iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi"

Transkript

1 iffi&ruhw&ffiffiqffi ffiruffi %,,st- f-'',":ii i! ' å..,:.! Å1. F,i\ ii;*# 1$ i. 1,,;.))." ':.'q 5' f

2 DBN DANSKE STAT DAI\MARKS LAI\D I SKILDRINGER AF' C. C. CLAUSEN OG J. J. NIELSEN fred FBISER, TEKSTILLIISTR/ITIOIIER OA KUITSTBILAO GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN

3 TRYKT HOS NIELSEN & LYDICTIE.

4 JlLLÅND I\Ialt og Andst Herreder. ligger Heden, af Natur som den Hede, vi har skildret i Ringkøbing Amt, Bakkeøer og Flader, Genstand for det samme Opdl'rkningsarbeide. Grindsted er Hovedbyen i Slavs Herred, rned Apoteh, Læge, Epidemisygehus, Købrnænd. Haandværkere; den ligger oppe ved Mergelsporet. Men den morsomste By for en Fremmed er Vorbasse, og helst skal man komme der først i August, naar det store Vorbassemarked holdes. Ligesom man, hvis man vil se Vendelboere samlede, skal tage til Hjallerupmarhed, ser man intetsteds Sydjyder i større Flok og Følge end paa Vorbasse Marlied. Det gaar tilbage til tr{i<tdelalderen og staar sorn de andre gamle, store nlarlieder i Forbindelse med Yalfarten til en hellig Krlde, der laa i Kirliegaardens sydvestlige Hjørne. Som ved alle gamle triarkeder, mest dem ude paa Landet, hørte Slagsmaal og helst blodige Skrarnrner til et ret Marked. Regeringen henlagde derformarliedet til Kolding, men Aarhundreders \ralre var stærliere end l(ongcn, Vorbasse Marked vedblev at holdes. Det er kun l5'hkedes at fal det forlagt til en anden Dag. Det varede før flere Dage, nu hun 6n Dag. Yi har jo faaet andre Glæder end Drik og f)ans og Handel paa Markeder, og soln vore Ehsportforhold nu er ordnede, er der ikke rnere den Trang til lange l\iarkeder sonr før. Og dog fornemmer nran intetsteds saa levende, hvad et Marked er og var for en Egn, som her, hvor der var langt til nærrneste By. Her er Markedet endnu en Fest, Stedet, hvor man ses med Aars Mellemrum, hvor rnan sætter hinanden Stævne, hvor man spørger nyt ved Kaffepunscherne helt op ad Horsens og Herning til, fra Kolding lige over til Varde. Thi saa viden om fra kommer rnan kørende til Vorbasse Marked. Stednavne paa Krat og Lund, viser, at der i Vorbasse som i saa mange andre Hedeegne har været store Skove, før Landet sprang i Lyng. Der har ogsaå en Gang været 3 Kirker i dette Sogn. Den sorte Død, der faar Skyld for saa nreget, siges ogsaa at have affolket dette Sogn, saa der kun var en gammel Kone og hendes Datter tilbage. Hun ægtede en vejfarende Karl, der kom nord fra, og fra dem stammer saa Folkene der ned. Da Regeringen i det 18de Aarh. søgte at opdyrke Heden, sendte den ogsaa tyske Kolonister ud til Vor- Fig Ved Rlaavands lluk. Postvognen konrmer. basse og RandbøI. Disse Iik i Vorbasse Sogn anvist de øde Byer Knurborg og Skjoldbjærg, der omdøbtes til Frederiksnaade og Molktenberg. De nye Navne holdt sig, men de fleste Kolonister drog snart bort. 4. LANGS KONGEAAEN. ASKOV. De fleste kender sikkert kun det sydlige Jylland fra Kupevinduet, naar man om Eftermiddagen kører fra Kolding vester paa til Esbjærg. Men man faar ikke ret noget Indtryk af Landet paa den Maade, hverken af de smukkeste Egne eller de frugtbareste Marker. Kun altfor tit ser man ud over en flad, trøstesløs Egn, der mørkner af Lyng og llede. Men man ser dog en Række store Stationsbyer, der er i livlig Opkomst, Lunderskov, hvor Banen drejer af ned gennem det østlige Sønderjylland, og hvor der lidt længer mod Sytl ligger den store Stationsby Vamdrup med over 1500 Indb., Vejen, Holsted, Brammminge, hvorfra Banen gaar over Ribe ned til Tønder og længer mod Syd gennem det vestlige Sønderjylland. Og Stationsbyerne er nu en Gang en god Gradmaaler for en Egns I(aar, for dens Næringsliv og dens Jorders Frugtbarhed. Dette sydlige Jylland, Kongeaalandet, sonl nran maaske hunde kalde det efter den Aa. der paa det store, midterste Stykke danner Grænsen, er de Herreder, tre Gjørding, Malt og Andst. I deres nordlige Sogne har Heden endnu godt Tag, nrcn ned ad Kongeaaen til kommer der Ler i Grunden i Stedet for Sand, Muldlaget bliver tykhere. Og den salnme Forandring til det bedre foregaar fra Vest til Øst, alt som Landet højner sig op rnod Jyllands Højdeegn. Andst Herred, der strækker sig lige ind til Kolding Bygrund, er Amtets frugtbareste Herred, særlig i dets sydlige Sogne kan man træile Gaarde paa op til 18 Td. Hartkorn. Selv det daarligste af Herrederne, det rnidterste, Malt Herred, hvor der mod Nord er sandede Jorder. har fra Arilds Tid haft Ord for at avle meget rent Korn, der gav lyst Brød. Og Bønderne ovre i disse Egnc har i lange Tider været Selvejere. I gamle Dage var det Sted, hvor den store Færdsel gik, F'oldingbro. Der mødtes Vejene Nord og Syd fra ved Kongeaaen. Mod Syd gik Vejen til Urnchovedting, mod Nord til Viborg, den gamle Oksevej, og til Holstebro. Allerede i 1570 blev der indrettet Toldopsyn her. Endnu knyttes Vejene fra Vejle, Kolding og

5 DANMARKS LAND i Knude her, men den store Færdsel er borle, de vraltende Stude gaar ikke over Kongeaaen ved Foldingbro paa Vej til det dybe Marskgræs, og op over Inderlandet ender Vejene blindt. Der gaat ingen Varde det, at der nu en Ganq er en By paa det Sted, errd derr Driftighcd og i(rafl, der udfoldes af Byens Borgere. Vejen har Elektricitet, Fabrikker, Bank, Bog- trykkeri, Hotel, Luften er ligesom ladet med den dirrende Spændkraft, der er det moderne Samfunds egen. Der vilde derfbr i og for sig være god Grund søgt ud ad Kysterne til. Ellers er den største Mærkværdighed paa den Kant til at stoppe ved Vejen Station for at se en saadan Tislund stenen, den mægtigste af de Klippeblol<ke, ny By, men for det langt, langt overvejende Flertal som istidens Gletschere har ført fra Skandinaviens af de' fremmede, der træder ud paa Vejens PemonBjærge til Jylland. Den ligger paa en høj Bakke i brædder, er dog Askov Højskole, der ligger en halvtislund Plantage, nord for }Sanenl den rager 11 Fod anden Fjerdingvej sydvest for Stationen, Maalet. Det er Landets anseligste Højskole og'tillige den op over Jorden og er ved Grunden 14 Fotl paa den længste Leil, Selv om den ikke paa langt nær naar ældste, i det den er en Fortsættelse af Høiskolen i op mod den vældige >Damesten<< ved Hesselager Rødding, lidt sønden for Kongeaaen. Den kom i Gaard paa Fyn, giver den dog en ganske god Fore- Stand i 1844, væsentlig ved Kielerprofessoren, Chr. stilling om Gletsclrernes Kraft, der kunde bære slige Flors Initiativ og bygget paa de Tanker, som GrundtSten Hundreder af Mile bort fra deres Hjemsted. vig netop i de Aar særlig havde udviklet. Den første Paragraf i Skolens Program lød saaledes: >Det Dalgas tænkte paa at gøre Slenen til et S'lindesmærke for Hedeselskabets Virksomhed og sætte en Indskrift Maal, vi har sat os for Øje, er at grundlægge en Anpaa den. Det blev ikke til noget, men lidt fra Stenen stalt, hvor Bonde og Borger kan erholde saadanne er der rejst et af de talrige Mindesnærker for Dal- Kundskaber og Færdigheder, som kan være til Nytte gas, d r vidner' saa smukt om Hedeboens Taknemme- og Behag, ikke saa meget med Hensyn til hans lighed mod den store Ansporer og Fremaddriver til særegne Næringsvej og Bedrift som med Hensyn til hans Stilling som Landets Søn og Statens Borger. Vinding af ny Grødejord. Der fandtes til Slutningen af det 18de Aarh. en Anstalten skulde allsaa have en velgørende Indflyanden stor Sten delse saa vel paa hans huslige og private som paå oppe i Bæk- hans offentlige og borgerlige Liv. Vi kalrte den en - nogen sædvanlig ke Sogn, det Højskole, fordi det ikke skal være nordligste He- Drengeskole2 men en Undervisningsanstalt dels for unge Mennesker efter Konfirnrationsalderen, dels fbr desogn i Andst Herred. Til fuldvo.ksne Karle og Mænd, og vi kalde den en den knyttedes Folkehøjskole, fordi Medlemmer af enhver Stand kan Saxos Fortæl- faa Adgang til den, om den end nærmest anlægges ling om Harald for Bondestanden og især af denne venter sine DiHovedlandeve-j tværs op gennem Jylland. Vejene.har ligesom trykkes af deres aarhundredlange Købstadtilværelse, og hvis Berettigelse til at leve mere er sciple<. Selv om Højskolens Virkemaade og Program senere er udvidet, råmmer disse Flors Ord centrumsikkert Grundtanken i denne Skole. Rødding F-olkehøjskole, blandt hvis Forstandere var Fr. Helweg og Sofus Høgsbro, var ikke blot en Opdragelsesanstalt, den var tillige et Danskhedens Forværk mod Syd. Og da Krigen i 1864 havde draget den ny Landegrænse nord for Rødding, var L. Schrøder, der den Gang var Forstander, klar over, at man ikke kunde fortsætte en Hqiskolegærning paa den gamle Vis under det fremmede Herredømme. Han og Flor bestemte sig da til >foreløbrg< at lægge Højskolen nord for Kongeaaen, helst saa nær ved det gamle Sted som muligt, for i Mellemtiden at liolde Forbindelsen vedlige. Flor skriver: >Da det er umuligt under de nuværende Forhold at virke noget betydeligt for Danskheden i Slesvig i selve Rødding, har jeg ønsket, at Højskolens Virksomhed kunde interimistisk fortsættes udenfor Slesvigs Omraade saaledes, at Slesvigerne, hvis de vilde, kunde benytte den<. Der var jo ingen, der den Gang tænkle, at >den Krig kunde varb saa længe<, som. en sønderjydsk Bondekone sagde det mesle af en Menneskealder efter 64. Til den ny Højskole valgte man efter nogen Vaklen Stuehuset af en nedlagt Gaard i Askov, det kunde faas billigt, for en Leje af 40 Rdl. Halvaaret, og det kunde købes for 2500 Rdl. Den 3. Nov begyndte L. Schrøder sammen med H. Nutzhorn og R. Fenger sit første Vinterkursus paa, >Flors Højskole<, som den kaldtes, med 42 Elever i det lille Fig Askov Højsliole høj. Men da Blaatand, der drog Sten til sin Moder, Thyres Grav- ljækkestenen i det 18de Aarh. blev kløvet, overf'ørtes Sagnet til Tislundestenen. Harald havde hørt, at der ved Vesterhavet var fundet en overmaade stor Sten, og han fik da i Sinde at føre den op paa Høideryggen og rejse den som en Bautasten over sin Moder. Han spæodte Mennesker og Okser for Stenen og lod dem drage den gennem Hedevejens Sand. I)erover fortørnedes Almuen, og Rygtet 'bredte sig til det Ting, hvor Haralds Søn, Svend Tvesl(æg, fremstillede sig, støttet af Palnatoke, for at blive valgt til Konge, saa at Svend lik sin Vilje. Oppe i Bække Sogn, nord for Asbo, nrødte Kong Harald paa sin trælse Vej en Vandringsmand, som han spurgte, om han nogensinde havde set større Byrde draget af Menneskehænder. Ja, svarede den fremmede, i Gaar saa jeg din Søn drage fra dig irele Danmarks Rige; døm selv, hvilken Byrde er størst. Harald lod da Stenen vælte til Side af Vejen, og drog mod Svend paa det Togt, hvor Palnatokes Pil bragte ham Døden. - Vejen Stationsby det Nu til Dags er vel nok Sted, hvor de fleste stopper op i Kongeaalandet. Ikke for selve Vejens Skyld, skønt det i og for sig er en fornøjelig og flittig By, et af disse nye Samfund, som er langt mer'e moderne end vore mindre Provinsbyer, der

6 J\LI,ANI) graå Hns, tre Fag paa hvcr Side af Døren, som endnu bevares paå salnnle Maade, sonr f. Ehs. Krupp i Essen værner om Slægtens første lille Hus. Men hultigt øges Virksor.uherlen. Allerede i 1866 var der 71 Elever, og der nraatte hygges. Og Aar efter andet øges Elevtallet, og der b5'gges en ny anselig Ilovedbygning med en stor Foledragssal, 1872 et Gynrnastikhus, 1880'faarnet ()g en n)' Skolesluc et Biblioteksrurn af Jer"n og Sten, der er nu Badeanstalt, medens Ilibliotekets Bind nu er tilhuse i det 1398 byggede >hvide Hus< byggedes >det rørle Huso rned den store Foredragssal, pr5'det med F-ru Slot-lløllcrs l)ronning Dagmarrclief. I nrere ellel mindre nø.jc Forbintlelse med Høiskolen, i Reglen rnerl fælles Personel, er der i Ashov groet en hel Række Virksornhedet' ft'eur. I)er er Forsøgsstation for Plantekultur, tlel er Prof. la Cours Forsøgsstation for Vindkraftens Anvendelse med hans F-orsøgsmølle, der leverer elektrisk L1's til Skolen og Byen. Der cr \Iæveslioic, Husflidssliole, Sløjdshole m. m. Og Sl<olen er blcven Micltpunktet i en hel lille By af Købmænd og Haandværkere en By med sin egen Vaigmenighedshirke. I 1878 omdannedes Skolen, hvati Vinterundervisningen angaar, til en >udvidet Højskole<, den er saa at sige Højskolernes Universitet, hvor de, der har gaaet paa en almindelig Høiskole, I<an fortsætte deres Undervisning. Denne udvidede Undervisning er beregnet til at vare to Vinterhalvaar. I Vinterhalvaaret , det sidste, for hvilket der foreligger Opgørelse, besøgtes Skolen af 109 mandlige Elever, deraf 23 paa anden Yinter og [J6 paa første. Og det er ikl<e uden Intelesse at se, fra hvilke Lag og hvilke Egne disse Elever l<ornmer. 62 var Sønner af Gaardmænd, 15 af Husmænd, 13 af Haandværkere o. lgn., 19 af Embedsmænd, Iiøbmænd og lign. Blandt Eleverne var 13 Haandværhere, I Mejerister, Kontrolassistenter, Forvaltere o. lgn. 2 Typografer, 3 Gartnere, 2 Journalister, 5 Konrrniser eller Kontorister, 4 Lærere. Fra Ribe og RingkØbing Amter var der 14, fra Veile, Aarhus og. Randers Amter 24, fra de fire nordlige Amter 14, lia F5'n 1i1, fra Sjælland 21, fra Lolland-F'alster 2, fra Bornholm 2, fra Færøerne 1, fra Sønderjylland 6, fra Norge 8, fra Sverrig 1, fra Finland 1 og fra Øst-Prøisen var fra Købstæder. Af kvindelige Elever var der 80, der deltog i den udvidede Undervisning. 34 Døtre af Gaardmænd, 2 af Husmænd, 7 af Haandværkere o. lgn., 37 af Enrbedsmænd, F'abrikanter, Købmænd. 23 fra Købstæder. I Sommermaanederne holdes der almindelig Pige- højsliole, der er endvidcre G5'mnastikkursus, Sk5'tlekursus og endnu adskilligt. NIen sin store tsetydning har Askov haft som udvidet Folkehøjskole. Skolen, der nu er en )selvejende Institutionq, har et aarligt Budget, der er stort nok til at samle en Kreds af ansete Lærere, den har sit gode Bibliotek, der væsentlig øges vcrl Gaver, den har sine fortræffelige naturhistoriske Samlinger, hvortil gamle Elever ogsaa sender Ridrag vidt om fra Vcrdens Egne. Alt dette gør Askov til en bets'delig Fahtor i vort Folks aandelige [,iv, til vel det fuldgyldigste Udtryk for den grundtvigske, folkelige Oplysning. Og ingen dansk Højskole har et Navn som Askovs ud over vore Grænser, den har hnset rnangen betydelig Gæst, der korn langvejs fra, for at str.rdere den danske Folkeh øjskole. Og Askovs Ry har ogsaa bidraget til at fretnrne den Side af Virksomheden, der øves gennem Foledragene og Møderne. De, der selv har et Navn, de, der har en Gave at give, vil naturligt søge hen til et Sted med Navn, hvol de kan faa mange i Tale, hvor de ved, at der er villige Sind og aabne Øret-. Og disseaskovforedrag, dels af fremmede, dels af Skolens egne Lærere, er maaslie endda det tungeste Lod, Asliov har lagt paa den aandelige Vægt. l)e h ar sa lnlet Mænd og I(vinder fra saa godt som alle Sanrfundets Lag, paa Asliovs Skolebænke har københalnske Boulgeois siddet Sliultler ved Skulder med vestjvdske Bønder. Tre-fire-fem Mil oppe fra Landet er man kommen l<ørentle per Ahse for at høre et F-oredrag, og tre-fire-fer"n llil har rnan haft at køre hjem i Vinternatten. I)et siger sig selv, det er ilihe Folkets ringeste, der dlager saa langt af Gaarde, for at høre et historisli cller religiøst I'-oredrag. Og det el iklie blot nortlfra, de kommer kørende til Askor', ogsaa søndenfra, over Broen ved Skodborghus,. kommel Yognene rullende. Asliov hal trofast opfyldt sin Mission at være Bindeleddet nrellem dem Nord og Sy'd for I(ongeaacn, Samlingsstedet for de iydske Bøndcr, der iklie kan faa ind i deres Hoved, at de Par Alen sagte g-lidende Vancl skal slille i al Evighed. Askov er', hvad Rødding var, en f)anskhedens Forpost, et Kildespring, hvoraf man drikker Fortrøstning og Haab. Sør-rden for Asliov paa - en iær'nt skraanende Bahke ligger Skibelund Iilat og Plantage. Der er i clet lejst Mindestøtter og tr{inrlesten for Mænd, der har l<æmpet l\{otlersmaalets Kamp. Og der staar- paa llalikens Kant den høje Granitsten, paa hvis Sider Niels Skovgaal'd har hugget lrem, Magnus den gode Åsliov IIøisliole,

7 og hans Mænd stridende mod Venderne, og Hansen-Jacobsens >M o dersmaalet<<, skænket af Konferensraad Heide, og forestillende i den hjemlige Granit det danske Sprog og to af dets gode Mænd, Digteren Edvard Lembcke og Historiheren A. I). Jørgensen. Der er kun faa Mindestene i vort Land, der i sig selv er bedre, og end færre, hvis Sted er bedre valgt. Det er en ung Kongedatter, evig ung som Sproget. Slægt lærer det af Slægt, og Slægt følger Slægt ind i Dødens Mørke, men hun staar der i Sollyset, bestandig rank og frejdig, med Kronen om sin klare Pande. Hun staar der paa Grænsen af det Rige, hvor hendes Sprog tales fi-it. og ser mod Syd. Bakken sænker sig ned mod en bred Dal, atter gaar det opad i Bakke, bag den en ny Bakke og langt ude mod Syd graaligt fortonende Højder. Dernede i Dal- DANIIARKS LAND Fig Hansen-.lacobsen: >Vodcrsmaa'letc, ker en Srnule Vand. Men den flyder der, denne Aa, der ufatteligt skiller. Det er de samme Blomster, der springer ud Nold og Syd for denne Aa, Blæsten l'ører Støv fra en Blomst paa den søndre Bred befrugtende til Blomsten mod Nord. og Blæsten bærer Frøkornet tilbage, der slaar Rod og spirer - paa tysk Grund. Saa lidt er det, der skiller, og dog er der en Afgrund. Nord og Syd for denne Aa lever de sarlme jydske Bønder og Borgere, 6n Stamme, talende 6t Sprog, med fæl- Ies Følelser, men hvad der er Ret mod Nord, er Ulet mod Syd, der bedes i Kirkerne for to Fædrelande og to Herskere, ja den Dag kan endog komme, da de søndenfor tvinges til at bære Vaaben mod dem fra Nord. Men dår staar hun paa Grænsen af sit Rige, ung og frejdig som Haabet, støttende sig til de to Mænd, der var hendes trofaste l)yrkere; den ene bunden skal der flyde en Aa. der shiller, Kongeaaen. digtende Sangen til hendes Pris, den anden skrivende Hun ser den ikke, kun østen om en rød Lade blin- den ædleste Prosa, som nogen Historil<er har formet. ff ibe Amt, Jyllands sydvestligste og Landets næststørste I t Amt, grænser mod N. til Ringkøbing A., mod NØ. og Ø. til Vejle A., mod S. til Sønderjylland, hvor Kongeaaen tildels danner Grænse, mod V. trl Vesterhavet. Ved Blaavands Huk, Jyllands vestligste Punht, bøjer Jyllands jævne Kyst indefter mod. Ø. og fortsættes i den øde Halvø, Skallingen, mellem Vesterhavet og Hjerting Bugt. Til Amtet hører Fanø og Manø, de to nordligste af de frisishe Øer, adskilt fra Skallingen ved Glaadyb, samt den lille Ø Langlig i Hjerting Bugt. De dybere liggende Jordbundslag dannes udelukkende af Glimmerler og Glimmersand. M. H. t. Overfladedannelserne findes der ganske som i Ringkøbing A. (se dette'amt) paa,fladerne< Istidssand, aflejret og udvasket af Istidens Hvidaaer, paa >Bakkeøerneo vel overvejende Saud, men blandet med Ler, derfor bedre shikket til Opdyrkning. Langs Havet findes en DeI Saltvandsalluvium. - Den østlige Del af Amtet hører til Jyllands Højegn, delfra skraaner det ned mod Havet, bestaaende dels afflader, dels af Bakkeøer. Norden for \rarde Aa ligger Varde- Aadum-Bakkeøen, hvis sydlige Del hør'er til Amtet; mellem Varde Aa og Kongeaaen Hejnsvig-Hjerting-Bakkeøen med S hovbanke, 323 F, (101 M.). Den vestlige Del lavtliggende og flad, hørende til Vesterhavsfladen. Langs Havet Klitter. Af større Aaløb findes Varde Aa til Hjerting Bugt; Sn edum A a, Kongeaaen og Ribe Aa til \/estårhavet; mbd Øst løber Kolding Aa. Af større Søer findes ingen. RIBE AIKT, TOPOGRAF'ISK-STATISTISK BESKREVET. Amtet er 55,09 n Mil (3033 tr Km.) stort, Td. L. matrikuleret Areal med 13,768 Td. Hrtk. (i Gns. 391/n Td. L. pr. Td. Hrtk.). Folkemængden var ,682 Indb. ( ,546), deraf 73,473 i Landdistrikterne ( ,532) og 22,209 i Købstæderne ( ). Med en Befolkningstæthed af 24,7 Indb. pr. fl Km. (naar Byerne lades ude af Betragtning) er Amtet det næst svagest befolhede Amt (kun Ringkøbing A. er ringere). Landbruget er Hovederhvervet. Af Amtets 13,759 Td. Hrtk. havde (1895) 42 større Landbrug (over 12 Td. Hrtk.) 722 Td., 381)G Bøndergaarde (1-.12 Td. Hltk.) 9956 Td. og 7905 Huse (under 1 Td. Hltk.) 2366 Td.; af jordløse Huse fandtes De fleste Ejendomme ere i Selveje; der findes alt i alt kun ca. 50 Fæstegaarde og -huse i hele Amtet. Med Hensyn til Jordens Benyttelse dyrkes en Del Byg og Havre, men mere Betydning spiller dog Rodfrugtarlen. Der er 28,000 Td. L. Skov og Plantage og 2ti,000 Td. L. Iieer. Mose o. l. sami et meget stort ubenyttet Areal (Hede, Iilit) ialt 131,000 Td. L. (kun Ringkøbing Amt har det større). Husdyrholdet er ringere end i de øvrige jydske Amter; navnlig er det fattigere paa Hornkvæg. Hønseholdet spiller mindre Rollc end ellers i Jylland; til Gengæld holdes I(aniner og Bistader. Husdyrbestandens \rærdi ansloges 1898 til 19 l{ill. Kr'. for Amtet (d. v. s. 209 Kr. pr'. Indb. eller 1381 Kr'. pr. Td. Htk.). Høstudbyttet ud$orde gennemsnitlig 19,3 Mill. Kr.; i 1902: 17,5 Mill. Kr. * en Halmafgrøde af 3,5 Mill

8 JYLLAA*D Kr. eller 103 llr. pr. Td..Land i Brug. ( : 94 Kr. pr. Td.). Kun i Hjørring Amt var Høstudbyttet ringere. Amtet bestaar af tre Købstæder, Ribe, Varde, Esbjærg, samt Herrederne Vester-Horne, Øster-Horne, Skads, Slavs, Andst. Malt, Gjørding og Ribe. I jurisdiktionel Henseende dele; det i 7 Jurisdiktioner. r) Ribe Købstad. 2) Ribe Herred. 3) Esbjærg Købstad med Skads H. forbunden med a) Fanø Birk. 5) Var.de Købstadsjurisdiktion. 6) øster- 9g Vester.Horne H.?) Gjørdiug-Malt H. 8) Andst og Slavs H., der sammen med Jerlev H. i Vejle Amt udgør en Jurisdiktion. I gejstlig Henseende hører Amtet undei Ribe Stift med 4 Provstier. Det har 4 Folketingskredse med Valgsteder. i Varde (1. V.), Esbjær'g (2.), Ribe (S.) os Bække (a.). Ved Landstingsvalg hører Amtet til 11. Landsl tingskreds. med Undtagelse af 3 Kommuner i Andst H., der hører til 10. Landstingskreds. Bibe. 4,243 Indb. (1801:1322). Samlet Bygningsassurance 1902: 6,526,700 Kr'. (649 Forsikringed. Byens Regnskab ballancerede 1902 med 162,500 Kr. Skaiteindtægten udgjorde 68,500 Kr. (64,900 Kr. Formue- og Lejlighedsskat). Gasværkets Overskud vår 12,5U0 Kr. Der medgih til Fattiqvæsen 23,700 I{r., til Alderdomsunderstøttelse 15,400 Kr., til Skolevæsen 23,250 Kr., til Vejvæsen 6,700 Kr'. Byens Gæld var 336,700 Kr. Toldindtægterne udgjorde l90e/0r 44,800 I{r. Herred ved Ribe eller Nibs Aa, s/, MiI - Liggel i Ribe fra Vesterhavet, i en flad, skovløs Egn. Hø.jeste Punkt,4 F. (7,5 I,I.)1 ved Domkilken 18 F. (6 M.t Domkirken (se Teksten). St. Iiatharinæ Kirke opr. Kirke for det gamlå Sortebrødrekloster, opf. c, (se Teksten). Kirkegaard ved Aaens sydlige Arm. Raadhuset, Hj. afstenbog. ogsønder- poltsg., Hovedfløjen middetald., gotisk Stenhus, køb[ lz09 for 365 Rd. til Raadhus, restaur' under Ledelse af Prof. H. C. Amberg, der tilbyggede Sidefløjen, hvori den s_mukke Amts- og Byraadssal og en Raadhussamling. Kathe- dralskolen, Puggaardsg, henflyttet til sin nuværånde Plads Rektorboligen et middelalderl. Stenhus, Bibliotek paa c. 15,000 Bind. Ribe Stiftsmusæum, St Nicolaig., dels antikvarisk-historisk Samling, dels Kunstsamling. Bispegaarden fra 1869 en Gaard i Kolsbrødreg., noget vistnok stammende fra det gamle Korsbrødlekloster. Efter Refolmationen laa Bispegaarden i Sholeg.; Brorson købte Blaaborg el. Taarnborg (se Teksten). Ribe Hospital, det gamle Soltebr'ødrekloster (se Teksten). Gamle H use (se Tehsten) særlig Bindingsvaerk, kun 5 Stenhuse ældre end 1725, deribl. Raadhuset og Blaaborg. Paa Torvet >Weis' Skænkestue< med gammelt Utlstyr. Særlig ejendommelig for Byen er de tre Vandmøller', anl. i det 16de Aarh. for Stiftamtmanden og Biskoppen, Valgsted for Ribe 4.3. V., Station paa Bramminge-Vedstedbanen, aabn. Sæde til Bramminge 1875, til Vedsted Banegaarden fol En- den af Stationsvejen. Havnen dannes af Aaen. Anlæg paa begge Sider af Stationsvejen med Mindesmær'ker for Hans I{tiiger Bevtoft, rejst 1884, og Anders Sørelsen Vedel, afsl Nord for' tsyen Plantagen med Pavillon og Mindestøtte ftir W. I. A N{oltke. Vartle. +,0t1 Indb. (1801 :1021). Samlet Bygningsassut'auce 1902: 5,768,000 Kr. (607 Forsil<ringer). Byens Reg nskab ballncerede 1902 med Kr. Skatteindtægten udgjorde 89,000 Kr. (81,500 Kr'. Formue- og Leilighedssiiat). Gasværkets Oversknd var 11,800 Kr. Der medgik til Fattig- og Lejlighedsskat), Gasværkets Overskud var 55,200 Kr. Tit Fattigvæsen medgik 32,700 Kr., til Alderdomsunder.støttelse 23,100 Kr., til Skolevæsen 69,900 Kr,, til Vejvæsen 35,100 Kr. Byens Gæld udgjorde 1,664,000 Kr. Told indtægterne udgjorde 1902/0, 299,400 Kr. I Havnen indgik 1902: 627 Skibe med en Bestuvning af 258,832 R. T. 107 Skibe med 15,156 Tons samt 28 Baade hørte hjemme i Esbjerg. Ligger i Skads H. ved Vesterhavet, lige overfor Fanø. -Vol Frelsers Kirke, Hj. af Skoleg. og Kirkeg., opf To Kirke- gaarde. Ting- og Raadhuset paa Torvet, i gotisk Stil opf efter Tegn. af Prof. H. C. Arnberg. Paa Torvet Rytterstatue af Christian IX., afsløret 1900, Billetlh. L. Brandstrup. Valgsted for Ribe A. 2. V. Station paa den ny Banegaard, taget i Brug Havnen (se Teksten). Anlæg paa Bavn e}røj omkring det smukke Vandtaarn (se Billedet), opf , Arkitekt C. H. Clausen. N. V. for Byen Strandskoven, paaber det vestligste i Amtet, Vester-Ilorne llerred, grænset mod N. til Ringkøbing A., mod Ø.ogSØ. til ØsterHorne og Skads H., hvor Varde Aa for stør'ste Delen danner Gr'ænse, mod S. og V. til Vestelhavet. Hører væsentlig til vestjydske Længdebane, aabn. 1874, Varde-Aadum Bakkeøen, jævnt, noget højtliggende mod Ø. Højeste Punkt Blaabj:erg 204 F. (64 M.) i Henne Sogn nord for Fil Sø Td. L. Plantage, megen Hede, Klittel mod Vest. 10,67 n MiI (587! Km.), 9524 Indb. ( ). 13 Sogne. - Lønne S. 485 Indb. Lønnehede, Lønnestak, K., Lønneby, Kragelund, Lønneklint, Kro, NymindeR. St., Færgefart til Holmlandklit, en Del af Bork- gab, Kro, marsk. flenne S. 972 Indb. Henne, R. St., Kirkeby, K., Klo, Havstrup, Klinting, Stavrsø, Hennebjærg, Kløvgaard, Fidde, J.St., Dyreby. Nørre-Nebel S.963 Indb. Nørre-Nebel. 516 Indb. K., Kro, J. St., Endep. for Varde-Nørre-Nebelb., bet. By, Præstby, Sædding, Bolkjeer, Nebel, Hundhale, Kolle. Lydum S. 393 Indb, Lydum, K., Rær'up. Kvong S. 531 Indb. Kvotrg, K., Hallum, Aasted, Kro, Kvorup, Husted. Lunde S. 782 Indb. Lunde, K., Kro, J. St., Lundtang, Lundager, K astkj ær, Søn dertarp, Nørretarp, H ølled, Skjed sb ø I, Frøstrup, Husted. Ovtrup S. 966 Indb. Ovtrup, K., Kro, J. St., Dejrup. Thorbø1, Allerslev, Skyhede, Rottarp, Vittarp, Snurom Kro. Aal S Indb. Aal Kirke, Oksbø1, l{ro, J. St., Bolre, Skjødstrup, Markskjel, Sønderbø1, Vrøgum, J. Hp., Troldholm, Søhuse, Kjærgaarde, Fyr, Børsmose, K., Grærup, Hg., Hesselmed. Oksby S. 680 Indb. Oksby, K., Blaavand, I{ro, R, St., Fyr, Vandflod. Vejrs. R. St., Mosevlaa, K., Bordlup. Blaavands Huh med Hornsrev. Ho S. 322 Indb' Ho, K., Fyr paa Skalling Ende, R. St. ved Svenskeknolde. lil Sognet hører Skallingen og Øen Langlig. Billum S. 695 Indb. Billum, K., J.St., Tarp, Kjelst. Janderup S. 979 Indb. Janderup, K., Folkehøjskole, J. St., I{ro, Færgested over Valde Aa, Hyllerslev, Strudvad. Kjærup, J.St. Varde Landsogn. 466 Indb. Orten, Mejls, Blaksmark, I{ro, Frisvad, Gjellerup, Hg. Lunderup. begrænses mod N. af Ilerlred, Østen-Ilorne Ringkøbiug A., mod Ø. af Slavs H., mod S. af Skads H., mod V. af Vester'-Horne H. I)en vestlige Dcl hører til VardeAadum-lJakkeøen. noget bakket, den østlige jævn, hørende vestjydske Længdebane. aabn. til Esbjærg 1874, til Ringkobing Banegaarden S. for Aaen. Udgangspunkt fol Varde-Nebelbanen, aabn. 1903, Banegaard N. for'tsyen. Havnen kun et Bolværk ved Aaens nordlige tsr'ed. Omkring Byen flere Anlæg og Plantager, S. og S.Ø. for Byen Arnbjærg, Pavillon, Ø. for Byen Lunden, Pavillon, mod S.Ø. Varde søndre Plantage. Esbiærg. 13,355 Indb. (1890: 4111, 1801: 20). Samlet tsyguingsassulance 1902: 16,413,000 Ift. (1126 Forsikringer). B1'ens Regnskab ballancerede 1901 med 896,000 I{r. Skatteindtægteu ud$orde 232,000 Kr. (186,200 Kr. Formue- til Sønder-Ommefladen. 6 ll Mil (330,4! Km.) Indb' (1801 2t)0S). 6 Sogne. Thorstrup S. 711 Indb. Thor- Tange, Tastrup, Sig, I{ro, J' St.' strup, I{ilke, Vagtborg, Ovnbø1, Yderik, OlIing, Firhøje, Stokbæk, Sæl<bæk, Hg, Nørholm under Stamh. af s. N. Horne S Indb. Horne, K., Klo, Hornelund, Rotbø1, Moesgaard, Bjerremose, Dejgaard, Lervad, Asp. Bjalderup' Malle, Bovnum, Tlausbø1, Gundelup, Hindsig, Fruerlund, Stundsig. Ølgod S Indb. Ølgocl,605 Indb., I(., J. St., Gg., I(ro, bet. By, Bjærg, Tarp, Bøllund, Havlund, VaIlund, Forsomho, Mejlvatng, Hedeager, Vest' kizer, H.j edding. Gammelgaard, Egknud, List, Østbrek, Hollies, Højlund, Grønfeldt, Vognslund, Agersnap. Medum,.Bejsnap. K., Lindbjeerg, Hejbø1, ThorInrrd, Fr'øsig. Tistrup S Irrdb. Tistrup, K., Kro, J. St., Agellirog. Snolup, Gjudsvang. Gaarde, J. Hp., Hesselho, tiave, Galtho, Hedtofte. Iiralup, Bredho, Tønding. Hodde S. 431 Indb. Hodde, I{., Kro, Hoddeskov, Hlssel, Hulvig. Ansager S Indb. Ansager, K., I(ro, Skovlunde, L:erkeholt, Lund, AaIing, Kvie, Lavborg, Stenderup, Mølby Kro væseu 15,800 Kr., til Alderdomsunderstøttelse 17,200 I{r.., til Skoler'æsen 27,700 Kr., til Vejvæsen 1S,900 Kr. (herunder 15,000 Kt'. fol et Kloakanlæg). Byens G:eld var Kr. Toldindtægterne udgjorde 1902/0, I(r. Liggel i - St. JaVester'-Holne H., paa den nordl. Bred af \rarde Aa. cobs l(ilke, ved Torvet, ældste Dele vistuok fra 13. Aarh., gentagende brændtogrepareret; Spidsgavlene og Spiret opsat 1869, 2 Kilkegaalde. Raad- Ting- og Arresthuset ved Torvet, opf Paa Torvet Broncestatue af Fredelil< VII, rejst Valgsted for Ribe Amts 1. V. Station paa den

9 DANIVIARKS LAND Skads Ifernedr begrænscs mod N\'. og N. af Vester- og Østcr-Horne H., mod Ø. af S avs. N{aIt og Gjørding H., hvor Snedumaa for Størstedelen tlatttter Græuse, mod S. og SV, af Havet. Til Herredet høt'er Øen Fauø. Højtliggende, ujævnt, daunende den vestligc DeI af Hejnsvig-Hjertirrg-Bakl<eøen Tcl. Ld. Skov. dels Plantaget', dcls åldre-t(r'atskov. 11,23! ltil (618,3 D I(m). 15,148 Indb. 180t 8490). 18 Sogne. - Ose S Indb. Øse, I(., Kro, Kalsgaarde, Vesterbæk, Skamstrup, Oved, Nordenskov. Hastrup, Heager. Næsbiærg S. 463 Indb. Næsbjærg, K., Vestervang, Biltofte, Agervig. Shonager' Alslev S. 499 Indb. Alslev, I(., Toftnæs, Vibeke, Tot'rup, Tulsmark. Hostrup S. 405 ludb. Hostrup. K., Kragense, I{ohspanq, Sønderhede. Sælborg, Sad- bi:ei'g Kro. Vester-Nebel S. 445 Indb. Nebel I{., Søhale, Skjærbæh, H1'gum, I-ystrup, Øllufvad Klo. Hg. Øllufgaard. Brøndum S. 786 Indb' Brøndum, Ii,, Balle, Gjesing, Kjrersing, Brøndumdam, Astrul). Forum, Tarp, I{ro. Guldager S Indb. Guldager'. K...I. St. Gg., Ravnsbinrg. Søbø1, Hjertiug, 390 Indb.. Larlepl, Gg.,2 Badehrrtellct', Sædden, Fyr' Fovrfeltl. Jerne S Indb.,lerne, K., Vognsbø1. Spangsbjær'g. Bolclesager, I{vagluud, Novrup. Veldbæk, Maacle. Gammelby. Uglvig, Tovrup. Skads S. 718 Indb. Skads K., Arndrup, tsilhsbø1, Oksvang, Lunde, Satlderup' Smørpøt, Solb.l ærg, Iude, Knude. Tiæreborg S. tlttt Indb. Tj:elebolg, K., I{ro, J. St., Ilobolghus, Udsliibnirrgssted, I(r'o. Hg. Krogsgaald. Sneum S. 664 Indb. Sneum I{irke, Allcrup, Spøttlup, Opsueum, 1'ømmerby,'Iorpager'. Etrdrupposthus, Gg., Hg. Sneumgaard. Vester-Nykirke S. 496 Irrdb. Nyltirke Kirke, Ome. Stør'sbø1, Kro. Ravnsø, Vong, Ilndrup \randmølle, Kro, Hg. IJndlupholm Grimstrup S. 866 Indb. Grimstlup, I{., Hjorthjær, Rovst, Rovsthøje, Knolderflo. Aarre S. 604 Iudb. Aarre, K., Kro, Gunderup, Jyllerup, Tlanbjær'g. Faaborg S Indb. Faaborg, K., Kro. Vrendrup, Rodeb:ek, Agelbæk, Debel, Aalunde, G.jcstlunde, Fuglsig, Slebsager. Avtrup. Starup S. 396 Indb. Starup, l{., Vestter'p, Hesscllro. Galstho. Fanø, 0,97! I{il (53,6 tl Km.) Indb. ( ). Nordby S.' Intlb. Nordby, 1767 Indb., delt i Oddcn, Nør'by, Byen og Rindby, K., Ting- og Arl'esthus' Realshole, Navigationsskole, Bauk, R. St., Hoteller, Havn, paabeg I Klittcn vecl Vesterhavet Fanø Nordsøbad. Sønderho S. 769 Indb. Sønderho, K., Kro, R.St., Badea n stalt. SlavS Ilepnede det nordligste, grænser mod N. til Ringkøbing og Vejle A.. mod Ø. til Vejle A., mod S. til Andit og N{alt H., mod V. til Skads og Øster'-Horne H' Mod N. jævni, hørende til Sønder-Ommefladen; med S' bakliet, hør.ende til Hejnsvig-Hjerting-Bakkeøen, Tlind høj i Vorbasse S. 307 F-. (96 M.). Sl<ov- og Plantagearealet 3273 Td. L' 6,s3 tr Mil (360,5! I(m.). :' 858 Iudb. ( ). 4 Sogne. Crindsted S 7227 Indb. Grindsted, K., I(ro, Epidemi-hus, Apotek m. m., større By, Sønderby, Modviggaalde, Horsbø1, Morsbø1, Loft, Jerrig, Eg, Kro, Urup, Dyvelsrække, Nollund, Grindsteddal, Utoft, Hindum. Greue-Grindsted-Mergelbane. Grene S. 638 Indb. Grene I{irke, Glene, Klog, Elkjær, Billund, I(ro, Ankelbo, Plovslund. Simrnelbjrerg 222 F'. (70 M.)' Raabjær' F. (6S,5 M.). Præsthøj 270 F'. (85 M.). tleinsvig S. ll9ti Indb. ile.i nsvig, K.. Gilbjærg, KIink, Douslund Kro. Vorbasse S Indb. Vorbasse, K., Kro, Fitting, Frederiksnaade, Lille-AImstok, Nebel, Kolbjørnsensfejde, DonsIund. Risbø1. Rytterfuegtning ved Vorbasse 29 Feb Granitsteu, r'ejst 1896, for Dalgas' det sydøstligste, grænser mod N. Andst Ilerredr til Slavs H. og \rejle A., mod Ø. til Vejle A., mod S. til mod V. til Nlalt H. Hører til J-vllands HøjdeSønderjylland, -382? Td. L. Skov. 6,04! Mil (33?,6!_Km.). 1?'8_gB parti. indb. ( ). 10 Sogne. - Bække S. 930 Indb. Bække, K., Kro, Valgst. fol Ribe A.4. V., Asbo, Kragelund. Verst S. 554 Indb. Verst, K. Jorderup S. 568 Indb. Jorde- rup, K., Knudsbø1. Leirskov S Indb. Lejrskov, K., Egholt, Ure, Vraa, Ferup, Ferup-Nyvang, Høirup. Skanderup S Indb. Skanderup Kirke, Skanderup, Gjelballe, Lunderskov, 532 Indb., Gg., J. St., stor Stationsby, hvor Banen sydpaa skiller sig fra den sydjydske Tverbane, DoIlerup, Nagbø1. Ulveryg 289 F'. (91 M.). Sest S Indb. Sest, K.,'l'andholt, Hylke, Vlan- nerup. Hiarup S. 596 Indb. Hjarup, K., Gg. Vanidrup S Indb. Vamdrup, 1543 Indb. K., Realsl<ole, Hotel, Gg.. J. St., Toldsted. Bønstrup, Holte, Bastlup, Kro, Hg. Østelbygaard og Vamdrupgaald. Andst S Indb. Store-Andst. Ii., I{ro, J. St., Gamst, Glibstlup, Gcjsing, Roved, I-ille-Andst. Ciesten S Indb. Vester'-G.j.estel, K., Øster-Gjesten, Revsing, Raynholt. Mindesten for Dalgas, rejst Malt Ilerrode grænser mod N. til Slavs H., mod Ø. til Arrdst H., mod S. til Sønderjylland. mod V. til Gjørdiug og Shads H. Højtliggende. bakhet, hørende til Hejnsvig-Hjcrtiug-l3akkeøen. Stole Stenbjæt'g i Lirrdkuud S. 325 F'. (102 M.) Td. L, Skov og Plantager.. 6,03 D Mil Veien (332 tr Km.) Indb. ( ). 8 Sogne. S Indb. Vejen 1100 Indb., K., Realskole, Høiskolehj., Fabril<ker, Bogtrykkeri, Elektricitetsvæt'k m. m., J. St., Hotel, Shodborghus Kro. Læborg S. 837 Indb. Læborg Kirke, (iammelby. Nyby, Drastlup, Hg. Hundsbæk, [.-r'u Mettes Bj:elg 2ttt) F. (89 M.). Store Ræveb.ierg 279 F-. (tl7 II.). Lindkund S Indb. Lindhund, K., Kro, Vittrup, Okslund, Gilbjær'g, Assersbø1, Hyldelund, I(Ielund. Hovborg, K., Kro, Bavnen 323 F. (101 M.). Brørup S Irrrlb. Br'ør'up liilke, Illolup Stationsby, J. St., I(ro. Eskelund, I{ro, Eskelunrlkær', 'I'usbø1, Surhave, Gjelndrup. Iiro, noget af Tisluncl. triindesten for. I)algas. afsl. 1tt95. Malt S. 1(i84 Iudb. Malt Kirke, Maltbrek,.\slior'. Valgrnenighedskilke, Folkehøjskole. Hg. Estlup. Folding S. 700 Indb. Folding I{ilke, Foldi ng. F oid i ng g;a a ld e, N ør'bøl Ii n g, Søn delskovrnark. Foldingbro Iilo, Hg. Søntlelsliov. Føvling S Indb. I.'ør'liug, I{.. Aatte, Aagesbø1, Tobø1, Holleskov, Bobø1, Astoftc. Stendcrup. K., l{ro, en Del af Tislund. Senlro.j 224 F. (70 I{.). tlolsted S Indb. Holstetl, 1175 Indb., I{irlie, Ting- og Arlesthus, Bolig for Herledsfogden, elck. Lysstirtion. I{otel mcd T<:rter. Gg. n. m., J St., bet. By, Lintrup, I.'avrskov, Sehj:er, Srermarli, Gjørklint,'Ireager. Monument for Hans liriiger, r'ejst G!øndtng f{erlredr græuser nrod N. til Skads H., mod Ø. til Malt H., nod S. til Ribe H., hvor I{ongeaaen er Grænse. mod \r. til Vesterhavet og Sliads H. Ikke videre hojtligqende, udgør'encle den sydvestlige Del af HejnsvigHjerting-llahlieøcn, højeste Punlit I\{ alt hø.j i Veirup S. 137 F. (43 N{.). 4,54 n Ntil (251! Krn.) Indb. ( ). Aastrup S. 956 Inctb, Aastrup, K., I(ro, 8 Sognc. Terpling,- TviIe, Gjcttrup, Tvilho, SkovbøIling, Glejbjærg. Vejruo S. 729 Indb. Vejrup, I(., l(r'o, Grisbæk, Bækmark. Gjørding S lndb. G.i ørding, K., I{r'o, J. St. Ajke, Heslund, tljerndrup, Lovlup, Hejrskov, Starup, Fonage, Tange, Bø1, Ilsted, Nørhø. Bram= minge S. 965 Indb. Bramminge I{irke, Bramminge Statio nsby, 709 Indb. J. St. Udgungspuukt for BrammirrgeVedstedbanen, Hotel, Højsliolehjem, elek. Lysstation, Fabrili- ker m. m. Sønderhø. Ter'p, Nør'aa, Hg. Bramminge. Darum S. 807 Indb. Store-I)arum K., Klo, LilleDarum. Hunderup S. 973 Indb. Hunderup, K., Se.istrup, J. Hp., I{r'agelund, X{ulvad. Vilslev S. 750 Indb. Vilslev, I{., Jested, Klo, Vilslevspang Kro. JernvedS. 878 Indb. Jernved, K., Jernvedlund, Plovstrup, Gredsted, Gred stedbro, J.St., I{ro. Ribe Ilenned, det sydvestligste. gr'ænser mod N. til (ijørding H.. nrod Ø. og S. til Sønderjylland, mod V. til Vestelhavet. 'Iil Helledct hører Mauø. Jævnt, hørende til Vesterhavstladen, højestc Punl<t lldenb:rnke i Seem S. 103 F. (32 M.). Mod V. r\lalslienge. 3,61 tr Mil (198,8! Km.) Indb. ( ). 9 Sogue. Farup S. 824 Indb. Nørre-Farup. I(irl<eby. I{., tijær'bø1, I(r'o, I\{ejlby, Tandelup, Hillerup. tljortlund S. 386 Indb. HjortIund, K., Brokjær, Stens, B:ek. Kalvslund S. 294 lndb. Kalvslund, K., Kro, Villcbø1, I(ro. Obbekiær S. 2i5 Indb. Obbekjær, I{. Ribe St. Katharinæ Landsogn. 376 Indb. Lustrup, Tange, l'ved,'i'r'edhus Kro. Ribe Domkirkes Landsogn. 289 Indb. Øster-Vested. Seem S. 731 Indb. Seem, K.. \/arming, Varminglund, Favrholt, Høm, Hømr,ejle. Shallebæk, Kro, Hømlund, Kro. Vester=Vedsted S. 834 Indb. Vester-Vedsted, K., Kro, Sønder-Farup, Kro, Egebæk, Kro. VesterVedsted.I ærnbanestation, Grænsestation, den anden Halvdel af Stationen, Hvidding Station, ligger i Sønderjyllanrl. Manø S. 213 Indb. 0,12! XIil (1i,6! Km.). 5in IIi1 fra Fastlandet, højcste Punkt 38 F. (12 M.). Manø, K., Ifuo

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 HESTE. Jydsk Race. Oldenborg Race. Knapstrupper. Dansk Varmblod. Fjordheste

Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 HESTE. Jydsk Race. Oldenborg Race. Knapstrupper. Dansk Varmblod. Fjordheste HESTE Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 Jydsk Race Følhoppe Ktl.nr. 2 Peter Huus, Aggersgård, Gesten 24 p ( 63 ) Jan Lundkvist & Søn I/S Oldenborg Race Følhoppe Ktl.nr. 7 Lene & Jan Rue, Gørding (

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91.

1, Magne Juhl: Om en jordemoder i Vilslev og Jernved sogne samt om sølvstobe givet til hendes 4 døtre. FRA 1993 side 85-91. Oversigt over slægts- og lokalhistoriske arbejder Af Magne Juhl Bøger: A, Personer fra Jernved Sogn. Trykt i 6 bind i 20 eksemplarer. Afleveret til en række arkiver og biblioteker i 2004. Omtalt i bl.a.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk

PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING Arbejdsrapport Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser www.sydtrafik.dk Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Afgrænsning Analyse -Sønderborg - Gråsten -

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2011 Godkendt og underskrevet. Godkendes af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Af fhv. borgmester Hans Chr. Baltzer, Pindstrup Optakten til Randers Grenåbanen Auning som Stationsby Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen

Læs mere

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev, En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hageman foto protokol 1946-1959

Hageman foto protokol 1946-1959 Hageman foto protokol 1946-1959 Multi År / dato Efternavn Fornavn stilling adresse By neg nr type 1946 marts Andreasen Clara Vrøgum Vrøgum 23 9 Andersen Lene Nicolajkirkestræde Varde 58 9 Andersen vognmand

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Hageman foto protokol Kab 1951-1957

Hageman foto protokol Kab 1951-1957 Hageman foto protokol Kab 1951-1957 År / datoefternavn, navn Stilling Adresse By Billed nr. Bill. type 1951 Andersen Lærer Roust Varde 2240 Rep Andersen Anders Billum 2243 Rep Andersen Bertram Sig 2280

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Fordeling af sogne i PU Sognefordeling til provstiudvalgsmedlemmer.blev følgende: EBO: Kolding

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere