Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/ Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen, Københavns Kommune (JR) Jørgen Jørgensen, Viborg Amt (JJ) Ivan Laursen, Ribe Amt (IL) Lisbeth B. Andersen, Skov- og Naturstyrelsen (LBA) Gitte Larsen, Skov- og Naturstyrelsen (GL) Karin Dahlgren, Miljøstyrelsen (KDL) Carsten Langtofte Larsen, GEUS (CLL) Lars Moseholm, DMU (LMo) Torben Moth Iversen, DMU (TMI) Lars M. Svendsen, DMU (LMS) Lilian van der Bijl, DMU (LBI) Susanne Boutrup, DMU (SUB) Afbud: Alex Sonnenborg, GEUS (AS) Tony Christensen, Miljøstyrelsen (TC) Leo Elgaard, Amtsrådsforeningen (LE) Hans Løkke, DMU (HLO) Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden 2 Meddelelser 2.1 Kommunalreformens konsekvenser for NOVANA 2.2 Akkrediteret prøvningsrapport for det atmosfæriske Baggrundsovervågnings-program for 1. kvartal Deling af amternes overvågningsudstyr 2.4 Integration mellem sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne 3 Status fra styringsgrupperne 4 Midler til tværgående indsatser i 2006/ Forslag til håndtering af NOVANA-data indsamlet i Rapporter fra tværgående indsatser og F&U-projekter afsluttet i Evaluering og opfølgning på Vand- og Naturdage Modtagelse af undersøgelsesresultater dec. 2006/jan Evt. 10 Kommende møder. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2 2 Meddelelser 2.1 Kommunalreformens konsekvenser for NOVANA IL og TMI orienterede om arbejdet i Fagstyregruppen, herunder drøftelser af den fremtidige organisering af overvågningen. Da Aftaleudvalget i sin nuværende form ikke eksisterer efter 1. januar 2007 er det besluttet, at det reviderede NOVANA-program skal godkendes af Fagstyregruppen. Der skal findes en model for organiseringen af NOVANA efter 1. januar 2007, der også involverer de lokale miljøcentre og styringsgrupper. Til næste møde vil der foreligge to oplæg for driften af NOVANA hhv. til årsskiftet og efter 1. januar PNO gjorde opmærksom på at der foregår arbejde om vandrammedirektiv-overvågning for den del, der ligger uden for NOVANA og DEVANO i arbejdsgruppen om miljømålsloven under Fagstyregruppen. 2.2 Akkrediteret prøvningsrapport for det atmosfæriske Baggrundsovervågningsprogram for 1. kvartal 2005 Rapporten findes på DMU s hjemmeside: under Overvågning; Måleresultater/BOP. Opdatering af eventuelt manglende, ikke-akkrediterede resultater vil kun ske her. 2.3 Deling af amternes overvågningsudstyr LMS orienterede om, at amternes opgørelser af overvågningsudstyr er meget forskellige og ikke umiddelbart anvendelige. Finansministeriet har uddelegeret fordelingsopgaven til CFK. CFK vil sende et nyt skema til amterne med henblik på at få mere ensartede oplysninger. LMS forelagde det reviderede skema for amtsrepræsentanterne og vil efterfølgende meddele bemærkningerne til CFK. IL bemærkede at udgangspunktet må være at udstyret følger opgaven. IL orienterede om, at ca. 20 af hydrometristationerne i Ribe Amt ligger i Ny Varde Kommune. Af disse er 6 NOVANA-stationer, som overgår til staten. De resterende overgår til kommunen med henblik på, at kommunen driver dem som en del af deres arbejde med vandløbs-vedligeholdelse og regulativer. Det er imidlertid ikke et krav, at kommunen fortsætter driften af de stationer, som kommunen overtager. IL påpegede, at det kan være meget uheldigt, hvis driften af nogen af stationerne ophører, da de hydrometriske data bidrager til det gode kendskab til afstrømningens størrelse og variation over året i alle de større vandsystemer. LMS orienterede om, at problemstillingen også har drøftet i DMU, og konklusionen er her, at det nøje bør overvejes hvilke stationer der skal overgå til henholdsvis kommunerne og miljøcentrene. Det blev besluttet, at IL og DMU sender et brev til amterne med anmodning om at få oplyst ved hvilke stationer, det er et must, at målingerne fortsætter med henblik på at sikre, at disse stationer overgår til staten. 2.4 Integration mellem sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne TMI orienterede om regeringens udspil om integration mellem universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne. Miljøministeren har anmodet DMUs bestyrelsesformand om at overveje modeller for sammenlægning af DMU med universiteter og andre forskningsinstitutioner. Det indgår som en præmis, at myndighedsopgaverne skal løses som i dag. Det er holdningen hos DMUs bestyrelse, at DMUs opgaver og såvel som hele institution skal holdes samlet. Bestyrelsesformandens svar til miljøministeren vil blive lagt på hjemmesiden den 3. april 2006, når det er sendt. Der vil blive orienteret om status på næste møde. 2

3 3 Status fra styringsgrupperne Der var enighed om, at de problemer med dårlige analysekvalitet, som er påpeget af styringsgruppen for grundvand, er uacceptable. PNO spurgte, hvordan dataadgangen vil være til luftdata efter 1. januar LMS oplyste, at luftdata vil blive tilgængelige på Danmarks Miljøportal på samme måde som andre miljødata, omend det har højere prioritet først at få en række andre data gjort tilgængelige. LMO supplerede, at LMPIV-data i dag er tilgængelige på nettet umiddelbart efter at målingerne er udført. at tage statusrapporterne fra styringsgrupperne til efterretning. 4 Midler til tværgående indsatser i 2006/2007 LMS fremlagde opgørelsen over midler til tværgående indsatser forbrugt i 2004 og 2005 samt disponeret for 2006 og Opgørelsen viser, at hvis alle projekter gennemføres efter den planlagte tidsplan, vil der i skulle bruges ca. 0,9 mio. kr. mere end bevilget. Erfaringerne viser imidlertid, at projekterne ofte ikke når at bruge alle midler samme år, som de er bevilget. Hvis der bruges færre midler end bevilget vil der være behov for restudbetaling i Fælles tværgående data, f. eks. klimadata finansieres på samme måde som tværgående indsatser. Der er sandsynligvis forbrugt færre midler end disponeret til disse data. anmode projekterne under tværgående indsatser og F&U overvågningsprojekter om at indsende en status til FORS den 1. maj og 1. september 2006 over forbrugte midler i 2006 og oplyse om budgettet forventes anvendt i 2006 anmode FORS om til Aftaleudvalgsmøderne i juni og september at udarbejde kort status om forventet forbrug af midlerne til tværgående indsatser og F&U overvågningsprojekter anmode FORS om til Aftaleudvalgsmødet i juni at udarbejde en oversigt over uforbrugte midler til tværgående data i amterne og staten. 5 Forslag til håndtering af NOVANA-data indsamlet i 2006 LMS gennemgik et forslag til hvordan NOVANA-data indsamlet af amterne i 2006 kan indberettes til fagdatacentrene. Forslaget har været i skriftlig høring i den nedsatte undergruppe under Aftaleudvalget. Tilbagemeldingen herfra er, at forslaget bør drøftes i styringsgrupperne. Aftaleudvalget tilsluttede sig dette. Det fremlagte forslag tager udgangspunkt i at det nu er besluttet, hvilke af de nuværende amtslige fagsystemer, der skal videreføres. De udvalgte fagsystemer skal videreføres således at fagsystemernes databasedel videreføres indtil der for de enkelte fagområder er etableret nye databaser, fælles for miljøcentrene og fagdatacentrene. Fagsystemernes værktøjsdel videreføres i en overgangsperiode som værktøjsdel til de fælles databaser. De amter, som ikke har deres data i de udvalgte fagsystemer skal inden 1. januar 2007 have deres data lagt over i disse. Det er endnu ikke endeligt aftalt hvordan overflytningen af data skal ske. CFK arbejder på at bistå amterne med at løse opgaven. Det principielle i forslaget er: amterne indberetter så mange data som muligt til fagdatacentret inden udgangen af 2006 data som skal indberettes efter 1. januar 2007 indberettes af miljøcentrene fra databaser i de fælles fagsystemer til fagdatacentrene 3

4 omfanget af dataemner som ikke indgår i de udvalgte fælles fagsystemer kortlægges af CFK, med henblik på at der findes løsninger for disse, evt. ved udvidelse af fagsystemerne til at omfatte alle eller dele af disse data. CLL anførte, at GEUS har et ønske om, at data, som skal indberettes efter 1. januar 2007 indberettes af analyselaboratorierne direkte til grundvandsdatabasen hos GEUS. Databasen indeholder et indlæsningsmodul, og ved direkte indberetning til GEUS får GEUS mulighed for direkte kontakt og dialog med laboratorierne om funktionaliteten. Det blev pointeret, at Aftaleudvalget tidligere har besluttet, at prøvetagning, som er berammet til de sidste måneder i 2006, skal gennemføres. PNO bemærkede, at det aftalte sikringsmiljø i Ålborg vil være en mulighed for at sikre de data, der ikke findes en løsning for. Indberetning af NOVANA-data indsamlet i 2006 blev foreslået som emne til Vejle-mødet i juni forslaget om indberetning af NOVANA-data indsamlet i 2006 sendes i høring hos styringsgrupperne med henblik på at Aftaleudvalget kan træffe en beslutning på mødet i juni måned anmode styringsgruppen for grundvand om i forbindelse med høringen at tage stilling til fagdatacentrets forslag om at laboratorierne fra 1. januar 2007 indlæser grundvandsdata direkte i grundvandsdatabasen. 6 Rapporter fra tværgående indsatser og F&U-projekter afsluttet i 2005 Der er gennemført og afsluttet to tværgående indsatser/f&u projekter: Kønsratio hos muslinger og fiskeyngel som biomarkør for hormonforstyrrende stoffer Interkalibrering af plante- og dyreplankton. Styringsgrupperne for de to projekter har godkendt slutprodukterne. Projektet Kønsratio hos muslinger og fiskeyngel som biomarkør for hormonforstyrrende stoffer har resulteret i revision af de tekniske anvisninger for Biologisk effektmonitering i fisk og muslinger. Resultaterne fra projektet Interkalibrering af plante- og dyreplankton giver ligeledes anledning til justering af de tekniske anvisninger. KDL oplyste supplerende, at Miljøstyrelsen i forlængelse af de rapporterede fund af de tohovedede ålekvabbeyngel sommeren 2005 har igangsat et projekt med litteraturudredning om årsag og sammenhænge. tage styringsgruppernes godkendelse af slutprodukterne af de to tværgående indsatser/f&u-projekter til efterretning og anmode FORS om at foranledige at der foretages slutafregning af projekterne. 7 Evaluering og opfølgning på Vand- og Naturdage 2006 Der blev udtrykt generel tilfredshed med programmet og forløbet af Vand- og Naturdage

5 Afholdelse af Vand- og Naturdage 2007 blev drøftet, herunder målgruppen. LBA påpegede, at der i forbindelse med kommunalreformen bliver holdt mange møder på ledelsesniveau, men ikke tilsvarende på medarbejderniveau. PNO foreslog at sammentænke næste Vand- og Naturdage med en workshop, som Fagstyregruppen påtænker afholdt om miljømålsloven. I lyset heraf bør det overvejes at holde Vand- og Naturdage i november 2006, evt. som en kombination med det Vejle-møde, der er berammet til efteråret. IL påpegede, at miljøcentrene fremover i nogen omfang vil være entreprenører for kommunerne, og det derfor kunne være nyttigt at invitere kommunerne til Vand- og Naturdage. Det vil være aktuelt for møder i 2007, når kommunerne er parate. anmode DMU om til næste møde at lave et forslag til kalender for efterfølgende Vejlemøder og Vand- og Naturdage i nær fremtid at udsende brev med tidspunkt og foreløbige temaer for Vejlemødet i juni. 8 Modtagelse af undersøgelsesresultater dec. 2006/jan Der er tidligere blevet præciseret, at indsamling af data ikke kan udelades de sidste måneder i Det betyder, at amterne ikke kan nå at modtage alle resultater fra laboratorier og konsulenter inden amternes nedlæggelse 31. december Ved slutningen af året er det kendt, hvilke medarbejdere der skal til de enkelte miljøcentre, og hvilke miljøcentre de enkelte prøvetagningsstationer henhører under. Det vil derfor ved indlevering af en prøve i slutningen af året være muligt at oplyse hvor et resultat, som fremsendes efter 1. januar 2007, skal sendes hen og hvem der er kontaktperson. at det ved indlevering af prøver til laboratorier og konsulenter i den sidste del af 2006 skal oplyses til hvilket miljøcenter og kontaktperson resultaterne skal fremsendes til efter 1. januar Evt. Det blev aftalt at næste Vejle-møde holdes den 21. juni DMU sender udkast til program i skriftlig høring hos Aftaleudvalget primo maj. 10 Kommende møder 8. juni 2006, H.C.Andersen Hotel, Odense Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne Status for integration mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner Status for midler til tværgående indsatser i 2006/2007 Mødekalender for Vejlemøder og Vand- og Naturdage Indberetning af NOVANA-data indsamlet i 2006 Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Anden opfølgning fra mødet i marts september 2006, Fyn Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne 5

6 Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Forslag til tværgående indsatser og F&U-projekter i 2007 Evaluering af dataindberetning 2006 Godkendelse af listen over udpegede laboratorier Vand- og Naturdage Møder i Aftaleudvalget i 2007 Anden opfølgning fra mødet i juni december 2006, GEUS Status for kommunalreformen Status fra styringsgrupperne Status for tværgående indsatser og F&U-projekter Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage Paradigmer 2007 Evaluering af rapportering 2006 Evaluering af iltsvindsrapportering 2006 Status fra STANDAT-sekretariatet Anden opfølgning fra mødet i september

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere:

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl. 9.30 IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere