Referat fra økonomiudvalgsmøde den 31. marts 2011 kl. 10:00 på Hotel- og Restaurationsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra økonomiudvalgsmøde den 31. marts 2011 kl. 10:00 på Hotel- og Restaurationsskolen"

Transkript

1 Den 4. april 2011 Referat fra økonomiudvalgsmøde den 31. marts 2011 kl. 10:00 på Hotel- og Restaurationsskolen Til: Direktør Peter Enevold, TietgenSkolen, (PE) Økonomidirektør Poul Erik Andersen, Selandia (PEA) Administrationschef Søren Schubert, UC Holstebro (SS) Direktør Lars Middelboe EUC Lillebælt (LM) Administrationschef Per Nielsen, Københavns Tekniske Skole (PN) Administrationschef Carsten Eberhard, Hotel- og Restaurationsskolen (CE) Økonomichef Martin Larsen, IBC (ML) Vicedirektør Anne Hyrup Madsen, Handelsskolen København Nord (AHM) Konsulent Flemming Jørgensen, DE-L s sekretariat (FJ) Konsulent Søren J. Jensen, DE-L s sekretariat (SJJ) Jens Olsen, Roskilde Tekniske Skole (ressourceperson) Vagn Jørgensen, Varde HS (ressourceperson) Ulrik Husum, Tradium (ressourceperson) Morten Andersen, Roskilde Tekniske Skole (IT-udvalget) Tina Briting, EUC Sjælland (IT-udvalget) Afbud: Knud Erik Segerstrøm, Erhvervsskolerne Aars (ressourceperson) Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech (ressourceperson) Thomas Friis Poulsen, Århus Købmandsskole (IT-udvalget) Tage Oskar Pedersen, Tech College Aalborg (IT-udvalget) Henrik Toft, Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium (ressourceperson) Allan M. Skydt, Rybners (ressourceperson) Pia West Christensen, Tradium (ressourceperson) Kathe Rosendahl, Københavns Tekniske skole (ressourceperson) Mona Hechmann, Niels Brock (ressourceperson) Ebbe Udengaard, ZBC (ressourceperson) Dagsorden: 1

2 1) Godkendelse af referat fra økonomiudvalgsmøde den 3. februar ) Præsentation af deltagere 3) Opfølgningslisten 4) Årsmøde temaer til økonomi 5) Pulje til etablering af adm. fællesskaber ideer til nye projekter 6) Input til dagens møde fra deltagerne - Sponsormidler til skolerne (Vagn Jørgensen) - Udgifter til eksamen (Ulrik Husum) - Administrativ håndtering af afvikling af særlige feriedage (Ulrik Husum) - Funktionsadskillelse og administration af brugerrettigheder (Per Nielsen) - De økonomiske udfordringer i FL 2011 og overslagsår (Lars Middelboe) 7) IT-orientering: - Deloittes budgetanalyse af UNI-C - status - Foreningsgruppemøde hos UNI-C den 25. marts - Ny aftale med Microsoft - IT-udvalget - møde den 7. februar (referat vedlagt) 8) Formanden for IT-udvalget fremlægger hvad udvalget kan bidrage med 9) VEU digitalisering tilbagebetaling fra ministeriet 10) Regnskab 2010 status - bordrunde 11) Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra økonomiudvalgsmødet den 3. februar 2011 blev godkendt. Ad 2. Præsentation af deltagere Der blev foretaget en bordrunde hvor deltagerne præsenterede sig. Ad. 3. Opfølgningslisten Opfølgningslisten blev gennemgået. Der har været afholdt et statusmøde ultimo marts om workflowprojektet i DE-L. I forbindelse med mødet blev der udarbejdet en skitse til tids- og arbejdsplan for projektet. Ministeriet har ikke meldt endeligt ud om det vil støtte med midler til projektet, men en afklaring forventes snart. Deadline for afrapportering i forbindelse med etableringstilskud finansieret fra puljen vedrørende administrative fællesskaber er i øvrigt blevet rykket til den 1. juni Der er taget kontakt til revisor Ole Steen Volder fra Undervisningsministeriet vedrørende et opfølgende notat til institutionerne om regnskabsbekendtgørelsen. Her vil Ole Steen Volder før påske udsende et 2

3 notat. For så vidt angår årsberetningen planlægges der i ugen efter påske at blive arrangeret et møde mellem repræsentanter fra DE-L og Ole Steen Volder. Beslutning: DE-L skal blive ved med at presse på omkring ansøgningen vedrørende workflowprojektet. Det blev aftalt at SJJ rykker Ole Steen Volder for et notat om regnskabsbekendtgørelsen med henblik på gennemlæsning inden udsendelse. Ad 4. Årsmøde temaer til økonomi Sessionerne under økonomi blev kort præsenteret og drøftet. Temaet for årsmødet bliver erhvervsskolerne i en vækstdagsorden. PE sagde at foreningens fokus meget er i forhold til forhandlingerne om globaliseringsmidlerne i Der er opmærksomhed omkring institutionsudviklingen, hvor enkelte stx-gymnasier søger at tilbyde nye gymnasiale studieretninger som HHX og HTX. De bedste værn mod overtagelsesforsøg er at slå sig sammen, således at institutionerne bliver så store, at det ikke er muligt for stx-gymnasierne at hamle op med erhvervsskolerne. Ad. 5. Pulje til etablering af adm. Fællesskaber ideer til nye projekter DE-L har fået kendskab til at der i Undervisningsministeriet skulle være en tocifret millionpulje af uforbrugte midler under hovedformålet vedrørende etablering af administrative fællesskaber. Ministeriet er interesseret i at få input til nye relevante projekter fra erhvervsskolerne, som kan støttes via puljen. Projekterne skal kunne bruges på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Deltagerne kom med en række bud på relevante projekter bl.a.: - Elektronisk personalearkiv (AHM) - System til vedligeholdelsesplaner ved bygningsfællesskaber (AHM) - Synliggøre andre måder at konstruere studieadministrative systemer på (VJ) - Overtagelse/køb af IM Soft (MA) - Procesanalyse af hvordan bruger skolerne EASY A tanker til et nyt system (MA) - Revurder workflowprojektet italesæt det som et nyt og større projekt (PE) - Medarbejderplan kan godt udvikles yderligere (TIB) - Værktøjer til udvikling af ressourceregnskabet (TIB) Beslutning: FLJ indsamler input fra økonomiudvalget og analyserer dem efterfølgende. Der trækkes på de medlemmer, som har foreslået emnerne. 3

4 Ad. 6. Input til dagens møde fra deltagerne - Sponsormidler til skolerne. Vagn Jørgensen fra Varde HS præsenterede den alternative finansieringsform. Vi er erhvervslivets skoler, og mange skoler er opstået på baggrund af en handelsstandsforening. Fordelen ved sponsorering er endvidere at det giver synlighed i lokalområdet. Det blev nævnt at skolerne skal være opmærksomme på regionerne, der typisk gerne vil medfinansiere projekter m.v. De vil gerne have en fod inden for, og er meget interesserede i vækstdagsordenen. Københavns Tekniske skole samarbejder i den forbindelse en del med Region Hovedstaden. Der bør komme en udmelding fra Danske Erhvervsskolers side vedrørende retningslinjer for sponsorering. Derudover bør emnet vendes på et bestyrelsesmøde, bl.a. i forhold til de modydelser der kan være ved sponsorater. Beslutning: Der skal være en drøftelse i bestyrelsen af emnet. Bestyrelsesforeningen kan eventuelt udarbejde et oplæg om emnet. - Udgifter til eksamen. Ulrik Husum fra Tradium sagde at den nuværende model for eksaminer er meget omkostningstung. Det er bl.a. urimeligt at eksaminator skal have det samme som censor. FLJ gjorde opmærksom på at i den nuværende arbejdstidsaftale er rejsetidshonoreringen mere lukrativ på HHX/HTX end på STX, idet censorerne her får betalt rejsetid. Det får de ikke på STX. - Administrativ afvikling af feriedage (Urik Husum) sagde at der er forskellige modeller rundt om i landet for håndtering af feriedage. Punktet blev drøftet, og der blev fremlagt eksempler fra flere forskellige institutioner på hvorledes feriedagene m.v. bliver håndteret. - Per Nielsen fra Købenavns Tekniske Skole præsenterede problematikken omkring SKBbetalingssystemet (Statens Koncern betalinger). Punktet blev efterfølgende drøftet. EUC Lillebælt har bedt Deloitte om at tage problematikken op i revisornetværket. Beslutning: DE-L eller alternativt bestyrelsesforeningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet, hvor problematikken rejses. - Lars Middelboe præsenterede kort finanslov 2011 s store udfordringer. Hvordan imødegår skolerne disse og hvad gør de konkret? Der bliver tale om en benhård prioritering på skolerne. 4

5 Ad. 7. IT-orientering a. Deloittes budgetanalyse af UNI-C.: Situationen er p.t. uafklaret. På foreningsgruppemødet den 25. marts blev det oplyst fra UNI-C s side at budgetanalysen fortsat ikke er færdig, selvom den var forventet afsluttet ultimo januar b. Foreningsgruppemøde hos UNI-C den 25. marts 2011 Mødet bibragte ikke megen ny viden. UNI-C afventer som nævnt Finansministeriets budgetanalyse, og er på baggrund heraf stækket i forhold til at tage nye beslutninger. Der var en del kritik af UNI-C s mødeform, som generelt er karakteriseret ved at materiale m.v. bliver udsendt med meget kort varsel til deltagerne. UNI-C er tydeligvis opsat på at spille en rolle i forhold til pædagogisk IT, hvilket et strategipapir fra Rambøll også indikerede. Som følge af Ambitiøs IT-projektet vil der blive genereret mere end 100 mio. kr. til pædagogisk IT inden for Undervisningsministeriets område over en periode fra 2011 til Derudover vil en del midler gå til udvikling af systemer til effektivisering af de studieadministrative arbejdsgange. Foreningens holdning til UNI-C blev drøftet. Beslutning: DE-L vil tages med på råd inden strategipapiret fra Rambøll udsendes. DE-L skriver til departementet desangående. c. Ny aftale med Microsoft SJJ gennemgik status på aftalen. Der er indgået en mundtlig aftale med Microsoft omkring fornyelse af licensaftalen pr. 1. april som bliver væsentlig billigere end den eksisterende. Imidlertid er der som følge af intern travlhed i Microsoft fortsat ikke underskrevet en ny kontrakt. Microsoft forventer i løbet af kort tid at kunne fremsende den nye licensaftale, som vil have tilbagevirkende kraft, dvs. den vil være gældende fra den 1. april. d. Møde i IT-udvalget den 7. februar på Tech College Aalborg Morten Andersen refererede fra mødet. I mødet blev der bl.a. drøftet et arbejdsprogram for IT-udvalget. Ad. 8. Formanden for IT-udvalget fremlægger hvad IT-udvalget kan bidrage med IT-udvalgets formand fremlagde hvad IT-udvalgets rolle skal være fremadrettet. Morten Andersen sagde at hovedformålet for udvalget er at se på hvordan udvalget kan forbedre skolerne både i forhold til administration og IT. Udvalget vil samtidig meget gerne være med til at præge udviklingen inden for erhvervsskoleområdet. På næste møde i IT-udvalget er Microsoft inviteret. Beslutning: Det besluttedes at IT-udvalget skal være repræsenteret i workflowprojektgruppen. Derudover skal IT-udvalget også indtænkes i arbejdet omkring den digitale erhvervsskole. 5

6 Ad. 9. VEU-digitaliseringen tilbagemelding fra Undervisningsministeriet DE-L har skrevet til ministeriet med henblik på at få tilbagerullet i alt 3 mio. kr. af VEU-besparelsen i 2011 som følge af problemer dels med udsættelse af VEU-digitaliseringens fase 2, dels som følge af ændrede betalingsforhold for ansøgere med videregående uddannelse, som systemet ikke kan håndtere. Ministeriet har nu positivt tilkendegivet at de ændrede besparelsesforudsætninger vil medføre at skolerne vil blive kompenseret i forhold til den forudsatte effektiviseringsgevinst. PE sagde at det er vigtigt at DE-L har fået knæsat princippet om at når tingene ikke fungere skal besparelsesprovenuet tilbagebetales. Dette princip skal bruges i forhold til andre besparelsesprojekter, f.eks. Ambitiøs IT. Beslutning: Det er vigtigt at økonomiudvalget løbende er opmærksomt på om systemerne fungerer som beskrevet, idet foreningen ellers kan rette henvendelse til ministeriet om tilbagebetaling. Ad. 10. Regnskab 2010 status bordrunde DE-L har fredag den 1. april udsendt skemaer til skolerne omkring regnskab og aktivitet for Ad. 11. Eventuelt PE spurgte ressourcepersonerne om deres behov for at mødes i økonomiudvalget. Behovet syntes at være cirka én gang hvert halve år. På næste møde i økonomiudvalget evalueres ressourcepersonerne og deres deltagelse. PE sagde at Ungepakke 2 betyder at der fra og med 2012 skal indføres sociale taxametre. I den forbindelse er der indkaldt til et temamøde på Christiansborg den 27. april af oppositionen omkring nye taxametre. Det blev nævnt at nyhedsbrevet fra Økonomistyrelsen er særdeles relevant. Økonomiudvalgets medlemmer bør derfor abonnere på nyhedsbrevet. Linket til nyhedsbrevet ses her: Kommende møder i økonomiudvalget: - Den 9. juni 2011 fra kl hos DE-L (er flyttet fra Holstebro Uddannelsescenter) 6

Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K.

Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K. Den 23. november 2010/sjj Referat fra økonomiudvalgsmøde mandag den 22. november 2010 hos DE-L, Ny Vestergade 13, 3. sal, 1471 København K. Til: Direktør Peter Enevold, TietgenSkolen, (PE) Økonomidirektør

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006 Indledning Studievejledningen har i det forløbne år været præget af evalueringer først Rambøll Managements evalueing af gennemførelsesvejledningen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 A. Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Rohde, AAU, repræsentant for universiteterne Christina

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere