iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi"

Transkript

1 iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi %,,st- f-'',":ii i! ' å..,:.! Å1. F,i\ ii;*# 1$ i. 1,,;.))." ':.'q 5' f

2 DBN DANSKE STAT DAI\MARKS LAI\D I SKILDRINGER AF' C. C. CLAUSEN OG J. J. NIELSEN fred FBISER, TEKSTILLIISTR/ITIOIIER OA KUITSTBILAO GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN

3 TRYKT HOS NIELSEN & LYDICTIE.

4 JlLLÅND I\Ialt og Andst Herreder. ligger Heden, af Natur som den Hede, vi har skildret i Ringkøbing Amt, Bakkeøer og Flader, Genstand for det samme Opdl'rkningsarbeide. Grindsted er Hovedbyen i Slavs Herred, rned Apoteh, Læge, Epidemisygehus, Købrnænd. Haandværkere; den ligger oppe ved Mergelsporet. Men den morsomste By for en Fremmed er Vorbasse, og helst skal man komme der først i August, naar det store Vorbassemarked holdes. Ligesom man, hvis man vil se Vendelboere samlede, skal tage til Hjallerupmarhed, ser man intetsteds Sydjyder i større Flok og Følge end paa Vorbasse Marlied. Det gaar tilbage til tr{i<tdelalderen og staar sorn de andre gamle, store nlarlieder i Forbindelse med Yalfarten til en hellig Krlde, der laa i Kirliegaardens sydvestlige Hjørne. Som ved alle gamle triarkeder, mest dem ude paa Landet, hørte Slagsmaal og helst blodige Skrarnrner til et ret Marked. Regeringen henlagde derformarliedet til Kolding, men Aarhundreders \ralre var stærliere end l(ongcn, Vorbasse Marked vedblev at holdes. Det er kun l5'hkedes at fal det forlagt til en anden Dag. Det varede før flere Dage, nu hun 6n Dag. Yi har jo faaet andre Glæder end Drik og f)ans og Handel paa Markeder, og soln vore Ehsportforhold nu er ordnede, er der ikke rnere den Trang til lange l\iarkeder sonr før. Og dog fornemmer nran intetsteds saa levende, hvad et Marked er og var for en Egn, som her, hvor der var langt til nærrneste By. Her er Markedet endnu en Fest, Stedet, hvor man ses med Aars Mellemrum, hvor rnan sætter hinanden Stævne, hvor man spørger nyt ved Kaffepunscherne helt op ad Horsens og Herning til, fra Kolding lige over til Varde. Thi saa viden om fra kommer rnan kørende til Vorbasse Marked. Stednavne paa Krat og Lund, viser, at der i Vorbasse som i saa mange andre Hedeegne har været store Skove, før Landet sprang i Lyng. Der har ogsaå en Gang været 3 Kirker i dette Sogn. Den sorte Død, der faar Skyld for saa nreget, siges ogsaa at have affolket dette Sogn, saa der kun var en gammel Kone og hendes Datter tilbage. Hun ægtede en vejfarende Karl, der kom nord fra, og fra dem stammer saa Folkene der ned. Da Regeringen i det 18de Aarh. søgte at opdyrke Heden, sendte den ogsaa tyske Kolonister ud til Vor- Fig Ved Rlaavands lluk. Postvognen konrmer. basse og RandbøI. Disse Iik i Vorbasse Sogn anvist de øde Byer Knurborg og Skjoldbjærg, der omdøbtes til Frederiksnaade og Molktenberg. De nye Navne holdt sig, men de fleste Kolonister drog snart bort. 4. LANGS KONGEAAEN. ASKOV. De fleste kender sikkert kun det sydlige Jylland fra Kupevinduet, naar man om Eftermiddagen kører fra Kolding vester paa til Esbjærg. Men man faar ikke ret noget Indtryk af Landet paa den Maade, hverken af de smukkeste Egne eller de frugtbareste Marker. Kun altfor tit ser man ud over en flad, trøstesløs Egn, der mørkner af Lyng og llede. Men man ser dog en Række store Stationsbyer, der er i livlig Opkomst, Lunderskov, hvor Banen drejer af ned gennem det østlige Sønderjylland, og hvor der lidt længer mod Sytl ligger den store Stationsby Vamdrup med over 1500 Indb., Vejen, Holsted, Brammminge, hvorfra Banen gaar over Ribe ned til Tønder og længer mod Syd gennem det vestlige Sønderjylland. Og Stationsbyerne er nu en Gang en god Gradmaaler for en Egns I(aar, for dens Næringsliv og dens Jorders Frugtbarhed. Dette sydlige Jylland, Kongeaalandet, sonl nran maaske hunde kalde det efter den Aa. der paa det store, midterste Stykke danner Grænsen, er de Herreder, tre Gjørding, Malt og Andst. I deres nordlige Sogne har Heden endnu godt Tag, nrcn ned ad Kongeaaen til kommer der Ler i Grunden i Stedet for Sand, Muldlaget bliver tykhere. Og den salnme Forandring til det bedre foregaar fra Vest til Øst, alt som Landet højner sig op rnod Jyllands Højdeegn. Andst Herred, der strækker sig lige ind til Kolding Bygrund, er Amtets frugtbareste Herred, særlig i dets sydlige Sogne kan man træile Gaarde paa op til 18 Td. Hartkorn. Selv det daarligste af Herrederne, det rnidterste, Malt Herred, hvor der mod Nord er sandede Jorder. har fra Arilds Tid haft Ord for at avle meget rent Korn, der gav lyst Brød. Og Bønderne ovre i disse Egnc har i lange Tider været Selvejere. I gamle Dage var det Sted, hvor den store Færdsel gik, F'oldingbro. Der mødtes Vejene Nord og Syd fra ved Kongeaaen. Mod Syd gik Vejen til Urnchovedting, mod Nord til Viborg, den gamle Oksevej, og til Holstebro. Allerede i 1570 blev der indrettet Toldopsyn her. Endnu knyttes Vejene fra Vejle, Kolding og

5 DANMARKS LAND i Knude her, men den store Færdsel er borle, de vraltende Stude gaar ikke over Kongeaaen ved Foldingbro paa Vej til det dybe Marskgræs, og op over Inderlandet ender Vejene blindt. Der gaat ingen Varde det, at der nu en Ganq er en By paa det Sted, errd derr Driftighcd og i(rafl, der udfoldes af Byens Borgere. Vejen har Elektricitet, Fabrikker, Bank, Bog- trykkeri, Hotel, Luften er ligesom ladet med den dirrende Spændkraft, der er det moderne Samfunds egen. Der vilde derfbr i og for sig være god Grund søgt ud ad Kysterne til. Ellers er den største Mærkværdighed paa den Kant til at stoppe ved Vejen Station for at se en saadan Tislund stenen, den mægtigste af de Klippeblol<ke, ny By, men for det langt, langt overvejende Flertal som istidens Gletschere har ført fra Skandinaviens af de' fremmede, der træder ud paa Vejens PemonBjærge til Jylland. Den ligger paa en høj Bakke i brædder, er dog Askov Højskole, der ligger en halvtislund Plantage, nord for }Sanenl den rager 11 Fod anden Fjerdingvej sydvest for Stationen, Maalet. Det er Landets anseligste Højskole og'tillige den op over Jorden og er ved Grunden 14 Fotl paa den længste Leil, Selv om den ikke paa langt nær naar ældste, i det den er en Fortsættelse af Høiskolen i op mod den vældige >Damesten<< ved Hesselager Rødding, lidt sønden for Kongeaaen. Den kom i Gaard paa Fyn, giver den dog en ganske god Fore- Stand i 1844, væsentlig ved Kielerprofessoren, Chr. stilling om Gletsclrernes Kraft, der kunde bære slige Flors Initiativ og bygget paa de Tanker, som GrundtSten Hundreder af Mile bort fra deres Hjemsted. vig netop i de Aar særlig havde udviklet. Den første Paragraf i Skolens Program lød saaledes: >Det Dalgas tænkte paa at gøre Slenen til et S'lindesmærke for Hedeselskabets Virksomhed og sætte en Indskrift Maal, vi har sat os for Øje, er at grundlægge en Anpaa den. Det blev ikke til noget, men lidt fra Stenen stalt, hvor Bonde og Borger kan erholde saadanne er der rejst et af de talrige Mindesnærker for Dal- Kundskaber og Færdigheder, som kan være til Nytte gas, d r vidner' saa smukt om Hedeboens Taknemme- og Behag, ikke saa meget med Hensyn til hans lighed mod den store Ansporer og Fremaddriver til særegne Næringsvej og Bedrift som med Hensyn til hans Stilling som Landets Søn og Statens Borger. Vinding af ny Grødejord. Der fandtes til Slutningen af det 18de Aarh. en Anstalten skulde allsaa have en velgørende Indflyanden stor Sten delse saa vel paa hans huslige og private som paå oppe i Bæk- hans offentlige og borgerlige Liv. Vi kalrte den en - nogen sædvanlig ke Sogn, det Højskole, fordi det ikke skal være nordligste He- Drengeskole2 men en Undervisningsanstalt dels for unge Mennesker efter Konfirnrationsalderen, dels fbr desogn i Andst Herred. Til fuldvo.ksne Karle og Mænd, og vi kalde den en den knyttedes Folkehøjskole, fordi Medlemmer af enhver Stand kan Saxos Fortæl- faa Adgang til den, om den end nærmest anlægges ling om Harald for Bondestanden og især af denne venter sine DiHovedlandeve-j tværs op gennem Jylland. Vejene.har ligesom trykkes af deres aarhundredlange Købstadtilværelse, og hvis Berettigelse til at leve mere er sciple<. Selv om Højskolens Virkemaade og Program senere er udvidet, råmmer disse Flors Ord centrumsikkert Grundtanken i denne Skole. Rødding F-olkehøjskole, blandt hvis Forstandere var Fr. Helweg og Sofus Høgsbro, var ikke blot en Opdragelsesanstalt, den var tillige et Danskhedens Forværk mod Syd. Og da Krigen i 1864 havde draget den ny Landegrænse nord for Rødding, var L. Schrøder, der den Gang var Forstander, klar over, at man ikke kunde fortsætte en Hqiskolegærning paa den gamle Vis under det fremmede Herredømme. Han og Flor bestemte sig da til >foreløbrg< at lægge Højskolen nord for Kongeaaen, helst saa nær ved det gamle Sted som muligt, for i Mellemtiden at liolde Forbindelsen vedlige. Flor skriver: >Da det er umuligt under de nuværende Forhold at virke noget betydeligt for Danskheden i Slesvig i selve Rødding, har jeg ønsket, at Højskolens Virksomhed kunde interimistisk fortsættes udenfor Slesvigs Omraade saaledes, at Slesvigerne, hvis de vilde, kunde benytte den<. Der var jo ingen, der den Gang tænkle, at >den Krig kunde varb saa længe<, som. en sønderjydsk Bondekone sagde det mesle af en Menneskealder efter 64. Til den ny Højskole valgte man efter nogen Vaklen Stuehuset af en nedlagt Gaard i Askov, det kunde faas billigt, for en Leje af 40 Rdl. Halvaaret, og det kunde købes for 2500 Rdl. Den 3. Nov begyndte L. Schrøder sammen med H. Nutzhorn og R. Fenger sit første Vinterkursus paa, >Flors Højskole<, som den kaldtes, med 42 Elever i det lille Fig Askov Højsliole høj. Men da Blaatand, der drog Sten til sin Moder, Thyres Grav- ljækkestenen i det 18de Aarh. blev kløvet, overf'ørtes Sagnet til Tislundestenen. Harald havde hørt, at der ved Vesterhavet var fundet en overmaade stor Sten, og han fik da i Sinde at føre den op paa Høideryggen og rejse den som en Bautasten over sin Moder. Han spæodte Mennesker og Okser for Stenen og lod dem drage den gennem Hedevejens Sand. I)erover fortørnedes Almuen, og Rygtet 'bredte sig til det Ting, hvor Haralds Søn, Svend Tvesl(æg, fremstillede sig, støttet af Palnatoke, for at blive valgt til Konge, saa at Svend lik sin Vilje. Oppe i Bække Sogn, nord for Asbo, nrødte Kong Harald paa sin trælse Vej en Vandringsmand, som han spurgte, om han nogensinde havde set større Byrde draget af Menneskehænder. Ja, svarede den fremmede, i Gaar saa jeg din Søn drage fra dig irele Danmarks Rige; døm selv, hvilken Byrde er størst. Harald lod da Stenen vælte til Side af Vejen, og drog mod Svend paa det Togt, hvor Palnatokes Pil bragte ham Døden. - Vejen Stationsby det Nu til Dags er vel nok Sted, hvor de fleste stopper op i Kongeaalandet. Ikke for selve Vejens Skyld, skønt det i og for sig er en fornøjelig og flittig By, et af disse nye Samfund, som er langt mer'e moderne end vore mindre Provinsbyer, der

6 J\LI,ANI) graå Hns, tre Fag paa hvcr Side af Døren, som endnu bevares paå salnnle Maade, sonr f. Ehs. Krupp i Essen værner om Slægtens første lille Hus. Men hultigt øges Virksor.uherlen. Allerede i 1866 var der 71 Elever, og der nraatte hygges. Og Aar efter andet øges Elevtallet, og der b5'gges en ny anselig Ilovedbygning med en stor Foledragssal, 1872 et Gynrnastikhus, 1880'faarnet ()g en n)' Skolesluc et Biblioteksrurn af Jer"n og Sten, der er nu Badeanstalt, medens Ilibliotekets Bind nu er tilhuse i det 1398 byggede >hvide Hus< byggedes >det rørle Huso rned den store Foredragssal, pr5'det med F-ru Slot-lløllcrs l)ronning Dagmarrclief. I nrere ellel mindre nø.jc Forbintlelse med Høiskolen, i Reglen rnerl fælles Personel, er der i Ashov groet en hel Række Virksornhedet' ft'eur. I)er er Forsøgsstation for Plantekultur, tlel er Prof. la Cours Forsøgsstation for Vindkraftens Anvendelse med hans F-orsøgsmølle, der leverer elektrisk L1's til Skolen og Byen. Der cr \Iæveslioic, Husflidssliole, Sløjdshole m. m. Og Sl<olen er blcven Micltpunktet i en hel lille By af Købmænd og Haandværkere en By med sin egen Vaigmenighedshirke. I 1878 omdannedes Skolen, hvati Vinterundervisningen angaar, til en >udvidet Højskole<, den er saa at sige Højskolernes Universitet, hvor de, der har gaaet paa en almindelig Høiskole, I<an fortsætte deres Undervisning. Denne udvidede Undervisning er beregnet til at vare to Vinterhalvaar. I Vinterhalvaaret , det sidste, for hvilket der foreligger Opgørelse, besøgtes Skolen af 109 mandlige Elever, deraf 23 paa anden Yinter og [J6 paa første. Og det er ikl<e uden Intelesse at se, fra hvilke Lag og hvilke Egne disse Elever l<ornmer. 62 var Sønner af Gaardmænd, 15 af Husmænd, 13 af Haandværkere o. lgn., 19 af Embedsmænd, Iiøbmænd og lign. Blandt Eleverne var 13 Haandværhere, I Mejerister, Kontrolassistenter, Forvaltere o. lgn. 2 Typografer, 3 Gartnere, 2 Journalister, 5 Konrrniser eller Kontorister, 4 Lærere. Fra Ribe og RingkØbing Amter var der 14, fra Veile, Aarhus og. Randers Amter 24, fra de fire nordlige Amter 14, lia F5'n 1i1, fra Sjælland 21, fra Lolland-F'alster 2, fra Bornholm 2, fra Færøerne 1, fra Sønderjylland 6, fra Norge 8, fra Sverrig 1, fra Finland 1 og fra Øst-Prøisen var fra Købstæder. Af kvindelige Elever var der 80, der deltog i den udvidede Undervisning. 34 Døtre af Gaardmænd, 2 af Husmænd, 7 af Haandværkere o. lgn., 37 af Enrbedsmænd, F'abrikanter, Købmænd. 23 fra Købstæder. I Sommermaanederne holdes der almindelig Pige- højsliole, der er endvidcre G5'mnastikkursus, Sk5'tlekursus og endnu adskilligt. NIen sin store tsetydning har Askov haft som udvidet Folkehøjskole. Skolen, der nu er en )selvejende Institutionq, har et aarligt Budget, der er stort nok til at samle en Kreds af ansete Lærere, den har sit gode Bibliotek, der væsentlig øges vcrl Gaver, den har sine fortræffelige naturhistoriske Samlinger, hvortil gamle Elever ogsaa sender Ridrag vidt om fra Vcrdens Egne. Alt dette gør Askov til en bets'delig Fahtor i vort Folks aandelige [,iv, til vel det fuldgyldigste Udtryk for den grundtvigske, folkelige Oplysning. Og ingen dansk Højskole har et Navn som Askovs ud over vore Grænser, den har hnset rnangen betydelig Gæst, der korn langvejs fra, for at str.rdere den danske Folkeh øjskole. Og Askovs Ry har ogsaa bidraget til at fretnrne den Side af Virksomheden, der øves gennem Foledragene og Møderne. De, der selv har et Navn, de, der har en Gave at give, vil naturligt søge hen til et Sted med Navn, hvol de kan faa mange i Tale, hvor de ved, at der er villige Sind og aabne Øret-. Og disseaskovforedrag, dels af fremmede, dels af Skolens egne Lærere, er maaslie endda det tungeste Lod, Asliov har lagt paa den aandelige Vægt. l)e h ar sa lnlet Mænd og I(vinder fra saa godt som alle Sanrfundets Lag, paa Asliovs Skolebænke har københalnske Boulgeois siddet Sliultler ved Skulder med vestjvdske Bønder. Tre-fire-fem Mil oppe fra Landet er man kommen l<ørentle per Ahse for at høre et F-oredrag, og tre-fire-fer"n llil har rnan haft at køre hjem i Vinternatten. I)et siger sig selv, det er ilihe Folkets ringeste, der dlager saa langt af Gaarde, for at høre et historisli cller religiøst I'-oredrag. Og det el iklie blot nortlfra, de kommer kørende til Askor', ogsaa søndenfra, over Broen ved Skodborghus,. kommel Yognene rullende. Asliov hal trofast opfyldt sin Mission at være Bindeleddet nrellem dem Nord og Sy'd for I(ongeaacn, Samlingsstedet for de iydske Bøndcr, der iklie kan faa ind i deres Hoved, at de Par Alen sagte g-lidende Vancl skal slille i al Evighed. Askov er', hvad Rødding var, en f)anskhedens Forpost, et Kildespring, hvoraf man drikker Fortrøstning og Haab. Sør-rden for Asliov paa - en iær'nt skraanende Bahke ligger Skibelund Iilat og Plantage. Der er i clet lejst Mindestøtter og tr{inrlesten for Mænd, der har l<æmpet l\{otlersmaalets Kamp. Og der staar- paa llalikens Kant den høje Granitsten, paa hvis Sider Niels Skovgaal'd har hugget lrem, Magnus den gode Åsliov IIøisliole,

7 og hans Mænd stridende mod Venderne, og Hansen-Jacobsens >M o dersmaalet<<, skænket af Konferensraad Heide, og forestillende i den hjemlige Granit det danske Sprog og to af dets gode Mænd, Digteren Edvard Lembcke og Historiheren A. I). Jørgensen. Der er kun faa Mindestene i vort Land, der i sig selv er bedre, og end færre, hvis Sted er bedre valgt. Det er en ung Kongedatter, evig ung som Sproget. Slægt lærer det af Slægt, og Slægt følger Slægt ind i Dødens Mørke, men hun staar der i Sollyset, bestandig rank og frejdig, med Kronen om sin klare Pande. Hun staar der paa Grænsen af det Rige, hvor hendes Sprog tales fi-it. og ser mod Syd. Bakken sænker sig ned mod en bred Dal, atter gaar det opad i Bakke, bag den en ny Bakke og langt ude mod Syd graaligt fortonende Højder. Dernede i Dal- DANIIARKS LAND Fig Hansen-.lacobsen: >Vodcrsmaa'letc, ker en Srnule Vand. Men den flyder der, denne Aa, der ufatteligt skiller. Det er de samme Blomster, der springer ud Nold og Syd for denne Aa, Blæsten l'ører Støv fra en Blomst paa den søndre Bred befrugtende til Blomsten mod Nord. og Blæsten bærer Frøkornet tilbage, der slaar Rod og spirer - paa tysk Grund. Saa lidt er det, der skiller, og dog er der en Afgrund. Nord og Syd for denne Aa lever de sarlme jydske Bønder og Borgere, 6n Stamme, talende 6t Sprog, med fæl- Ies Følelser, men hvad der er Ret mod Nord, er Ulet mod Syd, der bedes i Kirkerne for to Fædrelande og to Herskere, ja den Dag kan endog komme, da de søndenfor tvinges til at bære Vaaben mod dem fra Nord. Men dår staar hun paa Grænsen af sit Rige, ung og frejdig som Haabet, støttende sig til de to Mænd, der var hendes trofaste l)yrkere; den ene bunden skal der flyde en Aa. der shiller, Kongeaaen. digtende Sangen til hendes Pris, den anden skrivende Hun ser den ikke, kun østen om en rød Lade blin- den ædleste Prosa, som nogen Historil<er har formet. ff ibe Amt, Jyllands sydvestligste og Landets næststørste I t Amt, grænser mod N. til Ringkøbing A., mod NØ. og Ø. til Vejle A., mod S. til Sønderjylland, hvor Kongeaaen tildels danner Grænse, mod V. trl Vesterhavet. Ved Blaavands Huk, Jyllands vestligste Punht, bøjer Jyllands jævne Kyst indefter mod. Ø. og fortsættes i den øde Halvø, Skallingen, mellem Vesterhavet og Hjerting Bugt. Til Amtet hører Fanø og Manø, de to nordligste af de frisishe Øer, adskilt fra Skallingen ved Glaadyb, samt den lille Ø Langlig i Hjerting Bugt. De dybere liggende Jordbundslag dannes udelukkende af Glimmerler og Glimmersand. M. H. t. Overfladedannelserne findes der ganske som i Ringkøbing A. (se dette'amt) paa,fladerne< Istidssand, aflejret og udvasket af Istidens Hvidaaer, paa >Bakkeøerneo vel overvejende Saud, men blandet med Ler, derfor bedre shikket til Opdyrkning. Langs Havet findes en DeI Saltvandsalluvium. - Den østlige Del af Amtet hører til Jyllands Højegn, delfra skraaner det ned mod Havet, bestaaende dels afflader, dels af Bakkeøer. Norden for \rarde Aa ligger Varde- Aadum-Bakkeøen, hvis sydlige Del hør'er til Amtet; mellem Varde Aa og Kongeaaen Hejnsvig-Hjerting-Bakkeøen med S hovbanke, 323 F, (101 M.). Den vestlige Del lavtliggende og flad, hørende til Vesterhavsfladen. Langs Havet Klitter. Af større Aaløb findes Varde Aa til Hjerting Bugt; Sn edum A a, Kongeaaen og Ribe Aa til \/estårhavet; mbd Øst løber Kolding Aa. Af større Søer findes ingen. RIBE AIKT, TOPOGRAF'ISK-STATISTISK BESKREVET. Amtet er 55,09 n Mil (3033 tr Km.) stort, Td. L. matrikuleret Areal med 13,768 Td. Hrtk. (i Gns. 391/n Td. L. pr. Td. Hrtk.). Folkemængden var ,682 Indb. ( ,546), deraf 73,473 i Landdistrikterne ( ,532) og 22,209 i Købstæderne ( ). Med en Befolkningstæthed af 24,7 Indb. pr. fl Km. (naar Byerne lades ude af Betragtning) er Amtet det næst svagest befolhede Amt (kun Ringkøbing A. er ringere). Landbruget er Hovederhvervet. Af Amtets 13,759 Td. Hrtk. havde (1895) 42 større Landbrug (over 12 Td. Hrtk.) 722 Td., 381)G Bøndergaarde (1-.12 Td. Hltk.) 9956 Td. og 7905 Huse (under 1 Td. Hltk.) 2366 Td.; af jordløse Huse fandtes De fleste Ejendomme ere i Selveje; der findes alt i alt kun ca. 50 Fæstegaarde og -huse i hele Amtet. Med Hensyn til Jordens Benyttelse dyrkes en Del Byg og Havre, men mere Betydning spiller dog Rodfrugtarlen. Der er 28,000 Td. L. Skov og Plantage og 2ti,000 Td. L. Iieer. Mose o. l. sami et meget stort ubenyttet Areal (Hede, Iilit) ialt 131,000 Td. L. (kun Ringkøbing Amt har det større). Husdyrholdet er ringere end i de øvrige jydske Amter; navnlig er det fattigere paa Hornkvæg. Hønseholdet spiller mindre Rollc end ellers i Jylland; til Gengæld holdes I(aniner og Bistader. Husdyrbestandens \rærdi ansloges 1898 til 19 l{ill. Kr'. for Amtet (d. v. s. 209 Kr. pr'. Indb. eller 1381 Kr'. pr. Td. Htk.). Høstudbyttet ud$orde gennemsnitlig 19,3 Mill. Kr.; i 1902: 17,5 Mill. Kr. * en Halmafgrøde af 3,5 Mill

8 JYLLAA*D Kr. eller 103 llr. pr. Td..Land i Brug. ( : 94 Kr. pr. Td.). Kun i Hjørring Amt var Høstudbyttet ringere. Amtet bestaar af tre Købstæder, Ribe, Varde, Esbjærg, samt Herrederne Vester-Horne, Øster-Horne, Skads, Slavs, Andst. Malt, Gjørding og Ribe. I jurisdiktionel Henseende dele; det i 7 Jurisdiktioner. r) Ribe Købstad. 2) Ribe Herred. 3) Esbjærg Købstad med Skads H. forbunden med a) Fanø Birk. 5) Var.de Købstadsjurisdiktion. 6) øster- 9g Vester.Horne H.?) Gjørdiug-Malt H. 8) Andst og Slavs H., der sammen med Jerlev H. i Vejle Amt udgør en Jurisdiktion. I gejstlig Henseende hører Amtet undei Ribe Stift med 4 Provstier. Det har 4 Folketingskredse med Valgsteder. i Varde (1. V.), Esbjær'g (2.), Ribe (S.) os Bække (a.). Ved Landstingsvalg hører Amtet til 11. Landsl tingskreds. med Undtagelse af 3 Kommuner i Andst H., der hører til 10. Landstingskreds. Bibe. 4,243 Indb. (1801:1322). Samlet Bygningsassurance 1902: 6,526,700 Kr'. (649 Forsikringed. Byens Regnskab ballancerede 1902 med 162,500 Kr. Skaiteindtægten udgjorde 68,500 Kr. (64,900 Kr. Formue- og Lejlighedsskat). Gasværkets Overskud vår 12,5U0 Kr. Der medgih til Fattiqvæsen 23,700 I{r., til Alderdomsunderstøttelse 15,400 Kr., til Skolevæsen 23,250 Kr., til Vejvæsen 6,700 Kr'. Byens Gæld var 336,700 Kr. Toldindtægterne udgjorde l90e/0r 44,800 I{r. Herred ved Ribe eller Nibs Aa, s/, MiI - Liggel i Ribe fra Vesterhavet, i en flad, skovløs Egn. Hø.jeste Punkt,4 F. (7,5 I,I.)1 ved Domkilken 18 F. (6 M.t Domkirken (se Teksten). St. Iiatharinæ Kirke opr. Kirke for det gamlå Sortebrødrekloster, opf. c, (se Teksten). Kirkegaard ved Aaens sydlige Arm. Raadhuset, Hj. afstenbog. ogsønder- poltsg., Hovedfløjen middetald., gotisk Stenhus, køb[ lz09 for 365 Rd. til Raadhus, restaur' under Ledelse af Prof. H. C. Amberg, der tilbyggede Sidefløjen, hvori den s_mukke Amts- og Byraadssal og en Raadhussamling. Kathe- dralskolen, Puggaardsg, henflyttet til sin nuværånde Plads Rektorboligen et middelalderl. Stenhus, Bibliotek paa c. 15,000 Bind. Ribe Stiftsmusæum, St Nicolaig., dels antikvarisk-historisk Samling, dels Kunstsamling. Bispegaarden fra 1869 en Gaard i Kolsbrødreg., noget vistnok stammende fra det gamle Korsbrødlekloster. Efter Refolmationen laa Bispegaarden i Sholeg.; Brorson købte Blaaborg el. Taarnborg (se Teksten). Ribe Hospital, det gamle Soltebr'ødrekloster (se Teksten). Gamle H use (se Tehsten) særlig Bindingsvaerk, kun 5 Stenhuse ældre end 1725, deribl. Raadhuset og Blaaborg. Paa Torvet >Weis' Skænkestue< med gammelt Utlstyr. Særlig ejendommelig for Byen er de tre Vandmøller', anl. i det 16de Aarh. for Stiftamtmanden og Biskoppen, Valgsted for Ribe 4.3. V., Station paa Bramminge-Vedstedbanen, aabn. Sæde til Bramminge 1875, til Vedsted Banegaarden fol En- den af Stationsvejen. Havnen dannes af Aaen. Anlæg paa begge Sider af Stationsvejen med Mindesmær'ker for Hans I{tiiger Bevtoft, rejst 1884, og Anders Sørelsen Vedel, afsl Nord for' tsyen Plantagen med Pavillon og Mindestøtte ftir W. I. A N{oltke. Vartle. +,0t1 Indb. (1801 :1021). Samlet Bygningsassut'auce 1902: 5,768,000 Kr. (607 Forsil<ringer). Byens Reg nskab ballncerede 1902 med Kr. Skatteindtægten udgjorde 89,000 Kr. (81,500 Kr'. Formue- og Leilighedssiiat). Gasværkets Oversknd var 11,800 Kr. Der medgik til Fattig- og Lejlighedsskat), Gasværkets Overskud var 55,200 Kr. Tit Fattigvæsen medgik 32,700 Kr., til Alderdomsunder.støttelse 23,100 Kr., til Skolevæsen 69,900 Kr,, til Vejvæsen 35,100 Kr. Byens Gæld udgjorde 1,664,000 Kr. Told indtægterne udgjorde 1902/0, 299,400 Kr. I Havnen indgik 1902: 627 Skibe med en Bestuvning af 258,832 R. T. 107 Skibe med 15,156 Tons samt 28 Baade hørte hjemme i Esbjerg. Ligger i Skads H. ved Vesterhavet, lige overfor Fanø. -Vol Frelsers Kirke, Hj. af Skoleg. og Kirkeg., opf To Kirke- gaarde. Ting- og Raadhuset paa Torvet, i gotisk Stil opf efter Tegn. af Prof. H. C. Arnberg. Paa Torvet Rytterstatue af Christian IX., afsløret 1900, Billetlh. L. Brandstrup. Valgsted for Ribe A. 2. V. Station paa den ny Banegaard, taget i Brug Havnen (se Teksten). Anlæg paa Bavn e}røj omkring det smukke Vandtaarn (se Billedet), opf , Arkitekt C. H. Clausen. N. V. for Byen Strandskoven, paaber det vestligste i Amtet, Vester-Ilorne llerred, grænset mod N. til Ringkøbing A., mod Ø.ogSØ. til ØsterHorne og Skads H., hvor Varde Aa for stør'ste Delen danner Gr'ænse, mod S. og V. til Vestelhavet. Hører væsentlig til vestjydske Længdebane, aabn. 1874, Varde-Aadum Bakkeøen, jævnt, noget højtliggende mod Ø. Højeste Punkt Blaabj:erg 204 F. (64 M.) i Henne Sogn nord for Fil Sø Td. L. Plantage, megen Hede, Klittel mod Vest. 10,67 n MiI (587! Km.), 9524 Indb. ( ). 13 Sogne. - Lønne S. 485 Indb. Lønnehede, Lønnestak, K., Lønneby, Kragelund, Lønneklint, Kro, NymindeR. St., Færgefart til Holmlandklit, en Del af Bork- gab, Kro, marsk. flenne S. 972 Indb. Henne, R. St., Kirkeby, K., Klo, Havstrup, Klinting, Stavrsø, Hennebjærg, Kløvgaard, Fidde, J.St., Dyreby. Nørre-Nebel S.963 Indb. Nørre-Nebel. 516 Indb. K., Kro, J. St., Endep. for Varde-Nørre-Nebelb., bet. By, Præstby, Sædding, Bolkjeer, Nebel, Hundhale, Kolle. Lydum S. 393 Indb, Lydum, K., Rær'up. Kvong S. 531 Indb. Kvotrg, K., Hallum, Aasted, Kro, Kvorup, Husted. Lunde S. 782 Indb. Lunde, K., Kro, J. St., Lundtang, Lundager, K astkj ær, Søn dertarp, Nørretarp, H ølled, Skjed sb ø I, Frøstrup, Husted. Ovtrup S. 966 Indb. Ovtrup, K., Kro, J. St., Dejrup. Thorbø1, Allerslev, Skyhede, Rottarp, Vittarp, Snurom Kro. Aal S Indb. Aal Kirke, Oksbø1, l{ro, J. St., Bolre, Skjødstrup, Markskjel, Sønderbø1, Vrøgum, J. Hp., Troldholm, Søhuse, Kjærgaarde, Fyr, Børsmose, K., Grærup, Hg., Hesselmed. Oksby S. 680 Indb. Oksby, K., Blaavand, I{ro, R, St., Fyr, Vandflod. Vejrs. R. St., Mosevlaa, K., Bordlup. Blaavands Huh med Hornsrev. Ho S. 322 Indb' Ho, K., Fyr paa Skalling Ende, R. St. ved Svenskeknolde. lil Sognet hører Skallingen og Øen Langlig. Billum S. 695 Indb. Billum, K., J.St., Tarp, Kjelst. Janderup S. 979 Indb. Janderup, K., Folkehøjskole, J. St., I{ro, Færgested over Valde Aa, Hyllerslev, Strudvad. Kjærup, J.St. Varde Landsogn. 466 Indb. Orten, Mejls, Blaksmark, I{ro, Frisvad, Gjellerup, Hg. Lunderup. begrænses mod N. af Ilerlred, Østen-Ilorne Ringkøbiug A., mod Ø. af Slavs H., mod S. af Skads H., mod V. af Vester'-Horne H. I)en vestlige Dcl hører til VardeAadum-lJakkeøen. noget bakket, den østlige jævn, hørende vestjydske Længdebane. aabn. til Esbjærg 1874, til Ringkobing Banegaarden S. for Aaen. Udgangspunkt fol Varde-Nebelbanen, aabn. 1903, Banegaard N. for'tsyen. Havnen kun et Bolværk ved Aaens nordlige tsr'ed. Omkring Byen flere Anlæg og Plantager, S. og S.Ø. for Byen Arnbjærg, Pavillon, Ø. for Byen Lunden, Pavillon, mod S.Ø. Varde søndre Plantage. Esbiærg. 13,355 Indb. (1890: 4111, 1801: 20). Samlet tsyguingsassulance 1902: 16,413,000 Ift. (1126 Forsikringer). B1'ens Regnskab ballancerede 1901 med 896,000 I{r. Skatteindtægteu ud$orde 232,000 Kr. (186,200 Kr. Formue- til Sønder-Ommefladen. 6 ll Mil (330,4! Km.) Indb' (1801 2t)0S). 6 Sogne. Thorstrup S. 711 Indb. Thor- Tange, Tastrup, Sig, I{ro, J' St.' strup, I{ilke, Vagtborg, Ovnbø1, Yderik, OlIing, Firhøje, Stokbæk, Sæl<bæk, Hg, Nørholm under Stamh. af s. N. Horne S Indb. Horne, K., Klo, Hornelund, Rotbø1, Moesgaard, Bjerremose, Dejgaard, Lervad, Asp. Bjalderup' Malle, Bovnum, Tlausbø1, Gundelup, Hindsig, Fruerlund, Stundsig. Ølgod S Indb. Ølgocl,605 Indb., I(., J. St., Gg., I(ro, bet. By, Bjærg, Tarp, Bøllund, Havlund, VaIlund, Forsomho, Mejlvatng, Hedeager, Vest' kizer, H.j edding. Gammelgaard, Egknud, List, Østbrek, Hollies, Højlund, Grønfeldt, Vognslund, Agersnap. Medum,.Bejsnap. K., Lindbjeerg, Hejbø1, ThorInrrd, Fr'øsig. Tistrup S Irrdb. Tistrup, K., Kro, J. St., Agellirog. Snolup, Gjudsvang. Gaarde, J. Hp., Hesselho, tiave, Galtho, Hedtofte. Iiralup, Bredho, Tønding. Hodde S. 431 Indb. Hodde, I{., Kro, Hoddeskov, Hlssel, Hulvig. Ansager S Indb. Ansager, K., I(ro, Skovlunde, L:erkeholt, Lund, AaIing, Kvie, Lavborg, Stenderup, Mølby Kro væseu 15,800 Kr., til Alderdomsunderstøttelse 17,200 I{r.., til Skoler'æsen 27,700 Kr., til Vejvæsen 1S,900 Kr. (herunder 15,000 Kt'. fol et Kloakanlæg). Byens G:eld var Kr. Toldindtægterne udgjorde 1902/0, I(r. Liggel i - St. JaVester'-Holne H., paa den nordl. Bred af \rarde Aa. cobs l(ilke, ved Torvet, ældste Dele vistuok fra 13. Aarh., gentagende brændtogrepareret; Spidsgavlene og Spiret opsat 1869, 2 Kilkegaalde. Raad- Ting- og Arresthuset ved Torvet, opf Paa Torvet Broncestatue af Fredelil< VII, rejst Valgsted for Ribe Amts 1. V. Station paa den

9 DANIVIARKS LAND Skads Ifernedr begrænscs mod N\'. og N. af Vester- og Østcr-Horne H., mod Ø. af S avs. N{aIt og Gjørding H., hvor Snedumaa for Størstedelen tlatttter Græuse, mod S. og SV, af Havet. Til Herredet høt'er Øen Fauø. Højtliggende, ujævnt, daunende den vestligc DeI af Hejnsvig-Hjertirrg-Bakl<eøen Tcl. Ld. Skov. dels Plantaget', dcls åldre-t(r'atskov. 11,23! ltil (618,3 D I(m). 15,148 Indb. 180t 8490). 18 Sogne. - Ose S Indb. Øse, I(., Kro, Kalsgaarde, Vesterbæk, Skamstrup, Oved, Nordenskov. Hastrup, Heager. Næsbiærg S. 463 Indb. Næsbjærg, K., Vestervang, Biltofte, Agervig. Shonager' Alslev S. 499 Indb. Alslev, I(., Toftnæs, Vibeke, Tot'rup, Tulsmark. Hostrup S. 405 ludb. Hostrup. K., Kragense, I{ohspanq, Sønderhede. Sælborg, Sad- bi:ei'g Kro. Vester-Nebel S. 445 Indb. Nebel I{., Søhale, Skjærbæh, H1'gum, I-ystrup, Øllufvad Klo. Hg. Øllufgaard. Brøndum S. 786 Indb' Brøndum, Ii,, Balle, Gjesing, Kjrersing, Brøndumdam, Astrul). Forum, Tarp, I{ro. Guldager S Indb. Guldager'. K...I. St. Gg., Ravnsbinrg. Søbø1, Hjertiug, 390 Indb.. Larlepl, Gg.,2 Badehrrtellct', Sædden, Fyr' Fovrfeltl. Jerne S Indb.,lerne, K., Vognsbø1. Spangsbjær'g. Bolclesager, I{vagluud, Novrup. Veldbæk, Maacle. Gammelby. Uglvig, Tovrup. Skads S. 718 Indb. Skads K., Arndrup, tsilhsbø1, Oksvang, Lunde, Satlderup' Smørpøt, Solb.l ærg, Iude, Knude. Tiæreborg S. tlttt Indb. Tj:elebolg, K., I{ro, J. St., Ilobolghus, Udsliibnirrgssted, I(r'o. Hg. Krogsgaald. Sneum S. 664 Indb. Sneum I{irke, Allcrup, Spøttlup, Opsueum, 1'ømmerby,'Iorpager'. Etrdrupposthus, Gg., Hg. Sneumgaard. Vester-Nykirke S. 496 Irrdb. Nyltirke Kirke, Ome. Stør'sbø1, Kro. Ravnsø, Vong, Ilndrup \randmølle, Kro, Hg. IJndlupholm Grimstrup S. 866 Indb. Grimstlup, I{., Hjorthjær, Rovst, Rovsthøje, Knolderflo. Aarre S. 604 Iudb. Aarre, K., Kro, Gunderup, Jyllerup, Tlanbjær'g. Faaborg S Indb. Faaborg, K., Kro. Vrendrup, Rodeb:ek, Agelbæk, Debel, Aalunde, G.jcstlunde, Fuglsig, Slebsager. Avtrup. Starup S. 396 Indb. Starup, l{., Vestter'p, Hesscllro. Galstho. Fanø, 0,97! I{il (53,6 tl Km.) Indb. ( ). Nordby S.' Intlb. Nordby, 1767 Indb., delt i Oddcn, Nør'by, Byen og Rindby, K., Ting- og Arl'esthus' Realshole, Navigationsskole, Bauk, R. St., Hoteller, Havn, paabeg I Klittcn vecl Vesterhavet Fanø Nordsøbad. Sønderho S. 769 Indb. Sønderho, K., Kro, R.St., Badea n stalt. SlavS Ilepnede det nordligste, grænser mod N. til Ringkøbing og Vejle A.. mod Ø. til Vejle A., mod S. til Andit og N{alt H., mod V. til Skads og Øster'-Horne H' Mod N. jævni, hørende til Sønder-Ommefladen; med S' bakliet, hør.ende til Hejnsvig-Hjerting-Bakkeøen, Tlind høj i Vorbasse S. 307 F-. (96 M.). Sl<ov- og Plantagearealet 3273 Td. L' 6,s3 tr Mil (360,5! I(m.). :' 858 Iudb. ( ). 4 Sogne. Crindsted S 7227 Indb. Grindsted, K., I(ro, Epidemi-hus, Apotek m. m., større By, Sønderby, Modviggaalde, Horsbø1, Morsbø1, Loft, Jerrig, Eg, Kro, Urup, Dyvelsrække, Nollund, Grindsteddal, Utoft, Hindum. Greue-Grindsted-Mergelbane. Grene S. 638 Indb. Grene I{irke, Glene, Klog, Elkjær, Billund, I(ro, Ankelbo, Plovslund. Simrnelbjrerg 222 F'. (70 M.)' Raabjær' F. (6S,5 M.). Præsthøj 270 F'. (85 M.). tleinsvig S. ll9ti Indb. ile.i nsvig, K.. Gilbjærg, KIink, Douslund Kro. Vorbasse S Indb. Vorbasse, K., Kro, Fitting, Frederiksnaade, Lille-AImstok, Nebel, Kolbjørnsensfejde, DonsIund. Risbø1. Rytterfuegtning ved Vorbasse 29 Feb Granitsteu, r'ejst 1896, for Dalgas' det sydøstligste, grænser mod N. Andst Ilerredr til Slavs H. og \rejle A., mod Ø. til Vejle A., mod S. til mod V. til Nlalt H. Hører til J-vllands HøjdeSønderjylland, -382? Td. L. Skov. 6,04! Mil (33?,6!_Km.). 1?'8_gB parti. indb. ( ). 10 Sogne. - Bække S. 930 Indb. Bække, K., Kro, Valgst. fol Ribe A.4. V., Asbo, Kragelund. Verst S. 554 Indb. Verst, K. Jorderup S. 568 Indb. Jorde- rup, K., Knudsbø1. Leirskov S Indb. Lejrskov, K., Egholt, Ure, Vraa, Ferup, Ferup-Nyvang, Høirup. Skanderup S Indb. Skanderup Kirke, Skanderup, Gjelballe, Lunderskov, 532 Indb., Gg., J. St., stor Stationsby, hvor Banen sydpaa skiller sig fra den sydjydske Tverbane, DoIlerup, Nagbø1. Ulveryg 289 F'. (91 M.). Sest S Indb. Sest, K.,'l'andholt, Hylke, Vlan- nerup. Hiarup S. 596 Indb. Hjarup, K., Gg. Vanidrup S Indb. Vamdrup, 1543 Indb. K., Realsl<ole, Hotel, Gg.. J. St., Toldsted. Bønstrup, Holte, Bastlup, Kro, Hg. Østelbygaard og Vamdrupgaald. Andst S Indb. Store-Andst. Ii., I{ro, J. St., Gamst, Glibstlup, Gcjsing, Roved, I-ille-Andst. Ciesten S Indb. Vester'-G.j.estel, K., Øster-Gjesten, Revsing, Raynholt. Mindesten for Dalgas, rejst Malt Ilerrode grænser mod N. til Slavs H., mod Ø. til Arrdst H., mod S. til Sønderjylland. mod V. til Gjørdiug og Shads H. Højtliggende. bakhet, hørende til Hejnsvig-Hjcrtiug-l3akkeøen. Stole Stenbjæt'g i Lirrdkuud S. 325 F'. (102 M.) Td. L, Skov og Plantager.. 6,03 D Mil Veien (332 tr Km.) Indb. ( ). 8 Sogne. S Indb. Vejen 1100 Indb., K., Realskole, Høiskolehj., Fabril<ker, Bogtrykkeri, Elektricitetsvæt'k m. m., J. St., Hotel, Shodborghus Kro. Læborg S. 837 Indb. Læborg Kirke, (iammelby. Nyby, Drastlup, Hg. Hundsbæk, [.-r'u Mettes Bj:elg 2ttt) F. (89 M.). Store Ræveb.ierg 279 F-. (tl7 II.). Lindkund S Indb. Lindhund, K., Kro, Vittrup, Okslund, Gilbjær'g, Assersbø1, Hyldelund, I(Ielund. Hovborg, K., Kro, Bavnen 323 F. (101 M.). Brørup S Irrrlb. Br'ør'up liilke, Illolup Stationsby, J. St., I(ro. Eskelund, I{ro, Eskelunrlkær', 'I'usbø1, Surhave, Gjelndrup. Iiro, noget af Tisluncl. triindesten for. I)algas. afsl. 1tt95. Malt S. 1(i84 Iudb. Malt Kirke, Maltbrek,.\slior'. Valgrnenighedskilke, Folkehøjskole. Hg. Estlup. Folding S. 700 Indb. Folding I{ilke, Foldi ng. F oid i ng g;a a ld e, N ør'bøl Ii n g, Søn delskovrnark. Foldingbro Iilo, Hg. Søntlelsliov. Føvling S Indb. I.'ør'liug, I{.. Aatte, Aagesbø1, Tobø1, Holleskov, Bobø1, Astoftc. Stendcrup. K., l{ro, en Del af Tislund. Senlro.j 224 F. (70 I{.). tlolsted S Indb. Holstetl, 1175 Indb., I{irlie, Ting- og Arlesthus, Bolig for Herledsfogden, elck. Lysstirtion. I{otel mcd T<:rter. Gg. n. m., J St., bet. By, Lintrup, I.'avrskov, Sehj:er, Srermarli, Gjørklint,'Ireager. Monument for Hans liriiger, r'ejst G!øndtng f{erlredr græuser nrod N. til Skads H., mod Ø. til Malt H., nod S. til Ribe H., hvor I{ongeaaen er Grænse. mod \r. til Vesterhavet og Sliads H. Ikke videre hojtligqende, udgør'encle den sydvestlige Del af HejnsvigHjerting-llahlieøcn, højeste Punlit I\{ alt hø.j i Veirup S. 137 F. (43 N{.). 4,54 n Ntil (251! Krn.) Indb. ( ). Aastrup S. 956 Inctb, Aastrup, K., I(ro, 8 Sognc. Terpling,- TviIe, Gjcttrup, Tvilho, SkovbøIling, Glejbjærg. Vejruo S. 729 Indb. Vejrup, I(., l(r'o, Grisbæk, Bækmark. Gjørding S lndb. G.i ørding, K., I{r'o, J. St. Ajke, Heslund, tljerndrup, Lovlup, Hejrskov, Starup, Fonage, Tange, Bø1, Ilsted, Nørhø. Bram= minge S. 965 Indb. Bramminge I{irke, Bramminge Statio nsby, 709 Indb. J. St. Udgungspuukt for BrammirrgeVedstedbanen, Hotel, Højsliolehjem, elek. Lysstation, Fabrili- ker m. m. Sønderhø. Ter'p, Nør'aa, Hg. Bramminge. Darum S. 807 Indb. Store-I)arum K., Klo, LilleDarum. Hunderup S. 973 Indb. Hunderup, K., Se.istrup, J. Hp., I{r'agelund, X{ulvad. Vilslev S. 750 Indb. Vilslev, I{., Jested, Klo, Vilslevspang Kro. JernvedS. 878 Indb. Jernved, K., Jernvedlund, Plovstrup, Gredsted, Gred stedbro, J.St., I{ro. Ribe Ilenned, det sydvestligste. gr'ænser mod N. til (ijørding H.. nrod Ø. og S. til Sønderjylland, mod V. til Vestelhavet. 'Iil Helledct hører Mauø. Jævnt, hørende til Vesterhavstladen, højestc Punl<t lldenb:rnke i Seem S. 103 F. (32 M.). Mod V. r\lalslienge. 3,61 tr Mil (198,8! Km.) Indb. ( ). 9 Sogue. Farup S. 824 Indb. Nørre-Farup. I(irl<eby. I{., tijær'bø1, I(r'o, I\{ejlby, Tandelup, Hillerup. tljortlund S. 386 Indb. HjortIund, K., Brokjær, Stens, B:ek. Kalvslund S. 294 lndb. Kalvslund, K., Kro, Villcbø1, I(ro. Obbekiær S. 2i5 Indb. Obbekjær, I{. Ribe St. Katharinæ Landsogn. 376 Indb. Lustrup, Tange, l'ved,'i'r'edhus Kro. Ribe Domkirkes Landsogn. 289 Indb. Øster-Vested. Seem S. 731 Indb. Seem, K.. \/arming, Varminglund, Favrholt, Høm, Hømr,ejle. Shallebæk, Kro, Hømlund, Kro. Vester=Vedsted S. 834 Indb. Vester-Vedsted, K., Kro, Sønder-Farup, Kro, Egebæk, Kro. VesterVedsted.I ærnbanestation, Grænsestation, den anden Halvdel af Stationen, Hvidding Station, ligger i Sønderjyllanrl. Manø S. 213 Indb. 0,12! XIil (1i,6! Km.). 5in IIi1 fra Fastlandet, højcste Punkt 38 F. (12 M.). Manø, K., Ifuo

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918.

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Vivild byhistorie fortalt af: Rasmus Nielsen BEBYGGELSE OG JORDBUNDSFORHOLD Dersom man fra Udløbet af Randers Fjord, ved Udbyhøj

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII

FOLKELIGE FOREDRAG. Indhold HOLGER BEGTRUP G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Folkelige foredrag Indhold HOLGER BEGTRUP FOLKELIGE FOREDRAG G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMXXVIII Indhold Forord I. Hjemmet og det personlige Liv De tvende Kirketaarne. Hjemmet som Menneskeslægtens

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P.

HARDSYSSELS AARBOG I-II STOH ISK SAMFUND BIND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT UDGI\'ET AF KORE~HA\'11. l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. HARDSYSSELS AARBOG UDGI\'ET AF I-II STOH ISK SAMFUND FOJ1 111:-IGKOBI:\G A~IT H BIND KORE~HA\'11 l 1\ Q)DIISSIOS l! OS P. li AAS E,\SO ~ 1947 Samfu nd ets St y rel se: Amtmand A. Karbcrg. BinRkobing (Formand).

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

http://www.archive.org/details/finlandfoofred

http://www.archive.org/details/finlandfoofred Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/finlandfoofred FINLAND N. C. FREDERIKSEN FINLAND DETS PRIVATE OG OFFENLIGE ØKONOMI W KØBENHAVN

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R.

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R. 6-7 i/ P. FFJLBERG Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET 1899 TRYKT SOM MANUSKRIPT r ' KJØBENHAVN LAL'R. CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN 1900 ^ r / P. FEILBERG Y\ Fra LieR og Fjeioc BREVE TIL HJEMMET

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

W É i. m ijptiip 1 ^M. ppy UPeii ^K. ~:am9!i»25!9!!?agtbj«« MMi iq; ^L-K-i? ;3Utv9E. fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ jsiml! 3?!

W É i. m ijptiip 1 ^M. ppy UPeii ^K. ~:am9!i»25!9!!?agtbj«« MMi iq; ^L-K-i? ;3Utv9E. fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ jsiml! 3?! il 1 ^M HW ;3Utv9E 'ifliirr^ fem ^ i^uisrn ujss'jia?j^ ppy UPeii ^K I:g Uj^ m ijptiip MMi iq; ^L-K-i? yiinjl'^ii imiiiiiiih tthi lii ^55!iilB?;gSiisiiK5 ^1wM 1 W É i! ^^r^ 'bhs3 Im B ~:am9!i»25!9!!?agtbj««i!

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

MENNESKEAANDENS SEJRE

MENNESKEAANDENS SEJRE MENNESKEAANDENS SEJRE OPFINDELSERNES HISTORIE I OMRIDS AF POUL LA COUR OG HELGE HOLST»FREM«DET NORDISKE FORLAG ERNST BOJESEN 1904 INDLEDNING ILøbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^

isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^ isi8l^(&^i6^^^^lili^pgl^gsfuimihf^i!i;iwr{kf:fpl^^ m^m^mmm LIBRARY unrvastty OP CALIPOCNIA Den danske Udvandring til Amerika dens Åarsager og Veje tilligemed en Udsigt over dansk Litteratur om Amerika

Læs mere

En Foregangsmand i Thy. Ved Lærer A. Christensen, Harring.

En Foregangsmand i Thy. Ved Lærer A. Christensen, Harring. En Foregangsmand i Thy. Ved Lærer A. Christensen, Harring. Man har kaldt Studehandelen for Danmarks Guldgrube, og det er et udmærket Navn, ikke mindst for Thylands Vedkommende. Allerede i det 9. Årh. var

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere