riluftsliv i varde kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "riluftsliv i varde kommune"

Transkript

1 riluftsliv i varde kommune

2

3 Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...17 Friluftsrådets generelle politik...18 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg opfordre Varde Kommune til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

4 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af Friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. Kommuneplanen skal ifølge planlovens 11 a varetage mulighederne for friluftsliv. Den skal indeholde helhedsorienterede planer for både byen og det åbne land, hvilket giver rig mulighed for at planlægge for det bynære landskab. Hvis politikerne har formuleret en samlet friluftspolitik og -strategi, kan denne inddrages i udarbejdelsen af den samlede kommuneplan. Kommuneplanens rammedel og redegørelse kan bruges til at beskrive kommunens intentioner for friluftsliv. Friluftsoplæg for Varde Kommune 2

5 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse fordelt over hele landet. En af disse kredse er Kreds Sydvestjylland. Kredsen dækker 4 kommuner Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder som alle har det til fælles, at de hver især rummer en del af Vadehavet og dermed en del af den kommende nationalpark. Kredsens geografiske område De naturelementer, der betyder mest for friluftslivet i kredsens område, er Vadehavet, de flade marskenge, sandstrandene mod Nordsøen, store klitområder med lynghede og plantager samt de store åer og ådale. Herudover findes der en del mindre skovområder, som bruges rekreativt. Når Vadehavet og en del af marsken formodentlig bliver nationalpark, er det væsentligt, at det fortsat bliver muligt at udøve de friluftsaktiviteter, der altid har fundet sted i området det være sig jagt, fiskeri, sejlads, roning og de mange andre aktiviteter, som hidtil har været udøvet med den nødvendige respekt for områdets sårbarhed. Sandstrande, klitter og plantager rummer en enorm tiltrækning. Det giver sig udtryk i de store sommerhusområder i Varde og Fanø Kommuner samt på Rømø. Herudover kommer der hvert år mange tusind turister på campingpladser og i feriecentrene i de samme områder. Ved siden af det virker Ribe Danmarks ældste by som en turistmagnet. Ud over lokalbefolkningen er der altså tusindvis af turister, der lægger pres på naturen i visse områder. Hvis den natur, som turisterne kommer efter, og som lokalbefolkningen bruger og holder af, fortsat skal eksistere og være tiltrækkende, kan det blive nødvendigt med regler og adfærdsregulerende tiltag. Det er her, Friluftsrådet kan øve indflydelse. Friluftsrådet er en paraplyorganisation for stort set alle organiserede brugere af naturen, og Friluftsrådet kan derfor være det forum, hvor man kan diskutere sig frem til sådanne tiltag. 3 Friluftsoplæg for Varde Kommune

6 Kredsbestyrelsen I Friluftsrådets daglige arbejde fungerer den lokale kredsbestyrelse som bindeleddet mellem alle lokale brugere af naturen og det centrale Friluftsråd, der udstikker de overordnede retningslinjer for kredsbestyrelsens virke. Kredsbestyrelsen i Kreds Sydvestjylland består af 7 valgte kredsbestyrelsesmedlemmer, der vælges på et årligt repræsentantskabsmøde. I den indeværende valgperiode rummer kredsbestyrelsen 1 person fra Varde Kommune, 3 personer fra Esbjerg Kommune, 2 personer fra Tønder Kommune og 1 person fra Fanø Kommune. Herudover har kredsbestyrelsen tilknyttet en suppleant fra Ribe, som deltager aktivt i kredsbestyrelsens arbejde. Der er således repræsentanter fra alle dele af den geografisk meget langstrakte kreds. Kommunale friluftsoplæg Dette kommunale friluftsoplæg er udarbejdet af kredsbestyrelsen, og de konkrete forslag i oplægget er dels kredsbestyrelsens egne idéer, dels hvad medlemsorganisationerne har foreslået. Udfordringen for Friluftsrådet og kredsens 4 kommuner er at sikre, at udøverne af de meget forskellige friluftsaktiviteter fortsat får gode og helst forbedrede muligheder for at udfolde sig. Friluftsoplæg for Varde Kommune 4

7 Vision for friluftsliv i Varde Kommune Varde Kommune har masser at byde på, både natur- og friluftsmæssigt. Her er en rig og varieret natur og mange storslåede landskaber, med både skove og plantager, heder, åer, søer og ikke mindst Vesterhavet. Kommunens varierede natur giver mulighed for et alsidigt friluftsliv med mange attraktive oplevelser i naturen. Der foreligger dog stadig store uudnyttede potentialer for friluftsaktiviteter og naturoplevelser i Varde Kommune. Blandt andet derfor har Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse udarbejdet følgende vision for friluftslivet i Varde Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: VISION: Varde Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i og besøge som turist, fordi der er en rig og varieret natur i hele kommunen, der giver mulighed for et spektrum af friluftsaktiviteter livet igennem og på alle årstider. For at leve op til denne vision ønsker vi: at Varde kommune også fremover vil værne om naturen og de landskabelige værdier og vil arbejde for, at der er en så stor biodiversitet som muligt at Varde Kommune hele tiden vil medvirke til, at det åbne land og de mange naturområder er hverdagstilgængelige at indsatsen for at sikre gode friluftsmuligheder rettes både mod det organiserede og det uorganiserede friluftsliv og mod alle grupper i kommunen fra børnehavebørn til ældre og gangbesværede og samtidig skal de gode friluftsfaciliteter komme de mange turister til gode at Varde Kommune markerer sig som en kommune, det er værd at besøge på alle tider af året, at der kommer fokus på bæredygtig turisme, og at en større andel af turisterne oplever mangfoldigheden i kommunen. 5 Friluftsoplæg for Varde Kommune

8 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I forlængelse af vores vision for friluftslivet i Varde Kommune har vi udarbejdet en række forslag til fremme af friluftslivet i kommunen. På de følgende sider beskriver vi disse forslag. Der er ikke tale om en komplet samling af forslag, men snarere en række eksempler på projekter, som vi finder realiserbare på kort og mellemlangt sigt. Nogle af forslagene er generelle, mens andre er mere konkrete. Forslagene kan finansieres på mange måder primært med kommunen som partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed. Desuden kan finansieringen ske via en række fonde, Lokale Aktionsgrupper (LAG), lokale grønne partnerskaber eller Tips- og lottomidler til friluftsliv. Lokale Grønne Partnerskaber er en aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtter konkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition på naturområdet vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle. Det sker i Varde Kommune, da der er nedsat en partnerskabsgruppe under det grønne råd, som rykker ud med råd og vejledning. Vi håber, at det er med til, at der bliver igangsat spændende natur- og friluftsprojekter med økonomisk støtte. Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Læs mere på Forslag 1: Turisme i Varde Kommune hele året rundt Friluftsoplæg for Varde Kommune 6

9 Vesterhavet og de fine strande virker som en magnet på både turister og lokale i godt vejr. Men kommunen har meget andet at byde på hele året rundt. Vi ser gerne, at turisterne og kommunens egne indbyggere kommer mere rundt i kommunen. Det kan eksempelvis ske ved følgende tiltag: Lokale turforslag: Vi foreslår, at hvert lokalråd i samarbejde med lokale ildsjæle bliver ansvarlige for, at der udarbejdes forslag til ture i netop deres område. Det kan være ture til fods, på cykel, på hesteryg eller i bil. Forslagene skal indeholde ruteforslag, der beskriver rutelængde, mulighed for parkering, og hvad man kan opleve på turen, både hvad angår natur og kultur. Det kan eksempelvis være, hvor der er borde og bænke, toiletmuligheder, spændende flora og fauna, majslabyrinter, legepladser, fiskemuligheder og mulighed for sejlads, udsigtspunkter, lokaliteter af forhistorisk, kulturhistorisk eller lokalhistorisk interesse, kirker, seværdige huse, indkøbsmuligheder, gallerier, gårdbutikker, åbne haver, bademuligheder kort sagt alt, hvad lokalområdet gerne vil vise frem til andre. Forslagene skal være let tilgængelige for alle. Ved de kystnære destinationer skal forslagene være på både dansk, engelsk og tysk. Holme Å: Holme Å-stien (kyst til kyst-stien) er et pragtfuldt område for en lang gåtur, men hvor parkerer man? Og hvordan kommer man tilbage til bilen uden at skulle gå samme vej tilbage? Små turforslag kunne gøre stien endnu mere brugt også af turisterne. Karlsgårde Sø: Karlsgårde og Kvie Sø er områder, som langt flere turister bør kende og besøge. Kommunen bør gå i dialog med Syd Energi og Skov- og Naturstyrelsen om at omdanne især området ved Karlsgårde Sø til et eldorado for friluftsliv. Forslag 2: Bæredygtig turisme Bæredygtig turisme er et område, der kommer mere og mere fokus på. Ikke kun hvad angår CO 2 -forbrug i forbindelse med bosted, transport og fødevarer, men også i forhold til brugen af naturværdier. Kommunen bør sammen med Skov- og Naturstyrelsen i højere grad henlede opmærksomheden på den sårbare natur, eksempelvis klitområderne i sommerlandet, og appellere til hensyntagen for at undgå, at det bliver nødvendigt at afspærre områder på grund af slitage. Samtidig vil vi opfordre kommunen til at informere om de naturgenopretningsprojekter, der sker i kommunen. De er med til at vise, at Varde Kommune tager ansvar. 7 Friluftsoplæg for Varde Kommune

10 Forslag 3: Faciliteter ved Grærup Langsø Kronhjorte ved Grærup Langsø er især i brunstperioden et yndet udflugtsmål. Dyrene iagttages bedst fra vejen mellem Børsmose og Grærup. Parkeringsforholdene er imidlertid dårlige, hvilket kan give farlige trafiksituationer. Der bør etableres en fast vigeplads, og der bør opstilles en informationstavle, der blandt andet fortæller om den gamle kystlinje og hjortenes adfærd med brunstpladser med videre. Vi ser gerne, at kommunen i samarbejde med forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen løser dette problem. Ved Grærup Langsø bør der etableres en fast vigeplads, og der bør opstilles en informationstavle, der blandt andet fortæller om den gamle kystlinje og hjortenes adfærd. Forslag 4: Blå Flag og vores strande Varde Kommune får tildelt mange Blå Flag hvert år. Alligevel bør kommunen på sigt arbejde for, at for eksempel Kvie Sø og Varde havn også kan få Blå Flag. Vi ønsker endvidere, at vore strande fortsat er rene og naturlige uden salgsboder og hurlumhej, samt at der ikke gives yderligere tilladelse til kørsel på stranden. Badesikkerheden skal være i top. Det er særdeles vigtigt, at især udlændinge så tydeligt som muligt bliver oplyst om, at Vesterhavet er en livsfarlig legeplads. Også i østenvind. Vi kunne godt ønske, at de kystnære forretninger ikke sælger badedyr, minisurfbrætter og andet udstyr, der kan være til fare for de badendes sikkerhed. Ved strandene bør parkeringsforholdene for cyklister generelt forbedres. Forslag 5: Cykelstier/cykelruter Det er en god idé at have fokus på mulighederne for at kunne cykle, ikke mindst i sommerlandet. Langt hovedparten af turisterne har cykler med eller lejer cykler her. For at sikre, at så mange som muligt bruger cyklen frem for bilen, når de skal Friluftsoplæg for Varde Kommune 8

11 på oplevelser rundt i området, skal ikke mindst turisterne inspireres til at cykle ad afmærkede stier og veje frem for at cykle på de især om sommeren meget befærdede veje. Det vil kræve tydelig afmærkning for cyklister og små informationspjecer. Her følger nogle forslag: Vi ser gerne, at der kommer en cykelsti fra Nørre Nebel til Sdr. Bork, således at man kan cykle hele vejen til Skjern Enge på cykelsti. Cykelstien fra Nørre Nebel til Nymindegab langs den nedlagte jernbane er meget brugt, men det ville være rart, om også stykket fra Houstrupvej til Gl. Gabvej fulgte jernbanen. Forlængelse af cykelstien fra Langvandvej i Vejers langs Vejers Havvej forbi Mosevrå Kirke til Blåvandsvejen (lyskrydset). Her kan cykelstien forbindes med cykelstien mellem Oksbøl og Blåvand/Ho. Etablering af cykelsti til Henne Strand fra Kjærgård. Der er en asfalteret cykelsti (også kaldet nødvejen) fra Vejers forbi Grærup og Børsmose i klitlandskabet og plantagerne til Kjærgård, hvor cykelstien via en grusvej går ud til kommunevejen mellem Vejers og Henne. Her skal cyklisterne køre på en smal og meget snoet strækning, der er ganske befærdet i højsæsonen. Det optimale vil være, at cykelstien fortsætter gennem klitlandskabet op til Henne Strand og derfra har forbindelse til Vestkyststien (cykelrute 1), der fortsætter op over Holmsland Klit. Det er dog en problematisk løsning på grund af fredede arealer. I Vejers er cykel/gang-stien langs Vejers Havvej meget smal og dårlig. Den bør forbedres. Etablering af en cykelsti over Kallesmærsk Hede fra Vejers til Blåvand og asfaltering af grusvejen. Det er forsvarets arealer, så derfor er vejen ofte lukket på grund af øvelser, men i højsæsonen og i weekenderne er der adgang for kørsel til Blåvand. Vejen er ganske forfærdelig at cykle på på grund af dybe huller og støv. Forsvarets anvendelse af området til blandt andet kørsel med bæltekøretøjer kan dog vanskeliggøre etablering og vedligeholdelse af en cykelsti. Blåbjergvej fra Nørre Nebel til Henne Strandvej er også meget trafikeret, især i højsæsonen. En cykelsti vil være optimalt, men problemet kan også langt hen ad vejen klares ved at lede den cyklende trafik ad andre veje/stier. Men det vil kræve tydelig skiltning. 9 Friluftsoplæg for Varde Kommune

12 Der findes mange cykelstier i Varde Kommune. Problemet er blot at komme fra én sti hen til den næste. Kortlægning af stinettet og skiltning ad mindre befærdede veje vil afhjælpe dette problem. Vi vil også foreslå, at kommunen i forbindelse med etablering af cykelruter medtager det rekreative aspekt. Det være sig i form af cykelrastepladser med borde, bænke, affaldsbøtter og måske legemuligheder. Ligeledes kan der opsættes infotavler rundtomkring. Forslag 6: Byernes grønne og blå områder Hvert bysamfund sin oase, sit særpræg. Friluftsliv på byens grønne arealer, i parker og i bynære områder såvel som på vandet havnearealer, søer og vandløb er områder, hvor det er oplagt at spille sammen med lokale ildsjæle, således at alle bysamfund får en eller flere oaser i byen eller i umiddelbar nærhed af byen. Det kan være et område med borde, bænke og grillhytter, et lille gadekær, legeplads, duftende planter, spændende træer, klatretræer, fast o-løbs-bane, motionsslange (naturkondibane), hundeskov med videre. Kun fantasien sætter grænser. Friluftsrådet har udgivet 3 idéhæfter, der omhandler byens friluftsliv. Heri kan der findes yderligere inspiration til byens friluftsliv. Disse hæfter kan downloades på Friluftsrådet mener, at byens grønne og blå områder bør udnyttes mere til friluftsliv. Det er fint, at parkerne rummer områder, der indbyder til ro og fordybelse, men de bør også rumme områder, der indbyder til aktiviteter. Forslag 7: Naturlegepladser Dagplejere i Nørre Nebel ønsker sig en naturlegeplads ved parkeringspladsen på Klintingvej, der hvor Hjertestien starter. Men også mange andre steder i kommu- Friluftsoplæg for Varde Kommune 10

13 nen bør der etableres naturlegepladser. Langt den største del af kommunens børn og unge går til daglig i skole og/eller institution i de større byer. Og når lærere og/eller pædagoger i dagligdagen vælger aktiviteter, skal det være inden for en overskuelig afstand, og det skal være let at gå til. Derfor er bynære friluftsfaciliteter vigtige, hvis man ønsker at give sine borgere mulighed for dagligt at have et aktivt (frilufts-)liv. Det er Friluftsrådets forslag, at der udarbejdes en plan for udbygning af de bynære friluftsfaciliteter i kommunen. Især kan der peges på naturlegepladser. I planlægningsarbejdet kan man med fordel inddrage lokale skoler, institutioner, klubber med videre, ligesom man bør overveje muligheden for at indgå partnerskaber i for eksempel driften og vedligeholdelsen af de forskellige faciliteter. I den forbindelse kan Friluftsrådet understøtte arbejdet via de landsdækkende miljøprogrammer Grønt Flag Grøn Skole og Grønne Spirer. Naturlegepladser og andre bynære friluftsfaciliteter giver mulighed for aktiviteter i dagligdagen. Kombineres dette med let tilgængelige muligheder for naturformidling (for eksempel undervisningsmidler til brug i faget natur/teknik for klasse), gives der mulighed for, at skoler, institutioner, klubber og børnefamilier vælger at tilbringe tid aktivt i naturen i hverdagen. Forslag 8: Kommunens skove Varde Kommune ejer ikke megen skov. Friluftsrådet ser derfor nødigt, at kommunen afhænder skov. Tværtimod bør kommunen lave en langsigtet plan for ny skovrejsning gerne bynær. Vi ser gerne, at kommunens plantager/skove er mere åbne end naturbeskyttelsesloven kræver, og at der afsættes plads til støjende og udtryksfulde aktiviteter. Søndre Plantage er en robust, bynær skov, som især bruges af Vardes befolkning og institutioner. Den gamle skovfogedbolig kan indrettes som opholdsbase for byens børneinstitutioner og skoler. Der kan etableres faste orienteringsløbsruter, bålhytter, motionsruter, baser til brug for udeundervisning, der kan afsættes områder til rollespil og træklatring og afmærkes baner til mountainbikecykling. Igen er det kun fantasien, der sætter grænser. 11 Friluftsoplæg for Varde Kommune

14 Desuden ser vi gerne, at kommunen etablerer flere hundeskove. Hunden er menneskets bedste ven, hedder det. På bare 15 år er der kommet dobbelt så mange hundeskove i landet. I alt findes der 240 skove, parker og anlæg, hvor man må lufte hunden, uden at den er i snor. Kun få af disse hundeskove ligger i Varde Kommune. I almindelige skove og andre naturområder skal hunde være i snor både af hensyn til andre naturgæster og af hensyn til dyrelivet. For at fremme mulighederne for hundeejerne mener Friluftsrådet, at der på sigt bør arbejdes for etablering af flere hundeskove i Varde Kommune. >> posteriskoven.dk >> hundeskovene.dk Forslag 9: Det nedlagte Varde Sommerland Det nedlagte sommerland er en bynær perle, som bør laves til en oase for Varde bys befolkning med aktiviteter, der også kan tiltrække Varde bys mange gæster. Der kan indrettes legepladser, aktivitetspladser til diverse spil, motionsruter, hundeskov, bålpladser, grillhytte og madpakkehus. Der kan opsættes borde og bænke, plantes frugttræer og være områder for overnatning i shelters eller telt. Vi ser gerne, at byens borgere inddrages i udformningen af denne oase, da det kun er fantasien, der sætter grænser for indretningen og anvendelsen. >> Forslag 10: Varde Å Varde Å er en perle i kommunen ikke mindst på grund af fiskeriet og projekt Engsnarre. Vi ser gerne, at der kommer flere overnatningspladser, flere fugletårne samt mere information om åens historie og de projekter, der foregår i og omkring åen. Åen løber gennem Varde by, og denne beliggenhed udnyttes desværre ikke optimalt. Vi har følgende forslag: Der bør skabes et attraktivt miljø, så byens borgere får lyst til at gå en tur langs åen, sætte sig ned og nyde en kop kaffe eller købe en is eller blot sidde på en bænk og se på vandet og på blomster rundtomkring. Se på dem, der sejler, eller selv komme ud at sejle en lille tur. Promenaden langs åen kan også være udgangspunkt for en længere gåtur ud langs åen. Der er lavet små turforslag, så man kan gå en rundtur og nyde den dejlige natur. Friluftsoplæg for Varde Kommune 12

15 Forslag 11: Natur- og miljøundervisning Vi mener, at kommunens skoler har brug for grønne områder, for at eleverne kan lære om naturen i det fri. Alle kommunens skoleklasser bør have mulighed for at besøge en naturskole mindst 1 gang om året. Vi ser ligeledes gerne, at mere undervisning foregår i det fri, eksempelvis på naturbaser i skolens nærhed. Yderligere vil vi henlede kommunens opmærksomhed på Grønt Flag Grøn Skole, der er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Programmet er rettet mod grundskolen. Det Grønne Flag symboliserer, at skolen har gennemført et undervisningsforløb og har opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Kommunen bør inspirere til, at alle kommunens skoler får et Grønt Flag. Læs mere på Tilsvarende findes der et aktivitetsprogram for børneinstitutioner kaldet Grønne Spirer. Kommunen bør ligeledes inspirere til, at børneinstitutionerne sætter natur og udeliv på dagsordenen. >> Forslag 12: NaturKulturVarde Kommunen skal have ros for at have iværksat NaturKulturVarde. Projektet er i øjeblikket centreret omkring Blåvand Naturcenter, Nymindegab og Karlsgårde. Vi ser gerne, at projektet hen ad vejen også får flere baser/centre i eksempelvis området omkring Ølgod og i Starup, hvor der lokalt er ønske om et naturcenter. Forslag 13: Adgang plads til alle til at dyrke friluftsliv Adgang til det åbne land er nødvendigt for at dyrke friluftsliv og få de gode oplevelser, der er knyttet hertil. Derfor skal der være adgang til naturområderne, og 13 Friluftsoplæg for Varde Kommune

16 det skal være muligt at færdes der. Fodgængere bør have bedst mulige vilkår, men også ryttere, cyklister og handicappede skal have mulighed for at færdes i landskabet. Friluftsrådet vil derfor opfordre Varde Kommune til at udarbejde en oversigt over alle stier i kommunen og sikre, at der er et sammenhængende stinet. Det kan ske ved blandt andet at retablere gamle stier, etablere og udbygge spor, trampestier og befæstede stier og veje. Desuden bør kommunen sikre, at stinettet hænger sammen med nabokommunernes stinet, og samtidig satse på flersidig benyttelse af stiforløb, herunder forskellige belægningstyper til de forskellige færdselsformer. Desuden er det vigtigt, at kommunen drager omsorg for, at eksisterende veje og stier ikke lukkes. Kommunen bør forhindre ulovlig skiltning, sikre gode parkeringsforhold ved rekreative områder, hindre lukning af naturområder og arbejde for, at der fortsat er adgangsmuligheder i skovene. Efter strukturreformen har kommunen overtaget vedligeholdelsen af de nationale og regionale cykel- og vandreruter. Det er vigtigt, at kommunen opretholder den gode standard til gavn og glæde for lokalbefolkning og turister. Handicappedes muligheder for at færdes i naturen bør løbende udbygges og forbedres. Kommunen bør sikre, at der udarbejdes let tilgængelig og relevant information om de steder, hvor der er gode adgangsforhold for alle. Kommunen bør sikre, at kommunens stinet hænger sammen med nabokommunernes stinet, og samtidig satse på flersidig benyttelse af stiforløb, herunder forskellige belægningstyper. Forslag 14: Nedlagte råstofgrave Ved nedlæggelse af råstofgrave vil vi opfordre kommunen til at iværksætte naturgenopretning og/eller anvende disse nye områder til friluftsaktiviteter. Friluftsoplæg for Varde Kommune 14

17 Der kan beplantes, laves små søer, etableres stinet, opsættes borde og bænke, grillhytter med videre. Endvidere kan blotlagte lagdelinger formidles fra en geologisk synsvinkel. Man kan også vælge at bruge området aktivt. Terrænsænkninger kan fungere som støjafskærmning for støjende aktiviteter som motocross, modelfly, modelbåde, gokart, terrænkørsel med bil, skydning eller andre støjende aktiviteter. Vi vil opfordre kommunen til at lave en behovsanalyse omkring disse aktiviteter for at vurdere behovet i kommunen. Skråninger og volde kan anvendes aktivt i leg, mountainbikekørsel, terrænridning og andre aktiviteter. Ligger grundvandsspejlet højt, kan der etableres fiskesø, badesø eller mulighed for vandsportsaktiviteter. >> >> Nedlagte råstofgrave kan blandt andet anvendes til støjende aktiviteter som motocross, modelfly, modelbåde, gokart, terrænkørsel med bil, skydning eller andre støjende aktiviteter. Forslag 15: Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet er snart en realitet. Den nordligste del af parken ligger i Varde Kommune. Friluftsrådet håber, at Varde Kommune vil gribe muligheden og få det optimale ud af denne enestående mulighed for at komme på landkortet. Vi foreslår, at kommunen tager initiativ til, at der bliver udarbejdet et idékatalog med forslag til friluftsfaciliteter og -aktiviteter i det nationalparkområde, der hører under Varde Kommune. Forslagene kan overdrages til den kommende nationalpark-bestyrelse. 15 Friluftsoplæg for Varde Kommune

18 Forslag 16: Friluftsstrategi Gode muligheder for at dyrke friluftsliv i kommunen er af afgørende betydning for borgernes sundhed og velbefindende og kan være med til at udvikle en bæredygtig turisme i kommunen. Vi vil gerne opfordre kommunen til at redegøre for sine visioner i en kommunal friluftsstrategi. Denne strategi bør være udgangspunkt for et samspil mellem kommunen, interesseorganisationerne, turisterhvervet og statslige myndigheder i relation til borgernes og turisternes friluftsliv. Det vil være oplagt at inddrage det grønne råd i dette arbejde. Forslag 17: Friluftskort Varde Kommune er arealmæssigt en af landets største kommuner. Derfor er det vigtigt at få et samlet overblik over de mange friluftsfaciliteter, der er inden for kommunens grænser. Det vil fremover gøre det nemmere at udvælge områder, hvor det er oplagt at nytænke eller forbedre mulighederne for friluftsaktiviteter til glæde for kommunens egne borgere og de mange turister. Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at ting tager tid og koster penge. Vi sætter stor pris på, at Varde Kommune har igangsat arbejdet med at udarbejde et digitalt friluftskort. Friluftskortet vil give borgere og turister et godt overblik over de forskellige kultur- og naturattraktioner samt muligheder for friluftsaktiviteter i kommunen. Desuden vil kortet være med til at vise, hvor der er behov for at sætte nye initiativer i gang. Vi foreslår, at lokale ildsjæle inddrages i arbejdet med det digitale friluftskort. I forbindelse med det digitale friluftskort vil vi gøre opmærksom på, at et digitalt friluftskort ikke kan erstatte de mange trykte foldere. Forslag 18: Samarbejde og koordinering Varde Kommune er i den meget specielle situation, at store dele af den vestligste del af kommunen forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, og af forsvaret. Ydermere er dele af samme område fredet. Det er jo netop dér, langt størsteparten af turisterne holder til. Det kan til tider gøre det svært at igangsætte nye tiltag og at undgå nedslidning i meget populære områder. Derfor er det selvfølgelig meget vigtigt med et godt samarbejde med skovdistriktet og forsvaret, ligesom det er vigtigt at få skabt turisternes interesse for at udforske resten af kommunen. Her er turisterhvervet en vigtig medspiller. Vi håber, at kommunen også fremover vil samarbejde bredt med alle interessenter for at sikre de bedst mulige vilkår for friluftslivet i Varde Kommune. Friluftsoplæg for Varde Kommune 16

19 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen strækker sig fra Vadehavet til Det Sydfynske Øhav. Regionens natur har et stort vækstpotentiale for friluftsliv, som kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig og/eller holde ferie. Visionen er: at der kan skabes nationalparker i regionens område at man skal kunne bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i naturen i regionen uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel. Følgende indsats skal medvirke til at realisere visionerne: Sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Øget og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold. Krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten. Krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder. 17 Friluftsoplæg for Varde Kommune

20 Friluftsrådets generelle politik FRILUFTSLIV GIVER LIVSKVALITET Når friluftsliv integreres i de relevante kommunale forvaltningsområder, som sundhed, børn og unge, skole, ældre, kultur og fritid samt natur og miljø, opnås en lang række synergieffekter. Bedre muligheder for friluftsliv i en oplevelsesrig og tilgængelig natur skaber større naturforståelse, øger sundheden, forebygger livsstilsrelaterede sygdomme blandt borgerne og gør kommunen attraktiv. Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at inddrage organisationerne og borgerne i den kommunale opgaveløsning. Alle kommuner skal lave en strategi, hvor der tages aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati og formuleres visioner og spilleregler. Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser er klar til at deltage aktivt i kommunernes fremtidige arbejde med de områder, der vedrører friluftsliv og natur. Det kan foregå via de grønne råd, partnerskabsprojekter eller andre fora. >> friluftsraadet.dk/354 (Det Friluftspolitiske Handlingsprogram) >> friluftsraadet.dk/553 (friluftsliv i kommunerne) >> groennepartnerskaber.dk Formidlingen af kommunens natur, kultur og friluftsliv er vigtig. Den vil gøre borgere og turister opmærksomme på kommunens tilbud, få flere mennesker ud at dyrke friluftsliv og skabe større naturforståelse. Formidlingen kan eksempelvis foregå gennem naturvejledning, naturskoler, udeundervisning, friluftsfaciliteter eller friluftskort. >> friluftskortet.dk >> friluftsraadet.dk/493 (formidling) >> groentflag.dk >> groennespirer.dk >> natur-vejleder.dk >> skoveniskolen.dk Turismen er vigtig for mange danske kommuner. Det er den også for Friluftsrådet, som ikke mindst arbejder for at fremme bæredygtig turisme. Friluftsrådet ser Friluftsoplæg for Varde Kommune 18

21 en betydelig synergi imellem friluftslivets tilbud til kommunens borgere og turister. Tiltag, der kommer såvel borgere som turister til gode, kan for eksempel være nationalparker, cykel- og vandreruter, lejrpladser, udlejning af kanoer og kajakker eller formidlingen af natur- og friluftstilbud. >> friluftsraadet.dk/471 (Friluftsrådet og turisme) >> friluftsraadet.dk/1361 (download Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! ) FRILUFTSLIV I BYEN Mere og bedre friluftsliv i byens grønne og blå områder er afgørende for borgernes livskvalitet og sundhed, og byernes indretning har stor betydning for friluftslivets muligheder. Mulighederne kan forbedres gennem etablering af nye grønne områder, forbedring af natur og oplevelser samt flere friluftsfaciliteter. 85 procent af befolkningen bor i byerne, og derfor har det stor betydning, at der er attraktive opholdssteder og arealer, som er tilgængelige, og som giver gode muligheder for varierede oplevelser. Det samme gælder kommunens infrastruktur af stier, som giver borgerne mulighed for at færdes via sammenhængende stisystemer mellem hjem, arbejde, institutioner og indkøb. Attraktive grønne og blå områder er nødvendige for god udøvelse af friluftsliv. På landsplan har vi fået flere grønne områder i byernes randzoner, men alt for mange grønne områder inde i byen forsvinder eller bliver mindre, og mange har stadig et naturindhold, som kan forbedres. Ofte er adgangen til byens blå områder det vil sige søer, åer, kyststrækninger, havneområder og kanaler for ringe, og faciliteterne kan forbedres. >> byensfriluftsliv.dk >> friluftsraadet.dk/671 (grønne byrum) >> friluftsraadet.dk/1375 (Odense Deklarationen) FRILUFTSLIV I DET ÅBNE LAND Kyster Danmarks cirka km kyststrækning er et vigtigt grundlag for friluftsliv med et stort udviklingspotentiale, og kystfriluftsliv står højt på Friluftsrådets dagsorden. Det er fortsat vigtigt at fastholde og arbejde for god adgang til og langs kysten blandt andet ad markveje, stier og fællesveje samt at fjerne ulovlig skiltning. >> friluftsraadet.dk/1106/7234 (kystfriluftsliv) Landbrugsområder 19 Friluftsoplæg for Varde Kommune

22 Landbrugslandet er en del af danskernes landskabsopfattelse, og det er afgørende, at befolkningen kan færdes i produktionslandskabet. Friluftsrådet mener, at der uden skade for naturen, miljøet og produktionen kan åbnes for yderligere færdsel i det åbne land, for eksempel langs visse hegn og markskel, i randen af de dyrkede jorder, på braklagte jorder og på de dyrkningsfrie bræmmer. >> spor.dk >> dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) >> >> landdistriktsprogrammet.dk Skove Skovene er af største betydning for friluftslivet. Det anslås, at hver dansker i gennemsnit besøger skovene 11 gange årligt. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde for bedre faciliteter i skovene samt bedre muligheder for at færdes og opholde sig i de private skove. Cirka en ottendedel af Danmark er dækket af skov, hvoraf cirka 25 procent er offentligt ejet. Der er behov for yderligere skovrejsning, som kan skabe bedre vilkår for friluftslivet og bidrage til opfyldelsen af den af Folketinget vedtagne politiske målsætning om at øge det danske skovareal. Kommunal skovrejsning kan benyttes til at give borgerne bedre friluftsmuligheder og gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttende borgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet. Bynær skovrejsning er et oplagt element i det lokale arbejde med fastlæggelse af en kommunal friluftspolitik, og skovrejsningen kan udgøre en markant del af kommuneplanerne. Ved planlægningen af al ny skov er det en god idé at overveje, hvilke oplevelser den nye skov skal indeholde. Friluftsrådet opfordrer til at inddrage de lokale brugere allerede tidligt i planlægningsfasen. >> friluftsraadet.dk/499 (skovrejsning) Råstofgrave Tidligere graveområder byder på spændende muligheder for naturoplevelser og naturformidling. I mange tilfælde vil tidligere råstofgrave også kunne rumme ekspressive aktiviteter som motocross, skydebaner eller terrænkørsel, da forholdene ofte giver en god støjafskærmning. >> friluftsraadet.dk/1826 (friluftsliv i råstofgrave) Friluftsoplæg for Varde Kommune 20

23 Søer og vandløb Friluftsrådet opfordrer til at forbedre mulighederne for sejlads på søer og vandløb. Roere, lystfiskere, surfere, fuglekiggere og mange andre har glæde af de danske søer og vandløb, og naturoplevelsen er fællesnævner for aktiviteterne. En fornuftig kommunal planlægning af den rekreative anvendelse af vandløb og søer kan medvirke til at mindske eller forhindre konflikter mellem de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejerinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Oprettelse af brugerråd for vandløb og søer kan bidrage til at forebygge eventuelle konflikter. >> skovognatur.dk >> friluftsraadet.dk/495 (adgangs- og færdselsforhold) FRILUFTSLIV I DE BYNÆRE LANDSKABER Overgangen mellem land og by, de bynære landskaber, udgør en vigtig ramme for friluftsliv. Derfor er adgangen til de bynære landbrugsområder, skove og natur- og kulturmiljøområder vigtig at forbedre. Adgangen mellem by og land forhindres eller besværliggøres ofte af store veje, jernbaner, boligområder eller andre barrierer. Friluftsrådet anbefaler, at der tages højde herfor allerede ved planlægningen af nye byområder og infrastrukturanlæg, og at der arbejdes for at forbedre adgangen på tværs af eksisterende barrierer. Muligheden for at færdes mellem byen, boligen og arbejdspladsen og det åbne land kan optimeres eller forbedres ved anlæggelse af flere gang- og cykelstier mellem by og land. Ved en fremtidig byudvikling bør infrastruktur og grønne kiler fra de bynære naturområder ind i byen inddrages. Tekst: Friluftsrådet samt kredsbestyrelsen for Friluftsrådet Sydvestjylland. Støttet af Tips- og lottomidler til friluftslivet. Trykt: 100 eks. - december 2008 Findes i elektronisk form på 21 Friluftsoplæg for Varde Kommune

24 Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådets kreds Sydvestjylland Kredsformand Svend Kristiansen Østerbyvej 32, Østerby 6280 Højer Tlf

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv.qxd 19-12-2005 18:26 Side 1 Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv Amtsrådets mål at udbygge og sikre et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i regionen for såvel det uorganiserede

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for 2011-2012 Marts 2012 Indledning. Friluftsåret 2010-2011 har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Foto: Henning Larsen Hvorfor en skovpolitik? Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder (se bagside). Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere