune...7

Læs mere

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune Kortbilag KORT 1 Lønborg Hede med markering af de tydelige spor og dybe hulveje fra den vestjyske oksevej. Op til heden ligger den gamle frugtplantage på Brosbølgård.

Læs mere

riluftsliv i odense kommune

riluftsliv i odense kommune riluftsliv i odense kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Strategi og planlægning for friluftsliv...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Odense Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

riluftsliv i odder kommune

riluftsliv i odder kommune riluftsliv i odder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Odder Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region Midtjylland...11

Læs mere

riluftsliv i samsø kommune

riluftsliv i samsø kommune riluftsliv i samsø kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...4 Vision for friluftsliv på Samsø...5 Forslag til fremme af friluftsliv på Samsø...6 Friluftsliv i Region Midtjylland...12

Læs mere

riluftsliv i haderslev kommune

riluftsliv i haderslev kommune riluftsliv i haderslev kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Haderslev Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i hørsholm kommune

riluftsliv i hørsholm kommune riluftsliv i hørsholm kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Hørsholm Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...11

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i kerteminde kommune

riluftsliv i kerteminde kommune riluftsliv i kerteminde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...10 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

riluftsliv i nyborg kommune

riluftsliv i nyborg kommune riluftsliv i nyborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Nyborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Nyborg Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i bornholms regionskommune

riluftsliv i bornholms regionskommune riluftsliv i bornholms regionskommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Bornholm...3 Vision for friluftsliv på Bornholm...4 Forslag til fremme af friluftslivet på Bornholm...5 Friluftsrådets

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

riluftsliv i ikast-brande kommune

riluftsliv i ikast-brande kommune riluftsliv i ikast-brande kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Midtvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Ikast-Brande Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i vesthimmerlands kommune

riluftsliv i vesthimmerlands kommune riluftsliv i vesthimmerlands kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Vesthimmerlands

Læs mere

riluftsliv i fredericia kommune

riluftsliv i fredericia kommune riluftsliv i fredericia kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Fredericia Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Fredericia Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i thisted kommune

riluftsliv i thisted kommune riluftsliv i thisted kommune Billederne her og på indersiden af bagsiden er fra aktiviteter med unge rundt om og på Limfjorden (Projekt Friluftsruten 2005-2007). Tilsvarende kan arrangeres gennem Grejbank

Læs mere

riluftsliv i vordingborg kommune

riluftsliv i vordingborg kommune riluftsliv i vordingborg kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådet Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Vordingborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i århus kommune

riluftsliv i århus kommune riluftsliv i århus kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Århus Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Århus Kommune...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i silkeborg kommune

riluftsliv i silkeborg kommune riluftsliv i silkeborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Visioner for friluftsliv i Silkeborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Silkeborg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i rebild kommune

riluftsliv i rebild kommune riluftsliv i rebild kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Rebild Kommune...9

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i middelfart kommune

riluftsliv i middelfart kommune riluftsliv i middelfart kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Middelfart Kommune...5 Perspektiver for friluftslivet...7 Konkrete initiativer...13

Læs mere

riluftsliv i aabenraa kommune

riluftsliv i aabenraa kommune riluftsliv i aabenraa kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 5 Forslag til fremme af friluftsliv i Aabenraa Kommune... 7 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i lemvig kommune

riluftsliv i lemvig kommune riluftsliv i lemvig kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Lemvig Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Lemvig...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i slagelse kommune

riluftsliv i slagelse kommune riluftsliv i slagelse kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Slagelse Kommune...3 Forslag til friluftslivet i Slagelse Kommune...4 Friluftsrådet Sydvestsjælland...20 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i egedal kommune

riluftsliv i egedal kommune riluftsliv i egedal kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Storkøbenhavn Nord...3 Friluftsliv i Egedal Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Egedal Kommune..6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

riluftsliv i glostrup kommune

riluftsliv i glostrup kommune riluftsliv i glostrup kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Vest...3 Vision for friluftsliv i Glostrup Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i gribskov kommune

riluftsliv i gribskov kommune riluftsliv i gribskov kommune Indhold Indledning...2 Vision for friluftsliv i Gribskov Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...12 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i mariager kommune

riluftsliv i mariager kommune riluftsliv i mariager kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Mariagerfjord

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

riluftsliv i aalborg kommune

riluftsliv i aalborg kommune riluftsliv i aalborg kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Aalborg Kommune...8

Læs mere

riluftsliv i allerød kommune

riluftsliv i allerød kommune riluftsliv i allerød kommune Indhold Indledning...2 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...3 Forslag til fremme af friluftsliv i Allerød Kommune.6 Friluftsrådets politik for Allerød Kommune...10 Friluftsliv

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

riluftsliv i lolland kommune

riluftsliv i lolland kommune riluftsliv i lolland kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådets Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Lolland Kommune...4 Friluftsliv i Lolland Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

riluftsliv i brønderslev kommune

riluftsliv i brønderslev kommune riluftsliv i brønderslev kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Brønderslev Kommune...11 Forslag til fremme af

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 2. Samarbejde på tværs af forvaltninger 3. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

riluftsliv i rudersdal kommune

riluftsliv i rudersdal kommune riluftsliv i rudersdal kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Storkøbenhavn Nord... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 4 Forslag til fremme af friluftsliv i Rudersdal Kommune... 5 Friluftsliv

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le Udviklingen i befolkningens motionsvaner går i retning af mere motion i det fri, og det stiller stadig større krav til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

riluftsliv i køge kommune

riluftsliv i køge kommune riluftsliv i køge kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Køge Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Køge Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

riluftsliv i frederikshavn kommune

riluftsliv i frederikshavn kommune riluftsliv i frederikshavn kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Vendsyssel...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Frederikshavn

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

riluftsliv i guldborgsund kommune

riluftsliv i guldborgsund kommune riluftsliv i guldborgsund kommune Indhold Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...2 Vision for friluftsliv i Guldborgsund Kommune...3 Friluftsliv for alle...6 Præsentation af Kreds Storstrøm...7

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

riluftsliv i skanderborg kommune

riluftsliv i skanderborg kommune riluftsliv i skanderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Vision for friluftslivet i Skanderborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Skanderborg Kommune...6

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

riluftsliv i frederikssund kommune

riluftsliv i frederikssund kommune riluftsliv i frederikssund kommune Indhold Indledning...3 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...4 Vision for friluftsliv i Frederikssund Kommune...8 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederikssund

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Temamøde om friluftsliv, turisme og erhverv i Randers Kommune Randers Naturcenter,

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere